CURTEA DE APEL TIMIŞOARA. DECIZII RELEVANTE SECŢIA a II-a CIVILĂ Trimestrul III

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CURTEA DE APEL TIMIŞOARA. DECIZII RELEVANTE SECŢIA a II-a CIVILĂ Trimestrul III"

Transcriere

1 CURTEA DE APEL TIMIŞOARA DECIZII RELEVANTE SECŢIA a II-a CIVILĂ Trimestrul III Selecţia şi prelucrarea speţelor a fost realizată de: Judecător Conf.univ.dr. Marian BRATIŞ Grefier-documentarist Ecaterina MATEOVICI

2 Cuprins &. Drept comercial Acţiunea în anularea hotărârii arbitrale. Caracterul restrictiv al interpretării motivelor legale pentru care se poate cere anularea sentinţei arbitrale. Extinderea interpretării. Nelegalitate. Respingerea acţiunii Puterea de lucru judecat. Semnificaţie. Declanşarea unui nou demers judiciar contrar efectelor puterii lucrului judecat. Respingerea acţiunii Acţiunea în anularea actelor, operaţiunilor şi plăţilor efectuate de debitor şi acţiunea în anularea transferurilor patrimoniale frauduloase încheiate de debitor. Elemente de distincţie. Confuzie. Nelegalitate Acţiune pentru angajarea răspunderii patrimoniale personale a persoanelor care au contribuit la cauzarea stării de insolvenţă a debitorului. Caracterul diferit al temeiurilor invocate în acţiune în raport cu cele pentru care judecătorul-sindic a admis acţiunea. Nelegalitate. Natura juridică a răspunderii patrimoniale personale instituite de art. 138 din Legea nr. 85/2006. Neîndeplinirea condiţiilor răspunderii speciale reglementată de legea insolvenţei. Respingerea acțiunii Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor formulată de un creditor care a absentat pentru motive subiective de la dezbateri. Consecinţe: respingerea contestaţiei pentru neîndeplinirea unei condiţii expres prevăzute de lege în vederea legitimării procesuale Controlul judiciar al valorii prag a creanţei pentru a se putea dispune deschiderea procedurii insolvenţei. Bilet la ordin. Excepţia plăţii parţiale. Admisibilitate Închiderea procedurii insolvenţei. Condiţii. Închiderea procedurii de către judecătorulsindic, ex oficii, contrar cerinţelor de legalitate şi oportunitate ale continuării procedurii susţinute de creditori şi lichidatorul judiciar. Nelegalitate Notificarea creditorului, în vederea depunerii declaraţiei de creanţă prin publicare în BPI. Efecte. Cerere de repunere în termenul de înregistrare a declaraţiei. Motive obiective de împiedicare a cunoaşterii termenului. Admisibilitate Pagină 2 din 39

3 &. Drept comercial 1. Acţiunea în anularea hotărârii arbitrale. Caracterul restrictiv al interpretării motivelor legale pentru care se poate cere anularea sentinţei arbitrale. Extinderea interpretării. Nelegalitate. Respingerea acţiunii Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă republicată: art.608 Potrivit art. 608 alin. (1) C.pr.civ. hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată prin acţiune în anulare pentru motivele descrise la literele a i ale aceluiaşi articol, printre care au fost evocate în cauză de către reclamantă motivele de anulare potrivit cărora hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi motivele, nu arată data şi locul pronunţării, ori nu este semnată de arbitrii lit. h) şi motivul că hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziţii imperative ale legii. Din perspectiva motivului invocat de reclamantă sub aspectul prevăzut de art. 608 alin. (1) lit. g) C.pr.civ., Curtea constată că sentinţa arbitrală cuprinde dispozitivul în sensul de comandament juridic prin care dezleagă dreptul dedus judecăţii, cuprinde motivele avute în vedere de către instanţa de arbitraj în cuprinsul considerentelor sentinţei din care rezultă în mod cuprinzător argumentele de fapt şi de drept care au condus instanţa de arbitraj la pronunţarea dispozitivului. De asemenea, sentinţa a fost dată de un singur arbitru conform convenţiei de arbitraj, iar sentinţa este semnată de arbitrul care a pronunţat sentinţa, fiind consemnate data şi locul pronunţării sentinţei, în dispozitivul său. În ceea ce priveşte al doilea motiv al acţiunii în anulare circumscris dispoziţiilor art. 608 alin. (1) lit. h) C.pr.civ., Curtea constată că reclamanta deşi tinde a imprima hotărârii arbitrale încălcarea unor norme de ordine publică sub aspectul validării unei operaţiuni juridice interzisă de normele imperative, în vigoare la data încheierii operaţiunii, în fapt aceiaşi reclamantă procedează la susţinerea unei anumite calificări juridice a operaţiunii, în contradicţie cu calificarea dată de instanţa de arbitraj. Curtea constată că critica construită pe acest motiv de către reclamantă reeditează fondul litigiului arbitral, ceea ce nu este permis prin exerciţiul acţiunii în anulare în mod direct deoarece cazurile pentru care instanţa de judecată poate dispune desfiinţarea unei sentinţe arbitrale sunt restrictiv prevăzute de lege şi numai după o eventuală constatare a incidenţei unuia dintre aceste cazuri, instanţa de judecată poate reevalua fondul cauzei, iar nu în mod direct, aşa cum pretinde reclamanta. Interpretarea proprie şi nuanţarea unei calificări juridice a contractului părţilor nu se încadrează în motivul acţiunii în anulare prevăzut de art. 608 alin. (1) lit. h) C.pr.civ., deoarece nu vizează încălcarea bunelor moravuri, ordinii publice sau dispoziţiilor imperative ale vreunei legi. Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a civilă, Pagină 3 din 39

4 Sentinţa civilă nr. 7 din 25 februarie 2015, Conf.univ.dr. M.B. Prin acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale nr. 97/ pronunţată de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timiş, în dosar nr. 64/2014, s-a respins acţiunea formulată de reclamanta Comuna R., împotriva pârâtelor S.E.A.C.I.D. SRL prin lichidator judiciar provizoriu P.M.I. IPURL Bucureşti, SC E.A.V. SRL şi SC K.A.A., fiind obligată reclamanta la plata către pârâta 2 la plata cheltuielilor de judecată, constând în un onorariu avocat în sumă de lei. Împotriva acestei hotărâri a formulat acţiune în anulare reclamanta Comuna R. prin Primar, solicitând desfiinţarea în totalitate a sentinţei arbitrale nr. 97/2014 întrucât hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi motivele, nu arată data şi lacul pronunţării, nu este semnată de arbitri [art. 608 lit. g), C.pr.civ.]; hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziţii imperative ale legii [art. 608 lit. h), C.pr.civ.]. Mai solicită ca în urma desfiinţării Sentinţei arbitrale să fie pronunţată o hotărâre prin care să fie admisă acţiunea aşa cum aceasta a fost formulată (modificată şi extinsă), cu cheltuieli de judecată. În motivare se arată în ceea ce priveşte primul capăt de cerere că hotărârea este nemotivată. Motivarea unei hotărâri este, de obicei, un silogism sau polisilogism, prin care cel ce pronunţă hotărârea exhibă, face transparent modul de adoptare a acesteia, o justifică, prin indicarea clară şi precisă a premiselor care au stat la baza concluziei trase - hotărârea. Hotărârea în cauză, după prezentarea nesigură şi imprecisă a unei stări de fapt, trece direct la concluzii. Reclamanta considera că, pentru transferul efectuat nu şi-a dat niciodată, explicit sau implicit, acordul. Argumentul reclamantei a fost respins de către instanţă arbitrală, deoarece, consimţământul debitorului cedat nu se cere, deoarece nu este parte în contractul de cesiune. Unul dintre argumentele, reclamantei este faptul că fondul de comerţ nu ar putea face obiectul unei transmisiuni, pe motiv că este un bun mobil incorporal, neputând conţine elemente de pasiv.. Argumentul reclamantei a fost respins, deoarece, denumirea unui contrat chiar dacă fi greşită, nu poate înlătura calificarea corecta a intenţiei şi voinţei părţilor, care rezultă din cuprinsul înscrisului, că este o cesiune de creanţa. Pagină 4 din 39

5 Tribunalul arbitrai recalifică judiciar contractul fără a motiva acest demers, ci doar statuând că înscrisul este: o cesiune de creanţă. Această recalificare nu se sprijină pe nici un mijloc de probă, ba dimpotrivă, este puternic contrazis de însuşi conţinutul contractului, din care, în repetate rânduri transpare, expres şi fără echivoc, că este o cesiune de contract sinalagmatic (atât pe latura activa cât şi pe latura pasivă). Prin urmare, Tribunalul arbitral denaturează, fără a avea vreo justificare legală sau convenţională, esenţa contractului analizat şi recalifică, flagrant eronat, cesiunea convenţională de contract în cesiune de creanţă. Reclamanta insistă în argumentare pe faptul ca cesiunea de contract nu putea fi valabil realizată fără acordul originar sau survenit al părţii cedate, acord care nu a existat şi nici nu există nici la ora actuală. Acest argument urmează a fi respins, deoarece cesiunea de creanţă se încheie valabil prin simplul acord al voinţei părţilor, fiind un contract consensual. Consimţământul debitorului cedat nefiind necesar, pentru realizarea acestei operaţiuni. Sofismul acestui pseudo - silogism este evident. După o recalificare flagrant eronată a convenţiei analizate, efectele descrise de către Tribunalul arbitrai (tehnic corecte - dacă ne raportăm la cesiunea de creanţă) sunt eronate (dacă ne raportăm la cesiunea de contract). Reclamanta considera ca a avut loc o transmitere a pasivului, ceea ce nu este exact deoarece în realitate ceea ce s-a transmis a fost obiectul acordului iniţial de furnizare, adică operaţiunea juridică care s-a realizat prin intermediul cesiunii de creanţa, în speţa prestarea de suport tehnic, întreţinere, mentenanţă, furnizare de spaţiu de stocare on-line de date necesare asigurării copiilor de siguranţa ale clientelei cedate. Reclamanta consideră că a avut loc o transmitere a pasivului, ceea ce nu este exact, deoarece în realitate ceea ce s-a transmis a fost obiectul acordului iniţial de furnizare. Acordul iniţial de furnizare, este, în mod incontestabil un contract sinalagmatic, contractai sinalagmatic, dă naştere la drepturi şi obligaţii reciproce între părţi. Acordul iniţial a generat, şi are potenţialul de a genera şi în viitor, drepturi şi obligaţii între părţi. După cum s-a detaliat în cuprinsul cererii de modificare a acţiune arbitrale, calificare juridică a operaţiunii este eronată, actul în cauză neputând fi un transfer de fond de comerţ. Fondul de comerţ: este un element de activ, fiind calificat juridic ca un bun mobil, compozit/ incorporai, neputând conţine elemente de pasiv. Şi definiţia legală a fondului de comerţ statua la fel: constituie fond de comerţ ansamblul bunurilor mobile şi imobile, corporale şi necorporale (mărci/firme, embleme, brevete de invenţii/ vad comercial), utilizate de un comerciant în vederea desfăşurării activităţii Pagină 5 din 39

6 sale 1. în aceeaşi direcţie converge definiţia universalităţii de fapt, prevăzută la art. 541 C.civ. : Constituie o universalitate de fapt ansamblul bunurilor care aparţin aceleiaşi persoane şi au o destinaţie comuna stabilita prin voinţa acesteia sau prin lege. în realitate, în cadrul contractului vizat, părţile voiesc în mod expres şi fără putinţă de tăgadă transferul drepturilor şi obligaţiilor. Art. 2. Obiectul contractului şi transmiterea de drepturi şi obligaţii (s.n.)... Dobânditoarea va prelua corespunzător obligaţiile cedentei faţă de clientela transmisă..., Art în ce priveşte drepturile şi obligaţiile (s.n.) transmise", precum şi în Anexa A privind clientela transmisă, nr. 479/09.02,2011, art. 2 drepturile şi obligaţiile (s.n.) transmise:... se transferă către dobânditoare către cedentă toate drepturile şi obligaţiile (s.n.) cedentei privind clientul menţionat... Prin urmare, obiectul contractului vizat nu poate nicidecum fi fondul de comerţ. După cum s-a arătat, pe baza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei, contractul vizat camuflează o cesiune de contract. Indiferent că vorbim despre dispoziţiile Codului civil în cauză sau chiar cele ale Noului Cod civil, sintetizând, cesiunea de contract nu putea fi valabil realizată fără acordul originar sau survenit al părţii cedate. Acest acord nu a existat şi nu există nici la ora actuală. Tribunalul arbitrai nu doar că nu a tratat în cuprinsul sentinţei pronunţate problema cesiunii pasivului (imposibilă şi sub imperiul noului cod civil - operaţiunea surogat fiind numită preluarea datoriei, diateza fiind în mod evident inversată) sau cea a cesiunii de contract (nevalidă în lipsa unui acord conform al părţii cedate), dar a nesocotit total probele administrate în cursul judecăţii, oferindu-le o interpretare distorsionată. Neglijând în mod flagrant dispoziţiile contractuale, redate în paragrafele anterioare, stabilite chiar de către părţile "Contractului de transfer fond de comerţ", tribunalul arbitral a pronunţat o sentinţă prin care a validat, o operaţiune interzisă de către lege, prin norme imperative. La nivel practic, s-a conferit legitimitate operaţiunii întreprinse de către pârâtele SEACID şi EAV, indiferent dacă o privim ca şi un transfer al elementele de pasiv ale patrimoniului sau ca şi o cesiune de contract, obţinerea consimţământului fiind mai degrabă o recomandare decât o condiţie existenţială, astfel cum este prevăzută de lege. În temeiul art. 613 C.pr.civ. solicită judecarea acţiunii în baza probatoriului administrat în dosar în faţa tribunalului arbitrai, acest probatoriu, coroborat cu considerentele dezvoltate în faţa tribunalului arbitrai, fiind suficient pentru soluţionarea cauzei. Examinând acţiunea în anulare astfel cum a fost formulată prin prisma motivelor invocate în drept, art. 608 lit. g) şi h) C.pr.civ. şi în fapt, respectiv a întâmpinării Pagină 6 din 39

7 formulate în cauză Curtea constată că acţiunea este nefondată pentru considerentele ce succed. Potrivit art. 608 alin. (1) C.pr.civ. hotărârea arbitrală poate fi desfiinţată prin acţiune în anulare pentru motivele descrise la literele a) i) ale aceluiaşi articol, printre care au fost evocate în cauză de către reclamantă motivele de anulare potrivit cărora hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul şi motivele, nu arată data şi locul pronunţării, ori nu este semnată de arbitrii [lit. h)] şi motivul că hotărârea arbitrală încalcă ordinea publică, bunele moravuri ori dispoziţii imperative ale legii. În cauză a fost ataşat dosarul de arbitraj în care s-a pronunţat sentinţa arbitrală atacată cu acţiunea în anulare, iar din examinarea acestei sentinţe din perspectiva motivului invocat de reclamantă sub aspectul prevăzut de art. 608 alin. (1) lit. g) C.pr.civ., Curtea constată că sentinţa arbitrală cuprinde dispozitivul în sensul de comandament juridic prin care dezleagă dreptul dedus judecăţii, cuprinde motivele avute în vedere de către instanţa de arbitraj în cuprinsul considerentelor sentinţei din care rezultă în mod cuprinzător argumentele de fapt şi de drept care au condus instanţa de arbitraj la pronunţarea dispozitivului. De asemenea, sentinţa a fost dată de un singur arbitru conform convenţiei de arbitraj, iar sentinţa este semnată de arbitrul care a pronunţat sentinţa, fiind consemnate data şi locul pronunţării sentinţei, în dispozitivul său. Prin urmare acest motiv al acţiunii în anulare este profund neîntemeiat. În ceea ce priveşte al doilea motiv al acţiunii în anulare circumscris dispoziţiilor art. 608 alin. (1) lit. h) C.pr.civ., Curtea constată că reclamanta deşi tinde a imprima hotărârii arbitrale încălcarea unor norme de ordine publică sub aspectul validării unei operaţiuni juridice interzisă de normele imperative, în vigoare la data încheierii operaţiunii, în fapt aceiaşi reclamantă procedează la susţinerea unei anumite calificări juridice a operaţiunii, în contradicţie cu calificarea dată de instanţa de arbitraj. Pentru a întării cele susţinute în acţiunea în anulare reclamanta susţine că, contractul de transfer de fond de comerţ ce a făcut obiectul acţiunii arbitrale este o operaţiune interzisă de lege în mod imperativ, fără a indica însă care sunt în concret normele cu caracter dirimant, sub a căror ordine juridică imperativă a fost încheiată operaţiunea în mod nelegal, prin încălcarea acestor norme ceea ce a dus la periclitarea sau încălcarea unei ordini juridice de la care nu se poate deroga. Mai mult Curtea constată că critica construită pe acest motiv de către reclamantă reeditează fondul litigiului arbitral, ceea ce nu este permis prin e4xerciţiul acţiunii în anulare în mod direct deoarece cazurile pentru care instanţa de judecată poate dispune desfiinţarea unei sentinţe arbitrale sunt restrictiv prevăzute de lege şi numai după o eventuală constatare a incidenţei unuia dintre aceste cazuri, instanţa de Pagină 7 din 39

8 judecată poate reevalua fondul cauzei, iar nu în mod direct, aşa cum pretinde reclamanta. Interpretarea proprie şi nuanţarea unei calificări juridice a contractului părţilor nu se încadrează în motivul acţiunii în anulare prevăzut de art. 608 alin. (1) lit. h) C.pr.civ., deoarece nu vizează încălcarea bunelor moravuri, ordinii publice sau dispoziţiilor imperative ale vreunei legi. În consecinţă, constatând nefondată a acţiunea în anulare a sentinţei arbitrale, astfel cum a fost formulată de reclamantă, Curtea va dispune respingerea acţiunii. De asemenea se vor respinge cererile pentru cheltuieli de judecată formulate de reclamantă ca neîntemeiate, având în vedere obiectul pronunţării asupra acţiunii formulată de aceasta, precum şi de pârâta de ordinul doi SC E.A.V. SRL ca nedovedite. 2. Puterea de lucru judecat. Semnificaţie. Declanşarea unui nou demers judiciar contrar efectelor puterii lucrului judecat. Respingerea acţiunii Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă republicată: art. 166 Convenţia europeană asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului: art. 6 alin. (1) Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO): cauza Brumărescu împotriva României; cauza Riabykh împotriva Rusiei. Unul dintre efectele hotărârii judecătoreşti este puterea de lucru judecat şi în raport de dispoziţiile art. 315 C.pr.civ., acest efect primează. Principiul puterii lucrului judecat împiedică nu numai judecarea din nou a unui proces terminat, ci şi contrazicerea între două hotărâri judecătoreşti, adică infirmarea constatărilor făcute într-o hotărâre judecătorească irevocabilă printr-o altă hotărâre judecătorească pronunţată ulterior. Acest aspect ţine de dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 alin. (1) din Convenţie, ce trebuie interpretat în lumina preambulului Convenţiei, care enunţă supremaţia dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Curtea de la Strasbourg a stabilit că unul din elementele fundamentale ale supremaţiei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice care urmăreşte, între altele, ca o soluţie definitivă pronunţată de instanţe într-un litigiu să nu mai fie pusă în discuţie (cauza Brumărescu împotriva României, /95, pct. 61, CEDO 1999-VII). În temeiul acestui principiu, nici o parte sau autoritate a statului nu este îndreptăţită să ceară revizuirea unei hotărâri definitive şi executorii cu scopul de a obţine o reexaminare a cauzei şi o nouă decizie la problema sa, decât atunci când motive substanţiale şi imperative impun acest lucru (Riabykh împotriva Rusiei, nr /99, pct.52 şi 56, CEDO 2003-IX). Pagină 8 din 39

9 Instanţa constată că petitele din cererea reclamantei UM Bucureşti au fost soluţionate irevocabil prin hotărârea arătată mai sus şi având în vedere principiul puterii lucrului judecat, principiul legalităţii căi de atac şi al unicităţii căi de atac, precum şi dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, aceste petite nu mai pot face obiectul unei noi judecăţi. Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a civilă, Decizia civilă nr. 675/A din 10 septembrie 2015, Conf.univ.dr. M.B. Prin sentinţa civilă nr. 372/ , pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 7706/30/2010*, s-a respins acţiunea precizată formulată de reclamantul Ministerul Apărării Naţionale (pentru Unitatea Militară Bucureşti) în contradictoriu cu pârâta SC M.B.C. SRL, ca neîntemeiată. Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a constatat următoarele: Prin sentinţa civilă nr / , Tribunalul Bucureşti Secţia a VI a Comercială a obligat pârâtul Ministerul Apărării Naţionale la plata către reclamanta SC M.B.C. SRL la plata sumei de ,38 lei, reprezentând penalităţi de întârziere calculate până la data de , data achitării debitului restant, la plata sumei de 7.926,13 lei taxă judiciară de timbru şi ,37 lei onorariu de avocat, în total ,08 lei. În virtutea faptului că sentinţa mai sus pronunţată de instanţa de fond era executorie conform art.7208 C.pr.civ., pârâtul a achitat benevol suma de ,08 lei prin ordinul de plată nr. 53/ Ulterior, sentinţa de mai sus a fost casată cu trimitere spre rejudecare la Curtea de Apel Bucureşti Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3278/ Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş, Ministerul Apărării Naţionale a solicitat restituirea de către SC M.B.C. SRL a sumei de ,08 lei pe considerentul că a făcut o plată nedatorată, însă instanţa de fond a considerat că pretenţia sa este neîntemeiată. Astfel, în afară de faptul că nu ar fi fost îndeplinite condiţiile plăţii nedatorate de vreme ce plata nu a fost făcută din eroare, ci în temeiul unui titlu executoriu valabil la data plăţii şi care stabilea că Ministerul Apărării Naţionale este debitorul creditoarei SC M.B.C. SRL, ci în speţă ar fi incidente dispoziţiile art. 311 alin. (1) C.pr.civ. care dispun că hotărârea casată nu are nici o putere, în prezent, nici aceste dispoziţii legale însă nu mai pot fi reţinute ca temei al restituirii. Aceasta întrucât, în urma casării cu trimitere către Curtea de Apel Bucureşti Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, litigiul dintre părţi a mai suferit o a doua casare cu trimitere, în prezent fiind pronunţată sentinţa civilă nr.1318/ a Curţii de Apel Bucureşti Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, rămasă definitivă prin decizia nr.141/ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Pagină 9 din 39

10 Or, prin această hotărâre a fost respinsă acţiunea SC M.B.C. SRL faţă de Ministerul Apărării Naţionale ca rămasă fără obiect, reţinându-se că pârâtul a făcut dovada achitării penalităţilor pretinse de reclamantă, respectiv depunerea după casare a ordinului de plată nr. 53/ vizând plata sumei de ,08 lei. Deşi reclamantul din prezenta cauză, Ministerul Apărării Naţionale, şi-a precizat acţiunea în sensul că ar trebui să i se restituie suma de ,25 lei deoarece pârâta ar fi solicitat penalităţi de întârziere de ,33 lei iar reclamantul a plătit ,38 lei prin ordinul de plată de mai sus, se constată că nici prin sentinţa civilă nr.1318/ a Curţii de Apel Bucureşti Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal şi nici prin decizia nr.141/ a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în recurs, nu se face această distincţie ci s-a apreciat implicit prin respingerea acţiunii ca rămasă fără obiect că aceste penalităţii de întârziere sunt datorate de Ministerul Apărării Naţionale. Mai mult, în decizia instanţei supreme se arată în penultimul alineat al considerentelor că nu există..un alt prejudiciu decât cel rezultat din întârzierea plăţilor şi care a fost reparat integral în condiţiile stipulate la art.19.2 din contract, prin achitarea cu ordinul de plată nr.53/17 ianuarie 2008 a penalităţilor de întârziere în sumă de ,58 lei.. Această constatare a instanţelor intră în puterea lucrului judecat care împiedică nu numai judecarea din nou a unui proces terminat, având acelaşi obiect, aceeaşi cauză şi purtat între aceleaşi părţi, ci şi contrazicerea între două hotărâri judecătoreşti, adică infirmarea constatărilor făcute într-o hotărâre judecătorească irevocabilă, printr-o altă hotărâre judecătorească posterioară dată într-un alt proces. În ce priveşte suma de 7.926,13 lei taxă judiciară de timbru şi ,37 lei onorariu de avocat, plătite prin acelaşi ordin de plată nr.53/ , nici acestea nu pot fi restituite Ministerul Apărării Naţionale deoarece respingerea acţiunii SC M.B.C. SRL ca rămasă fără obiect prin plata benevolă a pretenţiilor deduse judecăţii nu înlătură deloc culpa procesuală a pârâtului, acesta datorând cheltuieli de judecată efectuate de reclamant, deoarece pe de o parte în materie comercială pârâtul este de drept în întârziere, iar pe de altă parte, plata benevolă a fost efectuată după pronunţarea instanţei în fond. Aşa fiind, instanţa de fond a respins ca neîntemeiată acţiunea precizată. Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul Ministerul Apărării Naţionale (pentru Unitatea Militară Bucureşti), solicitând admiterea apelului şi, în principal, schimbarea hotărârii apelate în sensul admiterii acţiunii precizate. În subsidiar, solicită admiterea în parte a acţiunii şi obligarea intimatului la restituirea sumei de ,75 lei, ,25 lei reprezentând diferenţa dintre valoarea penalităţilor achitate cu O.P. nr. 53/ şi cea stabilită ca obligaţie de plată prin sentinţa nr. 1318/ , la care se adaugă sumele reprezentând taxe judiciare de timbru în valoare de 7.926,13 lei şi onorariu de avocat ,37 lei, plătite nedatorat. Solicită acordarea dobânzii legale calculată potrivit completării de acţiune din data de şi actualizarea sumelor potrivit coeficientului de inflaţie la data efectivă a plăţii, cu cheltuieli de judecată. Pagină 10 din 39

11 În motivare arată că, deşi prin acţiune s-a solicitat,,plata sumei de ,08 lei reprezentând penalităţi de întârziere, onorariu de avocat şi taxe de timbru, plătite nedatorat, în realitate, prin acţiune se urmărea restituirea sumei plătită către pârâta intimată în temeiul unui titlu care a fost desfiinţat, restabilindu-se, astfel, situaţia anterioară executării. De altfel, instanţa de judecată nu este ţinută de temeiul juridic invocat de părţi, ci ea este cea care califică juridic o cerere dedusă judecăţii, astfel că, neîndeplinirea condiţiilor plăţii nedatorate este lipsită de relevanţă şi nu poate constitui temei al respingerii acţiunii. Apelanta apreciază că sunt îndeplinite condiţiile pentru restituirea, cel puţin în parte, a sumelor plătite de unitate, fără titlu. De asemenea, susţine că diferenţa dintre suma plătită pârâtei cu titlu de penalităţi de întârziere şi cea la care a fost obligată unitatea prin hotărârea menţinută de ÎCCJ în dosarul nr. 3684/1/2013, prin decizia nr. 141/ , este de ,25 lei. La aceasta se adaugă sumele reprezentând taxa judiciară de timbru şi cheltuieli de judecată, achitate necuvenit în temeiul hotărârii casate, sentinţa comercială nr / Apelanta menţionează că prin admiterea în parte a cererii acesteia nu se încalcă puterea lucrului judecat, după cum în mod greşit a reţinut instanţa de fond, deoarece, prin hotărârile pronunţate s-a stabilit obligaţia Ministerului Apărării Naţionale la plata sumei de ,33 lei; pentru sumele plătite în plus actele de executare sunt desfiinţate de drept, sunt suspuse repetiţiunii şi reprezintă, în acelaşi timp, o plată nedatorată. Mai mult, executarea titlului de către partea care s-a crezut debitor reprezintă faptul juridic al îmbogăţirii fără justă cauză, patrimoniul pârâtului a fost mărit fără temei, iar patrimoniul Ministerului Apărării a fost proporţional diminuat, astfel că, restituirea sumei se impune şi pentru acest motiv. În drept, invocă prevederile art. 282 şi următoarele, 311, C.pr.civ., art. 993 C.civ. Intimata nu a depus la dosarul cauzei întâmpinare. Analizând apelul de faţă, prin prisma criticilor formulat de apelantă, Curtea constată că acesta este nefondat, pentru următoarele considerente: În susţinerea acţiunii sale, reclamanta apelantă solicită în subsidiar obligarea intimatului la restituirea sumei de ,75 lei, ,25 lei reprezentând diferenţa dintre valoarea penalităţilor achitate cu O.P. nr. 53/ şi cea stabilită ca obligaţie de plată prin sentinţa nr. 1318/ , însă Curtea constată că din această hotărâre aflată la filele dosar Tribunal nu reiese nici o diferenţă în ceea ce privesc penalităţile de întârziere sau că Curtea de Apel Bucureşti cu ocazia pronunţării acestei hotărâri ar fi analizat altă sumă cu titlu de penalităţi de întârziere declarate de apelantă. Din considerentele acestei hotărâri reiese că,,în ceea ce priveşte pretenţia referitoare la plata penalităţilor de întârziere prin decizia civilă nr din 5 iunie 2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,, s-a reţinut că, raportat la clauzele contractului şi cu referire specială la prevederile art şi 19.2 din cuprinsul acestuia, societatea reclamantă Pagină 11 din 39

12 este îndreptăţită a primi penalităţile de întârziere solicitate,dată fiind, în mod necontestat, efectuarea cu întârziere a plăţilor facturilor de către intimatul pârât. Având în vedere O.P. nr. 53 din , Curtea de Apel Bucureşti a reţinut că pârâta UM Bucureşti a achitat reclamantei suma de ,08 lei, compusă din ,58 lei penalităţi de întârziere, 7.926,13 lei taxa de timbru şi ,37 lei onorariu avocat şi a constatat lipsită de obiect pretenţia reclamantului SC M.B.C. SRL cât priveşte obligarea pârâtei la plata, în continuare a acestor penalităţi, astfel că acţiunea a fost respinsă ca rămasă fără obiect. În ceea ce priveşte restituirea sumele reprezentând taxe judiciare de timbru în valoare de 7.926,13 lei şi onorariu de avocat ,37 lei, Curtea constată că în mod corect Tribunalul a respins şi acest petit, reţinând culpa procesuală a societăţii în achitarea debitului după pronunţarea hotărârii judecătoreşti. Această hotărâre a rămas irevocabilă prin decizia civilă nr. 141/ pronunţată de I.C.C.J Bucureşti în dos. nr. 3684/1/2013, intrând astfel în puterea de lucru judecat, conform căruia,,o cerere nu poate fi judecată în mod definitiv decât o singură dată. Hotărârea judecătorească prin care au fost soluţionate aceste petite este prezumată a exprima adevărul şi nu trebuie să fie contrazisă de o altă hotărâre. Deşi nu este reglementat ca atare, în codul de procedură civila de la 1865, totuşi unul dintre efectele hotărârii judecătoreşti este puterea de lucru judecat şi în raport de dispoziţiile art. 315 C.pr civ., acest efect primează. Principiul puterii lucrului judecat împiedică nu numai judecarea din nou a unui proces terminat, ci şi contrazicerea între două hotărâri judecătoreşti, adică infirmarea constatărilor făcute într-o hotărâre judecătorească irevocabilă printr-o altă hotărâre judecătorească posterioară. Acest aspect ţine de dreptul la un proces echitabil, garantat de art. 6 alin. (1) din Convenţie, ce trebuie interpretat în lumina preambulului Convenţiei, care enunţă supremaţia dreptului ca element al patrimoniului comun al statelor contractante. Curtea de la Strasbourg a stabilit că unul din elementele fundamentale ale supremaţiei dreptului este principiul securităţii raporturilor juridice care urmăreşte, între altele, ca o soluţie definitivă pronunţată de instanţe într-un litigiu să nu mai fie pusă în discuţie (cauza Brumărescu împotriva României, /95, pct.61, CEDO 1999-VII). În temeiul acestui principiu, nici o parte sau autoritate a statului nu este îndreptăţită să ceară revizuirea unei hotărâri definitive şi executorii cu scopul de a obţine o reexaminare a cauzei şi o nouă decizie la problema sa, decât atunci când motive substanţiale şi imperative impun acest lucru (Riabykh împotriva Rusiei, nr /99, pct.52 şi 56, CEDO 2003-IX). Instanţa constată că petitele din cererea reclamantei UM Bucureşti au fost soluţionate irevocabil prin hotărârea arătată mai sus şi având în vedere principiul puterii lucrului judecat, principiul legalităţii căi de atac şi al unicităţii căi de atac, precum şi dispoziţiile art. 6 alin. (1) Pagină 12 din 39

13 din Convenţia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, aceste petite nu mai pot face obiectul unei noi judecăţi. Pentru aceste considerente, în baza art. 282 şi urm. din Codul de procedură civilă, Curtea va respinge ca nefondat apelul formulat de către reclamantul Ministerul Apărării Naţionale Bucureşti împotriva sentinţei civile nr. 372/ pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 7706/30/2010*, şi va menţine ca temeinică şi legală hotărârea atacată. 3. Acţiunea în anularea actelor, operaţiunilor şi plăţilor efectuate de debitor şi acţiunea în anularea transferurilor patrimoniale frauduloase încheiate de debitor. Elemente de distincţie. Confuzie. Nelegalitate Legea nr. 85/2006: art. 46, art. 49, art. 79, art. 80 Reclamanta, în calitate de lichidator al debitoarei a solicitat constatarea nulităţii unei operaţiuni de vânzare cumpărare şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, indicând în motivele acţiunii, prevederile art. 49 şi 46 din Legea nr. 85/2006, pe care le-a reprodus în considerentele acesteia, iar în final a arătat expres că în drept formulează acţiunea în baza art. 46 din Legea nr. 85/2006. Prin urmare, acesta este cadrul procesual pe care judecătorul sindic trebuia să îl ia în considerare în lipsa unei precizări ulterioare a reclamantei, iar în condiţiile art. 46, care arată că în afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule, acţiunea reclamantei de constatarea nulităţii unor astfel de operaţiuni nu este supusă termenului de prescripţie pe care l-a indicat pârâta intimată şi a fost însuşit de judecătorul sindic, sens în care se impunea respingerea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune. Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a civilă, Decizia civilă nr. 297 din 9 septembrie 2015, Conf.univ.dr. M.B. Prin sentinţa civilă nr. 715/ pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 1776/30/2010*/a3 s-a respins acţiunea în anulare formulate de reclamant A.I. SPRL Bucureşti, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC P.S.F. SRL în contradictoriu cu pârâta SC P.S.F. SRL Bucureşti, prin administrator special D.I.P. şi cu pârâta SC P.I. SRL Timişoara. Pentru a hotărî astfel prima instanţă analizând excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, se reţin că procedura insolventei faţă de debitoarea SC P.S.F. SRL s-a deschis la data de , prin decizia civila nr. 1704/R/COM/ a Curţii de Apel Timişoara. Prin sentinţa civilă nr. 602/ s-a fixat termen pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei la Potrivit art. 81 alin (1) din Legea nr. Pagină 13 din 39

14 85/2006, acțiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale, la care se referă art. 79 şi 80, poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidator în termen de un an de la data expirării termenului stabilit pentru întocmirea raportului prevăzut la art. 20 alin. (1) lit. b), dar nu mai târziu de 16 luni de la data deschiderii procedurii. În cauză, atât raportat la termenul de 1 an de la expirarea termenului limita de întocmire a raportului cu cauzele insolventei ( ), cât şi raportat la termenul de 16 luni de la data deschiderii procedurii( ), acțiunea de faţă, promovată la data de , este tardiv formulat. Pentru aceste considerente, s-a admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, cu consecinţa respingerii acţiunii în anulare. Împotriva acestei hotărâri a formulat recurs reclamanta A.I. SPRL Bucureşti solicitând admiterea recursului, desfiinţarea sentinţei atacate, admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată şi constatarea nulităţii contractului de vânzare încheiat între SC P.S.F. SRL şi SC P.I. SRL, repunerea părţilor în situaţia anterioară, iar în cazul în care bunul mobil nu mai există, obligarea pârâtei la plata sumei reprezentând contravaloarea autoturismelor, la data efectuării transferului de proprietate - cumpărare În motivare se arată că la data de prin decizia nr. 1704/R, pronunţata de Curtea de Apel Timişoara, instanţa a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC P.S.K. S.U.L., fiind desemnai în calitate de administrator judiciar M.M.R. SPRL. Din analizarea documentelor ce se afla în posesia lichidatorului judiciar reies următoarele: - autoturismele - 6 (şase): 3 murea Ford, 2 Mercedes Benz si I WM Meyer ce figurează înregistrate in evidentele Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si înmatriculare Vehicule Timiş au fost Înstrăinate Ia data de , deci după data deschiderii procedurii insolvenţei, către SC P.I. SRL (conform facturilor deţinute) la preturi derizorii; Astfel cum rezulta din situaţia expusă, operaţiunile de vânzare cumpărare ale celor 6 autoturisme au fost efectuate la data de deci după data deschiderii procedurii insolvenţei respectiv , perioada în care debitorul se afla în perioada de observaţie. Activitatea debitorului în perioada de observaţie este reglementata de dispoziţiile art. 49 din Legea nr. 85/2006, perioada in cure debitorul va putea sa continue desfăşurarea activităţilor curente st poate efectua plaţi către creditorii cunoscuţi, care Pagină 14 din 39

15 se încadrează in condiţiile obişnuite de exercitare a activităţii curente, sub supravegherea administratorului judiciar sau sub conducerea administratorului judiciar in funcţie de caz, in funcţie de ridicarea sau nu a dreptului de administrare al debitorului. Actele, operaţiunile şi plătite care depăşesc condiţiile menţionate anterior vor putea fi autorizate, în exercitarea atribuţiilor de supraveghere de administratorul judiciar, care va convoca o şedinţa a comitetului creditorilor în vederea supunerii spre aprobare a cererii administratorului special, în termen de maximum 5 de zile de la data primirii acesteia. Potrivit dispoziţiilor art. 46 din Legea 85/2006, în afara de cazurile prevăzute la ari. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. În speţa vânzarea cumpărarea autoturismelor nu reprezintă o activitate curentă care să fi putut fi continuată de debitor în perioada de observaţie, nu a fost autorizata de administratorul judiciar, nu a fost autorizata de judecătorul sindic astfel încât sunt incidente dispoziţiile art. 46 din Legea 85/2006, operaţiunile de vânzare cumpărare fiind lovite de nulitate absoluta care intervine de drept după data deschiderii procedurii, Examinând calea de atac a reclamantei în conformitate cu motivele de recurs şi din oficiu pentru cele de ordine publică, Curtea reţine ca întemeiat recursul pentru următoarele considerente. Judecătorul sindic a pronunţat o soluţie nelegală întrucât a admis greşit excepţia prescripţiei dreptului la acţiune în temeiul art. 81 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, ca urmare a calificării eronate a obiectului cererii cu care a fost sesizat şi pe care l-a apreciat ca fiind o anulare a actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale la care se referă art. 79 şi 80 din aceiaşi lege. În realitate, prin cererea introductivă reclamanta, în calitate de lichidator al debitoarei a solicitat constatarea nulităţii unei operaţiuni de vânzare cumpărare şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, indicând în motivele acţiunii, prevederile art. 49 şi 46 din Legea nr. 85/2006, pe care le-a reprodus în considerentele acesteia, iar în final a arătat expres că în drept formulează acţiunea în baza art. 46 din Legea nr. 85/2006. Prin urmare, acesta este cadrul procesual pe care judecătorul sindic trebuia să îl ia în considerare în lipsa unei precizări ulterioare a reclamantei, iar în condiţiile art. 46, care arată că în afară de cazurile prevăzute la art. 49 sau de cele autorizate de judecătorul-sindic, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule, acţiunea reclamantei de constatarea nulităţii unor Pagină 15 din 39

16 astfel de operaţiuni nu este supusă termenului de prescripţie pe care l-a indicat pârâta intimată şi a fost însuşit de judecătorul sindic, sens în care se impunea respingerea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune. Pe cale de consecinţă se va impune admiterea recursului în condiţiile art. 312 din Codul de procedură civilă şi a se casa sentinţa atacată prin aplicarea alin. (6) din articolul menţionat, ce reglementează cazul în care instanţa a cărei hotărâre este recurată a soluţionat procesul fără a intra în cercetarea fondului, urmând ca judecătorul sindic să analizeze considerentele cererii introductive, precum şi apărările pârâtei în limitele cu care a fost investit şi prin aplicarea temeiurilor de drept solicitate de părţi. 4. Acţiune pentru angajarea răspunderii patrimoniale personale a persoanelor care au contribuit la cauzarea stării de insolvenţă a debitorului. Caracterul diferit al temeiurilor invocate în acţiune în raport cu cele pentru care judecătorul-sindic a admis acţiunea. Nelegalitate. Natura juridică a răspunderii patrimoniale personale instituite de art. 138 din Legea nr. 85/2006. Neîndeplinirea condiţiilor răspunderii speciale reglementată de legea insolvenţei. Respingerea acțiunii Legea nr. 85/2006: art. 138 Curtea constată, în primul rând, că în cauză nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art. 138 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 pentru antrenarea răspunderii pârâtului, având în vedere că în raportul întocmit în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 nu au fost identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, aşa cum cere textul legal. Prin urmare, pentru că în cauză nu au fost identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă stare de insolvenţă în raportul întocmit în conformitate cu art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, lichidatorul judiciar al debitoarei nu poate formula o cerere de antrenare a răspunderii pârâtului. În al doilea rând, lichidatorul judiciar al debitoarei şi-a întemeiat cererea de atragere a răspunderii patrimoniale pe prevederile art. 138 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 85/2006. Hotărârea primei instanţe este nelegală, întrucât nu a reţinut niciunul din cazurile de antrenare solicitate prin cererea formulată de lichidatorul judiciar, în schimb a admis acţiunea pentru un caz nesolicitat prin cererea de atragere a răspunderii, respectiv art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006. În al treilea rând, în ceea ce priveşte incidenţa prevederilor art. 138 alin. (1) lit. d) şi e) din Legea nr. 85/2006, Curtea reţine că nu au fost dovedite condiţiile răspunderii pârâtului, respectiv culpa administratorului statutar al debitoarei, precum şi raportul de cauzalitate între această faptă şi ajungerea societăţii în insolvenţă, iar la dosarul cauzei nu există înscrisuri sau alte probe în acest sens pentru a confirma susţinerile reclamantului. Curtea de Apel Timişoara, Secţia a II-a civilă, Decizia civilă nr. 769/A din 23 septembrie 2015, Conf.univ.dr. M.B. Pagină 16 din 39

17 Prin sentinţa civilă nr. 845/ pronunţată de Tribunalul Timiş în dosar nr. 5413/30/2013/a2, s-a admis acţiunea formulată de SCP I.G. IPURL Timişoara în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC T.C. SRL în contradictoriu cu pârâtul C.C. şi a fost obligat pârâtul să suporte din averea personală întreg pasivul debitoarei în cuantum de lei. Pentru a hotărî astfel, judecătorul sindic a constatat că potrivit art. 138 alin. (1) din Legea insolvenţei, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre faptele enumerate la literele a) - g). Lichidatorul îşi întemeiază cererea de atragere a răspunderii patrimoniale pe faptul că fostul administrator al societăţii a ascuns o parte din activul societăţii şi că nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea. Pârâtul, deşi notificat în repetate rânduri, nu a predat lichidatorului judiciar actele contabile ale debitoarei, însă din actele depuse de către debitoare la fisc a rezultat că debitoarea a deţinut în proprietate patru autovehicule, respectiv un Fiat Ritmo, două Fiat Regata, un Volkswagen Passat CL. Aceste bunuri nu au fost predate de pârât către lichidatorul judiciar şi deşi s-a solicita termen să se facă dovada radierii acestora, pârâtul nu a produs nici un fel de dovadă în acest sens. În aceste condiţii, este indubitabil că au fost deturnate, ascunse şi folosite în interes personal de către pârât. Prin ascunderea autovehiculelor şi folosirea în interes personal a acestor bunuri s-a cauzat starea de insolvenţă a debitoarei, întrucât contravaloarea acestora a fost însuşită de către pârât, şi nu a fost folosită pentru achitarea datoriilor debitoarei. Aşa fiind, judecătorul sindic a constatat că sunt îndeplinite condiţiile prev. de art.138 lit. a) din Legea nr. 85/2006, motiv pentru care a admis acţiunea. In ceea ce priveşte cealaltă fapta reţinută de către lichidatorul judiciar, respectiv neţinerea contabilităţii, judecătorul sindic a constatat că nu a fost probată, întrucât lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia actelor contabile ale debitoarei, deci nu putea să dovedească că acestea nu au fost ținute în conformitate cu legea. Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul C.C., solicitând admiterea acestuia, schimbarea sentinţei atacate, respingând ca neîntemeiată cererea de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtului, în calitate de fost administrator pentru datoriile debitoarei în faliment. În motivare, arată că prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş la data de sub nr. 5413/30/2013/a2 intimata SCP I.G. IPURL în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC T.C. SRL a formulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale a Pagină 17 din 39

18 pârâtului apelant pentru întreaga sumă înscrisă în tabelul definitiv de creanţe al debitoarei, în sumă de lei. În motivare se arată că prin Sentinţa nr. 1773/ s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă faţă de SC T.C. SRL şi prin aceeaşi încheiere a fost numit în calitate de administrator judiciar al debitoarei SCP I.G. IPURL. Lichidatorul judiciar a susţinut că este elocvent faptul că funcţionarea societăţii nu s-a desfăşurat în condiţii de legalitate, existând o legătură de cauzalitate între faptele ilicite, culpabile ale administratorului statutar şi prejudiciul, fără a indica probe în dovedirea faptelor prevăzute de art. 138 alin. (1) lit. d) şi e) pe care şi-a întemeiat cererea. În faţa primei instanţe, la primul termen de judecată din pârâtul apelant s-a prezentat (deşi a fost nelegal citat) şi a precizat că se află în imposibilitatea de a prezenta actele contabile, întrucât acestea au fost aruncate de către proprietarul imobilului în care societatea debitoare a avut sediul, iar în ceea ce priveşte bunurile identificate scriptic de către lichidatorul judiciar a arătat că nu le-a ascuns şi că nu sunt în posesia societăţii/pârâtului apelant, aşa cum acesta a pretins în invocarea art. 138 lit. e) din lege şi astfel a solicitat instanţei un termen pentru a face dovada radierii acestora, cu intenţia de a face demersurile necesare în acest sens. Având în vedere formalităţile complexe care trebuie parcurse în vedere radierii autovehiculelor precum şi fiind în imposibilitate absolută de a constitui documentele solicitate pentru radiere, nu a reuşit să se prezinte la următorul termen de judecată. La termenul de judecată din instanţa a pronunţat Sentinţa civilă nr. 845/2015, prin care dispus suportarea întregului pasiv al debitoarei în cuantum de lei din averea personală a pârâtului, reţinând în sarcina sa faptele prevăzute de art. 138 alin. (1) lit. a) şi e) din Legea nr. 85/2006, deşi acestea nu au fost dovedite, iar în ceea ce priveşte lit. a) aceasta nu a făcut obiectul cererii reclamantului. Motivarea instanţei a fost că este indubitabil faptul că bunurile au fost deturnate, ascunse şi folosite în interes propriu, întrucât nu a reuşit la acest termen să facă dovada radierii bunurilor şi astfel prin folosirea bunurilor în interes propriu s-a cauzat stare de insolvenţă a debitoarei, deoarece contravaloarea bunurilor a fost însuşită de către pârât şi nu pentru achitarea datoriilor debitoarei. În ceea ce priveşte neţinerea contabilităţii în conformitate cu legea, judecătorul sindic a constatat că nu a fost probată de către lichidatorul judiciar şi prin urmare nu poate fi reţinută această faptă în sarcina pârâtului. Hotărârea primei instanţe este criticabilă pentru o serie de erori, atât de ordin procedural cât şi material şi în principal pentru că judecata nu a fost conformă cu legea. Pentru început, arată că potrivit normelor în vigoare la data de , data deschiderii procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC T.C. SRL respectiv art. 8 Legea nr. 85/2006 în forma modificată prin Legea nr. 76/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, calea de atac împotriva hotărârilor judecătorului sindic pronunţate în temeiul art. 11 din Legea nr. 85/2006 este apelul şi termenul de apel este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, conform dispoziţiilor de drept comun, având în vedere că legea Pagină 18 din 39

19 specială, în forma sa modificată nu mai stabileşte un termen special pentru calea de atac, aşa cum s-a menţionat în cuprinsul hotărârii, cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare. Totodată, subliniază şi faptul că deşi, a arătat primei instanţe că din anul 2011 nu mai locuieşte la adresa la care a fost notificat de către lichidatorul judiciar, respectiv citat de către instanţa de judecată, fapt care s-a putut consemna prin prezenţa sa la termenul de judecată din ocazie cu care s-a legitimat cu cartea de identitate de unde reiese clar adresa actuală de domiciliu, respectiv Calea Martirilor, nr. 14, Timişoara, judeţul Timiş, adresă de domiciliu pe care o are de la începutul anului 2012 (CI. - Anexa 1), instanţa de judecată a dispus comunicarea hotărârii tot la vechea adresă de domiciliul, de unde prin bună voinţa actualului proprietar a luat la cunoştinţă ulterior de hotărârea instanţei. Pe fondul cauzei, invocă prescripţia obligaţiilor fiscale pretinse de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş, obligaţii care constituie aproape 90% din creanţele înscrise în tabelul definitiv. În ceea ce priveşte creanţa bugetară a Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara, care constă în impozit şi penalităţi pentru cele patru autovehicule cu care figurează debitoarea, înţelege să invoce prescripţia pentru sumele aferente anilor , iar pentru impozitul calculat anual pe perioada arată că aceasta nu este datorat, întrucât autovehiculele nu au rulat pe drumurile publice, unele fiind deja casate, iar unul dintre ele, în stare nefuncţională a fost ridicat chiar de către reprezentanţii DFMT prin dispoziţie de trecere în proprietatea Municipiul Timişoara. Astfel, având în vedere că antrenarea răspunderii membrilor fostelor organe de conducere (dacă şi celelalte condiţii de atragere a răspunderii ar fi îndeplinite) se poate face doar în limita pasivului neacoperit, nu se poate dispune în mod legal obligarea pârâtului apelant la plata întregii sume înscrise în tabelul definitiv de creanţe întocmit de către lichidatorul judiciar, întrucât cel puţin în ceea ce priveşte creanţa bugetară a Administraţiei Judeţeană a Finanţelor Publice Timiş este prescrisă. În al doilea rând, arată că, în principal susţinerile lichidatorului judiciar nu au fost dovedite în nici un moment, ci au fost simple prezumţii şi tot prezumţii au fost şi considerentele care au stat la baza hotărârii primei instanţe. Răspunderea reglementată de lege reprezintă o formă specială de răspundere civilă, care are un caracter excepţional şi poate fi antrenată doar cu îndeplinirea condiţiilor strict prevăzute de lege. Legea insolvenţei prevede în mod expres la art. 138 alin. (1) că în cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispoziţiile art. 59 alin. (1) sunt identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă apariţia stării de insolvenţă a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecătorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a cauzat starea de insolvenţă a debitorului, prin una dintre faptele enumerate la literele a) g). Prin urmare, pentru că în cauză nu au fost identificate persoane cărora le-ar fi imputabilă stare de insolvenţă în raportul întocmit în conformitate cu art. 59 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, întrucât nu s-a întocmit acest raport, lichidatorul judiciar nu poate formula o astfel de cerere. Pagină 19 din 39

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc

Microsoft Word - S.C.EU CRIS COM.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

Dosarul nr. 2rac-175/17 Instanţa de fond: Judecătoria Bălți N. Ocerednîi Instanţa de apel: CA Bălți A. Albu, A. Toderaș, Ed. Rățoi D E C I Z I E 24 ma

Dosarul nr. 2rac-175/17 Instanţa de fond: Judecătoria Bălți N. Ocerednîi Instanţa de apel: CA Bălți A. Albu, A. Toderaș, Ed. Rățoi D E C I Z I E 24 ma Dosarul nr. 2rac-175/17 Instanţa de fond: Judecătoria Bălți N. Ocerednîi Instanţa de apel: CA Bălți A. Albu, A. Toderaș, Ed. Rățoi D E C I Z I E 24 mai 2017 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de

Mai mult

taxe si impozite.mdi

taxe si impozite.mdi Capitolul I. Impozitul pe profit 1. Sfera de cuprindere a impozitului 1. Impozit suplimentar pe profit. Societăţi comerciale divizate. Absenţa profitului. Neimpozitare C. proc. fisc., republicat, art.

Mai mult

decizia

decizia DECIZIA nr 407/2012 privind solutionarea contestatiei formulata de SC XSRL, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prin Serviciul solutionare

Mai mult

Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Murui

Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Murui Dosarul nr.2r-495/16 Instanţa de fond: Judecătoria Cimişlia judecător: Z. Aramă Instanţa de apel: CA Chișinău judecători: N. Budăi, V. Efros, I. Muruianu D E C I Z I E 11 mai 2016 mun. Chişinău Colegiul

Mai mult

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ:

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ: La ce vă folosesc căile de atac şi care sunt acestea Acestea vă dau posibilitatea să îndreptaţi greşelile săvârşite de instanţele de judecată, prin aducerea lor la cunoştinţa instanţelor superioare, care

Mai mult

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26 Cod poştal 70025 Tel: +0232/213332 Fax: +0232/219899

Mai mult

prima instanță: S.Bleșceaga instanța de apel: N.Budăi, I.Cimpoi, A.Minciună dosarul nr.3ra-810/14 D E C I Z I E 23 iulie 2014 mun. Chișinău Colegiul c

prima instanță: S.Bleșceaga instanța de apel: N.Budăi, I.Cimpoi, A.Minciună dosarul nr.3ra-810/14 D E C I Z I E 23 iulie 2014 mun. Chișinău Colegiul c prima instanță: S.Bleșceaga instanța de apel: N.Budăi, I.Cimpoi, A.Minciună dosarul nr.3ra-810/14 D E C I Z I E 23 iulie 2014 mun. Chișinău Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit

Mai mult

Instanţa de fond: Judecătoria Economică de Circumscripţie Dosarul nr

Instanţa de fond: Judecătoria Economică de Circumscripţie Dosarul nr Dosarul nr. 3ra-1288/16 Instanţa de fond: Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău V. Jomiru-Niculiţă Instanţa de apel: CA Chişinău M. Ciugureanu, Gr. Daşchevici, Iu. Cotruţă Î N C H E I E R E 28 septembrie 2016

Mai mult

Minuta_Contencios I_2014_portal

Minuta_Contencios I_2014_portal În conformitate cu prevederile art. 26 ind. 1 din Hotărârea nr. 387/22.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti s-a încheiat prezenta minută cu ocazia întâlnirii

Mai mult

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL D

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL D ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal 050091 SECTIA A VIII-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL Destinatar: FIRICEL ALEXANDRU CU DOM. ALES sector 4,

Mai mult

h101 Executarea creantelor fiscale.indd

h101 Executarea creantelor fiscale.indd Capitolul I. Competenţa 1 1. 1. Confl ict de competenţă între secţiile tribunalului 1 Competenţa de a judeca apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de judecătorie în contestaţie la executare 1

Mai mult

Agrispedition dec 280

Agrispedition dec 280 ROMANIA CURTEA DE APEL TIMISOARA SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL DOSAR nr../ /2007-2008 DECIZIA CIVILA NR. 280 Sedinta publica din.2008 PRESEDINTE.. JUDECATOR JUDECATOR GREFIER.. Pe rol fiind

Mai mult

FIŞA NR. 1 Sediul materiei: art NCPC PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL Noţiune constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil,

FIŞA NR. 1 Sediul materiei: art NCPC PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL Noţiune constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil, FIŞA NR. 1 Sediul materiei: art. 5-23 NCPC PRINCIPIILE PROCESULUI CIVIL Noţiune constituie regulile de bază care fundamentează întregul proces civil, guvernând atât faza judecăţii, cât şi faza executării

Mai mult

C ă t r e TRIBUNALUL PRAHOVA Către CURTEA de APEL PLOIEȘTI -ambele în NEFIINȚĂ: FĂRĂ DISPOZIȚII de ÎNFIINȚARE și FĂRĂ SEDII atribuite prin lege -APEL

C ă t r e TRIBUNALUL PRAHOVA Către CURTEA de APEL PLOIEȘTI -ambele în NEFIINȚĂ: FĂRĂ DISPOZIȚII de ÎNFIINȚARE și FĂRĂ SEDII atribuite prin lege -APEL C ă t r e TRIBUNALUL PRAHOVA Către CURTEA de APEL PLOIEȘTI -ambele în NEFIINȚĂ: FĂRĂ DISPOZIȚII de ÎNFIINȚARE și FĂRĂ SEDII atribuite prin lege -APEL dosar nr. 1766/105/2013 Lege 134/2010 R1- CONTESTAȚIILE

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA Competenţa jurisdicţional-material-procesuală a Secţiei a VI-a Civile a Curţii de Apel Bucureşti: Competenţa jurisdicţională a Secţiei a VI-a Civile a Curţii de Apel Bucureşti: A. competenţa materială:

Mai mult

Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale Art.1 Valoarea taxei arbitrale (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbit

Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale Art.1 Valoarea taxei arbitrale (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbit Norme privind taxele și cheltuielile arbitrale Art.1 Valoarea taxei arbitrale (1) Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj Dolj, denumită în continuare Curtea de Arbitraj,

Mai mult

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Dosar nr. 9258/117/2013 Î N C H E I E R E Şedinţa public

R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Dosar nr. 9258/117/2013 Î N C H E I E R E Şedinţa public R O M Â N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Dosar nr. 9258/117/2013 Î N C H E I E R E Şedinţa publică din data de 24 noiembrie 2014 Instanţa constituită

Mai mult

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie 2010 - EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TITLUL V Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Mai mult

Anulare proces verbal de contraventie Tribunalul MEHEDINTI Cod ECLI ECLI:RO:TBMHD:017.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A TRIBUNALUL M SECȚIA

Anulare proces verbal de contraventie Tribunalul MEHEDINTI Cod ECLI ECLI:RO:TBMHD:017.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A TRIBUNALUL M SECȚIA Anulare proces verbal de contraventie Tribunalul MEHEDINTI Cod ECLI ECLI:RO:TBMHD:017.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX R O M Â N I A TRIBUNALUL M SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE C ADMINISTRATIV ȘI FISCAL DECIZIA

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc

Microsoft Word - decizie_1349_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +40218900745 www.cnsc.ro

Mai mult

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL L E G E pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Mai mult

În acest document vezi găsi textul integral completat la final cu Notele Autorului! Interpretarea Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzar

În acest document vezi găsi textul integral completat la final cu Notele Autorului! Interpretarea Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzar În acest document vezi găsi textul integral completat la final cu Notele Autorului! Interpretarea Convenţiei de la Viena asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri de către Curtea de Arbitraj

Mai mult

prima instanţă: O. Melniciuc instanţa de apel: N. Cernat, A. Pahopol şi A. Gavrilița dosarul nr. 2ra-2656/14 D E C I Z I E 29 octombrie 2014 mun. Chiş

prima instanţă: O. Melniciuc instanţa de apel: N. Cernat, A. Pahopol şi A. Gavrilița dosarul nr. 2ra-2656/14 D E C I Z I E 29 octombrie 2014 mun. Chiş prima instanţă: O. Melniciuc instanţa de apel: N. Cernat, A. Pahopol şi A. Gavrilița dosarul nr. 2ra-2656/14 D E C I Z I E 29 octombrie 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ

Mai mult

019710BR

019710BR Ministerul Finanțelor Publice Agenția Națională de Administrare Fiscală Direcția Generală a Finanțelor Publice a județului Brăila Str. Delfinului Nr.1, Brăila Tel: +0239619900, Fax: +0239619992 e-mail:

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc

Microsoft Word - decizie_2198_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n

DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea n DECIZIE Nr. 257/2019 din 23 aprilie 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Mai mult

TA

TA 1.10.2015 A8-0140/ 001-026 AMENDAMENTE 001-026 depuse de Comisia pentru afaceri juridice Raport Lidia Joanna Geringer de Oedenberg A8-0140/2015 Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

Mai mult

Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2019: R O M Â N I A CURTEA DE APEL ORADEA - Secţia a II- Civilă, de Contencios Admi

Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2019: R O M Â N I A CURTEA DE APEL ORADEA - Secţia a II- Civilă, de Contencios Admi Acesta nu este document finalizat Cod ECLI ECLI:RO:CAORA:2019:034.000049 R O M Â N I A CURTEA DE APEL ORADEA - Secţia a II- Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal - Nr. operator de date cu caracter

Mai mult

dosarul nr. 2ra-522/13 prima instanţă: V. Ghedreuţan instanţa de apel: N. Marveeva, N. Chircu, V. Harmaniuc D E C I Z I E 25 aprilie 2013 mun. Chişină

dosarul nr. 2ra-522/13 prima instanţă: V. Ghedreuţan instanţa de apel: N. Marveeva, N. Chircu, V. Harmaniuc D E C I Z I E 25 aprilie 2013 mun. Chişină dosarul nr. 2ra-522/13 prima instanţă: V. Ghedreuţan instanţa de apel: N. Marveeva, N. Chircu, V. Harmaniuc D E C I Z I E 25 aprilie 2013 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ

Mai mult

Microsoft Word - RPMC de publicat.docx

Microsoft Word - RPMC de publicat.docx REGULAMENTUL PRIVIND PROCEDURILE DE MONITORIZARE FINANCIARĂ ȘI DE LUARE A DECIZIILOR DE SANCŢIONARE A CLUBURILOR LICENŢIATE DE LIGA I București 2018 P 1 P 2 CAPITOLUL 1 DISPOZIŢII GENERALE Articolul 1

Mai mult

prima instanţă: L. Popova Dosarul nr.2rc-522/14 D E C I Z I E 26 august 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al

prima instanţă: L. Popova Dosarul nr.2rc-522/14 D E C I Z I E 26 august 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al prima instanţă: L. Popova Dosarul nr.2rc-522/14 D E C I Z I E 26 august 2014 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă: Preşedintele

Mai mult

Cod ECLI ECLI:RO: CACLJ:2017: Dosar nr. xxxx/117/2016 R O M A N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A II - A CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. xx/2017

Cod ECLI ECLI:RO: CACLJ:2017: Dosar nr. xxxx/117/2016 R O M A N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A II - A CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. xx/2017 Cod ECLI ECLI:RO: CACLJ:2017: 041.000066 Dosar nr. xxxx/117/2016 R O M A N I A CURTEA DE APEL CLUJ SECTIA A II - A CIVILA SENTINTA CIVILA Nr. xx/2017 Sedinta camerei de consiliu din data de 02 Noiembrie

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc

Microsoft Word - decizie_2964_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 +4 021 890 07 45 www.cnsc.ro

Mai mult

GHID PENTRU CONSUMATORI SITUAȚIA FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A.

GHID PENTRU CONSUMATORI SITUAȚIA FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. GHID PENTRU CONSUMATORI SITUAȚIA FORTE ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 1332/05.07.2016 retragerea autorizației de funcționare și solicitarea

Mai mult

OBLIGATII EDITIA mdi

OBLIGATII EDITIA mdi Cuprins Capitolul I. Încheierea contractului 1 1. Oferta de a contracta. Lipsa unei acceptări valabile. Consecinţe 1 2. Emiterea facturilor în temeiul unui contract pretins existent. Necontestarea facturilor

Mai mult

DECIZIE Nr. 634/2018 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 296^27 alin. (1) lit. e) și ale art.

DECIZIE Nr. 634/2018 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 296^27 alin. (1) lit. e) și ale art. DECIZIE Nr. 634/2018 din 16 octombrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 296^27 alin. (1) lit. e) și ale art. 296^30 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Ordonanţă 17 2014-08-26 Guvernul României pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Monitorul Oficial al României nr 629 din 2014-08-27

Mai mult

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc

Microsoft Word - II PANAET ANCA ELENA 841 tardiv.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi Tel : +0232 213332 Fax :+0232 219899 e-mail

Mai mult

150.IL.2009 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice...

150.IL.2009 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice... 150.IL.2009 Biroul solutionare contestatii din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice... a fost sesizat de Administratia Finantelor Publice... - Serviciul Colectare si Executare Silita Persoane

Mai mult

Buletinul Procedurilor de Insolventa

Buletinul Procedurilor de Insolventa Fixează termen pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 19.01.2018. Fixează termenul limită pentru întocmirea raportului privind cauzele insolvenţei la data de 05.12.2017. Fixează data şedinţei

Mai mult

decizia

decizia DECIZIA nr. 69/2012 privind solutionarea contestatiei formulata de SC X, inregistrata la D.G.F.P.-M.B. sub nr. x Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti prin Serviciul solutionare

Mai mult

Microsoft Word - MIND SOFTWARE SRL IASI.doc

Microsoft Word - MIND  SOFTWARE  SRL  IASI.doc 1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE `5 Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi Str. Anastasie Panu nr.26, Iasi Tel : +0232 213332 Fax :+0232 219899

Mai mult

Microsoft Word - decizie_164_a.doc

Microsoft Word - decizie_164_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleus nr.6 Sector 3,... România,CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642, +4 021 8900745 www.cnsc.ro În

Mai mult

1

1 1 C U P R I N S Articolul 1. Dispoziții generale 3 Articolul 2. Taxa de înregistrare și taxa arbitrală 3 Articolul 3. Reguli privind taxa arbitrală 4 Articolul 4. Avansarea taxei arbitrale 5 Articolul

Mai mult

Word Pro - DECIZIA 71.lwp

Word Pro - DECIZIA 71.lwp MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE PRAHOVA Serviciul Solutionare Contestatii DECIZIA nr.71 din 14 august 2008 privind solutionarea

Mai mult

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat

Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Stat Decizia nr. 803/2015 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia

Mai mult

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA DECIZII RELEVANTE SECŢIA I-A CIVILĂ Trimestrul al II-lea 2016 Selecţia şi prelucrarea speţelor a fost realizată de: Prof. uni

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA DECIZII RELEVANTE SECŢIA I-A CIVILĂ Trimestrul al II-lea 2016 Selecţia şi prelucrarea speţelor a fost realizată de: Prof. uni CURTEA DE APEL TIMIŞOARA DECIZII RELEVANTE SECŢIA I-A CIVILĂ Trimestrul al II-lea 2016 Selecţia şi prelucrarea speţelor a fost realizată de: Prof. univ. dr. Lidia BARAC Judecător Claudia Rohnean Judecător

Mai mult

DREPT PROCESUAL PENAL

DREPT PROCESUAL PENAL I. Recidiva postcondamnatorie (după condamnare) a. Noţiune; b. Condiţii; c. Aplicarea pedepsei. II. Intenţia. Forme si modalităţi. DEFINITIVI - Drept Penal III. Speţă Tribunalul a condamnat pe inculpat

Mai mult

Word Pro BH.lwp

Word Pro BH.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE DECIZIA Nr. 78 din 2006 privind solutionarea contestatiei formulata de SC X SRL Directia Generala

Mai mult

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/2008 Dosar nr. 69/2007 Sub preşedinţia domnului prof.

Mai mult

DECIZIE Nr. 367/2019 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi neachitate până la data intrării în vigoare a pr

DECIZIE Nr. 367/2019 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei şi neachitate până la data intrării în vigoare a pr DECIZIE Nr. 367/2019 din 28 mai 2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei "şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi" din cuprinsul prevederilor art. 3 alin.

Mai mult

untitled

untitled CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR C. N. S. C. Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3,..., România, CP 030084, CIF 20329980 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 www.cnsc.ro În conformitate

Mai mult

dosarul nr. 2rac-246/16 prima instanţă: Z. Aramă instanţa de apel: V. Pruteanu, L. Popova, A. Gavriliţa, D E C I Z I E 29 iunie 2016 mun. Chişinău Col

dosarul nr. 2rac-246/16 prima instanţă: Z. Aramă instanţa de apel: V. Pruteanu, L. Popova, A. Gavriliţa, D E C I Z I E 29 iunie 2016 mun. Chişinău Col dosarul nr. 2rac-246/16 prima instanţă: Z. Aramă instanţa de apel: V. Pruteanu, L. Popova, A. Gavriliţa, D E C I Z I E 29 iunie 2016 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ

Mai mult

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc

Microsoft Word - decizie_1054_a.doc În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice

Mai mult

Modificările Codului muncii (III). Probleme privind concediile de odihnă: clarificări parţiale

Modificările Codului muncii (III). Probleme privind concediile de odihnă: clarificări parţiale Modificările Codului muncii (III). Probleme privind concediile de odihnă: clarificări parţiale Horațiu Sasu, jurist și economist, consultant în afaceri în Sibiu Modificările Codului muncii elimină prevederea

Mai mult

Dosar nr

Dosar nr Dosar nr. /2010 R O M Â N I A TRIBUNALUL SUCEAVA SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL ÎNCHEIEREA nr. 4512 ŞEDINŢĂ PUBLICĂ DIN 08.11.2010 PREŞEDINTE : GREFIER : Pe rol pronunţarea asupra

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2078_a.doc

Microsoft Word - decizie_2078_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucureşti, România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

CPC+LPA_din ed. 12.indd

CPC+LPA_din ed. 12.indd Sinteza principalelor modificări aduse prin Legea nr. 17/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum

Mai mult

DECIZIA CIVILA Nr. 1544

DECIZIA CIVILA Nr. 1544 ROMÂNIA CURTEA DE APEL TIMIŞOARA SECŢIA CONTENCIOS AD V MINIDOSAR STRNR.xxx ATI x /2008 - xxx x. 200 9 DECIZIA CIVILA Nr. xxxx Şedinţa publică din xxxx 2009 PREŞEDINTE xxxx JUDECĂTOR xxxx JUDECĂTOR xxxx

Mai mult

Word Pro - D 83 din 2012.lwp

Word Pro - D 83 din 2012.lwp MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDETULUI BOTOSANI DECIZIA NR. 83 din 01.11.2012 privind solutionarea contestatiei formulata

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2116_a.doc

Microsoft Word - decizie_2116_a.doc CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Bucureşti, cod poştal 030084, România Tel: +4 021.310.46.41 Fax: +4 021.890.07.45 şi +4 021.310.46.42 www.cnsc.ro În

Mai mult

Dosar nr. xxxxxx ROMANIA TRIBUNALUL xxxxxxxxx SENTINTA CIVILA NR. 439 Sedinta publica din data de xx.xx.xxxx Tribunalul compus din: PRESEDINTE -xxxxxx

Dosar nr. xxxxxx ROMANIA TRIBUNALUL xxxxxxxxx SENTINTA CIVILA NR. 439 Sedinta publica din data de xx.xx.xxxx Tribunalul compus din: PRESEDINTE -xxxxxx Dosar nr. xxxxxx ROMANIA TRIBUNALUL xxxxxxxxx SENTINTA CIVILA NR. 439 Sedinta publica din data de xx.xx.xxxx Tribunalul compus din: PRESEDINTE -xxxxxxxx GREFIER - xxxxxxx Pe rol judecarea cauzei de contencios

Mai mult

Acordarea daunelor morale in cazul concedierilor nelegale sau netemeinice Ce înţelegem prin daune morale? În contextul unei concedieri nelegale/neteme

Acordarea daunelor morale in cazul concedierilor nelegale sau netemeinice Ce înţelegem prin daune morale? În contextul unei concedieri nelegale/neteme Acordarea daunelor morale in cazul concedierilor nelegale sau netemeinice Ce înţelegem prin daune morale? În contextul unei concedieri nelegale/netemeinice, daunele morale presupun o atingere adusă integrității

Mai mult

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VII I-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL

ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal SECTIA A VII I-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL ROMANIA CURTEA DE APEL BUCURE$TI Splaiul lndependentei nr.5, Sector 4 Bucuresti.cod postal 050091 SECTIA A VII I-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV $1 FISCAL Destinatar: FIRICEL ALEXANDRU sector 4, Bucuresti,

Mai mult

prima instanţă: V. Sandu dosarul nr. 3ra-856/17 instanţa de apel: M. Guzun, N. Simciuc, Iu. Cotruţă ÎNCHEIERE 6 septembrie 2017 mun. Chişinău Colegiul

prima instanţă: V. Sandu dosarul nr. 3ra-856/17 instanţa de apel: M. Guzun, N. Simciuc, Iu. Cotruţă ÎNCHEIERE 6 septembrie 2017 mun. Chişinău Colegiul prima instanţă: V. Sandu dosarul nr. 3ra-856/17 instanţa de apel: M. Guzun, N. Simciuc, Iu. Cotruţă ÎNCHEIERE 6 septembrie 2017 mun. Chişinău Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al

Mai mult

1

1 Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri Assistance for strengthening the training capacities for judges

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA DECIZIA nr.794 din 15 decembrie 2016 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.3 1 alin.(1 1 )-(1 4 ) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului

Mai mult

Curtea Supremă de Justiție Dosarul nr. 1re-106/2016 D E C I Z I E 18 octombrie 2016 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în următoarea componență: preș

Curtea Supremă de Justiție Dosarul nr. 1re-106/2016 D E C I Z I E 18 octombrie 2016 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în următoarea componență: preș Curtea Supremă de Justiție Dosarul nr. 1re-106/2016 D E C I Z I E 18 octombrie 2016 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în următoarea componență: președinte Petru Ursache, judecătorii Petru Moraru, Ghenadie

Mai mult

DECIZIE BO2012_0413 Data:.2012 Prin contestaţia nr. / , înregistrată la CNSC sub nr. / , depusă de SC SRL, cu sediul în, având număr

DECIZIE BO2012_0413 Data:.2012 Prin contestaţia nr. / , înregistrată la CNSC sub nr. / , depusă de SC SRL, cu sediul în, având număr DECIZIE BO2012_0413 Data:.2012 Prin contestaţia nr. /30.04.2012, înregistrată la CNSC sub nr. /02.05.2012, depusă de SC SRL, cu sediul în, având număr de înregistrare la ORC şi CIF, împotriva rezultatului

Mai mult

DECIZIA NR. 644/2011 privind soluţionarea contestaţiei nr.... formulată de C.M.I... din... Direcţia Generală a Finanţelor Publice... a fost sesizată d

DECIZIA NR. 644/2011 privind soluţionarea contestaţiei nr.... formulată de C.M.I... din... Direcţia Generală a Finanţelor Publice... a fost sesizată d DECIZIA NR. 644/2011 privind soluţionarea contestaţiei nr.... formulată de C.M.I... din... Direcţia Generală a Finanţelor Publice... a fost sesizată de Activitatea de Inspecţie Fiscală asupra contestaţiei

Mai mult

Dosarul nr. 1ra-835/2014 CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE D E C I Z I E 28 mai 2014 mun. Chişinău Colegiul penal în componenţa: preşedinte Nicolae Gordilă,

Dosarul nr. 1ra-835/2014 CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE D E C I Z I E 28 mai 2014 mun. Chişinău Colegiul penal în componenţa: preşedinte Nicolae Gordilă, Dosarul nr. 1ra-835/2014 CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE D E C I Z I E 28 mai 2014 mun. Chişinău Colegiul penal în componenţa: preşedinte Nicolae Gordilă, judecători Liliana Catan şi Iurie Diaconu, a examinat

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

Societatea BUCUR OBOR S.A. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2 J40/365/1991, CUI RO19 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2

Societatea BUCUR OBOR S.A. Bucuresti, Soseaua Colentina nr. 2, Sector 2 J40/365/1991, CUI RO19 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 2 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22/23.03.2018 ANEXA 1 LA RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ANUL 2017 SITUATIA LITIGIILOR EXISTENTE LA DATA DE 31.12.2017 (cu status actualizat

Mai mult

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu

Drept procesual penal. Partea generala. Caiet de seminar - Anastasiu Crisu Cuprins CUPRINS Tema 1 1 Noțiuni generale privind procesul penal și dreptul procesual penal Tema 2 4 Principiile fundamentale ale procesului penal Tema 3 29 Participanții în procesul penal Organele judiciare

Mai mult

Dosarul nr. 1ra-10/2017 Curtea Supremă de Justiție D E C I Z I E 25 ianuarie 2017 mun. Chișinău Colegiul penal în următoarea componență: Președinte Pe

Dosarul nr. 1ra-10/2017 Curtea Supremă de Justiție D E C I Z I E 25 ianuarie 2017 mun. Chișinău Colegiul penal în următoarea componență: Președinte Pe Dosarul nr. 1ra-10/2017 Curtea Supremă de Justiție D E C I Z I E 25 ianuarie 2017 mun. Chișinău Colegiul penal în următoarea componență: Președinte Petru Ursache, Judecătorii Petru Moraru și Ghenadie Nicolaev,

Mai mult

PROCES – VERBAL AL COMITETULUI CREDITORILOR

PROCES – VERBAL AL COMITETULUI CREDITORILOR str. Nicu Filipescu nr. 4, ap. 14, Timişoara, jud. Timiş CUI 31215824, înregistrată în RFO II sub nr. 0649 Fax/Tel: 0256/22.08.27, Mobil: 0745.267.676 E-mail: office@consultant-insolventa.ro ; Web: www.consultant-insolventa.ro

Mai mult

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc

Microsoft Word - decizie_2511_a.doc C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3,... România, CIF 20329980, CP 030084 Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 ; +4 021 8900745 www.cnsc.ro

Mai mult

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu

DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data: Prin contestaţia nr.... din , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu DECIZIE Nr.... BO2007_0074 Data:... 2007 Prin contestaţia nr.... din 31.05.2007, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr.... din 01.06.2007, depusă de S.C.... S.A., cu

Mai mult

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - Decizie nr. 9/2010 din 15/11/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 01/06/2011 Dosar nr. 10/2010 Sub preşedinţia doamnei judecător

Mai mult

Microsoft Word - sc trans oceania srl.doc

Microsoft Word - sc trans oceania srl.doc MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucureşti Tel : + 021 3199759 interior 2073 Fax

Mai mult

MAIN PRESENTATION HEADING

MAIN PRESENTATION HEADING SEMINAR CRITERII FINANCIARE CERTIFICARE 2019/2020 REGULAMENTUL PRIVIND CONDITIILE DE PARTICIPARE IN CAMPIONATUL NAŢIONAL LIGA a2-a FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE FOTBAL CRISTIAN ILIESCU, Expert financiar FRF PARTNER,

Mai mult

Capitolul VI

Capitolul VI Cuprins Abrevieri... XI PARTEA GENERALĂ Capitolul I. Procesul penal și legea procesual penală... 3 Secțiunea 1. Procesul penal... 3 1. Delimitări conceptuale... 3 2. Particularitățile și diviziunile procesului

Mai mult

xx.pdf

xx.pdf Cuprins Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat... 1 Statutul profesiei de avocat (Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 64/2011)... 40 Codul deontologic al avocaților din

Mai mult

Bizlawyer PDF

Bizlawyer PDF Aplicabilitatea etapei de regularizare la soluționarea cererilor formulate în procedura insolvenței În practica, întâlnim destul de des situații în care cererile formulate în procedura insolvenței (i)

Mai mult

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124,

AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, AGENŢIA NAȚIONALĂ PENTRU SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR NATIONAL AGENCY FOR SOLVING COMPLAINTS MD-2001, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 124, et. 4, tel: 022 820652, fax: 022 820651, e-mail: contestatii@ansc.md

Mai mult

Word Pro ~1

Word Pro ~1 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Directia generala de solutionare a contestatiilor DECIZIA NR. / 2005 privind solutionarea contestatiei depusa de SC X SA inregistrata

Mai mult

TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI DREPT PROCESUAL CIVIL PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE

TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI DREPT PROCESUAL CIVIL PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI DREPT PROCESUAL CIVIL PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE SPECIALITATE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ AFERENT PROGRAMULUI

Mai mult

Prima instanţă:

Prima instanţă: prima instanţă: I. Ţonov (Judecătoria Căuşeni) instanţa de apel: E. Secrieru, A. Parpalac, S. Leu (Curtea de Apel Bender) D E C I Z I E dosarul nr. 3ra-522/14 11 iunie 2014 mun. Chişinău Colegiul civil,

Mai mult

Noul Cod de procedura civila act. 5 ianuarie 2016

Noul Cod de procedura civila act. 5 ianuarie 2016 Noul Cod de procedură civilă Legislaţie consolidată şi index 5 ianuarie 2016 Noul Cod de procedură civilă Universul Juridic Bucureşti -2016- Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L. Copyright 2016, S.C.

Mai mult

Contract furnizare de produse

Contract  furnizare de produse Contract de servicii nr. / În temeiul Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice s-a încheiat prezentul contract de servicii, între U.A.T. JUDEŢUL HUNEDOARA, cu sediul în Deva, str. 1 Decembrie 1918

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 170g/2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 200 alin. (3) din Codul de procedură penală (suspendarea

Mai mult

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E D E C I Z I E Dosarul nr.4-1re-155/14 12 iunie 2014 mun. Chişinău Colegiul penal al Curţii Supreme de Ju

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E D E C I Z I E Dosarul nr.4-1re-155/14 12 iunie 2014 mun. Chişinău Colegiul penal al Curţii Supreme de Ju C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E D E C I Z I E Dosarul nr.4-1re-155/14 12 iunie 2014 mun. Chişinău Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în componenţa: preşedinte Nicolae Gordilă, judecătorii

Mai mult

Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii H O T Ă R Â R E 18 iunie 2018 mun. Chişinău Nr. 211/7 Completul de admisibilitate

Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii H O T Ă R Â R E 18 iunie 2018 mun. Chişinău Nr. 211/7 Completul de admisibilitate Colegiul Disciplinar de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii H O T Ă R Â R E 18 iunie 2018 mun. Chişinău Nr. 211/7 Completul de admisibilitatea nr. 2 al Colegiului disciplinar de pe lângă Consiliul

Mai mult

Dosarul nr. 4-1re-185/2015 Curtea Supremă de Justiţie D E C I Z I E 30 iulie 2015 mun. Chişinău Colegiul penal în următoarea componenţă: Preşedinte Ur

Dosarul nr. 4-1re-185/2015 Curtea Supremă de Justiţie D E C I Z I E 30 iulie 2015 mun. Chişinău Colegiul penal în următoarea componenţă: Preşedinte Ur Dosarul nr. 4-1re-185/2015 Curtea Supremă de Justiţie D E C I Z I E 30 iulie 2015 mun. Chişinău Colegiul penal în următoarea componenţă: Preşedinte Ursache Petru, judecători Timofti Vladimir, Nicolaev

Mai mult

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor preved

Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor preved Republica Moldova CURTEA CONSTITUŢIONALĂ DECIZIE DE INADMISIBILITATE a sesizării nr. 160g/2017 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolele 229 alin. (2) și 230 alin. (2) din

Mai mult