FISA DE DATE A ACHIZITIEI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FISA DE DATE A ACHIZITIEI"

Transcriere

1 FISA DE DATE A ACHIZITIEI ADAUGARE DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE Tip anunt * ANUNT DE PARTICIPARE ANUNT DE CONCURS DE SOLUTII ANUNT DE CONCESIONARE INVITATIE DE PARTICIPARE ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICA Procedura proprie Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2 Tip Legislatie * Legea 98/2016 Legea 99/2016 Legea 100/2016 Legea 114/2011 Modalitatea de atribuire * Contract de achizitii publice Sistem de achizitie dinamic (SAD) Acord cadru Denumire contract * Achizitie servicii de catering Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire: * Procedura online Procedura offline 1

2 SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1 Denumire si adrese Denumire oficială: GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BRAGADIRU Adresă: Str. Grivitei nr. 41 Localitate: Bragadiru Cod poştal: Ţara: ROMANIA Punct(e) de contact: Telefon: În atenţia: RADUCANU MIRELA ALINA Fax: Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa sediului principal al autorităţii contractante (URL): Adresa profilului cumpărătorului (URL): I.2 Achizitie comuna Contractul implica o achizitie comuna Contractul este atribuit de un organism central de achizitie I.3 Comunicare Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website): Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor in zile: 3 I.4 Tipul autoritatii contractante Autoritate regionala sau locala I.5 Activitate principala Educaţie SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1.1, II.1.2, II.1.3 II.1.1) Titlu Achizitie servicii de catering Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: /2018/60 2 CIF2019X CIF=codul autoritatii, X= numar din PAAP

3 II.1.2) Cod CPV Principal: Servicii de catering II.1.3) Tip de contract: a) Lucrari B) Produse c) Servicii Executare Cumparare Categoria serviciilor: Executarea, prin orice Leasing Anexa II - Servicii sociale mijloace, a unei lucrari, Inchiriere administrative, servicii de conform cerintelor Inchiriere cu optiune de invatamant, servicii de sanatate si specificate de autoritatea contractanta cumparare O combinatie intre acestea servicii culturale Proiectare si executare II.1.4 II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Obiectul achiziţiei îl constituie prestarea de servicii de catering la: Grădiniței Nr. 3 Bragadiu - Ilfov Valoarea estimata totala a acordului cadru, fara TVA: intre ,00 si ,00 RON Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: Val est = ,00 lei; Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent: Val est = ,50 lei. Cantitatile maxime si minime aferente sunt conform anexei din caietul de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente sunt conform anexei din caietul de sarcini. ATENTIE! Valoarea estimata a fost calculata la un pret de lei/copil/zi, fara TVA. TVA-ul aplicat va fi de 5%, in conformitate cu prevederile OUG 89/2018, rezultand o valoare finala de lei cu TVA. Detalierea serviciilor este realizata la nivelul caietului de sarcini. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante. Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date/ Instructiunile pentru orfertanti, respectiv 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. 3

4 II.1.5, II.1.6 II.1.5) Valoarea totala estimata: Valoarea estimata fara TVA: Moneda: RON sau intervalul ,00 si ,00 Moneda: RON II.1.6) Impartire in loturi: Ofertele trebuie depuse pentru: un singur lot toate loturile numarul maxim de loturi Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi: II.2 II.2 Lista de loturi II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.2.4 II.2.2 Coduri CPV secundare - II.2.3 Locul de executare Codul NUTS RO125 Mures II.2.4) Descrierea achizitiei publice Locul principal de executare Grădiniței Nr. 3 Bragadiru - Ilfov din Strada Coralului, Nr 1, Bragadiru - Ilfov (natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele) Obiectul achizitiei il constituie prestarea de servicii de catering pentru preşcolarii Grădiniței Nr. 3 Bragadiu - Ilfov, în cantităţile şi conţinutul caloric stabilit prin normele de hrană prevăzute de legislaţia în vigoare şi cu respectarea nivelului al alocaţiei de hrană stabilit -17 lei inclusiv TVA. Detalierea serviciilor este realizata la nivelul caietului de sarcini. Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante. 4

5 II.2.5 II.2.5) Criterii de atribuire Pretul cel mai scazut Costul cel mai scazut Cel mai bun raport calitate pret Cel mai bun raport calitate cost Criterii Pondere Intra in licitatie electronica/r eofertare SEAP 1. Prețul P1 10 % Nu Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul Descriere: Componenta financiara Algoritm de calcul: Pentru valoarea ofertei cu pretul cel mai mic se acorda punctajul maxim. Pentru celelalte valori se acorda un punctaj proportional si anume: Pf=(Pmin/Pof)x10, unde Pf punctaj financiar obtinut de oferta cu valoarea mai mare decat cea minima. Pmin pretul minim ofertat, Pof pretul ofertat de ceilalti ofertanti. Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertelor fara TVA. 2. EXPERIENTA PROFESIONALA A PERSONALULUI DE SPECIALITATE 10 % Nu Descriere: Prin personal de specialitate se intelege bucatar. Fiecare ofertant va prezenta un centralizator cu personalul angajat in specialitatea de bucatar in ordinea descrescatoare a vechimii. Prin experienta personalului de specialitate se intelege vechimea cea mai mare, convertita in ani, a unui bucatar, la nivelul fiecarui operator economic. Fiecare ofertant va prezenta pentru specialistul nominalizat pentru executarea contractului (bucatar), diplome, autorizatii, certificate din care sa rezulte specializarea acestuia si un Curriculum vitae conform HG 1021/2004 privind aprobarea modelului european de Curriculum Vitae din care sa rezulte vechimea in munca. Perioada de munca indicata in CV va fi de forma: de la data de zi/luna/an pana la data de zi/luna/an. Algoritmi de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare Experienta personalului de specialitate se acorda astfel: a)pentru o vechime a unui bucatar de 1-3 ani se acorda 2,5 puncte b)pentru o vechime a unui bucatar de 3-4 ani se acorda 5 puncte c)pentru o vechime a unui bucatar de 4-5 ani se acorda 10 puncte d)pentru o vechime a unui bucatar mai mare de 10 ani nu se va puncta suplimentar si se vor acorda tot 10 puncte. 3.DISTANTA DE LA PUNCTUL DE PREPARARE A HRANEI SI PANA LA 40 % Nu LOCUL DE DISTRIBUIRE A ACESTEIA Descriere: Prin distanta de la punctul de preparare si pana la locul de distribuire a acesteia, 5

6 respectiv Bragadiru se intelege numarul de kilometri necesari a fi parcursi zilnic de la punctul de preparare la punctul de livrare. Fiecare ofertant va prezenta un tabel cu distanta de la punctul de preparare la cele doua puncte de livrare. Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare Distanta de la punctul de preparare a hranei si pana la locul de distribuire a acesteia se acorda astfel: a) Intre 0-15 km se acorda 40 puncte b) Intre km se acorda 20 puncte c) Peste 30 km se acorda 10 puncte 4. PROCENT DE ALIMENTE ECOLOGICE 40% Nu Descriere: Servirea de produse provenite din productii ecologice Algoritm de calcul: Punctajul pentru factorul de evaluare Procent de alimente ecologice se acorda astfel: a) Pentru un procent de 20 % de produse obtinute din productii ecologice se acorda 15 puncte b) Pentru un procent de 25 % de produse obtinute din productii ecologice se acorda 30 puncte c) Pentru un procent de 30 % de produse obtinute din productii ecologice se acorda 40 puncte d) Pentru un procent mai mic de 20% oferta va fi considerata neconforma, iar pentru un procent peste 30% oferta nu va fi punctata suplimentar si se vor acorda tot 40 puncte. Operatorii economici care prezinta un certificat de eticheta ecologica de tip I pentru restaurante indeplinesc cerinta daca specifica in cadrul propunerii tehnice procentul de alimente ecologice utilizate in prestarea serviciului de catering. Alternativ, operatorii economici trebuie sa indice in oferta modul in care intentioneaza sa indeplineasca aceasta obligatie. In cazul in care alimentele care vor fi fuenizate in cadrul serviciului de catering poarta o eticheta ecologica nationala sau comunitara sunt considerate conforme. II.2.6, II.2.7, II.2.8, II.2.9 II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii Durata in luni: 36 sau in zile: II.2.9 Informatii privind limitarea numarului de candidati care urmeaza sa fie invitati (cu exceptia procedurilor deschise) Numar de candidati estimat: Numar minim-maxim de candidati estimat: intre si Criterii de preselectie: II.2.10, II.2.11, II.2.12, II.2.13, II

7 II.2.10 Informatii privind variantele Vor fi acceptate variante: II.2.11 Informatii privind optiunile Optiuni: Descrierea optiunilor: II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale uniunii europene Tipul de finantare: Cofinantare Fonduri bugetare proprii Alte fonduri. Identificarea proiectului - II.2.14 Informatii suplimentare II.3 II.3 Ajustarea pretului contractului da nu Daca da, se va preciza modul de ajustare a pretului contractului (in ce conditii, cand, cum, formula de ajustare aplicabila) Ajustarea pretului contractului pe parcursul derularii acestuia se va efectua fara ca aceasta sa reprezinte o modificare substantiala a acestuia prin incheierea unui act aditional la contract. In conditiile art.221 alin.(1) lit.e din Lege, ajustarea pretului, fara a fi indeplinite conditiile prevazute la alin.(2) si (3), este aplicabila direct in cazul in care au loc modificari legislative sau au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificrea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se relecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. SECTIUNEA III INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1.1 III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. (Formularele 4 si 5) 7

8 Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. (Formularul 6) Prezentarea urmatoarelor documente: Persoane juridice/fizice romane: -CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA); -CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA); - Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: 1. Rosoga-Matei Liliana 2. Jarcalete Livia 3. Anghel Nicoleta Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: 1. Gutu Ana Panseluta Reprezentant furnizorului de servicii de achizitii publice. 2. Juganaru Mircea Consultant achizitii publice. 3. Ionescu Alina Consultant achizitii publice. III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va prezenta certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători. 2. Persoanele juridice / fizice straine, în calitate de ofertanti, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în tara de origine, în original sau copie certificata conform cu originalul însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna. III.1.2 III.1.2) Capacitatea economica si financiara Cerinta 1 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire Cerinta 2 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 8

9 Modalitatea de indeplinire III.1.3.a III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala Cerinta 1 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Cerinta nr. 1 Experienta similara Lista principalelor prestari de servicii în ultimii 3 ani care sa contina valori, cantitatii, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, însotite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani prestari de servicii similare în baza unuia sau mai multor contracte. Modalitatea de indeplinire Operatorul economic va prezenta Lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani (Formular 2) insotita de contracte/procese verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare obiectului procedurii de achizitie. Pentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat RON, se va utiliza cursul mediu annual RON/valuta comunicat de BNR. În cazul depunerii unei oferte comune, operatorii economici vor fi prezentate acordul de asociere (Formular 7). Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art.182 din Legea nr.98/2016. Modalitate de îndeplinire: Terțul/terții susținători vor prezenta angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători prin care se dovedește că ofertantul va avea acces în orice moment la susținerea terțului (Formular 8). Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. Modalitate de îndeplinire: se va prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular 9). Cerinta 2 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Ofertantul va face dovada detinerii unui spatiu pentru prepararea hranei intr-o forma legala (proprietate, inchiriere, prin contract sau angajament sau alte forme de punere la dispozitie). Spatiul trebuie sa respecte condiţiile de recepţie si depozitare, prelucrare si preparare a alimentelor, modul de organizare a circuitelor bucătăriei si masurile de protecţie igienico-sanitare in conformitate cu normele de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publica si reglementările cuprinse in Directiva 93/43 a Consiliului Europei, Regulamentului CE nr.852/29 aprilie 2004 privind 9

10 igiena produselor alimentare. Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta orice documente prin care sa faca dovada detinerii unui spatiu pentru prepararea hranei intr-o forma legala (proprietate, inchiriere, prin contract sau angajament, sau alte forme de punere la dispozitie). Cerinta 3 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. Modalitatea de indeplinire Ofertantul va prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular 9). ATENTIE: Subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp, si angajamentul ferm. (2) Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: a) tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului; b) ofertantul poate demonstra cs va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant. III.1.3.b III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului Cerinta 1 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire Cerinta 2 Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Modalitatea de indeplinire III.1.5, III.1.6, III.1.8 III.1.5) Informatii privind contractele rezervate Daca da, Contractul este rezervat unor ateliere protejate Contractul va fi executat exclusiv in cadrul unor programe de ocuparea fortei de munca protejate III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate: III.1.6.a) Garantie de participare Ofertantul va constitui o garanţie pentru participare în cuantumul: 1600 lei. da nu 10

11 Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 3 luni de la termenul limita de primire a ofertelor. Formă de constituire a garanţiei de participare: prin virament bancar în contul Autorităţii Contractante nr. RO62TREZ XXX deschis la Trezoreria Ilfov, cod fiscal sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. In cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul nr. 1 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Garantia de participare se va completa si se va posta in SEAP (scanata), semnata cu semnatura electronica pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor de catre toti operatorii economici. Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta in lei pentru o garantie de participare depusa în euro/alta valuta se va face la cursul oficial BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. III.1.6.b) Garantie de buna executie Cuantumul garanției de bună execuție este de 5% din valoarea contractului fără TVA. da nu Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de achiziție publică/contractului subsecvent. Modalități de constituire: - instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. - virament bancar - numerar (pentru valori mai mici de 5000 lei) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. În cazul suplimentării valorii contractului pe parcursul executării acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția în corelație cu noua valoare. III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016. III.1.9 III.1.9) Legislatia aplicabila a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016; b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; c) d) H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; e) O.U.G. nr.58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice; g) O.U.G. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor 11

12 publice. h) O.U.G 45/2018; i) HG 419/2018; f) H.G. nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. III.2 III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului. SECTIUNEA IV PROCEDURA IV.1.1 IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire Offline Online IV.1.1.b) Tipul procedurii Licitație deschisă Licitație restrânsă Licitație restrânsă accelerată Negociere competitivă Negociere competitivă accelerată Dialog competitiv Parteneriat pentru inovare Procedura simplificata Intr-o singura etapa In doua etape In trei etape Procedura proprie Conform Normei de procedura interna pentru serviciile din Anexa 2 IV.1.3 IV.1.3 Informatii privind un cotnract-cadru sau un sistem dinamic de achizitii: Ofertele trebuie depuse pentru: Un contract-cadru de achiziţii publice Încheierea unui acord-cadru In cazul Acordului cadru: Contractele subsecvente se atribuie prin reluarea competitiei Acord cu un singur operator Acord cu mai multi operatori Durata acordului cadru: Durata in ani: sau in luni: 36 Justificarea duratei acordului cadru care depaseste pragul de 4 ani: 12

13 Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite (daca se cunosc): Cantitatile prevazute in caietul de sarcini, sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor atribui lunar, trimestrial sau semestrial, in functie de necesitatile autoritatii contractante. IV.1.4, IV.1.5, IV.1.6, IV.1.8 IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica: IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP) Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice. IV.2 IV.2 Informatii administrative IV.3.6) Limba in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare ES BG CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV Altele: - Moneda in care se transmite oferta financiara: RON IV.4 IV.4 Prezentarea ofertei IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice Se prezinta informatiile necesare pentru elaborarea propunerii tehnice astfel incat aceasta sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini. Propunerea tehnică va fi prezentată semnata si stampilata Propunerea tehnică va fi prezentată în aşa fel încât să detalieze si să demonstreze îndeplinirea tuturor cerintelor din Caietul de sarcini. Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta în totalitate cerintele prevazute în caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea da catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute în caietul de sarcini. Propunerea tehnica va contine si: a. meniul model întocmit pe 4 saptamani, conf. cerintelor caietului de sarcini b. prepararea alimentelor, inclusiv echipamente utilizate c. transportul alimentelor, inclusiv echipamente utilizate d. personalul care asigura serviciile (pregatire si aptitudini) e. servirea alimentelor si mijloacele/ instrumentele utilizate f. ambalarea alimentelor, tipul de ambalaj utilizat g. gestionarea deseurilor rezultate pe perioada prestarii serviciilor (la ofertant si la beneficiar). h. declaratie privind termenul de garantie a alimentelor livrate i. Avizul tehnic de functionare si avizul sanitar eliberat de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Pe parcursul indeplinirii contractului de furnizare, se vor respecta obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii prevazute de Codul Muncii, Legea 319/2006 si HGR 1425/2006. Ofertantul va preciza in cadrul 13

14 ofertei faptul ca la eleborarea acesteia a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii. (Formularul nr. 3) Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursă, productie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licentă de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind însotită de mentiunea sau echivalent. Note: 1. Informaţii detaliate, complete şi aplicabile sunt considerate informaţiile care, pe lângă caracterul general de enunţ, prezintă descrieri, explicaţii, date concrete, adaptate la necesităţile achizitiei. 2. Informaţii sumare, incomplete sau neaplicabile sunt considerate informaţiile cărora le lipsesc notele explicative şi care au doar un caracter enunţiativ şi/sau enumerativ, fără referinţă la achizitia propus, dar în conformitate cu legislaţia în vigoare. IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare Propunerea financiara va fi prezentata pâna la data limita de depunere a ofertelor. Legat de propunerea financiara, se va completa Formularul nr. 1 si Anexa din sectiunea Formulare. Criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-pret. Atentie! Orice oferta depusa care va contine un pret diferita fata de 17 lei cu TVA/copil/zi (16.19 lei fara TVA) va fi considerata neconforma. Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte conditii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, in concordanţă cu propunerea tehnică. IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei Se detaliaza modul de prezentare a ofertei, respectiv: ambalare, sigilare si marcare a plicurilor continand documentele ofertei precum si a mostrelor/schitelor, dupa caz. Ofertele trebuie sa fie depuse folosind sistemul de plic, adica un pachet sau un plic exterior sigilat si netransparent care sa contina 3 plicuri in interior marcate corespunzator: " Documente de calificare", Propunerea Tehnica si Propunerea Financiara. Plicul va contine, separat pe langa aceste 3 plicuri si Imputernicirea pentru persoana autorizata care depune oferta, daca este cazul. Oferta va contine in mod obligatoriu un OPIS al documentelor care se depun. Pe pachetul exterior se vor scrie urmatoarele informatii: - Numele si adresa Autoritatii Contractante: Gradinita cu Program Normal Nr. 1 Bragadiru, Str. Griviței, nr. 41 Bragadiru-Ilfov - Numele achizitiei pentru care se depune oferta; - Mentiunea A nu se deschide înaintea sesiunii de deschidere a ofertelor ; Autoritatea Contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate in cazul in care ofertele nu sunt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus. Adresa la care se depun ofertele: Gradinita Nr. 2 Bragadiru, Str. Povernei, nr. 1 Bragadiru-Ilfov Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel încât oferta sa fie transmisa la sediul autoritatii contractante, numai pâna la data limita de depunere a ofertelor, asa cum va fi aceasta evidentiata în invitatia de participare; Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic. Ofertele depuse la o alta adresa decât cea mai sus precizata sau dupa expirarea datei pentru depunere se returneaza nedeschise. Nu se accepta oferte nesemnate. Documentele insotitoare sunt: Scrisoare de înaintare; Imputernicire+copie Carte de Identitate a imputernicitului; În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale. Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens. Atentie: Se solicită operatorilor economici să procedeze la numerotarea de la prima la ultima pagină a tuturor paginilor din cadrul ofertei, din cadrul documentelor de calificare si din cadrul celorlalte documente care însotesc oferta, astfel încât acestea să poată fi identificate în mod facil. Ofertantii au obligatia de a analiza documentatia de atribuire si de a transmite oferta conform tuturor instructiunilor, 14

15 formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute în această documentatie. SECTIUNEA VI INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1 Aceasta achizitie este periodica VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice Se va utiliza sistemul de comenzi electronice Se va accepta facturarea electronica Se vor utiliza platile electronice VI.3 Informatii suplimentare 1. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului clasat pe primele trei locuri in urma recalcularii punctajelor. Precizam ca acest lucru nu va afecta pozitiile superioare in clasament ocupate de ceilalti ofertanti. 2. In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise. VI.4 Proceduri de contestare VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor Denumire oficiala: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Localitate: Bucuresti Cod NUTS: RO321 Cod Postal: Tara: Romania Telefon: Fax: / VI.4.3 Procedura de contestare Bucuresti Persoana de contact: Adresa web: Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din legea 101/2016. VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare 15