DECLARAŢIE DE INTERESE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DECLARAŢIE DE INTERESE"

Transcriere

1 2^//,lo9-Jo/o DECLARAŢIE DE INTERESE. Asocat sau acţona la socetăţ comecale, compan/soctăţ naţonale, nsttuţ de cedt, gupu de ntees economc, pecum ş membu în asocaţ:", fundaţ sau alte oganzaţ neguvenamentale: UNITATEA CALITATEA DEŢINUTĂ N. de păţ aloaea totală a DENUMIRE ŞI ADRESĂ socale sau de păţlo socale acţun s/sau a acţunle 7 y '>0 \0 y Caltatea de membu în oganele de conducee, admnstae ş contol ale socetăţlo comecale, eglo autonome, companlo/socetăţ naţonale, nsttuţlo de cedt, gupulo de ntees economc, asocaţlo sau fundaţlo sau al alto oganzaţ neguvanamentale UNITATEA DENUMIRE SI ADRESA CALITATKA utltinul'ă aloaea benefcle v o ' >^ 3. Caltatea de membu în- cadul asocaţlo pofesonale ş/sau sndcale \ o y 4. Caltatea -de membu în oganele de conducee, admnstae ş contol, etbute sau neetbute, deţnte în cadul patdelo poltce, funcţ deţnută s denumea patdulu poltc. tezenla declaaţe consttue act publc ş ăspund, potvt leg penale, pentu nexacttatea sau caacteul ncoaolet al datelo menţonate. Data completă : Semn. a tu

2 Nota: se vo declaa nclusv cele afla~e în alte ţă adesa Categoa* Anul Supafaţa Cota I aloaea de I Modul de Ttulaul (dobând pate I mpoztae I dobânde *2) Q.tf I /ffpco/ /O _ /ZZ<?.. / 'O * Categole ndcate sunt:.() agcol; (2) foeste; (3) ntavlan; (4) lucu apă; (5) alte catego de teenu extavlane, dacă se află n ccuţujl cţv Z, LI3Q îl /?'m /~\. Nota: se vo declaa nclusv cele aflate în alte tă goa" I Anu-J Supafaţa Cota [aloaea Modul de Ttulaul dobând patempozablă dobânde *2) J ^ Z Z$ZXZ ^ [. I 4. I

3 II. BUNURI MOBILE. Autovehcule/autotusme, tactoae, maşn agcole, şalupe, ahtu ş alte mjloace de tanspot cae sunt supuse înmatculă, potvt leg Maca j N. bucăţ Anul de fabcaţe Modul de dobânde 7 2. Bunu sub fomă de mecale peţoase, bjute, obecte de acă ş de cult-, colecţ de ată ş numsmatcă, obecte cae fac pace dn patmonul cultual naţonal sau unvesal sau altele asemenea, a căo valoae însumată aeoâşeşte Euo Nota: se vo menţona toate bunule aflate în popetate, ndfeent dacă ele se află sau nu pe tetoul Române la momentul declaă Descee sumaă Anul dobând. aloae \- I y w/\ estmată Y > P III. BUNURI MOBILE, A CĂROR ALOARE DEPĂŞEŞTE 000 EUR FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 2 LUNI Natua bunulu \ Data Pesoana căte cae (foma I aloaea înstănat I înstănă ş-a înstănat înstănă ACTIE Y ^ ^ ' s ^ f \ FINANCIARE

4 . Contu ş depozte bancae, fondu de nvestţ, feme echvalente de economse ş nveste, dacă valoaea însumată a tutuo acestoa depăşeşte Euo Nota: se ve declaa nclusv cele aflate în bănc sau fnancae dn stănătate nsttuţ ŞInsttuţa cae admnstează I Tpul* aluta; Deschs I Sole/valoae la z ş adesa acestea ' I j n anul >Np I.)0 Y >' * Categole ndcate sunt: (l Cont cuent sau echvalente (nclusv cac) ; (2) Depozt banca sau echvalente; (3) Fondu de nvestţ sau echvalente, nclusv fondu pvate ce pens sau alte ssteme cu acumulae 2. Plasamente, nvestţ decte ş împumutu acodate, dacă valoaea de paţă însumată a tutuo acestoa depăşeşte Euo Nota: se vo declaa nclusv nvestţle ş patcpăle în stănătate Emtent ttlu/socetatea în Tpul* Numă de aloae totală cae pesoana este acţona sau (ttlu/cota I la z asocat/benefca de împumut de patcpae X - No? "> '7 * Categole ndcate sunt: () Hât de valoae deţnute (ttlu de stat, cetfcate, oblgaţun); (2) Acţun sau păţ socale în socetăţ comecale; (3 împumutu acodate în nume pesonal 3. Alte actve poducătoae de ventu nete, cae însumate depăşesc echvalentul a Euo pe an: Nota: se vo declaa nclusv cele aflate în stănătate

5 v. DACu^ Debt- (nclusv taxe neachta ce;, potec, gaanţ emse n benefcul unu ceţ, bunu achzţonate în sstem leasng ş alte asemenea bunu, dacă valoaea însumată a tutuo acestoa depăşeşte Euo. Nota: se vo declaa nclusv pasvele fnancae acumulate în stănătate Cedto I Contactat Scadent j aloae în anul la I l > Y v?, I. Cadou, sevc sau avantaje pmte gatut sau subvenţonate faţă de valoaea de paţă, dn patea uno pesoane, oganzaţ, socetăţ comecale, eg autonome, compan/socetăţ naţonale sau nsttuţ publce omâneşt sau stăne, nclusv buse, cedte, gaanţ, decontă de cheltuel sau alte asemenea, a căo valoae ndvduală depăşeşte 300 Euo* I CINE A REALIZAT I SURSA ENITULUI: j SERICIUL PRESTAT/OBIECTUL I ENIT ANUAL ENITUL NUME, ADRESA GENERATOR DE ENIT ÎNCASAT.. Ttula Y T s I l Y"".2. Scţ/scţe v - j

6 .3. Coc ^ y * Se exceptează ce la declaae cadoule ş tataţle uzuale pmte dn patea udelo de aacul I II. entu ale declaantulu ş ale memblo să de famle, ealzate n ultmul an fscal încheat (potvt.t. 4 3 dn Legea n. 57 / Codul fscal, cu modfcăle ş completăle ulteoae) Moca: se vo declaa nclusv ventule covente dn stănătate CIME A REALIZAT ANUAL ENITUL SURSA ENITULUI: j SERICIUL PRESTAT/ I ENIT NUME, ADRESA OBIECTUL GENERATOR, ÎNCASAT DE ENIT. entu dn sala I.. Ttula. z  c, j.3. Cop

7 entu dn actvtăţ ndependente : y 2.. Soţ/soţe I 0 entu dn cedaea folosnţe bunulo I. Ttula. y î 2. Sot/sote etc. I ' l ' ' ' ^y l ' \ 4 ennu dn nvestţ '. Ttula /3 KyO 'y~x 2. Sot/sote. j yy

8

9 ' v.3. Cop vy> <vz> A 8-. entu dn alte suse I.. Ttula.2. Soţ/soţe f vyd> y- '.3. Cop f y d *lî Pn famle se înţelege soţul/soţa ş cop aflaţ în înteţneea acestoa. *2) La "ttula", se menţonează, în cazul bunulo pop, numele popetaulu (ttulaul, soţul/soţa, coplul), a în cazul bunulo în copopetate, cota-pate ş numele copopetalo. Pezenta declaaţe consttue act publc ş ăspund, potvt leg penale, pentu nexacttatea sau caacteul ncomplet al da/f^lo menţonate. <y0 Data completă: Semnătua %' o

DECLARAŢIE DE AVERE S pitalul Judeţean de IJrgentâ (Vlavt o rnaţi" 8otosani I N.m A R E ~ ie S ip E HR.tfQ/.CkJ...Zl &K2 una..clan Subsemnatul/Subsemn

DECLARAŢIE DE AVERE S pitalul Judeţean de IJrgentâ (Vlavt o rnaţi 8otosani I N.m A R E ~ ie S ip E HR.tfQ/.CkJ...Zl &K2 una..clan Subsemnatul/Subsemn DECLARAŢIE DE AVERE S ptalul Judeţean de IJrgentâ (Vlavt o rnaţ" 8otosan I N.m A R E ~ E S p E HR.tfQ/.CkJ...Zl &K2 una..clan Subsemnatul/Subsemnata, de Medc şef IllTIS VANDA la A.T.l., domclul Botoşan,

Mai mult

fu vu ^ p DECLARAŢIE DE AVERE dg pe TlMiŞ N r. j f - S u b s e m n a t a N Ă S T U R A Ş A L I N A, a v â n d f u n c ţ i a d e g r e f i

fu vu ^ p DECLARAŢIE DE AVERE dg pe TlMiŞ N r. j f - S u b s e m n a t a N Ă S T U R A Ş A L I N A, a v â n d f u n c ţ i a d e g r e f i fu vu ^ p 2-0 5-205 DECLARAŢIE DE AVERE dg pe TlMŞ N r. j f - S u b s e m n a t a N Ă S T U R A Ş A L I N A, a v â n d f u n c ţ a d e g r e f e r l a P a r c h e t u l d e p e l â n g ă I r b u n a l

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Vasile Nicusor Adrian, avand functia de sef serviciu, la INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, declar pe propria

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Vasile Nicusor Adrian, avand functia de sef serviciu, la INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, declar pe propria DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul Vasle Ncusor Adran, avand functa de sef servcu, la INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA PRAHOVA, declar pe propra raspundere, ca, mpreuna cu famla detn urmatoarele actve s

Mai mult

Microsoft Word - declatie avere 2013.doc

Microsoft Word - declatie avere 2013.doc ANEXA 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata SABĂU D. MIHAELA având funcţa de GREFIER la JUDECĂTORIA MIERCUREA CIUC, CNP, domclul Mercurea Cuc,judeţul Harghta, cunoscând prevederle art. 292 dn Codul

Mai mult

Microsoft Word - declaraţii de avere 2015.doc

Microsoft Word - declaraţii de avere 2015.doc ANEXA1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata,GHENCI A. ELENA ALINA, având funcţa de GREFIER ŞEF la JUDECĂTORIA MIERCUREA CIUC, CNP, domclul:, cunoscând prevederle art.292 dn Codul penal prvnd falsul în declaraţ,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Ganea C. Mioara Daniela având funcţia de Referent Agenţia Naţionala de Integritate, Bucureşti, SECTOR 1 la... CNP, domi

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Ganea C. Mioara Daniela având funcţia de Referent Agenţia Naţionala de Integritate, Bucureşti, SECTOR 1 la... CNP, domi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Ganea C. Moara Danela având funcţa de Referent Agenţa Naţonala de Integrtate, Bucureşt, SECTOR 1 la... CNP, domclul... cunoscând prevederle art. 292 dn Codul penal prvnd

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE A e i f ia de jf r â r â m m Subsemnata GALAN C ELENA având funcţia de Director general la... Agenţia Naţionala de Integritate, Bu

DECLARAŢIE DE AVERE A e i f ia de jf r â r â m m Subsemnata GALAN C ELENA având funcţia de Director general la... Agenţia Naţionala de Integritate, Bu DECLARAŢIE DE AVERE A e f a de jf r â r â m m Subsemnata GALAN C ELENA având funcţa de Drector general la... Agenţa Naţonala de Integrtate, Bucureşt, SECTOR CNP, domclul cunoscând prevederle art. 292 dn

Mai mult

DECLARA ŢIE DE AVERE Su bselnatuiis ubsemnata, I Sief Serviciu Strategie si Fonduri de Europene pana la CNP, domiciliul la Dobromir V. Nico

DECLARA ŢIE DE AVERE Su bselnatuiis ubsemnata, I Sief Serviciu Strategie si Fonduri de Europene pana la CNP, domiciliul la Dobromir V. Nico DECLARA ŢE DE AVERE Su bselnatus ubsemnata Sef Servcu Stratege s Fondur de Europene pana la 14.04. CNP domclul la Dobromr V. Ncolae având funcţa CONPET SA Ploset Ploest jud. Prahova cunoscâhd prevederle

Mai mult

_ ;jc'.,,. _.' ERE I ')t nnau.l 05 1 _._L'111V~4Ii lv~~~, avand Iunct ia de 1 I //-c e A/T_ CO H C//..J / T7f-12.._ 1- _:f.7?c ~ _ -F-"'--=--='--'-'--

_ ;jc'.,,. _.' ERE I ')t nnau.l 05 1 _._L'111V~4Ii lv~~~, avand Iunct ia de 1 I //-c e A/T_ CO H C//..J / T7f-12.._ 1- _:f.7?c ~ _ -F-'--=--='--'-'-- _ ;jc'.. _.' ERE ')t nnau.l 05 1 _._L'111V~4 lv~~~ avand unct a de 1 -c e AT_ CO H C..J T7f-12.._ 1- _:f.7?c ~ _ -F-"'--=--='--'-'--~'-=-'---- o V

Mai mult

DECl-,ARATlE! DE tvere ~&b,sernnatul/s., ubs~ata..e{(~.9f :v..,f..&:k..l.. rf'd functia de.#.~ q~~., la.f.~-f'~'~t.«â...~07.~, CNP..:_.",..;-..,...,,

DECl-,ARATlE! DE tvere ~&b,sernnatul/s., ubs~ata..e{(~.9f :v..,f..&:k..l.. rf'd functia de.#.~ q~~., la.f.~-f'~'~t.«â...~07.~, CNP..:_.,..;-..,...,, DEClARATlE DE tvere ~&bsernnatul/s. ubs~ata..e{(~.9f :v.. F..&:k..l.. rf'd functa de.#.~ q~~. la.f.~f'~'~t.«â...~07.~ CNP..:_."..;..... 1.. c.:..;'..... domclul.7.f~ qr.f3:./.'ţ:./..~ ~ ;.;~..:: ;." r:...

Mai mult

'-.1 J,-.. ') r: / '-,' ~/ II Su b semnatul/su bsemna ta, de,,:= /!~j.-,> c./ CNP DECLARAŢIE-DEA i=;~~-.( /(' L::5~(' (j Ia, domiciliul VERE.., ayând

'-.1 J,-.. ') r: / '-,' ~/ II Su b semnatul/su bsemna ta, de,,:= /!~j.-,> c./ CNP DECLARAŢIE-DEA i=;~~-.( /(' L::5~(' (j Ia, domiciliul VERE.., ayând '1 J ') r: / '' ~/ Su b semnatul/su bsemna ta de := /!~j> c/ CNP DECLARAŢEDEA =;~~( /(' L::5~(' (j a domclul VERE ayând funcţa cunoscând prevederle art 292 dn Codul penal prvnd tllsul În declaraţ declar

Mai mult

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de prnductie. *2) La "Titular" se mentione

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de prnductie. *2) La Titular se mentione * Categorle ndcate sunt: (1) apartament; (2) casa de locut; (3) casa de vacanta; (4) spat comercale/de prnducte. *2) La "Ttular" se mentoneaza, n cazul bunurlor propr, numele propretarulu (ttularul, sotul/sota,

Mai mult

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI DECLARATIE DE AVERE d S f u b St~mdna(~r.;tu t lis b i~e~s t a...,... HICo L..,.."""... "..., av~n.q unc fa e.~..'...-

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURE~TI DECLARATIE DE AVERE d S f u b St~mdna(~r.;tu t lis b i~e~s t a...,... HICo L..,..... ..., av~n.q unc fa e.~..'...- PRMARA MUNCPULU BUCURE~T DECLARATE DE AVERE d S f u b St~mdna(~r.;tu t ls b ~e~s t a... HCo L....""". " av~n.q unc fa e.~..'...-;; 6. a.. '...../c;;:fr.:!.:(;c A'~(~\\~%.f.f:tX..:!.!1..CNP... domclul 1.'10.~.!}..~...."...

Mai mult

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul $ERBAN DUMITRU-DANIEL, avand functia de CONSILIER DE SOLUTIONARE, A CONTESTATIILOR, in DOMENIUL ACHIZITIILOR, PUBUCE l

DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul $ERBAN DUMITRU-DANIEL, avand functia de CONSILIER DE SOLUTIONARE, A CONTESTATIILOR, in DOMENIUL ACHIZITIILOR, PUBUCE l DECLARATE DE AVERE Subsemnatul $ERBAN DUMTRU-DANEL, avand functa de CONSLER DE SOLUTONARE, A CONTESTATLOR, N DOMENUL ACHZTLOR, PUBUCE la CONSLUL NATONAL, DE SOLUTONARE, A CONTESTATLOR, declar pe propra

Mai mult

Thursday, May 29, 2014

Thursday, May 29, 2014 / N::\' ~CT A MUNC _ TM.,;;b..,. B... A,.._..,. 5 MA 204 cta CNP cunoscnd prev, derle art. 292 dn Codr l penal prvnd falsul n declara\, declar pe propra rspundere; -~'""'""'r('~.

Mai mult

Thursday, May 29, 2014

Thursday, May 29, 2014 N ~ ":; CT A MUNC T M Al - ~ A DECLARATE DE NTERESE 5 MA 204 SubsemnatuVSubsemnata, de ;())s f>ecrf)/2 ~E nujjcf} la /TM CNP, domclul SS FES - sf}t.. Nr. en avand functa cunoscand prevederle art. 292 dn

Mai mult

" I Anexa nr DECLARATIE DE AVERE D 34c;1lţ-(),J~.~o1 L :-/) ~ -',4,,-- ~ 3:.-: I 'semrlatu!(a) ooo ou!1!j (\J 0(/.. o~fet.ijnlot1o...6..,1.1/ ţ:

 I Anexa nr DECLARATIE DE AVERE D 34c;1lţ-(),J~.~o1 L :-/) ~ -',4,,-- ~ 3:.-: I 'semrlatu!(a) ooo ou!1!j (\J 0(/.. o~fet.ijnlot1o...6..,1.1/ ţ: " Anexa nr DECLARATE DE AERE D 34c;lţ-(),Jo L :-) -',4,,-- 3:-: 'semrlatu(a) ooo ouj (\J 0( ofetjnloto 6, ţ:,?-ff-" avand functa QE- bjl2ţ(;:jq 't:fc'ţ)7v tfj' c(4nq(, la o l\ DL(7)A At-Slv'rl '7'E j)(jwq'"

Mai mult

jpg->pdf - ilovepdf.com

jpg->pdf - ilovepdf.com "L1. 2 63 o 0. 1.J. wtd DECLARAŢE DE AVERE M(J,

Mai mult

"",,,,AidA MUNICI!"IU~UllillJCU"~:rrl DECLARATtE DE AVERS Nr... G.{i2.... ZiuaP!. luna...lzk...anul.?.f.(?< PRIMARIA MUNICIPIULUl BUCURE~TI./ DECLARAT

,,,,AidA MUNICI!IU~UllillJCU~:rrl DECLARATtE DE AVERS Nr... G.{i2.... ZiuaP!. luna...lzk...anul.?.f.(?< PRIMARIA MUNICIPIULUl BUCURE~TI./ DECLARAT ""AdA MUNC"UUllllJCU":rrl DECLARATtE DE AVERS Nr G.{2.... ZuaP. luna...lzk.anul.?.f.(?< PRMARA MUNCPULUl BUCURET./ DECLARATE DE AVERE SU/UbSem[law.. Ck'y"l lt:;:.lllt;:::.. ljj1/%;;""'" crrnd fun'de...q;.f\.;;}l

Mai mult

" PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIMĂRIA ~~~;;;~CU; ~ueureşti I OECLARATIE DE AVERE I ZiU~r:::.~~~~ ' l.~ Anu~..~ 1. DECLARATIE, I DE AVERE Subsemna

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI PRIMĂRIA ~~~;;;~CU; ~ueureşti I OECLARATIE DE AVERE I ZiU~r:::.~~~~ ' l.~ Anu~..~ 1. DECLARATIE, I DE AVERE Subsemna " PRMĂRA MUNCPULU BUCUREŞT PRMĂRA ~~~;;;~CU; ~ueureşt OECLARATE DE AVERE ZiU~r:::~~~~ ' l~ Anu~~ 1 DECLARATE, DE AVERE SubsemnatUJlSt?ffiAsta f;!r:g~~{;e ""i 1J t [;-; "hf 10JjP=

Mai mult

. i i lj1-i'~(z1-411'2-~o\.!2-0/(, ':. I i DECLARA ŢIE DE AVERE ANUALA-rectificata,"1 11 Subsemna ul/subsemnata, BERCEA I VICTOR, având funcţia 'sef:d

. i i lj1-i'~(z1-411'2-~o\.!2-0/(, ':. I i DECLARA ŢIE DE AVERE ANUALA-rectificata,1 11 Subsemna ul/subsemnata, BERCEA I VICTOR, având funcţia 'sef:d lj1-'~(z1-411'2-~o\ 2-0( ': DECLARA ŢE DE AVERE ANUALA-rectfcata "1 11 Subsemna ulsubsemnata BERCEA VCTOR având funcţa 'sef:dvz~ Sud la CONPET S A PLOEST CNP domclul PTEST:' ~' " jud Arges cunoscâjd prevlere

Mai mult

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NISTOR C. SIMONA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DI

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NISTOR C. SIMONA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NISTOR C. SIMONA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE CONTROL PERSOANE FIZICE,

Mai mult

Consiliul Legislativ

Consiliul Legislativ CONSILIUL LEGISLATIV DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,..., având funcţia de... la..., CNP..., domiciliul......, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul (a) MIHAELA GRECU, având funcţia de DIRECTOR Direcţia politici asistenţă socială., la

Mai mult

,,;";}!;ŢI~:~::~I f PRIMĂRIAMUN!CIPllJLl!! BUCUREŞTI I PRIMĂRI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DEC1LARAŢIE DE AVERE,. t.~() TjS.T.ATi1ifl. ~fjfrt~(t4.-, având

,,;;}!;ŢI~:~::~I f PRIMĂRIAMUN!CIPllJLl!! BUCUREŞTI I PRIMĂRI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DEC1LARAŢIE DE AVERE,. t.~() TjS.T.ATi1ifl. ~fjfrt~(t4.-, având ,,;";}!;Ţ~:~::~ f PRMĂRAMUN!CPllJLl!! BUCUREŞT PRMĂR MUNCPULU BUCUREŞT DEC1LARAŢE DE AVERE,. t.~() TjS.T.ATi1ifl. ~fjfrt~(t4.-, având functia de x:r.:~,la 7)/ f;(:t(r:t Qf:(G. T. SUbsemnatulisub,?-.emR1...

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu fam ilia1

DECLARAŢIE DE AVERE cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu fam ilia1 DECLARAŢIE DE AVERE cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu fam ilia1 deţin următoarele: *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Somesan Dorica având funcţia de consilier la Directia Economica, domiciliul Bucuresti,

Mai mult

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi BIROU JURIDIC ŞI RESURSE UMANE Nr. 48/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata GRIGOROVSCHI ISABELA IULIA C

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi BIROU JURIDIC ŞI RESURSE UMANE Nr. 48/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata GRIGOROVSCHI ISABELA IULIA C Casa Judeţeană de Pensii Iaşi BIROU JURIDIC ŞI RESURSE UMANE Nr. 48/31.05.2018 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata GRIGOROVSCHI ISABELA IULIA CLAUDIA, având funcţia de CONSILIER, la CJP IASI, CNP,

Mai mult

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Nr. _36/ Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MERLUSCA C. DANIELA, având funcţia de consi

COMPARTIMENT RESURSE UMANE Nr. _36/ Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MERLUSCA C. DANIELA, având funcţia de consi COMPARTIMENT RESURSE UMANE Nr. _36/06.06.2019 Casa Judeţeană de Pensii Iaşi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata MERLUSCA C. DANIELA, având funcţia de consilier superior la Casa Judeteana de Pensii Iasi, CNP,

Mai mult

Microsoft Word - model declaratie avere.doc

Microsoft Word - model declaratie avere.doc DECLARAŢIE DE AVERE PÎRÎIANU DAVID GABRIEL Subsemnatul/Subsemnata,, având funcţia de Consilier juridic debutant la Organismul Intermediar pentru POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov,, cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE DE AVERE Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PODEA POMPILIA-NICOLETA, având funcţia de Consilier juridic, la Ministerul Muncii, Familiei

Mai mult

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, JILAVU ST. ANA-MARIA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOV

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, JILAVU ST. ANA-MARIA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOV DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, JILAVU ST. ANAMARIA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVADirectia Impozite si Taxe, Serviciul Constatate, Impunere, Control, Persoane

Mai mult

GUVERNUL ROMNIEI

GUVERNUL ROMNIEI DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul (a) TURBATU LUMINITA, având funcţia de CONSILIER SUPERIOR, la MMFPS DIAPFFEN, CNP...,domiciliul..., localitatea de domiciliu..., Cunoscând prevederile art.292 din Codul

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Raileanu Ioan Cristinel, având funcţia de Expert Superior, la Ministerul Muncii și Justiției

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.1182/ Subsemnata, AGOP V. VIOLETA FLORICA, având funcţia de Auditor public extern, la Curtea de Conturi a Romaniei -

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.1182/ Subsemnata, AGOP V. VIOLETA FLORICA, având funcţia de Auditor public extern, la Curtea de Conturi a Romaniei - DECLARAŢIE DE AVERE Nr.1182/01.06.2012 Subsemnata, AGOP V. VIOLETA FLORICA, având funcţia de Auditor public extern, la Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Constanta, CNP domiciliul Municipiul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ADAM PETCUȚ RALUCA, având funcţia de Expert administrație publică la OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV, CNP

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ADAM PETCUȚ RALUCA, având funcţia de Expert administrație publică la OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV, CNP DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, ADAM PETCUȚ RALUCA, având funcţia de Expert administrație publică la OIR POSDRU REGIUNEA BUCUREȘTI-ILFOV, CNP 2780602160018, domiciliul București, strada Biserica Enei nr

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, _Dumitrascu M. Elena Andreea, având funcţia de Inspector asistent la Agentia Nationala de Prestatii Sociale, CNP, domi

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, _Dumitrascu M. Elena Andreea, având funcţia de Inspector asistent la Agentia Nationala de Prestatii Sociale, CNP, domi DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, _Dumitrascu M. Elena Andreea, având funcţia de Inspector asistent la Agentia Nationala de Prestatii Sociale, CNP, domiciliul Calarasi,, cunoscând prevederile art. 292 din

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Anul dobândirii Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul Bratu Albert Mihai Adrian, având funcţia de consilier juridic la Ministerul

Mai mult

Onet Corina_Declaratie de avere

Onet Corina_Declaratie de avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata ONET CORINA-ANGELA, având funcţia de INSPECTOR, la CASA JUDETEANA DE PENSII CLUJ, CNP, domiciliul CLUJ-NAPOCA, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal

Mai mult

Microsoft Word - MOLDOVEANU CRISTINA-av pdf.doc

Microsoft Word - MOLDOVEANU CRISTINA-av pdf.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Moldoveanu C. Cristina, având funcţia de INSPECTOR la CNP domiciliul Craiova PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA-DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ-

Mai mult

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul B

CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Craiova, Fax:0251/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul B CASA JUDETEANA DE PENSII DOLJ Str. Mihail Kogalniceanu, nr.14, Fax:0251/406338 E-mail :office@pensiidolj.ro DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul BACIU DANIEL, având funcţia de Șef Serviciu, la Casa Județeană

Mai mult

u jvl S. 'f, c/i Parchetul de pe lângă ycouc, TRIBUNALUL TIMIŞ A/z/A / lo/-)- ^ DECLARAŢIE DE AVERE Luna _ Ziua Subsemnatul/Subs

u jvl S. 'f, c/i Parchetul de pe lângă ycouc, TRIBUNALUL TIMIŞ A/z/A / lo/-)- ^ DECLARAŢIE DE AVERE Luna _ Ziua Subsemnatul/Subs u jvl S. 'f, c/i Parchetul de pe lângă ycouc, TRIBUNALUL TIMIŞ A/z/A / lo/-)- ^ DECLARAŢIE DE AVERE 6 - - 06-2017 --- --- Luna _ Ziua Subsemnatul/Subsemnata, MATEI DANIELA LIANA, având funcţia dti CUllSlliu

Mai mult

R O M Â N I A CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2 Tel: , Fax: Pagina web:

R O M Â N I A CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2 Tel: , Fax: Pagina web: R O M Â N I A CASA NAŢIONALĂ DE PENSII PUBLICE Bucureşti, Strada Latină nr. 8, Sector 2 Tel: 021.316.24.33, Fax: 021.316.94.96 Pagina web:www.cnpas.org DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE DECLARAŢIE DE AVERE

Mai mult

Microsoft Word - Sarbu, Declaratie_Avere_2018.doc

Microsoft Word - Sarbu, Declaratie_Avere_2018.doc Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Prof. univ. dr. ROXANA SÂRBU, având funcţia de Prorector la Academia de Studii Economice din Bucureşti, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, AGHENITEI V MARIANA având funcţia de Consilier OIRPOSDRU NE, Neamt, Piatra-Neamt la, CNP , do

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, AGHENITEI V MARIANA având funcţia de Consilier OIRPOSDRU NE, Neamt, Piatra-Neamt la, CNP , do DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, V MARIANA având funcţia de Consilier OIRPOSDRU NE, Neamt, Piatra-Neamt la, CNP 2 6 4 0 2 2 8 2 4 0 0 1 1, domiciliul Scheia, judetul Suceava -, nr. -, bl. -, sc. -, et.

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POP MIHAELA ANISOARA,având funcţia de INSPECTOR la AJPIS SALAJ, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art.

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POP MIHAELA ANISOARA,având funcţia de INSPECTOR la AJPIS SALAJ, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, POP MIHAELA ANISOARA,având funcţia de INSPECTOR la AJPIS SALAJ, CNP, domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

Microsoft Word - Sarbu_Roxana_avere

Microsoft Word - Sarbu_Roxana_avere Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Prof. univ. dr. ROXANA SÂRBU, având funcţia de Prorector la Academia de Studii Economice din Bucureşti, CNP..., cu domiciliul în Bucureşti, Sector 1, cunoscând prevederile

Mai mult

Microsoft Word - Declaratie avere Chifor Laura.doc

Microsoft Word - Declaratie avere Chifor Laura.doc Nr. 716/17.05.2018 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata CHIFOR G. LAURA, având funcţia de inspector superior, la Casa Judeteana de Pensii Maramures,CNP cunoscând prevederile art.326 din Codul penal

Mai mult

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TEACA I VICTORITA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA D

ANEXA 1 Legea nr.176/2010 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TEACA I VICTORITA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA D DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TEACA I VICTORITA, având funcţia de INSPECTOR la PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE SERVICIUL CONSTATARE IMPUNERE CONTROL PERSOANE FIZICE,

Mai mult

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. _15/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PADURARU M. SMARANDA MIHAELA având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la Ca

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. _15/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PADURARU M. SMARANDA MIHAELA având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la Ca Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. _15/04.06.2019 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata PADURARU M. SMARANDA MIHAELA având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la Casa Teritoriala de Pensii Iasi, CNP, cu domiciliul IASI,

Mai mult

Microsoft Word - Pacurar Gheorghe

Microsoft Word - Pacurar Gheorghe Nr._8_/13.02.2017 Din registrul declaratiilor de avere DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,_PACURAR GHEORGHE, avand functia de Auditor superior la Primaria Municipiului Bistrita, cunoscand prevederile

Mai mult

Nesecret DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSI

Nesecret DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSI Nesecret DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata.ZAMFIR LIVIU MARIAN CRISTIAN..., având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR..., la.casa JUDETANA DE PENSII DOLJ..., CNP**********., domiciliul CRAIOVA*********,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata ION I DANIELA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la C.J.P. DOLJ- Serviciul Stabiliri Prestatii, CNP *****

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata ION I DANIELA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la C.J.P. DOLJ- Serviciul Stabiliri Prestatii, CNP ***** DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata ION I DANIELA, având funcţia de INSPECTOR SUPERIOR la C.J.P. DOLJ- Serviciul Stabiliri Prestatii, CNP *********, domiciliul in CRAIOVA, **********, cunoscând

Mai mult

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Cristina Crişan - Hăbean, având funcţia de Administrator financiar la Academia de Studii Economice din Bucureş

Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Cristina Crişan - Hăbean, având funcţia de Administrator financiar la Academia de Studii Economice din Bucureş Anexa 1 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Cristina Crişan - Hăbean, având funcţia de Administrator financiar la Academia de Studii Economice din Bucureşti, domiciliul Bucureşti, cunoscând prevederile art.

Mai mult

/t < / ' 6 /? o - o r. J 2 0 / s DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TÎRNĂVOIU IUSTINA, având funcţia de GREFIER la TRIBUNALUL BRAŞOV, CNP. do

/t < / ' 6 /? o - o r. J 2 0 / s DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, TÎRNĂVOIU IUSTINA, având funcţia de GREFIER la TRIBUNALUL BRAŞOV, CNP. do t < ' 6? o - o r. J 2 0 s DECLARAŢIE DE AVERE SubsemnatulSubsemnata, TÎRNĂVOIU IUSTINA, având funcţia de GREFIER la TRIBUNALUL BRAŞOV, CNP. domiciliul MUN. SĂCELE,..., jud. BRAŞOV cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, COROIAN I. CARMEN, având funcţia de Sef birou economic la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ma

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, COROIAN I. CARMEN, având funcţia de Sef birou economic la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ma DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, COROIAN I. CARMEN, având funcţia de Sef birou economic la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramures, CNP, domiciliul Baia Mare cunoscând prevederile

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.76/ Subsemnatul VIDESCU D. GHEORGHE, având funcţia de INSPECTOR la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţi

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.76/ Subsemnatul VIDESCU D. GHEORGHE, având funcţia de INSPECTOR la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţi DECLARAŢIE DE AVERE Nr.76/25.05.2011 Subsemnatul VIDESCU D. GHEORGHE, având funcţia de INSPECTOR la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Caraş-Severin, CNP, domiciliul _RESITA,,

Mai mult

ARSENESCU LAURENTIU-COSTIN

ARSENESCU LAURENTIU-COSTIN DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, ARSENESCU LAURENȚIU-COSTIN, având funcţia de CONSILIER PRINCIPAL la PRIMARIA COMUNEI MODELU, CNP, domiciliul MODELU, cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE

DECLARAŢIE DE AVERE DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Constantinescu-Aruxandei Diana, având funcţia de CS III în biologie chimie, la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM, CNP, domiciliul

Mai mult

Tanasie Marius Leon_avere

Tanasie Marius Leon_avere DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul TANASIE MARIUS-LEON, având funcţia de consilier juridic la Serviciul Achizitii Publice, CNP, domiciliul Ramnicu Valcea,, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul GHERGHEL VALENTIN, având funcţia de consilier juridic la Serviciul Legislaţie, Contencios si Executare Silită din cadr

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul GHERGHEL VALENTIN, având funcţia de consilier juridic la Serviciul Legislaţie, Contencios si Executare Silită din cadr DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul GHERGHEL VALENTIN, având funcţia de consilier juridic la Serviciul Legislaţie, Contencios si Executare Silită din cadrul CASEI JUDETENE DE PENSII DOLJ, CNP ************,

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Anul dobândirii Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul POPESCU ADRIAN avand functia de consilier superior la Ministerul Muncii,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 9581/29/ Subsemnatul RADICS F. FLORIN, având funcţia de POLIȚIST LOCAL la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI CNP domici

DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 9581/29/ Subsemnatul RADICS F. FLORIN, având funcţia de POLIȚIST LOCAL la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI CNP domici DECLARAŢIE DE AVERE Nr. 9581/29/03.05.2016 Subsemnatul RADICS F. FLORIN, având funcţia de POLIȚIST LOCAL la PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PETROȘANI CNP domiciliul PETROȘANI, cunoscând prevederile art. 326 din

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE TAUS MIHAI Subsemnatul/Subsemnata,, având funcţia de REGISTRATOR SEF a OCPI BRASOV, CNP, domiciliul Brasov cunoscând prevederile a

DECLARAŢIE DE AVERE TAUS MIHAI Subsemnatul/Subsemnata,, având funcţia de REGISTRATOR SEF a OCPI BRASOV, CNP, domiciliul Brasov cunoscând prevederile a DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata,, având funcţia de REGISTRATOR SEF a OCPI BRASOV, CNP, domiciliul Brasov cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jurj Mirela, având funcţia de _Medic Sef Sectia Medicina Interna_ la _Spitalul Orasenesc Beclean, CNP, dom

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jurj Mirela, având funcţia de _Medic Sef Sectia Medicina Interna_ la _Spitalul Orasenesc Beclean, CNP, dom DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Jurj Mirela, având funcţia de _Medic Sef Sectia Medicina Interna_ la _Spitalul Orasenesc Beclean, CNP, domiciliul, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal

Mai mult

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. 63/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata RUSU LAURA, având funcţia de inspector superior, la C.J.P.

Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. 63/ DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata RUSU LAURA, având funcţia de inspector superior, la C.J.P. Casa Judeţeană de Pensii Iaşi Nr. 63/06.06.2018 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata RUSU LAURA, având funcţia de inspector superior, la C.J.P. IASI, CNP, domiciliul Iasi,, cunoscând prevederile

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata având funcția de la CNP domiciliul STĂNILOIU IOLANDA, CONSILIER LA CABINETUL MINISTRULUI

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Adriana GOGOLAN, având funcţia de Consilier superior la OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, CNP, domiciliul,, cuno

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Adriana GOGOLAN, având funcţia de Consilier superior la OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, CNP, domiciliul,, cuno DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Adriana GOGOLAN, având funcţia de Consilier superior la OIR POSDRU Bucuresti Ilfov, CNP, domiciliul,, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

Declaratie_avere_CuptorM

Declaratie_avere_CuptorM DECLARAŢIE DE AVERE CUPTOR MONICA Subsemnatul (a)..., având funcţia de la CNP2681227252320 consilier superior OIR POSDRU NE. domiciliul Piatra Neamt, judetul Neamt, str. Alea Aurorei nr3,bl B2,ScB ap19

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE A Æ Subsemnatul/Subsemnata, STĂNILĂ RADU CONSTANTIN, având funcţia de CONSILIER JURIDIC la DGASPC ALBA CNP , domicili

DECLARAŢIE DE AVERE A Æ Subsemnatul/Subsemnata, STĂNILĂ RADU CONSTANTIN, având funcţia de CONSILIER JURIDIC la DGASPC ALBA CNP , domicili DECLARAŢIE DE AVERE A Æ Subsemnatul/Subsemnata, STĂNILĂ RADU CONSTANTIN, având funcţia de CONSILIER JURIDIC la DGASPC ALBA CNP 1760520013534, domiciliul Cugir, str. Rozelor, nr. 5, ap. 4, jud. Alba cunoscând

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Bulgaru Irina Nicoleta, avand functia de Inspector superior la Organismul Intermediar Regional Programul Operational Se

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Bulgaru Irina Nicoleta, avand functia de Inspector superior la Organismul Intermediar Regional Programul Operational Se DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata Bulgaru Irina Nicoleta, avand functia de Inspector superior la Organismul Intermediar Regional Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Bucuresti Ilfov,

Mai mult

DeclaratieAvere_Savu.doc

DeclaratieAvere_Savu.doc DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata SAVU S. ILEANA, având funcţia de DIRECTOR ADMINISTRATIV ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ la REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul (a)floroiu LIVIEA având funcţia de CONSILIER PRINCIPAL la DIRECŢIA RESURSE UMANE CNP..

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nk. /V Subsemnatul/Subsemnata, CRIŞAN G. CLAUDIA-CORINA, având funcţia de şef serviciu din cadrul Serviciului Cooperare Internaţio

DECLARAŢIE DE AVERE Nk. /V Subsemnatul/Subsemnata, CRIŞAN G. CLAUDIA-CORINA, având funcţia de şef serviciu din cadrul Serviciului Cooperare Internaţio DECLARAŢIE DE AVERE Nk. /V Subsemnatul/Subsemnata, CRIŞAN G. CLAUDIA-CORINA, având funcţia de şef serviciu din cadrul Serviciului Cooperare Internaţională la A.N. APELE ROMANE, CNP Bistriţa jud. Bistriţa-Năsăud,,

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul (a) MANOLACHE CATALIN AUGUSTIN având funcţia de REFERENT SUPERIOR la Directia Asigurari

Mai mult

NEICU NICU

NEICU NICU DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, NEICU ST. NICU, având funcţia de SECRETAR U.A.T la COMUNA MODELU, CNP, domiciliul MODELU, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii,

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/ Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget

DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/ Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget DECLARAŢIE DE AVERE Nr.233/05.05.2016 Subsemnata, Bercea D. Sorina, având funcţia de Consilier superior la Curtea de Conturi a României Direcţia Buget, Financiar şi Contabilitate Compartimentul pentru

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata JUGĂNARU GEORGETA, având funcţia de Director, la Direcţia Asigurări Sociale, domiciliul

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI Titularul*2) Modul de dobândire Cota parte Suprafaţa Categoria* Localitatea sau zona DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnata, Costăchioae Diana Alexandra, având funcţia de expert, la Direcția Politici Sociale,

Mai mult

declaratie de avere Vesa Elena

declaratie de avere Vesa Elena NR. 1/ 04.06.2018 DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, VESA T. ELENA de CONTABIL ŞEF la BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ LU ALBA CNP, domiciliul ALBA IULIA, JUD. ALBA cunoscând prevederile art. 292 din Codul

Mai mult

TEATRUL EVREIESC DE STAT REGISTRUL DECLARATIILOR DE AVERE NR. 9 /_ _ DECLARAŢIE DE AVERE PE ANUL 2012 Subsemnatul DRĂGHICI Ş. GEORGE MARCEL,

TEATRUL EVREIESC DE STAT REGISTRUL DECLARATIILOR DE AVERE NR. 9 /_ _ DECLARAŢIE DE AVERE PE ANUL 2012 Subsemnatul DRĂGHICI Ş. GEORGE MARCEL, TEATRUL EVREIESC DE STAT REGISTRUL DECLARATIILOR DE AVERE NR. 9 /_21.05.2013_ DECLARAŢIE DE AVERE PE ANUL 2012 Subsemnatul DRĂGHICI Ş. GEORGE MARCEL, având funcţia de ŞEF SECŢIE la TEATRUL EVREIESC DE

Mai mult