DECLARAŢIE DE INTERESE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DECLARAŢIE DE INTERESE"

Transcriere

1 2^//,lo9-Jo/o DECLARAŢIE DE INTERESE. Asocat sau acţona la socetăţ comecale, compan/soctăţ naţonale, nsttuţ de cedt, gupu de ntees economc, pecum ş membu în asocaţ:", fundaţ sau alte oganzaţ neguvenamentale: UNITATEA CALITATEA DEŢINUTĂ N. de păţ aloaea totală a DENUMIRE ŞI ADRESĂ socale sau de păţlo socale acţun s/sau a acţunle 7 y '>0 \0 y Caltatea de membu în oganele de conducee, admnstae ş contol ale socetăţlo comecale, eglo autonome, companlo/socetăţ naţonale, nsttuţlo de cedt, gupulo de ntees economc, asocaţlo sau fundaţlo sau al alto oganzaţ neguvanamentale UNITATEA DENUMIRE SI ADRESA CALITATKA utltinul'ă aloaea benefcle v o ' >^ 3. Caltatea de membu în- cadul asocaţlo pofesonale ş/sau sndcale \ o y 4. Caltatea -de membu în oganele de conducee, admnstae ş contol, etbute sau neetbute, deţnte în cadul patdelo poltce, funcţ deţnută s denumea patdulu poltc. tezenla declaaţe consttue act publc ş ăspund, potvt leg penale, pentu nexacttatea sau caacteul ncoaolet al datelo menţonate. Data completă : Semn. a tu

2 Nota: se vo declaa nclusv cele afla~e în alte ţă adesa Categoa* Anul Supafaţa Cota I aloaea de I Modul de Ttulaul (dobând pate I mpoztae I dobânde *2) Q.tf I /ffpco/ /O _ /ZZ<?.. / 'O * Categole ndcate sunt:.() agcol; (2) foeste; (3) ntavlan; (4) lucu apă; (5) alte catego de teenu extavlane, dacă se află n ccuţujl cţv Z, LI3Q îl /?'m /~\. Nota: se vo declaa nclusv cele aflate în alte tă goa" I Anu-J Supafaţa Cota [aloaea Modul de Ttulaul dobând patempozablă dobânde *2) J ^ Z Z$ZXZ ^ [. I 4. I

3 II. BUNURI MOBILE. Autovehcule/autotusme, tactoae, maşn agcole, şalupe, ahtu ş alte mjloace de tanspot cae sunt supuse înmatculă, potvt leg Maca j N. bucăţ Anul de fabcaţe Modul de dobânde 7 2. Bunu sub fomă de mecale peţoase, bjute, obecte de acă ş de cult-, colecţ de ată ş numsmatcă, obecte cae fac pace dn patmonul cultual naţonal sau unvesal sau altele asemenea, a căo valoae însumată aeoâşeşte Euo Nota: se vo menţona toate bunule aflate în popetate, ndfeent dacă ele se află sau nu pe tetoul Române la momentul declaă Descee sumaă Anul dobând. aloae \- I y w/\ estmată Y > P III. BUNURI MOBILE, A CĂROR ALOARE DEPĂŞEŞTE 000 EUR FIECARE, ŞI BUNURI IMOBILE ÎNSTRĂINATE ÎN ULTIMELE 2 LUNI Natua bunulu \ Data Pesoana căte cae (foma I aloaea înstănat I înstănă ş-a înstănat înstănă ACTIE Y ^ ^ ' s ^ f \ FINANCIARE

4 . Contu ş depozte bancae, fondu de nvestţ, feme echvalente de economse ş nveste, dacă valoaea însumată a tutuo acestoa depăşeşte Euo Nota: se ve declaa nclusv cele aflate în bănc sau fnancae dn stănătate nsttuţ ŞInsttuţa cae admnstează I Tpul* aluta; Deschs I Sole/valoae la z ş adesa acestea ' I j n anul >Np I.)0 Y >' * Categole ndcate sunt: (l Cont cuent sau echvalente (nclusv cac) ; (2) Depozt banca sau echvalente; (3) Fondu de nvestţ sau echvalente, nclusv fondu pvate ce pens sau alte ssteme cu acumulae 2. Plasamente, nvestţ decte ş împumutu acodate, dacă valoaea de paţă însumată a tutuo acestoa depăşeşte Euo Nota: se vo declaa nclusv nvestţle ş patcpăle în stănătate Emtent ttlu/socetatea în Tpul* Numă de aloae totală cae pesoana este acţona sau (ttlu/cota I la z asocat/benefca de împumut de patcpae X - No? "> '7 * Categole ndcate sunt: () Hât de valoae deţnute (ttlu de stat, cetfcate, oblgaţun); (2) Acţun sau păţ socale în socetăţ comecale; (3 împumutu acodate în nume pesonal 3. Alte actve poducătoae de ventu nete, cae însumate depăşesc echvalentul a Euo pe an: Nota: se vo declaa nclusv cele aflate în stănătate

5 v. DACu^ Debt- (nclusv taxe neachta ce;, potec, gaanţ emse n benefcul unu ceţ, bunu achzţonate în sstem leasng ş alte asemenea bunu, dacă valoaea însumată a tutuo acestoa depăşeşte Euo. Nota: se vo declaa nclusv pasvele fnancae acumulate în stănătate Cedto I Contactat Scadent j aloae în anul la I l > Y v?, I. Cadou, sevc sau avantaje pmte gatut sau subvenţonate faţă de valoaea de paţă, dn patea uno pesoane, oganzaţ, socetăţ comecale, eg autonome, compan/socetăţ naţonale sau nsttuţ publce omâneşt sau stăne, nclusv buse, cedte, gaanţ, decontă de cheltuel sau alte asemenea, a căo valoae ndvduală depăşeşte 300 Euo* I CINE A REALIZAT I SURSA ENITULUI: j SERICIUL PRESTAT/OBIECTUL I ENIT ANUAL ENITUL NUME, ADRESA GENERATOR DE ENIT ÎNCASAT.. Ttula Y T s I l Y"".2. Scţ/scţe v - j

6 .3. Coc ^ y * Se exceptează ce la declaae cadoule ş tataţle uzuale pmte dn patea udelo de aacul I II. entu ale declaantulu ş ale memblo să de famle, ealzate n ultmul an fscal încheat (potvt.t. 4 3 dn Legea n. 57 / Codul fscal, cu modfcăle ş completăle ulteoae) Moca: se vo declaa nclusv ventule covente dn stănătate CIME A REALIZAT ANUAL ENITUL SURSA ENITULUI: j SERICIUL PRESTAT/ I ENIT NUME, ADRESA OBIECTUL GENERATOR, ÎNCASAT DE ENIT. entu dn sala I.. Ttula. z  c, j.3. Cop

7 entu dn actvtăţ ndependente : y 2.. Soţ/soţe I 0 entu dn cedaea folosnţe bunulo I. Ttula. y î 2. Sot/sote etc. I ' l ' ' ' ^y l ' \ 4 ennu dn nvestţ '. Ttula /3 KyO 'y~x 2. Sot/sote. j yy

8

9 ' v.3. Cop vy> <vz> A 8-. entu dn alte suse I.. Ttula.2. Soţ/soţe f vyd> y- '.3. Cop f y d *lî Pn famle se înţelege soţul/soţa ş cop aflaţ în înteţneea acestoa. *2) La "ttula", se menţonează, în cazul bunulo pop, numele popetaulu (ttulaul, soţul/soţa, coplul), a în cazul bunulo în copopetate, cota-pate ş numele copopetalo. Pezenta declaaţe consttue act publc ş ăspund, potvt leg penale, pentu nexacttatea sau caacteul ncomplet al da/f^lo menţonate. <y0 Data completă: Semnătua %' o