SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:"

Transcriere

1 Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA mar anunt: / Denumire contract: Acord cadru de furnizare a subansamblurilor, pieselor de schimb si accesoriilor pentru autovehicule tip ROMAN- DAC, ARO TV, AUTOBUZ RD 111, DACIA, TAB-77, TABC-79 si diverse utilaje Stare procedura: In desfasurare Planuri anuale de achizitii publice An Denumire plan SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I. DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E DE CONTACT: UNITATEA MILITARA Adresa postala: Str. Gheorghe Cantacuzino, nr.257, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: , Romania, Punct(e de contact: DAN NITA, Tel , , Adresa profilului cumparatorului: ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE: Punctul (punctele de contact mentionat(e anterior CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL

2 I.2 DE ACHIZITIE DINAMIC POT FI OBTINUTE LA: Punctul (punctele de contact mentionat(e anterior OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA: Punctul (punctele de contact mentionat(e anterior TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora Activitate (activitati - Aparare AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI DESCRIERE Denumirea data contractului de autoritatea contractanta Acord cadru de furnizare a subansamblurilor, pieselor de schimb si accesoriilor pentru autovehicule tip ROMAN-DAC, ARO TV, AUTOBUZ RD 111, DACIA, TAB-77, TABC-79 si diverse utilaje Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de

3 2 furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor 3 4 Furnizare Cumparare Locul principal de livrare: SEDIUL U.M TARGOVISTE Codul NUTS: RO313 - Dambovita Anuntul implica Incheierea unui acord-cadru Informatii privind acordul-cadru Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Acord-cadru cu un singur agent economic Durata acordului-cadru: 18 luni Valoarea estimata fara TVA: intre 415, si 3,583,9744 RON Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de ,03 lei fara TVA, se va atribui in termen de 15 zile de la data incheierii acordului cadru si va avea ca durata de valab Celelalte ctr.subs. in valoare estimata de ,41 fara TVA se vor atribui incepand cu data de , semestrial. - Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente este specificat în anexa 3 la Caietul de sarcini. Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale

4 5 6 acordului cadru: - cantitate minima: 686 buc., - cantitate maxima: 9832 buc. Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale unui contract subsecvent: - cantitate minima: 686 buc., - cantitate maxima: 5937 buc. Cantitatile estimate de produse minime si maxime ce fac obiectul fiecarui lot de produse, posibil a se achizitiona printr-un contract subsecvent precum si cele corespunzatoare acordului cadru, sunt specificate în anexa nr.b. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent posibil a se atribui în baza acordului cadru, corespunzatoare fiecarui lot de produse este specificata si în anexa nr.b. Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Acord cadru de furnizare a subansamblurilor, pieselor de schimb si accesoriilor pentru autovehicule tip ROMAN-DAC, ARO TV, AUTOBUZ RD 111, DACIA, TAB-77, TABC-79 si diverse utilaje Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev Echipament electric pentru motoare si vehicule (Rev Piese de schimb mecanice, altele decat motoare si piese de motoare (Rev.2 Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

5 8 Da Impartire in loturi 9 Da Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi Vor fi acceptate variante 2 CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU 2. Cantitatea totala sau domeniul Operatorii economici pot depune oferta pentru un singur lot, pentru mai multe loturi sau pentru toate loturile, dar pentru CANTITATEA MAXIMA POSIBIL A SE ACHIZITIONA IN BAZA ACORDULUI CADRU si solicitata de autoritatea contractanta pentru fiecare lot in parte. vor fi acceptate oferte pentru cantitati incomplete în cadrul lotului/loturilor ofertat(e. Domeniul il reprezinta piesele de schimb necesare mentenantei tehnicii. Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale acordului cadru: - cantitate minima: 686 buc., - cantitate maxima: 9832 buc. Estimari ale cantitatilor minime si maxime ale unui contract subsecvent:

6 cantitate minima: 686 buc., - cantitate maxima: 5937 buc. Cantitatile estimate de produse minime si maxime ce fac obiectul fiecarui lot de produse, posibil a se achizitiona printrun contract subsecvent precum si cele corespunzatoare acordului cadru, sunt specificate în anexa nr.b. Încadrarea ofertei financiare în categoria ofertelor inacceptabile (art. 36 lit. e si lit. e din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare se va face prin raportare la valoarea maxima estimata a acordului cadru fara suplimentari. Valoarea estimata fara TVA: intre 415, si 3,583,9744 RON Optiuni 3 DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE 18 luni incepand de la data atribuirii contractului SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE I1 I CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT Depozite valorice şi garantii solicitate

7 Gar.ptr particip la procedura va rezulta din insumarea gar.ptr.particip. ptr.fiecare lot de produse ofertat. Gar.ptr.particip.ptr.fiecare lot de produse,exprimate in lei, sunt specific.în anexa B a Fisei de date si in anexa nr. 1 la Caietul de sarcini.gar.de particip.solicitata reprezinta 1,5% din val. estimata maxima a acordului cadru ptr. fiecare lot de produse.ptr. gar.constituita în alta moneda,echivalenta leu/alta valuta se va efectua la cursul comunicat de BNR la data publicarii anuntului de particip.în SEAP.Modul de constituire:-printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari,care se prezinta in original,in cuantumul si ptr.perioada prevazuta în doc. de atribuire,sau-prin depunerea la casieria aut.contr.a sumei in numerar sau a unui OP sau fila cec(daca suma depusa este < de 5000 lei, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pâna la data deschiderii ofertelor.contul Sume de mandat în care se poate executa viramentul este RO61TREZ XXX009873,deschis la Trezoreria Ploiesti.I.M.M.-urile pot constitui gar.de particip.în val.de 50% din cuantumul gar.de particip.specific.în anexa B si in anexa nr.1 la caietul de sarcini.ptr.demonstrarea ca op.economic face parte din categ. Intreprinderilor Mici si Mijlocii-IMM(si beneficierea de reducerea de 50% a cuantumului gar.ptr particip.resp. gar.de buna executiese vor depune Formularele I1 respectiv I2. Gar.de particip.este valabila cel putin pe perioada de valabilitate a ofertei(120 zile de la data limita de depunere a ofertei. NOTA:Dovada constituirii gar. de particip se face cel mai târziu la data si ora stabilite ptr. deschiderea ofertelor.2.aut contr. va elibera gar. de particip. în conf..cu prev. H.G.nr 925/2006,cu modif. si completarile ulterioare. Garantia de buna executie reprezinta 10% din valoarea contractului subsecvent (5% din valoarea contractului in cazul IMM-urilor si se constituie pentru fiecare contract subsecvent atribuit. 2 Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie:

8 I 2 I 3 Garantia de buna executie se constituie în conformitate cu prevederile art.90 alin.( printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract. În cazul în care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare (sub 5000 lei, aceasta se poate realiza si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei în numerar sau a unui O.P. vizat de banca. Prevederile art.86. alin.(2-(4 se aplica în mod corespuntator. Garantia de buna executie se va elibera în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca autoritatea contractanta nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra ei. Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Bugetul de stat Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul I 4 Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare Executarea contractului este supusa altor conditii speciale I2 CONDITII DE PARTICIPARE I Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv

9 2. cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta 1:Demonstrarea participarii la procedura în concordanta cu regulile de concurenta Modalitate de îndeplinire: - Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea în aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta, completat conform Formularului I2. Cerinta 2:Neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art. 691 din OUG 34/2006 Modalitate de îndeplinire: - Declaratie privind neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art. 691 (evitarea conflictului de interese din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului I2.2. Interdictiile se refera la relatiile ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, respectiv: colonel dr. Baboianu Costel, colonel Curiman Tudor, colonel Musat Tudor, colonel Nita Dan, locotenent colonel Ghemu Florea, capitan Iordache Andreea, locotenent colonel ing. Gheorghe Marius, locotenent colonel David Cristian, locotenent colonel ing. Atodiresei Stelica, locotenent Voicu Alexandra, sublocotenent Nejnec Catalin Marius, maistru militar principal Tocitu Daniel, personal civil contractual Harabagiu Rodica, personal civil contractual Savu Elena Roxana, personal civil contractual Niculescu Mihaela. Cerinta 3: Neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006.

10 - Declaratie privind eligibilitate (neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art.180 din O.U.G.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului I2. Cerinta 4: Neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/ Declaratie privind neîncadrarea în vreuna din situatiile prevazute la art.181 din O.U.G.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului I2.4 NOTA: adocumentele solicitate la pct.1-4 se vor depune în original. bautoritatea contractanta va exclude de la procedura orice ofertant care se încadreaza în vreuna din situatiile prevazute la art.69^1, art.180 si art.181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. cdocumentele solicitate pentru neîncadrarea în prevederile art.180, art.181 lit. a, c1 si d / OUG 34/2006 si respectiv Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1/OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul. Cerinta1: Demonstrarea formei de înregistrare Modalitatea de îndeplinire: - Prezentarea Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul teritorial. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. NOTA: a Pentru a fi valabil, documentul solicitat la pct. 1 trebuie sa fie prezentat: - în original, sau - în copie legalizata, sau - în copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul sub semnatura si stampila ofertantului. b Înainte de comunicarea rezultatului procedurii, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru

11 I 2. 2 conformitate, certificatul constatator emis de ORC în original sau copie legalizata. Capacitatea economica si financiara Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate I 2. 3 Capacitatea tehnica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate I 2. 4 Contracte rezervate I3 I CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii I 2 Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

12 SECTIUNEA IV: PROCEDURA 1 TIPUL PROCEDURII Tipul procedurii 2 2. Licitatie deschisa CRITERII DE ATRIBUIRE Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut 2. 2 Se va organiza o licitatie electronica 3 INFORMATII ADMINISTRATIVE mar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta Anunturi publicate (anunt publicat anterior privind acelasi contract

13 Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: :00 Documente de plata: NU Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare :00 Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare 7 Romana Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor Conditii de deschidere a ofertelor

14 8 Data: :00 Locul: Sediul autoritatii contractante, str. Ghe. Gr. Cantacuzino, Nr. 257, Ploiesti, Jud. Prahova Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si reprezentantii UCVAP. SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1 VI.2 VI.3 CONTRACTUL ESTE PERIODIC CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE Tip de finantare: Fonduri bugetare ALTE INFORMATII Daca, în urma depunerii ofertei initiale, vor fi clasati pe locul I mai multi ofertanti (cu oferte financiare egale, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta financiara numai acelor ofertanti pentru loturile la care s-au înregistrat preturi egale. Noua oferta financiara va fi depusa, în plic sigilat, la sediul UM Ploiesti pâna la o data specificata de AC cand solicita noua oferta de pret. Daca ofertantul nu mai doreste sa depuna înca o oferta financiara, aceasta va anunta, în scris, autoritatea contractanta. În acest caz pentru stabilirea

15 VI.4 VI. 4. câstigatorului se va lua în calcul oferta depusa initial la sediul autoritatii contractante. În cazul în care niciun ofertant din cei cu oferte egale/lot nu mai doreste sa depuna înca o oferta financiara, iar ofertele initiale ale acestor ofertanti sunt egale, atunci lotul se va anula. 2. În cazul în care parti din acordul cadru de achizitie publica urmeaza sa se îndeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, se solicita prezentarea listei cuprinzând acesti subcontractanti cu specializarea acestora (Formularul VI. Pe parcursul derularii acordului cadru, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. CAI DE ATAC Organism competent pentru caile de atac VI Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: , Romania, Tel , Fax: / , Adresa internet (URL: Organism competent pentru procedurile de mediere Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele de exercitare a cailor de

16 VI VI.5 atac Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT :56