Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport. Ianuarie iunie 2011-Cursuri postdoctorale

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport. Ianuarie iunie 2011-Cursuri postdoctorale"

Transcriere

1 Curriculum Vitae CURRICULUM VITAE Informaţii personale Nume și prenume ARDELEAN Delia-Mariana Adresă Telefon Naţionalitate română Data naşterii Locuri de muncă relevante Locul de muncă pentru care se candidează Poziția pentru care candidează Poziția actuală A. Educaţie şi formare * Perioada (ianuarie iunie 2011) Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport Conferențiar universitar Lector universitar 1 Educație și formare Ianuarie iunie 2011-Cursuri postdoctorale * Numele şi tipul Centrul de Cercetare Avansată Cluj, Institutul de Medicină Legală Iaşi Proiectul POSDRU Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale Managementul cercetării avansate Expert cercetare ştiinţifică avansată Diplomă

2 Cursuri postdoctorale 6 luni * Perioada ( Cursuri postuniversitare 2012) * Numele şi tipul Universitatea din Bucuresti Proiectul Formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare (BLU) * Perioada (octombrie 2010 iunie 2011) * Numele şi tipul * Perioada (octombrie 2004 iunie 2010) Program studii postuniversitare Învăţământul centrată pe student - strategii de proiectare, implementare şi evaluare instituţională Diploma de absolvire Cursuri postuniversitare de formare octombrie 2010-iunie Cursuri postuniversitare Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei Program cursuri postuniversitare de perfecţionare, MAGISTER- Dezvoltare, Consiliere, Orientare Diplomă cursuri postuniversitare Cursuri postuniversitare octombrie iunie 2010 Doctorat * Numele şi tipul Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei 2

3 * Perioada ( ) Domeniul: Ştiinţe ale educaţiei Teza de doctorat cu titlul: Strategii manageriale ale directorilor unităţilor de învăţământ din mediul rural Doctor în Ştiinţe ale Educaţiei Diplomă de doctor eliberată de UBB Cluj, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Studii doctorale Studii de licenţă * Numele şi tipul Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldiş Arad Psihologie Psiholog, diplomă de licenţă Studii universitare de lungă durată - 4 ani * Perioada ( Studii de masterat 2007) * Numele şi tipul Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad Management educaţional Diplomă de master Masterat 3

4 * Perioada ( Studii de licenţă 1987) * Numele şi tipul Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Facultatea de Istorie - Filosofie, profilul: Filozofie, specializarea: Filozofie Istorie Filozofie Istorie Diploma de licenţă; Profesor filosofie-istorie Studii de licenţă de lungă durată; * Perioada (de la - până 1998 * Numele şi tipul Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Ştiinţe socio-umane * Perioada (de la - până Gradul didactic I în învăţământ, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Nationale nr. 4685/ Adeverinţă grad didactic I 1994 * Numele şi tipul Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Ştiinţe socio-umane 4

5 * Perioada (de la - până Gradul didactic II în învăţământ, prin Ordinul Ministrului Învăţământului nr. 7805/1994 Adeverinţă grad didactic II 1990 * Numele şi tipul Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca Ştiinţe socio-umane B. Experienţă și locuri de muncă relevante * Perioada (1 septembrie 2012-până în prezent)) activităţii sau * Funcţia sau postul Definitivarea în învăţământ, prin Ordinul Ministrului Educaţiei şi Învăţământului nr ; Adeverinţă definitivat Experiență și locuri de muncă relevante 1 septembrie până în prezent INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI MARAMUREŞ Baia Mare, str. Petofi Sandor nr.14, , Tel , fax , DESCENTRALIZARE ŞI MANAGEMENT INSTITUŢIONAL, DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE INSPECTOR ŞCOLAR GENERAL ADJUNCT, numită în baza O MECTS nr. 4189/ ; 4265/ ; 4670/14/ ; 5621/31/ Implementarea descentralizării instituţionale, management educaţional, managementul resurselor umane, dezvoltarea resursei umane, mentorat, educaţie permanentă, proiecte educaţionale (programe comunitare, activitate extraşcolară), învăţământ particular şi alternative educaţionale 5

6 * Perioada (1 septembrie până în prezent) activităţii sau * Funcţia sau postul * Perioada ( ) activităţii sau * Funcţia sau postul - Membru în corpul naţional de experţi în management educaţional, cf. Adeverinţei ISJ MM nr. 649/ Membru în Consiliul de Administraţie al ISJ MM; - Membru în Consiliul Consultativ al ISJ MM; Membru în Consiliul Consultativ la discipline socio-umane- Adresa ISJ MM nr. 660/ ; 1 septembrie până în prezent Colegiul Naţional Vasile Lucaciu Baia Mare, str. Culturii nr. 2 Cadru didactic titular, discipline socio-umane, aria curriculară Om şi societate Profesor titular ştiinţe socio-umane, doctor în Ştiinţe ale Educaţiei, gradul didactic I Organizarea şi desfăşurarea activităţilor didactice la clasă; activităţi de performanţă; activităţi şcolare şi extraşcolare; parteneriate cu părinţii şi comunitatea; - responsabil comisie metodică, adresa ISJ MM nr. 635/ şi nr. 1610/ ; - metodist ISJ şi coordonator cerc pedagogic; adresa ISJ MM nr. 659/ şi nr. 1610/ ; - membru în CA al unităţii de învăţământ Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş str. Petofi Sandor nr , Baia Mare Management instituţional şi şcolar Inspector şcolar general - stabilirea strategiei de coordonare şi a direcţiilor de dezvoltare a ISJ MM; planificarea activităţilor din cadrul ISJ; asigurarea repartizării resurselor financiare; organizarea activităţii ISJ MM; conducere/coordonarea activităţilor ISJ; asigurarea climatului de muncă eficient; asigurarea resurselor umane necesare unui învăţământ de calitate; verificarea activităţii compartimentelor din subordine; elaborarea materialelor de sinteză; menţinerea legăturilor ISJ cu MEC; reprezentarea ISJ în relaţiile publice; consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii; perfecţionarea activităţii proprii şi asigurarea dezvoltării continue a personalului; 6

7 * Perioada (1 octombrie până în prezent) activităţii sau * Funcţia sau postul - coordonarea, monitorizarea şi controlul activităţilor/ acţiunilor /proiectelor la nivelul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial, liceal din judeţ; - organizare, management, îndrumare, verificare, evaluare, consiliere, comunicare în domeniul de competenţă; - capacitate şi experienţă în conducerea echipelor de lucru, gestiuni economice si resurse umane; - cunoştinţe referitoare la piaţa muncii, la sistemele de formare ocupaţională şi la sistemul educativ; - experienţă şi cunoştinţe referitoare la funcţionarea instituţiilor şcolare: politici de personal; - experienţă în mediile asociative şi intervenţie în programele de colaborare cu Administraţia Publică; - capacitatea de a coordona echipe şi programe; - cunoştinţe de gestiune economică şi administrativă; - implicare, iniţiativă şi motivare faţă de muncă; -Membru în Comisia de Acreditare a Programelor de Formare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (CNFP), numită în baza OMEC nr. 4488/ ; -Membru în Comitetul Director al Proiectului pentru Învăţământul Rural (PIR), numită în baza OMEC nr. 4910/ ; 1octombrie până în prezent Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport, Arad, România Bd. Revoluţiei nr , tel./fax 0040/0257/ activităţi manageriale şi activităţi didactice (predare învăţare - evaluare). Lector universitar dr.; Titular cf. Deciziei Rectorului nr. 89/ Activităţi susţinute: - cursuri şi seminarii la disciplinele: Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării, Management educațional, metodologia cercetării pedagogice, inspecţii în învăţământul preuniversitar pentru profesori în vederea obţinerii gradului didactic I, membru în comisii de gradul I; - organizarea de conferinţe şi participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale; - publicarea de articole şi de lucrări de specialitate; - desfăşurarea de activităţi specifice ştiinţelor educaţiei, psihologiei şcolare şi educaţionale; - organizarea și coordonarea în condiţii optime a practice pedagogice; 7

8 * Perioada ( ) activităţii sau Universitatea de Vest Vasile Goldiş Arad Cadru didactic universitar Asociat Funcția sau postul Asistent universitar Activități didactice și științifice specifice postului * Perioada și ( și ) Colegiul Național Vasile Lucaciu Baia Mare-titularizare Casa Corpului Didactic Maramureș-Centrul Județean de Asistență psihopedagogică-detașare Liceul Gheorghe Șincai Baia Mare-detașare Liceul Industrial nr. 7 Baia Mare, detașare Școala generală nr. 2 Baia Sprie-detașare Școala Generală Horodiștea, Păltiniș, Botoșani-titularizare prin repartiție guvernamentală activităţii sau Activități didactice școlare și extrașcolare * Funcţia sau postul Profesor discipline-socio-umane Activități de predare-învățare-evaluare C. Participări în Participări în proiecte cu finanțare externă, proiecte de cercetare, granturi proiecte, proiecte de cercetare, granturi * Perioada (2015) * Tipuri de proiecte 1. Cercetare post-doctorală, Titlul proiectului:,,standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale, Cod Contract:POSDRU/89/1.5/S/64123, Beneficiar: Institutul de Medicină Legală Iaşi; diplomă; 2. Formabil, Titlul proiectului Istoria recentă a României. Pachet educaţional pentru cursul opţional de Istorie recentă a României, Contract POSDRU/153/1.1/S/142342, Proiect implementat de MENCȘ, 2015; 3. Formabil, Titlul proiectului: e-mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori, proiect POSDRU/157/1.3/S/140877, implementat de către Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; diplomă de participare; 2015; 8

9 4. Formabil, Titlul proiectului: Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Educației și Cercetării Științifice prin implementarea managementului strategic și îmbunătățirea leadership-ului instituției, PODCA; SMIS 39174; adeverința MENCȘ nr. 1134/907/39174/ ; 5.Formabil, titlul proiectul POSDRU/81/3.2/S/54673 Servicii online de promovare a sănătăţii mintale la locul de muncă şi de armonizare a activităţii profesionale cu viaţa de familie, beneficiar: SC COGNITROM SRL şi Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog; perioada: 1 Martie 31 Iulie În cadrul acestui proiect de cercetare am avut acces la module de învăţare: Metode online/e-book de managementul anxietăţii; Metode online/e-book de managementul stresului; Metode online/e-book de armonizare a vieţii profesionale cu viaţa de familie. Funcția sau postul Formabil Activități specifice proiectelor de formare * Perioada (2015) Noiembrie-Decembrie 2015 activităţii sau Funcția sau postul * Perioada ( ) activităţii sau Funcția sau postul Inspectoratul Școlar Județean Maramureș Proiectul POSDRU/190/1.1/S/ Învață să organizezi propria învățare ; Activități de consiliere și orientare a elevilor; valoarea proiectului: lei; beneficiar: ISJ MM Expert pe termen scurt Managementul activităților de consiliere și orientare Aprilie 2014-ianuarie 2015 SC Cognitrom SRL Coordonarea acțiunilor de testare privind opțiunile școlare ale elevilor de liceu, în cadrul Proiectului POSDRU/160/2.1/S/ Eficientizarea serviciilor de consiliere și orientare a elevilor prin metode computerizate; Beneficiar: SC Cognitrom SRL și MENCS membru în echipa de proiect, expert termen scurt, psiholog Coordonarea activităților de testare aopțiunilor școlare ale elevilor de liceu. Coordonarea și implicarea în activitățile din județul Maramureș; colaborare la Elaborarea a 100 de studii privind noile ocupații cf. Adeverinței eliberate de SC Cognitrom SRL nr. 479/ și a studiilor privind opțiunile școlare ale elevilor de liceu din județul maramureș, cf. Adresei SC Cognitrom SRL nr. 480/

10 * Perioada ( ) activităţii sau Funcția sau postul * Perioada ( ) activităţii sau Funcția sau postul CJRAE Maramureș * Perioada ( Proiect POSDRU 162/2.2/S/140232, Educația șansa de a-ți scrie propriul viitor! Perioada , partener: UVVGA, filiala Satu-Mare; valoarea proiectului: ,70 lei Expert pe termen lung Desfășurare activități specifice și coordonarea programului A doua șansă, activități didactice, științifice și manageriale. Publicarea următoareșpr materiale: 1.Marcela Pop, Adela Lioara Coroiu, Ana Moldovan, Delia-Mariana Ardelean, Delia Țuidic, Cristina Ambruș, Laura Achim, Luminița Georgescu, Andra Damian, Ghid suport pentru consilierea individuală și de grup a părinților, elaborat în cadrul Proiectului POSDRU 162/2.2/S/140232, Educația-șansa de a- ți scrie propriul viitor!, Editura Maestro Tip, 2015, ISBN ;, Baia-Mare, pag Marcela Pop, Adela Lioara Coroiu, Ana Moldovan, Delia-Mariana Ardelean, Delia Țuidic, Cristina Ambruș, Laura Achim, Luminița Georgescu, Andra Damian, Ghid transdisciplinar suport pentru derularea activităților în cadrul Programului A doua șansă, elaborat în cadrul Proiectului POSDRU 162/2.2/S/140232, Educația-șansa de a-ți scrie propriul viitor!, Editura Maestro Tip, 2015, ISBN ; Baia-Mare, pag Marcela Pop, Adela Lioara Coroiu, Ana Moldovan, Delia-Mariana Ardelean, Delia Țuidic, Cristina Ambruș, Laura Achim, Luminița Georgescu, Andra Damian, Oferta educațională a județului Maramureș, a doua șansă, (2015), elaborat în cadrul Proiectului POSDRU 162/2.2/S/140232, Educația-șansa de a- ți scrie propriul viitor!, Editura Maestro Tip, 2015, ISBN ;Baia-Mare, pag SC Profiles International SRL Activități de consilier eși orientare a elevilor și studenților Expert pe termen scurt-psiholog VIA- Vocatie, interese, autocunoastere drumul catre succesul profesional, Contract de finantare POSDRU/90/2.1/S/63742 ; Evaluare/consiliere pentru orientarea in cariera 100 de studenti ai universitatii noastre si organizarea unui centru de orientare vocatională; Beneficiar: Profiles International, MECTS, partener: UVVGA, filiala Baia-Mare și filiala Satu Mare. 10

11 2012) activităţii sau Funcția sau postul * Perioada ( ) activităţii sau Funcția sau postul * Perioada (2011) 2011 activităţii sau Funcția sau postul Proiect POSDRU/ Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii, Beneficiar: MEN, UMPFE, valoarea proiectului: lei Coordonator conținut didactic: elaborarea curriculumului transdisciplinar și a programei opționale Învățarea în societatea cunoașterii aprobată prin OMECTS nr. 4572/ Coordonator conținut didactic, expert pe termen lung, Coordonare activitate științifică și didactică Coordonator conținut didactic la lucrarea: Curriculum integrat pentru domeniile științific și umanist, (2011), autori: Gabriela Streinu-Cercel, Mihaela Garabet, Janina Cîrstoiu, Gina Vasile, Simona Velea, Laura Căpiță, lucrare editată în cadrul Proiectului Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii, Contract POSDRU/55/1.1/S/ UAIC Iași, ISJ MM; Proiect POSDRU/9.1/2.2/S/ Cerințe educaționale speciale pentru toți - CESpet, perioada ; Valoarea totală a proiectului CESPeT este de lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane , valoarea asistenţei financiare nerambursabile fiind de lei. Coordonator proiect, expert pe termen lung MECTS-CNFP POSDRU /3/1.3/S/2 ID: Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, Beneficiar: MECTS; Valoarea proiectului: ,00 lei Membru în echipa de elaborare a Standardelor profesionale pentru profesia didactică Lucrare elaborată: Dan Potolea, Steliana Toma (coordonatori), Adrian Stoica, Eliza Dulamă, Matei Cerchez, Delia-Mariana Ardelean, C-tin Trăistaru, Maria Guzu, ANC (2012). Standard ocupaţional: Profesor pentru învăţământul gimnazial şi pentru învăţământul liceal. cod COR 2321, 2322, Activități de management al proiectului la nivelul județului Maramureș 11

12 * Perioada ( ) Funcția sau postul activităţii sau * Perioada ( ) activităţii sau * Funcţia sau postul Centrul Educația și UMPFE Mentor-Expert pe termen lung Proiectul Dezvoltarea a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat,cofinanţat din Fondul Social European (FSE), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa Prioritară 1 - Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, Domeniul Major de Intervenţie Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare. Proiectul a beneficiat de o finanţare nerambursabilă în valoare de ,75 lei și a fost implementat pe o perioadă de 36 de luni, ; în cadrul acestui proiect am asigurat servicii de mentorat cadrelor didactice din mediul rural. Activități de dezvoltare a cadrelor didactice Lucrări elaborare :Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară, MECTS-UMPFE, MEC, UMPFE PRET - Proiectul pentru reforma educaţiei timpurii - Mentorat destinat personalului didactic şi nedidactic din grădiniţe; proiect naţional cofinanţat de Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), în valoare de 105 mil. Euro; Mentor-Expert pe termen lung Desfăşurarea de activităţi de mentorat în cadrul Proiectului MEC - UMPFE PRET - Proiectul pentru reforma educaţiei timpurii. Organizarea de cursuri de formare şi activităţi de dezvoltare la nivelul cadrelor didactice şi a personalului nedidactic din grădiniţele de copiii din judeţul Maramureş, în baza unor module de formare avizate de MEC - UMPFE. * Perioada ( ) MEC, UMPFE, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Unitatea Judeţeană de Implementare a Proiectului pentru Învăţământul Rural, str. Petofi Sandor nr , Baia Mare; proiect al Guvernului României cu Banca Mondiala, desfasurat prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Unitatea de Management a Proiectelor, Valoarea proiectului-91milioane de dolari 12

13 activităţii sau * Funcţia sau postul Proiectul pentru Învăţământul Rural - Mentorat destinat cadrelor didactice din mediul rural Expert pe termen lung, Mentor conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3198/ , perioada pentru Componenta 1.1 Dezvoltarea a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi directe desfăşurate în şcoală. Module elaborate în colaborare cu echipa UMPFE: - dezvoltarea a cadrelor didactice din mediul rural; - organizarea şi susţinerea de cursuri, activităţi in sensul creşterii calităţii în actul de predare în şcolile rurale în baza a zece module de formare acreditate de MEC: -colaborare la elaborarea modulelor de formare pentru programul de mentorat rural. 4.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Predarea-învățarea interactivă centrată pe elev,volumul 1, ISBN , MECI; UMPFE, București, Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Evaluarea continuă la clasă, volumul 2, MECI; UMPFE, ISBN , București, 6.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Cunoașterea elevului, volumul 3, ISBN , MECI; UMPFE; București, 7.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Folosirea TIC în procesul de predare-învățare, volumul 4, ISBN , MECI; UMPFE, București, 8.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Recuperarea rămânerilor în urmă la limba română (2009),, volumul 5, ISBN , MECI; UMPFE, București, 9.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Recuperarea rămânerilor în urmă lamatematică, volumul 6, ISBN , MECI; UMPFE, București, 10.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), 11.Valori comportamentale și reducerea violenței în școală, volumul 7, ISBN , MECI; UMPFE, București, 12.Otilia Păcurari, (coordonator serie module), Delia Mariana Ardelean, (2009), Management instituțional și management de proiect, volumul 8, ISBN , MECI; UMPFE, București, 13

14 * Perioada ( ) activităţii sau * Funcţia sau postul - stabilirea de legături între şcoală şi comunitatea locală; - participarea şcolilor la competiţia de granturi şcoală-comunitate în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural, proiect al Guvernului României cu Banca Mondială Inspectoratul Școlar Județean Maramureș Proiect Phare RO/2003/ Accesul la educatie al grupurilor defavorizate cu focalizare pe rromi, valoare proiect: EURO; beneficiar: ISJ MM; Coordonator proiect Coordonarea activităților privind reducerea abandonului școlar în unități de învățământ cu populație școlară majoritară de etnie rromă și atragerea copiilor rromi spre școală prin activități specifice. *Cursuri de formare și dezvoltare * Perioada (de la - până Mai-iunie 2014 * Numele şi tipul SC CDP ARIS SA, Baia Mare, Maramureş Educator-puericultor, cod COR Certificat de absolvire nr. 180,2014, noiembrie, 27, seria J, nr *Nivelul de clasificare a Program de iniţiere/perfecţionare/specializare cu durata de 180 de ore formei de * Perioada (de la - până 22 noiembrie 2014 * Numele şi tipul Casa Corpului didactic Maramureş în colaborare cu consiliul Britanic Clujinstituţiei de învăţământ Napoca 14

15 FCE/CAE Certificat de participare *Nivelul de clasificare a Curs de formare formei de * Perioada (de la - până 15 septembrie-21 septembrie 2014 * Numele şi tipul SC JOB TRAINER MOTOC SRL, Sighetul Marmaţiei, Maramureş Evaluator de furnizori şi programe d eformare, cod COR: Adeverinţă (până la eliberarea certificatului de absolvire) *Nivelul de clasificare a Program d eperfecţionare formei de * Perioada (de la - până 4-6 decembrie 2013 * Numele şi tipul MEN; DGMRU *Nivelul de clasificare a formei de Dezvoltarea capacităţii instituţionale a inspectoratelor şcolare în doemniul promovării politicilor de personal în învăţământul preuniversitar Participare la stagiu de formare în management educaţional, în ţară: Adeverinţă nr. 196/ Stagiu de formare organizat de MEN-DGMRU (16 ore) 15

16 * Perioada (de la - până * Numele şi tipul Fundaţia Culturală Umanitară Henri Coandă Oradea, Centrul de Formare Profesională Henri Coandă Baia Mare Management educaţional european Adeverinţă nr. 387/ , 60 de credite *Nivelul de clasificare a Program de perfecţionare cu durata de 180 de ore şi 60 de credite profesionale formei de * Perioada (de la - până 2013 * Numele şi tipul ARACIP Formarea experţilor formatori şi a membrilor CEACîn aplicarea manualului de evaluare internă a calităţii şi a aplicaţiei informatice Înregistrarea electronică a evaluării Adeverinţă nr. 318/ ; 5 credite *Nivelul de clasificare a Program de formare continuă formei de * Perioada (de la - până 2013 * Numele şi tipul SC COGNITROM SRL, Colegiul Psihologilor din România Evaluarea psihologică computerizată a copiilor şi adolescenţilor 16

17 Diplomă de participare; 36 de credite *Nivelul de clasificare a Program de formare continuă formei de * Perioada (de la - până 2013 * Numele şi tipul SC COGNITROM SRL, Colegiul Psihologilor din România Utilizarea instrumentelor TIC în evaluarea şi promovarea sănătăţii mintale la copil şi adolescenţi Diplomă de participare; 15 credite *Nivelul de clasificare a Program de formare continuă formei de * Perioada (de la - până 2012 * Numele şi tipul SC COGNITROM SRL, Colegiul Psihologilor din România Metode online de promovare a sănătăţii mintale Diplomă de participare; *Nivelul de clasificare a Program de formare formei de * Perioada (de la - până 2013 * Numele şi tipul FundaţiaCLM ECHO, Baia Mare, Maramureş 17

18 Manager proiect Certificat de absolvire *Nivelul de clasificare a Program de iniţiere(perfecţionare/specializare cu durata de 90 de ore formei de * Perioada (de la - până 1 mai septembrie 2011 * Numele şi tipul SC SOFTWIN SRL Formarea de specfialişti în evaluarea INSAM Atestat de formare continuă a personalului didactic *Nivelul de clasificare a Program de formare continuă; 7 credite profesionale transferabile formei de * Perioada (de la - până 2010 * Numele şi tipul Fundaţia FundaţiaCLM ECHO, Baia Mare, Maramureş Metodist, cod COR Certificat de absolvire *Nivelul de clasificare a Program de iniţiere(perfecţionare/specializare cu durata de 90 de ore formei de 18

19 * Perioada (de la - până 2009 * Numele şi tipul Furnizor de formare, Asociaţia DOMINOU, Craiova, 2009 Formarea şi dezvoltarea a cadrelor didactice prin programe acreditate de către MECTS sau Ministerul Muncii MENTOR, certificat de absolvire; autorităţile naţionale responsabile: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Învăţare continuă pe tot parcursul vieţii * Perioada (de la - până 2009 * Numele şi tipul SC CONSULT PLUS SRL Formator Certificat de absolvire pentru ocupaţia FORMATOR Program de perfecţionare * Perioada (de la - până 2009 * Numele şi tipul Autorităţile naţionale responsabile: MECT, UMPFE, Program de formare continuă DECEe, furnizor de formare : CCD Maramureş Evaluator discipline socio-umane (aria curriculară: Om si societate) 19

20 * Perioada (de la - până Atestat de formare continuă a personalului didactic, autorităţile naţionale responsabile: MECT, UMPFE Învăţare pe parcursul vieţii decembrie martie 2008 * Numele şi tipul MECT, CNFPP Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România Dezvoltarea inteligenţei emoţionale Atestat de formare continuă, seria B, nr Program de formare continuă, 25 de credite profesionale transferabile * Perioada (de la - până * Numele şi tipul Universitatea UBB Cluj, DPPD Magister I, Modulul II formare odată la 5 ani Atestat de formare continuă nr. 7751/31 octombrie 2008, seria B, nr Program de formare continuă, 30 de credite profesionale transferabile * Perioada (de la - până 23 mai octombrie

21 * Numele şi tipul Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România PERSPECTIVE- MODULUL III Tehnici informaţionale computerizate Atestat de formare continuă nr. 7/15 decembrie 2008, seria B, nr Program de formare continuă, 30 de credite profesionale transferabile * Perioada (de la - până Sem II an şcolar * Numele şi tipul MECI, UMPFE * Perioada (de la - până Program de dezvoltare pe baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală Atestat de formare continuă nr. 1552/20 iulie 2009, seria C, nr Program de formare continuă, 30 de credite profesionale transferabile aprilie 2006 * Numele şi tipul CCD Baia Mare Consiliere şi orientare Stagiul de formare Consiliere şi Orientare, din cadrul proiectului privind implementarea ariei curriculare Consiliere şi Orientare ; MEC, CCD, iunie, octombrie 2006, adresele 3520 şi 3731 din

22 Adeverinţă de formator Formabil * Perioada (de la - până decembrie 2006 * Numele şi tipul CCD Baia Mare Educaţie pentru sănătate Certificat de formator Formabil * Perioada (de la - până Septembrie - iunie 2005 * Numele şi tipul ECDL Romania Folosirea calculatorului * Perioada (de la - până Permisul european de conducere a computerului, Start, serie nr. RO , eliberat de ECDL Romania, 2005; Curs de formare 15 decembrie februarie 2005 * Numele şi tipul Academia Britanică de Afaceri 22

23 Management strategic Comunicare în afaceri Certificat de absolvire Curs postuniversitar * Perioada (de la - până * Numele şi tipul MEC, UMPIR, BRITISH COUNCIL, CEDU Stagiul de formare a mentorilor, derulat în cadrul Proiectului pentru Învăţământul Rural, componenta 1 Îmbunătăţirea activităţilor de predareînvăţare în şolile din mediul rural, subcomponenta 1.1. Dezvoltarea a cadrelor didactice din mediul rral pe baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală ; MEC, British Council, Centrul Educaţia 2000+; 2005; Diplomă MENTOR Dezvoltare * Perioada (de la - până 2004 * Numele şi tipul Institutul IRECSON Manager în turism Cursul de manager in activitatea de turism, Institutul IRECSON. Seria STIT, nr din ; 23

24 Diplomă MANAGER ÎN TURISM * Perioada (de la - până Ianuarie mai 2005 * Numele şi tipul Fundaţia Sfântul Anton de Padua * Perioada (de la - până Program de formare şi dezvoltare continuă a personalului didactic cu funcţii de conducere din învăţământul preuniversitar : Start manager - acreditat de CNFP; Certificat de Competenţe Profesionale ale Personalului Didactic, eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, CNFP, Bucureşti, seria A 1, nr , Programul de Formare Continuă a Cadrelor Didactice cu Funcţii de conducere din Învăţământul Preuniversitar ; credite profesionale transferabile Programul de Formare Continuă a Cadrelor Didactice cu Funcţii de conducere din Învăţământul Preuniversitar; Certificat 90 de credite transferabile * Numele şi tipul MEN, Direcţia Programe de Reformă Banca Mondială şi direcţia Generală Buget Finanţe Ordinul ministrului nr. 5182/ Participare la stagiul de perfecţionare şi la acţiunea de studiu a sistemului educaţional american referitor la dezvoltarea a cadrelor didactice, în domeniul învăţării active ş al predării asistate de calculator şi multimedia Ordinul ministrului nr. 5182/ Stagiu de perfecţionare în străinătate 24

25 D. Premii și recunoașterea contribuțiilor activității științifice Limba maternă Limbi străine cunoscute Aptitudini şi competenţe artistice. Aptitudini şi competenţe sociale Aptitudini şi competenţe organizatorice Aptitudini şi competenţe tehnice Permis de conducere Alte aptitudini şi competenţe Informaţii suplimentare Premii și recunoașterea contribuțiilor activității științifice Ordinul Meritul pentru Învăţământ în gradul de MARE OFIŢER, Bucureşti, , conferit de Preşedintele României prin Decretul nr din ; HG, Label europeenaux initiatives innovantes dans l`apprentissage des langues, acordata de MEC si Comisia Europeană pentru Educatie si Culturură, 2004 ; Diplomă de excelenţă acordată de ministrul educaţiei şi cercetării, pentru înaltul profesionalism, implicare remarcabilă, intelectuală şi afectivă la modernizarea învăţământului românesc, decembrie 2004 Diplomă Gheorghe Lazăr clasa a II- a, acordată de MEC pentru merite deosebite în activitatea la catedră şi pentru rezultate remarcabile obtinute în formarea şi educarea tinerilor, 2006; Româna Franceza foarte bine-scris, citit, vorbit Engleza bine-scris, citit, vorbit Aptitudini literare - abilitatea si capacitatea de a lucra în echipă în activităţi de performanţă; deschisă dialogului şi comportamentului empatic; transparenţă şi încredere; capacitate de evaluare obiectivă a situaţiilor. - stil de conducere cooperant, capacităţi de organizare şi conducere; adepta managementului participativ şi al lucrului în echipă; capacitate sporită de a se implica în acţiuni de interes major: programe la nivel judeţan, naţional şi internaţional, proiecte cu finanţare externă, etc. Formare continuă: psiholog principal, formator; certificat ECDL, mentor utilizarea calculatorului: posesor al Certificatului European de utilizare a calculatorului; Seria RO , eliberat in 21 aprilie utilizare Word, Excell, PPt, Windows, internet Categoria B Sociabilă, persuasivă, uşor adaptabilă şi empatică Bun organizator, Spirit critic şi autocritic Lista de lucrări publicate Persoane care pot da relații despre candidat: 1. Prof. univ. dr. Miron Ionescu-UBB Cluj, telefon mobil:

26 ANEXE 2. Prof. univ. dr. Adrian Opre-UBB Cluj, mobil: Prof. univ. dr. Toader Pălășan, Universitatea Transilvania, Brașov, mobil: Acte doveditoare celor trecute în CV; Lista de lucrări publicate Data: Semnătura, Delia Mariana Ardelean 26