PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII"

Transcriere

1 LICEULUI TEHNOLOGIC PUSKÁS TIVADAR Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 1

2 LEGISLAŢIE Actele normative care stau la baza implementării întregii propuneri din planul managerial sunt: Legea 1/ 2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; OUG. nr. 49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative; Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ , privind asigurarea calităţii educaţiei Legea nr. 35/ 2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; Ordinul Nr din privind Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; O.M.E.C.T.S nr. 5547/ 2011 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare şi Metodologia de aplicare a regulamentului inspecţiei şcolare; O.M.E.C.T.S nr. 5561/ 2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/ pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al entităţilor publice şi Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 808/ privind abrogarea O.M.F.P. nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial; Ordinul M.E.C.I nr. 5132/ 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; Ordinul M.E.N. nr. 3597/ pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/ 2011; Ordinul 4742/ 2018 pentru aprobarea Statutului elevului; OMEN nr din 31 august 2017 CONTRACT de pregătire practică în învățământul dual Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual aprobată prin Ordinul ministrului educației nationale nr. 3554/2017, și în aplicarea prevederilor convenite prin contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, Anexa nr. 2 la OMEN nr.4798 din 31 august 2017 CERTIFICAT DE PREGĂTIRE PRACTICĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL Ordinul nr. 1409/ cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar; Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi ; Strategie Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (SN CDI 2020); Planul Regional de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, Regiunea Centru ; Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, judeţul Covasna, Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 2

3 SCURT ISTORIC AL LICEULUI TEHNOLOGIC PUSKAS TIVADAR SF.GHEORGHE Liceul Tehnologic Puskas Tivadar și-a început activitatea la data de 1 septembrie 1973 sub numele de Liceul Industrial de Construcții de Mașini. Școala a avut 3 clase cu 107 elevi, din care o clasă în limba română și două clase în limba maghiară. Aceste clase au funcționat în clădirea Școlii Speciale de azi. Sándor István a fost numit director și a fost în fruntea școlii până în anul În anii următori numărul claselor a ajuns la 9 și 3 ateliere. Denumirea unității s-a schimbat în anul 1974 în Liceul de Mecanică, în anul 1976 în Liceul Industrial nr.1, în anul 1991 în Grup Școlar Puskas Tivadar.Treptat s-au dezvoltat activitățile extrașcolare, unitatea având grupă de dans, echipe în diverse sporturi. Unitatea nu avea internat deși foarte mulți elevi erau din alte localități. În anul 1976 unitatea s-a mutat în clădirea unde funcționează și astăzi. Școala avea 16 clase, mai multe spații având posibilitatea amenajării mai multor ateliere și cabinete. Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 3

4 PROIECTE DERULATE: Dezvoltarea Liceului Tehnologic Puskás Tivadar şi ridicarea sa la nivelul normelor Uniunii Europene se datorează în primul rând proiectelor desfăşurate cu succes. O parte din proiecte a fost realizată de şcoală iar cealaltă parte de fundaţia şcolii între anii Proiecte pentru echipamente şi infrastructură de forinţi de euro pentru proiectul de dezvoltare a utilajelor practice, pentru extinderea atelierului de profil auto al şcolii de forinţi 8050 de dolari pentru finanţarea echipamentului de informatică al şcolii de forinţi proiect de de dolari pentru finanţarea mobilierului din 12 săli a şcolii şi din sala de conferinţă de forinţi de euro, care a ajutat la cumpărarea şi folosirea ustensilelor în predarea de specialitate, făcând posibilă cumpărarea utilajelor folosite în repararea maşinilor de euro pentru proiectul instruirii pedagogilor Phare şi construcţia sălii de conferinţe de forinţi pentru cumpărarea mijloacelor electronice de forinţi pentru completarea parcului de computere de forinţi pentru instruirea pedagogilor, un proiect axat pe îmbunătăţirea materialelor de forinţi care a finanţat utilajele cu CNC cu echipament complet, computere şi programe de profil de forinţi pentru a pune în funcţiune un centru de lucru CNC. 11.-La programul Phare din instituţia noastră în cadrul proiectului de dezvoltare a şcolilor a câştigat titlul de cel mai bun proiect din regiune, cu premiul în valoare de de euro, pentru dezvoltarea infrastructurii, utilaje de specialitate, premiul dând şansa de dezvoltare în domeniile mecanică, electrotehnică, automatizări, electronică şi domeniului informaticii de forinţi de euro pentru modernizarea tehnologiei CNC de euro din cadrul proiectului european POR pentru construirea atelierelor şi laboratoarelor moderne, precum şi pentru achiziţionarea echipamentelor în domeniul energiei regenerabile. 14.-Proiect din partea autorităţii locale pentru înfiinţarea bazei sportive care se află în stadiu de lucru. Proiecte educaţionale şi pentru facilitarea procesului de educaţie de forinţi pentru completarea bazei financiare a pedagogilor. 2.-Realizarea parteneriatului (în cadrul proiectului SOCRATES), între instituţii din şase ţări România, Polonia, Lituania, Austria, Spania, Portugalia cu obiectivul de a cunoaşte cultura şi obiceiurile ţărilor de parteneriat de forinţi, bursă şcolară pentru elevi de forinţi pentru acoperirea cheltuielilor elevilor din internat de forinţi pentru menţinerea legăturilor de frăţie cu alte şcoli, desfăşurat în cadrul Cupei Puskás. Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 4

5 de forinţi pentru menţinerea legăturilor de frăţie, realizată în cadrul Cupei Puskás de forinţi pentru cursul de perfecţionare a pedagogilor în folosirea utilajelor cu CNC. 8.-Trei săptămâni în Franţa, în cadrul programului Leonardo, desfăşurat cu scopul instruirii practice a elevilor noştri de forinţi pentru cursul de perfecţionare în limbi străine a pedagogilor noştri de forinţi pentru menţinerea şi propagarea relaţiilor de fraternitate în regiunea carpatină de forinţi pentru achitarea plăţilor pe abonamentele elevilor navetişti. 12.-Proiecte pentru organizarea spectacolelor culturale şi sportive susţinute de conducerea locală şi de fundaţiile naţionale şi internaţionale forinţi câştigaţi la Fundaţia JULIANUS, pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi participarea echipei Puskas, la Cupa Puskas 2012, din Budapesta, Ungaria. 14.-Două proiecte educaţionale de specialitate în parteneriat cu două instituţii din Ungaria (din Szentes şi Budapesta). Domeniile de specialitate vizate în cele două proiecte sunt: electronică-informatică şi sănătate de forinţi câştigaţi la BGA Alap - PRO Transilvania, pentru cumpărarea mobilierului pentru o cameră din internat. 16.-Participarea la programul RABLA 17.-Două proiecte educaţionale de specialitate în parteneriat cu două instituţii din Ungaria (din Szeged şi Debrecen). Domeniile de specialitate vizate în cele două proiecte sunt: electronică şi informatică forinti câştigaţi la Fundaţia JULIANUS, pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi participarea echipei Puskas, la Cupa Puskas 2014, din Ada, Serbia RON din partea Consiliului Judeţean Covasna pentru cofinanţarea aniversării a 4o de ani de la înfiinţarea liceului RON din partea Consiliului Local al Municipiului Sf.Gheorghe pentru cofinanţarea aniversării a 4o de ani de la înfiinţarea liceului. PROFILUL ACTUAL AL LICEUL TEHNOLOGIC PUSKÁS TIVADAR În România la Liceul Tehnologic Puskás Tivadar este asigurat următorul pachet de ofertă, care ne face competitivi în orice loc în întreaga lume: 1. Pregătirea pentru examenul de Bacalaureat prin intermediul Programului ROSE; 2. Grad înalt de calificare profesională şi specializare în tehnologii de vârf; 3. Obţinerea avantajoasă ( gratuită sau cu preţ redus ) a carnetului de conducere în categoriile B şi C1 la Şcoala de şoferi proprie a şcolii; 4. Asigurarea Bursei Puskás din veniturile proprii ale şcolii pentru stimularea învăţăturii ( de această bursă beneficiează elevii cu media generală de peste 8.50, bursa se acordă semestrial în funcţie de rezultatele obţinute); 5. Învățamânt profesional tehnic și învățământ profesional dual în parteneriat cu agenții economici Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 5

6 6. Asigurarea instruirii practice la agenți economici conform contractelor individuale de practică În clasele profesionale în învățământul dual pregătirea practică este organizată în conformitate cu Metodologia de organizare și funcționare a învățământului dual aprobată prin Ordinul ministrului educației nationale nr. 3554/2017, și în aplicarea prevederilor convenite prin contractul de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, încheiat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ, denumit în continuare contract de parteneriat. Pregătirea practică vizează dobândirea rezultatelor învățării menționate în anexa pedagogică care face parte integrantă din contract, în conformitate cu Standardul de pregătire profesională și curriculumul în vigoare pentru calificarea menționată la art. (1), alin. (2). Modalitățile de derulare și conținutul stagiului de pregătire practică sunt descrise în contractul de pregătire practică și în anexa pedagogică. Clase liceale 1. Tehnician operatori mașini cu comandă numerică 2 clase 2. Tehnician electronist 1 clasă 3. Tehnician in automatizări - 2 clase 4. Tehnician electrotehnist 1 clasă 5. Tehnician mecatronist 1 clasă 6. Tehnician protecția mediului 1 clasă Clase profesionale de 3 ani 1.Operator mașini cu comandă numerică 1,5 clase 2.Mecanic utilaje instalații industrie - 1,5 clase 3.Mecanic auto - 1,5 clase 4.Mecanic agricol -1 clase 5.Confecționer produse electrotehnice - 1,5 clase 6.Electrician constructor -1,5 clase 7.Tâmplar universal 3,5 clase Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 6

7 8. Confecționer produse textile 3,5 clase 9. Dulgher-tâmplar-parchetar 0,5 clasă 10. Instalator TSG 0,5 clasă 11.Preparator produse din carne și pește- 1,5 clase 12. Zootehnist/ Horticultor - 1 clase 13.Zidar-pietrar-tencuitor 1 clasă Lucrător în agricultura ecologică 1 clasă 14. Sudor 1 clasă Clase postliceale 1. Asistent medical generalist 3 clase 2. Asistent medical de farmacie 1 clasă 3. Asistent medical de laborator 1 clasă HARTA PARTENERIATULUI PARTENERIATE LOCALE: Cu administraţia locală din Sf. Gheorghe: Pentru buna desfăşurare a strategiilor locale, ale celor economice şi de dezvoltare este absolut necesară o colaborare permanentă cu administraţia locală. Prin acest parteneriat se poate asigura bugetul şcolii, aprobarea organigramei personalului şi structura şcolii, investiţiile, aprobarea proiectelor administraţiilor locale în vederea sprijinirii activităţilor culturale şi sportive, proiecte comune EU pentru dezvoltarea şi construirea unor baze sportive noi. Cu Agenția Judeţeană de Forță de muncă: ofertele de locuri de muncă pentru absolvenţii noştri, organizarea zilelor porţilor deschise, burse de muncă, instruirea și formarea adulţilor. Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 7

8 Cu poliţia locală: pentru protejarea elevilor noştri, prevenirea infracţiunilor şi accidentelor rutiere. Cu Poliția municipală/comunitară: Reducerea numărului de fapte antisociale. Cu Direcţia Sanitară: respectarea legilor în vigoare, prevenirea îmbolnăvirilor, a bolilor infecţioase pentru funcţionarea în siguranţă a instituţiei. Cu Biblioteca Județeană: participări la activitățile bibliotecii și accesul elevilor la volumele bibliotecii. Cu Muzeul Național Secuiesc: dezvoltarea cunoștințelor elevilor, prin participarea la expoziții. Cu Teatrul Tamási Áron: stimularea participării elevilor la spectacole culturale prin cumpărarea abonamentelor. Cu Teatrul Andrei Mureșanu: Desfășurarea proiectului Împreună pentru Educația Cu Spitalul Județean Fogolyán Kristóf: în vederea organizării instruirii clinice a elevilor din clasele postliceale cu profil sanitare. Cu Biroul Informare - Recrutare Covasna/ Centrul Militar Județean Covasna: activitate de informare privind admiterea în sistemul militar de învățământ. Cu agenți economici locali și din județ: în vederea organizării practicii elevilor noștrii- Învățământ profesional tehnic de stat - Învățământ profesional dual - Învățământ liceal - Învățământ postliceal Cu instituții de învățământ din oraș și județ: participări la activități sportive, cultural, științifice, în vederea dezvoltării personalității și competențelor elevilor. Cu ONG-uri și CLASTERE: 1. SC Eurocenter Amőba SRL: Facilitarea de organizare de examene ECDL, precum și organizarea și desfășurarea programelor și a proiectelor educaționale Amőba în cadrul Școlii 2. Vizită de lucru la diferite firme cu clasele de profil înrudit-săptămâna- ȘCOALA ALTFEL 3. Societatea maghiară Tehnico-Științifică din Transilvania: Dezvoltarea unei relații de colaborare în vederea derulării unor programe și proiecte. PARTENERIATE NAȚIONALE: Cu facultăți : cadrele didactice participă la diferite activităţi culturale, programe de specialitate şi formare continuă şi diferite activităţi sportive / -Săptămâna- ȘCOALA ALTFEL/ Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 8

9 Cu instituții de învățământ din țară: organizarea unor evenimente și activități cu caracter educativ, metodic și cultural la care participă elevi și cadre didactice din liceu. PARTENERIATE INTERNAȚIONALE: Cu Liceul Tehnic Puskás Tivadar din Budapesta și Szombathely: organizăm activităţi comune de specialitate şi sportive. Cu Grup Şcolar Gábor Dénes din Szeged:organizăm activităţi sportive, program liber pentru cunoaştere reciprocă și proiecte de parteneriat educațional. Cu Centrul Regional de Perfecţionare din Székesfehérvár: întreţinem relaţii pentru perfecţionarea maiştrilor instructori organizăm proiecte comune cu aplicarea tehnologiilor moderne, în vederea orientării profesionale a elevilor. Cu Grup Şcolar Tehnic Simony Károly din Pécs: organizăm activităţi profesionale, concursuri la nivel european. Cu Grup Şcolar Beregszászi Pál din Debrecen: proiect de parteneriat educațional. Cu Grupul Școlar Kando Kalman, Miskolc: Colaborare în parteneriat pe tema schimburilor de experiență tehnică, culturală. Proiect educational: Fără HOTARE FUNDAMENTARE VIZIUNE, MISIUNE, VALORI LICEUL TEHNOLOGIC PUSKÁS TIVADAR uncţionează ca un tot unitar, creat din efortul structurii manageriale, al personalului școlii, al beneficiarilor direcți, al comunității locale, al Inspectoratului Şcolar Judeţean și al altor parteneri implicați. Proiectul de dezvoltare oferă o perspectivă reală asupra şcolii din punctul de vedere al imaginii acesteia, dar şi a activităţilor şi stabilește direcțiile majore de progres, modalitatea de elaborare a acestuia permițând consultarea tuturor părților, implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse. El reflectă politica educațională pe termen mediu (4 ani), ținând cont de programul de guvernare la nivel național, de contextul socio-economic actual. Atenția este concentrată asupra finalității principale a educației, formulate în Legea Educatiei Nationale : formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 9

10 aptitudini, necesare pentru:împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții; a) integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate; b) ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile; c) formarea unei concepții de viață, bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe stimularea dialogului intercultural; d) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; e) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a respectului pentru natură și mediul înconjurător natural, social și cultural,asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și asigurând coerența strategiei pe termen lung a școlii. De-a lungul anilor petrecuţi la catedră am constatat că şcoala este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipa, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Tipul dominant de cultură pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile sunt distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optima a acestuia. Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori precum cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, dorinţa de afirmare. Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol. A fost elaborat Regulamentul Intern care cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice si personalului nedidactic. Obiective strategice cu finalitate de lungă durată (2025): modernizarea sistemului de evaluare a calităţii în învăţământul TEHNIC ȘI PROFESIONAL( Nivel 3, 4, 5); lărgirea ofertei educaționale școlarizare în învățământul profesional dual școlarizare în învățământul profesional tehnic de stat eficientizarea procesului educaţional prin punerea în aplicare a educaţiei centrate pe copil şi a principiului asigurării relevanţei pentru creştere şi dezvoltare personală, socială şi profesională; sporirea accesului la educaţia de calitate pentru copiii de vârstă preşcolară şi şcolară; reducerea ratei de abandon şcolar timpuriu şi creşterea procentului de promovabilitate la bacalaureat; Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 10

11 reducerea abandonului şcolar; formarea personalului din învăţământ ; realizarea unui parteneriat cu autoritățile administrației publice locale; Oferta managerială este elaborată pornind de la premisa că învăţământul trebuie să joace un rol fundamental într-o societate a cunoașterii și a învăţării pe tot parcursul vieţii. În acest context, învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziţia către o economie şi o societate bazate pe cunoaştere, perfecţionarea continuă a capitalului uman devenind factor hotărâtor în progresul durabil. Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activităţi performante şi competitive din sfera cunoaşterii, din economie, din viaţa comunităţii. Astfel, învăţământul poate constitui o premisă a incluziunii sociale active, în contextul schimbărilor economice, sociale şi politice care se produc la nivel european şi mondial. Comunitatea locală joacă un rol important în viaţa şcolii. În acest fel s-au dezvoltat relaţii bune, de parteneriat, întemeiate pe cunoaşterea, aprecierea şi întărirea rolului şcolii în comunitatea locală. Cadrele didactice şi elevii participă la activităţile realizate în cadrul comunităţii. Şcoala colaborează bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii. VIZIUNEA ŞCOLII Creşterea calităţii educaţiei prin promovarea valorilor europene, într-un parteneriat deschis, cu implicarea efectivă şi responsabilă a tuturor partenerilor sociali. MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC PUSKÁS TIVADAR LICEUL TEHNOLOGIC PUSKÁS TIVADAR promovează o educaţie de calitate, prin dezvoltarea în parteneriat cu comunitatea a unui mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale. Fiecare elev va beneficia de şansa dezvoltării unei personalităţi armonioase, autonome şi creative, în vederea pregătirii pentru o treaptă superioară de educaţie şi ca bun cetăţean european, care să se adapteze uşor la cerinţele societăţii moderne în permanentă mişcare şi schimbare, prin efortul şi implicarea pozitivă a beneficiarilor direcţi şi a personalului şcolii. Misiunea noastră reiese nu numai din viziunea grupurilor de interes, ci şi din nevoile educaţionale ale comunităţii, ţinând cont de resursele existente.dorim să satisfacem nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice, prin încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice şi oferirea de oportunităţi concrete pentru dezvoltarea individuală a fiecăruia. Vom elabora strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent de nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin oferirea de şanse egale şi promovarea educaţiei incluzive. Liceul Tehnologic Puskás Tivadar este unica instituţie de învăţământ din zonă, care are posibilitatea de a răspunde la nevoile pieţei de muncă în domenii foarte importante, prezente în orice activitate economică a secolului XXI: automobile, electronică, mecatronică, automatizări, comandă numerică, utilizarea energiilor neconvenţionale. În urma restructurării rețelei școlare, Liceul Tehnologic Puskás Tivadar în anul 2017 s-a unit cu Liceul Tehnologic Kos Karoly și a lărgit domeniile de pregătire de bază cu următoarele: Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 11

12 - Construcții și lucrări publice: Zidar-pietrar- tencuitor Instalator TSG Dulgher-tâmplar-parchetar - Fabricarea produselor din lemn- Tâmplar universal - Industrie alimentară- Preparator produse din carne și pește - Industrie textilă și pielărie- Confecționer produse textile - Agricultură- Zootehnist/ Horticultor -Mecanic-Sudor -Mecanic agricol VALORI Profilul absolventului Liceului Tehnologic Puskás Tivadar din Sfântu Gheorghe va include un set de valori pe care ne propunem să le definitivăm în acest an şcolar prin toate activităţile şcolare şi extraşcolare care se vor desfăşura. Aceste valori, pe care ne propunem să le promovăm sunt: Curajul - de a avea puterea să facă numai ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă; Judecata înţeleaptă- care să-i permită înțelegerea valorilor, stabilirea priorităţilor, gândirea prin prisma consecinţelor acţiunii lor şi fundamentarea deciziilor pe cel mai autentic spirit practic; Integritatea - necesară să spună întotdeauna adevărul şi pentru a acţiona onest în orice situaţie; Bunătatea - pentru a manifesta în orice împrejurare grijă, compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi; Perseverenţa- în a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor; Respectul pentru a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi faţă de propria persoană; Responsabilitatea pentru a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care le revin, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni; Autodisciplina pentru a avea control asupra propriilor acţiuni şi un comportament adecvat oricărei situaţii; Autodepăşirea- pentru a da tot ce este mai bun în orice împrejurare, pentru a se raporta la cei mai buni și mai valoroși. Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 12

13 P ERSEVERENŢA U NICITATE S PIRIT DE ECHIPĂ K IT A CCESIBILITATE S IGURANȚĂ T ENACITATE I NOVAȚIE V ALOARE A CTIVITATE D UAL A NDURANȚĂ R ITMICITATE Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 13

14 FACTORUL POLITIC ANALIZA P.E.S.T.E Şcoala, alaturi de alte instituţii, face parte dintr-o societate în schimbare, în căutarea şi promovarea valorilor reale, fiind supusă tranziţiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor; Activitatea se desfăşoară având la bază Legea Învăţământului, ordinele şi notificările care susţin punerea în aplicare a reformei învăţământului, reforma managementului şcolar care vizează autonomia instituţiilor de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului educaţional, raţionalizarea resurselor financiare şi umane; Asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea atingerii standardelor de integrare europeană ; Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor; Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie prin proiecte şi programe de protecţie şi susţinere educaţională ; Investiţia în educaţie şi în formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic şi a managerului instituţiei şcolare; Întărirea rolului şcolii prin gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale şi realizarea de activităţi extracurriculare şi programe de cooperare naţională ; Dezvoltarea relaţiilor comunitare prin proiecte educaţionale şi proiecte de cooperare europeană. FACTORUL ECONOMIC Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional creşterea ratei şomajului pe fondul orientarii tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre şcolile profesionale, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta; Cu toate că legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitaţilor de învăţământ, interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare scăzut; Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de şcoală al elevilor; Toţi aceşti factori econmici au efecte grave: dezinteres, absenteism. Tocmai de aceea impactul programelor sociale (supliment de hrană, manuale, rechizite gratuite, burse) este ridicat; Relaţii strânse cu organizaţii de tineret, agenţi economici, factori locali de decizie capabili să influenţeze strategia viitoare privind formarea profesională pentru a răspunde nevoilor generate de schimbarea structurii ocupării forţei de muncă atât la nivel local, regional cât şi naţional. FACTORUL SOCIAL Implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este scăzut; Multi dintre elevi provin din familii sărace, dezorganizate; La unele famili părinți sunt plecați în străinătate, iar copiii rămân în grija bunicilor, rudelor, sau chiar a fraților mai mari. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii și comportamentului elevilor; Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 14

15 alta problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte; FACTORUL TEHNOLOGIC Pe plan naţional şi mondial se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi comunicării; Schimbările tehnologice în domeniu, vor antrena modificări în profilul unor calificări. FACTORUL ECOLOGIC Pe măsura ce tehnologia se perfecţioneaza, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali. ANALIZA SWOT PUNCTE TARI: Promovarea unui management al calităţii Lărgirea ofertei educaționale- Nivel: 3, 4, 5 Realizarea planului de școlarizare- Învățământ profesional tehnic de stat - Învățământ profesional dual - Învățământ liceal - Învățământ postliceal Atmosfera din şcoală a fost una democratică, directorii au reușit să realizeze eficient atât comunicarea pe verticală, cât şi comunicarea pe orizontală Au derulat programe specifice cum ar fi: educaţia pentru sănătate, educaţia rutieră, parteneriate cu şcoli din ţară şi din străinătate. Rezultate foarte bune la etape județene și naţionale ale concursurilor şcolare Creşterea numărului de cadre didactice calificate la toate disciplinele Informarea şi formarea continuă a cadrelor didactice în scopul valorificării şi stimulării creativităţii profesionale prin aplicarea unor strategii centrate pe elev în procesul de predare - învăţare Gestionarea corectă a resurselor financiare şi informaţionale Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 15

16 Realizarea unor lucrări de construcţii şi reparaţii.colaborarea eficientă cu partenerii strategici (CJ, CL, primării, Poliţia, Jandarmeria, ONG-uri, Clastere etc.) şi cu reprezentanţii mass-media PUNCTE SLABE: Procentul în continuare scăzut obţinut la examenul național de bacalaureat Lipsa generalizării practicilor privind învăţarea centrată pe elev la toate disciplinele Insuficienţa fondului de carte biblioteca şcolară Limitarea mobilității elevilor din rural(lipsa posibilității de transport/internat burse) Dificultăţi/rezultate slabe înregistrate în pregătirea elevilor proveniţi din familii dezorganizate Posibilitatea de a atrage fonduri prin proiecte comunitare OPORTUNITĂȚI: Diversitatea activităților industriale Creșterea ponderii serviciilor în economie Creșterea numârului de firme cu capital străin Posibilitatra de a trage fonduri prin proiecte comunitare Creșterea investițiilor în industrie, transport, depozitare, comunicații, comerț FACTORI DE RISC: Carenţe legislative care nu permit descentralizarea efectivă şi nu asigură pârghii de control şi de remodelări corective Scăderea populaţiei şcolare prin reducerea natalităţii şi emigrare Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic spre alte domenii de activitate mai bine retribuite Scăderea prestigiului profesiei didactice, funcţionând selecţia negativă a personalului pentru învăţământ Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 16

17 I. Managementul instituţional PROGNOZA PE ANUL ȘCOLAR OBIECTIVE 1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui proces de învăţământ cu finalitate ce vizează buna pregătire profesională ; 2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - educativă şi de pregătire practică) din instituţie; 3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile organizatorice ale părinţilor / tutorilor legali; 4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional şi nu numai; 5. Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii româneşti contemporane; 6. Asigurarea imaginii instituţionale. 7. Promovarea ofertei educaționale- învățământ profesional de stat și dual, învățământ liceal și postliceal 8. Contracte de parteneriat Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Realizarea materialului de analiză a activităţii de învăţământ din anul şcolar Termen de realizare Septembrie 2019 Persoane care răspund Echipa managerială Echipa de realizare a P.A.S. Dovezi Raport de activitate Revizuirea Planului de Acţiune al şcolii pentru perioada Septembrie 2019 Echipa managerială Echipa managerială P.A.S. Plan operaţional Realizarea planului operaţional pentru anul şcolar Septembrie 2019 şi Consiliul Profesoral Proces verbal Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 17

18 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, stabilirea comisiei de cercetare a abaterilor personalului didactic, stabilirea comisiei Septembrie 2019 Echipa managerială Consiliul de administraţie Proces verbal pentru asigurarea calităţii, alegerea Consiliului de administraţie. An școlar Echipa managerială Proces verbal Organizarea colectivelor metodico - ştiinţifice şi a comisiei diriginţilor, fixându-se şi liderii acestor structuri organizatorice. Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea atribuţiilor membrilor săi, însuşirea tematicii şi graficului şedinţelor de lucru Septembrie 2019 Septembrie 2019 Echipa managerială Echipa managerială Planuri operaţionale Proces verbal Întocmirea și semnarea contractelor de pregătire practică cu agenții economici Organizarea activităţilor catedrelor / comisiilor metodice şi elaborarea unor programe de activitate subordonate planului de acţiune al şcolii Organizarea activităţii comisiei diriginţilor, stabilirea comitetelor de părinţi şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor Septembrie 2019 Septembrie septembrie 2019 Echipa managerială și membrii catedrei tehnice Şefii comisiilor metodice Echipa managerială Comitetul de părinţi seful comisiei diriginţilor şi Planuri operaţionale Plan operaţional Mapa dirigintelui diriginţii Organizarea activităţii compartimentului contabilitate-administraţie, stabilirea programului de măsuri Proiectarea activităţii compartimentului secretariat, în conformitate cu planul de acţiune al şcolii Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al consiliului de administrație al şcolii Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învătământul, a regulamentelor privind actele de studii şi a tuturor reglementărilor ce vor fi adaptate la nivel naţional sau teritorial Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi întocmirea schemei orare în conformitate cu noul curriculum şi cu principiile psihopedagogice aferente An școlar pe parcursul anului școlar Septembrie 2019 An școlar Septembrie 2019 ul, contabilul şef, administratorul ul şi secretarul şef ul,consiliul de administraţie, şefii de compartimente ul şi secretarul şef Documente şcolare Fişa postului Documente şcolare Procese verbale Fişa postului Încadrări, Orar Comisia de orar Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 18

19 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi Septembrie 2019 Documente şcolare completarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare Reactualizarea şi validarea ROI Relatii permanente cu cadrele didactice, elevi și părinți Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către comisiile constituite cu acest scop Respectarea curriculumului și a planului de învățământ Septembrie 2019 Septembrie 2019 Octombrie 2019 Octombrie 2019 An școlar An școlar Decembrie 2019 Echipa managerială Echipa managerială Comisia de reactualizare ROI, Responsabili comisie diriginţi,consiliul profesoral Membrii comisiei de inventariere Planuri operaţionale Documente şcolare Mapa dirigintelui/ Procese verbale Liste de inventar Documente şcolare Portofoliul Echipa managerială,consiliul Rectificarea bugetului instituţiei în vederea asigurării resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii de invăţământ An școlar profesoral Documente şcolare Plan operaţional Fundamentarea cifrei de şcolarizare An școlar ul şi Consiliul de administraţie ul, Contabilul-şef Fişa postului Departamentul de marketing Procese verbale Echipa managerială Solicitări de școlarizare An școlar Documente şcolare Popularizarea ofertei şcolare: învățământ profesional de stat și dual, învățământ liceal și postliceal Noiembrie 2019 Decembrie 2019 Noiembrie 2019 Echipa managerială și membrii catedrei tehnice Procese verbale Fişa postului Decembrie 2019 Echipa managerială și membrii catedrei tehnice Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 19

20 Organizarea concursurilor și a olimpiadelor școlare Pregătirea examenelor Februarie- Martie 2020 Aprilie 2020 Echipa managerială,consiliul profesoral Echipa managerială,consiliul profesoral Noul ROI Documente şcolare Procese verbale Fişa postului SCOALA ALTFEL Organizarea examenelor de certificare a competențelor profesionale-nivel 4,5 Organizarea examenelor naționale de bacalaureat Organizarea examenelor de certificare a competențelor profesionale-nivel 3 Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media Mai 2020 Iunie 2020 Iulie 2020 Echipa managerială,consiliul profesoral Echipa managerială,consiliul profesoral Documente şcolare Portofoliul Documente şcolare Plan operaţional Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 20

21 II. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ OBIECTIVE: 1. Sensibilizarea Primăriei şi a Consiliului Local Sf.Gheorghe, pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ şi finanţarea proiectelor de investiții; 2. Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii: -lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a imobilelor instituţiei; -finalizarea lucrărilor pentru sală de sport Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Se va solicita de la forurile administrative superioare acordul pentru Termen de realizare Persoana/ Persoane care răspund ul Dovezi Adrese de solicitare continuarea programului de finanţare a următoarelor investiţii absolut necesare : - sala de sport proprie în curtea şcolii -modernizarea spaţiilor de învăţământ ul, Contabilul-şef Procese verbale Se vor asigura fondurile necesare pentru procurarea materialelor utilizate la instruirea practică în atelierele şcoală Se va asigura fondul de carte, manuale şi publicaţii în conformitate cu curriculum-ul fiecărei discipline de învăţământ Se vor optimiza cheltuielile cu materiale necesare efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a spaţiului de învăţământ; Implicarea atelierului şcolii în obţinerea de fonduri extrabugetare Realizarea de venituri extrabugetare din activităţi de calificare adulţi. ul, şefii de catedre şi bibliotecarul ul şi administratorul ul, administratorul ul Departamentul de marketing şcolar Adrese de solicitare Procese verbale III. Procesul instructiv-educativ OBIECTIVE Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 21

22 1. Asigurarea calităţii actului educaţional; 2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară/ discipline, să se atingă finalităţile procesului de învăţământ; 3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini. Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Implicarea activă a Consiliului profesoral şi a Consiliului de administraţie în Termen de realizare Persoana/ Persoane care răspund Consiliul de administraţie Dovezi Procese verbale procesul instructiv-educativ-evaluativ prin îmbogăţirea conţinutului instructivformativ al întrunirilor celor două structuri Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii actului educativ Implicarea factorilor educaţionali, a Consiliului profesoral şi a Consiliului administrativ în actul de analiză a procesului de învăţământ Realizarea planificărilor activităţii didactice în conformitate cu noile cerinţe ale curriculum-urilor atât la liceu cât şi la şcoala de arte şi meserii Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă cu elevii pentru examenele de bacalaureat, absolvire precum şi cu elevii performanţi la olimpiadele şcolare şi concursurile sportive Demararea programelor de pregătire cu elevii slabi în vederea recuperării golurilor şi atingerea unui nivel minim necesar promovării; Simularea examenelor de tip naţional la nivelul şcolii Conform planului operaţional pentru reţele de colaborare La începuturile semestrelor Echipa managerială Echipa managerială Şefii de catedre, directorii ii şi şefii de catedre Şefii de catedre Procese verbale Convenţii de colaborare Planificări calendaristice Programe de pregătire Programe de recuperare Prelucrarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a examenelor naţionale Decembrie Diriginţii Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor naţionale şi a olimpiadelor Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor şcolare pe clase Semestrul II ii Procese verbale şi de stabilire a măsurilor de remediere a neajunsurilor Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al elevilor prin ii şi şefii de catedre Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 22

23 urmărirea ritmicităţii notării şi a numărului minim de note la fiecare disciplină de Teste predictive studiu şi prin utilizarea metodelor moderne de evaluare, teste grilă, portofolii, Echipa managerială Programe de eseuri, referate, excursii tematice Comisia de verificare a îmbunătăţire Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea unui design ritmicităţii notării instrucţional şi a unor strategii de predare-învăţare-evaluare cu un înalt grad de ii Rapoarte periodice profesionalism Comisia de asiguarare a Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru măsurarea competenţelor, capacităţilor şi abilităţilor elevilor în vederea compatibilizării pregătirii lor cu standardele naţionale şi europene Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare-centrate pe elevconform planului operaţional Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să ducă la achiziţii de competenţe şi abilităţi conform SPP Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă Conform planului operaţional calităţii Comisia de asigurare a calităţii Responsabili comisii metodice Echipa managerială ul adjunct Fişe de observare a lecţiei Portofoliile cadrelor didactice Rezultatele examenelor de competenţe Monitorizarea absolvenţilor Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 23

24 IV. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară OBIECTIVE: 1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative; 2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive; faţă de valorile societăţii în care urmează să se integreze; 3. Integrarea Europeană-între prioritate şi necesitate. Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la nivelul Termen de realizare Septembrie 2019 Persoana/ Persoane care răspund Consilier educativ Dovezi Procese verbale claselor Diriginţii Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică mai eficient în activitatea de consiliere didactică şi profesională a elevilor Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematiciispecifice vârstei şi sexului Consilierea elevilor cu nevoi speciale Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este cazul şi informarea corectă a acestora despre situaţia şcolară şi frecvenţa copiilor lor Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, excursii, seri culturale şi de dans etc.) cu participarea nemijlocită a părinţilor Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, în colaborare Conform planului CES Octombrie, 2019 Conform planului operaţional Consilier educativ, şeful comisiilor diriginţilor pe ani de studii şi diriginţii ul Consilierul educativ Psihologul şcolar Consilierul educativ Diriginţii Consilierul educativ Planuri de activitate Portofolii diriginţi Programe de consiliere cu I.S.J. Covasna, C.C.D. Sf. Gheorghe şi Inspectoratul de Poliţie Colaborarea şcolii cu Centrul de asistenţă psihopedagogică Organizarea de programe interactive pe probleme ale elevilor, cu participarea profesorilor, părinţilor, primăriei, bisericii, poliţiei, a cadrelor sanitare Psihologul şcolar Diriginţii Consilierul educativ Psihologul şcolar Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 24

25 Evaluarea periodică a modului în care elevii păstrează bunurile din şcoală, ii, diriginţii şi comitetele din sălile de clase, manualele şcolare de părinţi Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului civilizat, eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, a delicvenţei juvenile, respectarea legilor, a normelor de igienă Editarea de reviste şcolare Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii actului educativ Pe parcursul anului şcolar conform planului operaţional pentru reţele de colaborare Diriginţii Diriginţii ii şi diriginţii Echipa mangerială Consilierul educativ Protocoale de colaborare reviste şcolare Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 25

26 V. Formarea continuă (dezvoltarea profesională) OBIECTIVE 1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat; 2. Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic; 3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a personalului didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii SEI şi implementarea softwarelor educaţionale. Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Informarea personalului didactic cu elemente de noutate apărute în cadrul curriculum-ului disciplinei Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor moderne de învăţare-centrată pe elev Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la cursuri de formare şi perfecţionare Împărtăşirea exemplelor de bună practică Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante prin activităţi de consiliere şi stagii de perfecţionare. Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare ale CCD şi ale centrului de asistenţă psihopedagogică Perfecţionarea cadrelor didactice în vederea implementării programului SEI şi folosirea sistemului informatizat Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a managerilor liceului şi a şefilor de catedră prin asistenţe la ore şi acţiuni de perfecţionare Utilizarea fondului de carte al bibliotecii liceului în pregătirea individuală de specialitate Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate Perfecţionarea personalului administrativ în vederea folosirii tehnicii de Termen de realizare Conform graficului de interasistenţe şi asistenţe Persoana/ Persoane care răspund ii şi şefii de catedre ul adjunct şi şefii de catedre ii Profesorii înscrişi la gradul II şi I şi definitivat Şefii de catedre Sefii de catedră ii şi şefii de catedre Bibliotecarul şcolii Dovezi Mape profesori Baza de date formare continuă Fişă de observaţie a lecţiei Abonamente Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 26

27 calcul şi a softului specializat VI. Activitatea de protecţie a muncii, PSI şi apărare civilă OBIECTIVE: ul şcolii 1. Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor; 2. Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor; 3. Reglarea activităţii aferente segmentului PSI. Acţiuni pentru atingerea obiectivelor Termen de realizare Persoana/ Persoane Dovezi care răspund Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi a comisiei tehnice PSI Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi semnarea proceselor verbale în conformitate cu legislaţia în vigoare Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice în vederea prevenirii accidentelor şi incendiilor cât şi pentru intervenţii reale Simularea de exerciţii de evacuare a localului liceului în caz de incendii sau calamităţi împreună cu organele locale de pompieri şi apărare civilă Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului din instituţie Desfăşurarea de activităţi specifice (concursuri, lecţii vizită, teme la orele de diriginţie) în colaborare cu ITM, Grupul de pompieri Septembrie 2019 Conform planului operaţional Conform graficului Conform planului operaţional ul şi comisia Responsabil CSSM Comisia PSI şi disrectorul Comisia PSI, directorul, admisnistratorul ii şi administratorul Echipa managerială administratorul Responsabil CSSM Decizii de constituire a comisiilor Dosar CSSM Dosar CTPSI Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 27

28 PLANUL OPERAŢIONAL PENTRU ANUL ŞCOLAR ÎN CURS Capitolul I. CURRICULUM Obiective strategice: 1. Adaptarea curriculum-ului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele de pe piaţa muncii din România şi din ţările Uniunii Europene; 2. Utilizarea celor mai performante soft-uri educaţionale în concordanţă cu strategiile didactice stabilite la nivelul comisiilor metodice; 3. Conceperea şi aplicarea unor indicatori obiectivi de apreciere a activităţii didactice a elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 4. Crearea şi utilizarea unei baze de date complexe şi complete în fiecare compartiment de activitate din şcoală; 5. Perfecţionarea mecanismelor de comunicare cu părinţii şi de implicare a acestora în activităţile educative şcolare şi extraşcolare; 6. Diversificarea şi perfecţionarea ofertei educaţionale a şcolii menită să crească performanţa şcolară a elevilor. FUNCŢII MANAGERIALE ACTIVITĂŢI TERMENE RESURSE UMANE / FINANCIARE Controlul documentelor de lucru Personal didactic la nivelul compartimentelor şi Didactic auxiliar monitorizarea aplicării lor ORGANIZARE CONDUCERE OPERAŢIONALĂ Asigurarea cadrului necesar şi a bazei logistice pentru toate activităţile educative şcolare şi extraşcolare, distribuirea documentelor pentru diriginţi Elaborarea proiectelor de activitate extracurriculară, a concursurilor şi sesiunilor de comunicări ştiinţifice, testări sau simulări Existența la nivelul fiecărei comisii metodice a tuturor documentelor aprobate pentru anul şcolar în format electronic și letric Monitorizarea modului de ținere a orelor conform orarului Creşterea numărului de asistenţe la ore; utilizarea fişei de observare Septembrie 2019 Octombrie 2019 Administrator Contabil Cadre didactice Personal nedidactic Responsabili de comisii Cadre didactice Psiholog şcolar RESPONSABILI adjunct Responsabili de comisii Consilier educativ INDICATORI DE PERFORMANŢĂ Desfăşurarea unei activităţi eficiente, organizate, care să permită un feedback permanent Creşterea ponderii muncii în echipe bine organizate şi eficiente Proiecte, planuri şi programe de activitate performante, care să atragă elevii Octombrie 2019 Responsabili de comisie Utilizarea rapidă şi eficientă a acestor programe pentru activităţile la catedră Profesorii de serviciu Creşterea interesului elevilor/profesorilor pentru calitate, rigurozitate și punctualitate. Personalul cu atribuții de a efectua asistenţe la orele Membrii CEAC Aprecierea obiectivă a activității didactice Liceul Tehnologic Puskás Tivadar Page 28