DECLARATIE DE AVERE" %nt: A u[ dolnndini. Suprafata

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DECLARATIE DE AVERE" %nt: A u[ dolnndini. Suprafata"

Transcriere

1 DECLARATIE DE AVERE" /dffl ' Subsemnatuh/Subsemnata, TAMAIAN MIHA! avãnd functia de consilier In Cabinetul ministrulul detegat pentru Dialog Social CM'.,dowiciliul CLUJNAPOCA, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsulin declaraii, declar pe proprie raspundere caimpreuuä cu familia n detin urmätoarele: *1) Prin familie Se In;e!ege solul/sotia i copiu aflati In intrcunerea acestora. I. Bunuri imobile 3. Terenuri NOT A: Se vor declara inclusiy ceic aflate In alte tiri. resa s au z a Categuria A u[ dolnndini %nt: Suprafata i, k1u1iu dojpljre t. 1) Pt ularul * Categorflle indicate stint: (1) agricol; (2) fhrestier; (3) intravilan; (4) luciu de apà; (5) site categorli de terenuri extraavilane, daca Se afla in circuitul civil. La "Titular" Se mentioneaz, in cazul junurilor proprfl, numele proprietarulul tituiarui, sotul/sotia, copilul), jar in cazul bunurilor In coproprietaic, colapane i numele coproprietarfior. 2. CIdiri NOJA: Sc vor declara inclusiv cec aflate in allc 15ri. Adrea?sau zolla Categorla* t'a ilh1. Suprafaa 4Ci1I SM&diii: d L 4 Ejiitrtt.

2 * Categorii!e indicate sunt: (1) apartament; (2) casä de locuit; (3) casa de vacant!; (4) spa;ii comerciale/de productie. *2) La 'Titular" se men;ioneazà, in cazul bunurilorproprii, numele proprietaru!ui (titularul, sotuh/sotia, copilu!), iar In cazul bunurilor in coproprietate, cotaparte i numele coproprietarilor. H. Bunuri mobile 1. Autovchicule/autoturjsme, tractoare, maini agricole, 4alupe, iahturi i alte mijloace de transport care sunt Supuse Inmatriculärji, potrivit legii 7TIOTURISM SUZUKI 1 _ naeti$k P vanzarecurnparare /partaj 2. Birnuri sub forma de metale pre;ioase, bijuterii, obiecte de artã i de cult, colectil de artg i nurnismatica, obecte care fac pafte din patrimonial cultural national sau universal, a cäror valoare insumatä dep5efle de euro Sc vor mentiona toate bunurile aflate in proprictate, indiferent daca dc Se afla sau no pe teritoriul Romániei to niomentul dec!arärii. I t'1!s itt;ijp's w area estim Ill. Buriuri mobile, a càror valoare depãefle de euro fiecare, i bunuri imobile mnsträinate in ultimele 12 luni wiii mm: aclgtir Pcrsth j iiii* jjjjt W.%LstrAiDAril!YS

3 IV. Active financiare 1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv cardurile de credit, dacä valoarea Insumatá a tuturor acestora depaete de euro Se vor declara inclusiv cele aflate in bãnci sau institi4ii financiare din sträinãtate. i'tta Z: is *categorjfle indicate stint: (1) coin curent SaM echivalente (in(lusiv card); (2) depozit ban car sau echivalente; (3) fonduri de invest//ii son echivalente, inclusiv fonduri private de pens': sau alte sisteme Cu acurnulare (se vor declara cele aferente anlelui fiscal anterior). ( ' 2. Plasamente, invcstiii directe i Imprumuturi acordate, dac5 valoarea de piaà insumatä a ttituror atora depaeste de euro NO TA: Sever dec]ara inc!usiv investiçiile si participàrile in sträinätate. tt&ite?iititlü7societatea in éá?é peri6áüa dte!t 4Sf!'8 1ijth1rRI iftiiw. wflpur w. Vatoareatotalalani.Macionar sail *soctatlbeneflctarde irnpruinutfl:.stc' tota de participare

4 *Ca eegorule indicate sun!: (1) hártii de valoare dc/mute (titluri de stat, certificate, obligajiun); (2) ac/ill/li son par/i sociale in societáp comerciale; (3) imprumuturi acordate in flume personal, an: 3. AIte active producatoare de venituri nete, care insumate depàesc echivalentul a de euro pe Sever declara inc!usiv cele aflate in strãinätate. V. Datoril Debite, ipoteci, garantii emise In beneflciul unui tcfl, bunuri achizi;ionate In sistern leasing i a!t asernenea bunuri, daca valoarea Insnmatã a itriuror acestora depaete de euro (... Se vor declara inclusiv pasivele financiarc acumulate in sträinatate. VI. Cadouri, servicil sau avantaje primite gratuit San subventionate fa;ä de valoarea de piatã, rv partea unor persoane, organizatli, socieli4i cornerciale, rcgii autonome, companii/socie!i nationate institutil publice româncfli sau sträine, incnisiv burse, credite, garanfli, decontari de cheituieti, altele deck cele ale angajatoruini, a cäror valoare individuala dcpaete 500 de euro * Cinc a realizat verntul s_l 1.1. Titular numete, auresa; incasat 1.2. Sosoe 1.3. Copii _ *Se except eazà deja declarare cadonrik fl2ta%iile uzualepritnite din partea rudelor de grathil Jci a! 11lea

5 VII. Venituri ale deelarantulul i ale membrilor säi de familie, rea!izate In ultimul an fiscal Incheiat (potrivit art. 41 din Legea at. 571/2003 privind Codul fiscal, Cu modificarile i completãrile ulterioare) Se vat declara inclusiv veniturile proven ite din strainatate. izeneriforilevenit FVehilhndinsqldhik73itT 'i ' njtwtc FX MASTER INVESTSRL Titular.. I manager 1.2. SoVsotie Bucurett, Piata.Amze, nt. 1022, Ap 10 I ProfitPar(nership&Education Srld, ClujNapoca, Str. Arteler Nr. 42 manager In 1178 lei 495 lei 1.3.Copii 2 venitiut din ac,nztap nidepei düithtr 2.1. Titular 3 Ventii thñ &darztfo1oc;njez bunurilor 11.. Titular 3.2. SoVsoie 4 Ve'httu}i dn,iivestqu Titular 4.2. SoVsooe YViiñtun din pensu 5.1. Titular 5.2. SoVsolic 6 VenitJri din actzvztäfl agncole

6 6.1. Titular 62. Soçlsoçie ki, dmjo7in detjfoc 7.1 Titular SoVsoie 7.3.Copii ( B Vinitz,, din althtuce 8.2. SoVso(ie 8.3. Copii Tt Prezenta declaratie constituie act public $i rãspund potrivit legil penate pentru inexactitatca sau caracterul incomplet al datelor mentionale. Data comptctarii Sernntura T..