FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FISA DE DATE A ACHIZITIEI"

Transcriere

1 FISA DE DATE A ACHIZITIEI ADAUGARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Tip anunt * ANUNT DE PARTICIPARE ANUNT DE CONCURS DE SOLUTII ANUNT DE CONCESIONARE INVITATIE DE PARTICIPARE ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICA Procedura proprie Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2 Tip Legislatie * Legea 98/2016 Legea 99/2016 Legea 100/2016 Legea 114/2011 Modalitatea de atribuire * Contract de achizitii publice Sistem de achizitie dinamic (SAD) Acord cadru Denumire contract * Achizitie servicii de catering Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire: * Procedura online Procedura offline 1

2 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1 Denumire si adrese Denumire oficială: GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BRAGADIRU Adresă: Str. Grivitei nr. 41 Localitate: Bragadiru Cod poştal: Ţara: ROMANIA Punct(e) de contact: Telefon: În atenţia: RADUCANU MIRELA ALINA gradinita.bragadiru@yahoo.ro Fax: Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): Adresa profilului cumpărătorului (URL): I.2 Achizitie comuna Contractul implica o achizitie comuna Contractul este atribuit de un organism central de achizitie I.3 Comunicare Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor in zile: 3 I.4 Tipul autoritatii contractante Autoritate regionala sau locala I.5 Activitate principala Educaţie SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1.1, II.1.2, II.1.3 II.1.1) Titlu Achizitie servicii de catering Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: /2018/60 2 CIF2019X CIF=codul autoritatii, X= numar din PAAP

3 II.1.2) Cod CPV Principal: Servicii de catering II.1.3) Tip de contract: a) Lucrari B) Produse c) Servicii Executare Cumparare Categoria serviciilor: Executarea, prin orice Leasing Anexa II - Servicii sociale mijloace, a unei lucrari, Inchiriere administrative, servicii de conform cerintelor Inchiriere cu optiune de invatamant, servicii de sanatate si specificate de autoritatea contractanta cumparare O combinatie intre acestea servicii culturale Proiectare si executare II.1.4 II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Obiectul achiziţiei îl constituie prestarea de servicii de catering la: Grădiniței Nr. 3 Bragadiu - Ilfov Valoarea estimata totala a acordului cadru, fara TVA: intre ,00 si ,00 RON Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: Val est = ,00 lei; Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: Val est = ,50 lei. Cantitatile maxime si minime aferente sunt conform anexei din caietul de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente sunt conform anexei din caietul de sarcini. ATENTIE! Valoarea estimata a fost calculata la un pret de lei/copil/zi, fara TVA. TVA-ul aplicat va fi de 5%, in conformitate cu prevederile OUG 89/2018, rezultand o valoare finala de lei cu TVA. Detalierea serviciilor este realizata la nivelul caietului de sarcini. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante. Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date/ Instructiunile pentru orfertanti, respectiv 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 3

4 II.1.5, II.1.6 II.1.5) Valoarea totala estimata: Valoarea estimata fara TVA: Moneda: RON sau intervalul ,00 si ,00 Moneda: RON II.1.6) Impartire in loturi: Ofertele trebuie depuse pentru: un singur lot toate loturile numarul maxim de loturi Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi: II.2 II.2 Lista de loturi II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.2.4 II.2.2 Coduri CPV secundare - II.2.3 Locul de executare Codul NUTS RO125 Mures II.2.4) Descrierea achizitiei publice Locul principal de executare Grădiniței Nr. 3 Bragadiru - Ilfov din Strada Coralului, Nr 1, Bragadiru - Ilfov (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Obiectul achizitiei il constituie prestarea de servicii de catering pentru preşcolarii Grădiniței Nr. 3 Bragadiu - Ilfov, în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit prin normele de hrană prevăzute de legislaţia în vigoare şi cu respectarea nivelului al alocaţiei de hrană stabilit -17 lei inclusiv TVA. Detalierea serviciilor este realizata la nivelul caietului de sarcini. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante. 4

5 II.2.5 II.2.5) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut Costul cel mai scazut Cel mai bun raport calitate pret Cel mai bun raport calitate cost Criterii Pondere Intra in licitatie electronica/r eofertare SEAP 1. Prețul P1 10 % Nu Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Descriere: Componenta financiara Algoritm de calcul: Pentru valoarea ofertei cu pretul cel mai mic se acorda punctajul maxim. Pentru celelalte valori se acorda un punctaj proportional si anume: Pf=(Pmin/Pof)x10, unde Pf punctaj financiar obtinut de oferta cu valoarea mai mare decat cea minima. Pmin pretul minim ofertat, Pof pretul ofertat de ceilalti ofertanti. Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertelor fara TVA. 2. EXPERIENTA PROFESIONALA A PERSONALULUI DE SPECIALITATE 10 % Nu Descriere: Prin personal de specialitate se intelege bucatar. Fiecare ofertant va prezenta un centralizator cu personalul angajat in specialitatea de bucatar in ordinea descrescatoare a vechimii. Prin experienta personalului de specialitate se intelege vechimea cea mai mare, convertita in ani, a unui bucatar, la nivelul fiecarui operator economic. Fiecare ofertant va prezenta pentru specialistul nominalizat pentru executarea contractului (bucatar), diplome, autorizatii, certificate din care sa rezulte specializarea acestuia si un Curriculum vitae conform HG 1021/2004 privind aprobarea modelului european de Curriculum Vitae din care sa rezulte vechimea in munca. Perioada de munca indicata in CV va fi de forma: de la data de zi/luna/an pana la data de zi/luna/an. Algoritmi de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta personalului de specialitate se acorda astfel: a)pentru o vechime a unui bucatar de 1-3 ani se acorda 2,5 puncte b)pentru o vechime a unui bucatar de 3-4 ani se acorda 5 puncte c)pentru o vechime a unui bucatar de 4-5 ani se acorda 10 puncte d)pentru o vechime a unui bucatar mai mare de 10 ani nu se va puncta suplimentar si se vor acorda tot 10 puncte. 3.DISTANTA DE LA PUNCTUL DE PREPARARE A HRANEI SI PANA LA 40 % Nu LOCUL DE DISTRIBUIRE A ACESTEIA Descriere: Prin distanta de la punctul de preparare si pana la locul de distribuire a acesteia, 5

6 respectiv Bragadiru se intelege numarul de kilometri necesari a fi parcursi zilnic de la punctul de preparare la punctul de livrare. Fiecare ofertant va prezenta un tabel cu distanta de la punctul de preparare la cele doua puncte de livrare. Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare Distanta de la punctul de preparare a hranei si pana la locul de distribuire a acesteia se acorda astfel: a) Intre 0-15 km se acorda 40 puncte b) Intre km se acorda 20 puncte c) Peste 30 km se acorda 10 puncte 4. PROCENT DE ALIMENTE ECOLOGICE 40% Nu Descriere: Servirea de produse provenite din productii ecologice Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare Procent de alimente ecologice se acorda astfel: a) Pentru un procent de 20 % de produse obtinute din productii ecologice se acorda 15 puncte b) Pentru un procent de 25 % de produse obtinute din productii ecologice se acorda 30 puncte c) Pentru un procent de 30 % de produse obtinute din productii ecologice se acorda 40 puncte d) Pentru un procent mai mic de 20% oferta va fi considerata neconforma, iar pentru un procent peste 30% oferta nu va fi punctata suplimentar si se vor acorda tot 40 puncte. Operatorii economici care prezinta un certificat de eticheta ecologica de tip I pentru restaurante indeplinesc cerinta daca specifica in cadrul propunerii tehnice procentul de alimente ecologice utilizate in prestarea serviciului de catering. Alternativ, operatorii economici trebuie sa indice in oferta modul in care intentioneaza sa indeplineasca aceasta obligatie. In cazul in care alimentele care vor fi fuenizate in cadrul serviciului de catering poarta o eticheta ecologica nationala sau comunitara sunt considerate conforme. II.2.6, II.2.7, II.2.8, II.2.9 II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii Durata in luni: 36 sau in zile: II.2.9 Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia procedurilor deschise) Numar de candidati estimat: Numar minim-maxim de candidati estimat: intre si Criterii de preselectie: II.2.10, II.2.11, II.2.12, II.2.13, II

7 II.2.10 Informatii privind variantele Vor fi acceptate variante: II.2.11 Informatii privind optiunile Optiuni: Descrierea optiunilor: II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale uniunii europene Tipul de finantare: Cofinantare Fonduri bugetare proprii Alte fonduri. Identificarea proiectului - II.2.14 Informatii suplimentare II.3 II.3 Ajustarea pretului contractului da nu Daca da, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului (in ce conditii, cand, cum, formula de ajustare aplicabila) Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii acestuia se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la contract. In conditiile art.221 alin.(1) lit.e din Lege, ajustarea pretului, fara a fi indeplinite conditiile prevazute la alin.(2) si (3), este aplicabila direct in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificrea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se relecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. SECTIUNEA III INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1.1 III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. (Formularele 4 si 5) 7

8 Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. (Formularul 6) Prezentarea urmatoarelor documente: Persoane juridice/fizice romane: -CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA); -CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA); - Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: 1. Rosoga-Matei Liliana 2. Jarcalete Livia 3. Anghel Nicoleta Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: 1. Gutu Ana Panseluta Reprezentant furnizorului de servicii de achizitii publice. 2. Juganaru Mircea Consultant achizitii publice. 3. Ionescu Alina Consultant achizitii publice. III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va prezenta certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători. 2. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata conform cu originalul însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. III.1.2 III.1.2) Capacitatea economica si financiara Cerinta 1 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire Cerinta 2 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 8

9 Modalitatea de indeplinire III.1.3.a III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Cerinta 1 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Experienta similara Lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani care sa contina valori, cantitatii, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, însotite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani prestari de servicii similare în baza unuia sau mai multor contracte. Modalitatea de indeplinire Operatorul economic va prezenta Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (Formular 2) insotita de contracte/procese verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare obiectului procedurii de achizitie. Pentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat RON, se va utiliza cursul mediu annual RON/valuta comunicat de BNR. În cazul depunerii unei oferte comune, operatorii economici vor fi prezentate acordul de asociere (Formular 7). Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: Terțul/terții susținători vor prezenta angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 8). Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. Modalitate de îndeplinire: se va prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular 9). Cerinta 2 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Ofertantul va face dovada detinerii unui spatiu pentru prepararea hranei intr-o forma legala (proprietate, inchiriere, prin contract sau angajament sau alte forme de punere la dispozitie). Spatiul trebuie sa respecte condiţiile de recepţie si depozitare, prelucrare si preparare a alimentelor, modul de organizare a circuitelor bucătăriei si masurile de protecţie igienico-sanitare in conformitate cu normele de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publica si reglementările cuprinse in Directiva 93/43 a Consiliului Europei, Regulamentului CE nr.852/29 aprilie 2004 privind 9

10 igiena produselor alimentare. Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta orice documente prin care sa faca dovada detinerii unui spatiu pentru prepararea hranei intr-o forma legala (proprietate, inchiriere, prin contract sau angajament, sau alte forme de punere la dispozitie). Cerinta 3 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular 9). ATENTIE: Subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. (2) Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului; b) ofertantul poate demonstra cs va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. III.1.3.b III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului Cerinta 1 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire Cerinta 2 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire III.1.5, III.1.6, III.1.8 III.1.5) Informatii privind contractele rezervate Daca da, Contractul este rezervat unor ateliere protejate Contractul va fi executat exclusiv in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate: III.1.6.a) Garantie de participare Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: 1600 lei. da nu 10

11 Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 3 luni de la termenul limita de primire a ofertelor. Formă de constituire a garanţiei de participare: prin virament bancar în contul Autorităţii Contractante nr. RO62TREZ XXX deschis la Trezoreria Ilfov, cod fiscal sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Garantia de participare se va completa si se va posta in SEAP (scanata), semnata cu semnatura electronica pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor de catre toti operatorii economici. Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta in lei pentru o garantie de participare depusa în euro/alta valuta se va face la cursul oficial BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. III.1.6.b) Garantie de buna executie Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea contractului fără TVA. da nu Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. Modalități de constituire: - instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. - virament bancar - numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția în corelație cu noua valoare. III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016. III.1.9 III.1.9) Legislatia aplicabila a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016; b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; c) d) H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; e) O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice; g) O.U.G. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor 11

12 publice. h) O.U.G 45/2018; i) HG 419/2018; f) H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. III.2 III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului. SECTIUNEA IV PROCEDURA IV.1.1 IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline Online IV.1.1.b) Tipul procedurii Licitație deschisă Licitație restrânsă Licitație restrânsă accelerată Negociere competitivă Negociere competitivă accelerată Dialog competitiv Parteneriat pentru inovare Procedura simplificata Intr-o singura etapa In doua etape In trei etape Procedura proprie Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2 IV.1.3 IV.1.3 Informatii privind un cotnract-cadru sau un sistem dinamic de achizitii: Ofertele trebuie depuse pentru: Un contract-cadru de achiziţii publice Încheierea unui acord-cadru In cazul Acordului cadru: Contractele subsecvente se atribuie prin reluarea competitiei Acord cu un singur operator Acord cu mai multi operatori Durata acordului cadru: Durata in ani: sau in luni: 36 Justificarea duratei acordului cadru care depaseste pragul de 4 ani: 12

13 Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite (daca se cunosc): Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante. IV.1.4, IV.1.5, IV.1.6, IV.1.8 IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica: IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP) Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice. IV.2 IV.2 Informatii administrative IV.3.6) Limba in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV Altele: - Moneda in care se transmite oferta financiara: RON IV.4 IV.4 Prezentarea ofertei IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice Se prezinta informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel incat aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi prezentată semnata si stampilata Propunerea tehnică va fi prezentată în aşa fel încât să detalieze si să demonstreze îndeplinirea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta în totalitate cerintele prevazute în caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea da catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute în caietul de sarcini. Propunerea tehnica va contine si: a. meniul model întocmit pe 4 saptamani, conf. cerintelor caietului de sarcini b. prepararea alimentelor, inclusiv echipamente utilizate c. transportul alimentelor, inclusiv echipamente utilizate d. personalul care asigura serviciile (pregatire si aptitudini) e. servirea alimentelor si mijloacele/ instrumentele utilizate f. ambalarea alimentelor, tipul de ambalaj utilizat g. gestionarea deseurilor rezultate pe perioada prestarii serviciilor (la ofertant si la beneficiar). h. declaratie privind termenul de garantie a alimentelor livrate i. Avizul tehnic de functionare si avizul sanitar eliberat de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Pe parcursul indeplinirii contractului de furnizare, se vor respecta obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii prevazute de Codul Muncii, Legea 319/2006 si HGR 1425/2006. Ofertantul va preciza in cadrul 13

14 ofertei faptul ca la eleborarea acesteia a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. (Formularul nr. 3) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, productie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licentă de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotită de mentiunea sau echivalent. Note: 1. Informaţii detaliate, complete şi aplicabile sunt considerate informaţiile care, pe lângă caracterul general de enunţ, prezintă descrieri, explicaţii, date concrete, adaptate la necesităţile achizitiei. 2. Informaţii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informaţiile cărora le lipsesc notele explicative şi care au doar un caracter enunţiativ şi/sau enumerativ, fără referinţă la achizitia propus, dar în conformitate cu legislaţia în vigoare. IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare Propunerea financiara va fi prezentata pâna la data limita de depunere a ofertelor. Legat de propunerea financiara, se va completa Formularul nr. 1 si Anexa din sectiunea Formulare. Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret. Atentie! Orice oferta depusa care va contine un pret diferita fata de 17 lei cu TVA/copil/zi (16.19 lei fara TVA) va fi considerata neconforma. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, in concordanţă cu propunerea tehnică. IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei Se detaliaza modul de prezentare a ofertei, respectiv: ambalare, sigilare si marcare a plicurilor continand documentele ofertei precum si a mostrelor/schitelor, dupa caz. Ofertele trebuie sa fie depuse folosind sistemul de plic, adica un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care sa contina 3 plicuri in interior marcate corespunzator: " Documente de calificare", Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara. Plicul va contine, separat pe langa aceste 3 plicuri si Imputernicirea pentru persoana autorizata care depune oferta, daca este cazul. Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun. Pe pachetul exterior se vor scrie urmatoarele informatii: - Numele si adresa Autoritatii Contractante: Gradinita cu Program Normal Nr. 1 Bragadiru, Str. Griviței, nr. 41 Bragadiru-Ilfov - Numele achizitiei pentru care se depune oferta; - Mentiunea A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor ; Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care ofertele nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. Adresa la care se depun ofertele: Gradinita Nr. 2 Bragadiru, Str. Povernei, nr. 1 Bragadiru-Ilfov Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie transmisa la sediul autoritatii contractante, numai pâna la data limita de depunere a ofertelor, asa cum va fi aceasta evidentiata în invitatia de participare; Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o alta adresa decât cea mai sus precizata sau dupa expirarea datei pentru depunere se returneaza nedeschise. Nu se accepta oferte nesemnate. Documentele insotitoare sunt: Scrisoare de înaintare; Imputernicire+copie Carte de Identitate a imputernicitului; În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens. Atentie: Se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însotesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. Ofertantii au obligatia de a analiza documentatia de atribuire si de a transmite oferta conform tuturor instructiunilor, 14

15 formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în această documentatie. SECTIUNEA VI INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1 Aceasta achizitie este periodica VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice Se va utiliza sistemul de comenzi electronice Se va accepta facturarea electronica Se vor utiliza platile electronice VI.3 Informatii suplimentare 1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului clasat pe primele trei locuri in urma recalcularii punctajelor. Precizam ca acest lucru nu va afecta pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti. 2. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise. VI.4 Proceduri de contestare VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Localitate: Bucuresti Cod NUTS: RO321 Cod Postal: Tara: Romania Telefon: Fax: / VI.4.3 Procedura de contestare Bucuresti Persoana de contact: office@cnsc.ro Adresa web: Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din legea 101/2016. VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare 15

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ministerul Afacerilor Externe Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTR Achizitie Ecosondor multifascicul (multibeam echosounder) Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETAREDEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI

Mai mult

Fisa de date casco 2015

Fisa de date casco 2015 Fisa de date Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SERVICIUL JUDETEAN AMBULANTA MEHEDINTI

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

PRIMARIA

PRIMARIA Autoritate Contractantă: CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE aferente Proiectului privind Acordarea Diplomei de Onoare și plata

Mai mult

Microsoft Word - i.doc

Microsoft Word - i.doc FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: SOCIETATEA UZINA MECANICA SADU S.A. Filiala a C.N. ROMARM S.A. Adresa: Str.

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese Biroul

Mai mult

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN

Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUN Aprobat Primar Ion Eugen Intocmit Silai Violeta Georgiana FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: COMUNA JURILOVCA

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada Lot 1 - Zona nr

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada Lot 1 - Zona nr Întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene în perioada 2018 2022. Lot 1 Zona nr. 1 VEST Lot 2 Zona nr. 2 EST Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1)

Mai mult

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com

Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/ Com Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi Str. V. Conta nr.2-4 Tel: 0232/278228, fax: 0232/241.963 e-mail:achizitii@dspiasi.ro, www.dspiasi.ro Compartiment Achizitii Aprobat, Director Executiv Dr.

Mai mult

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună

Anunţ de participare numărul / (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dună Anunţ de participare numărul 141296 / 22.12.2012 (număr înregistrare S.E.A.P.) Achizitie navă specializată la intervenţii de spargere a gheţii pe Dunărea fluvială Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI

FISA DE DATE A ACHIZITIEI PRIMĂRIA ORAŞULUI CIACOVA JUDEŢUL TIMIŞ 307110 CIACOVA PIATA CETATII, NR.8 Telefon: 0256/399600;0256/399500 Fax: 0256/399600 Web:www.primariaciacova.ro E-mail: primariaciacova@primariaciacova.ro NR.7054/16.11.2016

Mai mult

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... Te

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia...   Te I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: Adresa: Localitate: Cod postal: Tara: Persoana de contact: In atenţia... E-mail: Telefon: Fax: Adresa/ele de internet (daca este cazul):

Mai mult

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale

fisa de date amenajare baza de agrement zona trivale FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitesti Adresa: Str. Calea Bucuresti, Bl. U3, parter Localitate: Pitesti Cod

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Scoala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina Tip anunt: Anunt de participare

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoane

Mai mult

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri

Anunt de participare (sectoriale) numarul / Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primiri Anunt de participare (sectoriale) numarul 182426/02.02.2018 Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri

Mai mult

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc

Microsoft Word - SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII.doc Invitatie de participare nr 345787/24.04.2013 SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DESCRIERE I.1.1) Sediul social Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi Cod fiscal: 9899076,

Mai mult

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare

Fisa de date a achizitiei , cumparari directe alim apa centre colectare FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala:consiliul JUDETEAN TIMIS Adresa:B-dul Revolutia din 1989, Nr 17 Localitate:Timisoara

Mai mult

Secţiunea I

Secţiunea I APROBAT, DIRECTOR Ec. GEORGIANA TRIFU Documentaţia de artibuire a contractului de achiziţie de SERVICII DE ORGANIZARE EVENIMENTE ȘI RÂSUL NE UNEȘTE! Cod CPV: 79952000-2 Procedura utilizată: PROCEDURĂ INTERNĂ

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

Fisa de Date

Fisa de Date SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI I. 1. Autoritatea Contractantă Denumire: Municipiul Arad Adresa: Bulevardul Revoluţiei, nr. 75 Localitate: Arad, judeţul Arad Cod poştal: 310130 Ţara: România Persoana

Mai mult

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Neclasificat Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSUR

SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Neclasificat Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSUR SERVICIUL DE TELECOMUNICAŢII SPECIALE UNITATEA MILITARĂ 0201 BUCUREŞTI Ex. unic SECŢIUNEA I FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI INSTRUMENT DE MĂSURARE FIBRĂ OPTICĂ TIP OTDR COD CPV 38410000-2 PROCEDURA DE ACHIZIŢIE:

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 A

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 A Achizitionarea de autoturisme pentru Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 3 Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 99/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese SNTFC

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Stati Servicii de spalare lenjerie de pat de la dormitoarele de personal CF din Revizia de Vagoane Constanta, Statia Mangalia, Revizia de Vagoane Mangalia, SELC Medgidia si Post Revizie FetestiSRTFC Constanta

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare Fisa de date SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) CONTRACTANTUL ACTIONEAZA IN NUMELE

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Proiectare și execuție lucrări de modernizare/ renovare a construcțiilor civile - cămin cultural), în localit

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Proiectare și execuție lucrări de modernizare/ renovare a construcțiilor civile - cămin cultural), în localit Proiectare și execuție lucrări de modernizare/ renovare a construcțiilor civile - cămin cultural), în localitatea Cezieni în cadrul proiectului,,modernizarea,renovarea SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL CEZIENI,,

Mai mult

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod

Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA, cod Studiu de fezabilitate si studii de specialitate pentru proiectul de investitie "LUCRARI DE REABILITARE INFRASTRUCTURA IN CAZARMA 3417 CONSTANTA", cod proiect 2017-C/I/RK-3417 «Inapoi la Lista Urmareste

Mai mult

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe:

MINISTERUL MEDIULUI ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU Nr. 557/CA/ Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII 1. Referinţe: Nr. 557/CA/5.05.209 Aprobat de Cornel BREZUICĂ PREȘEDINTE RAPORTUL PROCEDURII. Referinţe: Procedura de atribuire: Procedură proprie - cod PO-ACH-02, Editia I, revizia 0 Cod unic de identificare a achiziţiei:

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Mai mult

DFNotice

DFNotice a existat o consultare de piata prealabila. SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT CONSILIUL JUDETEAN BRAILA Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip legislatie:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea Invertori pentru lămpi fluorescente montate pe vehicule feroviare modelul A110 Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese SNTFC "CFR CALATORI" S.A. Cod de identificare

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTA

Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTA Fisa de date APROBAT, Administrator Public Bogdan Pușcașu Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Municipiul

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organizat o consulta

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organizat o consulta Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese ACADEMIA NAVALA Mircea

Mai mult

Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" «Inapoi

Furnizarea unui Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta «Inapoi Furnizarea unui "Sistem de instiintare, avertizare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila pe teritoriul Portului Constanta" «Inapoi la Lista Urmareste Salveaza Listeaza PDF Detalii Organizator:

Mai mult

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac

Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contac Achizitie BARJA TANC cu capacitatea de stocare de 500 tone (600 mc) Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact: ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS R.A. GALAŢI

Mai mult

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont

Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA BUCOV Numar anunt: / Denumire cont Detalii procedura Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: UNITATEA MILITARA 01394 BUCOV mar anunt: 152945 / 06.08.2014 Denumire contract: Acord cadru de furnizare constând în achizitionarea

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Carte verde) Anunt de participare simplif

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Carte verde) Anunt de participare simplif Acord cadru de servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA/Carte verde) Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese INSPECTORATUL DE POLITIE

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice "Energie electrica in calitate de consummator eligibil" Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire s

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Energie electrica in calitate de consummator eligibil Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire s Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMPANIA DE APA ORADEA S.A. Cod de identificare fiscala: RO 54760; Adresa: Strada Zamfirescu Duiliu, Nr. 3; Localitatea: Oradea; Cod NUTS:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese COMUNA

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013 FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organiza Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare simplificat Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Sectiunea I Autoritatea contractanta I.1) Denumire si adrese MINISTERUL

Mai mult

Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor finantat prin Granturile SEE si Norvegiene DE ACORD, SEF DE

Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor finantat prin Granturile SEE si Norvegiene DE ACORD, SEF DE Programul Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 DE ACORD, SEF DEPARTAMENT FINANCIAR, CONTABILITATE, VERIFICARE PLATI

Mai mult

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc

Microsoft Word - INVITATIE PARTICIPARE consultanta juridica FALCIU.doc INVESTESTE ÎN OAMENI! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Adresa postala:

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Servicii de radiologie si imagistica - RADIOLOGIE,TOMOGRAFIE COMPUTERIZATA SI REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA Detalii ------------------- Organizator: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta Localizare:

Mai mult

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA

Societatea de Transport Bucuresti STB S.A. INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT DE CONTACT Denumire oficială: Adresă: B-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1 Localitate: Bucuresti Cod poştal:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice Servicii de reparatie a echipamentelor electronice de tip controler din compenenta instalatiilor WC ecologice (SEMCO, SEMCOcu diagnoza si GLOVA) SRTFC Bucuresti Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA

Mai mult

fisa de date

fisa de date Nr.23774/ 12.11.2010 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Detaliu invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 354192 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 114547 / 26.09.2013 Data transmiterii in SEAP: 27.09.2013 08:12 Data acceptarii ANRMAP: 30.09.2013 12:52

Mai mult

Nr

Nr Investeşte în oameni! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Axa prioritară: 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

Mai mult

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate

Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate Invitatie de participare la procedura de atribuire a unui contract de achizitie servicii de publicitate in presa scrisa Detaliu invitatie Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Autoritate contractanta: Compania

Mai mult

Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Informații și formulare online: Secțiunea I: Entitatea contractantă Servi

Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Informații și formulare online:   Secțiunea I: Entitatea contractantă Servi Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Informații și formulare online: http://simap.ted.europa.eu Secțiunea I: Entitatea contractantă Servicii sociale şi alte servicii specifice utilităţi Directiva

Mai mult

fisa_de_date

fisa_de_date Nr.7149/08.04.2011 APROBAT, PRIMAR ING. TISEANU HORIA LAURENTIU Vizat, Director tehnic, ing.oprescu Eliza DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru Studiu de fezabilitate

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectul DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Instrument licentiat de testare pentru orientare vocationala si profesionala Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Sos.Oltenitei

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII Tip anunt: Anunt de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: Sos.Oltenitei

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Pod CF km peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Secti

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Pod CF km peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Secti Pod CF km 0+609 peste DN1 linia Campina Campinita ( expertiza + DALI ) Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Compania Nationala de Cai Ferate "CFR"

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru pe o perioada de 24 luni Servicii de arhivare Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTOR

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Acord cadru pe o perioada de 24 luni Servicii de arhivare Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTOR Acord cadru pe o perioada de 24 luni Servicii de arhivare Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII

Mai mult

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013

FISA DE DATE A ACHIZITIEI - Versiune septembrie 2013 FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: ASOCIATIA EDUTECO Adresa: Municipiul București, Sectorul 1, strada Pitarul

Mai mult

Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: ) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: ) Lucrari de

Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: ) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: ) Lucrari de Domenii Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (CPV: 45232150) Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (CPV: 45232400) Lucrari de constructii de statii de epurare (CPV: 45252100) Servicii

Mai mult

LicitatiaPublica.ro

LicitatiaPublica.ro Lucrari suplimentare de constructii de cladiri in vederea finalizarii sediului administrativ al OCPI Constanta Detalii ------------------- Organizator: Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Constanta

Mai mult

FDA Gellert

FDA Gellert FISA DE DATE A ACHIZITIEI I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTA Denumire: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SATU MARE Adresa: P-ţa 25 Octombrie nr. 1 Localitate: Satu Mare Cod postal: 440026 Tara: ROMÂNIA Persoana de contact:

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice "Servicii de paza si ordine in obiectiv" Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMPAN

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de paza si ordine in obiectiv Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMPAN Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMPANIA DE APA ORADEA S.A. Cod de identificare fiscala: RO 54760; Adresa: Strada Zamfirescu Duiliu, Nr. 3; Localitatea: Oradea; Cod NUTS:

Mai mult

Invitatie_participare

Invitatie_participare INVITATIE DE PARTICIPARE (FISA DE DATE) SECTIUNEA I: CONTRACTANT I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Ocolul Silvic Rasinari R.A. Adresa postala: str. O. Goga nr. 1687, Localitatea: Rasinari, Cod

Mai mult

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. J16/600/2014 ; CUI : RO Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal Capital social subscris/varsat:

S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. J16/600/2014 ; CUI : RO Str.Calea Bucuresti 325C, Cod postal Capital social subscris/varsat: Capital social subscris/varsat:11.300.000 lei Nr. 1492/15.07.2019 pentru atribuirea achiziției, având ca obiect CANALIZARE PLUVIALA Achiziție cu oferta in plic licitatie deschisa Cod CPV 45232130-2 lucrari

Mai mult

realizare proiect tehnic de...

realizare proiect tehnic de... 1 of 5 13.10.2010 10:06 LICIT AT IA.RO S E R V I C I I D E M O N I T O R I Z A R E L I C I T A T I I licitatii publice RO licitatii publice UE licitatii atribuiri RO licitatii vanzari RO abonamente contact

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de atribuire consumabile ACP.doc

Microsoft Word - Anunt de atribuire consumabile ACP.doc ANUNŢ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI SECŢIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE, ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficială: Ministerul Finanţelor Publice Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor

Mai mult

Se aprobă

Se aprobă I. INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicina Veterinara Bucureşti

Mai mult

03-Documentatia-ofertanti-audit

03-Documentatia-ofertanti-audit DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ PROCEDURA DE ACHIZIŢIE: PROCEDURA COMPETITIVĂ 2010 1 DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI ACHIZIŢIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ

Mai mult

I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE

I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE I. a. Autoritatea contractanta FISA DE DATE A ACHIZITIEI Denumire: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA INCDIE ICPE CA Adresa: SPLAIUL UNIRII NR. 313 SECTOR 3 Localitate:

Mai mult

Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea

Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea Studiu de fezabilitate privind dotarea cu nave tehnice necesare asigurarii conditiilor optime de navigatie, pe sectorul românesc al Dunarii Secţiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) I.2) Denumirea, adresa

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor ( Cimitir), Orasul Talmaciu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Executie lucrari Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor ( Cimitir), Orasul Talmaciu Executie lucrari "Reabilitare strazi si podete Sat Talmacel, strada Rausor (426432Cimitir), Orasul Talmaciu, Judetul Sibiu" Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie licente: Licente Lot 1 Licente Windows 10 Pro 300 buc si Lot 2 Licente Office buc. pentru

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Achizitie licente: Licente Lot 1 Licente Windows 10 Pro 300 buc si Lot 2 Licente Office buc. pentru Achizitie licente: Licente Lot 1 Licente Windows 10 Pro 300 buc si Lot 2 Licente Office 2019 500 buc. pentru D.R.D.P. Bucuresti Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Echipamente proiect EFECON Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Echipamente proiect EFECON Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese Echipamente proiect EFECON Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese UNIVERSITATEA TEHNICA GHEORGHE ASACHI DIN IASI Cod de identificare fiscala: 4701606; Adresa:

Mai mult

Cautare cauta SICAP DEMO e-licitatie DEMO Detaliu pentru invitatia / anunt numarul Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a sele

Cautare cauta SICAP DEMO e-licitatie DEMO Detaliu pentru invitatia / anunt numarul Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a sele Cautare cauta SICAP DEMO e-licitatie DEMO Detaliu pentru invitatia / anunt numarul 422241 Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta invitatia in vederea primirii de notificari privind

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT AGENTIA NATIONALA DE INTEGRITATE Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Adresa postala: bdul LASCAR

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice,, Lucrari de intretinere linii CF : Linia 515, interval de stație Radauti-Gura Putnei, km km An

Sistemul Electronic de Achizitii Publice,, Lucrari de intretinere linii CF : Linia 515, interval de stație Radauti-Gura Putnei, km km An ,, Lucrari de intretinere linii CF : Linia 515, interval de stație Radauti-Gura Putnei, km. 9+000 km 29+000 Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de intretinere, reglari si reparatii, inclusiv furnizare de piese de schimb si materiale de exploata

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Servicii de intretinere, reglari si reparatii, inclusiv furnizare de piese de schimb si materiale de exploata Servicii de intretinere, reglari si reparatii, inclusiv furnizare de piese de schimb si materiale de exploatare pentru autoturismele din cadrul D.R.D.P. Bucuresti- aflate in perioada de garantie, Lot 1

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Serviciul de salubrizare vagoane si automotoare in statiile cap sectie SRTFC Craiova Anunt de participare Sec

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Serviciul de salubrizare vagoane si automotoare in statiile cap sectie SRTFC Craiova Anunt de participare Sec Serviciul de salubrizare vagoane si automotoare in statiile cap sectie SRTFC Craiova Anunt de participare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese SNTFC "CFR CALATORI" S.A. Cod de

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Construire canalizare pluviala (L =325 m) Comuna Barcanesti, Judetul Prahova Etapa I, Obiectul 3 Anunt de par

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Construire canalizare pluviala (L =325 m) Comuna Barcanesti, Judetul Prahova Etapa I, Obiectul 3 Anunt de par Construire canalizare pluviala (L =325 m) Comuna Barcanesti, Judetul Prahova Etapa I, Obiectul 3 Anunt de participare simplificat Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumire si adrese COMUNA BARCANESTI

Mai mult

APROB, PRIMAR, VALENTIN VRABIE FIȘĂ DE DATE SECȚIUNEA I : AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT MUNICIPIUL MEDGIDIA Adr

APROB, PRIMAR, VALENTIN VRABIE FIȘĂ DE DATE SECȚIUNEA I : AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT MUNICIPIUL MEDGIDIA Adr APROB, PRIMAR, VALENTIN VRABIE FIȘĂ DE DATE SECȚIUNEA I : AUTORITATEA CONTRACTANTĂ I.1) DENUMIRE ADRESĂ ŞI PUNCT(E) DE CONTACT MUNICIPIUL MEDGIDIA Adresa poştală : STR. DECEBAL, NR. 35, MEDGIDIA, JUD.

Mai mult

DFNotice

DFNotice SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OG 34 Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc

Microsoft Word - Anunt de participare paine alba , produse fainoase, produse de morarit.doc Anunt de participare numarul 149468/26.02.2014 Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Stare procedura: In desfasurare Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) Denumirea, adresa si punct(e)

Mai mult

Anunt de atribuire numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/ Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 29

Anunt de atribuire numarul / Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/ Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 29 Anunt de atribuire numarul 175359/29.01.2017 Detaliu anunt Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 29.01.2017 16:37 Data publicarii in SEAP: 29.01.2017

Mai mult

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc

Microsoft Word - Invitatie de participare nr doc Detaliu invitatie de participare nr 341861 Detaliu validare Numarul documentatiei de atribuire: 75902 / 16.01.2013 Data transmiterii in SEAP: 17.01.2013 08:59 Data acceptarii ANRMAP: 17.01.2013 09:55 Data

Mai mult

Microsoft Word - Anunt de atribuire CS3E.doc

Microsoft Word - Anunt de atribuire CS3E.doc Anunt de atribuire (utilitati) numarul 160502/06.08.2015 Detaliu anunt Tip legislatie: OUG nr.34/2006 Stare anunt: Publicat Data transmiterii in SEAP: 05.08.2015 12:37 Data trimiterii la OJ: 05.08.2015

Mai mult

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organizat o consulta

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/ S-a organizat o consulta Fisa de date Tip anunt: Anunt de participare Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016 S-a organizat o consultare de piata: Da Obiectul consultarii: Oferte de pret pentru estimare valoare. Sectiunea I Autoritatea

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contra

DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contra DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI PENTRU ACHIZITIA Lucrari amenajare/renovare spatiu intreprindere simulata Achizitor Titlul proiectului POSDRU Nr. contract de finantare Calitatea achizitorului in cadrul proiectului

Mai mult

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și J SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI I.1) DENUMIRE, ADRESA ȘI PUNCT(E) DE CONTACT Denumire oficiala: Ministerul Muncii și Justiției Sociale Adresa: str. Dem. I. Dobrescu nr.

Mai mult

Se aprobă

Se aprobă Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți Obiectivul specific 3.8: Promovarea unei ocupări sustenabile

Mai mult