Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport. Ianuarie iunie 2011-Cursuri postdoctorale

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport. Ianuarie iunie 2011-Cursuri postdoctorale"

Transcriere

1 Curriculum Vitae CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume și prenume ARDELEAN Delia-Mariana Adresă Telefon Naţionalitate română Data naşterii Locuri de muncă relevante Locul de muncă pentru care se candidează Poziția pentru care candidează Poziția actuală A. Educaţie şi formare * Perioada (ianuarie iunie 2011) Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport Conferențiar universitar Lector universitar 1 Educație și formare Ianuarie iunie 2011-Cursuri postdoctorale * Numele şi tipul Centrul de Cercetare Avansată Cluj, Institutul de Medicină Legală Iaşi Proiectul POSDRU Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale Managementul cercetării avansate Expert cercetare ştiinţifică avansată Diplomă

2 Cursuri postdoctorale 6 luni * Perioada ( Cursuri postuniversitare 2012) * Numele şi tipul Universitatea din Bucuresti Proiectul Formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare (BLU) * Perioada (octombrie 2010 iunie 2011) * Numele şi tipul * Perioada (octombrie 2004 iunie 2010) Program studii postuniversitare Învăţământul centrată pe student - strategii de proiectare, implementare şi evaluare instituţională Diploma de absolvire Cursuri postuniversitare de formare octombrie 2010-iunie Cursuri postuniversitare Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei Program cursuri postuniversitare de perfecţionare, MAGISTER- Dezvoltare, Consiliere, Orientare Diplomă cursuri postuniversitare Cursuri postuniversitare octombrie iunie 2010 Doctorat * Numele şi tipul Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei 2

3 * Perioada ( ) Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei Teza de doctorat cu titlul: Strategii manageriale ale directorilor unităţilor de învăţământ din mediul rural Doctor în Ştiinţe ale Educaţiei Diplomă de doctor eliberată de UBB Cluj, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Studii doctorale Studii de licenţă * Numele şi tipul Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldiş Arad Psihologie Psiholog, diplomă de licenţă Studii universitare de lungă durată - 4 ani * Perioada ( Studii de masterat 2007) * Numele şi tipul Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad Management educaţional Diplomă de master Masterat 3

4 * Perioada ( Studii de licenţă 1987) * Numele şi tipul Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Facultatea de Istorie - Filosofie, profilul: Filozofie, specializarea: Filozofie Istorie Filozofie Istorie Diploma de licenţă; Profesor filosofie-istorie Studii de licenţă de lungă durată; * Perioada (de la - până 1998 * Numele şi tipul Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Ştiinţe socio-umane * Perioada (de la - până Gradul didactic I în învăţământ, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Nationale nr. 4685/ Adeverinţă grad didactic I 1994 * Numele şi tipul Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Ştiinţe socio-umane 4

5 * Perioada (de la - până Gradul didactic II în învăţământ, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7805/1994 Adeverinţă grad didactic II 1990 * Numele şi tipul Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Ştiinţe socio-umane B. Experienţă și locuri de muncă relevante * Perioada (1 septembrie 2012-până în prezent)) activităţii sau * Funcţia sau postul Definitivarea în învăţământ, prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Învăţământului nr ; Adeverinţă definitivat Experiență și locuri de muncă relevante 1 septembrie până în prezent INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ Baia Mare, str. Petofi Sandor nr.14, , Tel , fax , isjmm@isjmm.ro DESCENTRALIZARE ŞI MANAGEMENT INSTITUŢIONAL, DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, numită în baza O MECTS nr. 4189/ ; 4265/ ; 4670/14/ ; 5621/31/ Implementarea descentralizării instituţionale, management educaţional, managementul resurselor umane, dezvoltarea resursei umane, mentorat, educaţie permanentă, proiecte educaţionale (programe comunitare, activitate extraşcolară), învăţământ particular şi alternative educaţionale 5

6 * Perioada (1 septembrie până în prezent) activităţii sau * Funcţia sau postul * Perioada ( ) activităţii sau * Funcţia sau postul - Membru în corpul naţional de experţi în management educaţional, cf. Adeverinţei ISJ MM nr. 649/ Membru în Consiliul de Administraţie al ISJ MM; - Membru în Consiliul Consultativ al ISJ MM; Membru în Consiliul Consultativ la discipline socio-umane- Adresa ISJ MM nr. 660/ ; 1 septembrie până în prezent Colegiul Naţional Vasile Lucaciu Baia Mare, str. Culturii nr. 2 Cadru didactic titular, discipline socio-umane, aria curriculară Om şi societate Profesor titular ştiinţe socio-umane, doctor în Ştiinţe ale Educaţiei, gradul didactic I Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice la clasă; activităţi de performanţă; activităţi şcolare şi extraşcolare; parteneriate cu părinţii şi comunitatea; - responsabil comisie metodică, adresa ISJ MM nr. 635/ şi nr. 1610/ ; - metodist ISJ şi coordonator cerc pedagogic; adresa ISJ MM nr. 659/ şi nr. 1610/ ; - membru în CA al unităţii de învăţământ Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş str. Petofi Sandor nr , Baia Mare Management instituţional şi şcolar Inspector şcolar general - stabilirea strategiei de coordonare şi a direcţiilor de dezvoltare a ISJ MM; planificarea activităţilor din cadrul ISJ; asigurarea repartizării resurselor financiare; organizarea activităţii ISJ MM; conducere/coordonarea activităţilor ISJ; asigurarea climatului de muncă eficient; asigurarea resurselor umane necesare unui învăţământ de calitate; verificarea activităţii compartimentelor din subordine; elaborarea materialelor de sinteză; menţinerea legăturilor ISJ cu MEC; reprezentarea ISJ în relaţiile publice; consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii; perfecţionarea activităţii proprii şi asigurarea dezvoltării continue a personalului; 6

7 * Perioada (1 octombrie până în prezent) activităţii sau * Funcţia sau postul - coordonarea, monitorizarea şi controlul activităţilor/ acţiunilor /proiectelor la nivelul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial, liceal din judeţ; - organizare, management, îndrumare, verificare, evaluare, consiliere, comunicare în domeniul de competenţă; - capacitate şi experienţă în conducerea echipelor de lucru, gestiuni economice si resurse umane; - cunoştinţe referitoare la piaţa muncii, la sistemele de formare ocupaţională şi la sistemul educativ; - experienţă şi cunoştinţe referitoare la funcţionarea instituţiilor şcolare: politici de personal; - experienţă în mediile asociative şi intervenţie în programele de colaborare cu Administraţia Publică; - capacitatea de a coordona echipe şi programe; - cunoştinţe de gestiune economică şi administrativă; - implicare, iniţiativă şi motivare faţă de muncă; -Membru în Comisia de Acreditare a Programelor de Formare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (CNFP), numită în baza OMEC nr. 4488/ ; -Membru în Comitetul Director al Proiectului pentru Învăţământul Rural (PIR), numită în baza OMEC nr. 4910/ ; 1octombrie până în prezent Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, Arad, România Bd. Revoluţiei nr , tel./fax 0040/0257/ activităţi manageriale şi activităţi didactice (predare învăţare - evaluare). Lector universitar dr.; Titular cf. Deciziei Rectorului nr. 89/ Activităţi susţinute: - cursuri şi seminarii la disciplinele: Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, Management educațional, metodologia cercetării pedagogice, inspecţii în învăţământul preuniversitar pentru profesori în vederea obţinerii gradului didactic I, membru în comisii de gradul I; - organizarea de conferinţe şi participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; - publicarea de articole şi de lucrări de specialitate; - desfăşurarea de activităţi specifice ştiinţelor educaţiei, psihologiei şcolare şi educaţionale; - organizarea și coordonarea în condiţii optime a practice pedagogice; 7

8 * Perioada ( ) activităţii sau Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad Cadru didactic universitar Asociat Funcția sau postul Asistent universitar Activități didactice și științifice specifice postului * Perioada și ( și ) Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare-titularizare Casa Corpului Didactic Maramureș-Centrul Județean de Asistență psihopedagogică-detașare Liceul Gheorghe Șincai Baia Mare-detașare Liceul Industrial nr. 7 Baia Mare, detașare Școala generală nr. 2 Baia Sprie-detașare Școala Generală Horodiștea, Păltiniș, Botoșani-titularizare prin repartiție guvernamentală activităţii sau Activități didactice școlare și extrașcolare * Funcţia sau postul Profesor discipline-socio-umane Activități de predare-învățare-evaluare C. Participări în Participări în proiecte cu finanțare externă, proiecte de cercetare, granturi proiecte, proiecte de cercetare, granturi * Perioada (2015) * Tipuri de proiecte 1. Cercetare post-doctorală, Titlul proiectului:,,standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale, Cod Contract:POSDRU/89/1.5/S/64123, Beneficiar: Institutul de Medicină Legală Iaşi; diplomă; 2. Formabil, Titlul proiectului Istoria recentă a României. Pachet educaţional pentru cursul opţional de Istorie recentă a României, Contract POSDRU/153/1.1/S/142342, Proiect implementat de MENCȘ, 2015; 3. Formabil, Titlul proiectului: e-mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori, proiect POSDRU/157/1.3/S/140877, implementat de către Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; diplomă de participare; 2015; 8

9 4. Formabil, Titlul proiectului: Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației și Cercetării Științifice prin implementarea managementului strategic și îmbunătățirea leadership-ului instituției, PODCA; SMIS 39174; adeverința MENCȘ nr. 1134/907/39174/ ; 5.Formabil, titlul proiectul POSDRU/81/3.2/S/54673 Servicii online de promovare a sănătăţii mintale la locul de muncă şi de armonizare a activităţii profesionale cu viaţa de familie, beneficiar: SC COGNITROM SRL şi Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog; perioada: 1 Martie 31 Iulie În cadrul acestui proiect de cercetare am avut acces la module de învăţare: Metode online/e-book de managementul anxietăţii; Metode online/e-book de managementul stresului; Metode online/e-book de armonizare a vieţii profesionale cu viaţa de familie. Funcția sau postul Formabil Activități specifice proiectelor de formare * Perioada (2015) Noiembrie-Decembrie 2015 activităţii sau Funcția sau postul * Perioada ( ) activităţii sau Funcția sau postul Inspectoratul Școlar Județean Maramureș Proiectul POSDRU/190/1.1/S/ Învață să organizezi propria învățare ; Activități de consiliere și orientare a elevilor; valoarea proiectului: lei; beneficiar: ISJ MM Expert pe termen scurt Managementul activităților de consiliere și orientare Aprilie 2014-ianuarie 2015 SC Cognitrom SRL Coordonarea acțiunilor de testare privind opțiunile școlare ale elevilor de liceu, în cadrul Proiectului POSDRU/160/2.1/S/ Eficientizarea serviciilor de consiliere și orientare a elevilor prin metode computerizate; Beneficiar: SC Cognitrom SRL și MENCS membru în echipa de proiect, expert termen scurt, psiholog Coordonarea activităților de testare aopțiunilor școlare ale elevilor de liceu. Coordonarea și implicarea în activitățile din județul Maramureș; colaborare la Elaborarea a 100 de studii privind noile ocupații cf. Adeverinței eliberate de SC Cognitrom SRL nr. 479/ și a studiilor privind opțiunile școlare ale elevilor de liceu din județul maramureș, cf. Adresei SC Cognitrom SRL nr. 480/

10 * Perioada ( ) activităţii sau Funcția sau postul * Perioada ( ) activităţii sau Funcția sau postul CJRAE Maramureș * Perioada ( Proiect POSDRU 162/2.2/S/140232, Educația șansa de a-ți scrie propriul viitor! Perioada , partener: UVVGA, filiala Satu-Mare; valoarea proiectului: ,70 lei Expert pe termen lung Desfășurare activități specifice și coordonarea programului A doua șansă, activități didactice, științifice și manageriale. Publicarea următoareșpr materiale: 1.Marcela Pop, Adela Lioara Coroiu, Ana Moldovan, Delia-Mariana Ardelean, Delia Țuidic, Cristina Ambruș, Laura Achim, Luminița Georgescu, Andra Damian, Ghid suport pentru consilierea individuală și de grup a părinților, elaborat în cadrul Proiectului POSDRU 162/2.2/S/140232, Educația-șansa de a- ți scrie propriul viitor!, Editura Maestro Tip, 2015, ISBN ;, Baia-Mare, pag Marcela Pop, Adela Lioara Coroiu, Ana Moldovan, Delia-Mariana Ardelean, Delia Țuidic, Cristina Ambruș, Laura Achim, Luminița Georgescu, Andra Damian, Ghid transdisciplinar suport pentru derularea activităților în cadrul Programului A doua șansă, elaborat în cadrul Proiectului POSDRU 162/2.2/S/140232, Educația-șansa de a-ți scrie propriul viitor!, Editura Maestro Tip, 2015, ISBN ; Baia-Mare, pag Marcela Pop, Adela Lioara Coroiu, Ana Moldovan, Delia-Mariana Ardelean, Delia Țuidic, Cristina Ambruș, Laura Achim, Luminița Georgescu, Andra Damian, Oferta educațională a județului Maramureș, a doua șansă, (2015), elaborat în cadrul Proiectului POSDRU 162/2.2/S/140232, Educația-șansa de a- ți scrie propriul viitor!, Editura Maestro Tip, 2015, ISBN ;Baia-Mare, pag SC Profiles International SRL Activități de consilier eși orientare a elevilor și studenților Expert pe termen scurt-psiholog VIA- Vocatie, interese, autocunoastere drumul catre succesul profesional, Contract de finantare POSDRU/90/2.1/S/63742 ; Evaluare/consiliere pentru orientarea in cariera 100 de studenti ai universitatii noastre si organizarea unui centru de orientare vocatională; Beneficiar: Profiles International, MECTS, partener: UVVGA, filiala Baia-Mare și filiala Satu Mare. 10

11 2012) activităţii sau Funcția sau postul * Perioada ( ) activităţii sau Funcția sau postul * Perioada (2011) 2011 activităţii sau Funcția sau postul Proiect POSDRU/ Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii, Beneficiar: MEN, UMPFE, valoarea proiectului: lei Coordonator conținut didactic: elaborarea curriculumului transdisciplinar și a programei opționale Învățarea în societatea cunoașterii aprobată prin OMECTS nr. 4572/ Coordonator conținut didactic, expert pe termen lung, Coordonare activitate științifică și didactică Coordonator conținut didactic la lucrarea: Curriculum integrat pentru domeniile științific și umanist, (2011), autori: Gabriela Streinu-Cercel, Mihaela Garabet, Janina Cîrstoiu, Gina Vasile, Simona Velea, Laura Căpiță, lucrare editată în cadrul Proiectului Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii, Contract POSDRU/55/1.1/S/ UAIC Iași, ISJ MM; Proiect POSDRU/9.1/2.2/S/ Cerințe educaționale speciale pentru toți - CESpet, perioada ; Valoarea totală a proiectului CESPeT este de lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane , valoarea asistenţei financiare nerambursabile fiind de lei. Coordonator proiect, expert pe termen lung MECTS-CNFP POSDRU /3/1.3/S/2 ID: Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, Beneficiar: MECTS; Valoarea proiectului: ,00 lei Membru în echipa de elaborare a Standardelor profesionale pentru profesia didactică Lucrare elaborată: Dan Potolea, Steliana Toma (coordonatori), Adrian Stoica, Eliza Dulamă, Matei Cerchez, Delia-Mariana Ardelean, C-tin Trăistaru, Maria Guzu, ANC (2012). Standard ocupaţional: Profesor pentru învăţământul gimnazial şi pentru învăţământul liceal. cod COR 2321, 2322, Activități de management al proiectului la nivelul județului Maramureș 11

12 * Perioada ( ) Funcția sau postul activităţii sau * Perioada ( ) activităţii sau * Funcţia sau postul Centrul Educația și UMPFE Mentor-Expert pe termen lung Proiectul Dezvoltarea a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat,cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa Prioritară 1 - Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul Major de Intervenţie Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare. Proiectul a beneficiat de o finanţare nerambursabilă în valoare de ,75 lei și a fost implementat pe o perioadă de 36 de luni, ; în cadrul acestui proiect am asigurat servicii de mentorat cadrelor didactice din mediul rural. Activități de dezvoltare a cadrelor didactice Lucrări elaborare :Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară, MECTS-UMPFE, MEC, UMPFE PRET - Proiectul pentru reforma educaţiei timpurii - Mentorat destinat personalului didactic şi nedidactic din grădiniţe; proiect naţional cofinanţat de Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în valoare de 105 mil. Euro; Mentor-Expert pe termen lung Desfăşurarea de activităţi de mentorat în cadrul Proiectului MEC - UMPFE PRET - Proiectul pentru reforma educaţiei timpurii. Organizarea de cursuri de formare şi activităţi de dezvoltare la nivelul cadrelor didactice şi a personalului nedidactic din grădiniţele de copiii din judeţul Maramureş, în baza unor module de formare avizate de MEC - UMPFE. * Perioada ( ) MEC, UMPFE, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Unitatea Judeţeană de Implementare a Proiectului pentru Învăţământul Rural, str. Petofi Sandor nr , Baia Mare; proiect al Guvernului României cu Banca Mondiala, desfasurat prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Unitatea de Management a Proiectelor, Valoarea proiectului-91milioane de dolari 12

13 activităţii sau * Funcţia sau postul Proiectul pentru Învăţământul Rural - Mentorat destinat cadrelor didactice din mediul rural Expert pe termen lung, Mentor conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3198/ , perioada pentru Componenta 1.1 Dezvoltarea a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi directe desfăşurate în şcoală. Module elaborate în colaborare cu echipa UMPFE: - dezvoltarea a cadrelor didactice din mediul rural; - organizarea şi susţinerea de cursuri, activităţi in sensul creşterii calităţii în actul de predare în şcolile rurale în baza a zece module de formare acreditate de MEC: -colaborare la elaborarea modulelor de formare pentru programul de mentorat rural. 4.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Predarea-învățarea interactivă centrată pe elev,volumul 1, ISBN , MECI; UMPFE, București, Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Evaluarea continuă la clasă, volumul 2, MECI; UMPFE, ISBN , București, 6.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Cunoașterea elevului, volumul 3, ISBN , MECI; UMPFE; București, 7.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Folosirea TIC în procesul de predare-învățare, volumul 4, ISBN , MECI; UMPFE, București, 8.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Recuperarea rămânerilor în urmă la limba română (2009),, volumul 5, ISBN , MECI; UMPFE, București, 9.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Recuperarea rămânerilor în urmă lamatematică, volumul 6, ISBN , MECI; UMPFE, București, 10.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), 11.Valori comportamentale și reducerea violenței în școală, volumul 7, ISBN , MECI; UMPFE, București, 12.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Management instituțional și management de proiect, volumul 8, ISBN , MECI; UMPFE, București, 13

14 * Perioada ( ) activităţii sau * Funcţia sau postul - stabilirea de legături între şcoală şi comunitatea locală; - participarea şcolilor la competiţia de granturi şcoală-comunitate în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural, proiect al Guvernului României cu Banca Mondială Inspectoratul Școlar Județean Maramureș Proiect Phare RO/2003/ Accesul la educatie al grupurilor defavorizate cu focalizare pe rromi, valoare proiect: EURO; beneficiar: ISJ MM; Coordonator proiect Coordonarea activităților privind reducerea abandonului școlar în unități de învățământ cu populație școlară majoritară de etnie rromă și atragerea copiilor rromi spre școală prin activități specifice. *Cursuri de formare și dezvoltare * Perioada (de la - până Mai-iunie 2014 * Numele şi tipul SC CDP ARIS SA, Baia Mare, Maramureş Educator-puericultor, cod COR Certificat de absolvire nr. 180,2014, noiembrie, 27, seria J, nr *Nivelul de clasificare a Program de iniţiere/perfecţionare/specializare cu durata de 180 de ore formei de * Perioada (de la - până 22 noiembrie 2014 * Numele şi tipul Casa Corpului didactic Maramureş în colaborare cu consiliul Britanic Clujinstituţiei de învăţământ Napoca 14

15 FCE/CAE Certificat de participare *Nivelul de clasificare a Curs de formare formei de * Perioada (de la - până 15 septembrie-21 septembrie 2014 * Numele şi tipul SC JOB TRAINER MOTOC SRL, Sighetul Marmaţiei, Maramureş Evaluator de furnizori şi programe d eformare, cod COR: Adeverinţă (până la eliberarea certificatului de absolvire) *Nivelul de clasificare a Program d eperfecţionare formei de * Perioada (de la - până 4-6 decembrie 2013 * Numele şi tipul MEN; DGMRU *Nivelul de clasificare a formei de Dezvoltarea capacităţii instituţionale a inspectoratelor şcolare în doemniul promovării politicilor de personal în învăţământul preuniversitar Participare la stagiu de formare în management educaţional, în ţară: Adeverinţă nr. 196/ Stagiu de formare organizat de MEN-DGMRU (16 ore) 15

16 * Perioada (de la - până * Numele şi tipul Fundaţia Culturală Umanitară Henri Coandă Oradea, Centrul de Formare Profesională Henri Coandă Baia Mare Management educaţional european Adeverinţă nr. 387/ , 60 de credite *Nivelul de clasificare a Program de perfecţionare cu durata de 180 de ore şi 60 de credite profesionale formei de * Perioada (de la - până 2013 * Numele şi tipul ARACIP Formarea experţilor formatori şi a membrilor CEACîn aplicarea manualului de evaluare internă a calităţii şi a aplicaţiei informatice Înregistrarea electronică a evaluării Adeverinţă nr. 318/ ; 5 credite *Nivelul de clasificare a Program de formare continuă formei de * Perioada (de la - până 2013 * Numele şi tipul SC COGNITROM SRL, Colegiul Psihologilor din România Evaluarea psihologică computerizată a copiilor şi adolescenţilor 16

17 Diplomă de participare; 36 de credite *Nivelul de clasificare a Program de formare continuă formei de * Perioada (de la - până 2013 * Numele şi tipul SC COGNITROM SRL, Colegiul Psihologilor din România Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea şi promovarea sănătăţii mintale la copil şi adolescenţi Diplomă de participare; 15 credite *Nivelul de clasificare a Program de formare continuă formei de * Perioada (de la - până 2012 * Numele şi tipul SC COGNITROM SRL, Colegiul Psihologilor din România Metode online de promovare a sănătăţii mintale Diplomă de participare; *Nivelul de clasificare a Program de formare formei de * Perioada (de la - până 2013 * Numele şi tipul FundaţiaCLM ECHO, Baia Mare, Maramureş 17

18 Manager proiect Certificat de absolvire *Nivelul de clasificare a Program de iniţiere(perfecţionare/specializare cu durata de 90 de ore formei de * Perioada (de la - până 1 mai septembrie 2011 * Numele şi tipul SC SOFTWIN SRL Formarea de specfialişti în evaluarea INSAM Atestat de formare continuă a personalului didactic *Nivelul de clasificare a Program de formare continuă; 7 credite profesionale transferabile formei de * Perioada (de la - până 2010 * Numele şi tipul Fundaţia FundaţiaCLM ECHO, Baia Mare, Maramureş Metodist, cod COR Certificat de absolvire *Nivelul de clasificare a Program de iniţiere(perfecţionare/specializare cu durata de 90 de ore formei de 18

19 * Perioada (de la - până 2009 * Numele şi tipul Furnizor de formare, Asociaţia DOMINOU, Craiova, 2009 Formarea şi dezvoltarea a cadrelor didactice prin programe acreditate de către MECTS sau Ministerul Muncii MENTOR, certificat de absolvire; autorităţile naţionale responsabile: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Învăţare continuă pe tot parcursul vieţii * Perioada (de la - până 2009 * Numele şi tipul SC CONSULT PLUS SRL Formator Certificat de absolvire pentru ocupaţia FORMATOR Program de perfecţionare * Perioada (de la - până 2009 * Numele şi tipul Autorităţile naţionale responsabile: MECT, UMPFE, Program de formare continuă DECEe, furnizor de formare : CCD Maramureş Evaluator discipline socio-umane (aria curriculară: Om si societate) 19

20 * Perioada (de la - până Atestat de formare continuă a personalului didactic, autorităţile naţionale responsabile: MECT, UMPFE Învăţare pe parcursul vieţii decembrie martie 2008 * Numele şi tipul MECT, CNFPP Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România Dezvoltarea inteligenţei emoţionale Atestat de formare continuă, seria B, nr Program de formare continuă, 25 de credite profesionale transferabile * Perioada (de la - până * Numele şi tipul Universitatea UBB Cluj, DPPD Magister I, Modulul II formare odată la 5 ani Atestat de formare continuă nr. 7751/31 octombrie 2008, seria B, nr Program de formare continuă, 30 de credite profesionale transferabile * Perioada (de la - până 23 mai octombrie

21 * Numele şi tipul Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România PERSPECTIVE- MODULUL III Tehnici informaţionale computerizate Atestat de formare continuă nr. 7/15 decembrie 2008, seria B, nr Program de formare continuă, 30 de credite profesionale transferabile * Perioada (de la - până Sem II an şcolar * Numele şi tipul MECI, UMPFE * Perioada (de la - până Program de dezvoltare pe baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală Atestat de formare continuă nr. 1552/20 iulie 2009, seria C, nr Program de formare continuă, 30 de credite profesionale transferabile aprilie 2006 * Numele şi tipul CCD Baia Mare Consiliere şi orientare Stagiul de formare Consiliere şi Orientare, din cadrul proiectului privind implementarea ariei curriculare Consiliere şi Orientare ; MEC, CCD, iunie, octombrie 2006, adresele 3520 şi 3731 din

22 Adeverinţă de formator Formabil * Perioada (de la - până decembrie 2006 * Numele şi tipul CCD Baia Mare Educaţie pentru sănătate Certificat de formator Formabil * Perioada (de la - până Septembrie - iunie 2005 * Numele şi tipul ECDL Romania Folosirea calculatorului * Perioada (de la - până Permisul european de conducere a computerului, Start, serie nr. RO , eliberat de ECDL Romania, 2005; Curs de formare 15 decembrie februarie 2005 * Numele şi tipul Academia Britanică de Afaceri 22

23 Management strategic Comunicare în afaceri Certificat de absolvire Curs postuniversitar * Perioada (de la - până * Numele şi tipul MEC, UMPIR, BRITISH COUNCIL, CEDU Stagiul de formare a mentorilor, derulat în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural, componenta 1 Îmbunătăţirea activităţilor de predareînvăţare în şolile din mediul rural, subcomponenta 1.1. Dezvoltarea a cadrelor didactice din mediul rral pe baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală ; MEC, British Council, Centrul Educaţia 2000+; 2005; Diplomă MENTOR Dezvoltare * Perioada (de la - până 2004 * Numele şi tipul Institutul IRECSON Manager în turism Cursul de manager in activitatea de turism, Institutul IRECSON. Seria STIT, nr din ; 23

24 Diplomă MANAGER ÎN TURISM * Perioada (de la - până Ianuarie mai 2005 * Numele şi tipul Fundaţia Sfântul Anton de Padua * Perioada (de la - până Program de formare şi dezvoltare continuă a personalului didactic cu funcţii de conducere din învăţământul preuniversitar : Start manager - acreditat de CNFP; Certificat de Competenţe Profesionale ale Personalului Didactic, eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, CNFP, Bucureşti, seria A 1, nr , Programul de Formare Continuă a Cadrelor Didactice cu Funcţii de conducere din Învăţământul Preuniversitar ; credite profesionale transferabile Programul de Formare Continuă a Cadrelor Didactice cu Funcţii de conducere din Învăţământul Preuniversitar; Certificat 90 de credite transferabile * Numele şi tipul MEN, Direcţia Programe de Reformă Banca Mondială şi direcţia Generală Buget Finanţe Ordinul ministrului nr. 5182/ Participare la stagiul de perfecţionare şi la acţiunea de studiu a sistemului educaţional american referitor la dezvoltarea a cadrelor didactice, în domeniul învăţării active ş al predării asistate de calculator şi multimedia Ordinul ministrului nr. 5182/ Stagiu de perfecţionare în străinătate 24

25 D. Premii și recunoașterea contribuțiilor activității științifice Limba maternă Limbi străine cunoscute Aptitudini şi competenţe artistice. Aptitudini şi competenţe sociale Aptitudini şi competenţe organizatorice Aptitudini şi competenţe tehnice Permis de conducere Alte aptitudini şi competenţe Informaţii suplimentare Premii și recunoașterea contribuțiilor activității științifice Ordinul Meritul pentru Învăţământ în gradul de MARE OFIŢER, Bucureşti, , conferit de Preşedintele României prin Decretul nr din ; HG, Label europeenaux initiatives innovantes dans l`apprentissage des langues, acordata de MEC si Comisia Europeană pentru Educatie si Culturură, 2004 ; Diplomă de excelenţă acordată de ministrul educaţiei şi cercetării, pentru înaltul profesionalism, implicare remarcabilă, intelectuală şi afectivă la modernizarea învăţământului românesc, decembrie 2004 Diplomă Gheorghe Lazăr clasa a II- a, acordată de MEC pentru merite deosebite în activitatea la catedră şi pentru rezultate remarcabile obtinute în formarea şi educarea tinerilor, 2006; Româna Franceza foarte bine-scris, citit, vorbit Engleza bine-scris, citit, vorbit Aptitudini literare - abilitatea si capacitatea de a lucra în echipă în activităţi de performanţă; deschisă dialogului şi comportamentului empatic; transparenţă şi încredere; capacitate de evaluare obiectivă a situaţiilor. - stil de conducere cooperant, capacităţi de organizare şi conducere; adepta managementului participativ şi al lucrului în echipă; capacitate sporită de a se implica în acţiuni de interes major: programe la nivel judeţan, naţional şi internaţional, proiecte cu finanţare externă, etc. Formare continuă: psiholog principal, formator; certificat ECDL, mentor utilizarea calculatorului: posesor al Certificatului European de utilizare a calculatorului; Seria RO , eliberat in 21 aprilie utilizare Word, Excell, PPt, Windows, internet Categoria B Sociabilă, persuasivă, uşor adaptabilă şi empatică Bun organizator, Spirit critic şi autocritic Lista de lucrări publicate Persoane care pot da relații despre candidat: 1. Prof. univ. dr. Miron Ionescu-UBB Cluj, telefon mobil:

26 ANEXE 2. Prof. univ. dr. Adrian Opre-UBB Cluj, mobil: Prof. univ. dr. Toader Pălășan, Universitatea Transilvania, Brașov, mobil: Acte doveditoare celor trecute în CV; Lista de lucrări publicate Data: Semnătura, Delia Mariana Ardelean 26

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa

Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Pa Curriculum Vitae Informații personale Nume/Prenume Adresa Telefon Cetăţenie Data naşterii 13.12.1973 Sex Feminin Tascovici Daliana - Ecaterina Str. Parcul Mirea, Nr. 5, Câmpulung Muscel, cod 115100, jud.

Mai mult

Curriculum Vitae Turcu Mihaela Daniela CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Perioada

Curriculum Vitae Turcu Mihaela Daniela CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ Perioada CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ TURCU MIHAELA DANIELA Str. Unirii, nr. 131, cod poştal 810004, România 0733986736 dana_turcu2004@yahoo.com

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) BASCH NAIDIN DELIA ILEANA Municipiul Caracal, str. Noua, nr. 19, Jud. Olt Telefon(oane) - Mobil:0766625095 0722479150 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

Microsoft Word - CV conf.univ.dr. Roxana Maier, cu poza, pt UAV

Microsoft Word - CV conf.univ.dr. Roxana Maier, cu poza, pt UAV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Maier, Roxana Viorica ARAD Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate Birou: Acasă: roxanamaierpsiho@gmail.com Română Data

Mai mult

* NOTE

* NOTE M ODEL DE CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMAŢII PERSONALE Nume MATEI CLAUDIA Adresă Str. Mărăşeşti, nr. 44, Craiova, Dolj Telefon 0749166081 Fax E-mail claudia_matei74@yahoo.ro Naţionalitate Română Data

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume BURDEA Raul Ioan Adresa(e) Str. Mileniului, nr.7 Satu Mare Telefon(-oane) Mobil: 0752275762 E-mail(uri) raul_burdea@yahoo.com Nationalitate(-tati) română

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ráduly-Zörgő Eva-Ileana Adresă(e) Str. Republicii nr. 43/3, Cluj-Napoca , Telefon(

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ráduly-Zörgő Eva-Ileana Adresă(e) Str. Republicii nr. 43/3, Cluj-Napoca , Telefon( Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ráduly-Zörgő Eva-Ileana Adresă(e) Str. Republicii nr. 43/3, Cluj-Napoca 400015, Telefon(oane) 0264 596505 Mobil: 0744 93 14 64 Fax(uri) - E-mail(uri)

Mai mult

Investeşte în oameni

Investeşte în oameni CORBOȘ RĂZVAN-ANDREI INFORMAŢII PERSONALE Adresă Piața Romană, nr. 6, Sector 1, Bucureşti, România, cod 010374 Telefon +40 21.319.19.00 / int. 165 E-mail razvan.corbos@man.ase.ro EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresa(e) Telefon(-oane) E-mail(uri) MAN Otilia-Rica otilia.man@ugal.ro Nationalitate(-tati) româna Data naşterii Sex Domeniul ocupaţional

Mai mult

Microsoft Word - OLGA CV 2016 Ro

Microsoft Word - OLGA CV 2016 Ro Curriculum vitae MOLDOVAN OLGA DOMNICA Informaţii personale Nume / Prenume MOLDOVAN Olga Domnicqa Adresă Str. Iuliu Maniu, Bl.22, 3t.3, AP. 8 Arad, jud. Arad Telefon - Mobil: (40-742) 354 566 Fax E-mail

Mai mult

Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA Naţionalitate Română Data naşterii 15 no

Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA Naţionalitate Română Data naşterii 15 no Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume CÂRSTEA CLAUDIA-GEORGETA E-mail carstea.claudia@unitbv.ro Naţionalitate Română Data naşterii 15 noiembrie 1968 DOMENIUL OCUPATIONAL Cadru didactic universitar

Mai mult

Irimia Elena Genoveva

Irimia Elena Genoveva Irimia Elena Genoveva Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume: Irimia Elena Genoveva Adresă: nr.4. str. Paharnicului. 610226. Piatra-Neamt Romania Telefon: 0040233219736. 0740177263 E-mail: lilirimia@yahoo.com

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) România Telefon(oane) Serviciu: - Mobil: - Fax(uri) E-mail(uri) simut.ramona@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) română Data naşterii

Mai mult

CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume IONESCU ILEANA Nationalitatea romana Data nasterii EXPERIENTA PROFESIONALA Perio

CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume IONESCU ILEANA Nationalitatea romana Data nasterii EXPERIENTA PROFESIONALA Perio CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume IONESCU ILEANA E-mail Nationalitatea romana Data nasterii 05.10.1957 EXPERIENTA PROFESIONALA Perioada (de la pana la) 1985-2007 Numele si adresa angajatorului

Mai mult

* NOTE

* NOTE Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE Nume prenume Bucur Amelia Adresă Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, bl.16, sc.d, ap.43, România, 550324 E-mail amelia.bucur@ulbsibiu.ro Naţionalitate Română Data naşterii

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EDU TEHNIC FORMA PLUS Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin PROGRAMUL OERAŢIONAL SECTORIAL

UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI EDU TEHNIC FORMA PLUS Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin PROGRAMUL OERAŢIONAL SECTORIAL EDU TEHNIC FORMA PLUS Proiect cofinanţat de Fondul Social European prin PROGRAMUL OERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR MANE 2007-2013 Numărul de referinţă al programului (CCI): 2007RO051PO001 Carieră

Mai mult

Microsoft Word - CV_ Mitica Purcaru

Microsoft Word - CV_ Mitica Purcaru Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Purcaru Mitică Adresă Str. Abrud, nr.86, bl.156, Arad, Romania Telefon(oane) Mobil: 0740 534 081 E-mail mitica.purcaru@yahoo.com Naţionalitate

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass I Informaţii personale Nume / Prenume MONEA GHEORGHE Adresă(e) Str ucium nr 7 ap 0, cod 40056, Cluj-Napoca, România Telefon(oane) 00406440709 Mobil: 0766 758884 ; 0744 87736 Fax(uri)

Mai mult

CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume IONESCU ILEANA Adresa Sos. Pantelimon nr. 283 bl.12, sc.b, et 8, ap. 70 sector 2 Bucuresti Telefon

CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume IONESCU ILEANA Adresa Sos. Pantelimon nr. 283 bl.12, sc.b, et 8, ap. 70 sector 2 Bucuresti Telefon CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume IONESCU ILEANA Adresa Sos. Pantelimon nr. 283 bl.12, sc.b, et 8, ap. 70 sector 2 Bucuresti Telefon 0723.186.457 Fax E-mail ileana_ionescu@hotmail.com

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Informatii personale Nume / Prenume Florea Nicoleta Mihaela Adresa(e) Bl. 20D, ap. 7, str. Maria Tănase, Craiova, Romania Telefon(oane) - Mobil: 0757027000 Fax(uri) - E-mail(uri) niko.2903@yahoo.com

Mai mult

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE BUCUREŞTI Universitatea Națională de Arte, București Facultatea de Istoria și Teoria Artei Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Metodologia de finalizare a studiilor la Programul de formare psihopedagogică

Mai mult

INFORMAŢII PERSONALE

INFORMAŢII PERSONALE INFORMAŢII PERSONALE TRIFF ZORICA AURICA RETRU RAREȘ, 12/6, BAIA MARE, 430043, ROMÂNIA 0740089060 zriff@yahoo.com Sexul F Data naşterii 20/06/1971 Naţionalitatea ROMÂNĂ LOCUL DE MUNCA 01. 02. 2017 Universitatea

Mai mult

U N I U N E A E U R O P E A N Ă GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social Euro

U N I U N E A E U R O P E A N Ă GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social Euro Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 1. Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii

Mai mult

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE NEAGOE NINA-IONELA Sexul feminin Data nașterii 09/07/1971 Naționalitatea română LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CA

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE NEAGOE NINA-IONELA Sexul feminin Data nașterii 09/07/1971 Naționalitatea română LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CA Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE NEAGOE NINA-IONELA Sexul feminin Data nașterii 09/07/1971 Naționalitatea română LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ POZIŢIA LOCUL DE MUNCĂ DORIT STUDIILE PENTRU

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon E-mail Naţionalitate Blanaru, Constantin-Adrian română Data naşterii 13.09.1972 Sex Masculin Experienţa profesională Aprilie

Mai mult

Inspectoratul Școlar Județean CLUJ

Inspectoratul Școlar Județean CLUJ Casa Corpului Didactic Cluj Activitatea metodică a responsabililor cu dezvoltarea profesională Noiembrie 2018 Tematica întâlnirii - Statistica participării la programele de formare pentru anul școlar 2017-2018

Mai mult

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI CADRELOR DIDACTICE LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDAR

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI CADRELOR DIDACTICE LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDAR PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A SELECȚIEI CADRELOR DIDACTICE LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ LICEUL INTERNAȚIONAL CU PREDARE ÎN LIMBA FRANCEZĂ PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

Mai mult

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html

file:///C:/Documents and Settings/Zaharia Senior/Desktop/Metodologie din 2011.html 1 of 89 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Metodologie din 07/10/2011 Versiune actualizata la data de 25/06/2012 cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul

Mai mult

Mihaela Popa

Mihaela Popa Mihaela Popa Profesoara Experienta profesionala Perioda Septembrie 2007-prezent Functia sau postul ocupat Director adjunct Principalele activitati si responsabilitati Cordonarea activitatii instructiv

Mai mult

PLAN MANAGERIAL

PLAN MANAGERIAL Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Inginerie Tehnologică Motto: Un lider bun îi determină pe oameni să creadă în el Un lider foarte bun îi determină pe oameni să creadă în ei înşişi PLAN

Mai mult

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC

R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTIC R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COLEGIUL PARTICULAR VASILE GOLDIŞ ARAD C.F. 29602616, ARAD, str. Feleacului,

Mai mult

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată

Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată Aprobată în Comisia Paritară din data 17 februarie 2016 Validată în Consiliul de Administrație al I.S.J Constanța din data 19 februarie 2016 Elaborată şi aprobată în conformitate cu O.M.E.C.S. nr. 5557/27.10.2015

Mai mult

Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalitate(-tăţi) Dan Dorina Romana Data naşterii

Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalitate(-tăţi) Dan Dorina Romana Data naşterii Curriculum vitae Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Dan Dorina Romana Data naşterii 03.10.1964 Sex feminin Locul de muncă vizat / Domeniul

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Popa Viorica Adresă(e) str. N. Iorga bl. 36, ap. 36, or. Bălţi, Republica, cod 3100 Telefon(oane) + 373 231 4 24 51 Mobil: +373 068948429 E-mail(uri)

Mai mult

Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE STOICOVICI MARIA Data naşterii Locul naşterii Cetăţenie Adresă Oraş Câmpina, Judeţul Prahova română B

Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE STOICOVICI MARIA Data naşterii Locul naşterii Cetăţenie Adresă Oraş Câmpina, Judeţul Prahova română B Curriculum vitae INFORMAŢII PERSONALE STOICOVICI MARIA Data naşterii Locul naşterii Cetăţenie Adresă 31.05.1955 Oraş Câmpina, Judeţul Prahova română Bucuresti, Romania Telefon Fax - E-mail Loc de muncă

Mai mult

CURRICULUM VITAE Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Gherman Claudia Diana gher

CURRICULUM VITAE Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Gherman Claudia Diana gher CURRICULUM VITAE Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Gherman Claudia Diana gherman.claudia@umfcluj.ro Mobil: Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MON

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MON ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 30 mai 2012 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 372 din 31 mai 2012 Data intrarii

Mai mult

Aprobat

Aprobat ANUNT SELECTIE EXPERTI Colegiul National TRAIAN, Drobeta Turnu Severin, anunţă lansarea procedurii de selecţie a expertilor în cadrul proiectului strategic Servicii de Prevenire si Remediere in Educatie:

Mai mult

rezumat RO teza CEDobrota +CV.pdf

rezumat RO teza CEDobrota +CV.pdf Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume DOBROTĂ Carmen-Elena Adresă Bucureşti, sector 5 Telefon 0040 729 012 676 Fax 0040 318172057 E-mail dobrotacarmen@yahoo.com Naţionalitate Română

Mai mult

A n e x a nr

A n e x a nr UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE Economie, Contabilitate Şi Afaceri Internaţionale Postul scos la concurs Lector, Poz. 33 Disciplinele postului

Mai mult

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254

Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254 Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume Prenume Adresa(e) IONICĂ ANDREEA CRISTINA 20, UNIVERSITĂŢII, PETROŞANI, ROMANIA Telefon(oane) 0254/549749 sau 0254/542580 int. 204 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi)

Mai mult

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii

ORDIN Nr privind masuri tranzitorii ORDIN Nr. 3753 din 9 februarie 2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ Text în vigoare începând cu data de 10 octombrie 2011 REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) sandaksg@yahoo.com, sandaksg@gmail.com maghiară Data naşterii 17 august 1973 Sex masculin Locul de muncă vizat

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume LĂDARU GEORGIANA-RALUCA Adresă(e) București Telefon 0757.015.404 E-mail(uri) ralucaladaru@eam.ase.ro Naţionalitate(-tăţi) Română Data naşterii

Mai mult

CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume Adresa MAN, DANIELA - ANTOANELA 9/33, str.m.basarab, cod poştal , Baia Mare, România Telefon

CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume Adresa MAN, DANIELA - ANTOANELA 9/33, str.m.basarab, cod poştal , Baia Mare, România Telefon CURRICULUM VITAE EUROPEAN INFORMATII PERSONALE Nume Adresa MAN, DANIELA - ANTOANELA 9/33, str.m.basarab, cod poştal 430182, Baia Mare, România Telefon 0744-474307 Fax - E-mail daniela24man@yahoo.com Nationalitate

Mai mult

Curriculum vitae

Curriculum vitae Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ZAIȚ LUMINIȚA IULIA Adresă(e) Str. Mioriței, nr. 7, Bl. 7, Sc. A, et. I, ap. 7,, jud. Telefon(oane) Mobil: 0747110154 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINȚI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT SESIUNEA 2019 POZIȚI

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINȚI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT SESIUNEA 2019 POZIȚI FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT SESIUNEA 019 POZIȚIA APLICANTULUI PERSONAL DE ÎNDRUMARE ȘI CONTROL Numele și prenumele solicitantului Specialitatea Unitatea de învățământ Vechimea

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă E-mail Naţionalitate Experienţa profesională MARIAN Andrei-Lucian Iași, România andrei.marian@uaic.ro Română Data naşterii 20 septembrie

Mai mult

Model de Curriculum Vitae European

Model de Curriculum Vitae European Curriculum Vitae Model European INFORMAŢII PERSONALE Nume Prenume Adresă Telefon Fax E-mail Naţionalitate Data naşterii GEORNOIU ELENA-DANIELA Localitatea BUNESTI, Jud. Vâlcea Cod poştal 247075 0747370743

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae Europass Informaţii personale Nume/Prenume Adresa(e) LUPU Otilia-Alina Miron Costin nr. 1, ap. 3, Bacău (România) Mobil 40-754 054 757 Fax(uri) 0234-535 012 E-mail(uri) otiliawlf@yahoo.com

Mai mult

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE LIVIU FRANGA Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Strada Edgar Quinet, 5-7, B

Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE LIVIU FRANGA Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Strada Edgar Quinet, 5-7, B INFORMAŢII PERSONALE LIVIU FRANGA Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Strada Edgar Quinet, 5-7, București, cod 70106, Telefon/Fax: 40/21/312.13.13, Telefon: 40/21/314.89.65.

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume SPINEANU - GEORGESCU LUCIANA Adresă(e) Constanţa, Strada Unirii, nr. 32-34, România Telefon(oane) 0241/545015 E-mail(uri) luciana.spineanu@spiruharet.ro

Mai mult

Nr

Nr Aprobat C.A. I.S.J. Gorj Data :.02.206 Se certifica exactitatea datelor Director, FIŞĂ DE EVALUARE - PENTRU ACORDAREA GRADAŢIEI DE MERIT PERSONAL DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPORTIV INTEGRAT ŞI SUPLIMENTAR

Mai mult

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BISTRIȚA NĂSĂUD Nr din Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din Nr. 7460 din 01.10. Aprobat în CA al ISJ Bistriţa-Năsăud din 01.10. Avizat, INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL, Prof. CAMELIA TABĂRĂ GRAFICUL UNIC al activităţilor de îndrumare şi control Anul şcolar Inspecția școlară

Mai mult

Europass CV

Europass CV Curriculum Vitae INFORMAŢII PERSONALE NICOLAESCU ILEANA CĂTĂLINA Str. Aleea Trandafirilor, Bl.P5, Ap.18, Targoviste, Jud. Dambovita, Romania 0768868665 v_nicolaescu@yahoo.com Sexul Feminin Data naşterii

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon Fax(uri) Naţionalitate RADU SORIN MIHAI română Data naşterii Sex m

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon Fax(uri) Naţionalitate RADU SORIN MIHAI română Data naşterii Sex m Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Telefon Fax(uri) E-mail Naţionalitate RADU SORIN MIHAI română Data naşterii Sex masculin Experienţa profesională Perioada Funcţia sau

Mai mult

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEŞTI Loc.Ibăneşti, str.principală nr.80 Tel: / Fax: Cod fiscal ... din... Aprobat în Consiliul de administrație Din... Prezentat în Consiliul profesoral Din... Plan managerial semestrial prof. DAN INGRID DIRECTOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ IBĂNEȘTI Anul şcolar - 2019 I. CURRICULUM

Mai mult

Numar posturi EXPERT EDUCAŢIE ADS PRIMAR 1 APROB Durata de activitate 20 luni (incepand cu iunie 2019) MANAGER DE PROIECT, Numar ore expert / zi 2 ore

Numar posturi EXPERT EDUCAŢIE ADS PRIMAR 1 APROB Durata de activitate 20 luni (incepand cu iunie 2019) MANAGER DE PROIECT, Numar ore expert / zi 2 ore Numar posturi EXPERT EDUCAŢIE ADS PRIMAR 1 APROB Durata de activitate 20 luni (incepand cu iunie 2019) MANAGER DE PROIECT, Numar ore expert / zi 2 ore Merima Carmen PETROVICI Nume si prenume Condiţii generale

Mai mult

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : COMI

str.nicolae IORGA, nr. 19, , BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web :   COMI str.nicolae IORGA, nr. 19, 710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/512173, pagina web : www.laurian.ro e-mail: at_laurian@yahoo.com COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII RAPORT

Mai mult

Europass-CV Miron-RO.doc

Europass-CV Miron-RO.doc INFORMAŢII PERSONALE Miron Carmen - Luminița Strada Tudor Vladimirescu bl.25 sc.e ap16, 530180 Miercurea Ciuc +40 726 113 172 lumimiron@yahoo.com Data naşterii 07 septembrie 1963 LOCUL DE MUNCĂ PENTRU

Mai mult

UNIVERSITATEA:

UNIVERSITATEA: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC APROBAT RECTOR, Prof. univ. dr.

Mai mult

Microsoft Word - oferta_14_15_sintezaA4.docx

Microsoft Word - oferta_14_15_sintezaA4.docx CASA CORPULUI DIDACTIC A JUDEŢULUI BISTRIŢA-NĂSĂUD AN ŞCOLAR 2014 2015 Cap. I. I.1. PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ ACREDITATE I.1.1. EDUcațieNONFORMALĂ Tipul de program: Modul

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINȚI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2019 POZIŢIA AP

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN MEHEDINȚI MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2019 POZIŢIA AP FIȘĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT ANUL 2019 POZIŢIA APLICANTULUI Numele şi prenumele solicitantului Specialitatea Unitatea de învăţământ Vechimea în învăţământ Gradul didactic

Mai mult

Program de activitate pe semestrul I

Program de activitate pe semestrul I PROGRAM DE ACTIVITŢI - SEMESTRUL I an şcolar 2017-2018 I. CURRICULUM Nr. 2436 din 11.10.2017 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională; Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de

Mai mult

Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Bran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala Perioada Functia sau post

Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume Bran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala Perioada Functia sau post Curriculum Vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume ran Simion Nationalitate(-ati) Romana Experienta profesionala 03 prezent Conferentiar, Doctor in Stiinte Medicale Disciplina Chirurgie si Implantologie

Mai mult

Europass Curriculum Vitae

Europass Curriculum Vitae Curriculum vitae Europass INFORMAŢII PERSONALE Nume / Prenume MANEA LUDMILA-DANIELA Telefon - Fax E-mail manealudmiladaniela@gmail.com dana.manea@ugal.ro Naţionalitate Română Data naşterii - DOMENII DE

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) POTING SIMONA Jud. TIMIS, Romania Telefon(oane) 0256-294231 Fax(uri) 0256-294234 E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) simona.poting@tm.anofm.ro

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ METEŞ JUDEŢUL ALBA PLANUL OPERAŢIONAL 2014-2015 a) ASIGURAREA UNEI PREGĂTIRI DE NIVEL RIDICAT ŞI CREAREA UNUI CLIMAT CARE SĂ MOTIVEZE ELEVII PENTRU A-ŞI DEZVOLTA POTENŢIALUL OBIECTIVE

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă Curriculum vitae Europass Pagina 1 / 11 Curriculum vitae Raţă (Şandor) Nadia Dinuca Tg-Mureș, jud. Mureş Telefon 0745.655345 E-mail Naţionalitate nadia.rata@yahoo.com

Mai mult

Europass CV

Europass CV CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume / Prenume Nagy Oana Voica Adresa(e) Târgu Mureș (România) Telefon(oane) 0365424375 Mobil 0722377197 E-mail(uri) gugaoana@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Română

Mai mult

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în ORDIN nr. 4285 din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În conformitate cu prevederile

Mai mult

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx

Microsoft Word - Raport tehnic UMF-UPM_Nagy_Elod.docx RAPORT TEHNIC SELECTIV PENTRU COMISIA DE NEGOCIERE UMF- UPM MARTIE I. Activitatea didactică, organizare 1. Situația instituțiilor de învățământ medical superior: Instituție Profil Formă de funcționare

Mai mult

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TRAIAN SĂVULESCU, COMUNA IZVOARELE JUD. PRAHOVA STR. GĂRII NR Tel. 0244/ PLANUL DE DEZ

ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TRAIAN SĂVULESCU, COMUNA IZVOARELE JUD. PRAHOVA STR. GĂRII NR Tel. 0244/ PLANUL DE DEZ ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,TRAIAN SĂVULESCU, COMUNA IZVOARELE JUD. PRAHOVA STR. GĂRII NR. 459 e-mail: traian_savulescu@yahoo.ro Tel. 0244/292177 PLANUL DE DEZVOLTARE EUROPEANA AL SCOLII GIMNAZIALE TRAIAN SAVULESCU,

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) (uri) Naţionalit Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume CRISTIAN, TRONCOTĂ Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Prof_troncota@yahoo.com Naţionalitate(-tăţi) Romana Data naşterii 2.0.954 Sex B Profesor

Mai mult

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, ap

Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, ap Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) Iacob Silvia Elena Bulevardul Timişoara, nr 89, Bloc C1.2, scara E, etaj 4, apartament 73, sector 6, localitate Bucureşti Telefon(oane)

Mai mult

Nr

Nr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ababei Cătălina Adresă(e) Cornişa Bistritei 13/D/14, Bacău, jud. Bacău, România Telefon(oane) Mobil 0756 106 770 Fax(uri) 0234517715 E-mail(uri)

Mai mult

* NOTE

* NOTE Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Locul de muncă actual de muncă Adresă loc de muncă CIGU ELENA Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași, Facultatea de Economie și Administrarea

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Blendea Corneliu - Dan Adresă(e) Calea Dorobanți nr. 70 București (România) Mobil (+4)0722229999 Fax(uri) 021 325 08 33 E-mail(uri) danblendea@gmail.com

Mai mult

5 - CV

5 - CV Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Adresă(e) 5 Str. Horia, 540045 Braşov, Romȃnia Telefon(oane) 0268-410329 Mobil: 0727188359 Fax(uri) E-mail(uri) gabriela.chefneux@unitbv.ro;

Mai mult

CV Radu FLOREA

CV Radu FLOREA Curriculum vitae Informatii personale Nume/Prenume Adresa Experienta profesionala 1997 prezent Conferențiar universitar dr. (Preparator, Asistent, Lector) Titular al disciplinelor: Control şi Audit în

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume ORMENIŞAN ALINA Adresă(e) Calea Sighişoarei nr. 28/1, Târgu Mureş, Jud. Mureş, România Telefon(oane) Mobil: (40) 741248373 Fax(uri) E-mail(uri)

Mai mult

CV Moldovan

CV Moldovan E U R O P E A N C U R R I C U L U M V I T A E F O R M A T INFORMAłII PERSONALE Nume MOLDOVAN OLGA DOMNICA Adresă PIATA UTA BL. U5, SC. C, AP. 7, ARAD, ROMÂNIA Telefon 0740509088 Fax E-mail od_moldovan@yahoo.com

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNIT

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNIT FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE pentru obţinerea gradaţiei de merit 2013 PERSONAL DIDACTIC DE CONDUCERE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT elaborată pe baza Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei

Mai mult

Curriculum vitae Europass

Curriculum vitae Europass Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Iordache, Andreea, Daniela Adresă(e) Strada Drumul Apelor, Craiova, cod poştal 200453 România Telefon(oane) E-mail(uri) iordachedeea@yahoo.com

Mai mult

Chirita Ioan Ciprian - Curriculum Vitae (2019)

Chirita Ioan Ciprian - Curriculum Vitae (2019) Coordonarea unui numar de 164 de persoane din cadrul celor doua secții subordonate: Secția de Administrare Clădiri şi Secția de curățenie; Urmărirea desfăşurării contractelor asociațiilor administrate

Mai mult

Nr

Nr Curriculum vitae Europass Informaţii personale Nume / Prenume Ababei Cătălina Adresă(e) Cornişa Bistritei 13/D/14, Bacău, jud. Bacău, România Telefon(oane) Mobil 0722 606513 Fax(uri) 0234517715 E-mail(uri)

Mai mult

Regulament intern CEAC 2010

Regulament intern CEAC 2010 REGULAMENTUL CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii Educaţiei

Mai mult

* NOTE

* NOTE C URRICULUM V ITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume B A L I C A V. V A S I L E Adresă Str. Bârsei, nr. 6A/11, Cod postal: 620028, Loc. FOCSANI, VRANCEA, ROMÂNIA Telefon 0765841990 Fax - E-mail balicavsl@yahoo.com;

Mai mult

PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandat

PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandat PROGRAM MANAGERIAL al Directorului Departamentului de Geografie, Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie, Universitatea de Vest din Timişoara mandatul 2016-2020 Prezentul Program managerial este configurat

Mai mult

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723;

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa Calea Domnească nr. 127, Târgovişte - Dâmboviţa Telefon: 0245/211891; Fax: 0245/613723; E-mail: isjdb@isj-db.ro; WEB: www.isj-db.ro Nr.11516/14.09.2017 Aprobat în

Mai mult

CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă IACOB ANCA 63, str. Dionisie cel Mic, bl. 68B, sc. A, ap. 15, cod postal , mun. Constanta, Rom

CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă IACOB ANCA 63, str. Dionisie cel Mic, bl. 68B, sc. A, ap. 15, cod postal , mun. Constanta, Rom CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă IACOB ANCA 63, str. Dionisie cel Mic, bl. 68B, sc. A, ap. 15, cod postal 900403, mun. Constanta, Romania Telefon 0721/207575 Fax - E-mail Naţionalitate

Mai mult

CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă IACOB ANCA 63, str. Dionisie cel Mic, bl. 68B, sc. A, ap. 15, cod postal , mun. Constanta, Rom

CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă IACOB ANCA 63, str. Dionisie cel Mic, bl. 68B, sc. A, ap. 15, cod postal , mun. Constanta, Rom CURRICULUM VITAE INFORMAŢII PERSONALE Nume Adresă IACOB ANCA 63, str. Dionisie cel Mic, bl. 68B, sc. A, ap. 15, cod postal 900403, mun. Constanta, Romania Telefon 0721/207575 Fax - E-mail Naţionalitate

Mai mult

_Parteneriat START UP 4 U_RO_final [Mod compatibilitate]

_Parteneriat START UP 4 U_RO_final [Mod compatibilitate] Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 3 Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor Domeniul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar , pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII E Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018, pentru anul I UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE STUDII EUROPENE Domeniul: Relații internaționale și studii

Mai mult

Cerere de pretransfer consimțit se depune la inspectoratul școlar în perioada 3 12 aprilie 2018 Nr. / 2018 Unitatea de învăţământ Avizat Oficiul Jurid

Cerere de pretransfer consimțit se depune la inspectoratul școlar în perioada 3 12 aprilie 2018 Nr. / 2018 Unitatea de învăţământ Avizat Oficiul Jurid Cerere de pretransfer consimțit se depune la inspectoratul școlar în perioada 3 12 aprilie 2018 Nr. / 2018 Unitatea de învăţământ Avizat Oficiul Juridic Judeţul (sectorul) Se certifică exactitatea datelor

Mai mult

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman Axa Prioritară 6: Educat ie s i competent e. POCU/73/

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman Axa Prioritară 6: Educat ie s i competent e. POCU/73/ R35, R36 PROCEDURA de aplicare a metodologiei de acordare a premiului pentru calitate în educaţia incluzivă Nume Rezultat subactivitate A3.2 R35, R36 Ediţia: 1 Revizia: 0 Exemplar ţinut sub control X DA

Mai mult

Europass

Europass Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume/Prenume Adresa Strada APUSULUI 67,Bucuresti Telefon 0314014998 Mobil: 0744372222 E-mail chicioreanu@yahoo.com teodora_chicioreanu@upb.ro Cetatenia romana

Mai mult

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat)

Microsoft Word - ORDIN nr 5272 din 5 septembrie 2011 ( doctorat) ORDIN nr. 5272 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult