CLARIFICĂRI. Clarificare nr. 2 pentru contractul Asistenţă tehnică pentru sprijin instituţional pentru CNCF CFR SA

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CLARIFICĂRI. Clarificare nr. 2 pentru contractul Asistenţă tehnică pentru sprijin instituţional pentru CNCF CFR SA"

Transcriere

1 CLARIFICĂRI Clarificare nr. 2 pentru contractul Asistenţă tehnică pentru sprijin instituţional pentru CNCF CFR SA Referință Întrebare Răspuns 1. Caiet de sarcini Anexa A Tabel de evaluare pentru propunerea tehnică pct Definirea atribuțiilor și responsabilităților experților pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiții a activităților și obținerea rezultatelor așteptate În cadrul caietul de sarcini, cap Experți se menționează următoarele: Specialiștii pe termen scurt de care se estimează că va fi nevoie sunt următorii : 1. Inginer civil specialist căi ferate 2. Geotehnician 3. Specialist în structuri poduri și viaducte 4. Specialist tunele 5. Specialist linii de cale ferată 6. Specialist sisteme de semnalizare 7. Specialist în ETCS (Sistemul European de Control Trenuri parte din ERTMS) 8. Specialist în GSM-R (Comunicații radio de voce și date între linie și tren, parte din ERTMS) 9. Specialist în alimentarea cu energie şi catenare 10. Specialist în telecomunicaţii 11. Arhitect specializat în designul de gări feroviare 1 În cadrul caietul de sarcini la cap Experți, se menționează 19 categorii de specialiști pe termen scurt de care se estimează că va fi nevoie, iar la poziția 20 se menționează Alţi experţi, inclusiv experţi pentru instruire, în funcţie de activităţile de desfăşurat. Enumerarea nu este limitativă, iar ofertanții pot include în ofertă unele sau toate categoriile prezentate, precum și alte categorii, în funcţie de activităţile de desfăşurat. Ofertanții vor avea în vedere alocarea input-ului minim de 9240 omzi pentru experții pe termen scurt. În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini Ofertantul va cuprinde în propunerea tehnică numărul acestor experţi şi activitatea în care vor fi implicaţi. Ofertanții nu au obligația de a detalia categoriile de experți pe termen scurt și nici atribuțiile și responsabilitățile acestora. În cazul în care un ofertant dorește să obțină punctaj suplimentar în conformitate cu prevederile pct din Anexa A la Caietul de sarcini, este necesar ca în oferta tehnică să detalieze atribuţiile și responsabilităţile experţilor pe termen scurt, corelat cu activitățile

2 12. Expert în Operaţiuni feroviare 13. Inginer de sisteme feroviare 14. Specialist în proceduri de mediu și aspecte generale ale protecției mediului 15. Expert financiar (regulamente fiscale și finaciare românești, proceduri fiscale UE, ACB) 16. Expert planificare 17. Expert achizitii publice 18. Specialist managementul riscului 19. Specialist aspecte contractuale şi revendicări 20. Alţi experţi, inclusiv experti pentru instruire, în funcţie de activităţile de desfăşurat. Anexa A la Caietul de sarcini detaliază modalitatea de acordare a punctajului în cadrul factorilor de evaluare. La pct Definirea atribuţiilor și responsabilităţilor experților pentru ducerea la îndeplinire în cele mai bune condiții a activităților și obținerea rezultatelor așteptate, în secțiunea referitoare la modalitatea de acordare a punctajului pentru experții pe termen scurt se menționează că pentru fiecare expert în parte se acordă 0,5 puncte până la max. 5 puncte. Având în vedere faptul că, din cele menționate mai sus, rezultă punctarea a max. 10 experți, vă rugăm să clarificați care vor fi experții evaluați, respectiv cei care vor primi un punctaj în urma aplicării factorilor de evaluare. 2 în care respectivii experţi sunt implicaţi. Punctajul maxim acordat pentru acest criteriu este de 5 puncte și se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare expert pe termen scurt (poziție nu persoană) pentru care sunt prezentate atribuțiile și responsabilitățile, corelat cu activitățile în care expertul respectiv este implicat. Astfel, se vor puncta maxim 10 experți pe termen scurt,fiecare primind 0,5 puncte, totalul fiind de 5 puncte. Exemplu de calcul: 1. Oferta nu include experți pe termen scurt pentru care să fie responsabilitățile sau include experți pe termen scurt pentru care nu sunt prezentate atribuțiile sau responsabilitățile sau acestea nu sunt corelate cu activitățile în care experții sunt implicați va primi 0 puncte, dar nu va fi declarată ca fiind neconformă întrucât aceasta nu este o cerință minimă a caietului de sarcini 2. Oferta include 4 experți pe implicați va primi 2 puncte 3. Oferta include 6 experți pe implicați și 4 experți pe termen scurt pentru care nu sunt prezentate atribuțiile sau responsabilitățile sau acestea nu sunt corelate cu activitățile în care experții sunt implicați va primi 3 puncte 4. Oferta include 10 experți pe implicați va primi 5 puncte 5. Oferta include 14 experți pe

3 2. Anunț de participare pct. 6.3 Alte informații În Anunțul de participare, la pct. VI.3 Alte informații se menționează: Op ec care au incheiat contracte de lucrari sau servicii cu CNCF CFR SA pentru care se acorda sprijin institutional in cadrul prezentului contract nu pot depune oferte, fiind considerati in conflict de interese. Prest incl expertii sai nu vor mai part la proc de achiz publ de serv sau lucr priv infrastr de transp ferov gest de CNCF CFR SA pt care se acorda sprijin institutional in cadrul prez contr pe per în care desfas activ in cadrul contr, fiind in conflict de interese, conf Cap 3 par 2, lit i) din CS. 1. Vă rugăm să precizați dacă la procedura de atribuire poate participa un operator economic care face parte din același grup de companii cu un alt operator economic care are calitatea de prestator în cadrul unui dintre proiectele menționate în cadrul clarificării nr Vă rugăm să menționați dacă se acceptă participarea la procedura de atribuire a unui operator economic care să beneficieze de susținere din partea unui alt operator economic care are calitatea de prestator în cadrul unuia dintre 3 implicați va primi 5 puncte. Nu au fost stabilite categorii de experți care să fie punctate sau nu, dintre cele 19, fiind în sarcina ofertantului să stabilească activitățile în care vor fi implicați experții pe termen scurt și numărul experților (alocarea input-urilor). În consecință categoriile de experți se vor stabili în funcție de activitățile în care vor participa. În conformitate cu prevederile Documentației de atribuire și Anunțului de participare, proiectele care generează conflict de interese sunt cele prevăzute la Cap 3 par 2, lit i) din caietul de sarcini, întrucât pentru aceste proiecte se va acorda cu certitudine asistență tehnică în cadrul prezentului proiect, iar asistența va fi substanțială. Pentru celelalte proiecte menționate în Anexa la Clarificarea nr. 1, precum și pentru alte proiecte care ar urma să fie finanțate prin POST este posbil să se solicite acordarea de asistență tehnică prin acest contract, dar consultanța acordată în conformitate cu prevederile punctelor (ii), (iii) și (iv) din caietul de sarcini nu poate influența substanțial deciziile luate privind respectivele proiecte. Având în vedere aceste considerente, dacă prestatorul a încheiat sau urmează să încheie (până la data semnării contractului pentru prezentul proiect) un contract de servicii sau lucrări cu CNCF CFR SA pentru unul dintre proiectele menționate la Cap 3 par 2, lit i) din caietul de sarcini, atunci respectivul operator economic este considerat a fi în conflict de interese. În cazul în care Prestatorul a încheiat sau urmează să încheie unul dintre celelalte contracte din Anexa la

4 proiectele menționate în cadrul clarificării nr Clarificarea nr. 1, atunci nu se consideră a fi în conflict de interese și poate depune ofertă sau participa în calitate de terț susținător în cadrul perzentei proceduri. 1. Având în vedere cele de mai sus, considerăm că în cazul în care un operator economic a încheiat cu CNCF CFR SA unul dintre contractele de servicii sau lucrări menționate la Cap 3 par 2, lit i) din caietul de sarcini, iar acesta are o influență dominantă asupra unui alt operator economic (poate influența deciziile în cadrul acestuia fiind acționar majoritar peste 50% sau are dreptul de a numi organele de conducere în cadrul operatorului economic dominat) considerăm că operatorul economic dominat este în conflict de interese și nu poate participa cu ofertă în cadrul prezentei proceduri de atribuire. Se consideră a fi conflict de interese și în situația inversă, când influența dominantă este exercitată de către prestatorul din cadrul prezentului proiect asupra operatorului economic care a încheiat unul dintre contractele prevăzute la Cap 3 par 2, lit i) din caietul de sarcini, întrucât ar putea recomanda beneficiarului final (CNCF CFR SA) acceptarea unor servicii sau lucrări care nu îndeplinesc toate condițiile pentru a fi aprobate sau luarea unor decizii care să favorizeze prestatorul / antreprenorul care a încheiat contractele pentru care se acordă consultanță. 2. Considerăm că un operator economic care a încheiat cu CNCF CFR SA unul dintre contractele de servicii sau lucrări menționate la Cap 3 par 2, lit i) din caietul de sarcini poate participa în calitate de terț susținător în cadrul prezentei proceduri, întrucât prin angajamentul ferm prezentat el se angajează să pună la dispoziția

5 Prestatorului resurse tehnice, profesionale sau financiare pentru îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate şi contractului de achiziţie publică ce urmează a fi încheiat între ofertant şi autoritatea contractantă. Acest angajament ferm nu îi dă dreptul terțului susținător de a lua decizii în cadrul contractului și astfel nu poate conduce la aparția unui conflict de interese. Clarificările detaliază, completează sau modifică unele prevederi ale documentației de atribuire și devin parte componentă a acesteia. litate în România. Conexiuni cu Europa. Program cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. 5