DE CLARA TIE DE A VERE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DE CLARA TIE DE A VERE"

Transcriere

1 DE CLARA TIE DE A VERE Subse!llnatuVSubsemnata, Poi/ ~0()/ (A- -.5i ~ v"' '# ' avand funcfia de SlECJlE/11-IL Ia I>/Lv/Y2JAfA- 0/l.,fso~o/ VA-SCA;~U ' / cnp, domiciliul 0.4.#.5 V.45 C",tfU 1./;'A?. T67'VL.V/,..-v-"2, /'. / / 7 cunosdnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere ca imjlreuna cu familial) defin urmatoarele: *I) Prin familie se intelege so{uvsotia ~i cop iii aflati in intretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA : Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. * Categoriile indicate sunt: (I) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacii se afla in circuitul civil. *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotuvsotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. 2. Cladiri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. 1

2 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie. *2) L-a "Titular" se men~ioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so~llso~ia, copilul), iar in ca.zul bunurilor in coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor. ll_bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma ini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transport care soot supuse inmatricuhirii, potrivit legii 2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arta i de cult, colecfii de arta i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural najional sao universal, a caror valoare iusumata depa~e te de euro Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei Ia momentul declararii. Ill. Bunuri mobile, a caror valoare depa~e!}te ultimele 12 luni de euro fiecare, i bunuri imobile instrainate in 2

3 IV. Active financiare l. Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investitii, forme ecbivalente de economisire ~i investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro 1-l OTA : Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii fmanciare din strainatate. *Categoriile indicate sunt: (1 ) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivajente; (3) fonduri de investifii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 2. Plasamente, investifii directe ~i imprumuturi acordate, daca valoarea de piafa insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro Se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile in strainatate. *Categoriile indicate sunt: ( 1) hdrtii de valoare definute (tit/uri de stat, certificate, obligafiuni); (2) acfiuni sau piirfi sociale in societiifi comerciale; ( 3) imprumuturi acordate fn nume personal. 3

4 an: 3. Alte active producatoare de venituri nete, care lnsumate depa~esc echivalentul a de euro pe Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate. \J. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizijionate in sistem leasing ~i aseme11ea bunuri, dadi valoarea insumata a tuturor acestora depa~e~te de euro alte Sc: vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate. I t/00 VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenjionate faja de valoarea de piaja, din partea 11nor persoane, organizajii, societati comerciale, regii autonome, companii/societaji najionale sau instituji1 publice romane~ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanjii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale :mgajatorului, a caror valoare individuala depa~e~te 500 de euro* 1.2. Sot/sotie * Se excepteaza de Ia declarare cadourile ~i tratafiile uzuale primite din parte a rude lor de gradul I ~i alii-lea 4

5 -vii. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea or. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificirile ~i completirile ulterioare) :tiota: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate T itular 1.2. s~t}sotie 2.2. Sotfsotie 3.2. So Vsotie 4.2. SoVsotie Titular 5.2. So1fsotie Titular Sotfsotie - -,. 5

6 .I " T itular 7.2. S ()tjsope C()pii 8.1. Titular 8.2. SotJsotie 8.3. Copii P rezenta declaratie constituie act public ~i caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completarii O{;. (f}.j. 2LJI..(. raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sao...~~ 6

7 DECLARATIE DE INTERESE G jog..or rf(j)ij- Su bsennatul/subsemnata, de 5Ec.tU; IA-/L CXP 'domidliul?o;:> 1!-o.h'tY/- ~ t/t"l v,',..., avand functia Ia 7>~/'1",{fA/~ OAA-$ u.c;,u/ v~ S G f(..;, / cunoscind prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratll, declar pe propria rispundere: Unitatea - denumirea?i adresa - Calitatea depnuta Calitatea depnuta V aloarea beneficiilor 1

8 'i:rrenundelcb:rumirea~ adresa cxnti:a:tlr:lt. caeafust ca:rtm:tu1ui ih<deierii corna.m1ui totalaa derrurnirea. fumrlir$t cun1mdu1ui ' ~ ~ a::lresa coniradul Tihllar......, ,. - Soytsd,e I --- -Rucb if: gnrlul tj ae ti1ulauhji , ,.._ - - '-' Soci~ COOJ.ei:'Ciae/Pers<ma fizica at.itoriz:t.a' A9:riatii furrnliab' Cabinele indiv:idral.e, c.winete as:x:im; m~ ~ -- - civile pofu>iarnle srum~ civile profe8eo11ale ru~iirnimcae ~profu>iadeaidcat/~ ncgu-vanar.nenmldf1ll1datll/ ~ I...!JPrin rude de gradull se 1ntelege parin~ pe linie ascendenta i copii pe linie descendenta. 2 )Se vor declara numele, denumirea?i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinut.a, titularul, sotu1fs«j!ia ~i rudele de gradul r obtffi contracte, a a cum sunt definite la punctul 5. Prezenta declarape CQ.nstituie act public ~i caracterul incomplet al datelor mentionate. raspund potrivit legii penale pentm inexactitatea sau Data completarii =-~-:.Q. :... :!:9..\f.... Semnatura 2