EVALUAREA ACTIVITĂ II DIDACTICE DE CĂTRE STUDEN I

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "EVALUAREA ACTIVITĂ II DIDACTICE DE CĂTRE STUDEN I"

Transcriere

1 EVALUAREA ACTIVITĂ II DIDACTICE DE CĂTRE STUDEN I ANUL UNIVERSITAR SEMESTRUL II 1

2 CUPRINS I. Legislație ațio ală și Regula e te i ter e privi d evaluarea a tivității dida ti e de ătre stude ți Procedura de evaluare a a tivității dida ti e de ătre stude ți se II, a ș olar Rata de parti ipare a stude ților la pro esul de evaluare 6 II. Rezulatatele evaluărilor 2.1 Fa ultatea de Agri ultură Fa ultatea de Horti ultură Fa ultatea de Zooteh ie Și Biotehnologii Fa ultatea de Medi i ă Veteri ară Fa ultatea de Știi ța Și Teh ologia Ali e telor 34 III. I di atorii evaluărilor pe ategorii de riterii Indicatorii evaluărilor pe ategorii de riterii la curs Indicatorii evaluărilor pe categorii de criterii la lucrari practice/seminarii 42 Fa ultatea de Agri ultură Fa ultatea de Horti ultură Fa ultatea de Zooteh ie Și Bioteh ologii Fa ultatea de Medi i ă Veteri ară Fa ultatea de Știi ța Și Teh ologia Ali e telor Concluzii 45 Anexe 46 2

3 I. Legislație ațio ală și Regula e te i ter e privi d evaluarea a tivității dida ti e de ătre stude ți Evaluarea prestaţiei didactice î i stituțiile de î văță ânt superior, este reglementată de Legea Edu ației Națio ale Nr.1/2011, art 303, alin 2 iar în mod particular în USAMV-CN, de Regulamentul intern - RC 40- activitatea profesio ală a stude ților, parte a exă la Carta U iversității de Știi țe Agri ole și Medi i ă Veteri ară Cluj-Napoca. RC 40 stipulează drepturile și o ligațiile stude ților de a parti ipa semestrial la procesul de evaluare a cadrelor didactice. Re o a dările de i ple e tare a pra ti ilor de evaluare a a tivităţii dida ti e de ătre stude ţi, su t prevăzute și î sta dardele ațio ale (Standarde ARACIS) și în cele europene pe tru asigurarea alității î î văță â tul superior, la are Ro â ia este parte (European Standards Guidelines ). Sistemul de evaluare a prestației dida ti e de ătre stude ți a fost implementat în USAMV Cluj-Napoca începând cu anul Între anii s-au folosit diverse forme de completare a chestionarelor şi de colectare a datelor de la stude ți. I ițial, evaluarea s-a desfășurat pri o pletarea de ătre stude ți a hestio arelor î for at tipărit, respe tâ du-se anonimatul studentilor. În acest scop USAMV-CN a ela orat pro edura i ter ă de evaluare a adrelor dida ti e de ătre stude ți PO - 58) /proceduri%20operatiolane/po- 58%20Evaluarea%20activ%20didactice%20de%20catre%20studenti.pdf și pro edura de î u ătățire a a tivității dida ati e î ur a evaluării de ătre stude ți PO - 55) /proceduri%20operatiolane/po- 55%20Proc.%20imbunat.%20calit.%20act%20didactic%20in%20urma%20eval.% 20CD%20-%20studenti.pdf. 1. PROCEDURA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI SEM II, AN ȘCOLAR Pro edura de evaluare a a tivității dida ti e de ătre stude ți PO, cuprinde modalitatea de evaluare și hestio arele apli ate stude ților anual și este dispo i ilă pe site-ul Departamentului de Asigurare a Calității ( Î a ii ur ători, USAMV CN a introdus sistemul electronic de colectare a datelor de la o u itatea a ade i ă și de la e efi iarii edu ației la: autoevaluare, evaluarea adrelor dida ti e de ătre stude ți, evaluarea gradului 3

4 de satisfa ție față de serviciile administrative, insertia absolventilor pe piata muncii, evaluarea satisfactiei absolventilor fata de serviciile universitare, etc.). Pe platfor a ele tro i ă USAMV au fost implementate chestionarele, al ăror o ți ut poate fi o sultat pe site-ul DAC, orespu zător a ului de apli are a acestora. La evaluarea ure tă s-a utilizat chestionarul 2013 sem II. Î privi ța gradului de parti ipare a stude ților la pro esul de evaluare, s- a dorit permanent impli area ai a plă a a estora î pro es, fii d orga izate se estrial a țiu i de i for are și popularizare a pro esului, pri i ter ediul stru turilor a ade i e respo sa ile u asigurarea alității de la ivelul fa ultăților și departa e telor. Universitatea, prin conducerea executivă a avut grijă ca în politica internă de asigurare a calității, procesul să fie susținut printr-o planificare strategică și operațională anuală şi să fie facilitat cât mai mult posibil accesul studenților la chestionare, din interiorul campusului universitar. Astfel, evaluarea pentru semestrul II a anului școlar a fost organizată diferit față de evaluarea precedentă, prin programarea procesului în facultăți și punerea la dispoziția studenților a sălilor dotate cu echipamente informatice și acces la internet. Cale darul evaluării apro at de ătre Co siliul de Ad i istrație și tutorialul privind modalitatea de evaluare au fost postate pe pagi a e trală a site-ului USAMV CN ( iar responsabilii cu asigurarea alității de la ivel de departa e te (RACD, RACD adj.), î preu ă u de a ii de an (DA), au avut rolul de popularizare a procesului de evaluare și de i struire a stude ților, î preu ă u responsabili stude ților di fie are fa ultate care au avut şi rol de o servatori pe tru desfășurarea î u e o diții a pro esului. Fișierul sursă, u datele rute o ți ute î ur a evaluării stude ților, a fost a esi ilizat pe tru DAC și tra s is la Respo sa ilii u Asigurarea Calității (RACF) din fiecare facultate, unde au fost prelucrate. Rezultatele o ţi ute au fost retransmise la DAC care a realizat e tralizarea și prelu rarea statisti ă a datelor la nivel de universitate. Prelucrarea datelor la ivel de fa ultăţi s-a realizat pe programe de studiu şi spe ializări pentru fiecare dis ipli ă în parte, atât la urs ât şi la lu rările pra ti e-seminarii pentru fiecare cadru didactic. Mediile o ţi ute de ătre adrele dida ti e la urs şi la a tivităţile de lu rări practice sau seminarii au fost centralizate pe discipline, programe de studii şi spe ializări. Rezultatele evaluărilor au fost a alizate di perspe tiva stude ţilor privind calitatea predării-î văţării-evaluării, pentru fiecare adru dida ti și di perspectiva alității actului didactic urs și lu rări practice/seminar) la nivel de u iversitate și de fa ultăți. Validarea datelor care au fost ulterior prelucrate s-a realizat ți â d o t de prevederile regula e tului i ter RC privi d preze ța stude tului î proporție ai are de % la curs. Eventualele î registrări greşite î fişiere sau datele care nu au putut fi atribuite corect unui cadru didactic au fost eliminate. 4

5 Rezultatele finale au fost tra s ise de a ului fa ultății și, i dividual fie ărui adru dida ti în plic sigilat și dispo i ilizate pentru consultare Rectorului USAMV CN. Pentru anul universitar , semestrul II, s-a folosit formatul online. Decanii de an, responsabilii cu calitatea la nivel de facultate (RACF) şi de departament (RACD) au popularizat î râ dul stude ţilor odul de completare al formularelor. Aceste formulare au fost disponibile şi pe site-ul Departamentului de Asigurare a Calităţii astfel î ât a eştia s-au putut fa iliariza u î tre ările. A esarea for ularelor s-a realizat prin logare în i tra et, pe ază de CNP şi parolă, iar î registrarea datelor o pletate a fost a o i ă. Colectarea datelor s-a fă ut auto at î fişierul sursă. Î ur a prelu rării datelor, rezultatele de la ivelul fie ărei fa ultăţi au fost transmise la DAC, care a centralizat datele la nivel de universitate şi a calculat mediile pe fiecare criteriu, la ivel u iversitar şi la ivelul fie ărei fa ultăți. Î o ti uare este preze tată orespo de ţa di tre valorile pu tajelor o ţi ute la evaluare şi alifi ativele, respectiv îndeplinirea criteriilor de calitate ale actului didactic. Conform PO-55 din cadrul Manualului Sistemului Integrat de Ma age e t al alităţii: Pentru punctaj cuprins în intervalul 4-5 = calificativul Foarte bine; se ifi ă î depli irea u su ess a tuturor riteriilor di fişa de evaluare a a tivităţii dida ti e de ătre stude ţi. Pentru punctaj cuprins în intervalul 3-4 = calificativul Bine; cadrul didactic îşi asu a realizarea şi î depli irea u ui pla de î u ătăţire a a tivităţii. Pentru punctaj cuprins în intervalul 2- = alifi ativul Sufi ie t; de a ul şi dire torul de departa e t o voa ă adrul dida ti şi îi soli ită u pla de î u ătăţire a a tivitatii dida ti e. A estuia i se a orda u ti p de î depli ire a pla ului, după are adrul didactic face in fata decanului si a directorului de departament o prezentare justifi ativa a i depli irii o ie tivelor upri se i pla ul propus, pâ ă la ur ătoarea evaluare a stude ţilor. Decanul solicita de la DAC rezultatele detaliate ale cadrului didactic in cauza, cuprinse in fisele de evaluare ale activitatii sale didactice de catre studenti. Pentru punctaj cuprins în intervalul 1-2 = calificativ Insuficient; se re o a dă u pla de ăsuri are o stă î : avertis e t s ris di partea de a ului fa ultăţii şi parti iparea la un program de consiliere a cadrului didactic în cadrul Departamentului Pedagogic. 5

6 Da a la repetarea evaluării se o ţi e a elaşi alifi ativ, se e ite o decizie privind sanctionarea cu 10% din salar a cadrului didactic pe 3 luni. Decanul solicita de la DAC rezultatele detaliate ale cadrului didactic in cauza, cuprinse in fisele de evaluare ale activitatii sale didactice de catre studenti. A este ăsuri se apli ă dacă cadrul didactic are evaluarea fa ută de i i ½ di u ărul de stude ți din anul de studiu, respectiv da ă pu tajul respe tiv este o ți ut în 2 ani consecutivi.» 1.2. RATA DE PARTICIPARE A STUDENȚILOR LA PROCESUL DE EVALUARE Rata de participare a stude ților la evaluarea cadrelor didactice în semestrul II a fost de 37,10% (1700 evaluari din 4582 stude ți buget si taxa) iar rata de parti ipare a stude ților străi i a fost de 51,41% (200 stude ți din total 389) A exa. La ivel de fa ultăți ratele de parti ipare au fost ur ătoarele: - Fa ultatea de Agri ultură 50,95% (323 din 634) - Facultatea de Horti ultură 29.02% (357 din 1230) - Fa ultatea de Medi i ă Veteri ară 48,55% (485 din 999) - Fa ultatea de Medi i ă veteri ară li ii î li i străi e 64,33% (200 din 272) - Fa ultatea de Zooteh ie și Bioteh ologii 39,80% (234 din 588) - Facultatea de Știi ța și Teh ologia Ali e telor 52,9% (301 din 568) Î o ti uare su t preze tate rezultatele o ţi ute de adrele dida ti e, pentru activităţile didactice, orespu zătoare se estrului II al anului universitar , pentru fiecare program de studiu. S-a deter i at valoarea edie o ţi ută de fie are adru dida ti î ur a evaluării a tivităţii dida ti e desfăşurate î adrul fie ărei spe ializări. Astfel s-a o ţi ut madia/specializare, u ărul adrelor dida ti e pe program de studiu şi u ărul dis ipli elor î adrul progra ului/spe ializării. 6

7 I. REZULATATELE EVALUĂRILOR FACULTATEA DE AGRICULTURA Rezultatele o ţi ute la evaluările adrelor dida ti e de ătre stude ţi î semestrul II al anului universitar Datele se referă la adrele dida ti e are au susţi ut a tivităţi dida ti e la toate Spe ializările de la Fa ultatea de Agri ultură, î se estrul II al anului universitar La evaluarea prestației dida ti e au parti ipat stude ți de la ele cinci spe ializări ale Fa ultății de Agri ultură Agri ultură, Mo ta ologie, Inigineria Mediului, Biologie și Exploatarea ași ilor şi i stalaţiilor pe tru agri ultură şi i dustrie ali e tară, pro e tul de parti ipare fii d de, %. Față de edia parti ipării la ivel de u iversitate de 37,1%, Facultatea de Agri ultură a î registrat al doilea loc în clasament. Astfel la specializarea Agri ultură au parti ipat, % di totalul stude ților di a ul II,,20% stude ți di totalul stude ților di a ul III și, % di totalul stude ților di a ul IV. Pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La evaluare la specializarea Montanologie au participat 47,37% din totalul stude ților di a ul II, % stude ți di totalul stude ților di a ul III și % di totalul stude ților di a ul IV. Pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La specializarea Biologie la evaluare au participat 38,89% din totalul stude ților di a ul II și, % stude ți di totalul stude ților di a ul III. Pro e tul de evaluări valide a fost de 95,22%. La specializarea Ingineria mediului, la evaluare au participat 26,47% din totalul stude ților di a ul II,, % stude ți di totalul stude ților di a ul III și, % di totalul stude ților di a ul IV. Pro e tul de evaluări valide a fost de 95,47%. La specializarea EMAIA la evaluare au participat 26,32% din totalul stude ților di a ul II,, % stude ți di totalul stude ților di a ul III și, % di totalul stude ților di a ul IV. Pro e tul de evaluări valide a fost de 95,27%. 7

8 Facultatea de Agri ultură Nr studenti participanti la evaluare (% facultate) Nr total evaluări urs și lu rări practice/seminarii) Nr total evaluări valide urs și lu rări pra ti e/se i arii Procent evaluari valide Specializarea Agri ultură 323 (50,95%) Nu ăr cadre didactice ,4% Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 13 4,35 4,0 curs LP Conferentiar 3 4,46 4, Sef lucrari 9 4,65 4, Asistent 8-4,63 Valoarea medie/specializare 4,53 4,56 Numar cadre didactice 33 8

9 Numar discipline (curs + 33 LP) Specializarea Montanologie Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic CURS LP/S Profesor 9 4,65 4, Conferentiar 3 4,60 4, Sef lucrari 12 4,57 4, Asistent 4-4,84 Valoarea medie/specializare 4,66 4,63 Numar cadre didactice 28 Numar discipline (curs LP) Specializarea Biologie Nu ăr cadre Intervale de referi ță Grad didactic Valori medii/grad didactic curs LP 9

10 didactice Profesor 4 4,33 4, Conferentiar 3 4,33 4, Sef lucrari 9 4,31 4, Asistent 2 4,52 Valoarea medie/specializare 4,35 4,40 Numar cadre didactice 18 Numar discipline (curs + 18 LP) Specializarea Ingineria mediului Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 5 4,51 4,84 curs LP Conferentiar 7 4,42 4,45 10

11 0 2-3 Sef lucrari 10 4,54 4, Asistent 7 4,76 4,54 Valoarea medie/specializare 4,53 4,56 Numar cadre didactice 29 Numar discipline (curs + 29 LP) Specializarea EMAIA Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 9 4,73 4,53 curs LP Conferentiar 2 4,37 4, Sef lucrari 12 4,64 4, Asistent 6-4,81 11

12 Valoarea medie/specializare 4,68 4,60 Numar cadre didactice 29 Numar discipline (curs + LP) 29 12

13 FACULTATEA DE HORTICULTURĂ Datele se referă la adrele dida ti e are au susţi ut a tivităţi dida ti e la toate Spe ializările de la Fa ultatea de Horti ultură, î se estrul II al a ului universitar La evaluarea prestației dida ti e au parti ipat 57 stude ți de la ele 7 spe ializări ale Fa ultății de Horti ultură (Horti ultură, Peisagisti ă, Silvi ultură, Măsurători terestre și adastru (MTC), I gi erie e o o i ă î agri ultură IEA, I gi erie și a age e t î ali e tație pu li ă și agroturis IMAPA, I gi erie și a age e t î i dustria turis ului IMIT ), procentul de participare fiind de 29,02%. Față de edia parti ipării la ivel de universitate de 37,1%, Facultatea de Horti ultură a î registrat el ai i pro e t de parti ipare la pro es. La spe ializarea Horti ultură au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La evaluare, la spe ializarea Peisagisti ă au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La evaluare, la spe ializarea Silvi ultură au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de 94,52%. La spe ializarea MTC au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La spe ializarea IEA au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La spe ializarea IMAPA au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La spe ializarea IMIT au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de, %. Nu ărul total de evaluări la Fa ultatea de Horti ultură a fost de 2478 din care 236 nu au fost validate, reprezentând un procent de 7,61%. 13

14 Facultatea de Horti ultură Nr studenti participant i la evaluare (% facultate) Nr total evaluări urs și lu rări practice/seminarii) Nr total evaluări valide urs și lu rări pra ti e/se i arii Procent evaluari valide Specializarea Horti ultură 357 (29,06%) Nu ăr cadre didactice ,7% Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 7 4,39 0 Curs LP Conferentiar 3 4,35 4, Sef lucrari 12 4,44 4, Asistent Drd./asistent 3 4 4,53 14

15 cercetare Valoarea medie/specializare 4,30 4,46 Numar cadre didactice 25 Numar discipline (curs + 25 LP) Specializarea Peisagisti ă Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic CURS Profesor 6 4,15 4, Conferentiar 3 4,35 4,48 LP/S Sef lucrari 5 4,11 4, Asistent 2 0 4,55 Drd/cadre 2 4,55 4,65 didactice 15

16 asociate Valoarea medie/specializare 4,29 4,41 Numar cadre didactice 18 Numar discipline (curs + 16 LP) Specializarea Silvicultura Număr cadre didactice Intervale de referință Grad didactic CURS LP Profesor 11 4,45 4, Conferentiar 2 4, Sef lucrari 8 4,19 4, Asistent 2 0 4,19 Doctoranzi/cadr 2 0 4,86 e asociate Valoarea 4,44 4,59 16

17 medie/specializare Numar cadre didactice 25 Numar cursuri 18 Specializarea Măsurători terestre și cadastru (MTC) Număr cadre didactice Intervale de referință Grad didactic Număr Valori medii/grad didactic Curs Profesor 7 4,24 4, Conferentiar 2 3,65 3,70 LP Sef lucrari 8 4,3 4, Asistent 1 0 4,43 Doctoranzi/cad re asociate 7 4,09 4,07 Valoarea medie/specializare 4,07 4,16 17

18 Numar cadre didactice 25 Numar cursuri 27 Specializarea I gi erie e o o i ă î agri ultură (IEA) Nu ăr adre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numa r Valori medii/grad didactic curs Profesor 4 4,23 3,99 LP Conferentiar 3 4,47 4, Sef lucrari 5 4,42 4, Asistent 1 0 4,89 Drd/cadru didactic asociat Valoarea 4,37 4,52 medie/specializare Numar cadre didactice 14 18

19 Numar discipline 13 (curs + LP) Specializarea I gi erie și a age e t î ali e tație pu li ă și agroturism (IMAPA) Nu ăr adre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numa r Valori medii/grad didactic curs Profesor 3 4,34 4 LP Conferentiar 3 4,35 4, Sef lucrari 7 4,51 4, Asistent 1 0 4,56 Doctoranzi/cadr e asociate Valoarea 3 3,63 4,16 4,21 4,29 medie/specializare Numar cadre didactice 18 19

20 Numar discipline 15 (curs + LP) Specializarea I gi erie și a age e t în industria turismului (IMIT) Nu ăr adre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numa r Valori medii/grad didactic curs Profesor 3 4,44 4,14 LP Conferentiar 3 4,54 4, Sef lucrari 7 4,68 4, Asistent 1 0 4,98 Doctoranzi/cadr e asociate Valoarea 1 0 4,74 4,55 4,59 medie/specializare 20

21 Numar cadre didactice (curs + LP) 15 Numar discipline 14 21

22 FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII Datele se referă la adrele dida ti e are au susţi ut a tivităţi dida ti e la toate Spe ializările de la Fa ultatea de Zooteh ie și Biotehnologii, în semestrul II al anului universitar La evaluarea prestației dida ti e au parti ipat u u ăr de stude ți de la ele spe ializări ale Fa ultății de Zooteh ie și Bioteh ologii Zooteh ie, Pis i ultură și a va ultură, Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industria ali e tară și Bioteh ologii Medi al Veteri are, pro e tul de parti ipare fii d de 39,8%. Față de edia parti ipării la ivel de u iversitate de, %, Fa ultatea de Zooteh ie și Bioteh ologii a î registrat pro e te ușor superioare de parti ipare la proces. La specializarea Zootehnie a participat un procent de 41,9% din totalul stude ților î s riși la a eastă spe ializare. Pro e tul de evaluări valide la a eastă spe ializare a fost de 89,39%. La evaluare, la spe ializarea Pis i ultură și a va ultură, au participat 26,53 % di totalul stude ților din anii I, II, III și IV, pro e tul de evaluări valide fiind de 81,33 %. La specializarea Biotehnologii Agricole au participat 40% din totalul stude ților î s riși la a eastă spe ializare. Pro e tul de evaluări valide la specializarea Biotehnologii agricole a fost de 99,5 %. La specializarea Bioteh ologii pe tru i dustria ali e tară au participat 43,95% di totalul stude ților di a ul I, II, III ȘI IV.Procentul de evaluări valide a fost de 84,29%. La specializarea Biotehnologii Medical veterinare au participat 38,18 % din totalul stude ților de la a estă spe ializare. Pro e tul de evaluări valide a fost de 92,51%. Nu ărul total de evaluări la Fa ultatea de Specializarea Zooteh ie și Biotehnologii a fost de 1757 din care 193 nu au fost validate, reprezentând un procent de 10,98 %. 22

23 Facultatea de Zooteh ie și Biotehnologii Nr studenti participanti la evaluare (% facultate) Nr total evaluări urs și lu rări practice/seminarii) Nr total evaluări valide urs și lu rări pra ti e/se i arii Procent evaluari valide Specializarea Zootehnie 234 (39,80%) Nu ăr cadre didactice ,02% Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 11 4,19 4,32 curs LP Conferentiar 8 4,34 4, Sef lucrari 11 4,34 4, Asistent 4-4,31 Valoarea medie/specializare 4,26 4,33 Numar cadre didactice 34 23

24 Numar discipline (curs + LP) 20 Specializarea Pis i ultură si a va ultură Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic CURS Profesor 1 4,86 4, Conferentiar 3 4,77 4,69 LP/S Sef lucrari 5 4,85 4, Asistent Valoarea medie/specializare 4,82 4,71 Numar cadre didactice 9 Numar discipline (curs LP) Specializarea Biotehnologii agricole Nu ăr cadre didactice eva Intervale de referi ță Grad didactic Nu ăr Valori medii/grad didactic curs LP 24

25 Luate Profesor 8 4,36 4, Conferentiar 16 4,49 4, Sef lucrari 4,43 4, Asistent 5-4,55 Valoarea medie/specializare 4,43 4,54 Numar cadre didactice 20 Numar discipline (curs + 23 LP) Specializarea Biotehnologii pentru industria alimentara Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 8 4,30 4,45 curs LP Conferentiar 13 4,61 4,60 25

26 0 2-3 Sef lucrari 14 4,34 4, Asistent 7-4,44 Valoarea medie/specializare 4,42 4,47 Numar cadre didactice 23 Numar discipline (curs + 42 LP) Specializarea Biotehnologii medical veterinare Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 4 4,10 4,15 Curs LP Conferentiar 11 4,71 4, Sef lucrari 7 4,01 4, Asistent 5 4,32 26

27 Valoarea medie/specializare 4,27 4,4 Numar cadre didactice 17 Numar discipline (curs + LP) 27 27

28 FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ Datele se referă la adrele dida ti e are au susţi ut a tivităţi dida ti e la Fa ultatea de Medi i ă Veteri ară, li iile ro â ă, fra eză, e gleză î semestrul II al anului universitar La evaluarea prestației dida ti e au parti ipat u u ăr de 485 stude ți de la li ia ro â ă, de la li ia e gleză și 101 de la li ia fra eză, procentul de participare la linia ro â ă fii d de, %, iar la li iile străi e de 73,53%. Față de edia parti ipării la ivel de u iversitate de, %, Fa ultatea de Medi i ă veteri ară a înregistrat procente peste edia u iversitară, fii d pe locul trei î lasa e t u li ia ro â ă și pe pri ul lo u li iile străi e. La specializarea Medi i ă veteri ară, li ia ro â ă pro e tul de evaluări valide a fost de 89,32%. La spe ializarea Medi i ă veteri ară, li ia e gleza pro e tul de evaluări valide a fost de 95,9 %. La specializarea Medicină veteri ară, li ia fra eza pro e tul de evaluări valide a fost de 93,07%. Nu ărul total de evaluări la Fa ultatea de Medi i ă veteri ară a fost de 3763 din care 422 nu au fost validate, reprezentând un procent de 10,68 %. La li ia e gleză u ărul total de evaluări la urs și lu rari pra ti e a fost de 693, din care 4,1% au fost i valide. La li ia fra eză au fost i validate 6,7% din evaluări, u ărul total de evaluări fii d de

29 Facultatea de Medi i ă Veteri ară Linia romana Linia ro â ă Nr studenti participanti la evaluare (% facultate) 485 (48,55%) Nu ăr cadre didactice Nr total evaluări urs și lu rări pra ti e/se i arii Nr total evaluări valide urs și lu rări pra ti e/se i arii Procent evaluari valide ,32% I tervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor ,12 4,32 Curs LP Conferentiar ,37 4, Sef lucrari ,39 4, Asistent 30-4,55 Dr, Drd/asist cercet 39-4,01 Valoarea medie/specializare 4,24 4,33 29

30 Numar cadre didactice 105 Numar discipline (curs + LP) 272 Facultatea de Medi i ă Veteri ară Linia engleza Linia engleza Nr studenti participanti la evaluare (% facultate) 99 (36,4%) Nu ăr cadre didactice Nr total evaluări (curs și lu rări pra ti e/se i arii Nr total evaluări valide urs și lu rări pra ti e/se i arii Procent evaluari valide ,9% I tervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic curs LP Profesor 7+7 4,01 4, Conferentiar ,17 4, Sef lucrari ,96 3,57 30

31 1-2 Asistent 3+6 3,57 3,64 Dr, Drd/asist cercet 6 4,14 4,42 Valoarea medie/specializare 4,04 3,94 Numar cadre didactice 38 Numar discipline (curs + LP) 92 Facultatea de Medi i ă Veteri ară Nr studenti participanti la evaluare (% linii straine) Nr total evaluări urs și lu rări practice/seminarii) Nr total evaluări valide urs și lu rări pra ti e/seminarii) Procent evaluari valide 101 (37,13%) ,3% Linia franceza Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic curs LP ,79 3,87 3,79 3, ,03 3,94 4,03 3,94 31

32 ,92 3,57 3,92 3, ,05 4,26 4,05 4,26 3,56 3,89 3,56 3,89 Valoarea medie/specializare 3,90 3,86 Numar cadre didactice 37 Numar discipline (curs + LP) 75 32

33 FACULTATEA ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR Datele se referă la adrele dida ti e are au susţi ut a tivităţi dida ti e la toate Spe ializările de la Fa ultatea Știi ța și Teh ologia Ali e telor STA, în semestrul II al anului universitar La evaluarea prestației dida ti e au parti ipat u u ăr de 301 stude ți de la do e iul I gi eria Produselor Ali e tare a ul II și cele 3 spe ializări ale Fa ultății de Știi ța și Teh ologia Ali e telor Ingineria Produselor Alimentare, Co trolul și Expertiza Produselor Ali e tare și Teh ologia Prelucrarii Produselor Alimentare) a ii III și IV, procentul de participare fiind de 52,99%. Față de edia parti ipării la ivel de u iversitate de, %, Fa ultatea STA a înregistrat cel mai ridicat procent de participare la proces. La evaluarea domeniului IPA (corespunzator anului II) au participat 144 de studenti din 177, reprezentând un procent de 81.3%. La specializarea IPA a participat u pro e t de. % di totalul stude ților î s riși la a eastă spe ializare. Pro e tul de evaluări valide la a eastă specializare a fost de 86.1%. La specializarea CEPA a participat un procent de 56.8% din totalul stude ților î s riși la a eastă spe ializare. Pro e tul de evaluări valide la a eastă spe ializare a fost de. %. La specializarea TPPA a participat un procent de 89.5% din totalul stude ților î s riși la a eastă spe ializare. Pro e tul de evaluări valide la a eastă spe ializare a fost de. %. Nu ărul total de evaluări la Fa ultatea Știi ța și Teh ologia Ali e telor a82,1 fost de 2553 din care nu au fost validate 457, reprezentând un procent de 17,9 %. 33

34 Facultatea de Știi ța și Tehnologia Alimentelor Nr studenti participanti la evaluare (% facultate) Nr total evaluări urs și lu rări practice/seminarii) Nr total evaluări valide urs și lu rări pra tice/seminarii) Procent evaluari valide Domeniul IPA 301 (39,04%) Nu ăr cadre didactice ,1% I tervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 17 4,17 4,32 Curs LP Conferentiar 8 4,47 4, Sef lucrari 10 4,29 4, Asistent 22-4,43 Dr, Drd/asist 1-4,48 cercet 34

35 Valoarea medie/specializare 4,31 4,42 Numar cadre didactice Numar discipline (curs + LP) Specializarea IPA Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 4 4,69 - Curs LP Conferentiar 17 4,35 3, Sef lucrari 4 5 4, Asistent 8-4,53 Dr, cercet Drd/asist 1-4,56 35

36 Valoarea medie/specializare 4,38 4,32 Numar cadre didactice 21 Numar discipline (curs + 34 LP) Specializarea CEPA Nu ăr cadre didactice I tervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 4 4,36 - Curs LP Conferentiar 11 4,21 3, Sef lucrari 8 4,40 4, Asistent 6-4,20 Dr, cercet Drd/asist Valoarea medie/specializare 4,19 4,07 36

37 Numar cadre didactice 14 Numar discipline 29 (curs + LP) Specializarea TPPA Nu ăr cadre didactice I tervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Curs Profesor 5 4,68 LP Conferentiar 16 4,28 3, Sef lucrari 4 4,4 4, Asistent 7-4,49 Dr, Drd/asist cercet 37

38 Valoarea medie/specializare 4,4 4,23 Numar cadre didactice Numar discipline (Curs + lp)

39 II. I di atorii evaluărilor pe ategorii de riterii În vederea analizei perfor a țelor înregistrate de cadrele didactice pe criteriile de evaluare, s-au calculat mediile/criteriu în parte, la nivel universitar și i dividual, la ivelul fie ărei fa ultăți. Modalitatea de prelucrare a datelor: - di fișierul sursă: au fost eli i ate toate i trările are u î depli eau riteriul preze ței i i e la a tivitățile dida ti e prevăzut de RC. Pentru calcularea mediilor pe criterii au fost mai întâi înlocuite calificativele cu punctajele corespondente, astfel: 1. Excelent 5 2. Foarte bine 4 3. Bine Satisfă ător-2 5. Insuficient- 1 Mediile calculate pentru fiecare criteriu sunt prezentate în tabelul ur ător. 39

40 40

41 INDICATORI DE REZULTAT PE CRITERII DE EVALUARE LA CURS FACULTATEA Modul de predare a fost i tera tiv şi atractiv? Cum apre ia i accesul la materialele didactice? Cu apre ia i modul în care cadrul didactic a respectat orarul a u at? Cu apre ia i disponibilitatea cadrului didactic î a răspu de elă uririlor stude ilor? Cadrul didactic a avut un comportament academic? Cadrul didactic v-a informat clar şi di ti p referitor la pro edura şi criteriile de evaluare a stude ilor? Total USAMV 4,18 4,26 4,44 4,33 4,42 4,34 Facultatea de Agri ultură Facultatea de Horti ultură Facultatea de Zooteh ie și Biotehnologii Fa ultatea de Știi ța și teh ologia Alimentelor Fa ultatea Medi i ă veteri ară Li ia ro â ă 4,33 4,35 4,46 4,42 4,5 4,40 4,18 4,24 4,43 4,31 4,43 4,42 4,30 4,36 4,46 4,44 4,44 4,34 4,20 4,28 4,44 4,44 4,40 4,46 4,00 4,17 4,42 4,26 4,38 4,35 41

42 Fa ultatea Medi i ă veteri ară Linia engleza Fa ultatea Medi i ă veteri ară Linia franceza 3,83 3,95 4,05 4,12 4,13 4,13 3,56 3,81 3,79 3,93 3,94 4,01 42

43 INDICATORI DE REZULTAT PE CRITERII DE EVALUARE LA LUCRĂRI PRACTICE FACULTATEA Cu apre ia i modul de corelare al u oşti elor de la lu rări practice/semi narii cu cele de la curs? A tivită ile de la lu rări practice/semninarii v-au ajutat la dezvoltarea aptitudinilor/compe te elor pra ti e? Cu apre ia i modul în care cadrul didactic a respectat orarul a u at? Cu apre ia i disponibilitate a cadrului didactic în a răspu de la î tre ările stude ilor şi a da sugestii şi î dru ări? Cadrul didactic a avut un comportamen t academic? Lu rările practice/se minariile au solicitat efort şi implicare a tivă di partea dvs. (studii bibliografic e, preze tări, proiecte, referate, utilizare echipament e de laborator)? Total USAMV 4,41 4,36 4,44 4,33 4,48 4,34 Facultatea de Agri ultură Facultatea de Horti ultură 4,41 4,35 4,46 4,42 4,52 4,40 4,54 4,44 4,43 4,51 4,49 4,47 Facultatea de 4,42 4,39 4,48 4,40 4,46 4,54 43

44 Zooteh ie și Biotehnologii Facultatea de Știi ța și tehnologia Alimentelor Facultatea Medi i ă veteri ară Li ia ro â ă Facultatea Medi i ă veteri ară Linia engleza Facultatea Medi i ă veteri ară Linia franceza 4,45 4,40 4,45 4,40 4,47 4,48 4,34 4,36 4,40 4,34 4,46 4,42 4,00 3,82 4,06 4,05 4,09 3,79 3,99 3,23 3,85 4,00 3,88 3,76 44

45 CONCLUZII Î ur a orga izării pro esului de evaluare a adrelor dida ti e de ătre stude ți, u ărul de parti ipa ți a crescut semnificativ, comparativ cu alte odalități de orga izare a evaluării. Totuși u ărul de evaluări ră â e î ă destul de s ăzut la ivel glo al, %. Nr Facultatea Nr. participanti 1 Facultatea de Agri ultură 2 Facultatea de Horti ultură 3 Facultatea de Zooteh ie și Biotehnologii 4 Facultatea de Știi ța și Tehnologia Alimentelor 5 Facultatea de Medi i ă veteri ară li ia ro â ă Facultatea de Medi i ă veteri ară li ia e gleză Facultatea de Medi i ă veteri ară li ia fra eză 6 TOTAL 1900 % Participare la nivel facultate % Participare la nivel de universitate Nr mediu evaluări valide % evaluari valide ,95% 19% ,4% ,029% 21% ,7% ,8% 14% ,02% ,9% 18% ,1% ,55% 28% ,32% 99 64,33% ,9% ,3% 45

46 Anexa II Parti iparea stude ților pe fa ultăți % la pro esul de evaluare Parti iparea totală a stude ților ro â i și străi i la evaluare % 46

47 Ponderea participării fa ultăților la evaluarea adrelor dida ti e % 47

48 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Prorectoratul pentru Asigurarea Calităţii şi Resursa Umană Calea Manaştur 3-5, , Cluj-Napoca Tel: int. 352, Fax: / ww w.usamvcluj.ro/ calitate/ dac/ FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI Facultatea: Programul de studiu: Titlul cursului: Nume cadru didactic curs: Frecvenţa dvs. la curs 100% Peste 50% Sub 50% Ore alocate studiului individual saptamanal Peste 3 ore Sub 3 ore Nr. Întrebare Notare Într. Excelent Foarte Bine Bine Satisfacator Insuficient C1 Modul de predare a fost interactiv şi atractiv? C2 Cum apreciaţi accesul la materialele didactice? C3 Cum apreciaţi modul în care cadrul didactic a respectat orarul anunţat? Cum apreciaţi disponibilitatea cadrului C4 didactic în a răspunde nelămuririlor studenţilor? C5 Cadrul didactic a avut un comportament academic? Cadrul didactic v-a informat clar şi din timp C6 referitor la procedura şi criteriile de evaluare a studenţilor? DA=1 NU=5 C7 Cadrul didactic a pretins sau a acceptat mită? C8 Cadrul didactic a avut o atitudine imorală? Nume cadru didactic seminar/lucrari practice: Nr. Într. LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 LS6 Întrebare Cum apreciaţi modul de corelare al cunoştinţelor de la lucrări practice/seminarii cu cele de la curs? Activităţile de la lucrări practice/semninarii v-au ajutat la dezvoltarea aptitudinilor/competenţelor practice? Cum apreciaţi modul în care cadrul didactic a respectat orarul anunţat? Cum apreciaţi disponibilitatea cadrului didactic în a răspunde la întrebările studenţilor şi a da sugestii şi îndrumări? Cadrul didactic a avut un comportament academic? Lucrările practice/seminariile au solicitat efort şi implicare activă din partea dvs. (studii bibliografice, prezentări, proiecte, referate, utilizare echipamente de laborator)? DA=1 LS7 Cadrul didactic a pretins sau a acceptat mită? LS7 Cadrul didactic a avut o atitudine imorală? Legendă: Excelent=5; Foarte Bine=4; Bine =3; Satisfacator=2; Insuficient=1 DA= 1; NU=5 Notare Excelent Foarte Bine Bine Satisfacator Insuficient NU=5 VA MULŢUMIM! 1