EVALUAREA ACTIVITĂ II DIDACTICE DE CĂTRE STUDEN I

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "EVALUAREA ACTIVITĂ II DIDACTICE DE CĂTRE STUDEN I"

Transcriere

1 EVALUAREA ACTIVITĂ II DIDACTICE DE CĂTRE STUDEN I ANUL UNIVERSITAR SEMESTRUL II 1

2 CUPRINS I. Legislație ațio ală și Regula e te i ter e privi d evaluarea a tivității dida ti e de ătre stude ți Procedura de evaluare a a tivității dida ti e de ătre stude ți se II, a ș olar Rata de parti ipare a stude ților la pro esul de evaluare 6 II. Rezulatatele evaluărilor 2.1 Fa ultatea de Agri ultură Fa ultatea de Horti ultură Fa ultatea de Zooteh ie Și Biotehnologii Fa ultatea de Medi i ă Veteri ară Fa ultatea de Știi ța Și Teh ologia Ali e telor 34 III. I di atorii evaluărilor pe ategorii de riterii Indicatorii evaluărilor pe ategorii de riterii la curs Indicatorii evaluărilor pe categorii de criterii la lucrari practice/seminarii 42 Fa ultatea de Agri ultură Fa ultatea de Horti ultură Fa ultatea de Zooteh ie Și Bioteh ologii Fa ultatea de Medi i ă Veteri ară Fa ultatea de Știi ța Și Teh ologia Ali e telor Concluzii 45 Anexe 46 2

3 I. Legislație ațio ală și Regula e te i ter e privi d evaluarea a tivității dida ti e de ătre stude ți Evaluarea prestaţiei didactice î i stituțiile de î văță ânt superior, este reglementată de Legea Edu ației Națio ale Nr.1/2011, art 303, alin 2 iar în mod particular în USAMV-CN, de Regulamentul intern - RC 40- activitatea profesio ală a stude ților, parte a exă la Carta U iversității de Știi țe Agri ole și Medi i ă Veteri ară Cluj-Napoca. RC 40 stipulează drepturile și o ligațiile stude ților de a parti ipa semestrial la procesul de evaluare a cadrelor didactice. Re o a dările de i ple e tare a pra ti ilor de evaluare a a tivităţii dida ti e de ătre stude ţi, su t prevăzute și î sta dardele ațio ale (Standarde ARACIS) și în cele europene pe tru asigurarea alității î î văță â tul superior, la are Ro â ia este parte (European Standards Guidelines ). Sistemul de evaluare a prestației dida ti e de ătre stude ți a fost implementat în USAMV Cluj-Napoca începând cu anul Între anii s-au folosit diverse forme de completare a chestionarelor şi de colectare a datelor de la stude ți. I ițial, evaluarea s-a desfășurat pri o pletarea de ătre stude ți a hestio arelor î for at tipărit, respe tâ du-se anonimatul studentilor. În acest scop USAMV-CN a ela orat pro edura i ter ă de evaluare a adrelor dida ti e de ătre stude ți PO - 58) /proceduri%20operatiolane/po- 58%20Evaluarea%20activ%20didactice%20de%20catre%20studenti.pdf și pro edura de î u ătățire a a tivității dida ati e î ur a evaluării de ătre stude ți PO - 55) /proceduri%20operatiolane/po- 55%20Proc.%20imbunat.%20calit.%20act%20didactic%20in%20urma%20eval.% 20CD%20-%20studenti.pdf. 1. PROCEDURA DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI SEM II, AN ȘCOLAR Pro edura de evaluare a a tivității dida ti e de ătre stude ți PO, cuprinde modalitatea de evaluare și hestio arele apli ate stude ților anual și este dispo i ilă pe site-ul Departamentului de Asigurare a Calității ( Î a ii ur ători, USAMV CN a introdus sistemul electronic de colectare a datelor de la o u itatea a ade i ă și de la e efi iarii edu ației la: autoevaluare, evaluarea adrelor dida ti e de ătre stude ți, evaluarea gradului 3

4 de satisfa ție față de serviciile administrative, insertia absolventilor pe piata muncii, evaluarea satisfactiei absolventilor fata de serviciile universitare, etc.). Pe platfor a ele tro i ă USAMV au fost implementate chestionarele, al ăror o ți ut poate fi o sultat pe site-ul DAC, orespu zător a ului de apli are a acestora. La evaluarea ure tă s-a utilizat chestionarul 2013 sem II. Î privi ța gradului de parti ipare a stude ților la pro esul de evaluare, s- a dorit permanent impli area ai a plă a a estora î pro es, fii d orga izate se estrial a țiu i de i for are și popularizare a pro esului, pri i ter ediul stru turilor a ade i e respo sa ile u asigurarea alității de la ivelul fa ultăților și departa e telor. Universitatea, prin conducerea executivă a avut grijă ca în politica internă de asigurare a calității, procesul să fie susținut printr-o planificare strategică și operațională anuală şi să fie facilitat cât mai mult posibil accesul studenților la chestionare, din interiorul campusului universitar. Astfel, evaluarea pentru semestrul II a anului școlar a fost organizată diferit față de evaluarea precedentă, prin programarea procesului în facultăți și punerea la dispoziția studenților a sălilor dotate cu echipamente informatice și acces la internet. Cale darul evaluării apro at de ătre Co siliul de Ad i istrație și tutorialul privind modalitatea de evaluare au fost postate pe pagi a e trală a site-ului USAMV CN ( iar responsabilii cu asigurarea alității de la ivel de departa e te (RACD, RACD adj.), î preu ă u de a ii de an (DA), au avut rolul de popularizare a procesului de evaluare și de i struire a stude ților, î preu ă u responsabili stude ților di fie are fa ultate care au avut şi rol de o servatori pe tru desfășurarea î u e o diții a pro esului. Fișierul sursă, u datele rute o ți ute î ur a evaluării stude ților, a fost a esi ilizat pe tru DAC și tra s is la Respo sa ilii u Asigurarea Calității (RACF) din fiecare facultate, unde au fost prelucrate. Rezultatele o ţi ute au fost retransmise la DAC care a realizat e tralizarea și prelu rarea statisti ă a datelor la nivel de universitate. Prelucrarea datelor la ivel de fa ultăţi s-a realizat pe programe de studiu şi spe ializări pentru fiecare dis ipli ă în parte, atât la urs ât şi la lu rările pra ti e-seminarii pentru fiecare cadru didactic. Mediile o ţi ute de ătre adrele dida ti e la urs şi la a tivităţile de lu rări practice sau seminarii au fost centralizate pe discipline, programe de studii şi spe ializări. Rezultatele evaluărilor au fost a alizate di perspe tiva stude ţilor privind calitatea predării-î văţării-evaluării, pentru fiecare adru dida ti și di perspectiva alității actului didactic urs și lu rări practice/seminar) la nivel de u iversitate și de fa ultăți. Validarea datelor care au fost ulterior prelucrate s-a realizat ți â d o t de prevederile regula e tului i ter RC privi d preze ța stude tului î proporție ai are de % la curs. Eventualele î registrări greşite î fişiere sau datele care nu au putut fi atribuite corect unui cadru didactic au fost eliminate. 4

5 Rezultatele finale au fost tra s ise de a ului fa ultății și, i dividual fie ărui adru dida ti în plic sigilat și dispo i ilizate pentru consultare Rectorului USAMV CN. Pentru anul universitar , semestrul II, s-a folosit formatul online. Decanii de an, responsabilii cu calitatea la nivel de facultate (RACF) şi de departament (RACD) au popularizat î râ dul stude ţilor odul de completare al formularelor. Aceste formulare au fost disponibile şi pe site-ul Departamentului de Asigurare a Calităţii astfel î ât a eştia s-au putut fa iliariza u î tre ările. A esarea for ularelor s-a realizat prin logare în i tra et, pe ază de CNP şi parolă, iar î registrarea datelor o pletate a fost a o i ă. Colectarea datelor s-a fă ut auto at î fişierul sursă. Î ur a prelu rării datelor, rezultatele de la ivelul fie ărei fa ultăţi au fost transmise la DAC, care a centralizat datele la nivel de universitate şi a calculat mediile pe fiecare criteriu, la ivel u iversitar şi la ivelul fie ărei fa ultăți. Î o ti uare este preze tată orespo de ţa di tre valorile pu tajelor o ţi ute la evaluare şi alifi ativele, respectiv îndeplinirea criteriilor de calitate ale actului didactic. Conform PO-55 din cadrul Manualului Sistemului Integrat de Ma age e t al alităţii: Pentru punctaj cuprins în intervalul 4-5 = calificativul Foarte bine; se ifi ă î depli irea u su ess a tuturor riteriilor di fişa de evaluare a a tivităţii dida ti e de ătre stude ţi. Pentru punctaj cuprins în intervalul 3-4 = calificativul Bine; cadrul didactic îşi asu a realizarea şi î depli irea u ui pla de î u ătăţire a a tivităţii. Pentru punctaj cuprins în intervalul 2- = alifi ativul Sufi ie t; de a ul şi dire torul de departa e t o voa ă adrul dida ti şi îi soli ită u pla de î u ătăţire a a tivitatii dida ti e. A estuia i se a orda u ti p de î depli ire a pla ului, după are adrul didactic face in fata decanului si a directorului de departament o prezentare justifi ativa a i depli irii o ie tivelor upri se i pla ul propus, pâ ă la ur ătoarea evaluare a stude ţilor. Decanul solicita de la DAC rezultatele detaliate ale cadrului didactic in cauza, cuprinse in fisele de evaluare ale activitatii sale didactice de catre studenti. Pentru punctaj cuprins în intervalul 1-2 = calificativ Insuficient; se re o a dă u pla de ăsuri are o stă î : avertis e t s ris di partea de a ului fa ultăţii şi parti iparea la un program de consiliere a cadrului didactic în cadrul Departamentului Pedagogic. 5

6 Da a la repetarea evaluării se o ţi e a elaşi alifi ativ, se e ite o decizie privind sanctionarea cu 10% din salar a cadrului didactic pe 3 luni. Decanul solicita de la DAC rezultatele detaliate ale cadrului didactic in cauza, cuprinse in fisele de evaluare ale activitatii sale didactice de catre studenti. A este ăsuri se apli ă dacă cadrul didactic are evaluarea fa ută de i i ½ di u ărul de stude ți din anul de studiu, respectiv da ă pu tajul respe tiv este o ți ut în 2 ani consecutivi.» 1.2. RATA DE PARTICIPARE A STUDENȚILOR LA PROCESUL DE EVALUARE Rata de participare a stude ților la evaluarea cadrelor didactice în semestrul II a fost de 37,10% (1700 evaluari din 4582 stude ți buget si taxa) iar rata de parti ipare a stude ților străi i a fost de 51,41% (200 stude ți din total 389) A exa. La ivel de fa ultăți ratele de parti ipare au fost ur ătoarele: - Fa ultatea de Agri ultură 50,95% (323 din 634) - Facultatea de Horti ultură 29.02% (357 din 1230) - Fa ultatea de Medi i ă Veteri ară 48,55% (485 din 999) - Fa ultatea de Medi i ă veteri ară li ii î li i străi e 64,33% (200 din 272) - Fa ultatea de Zooteh ie și Bioteh ologii 39,80% (234 din 588) - Facultatea de Știi ța și Teh ologia Ali e telor 52,9% (301 din 568) Î o ti uare su t preze tate rezultatele o ţi ute de adrele dida ti e, pentru activităţile didactice, orespu zătoare se estrului II al anului universitar , pentru fiecare program de studiu. S-a deter i at valoarea edie o ţi ută de fie are adru dida ti î ur a evaluării a tivităţii dida ti e desfăşurate î adrul fie ărei spe ializări. Astfel s-a o ţi ut madia/specializare, u ărul adrelor dida ti e pe program de studiu şi u ărul dis ipli elor î adrul progra ului/spe ializării. 6

7 I. REZULATATELE EVALUĂRILOR FACULTATEA DE AGRICULTURA Rezultatele o ţi ute la evaluările adrelor dida ti e de ătre stude ţi î semestrul II al anului universitar Datele se referă la adrele dida ti e are au susţi ut a tivităţi dida ti e la toate Spe ializările de la Fa ultatea de Agri ultură, î se estrul II al anului universitar La evaluarea prestației dida ti e au parti ipat stude ți de la ele cinci spe ializări ale Fa ultății de Agri ultură Agri ultură, Mo ta ologie, Inigineria Mediului, Biologie și Exploatarea ași ilor şi i stalaţiilor pe tru agri ultură şi i dustrie ali e tară, pro e tul de parti ipare fii d de, %. Față de edia parti ipării la ivel de u iversitate de 37,1%, Facultatea de Agri ultură a î registrat al doilea loc în clasament. Astfel la specializarea Agri ultură au parti ipat, % di totalul stude ților di a ul II,,20% stude ți di totalul stude ților di a ul III și, % di totalul stude ților di a ul IV. Pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La evaluare la specializarea Montanologie au participat 47,37% din totalul stude ților di a ul II, % stude ți di totalul stude ților di a ul III și % di totalul stude ților di a ul IV. Pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La specializarea Biologie la evaluare au participat 38,89% din totalul stude ților di a ul II și, % stude ți di totalul stude ților di a ul III. Pro e tul de evaluări valide a fost de 95,22%. La specializarea Ingineria mediului, la evaluare au participat 26,47% din totalul stude ților di a ul II,, % stude ți di totalul stude ților di a ul III și, % di totalul stude ților di a ul IV. Pro e tul de evaluări valide a fost de 95,47%. La specializarea EMAIA la evaluare au participat 26,32% din totalul stude ților di a ul II,, % stude ți di totalul stude ților di a ul III și, % di totalul stude ților di a ul IV. Pro e tul de evaluări valide a fost de 95,27%. 7

8 Facultatea de Agri ultură Nr studenti participanti la evaluare (% facultate) Nr total evaluări urs și lu rări practice/seminarii) Nr total evaluări valide urs și lu rări pra ti e/se i arii Procent evaluari valide Specializarea Agri ultură 323 (50,95%) Nu ăr cadre didactice ,4% Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 13 4,35 4,0 curs LP Conferentiar 3 4,46 4, Sef lucrari 9 4,65 4, Asistent 8-4,63 Valoarea medie/specializare 4,53 4,56 Numar cadre didactice 33 8

9 Numar discipline (curs + 33 LP) Specializarea Montanologie Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic CURS LP/S Profesor 9 4,65 4, Conferentiar 3 4,60 4, Sef lucrari 12 4,57 4, Asistent 4-4,84 Valoarea medie/specializare 4,66 4,63 Numar cadre didactice 28 Numar discipline (curs LP) Specializarea Biologie Nu ăr cadre Intervale de referi ță Grad didactic Valori medii/grad didactic curs LP 9

10 didactice Profesor 4 4,33 4, Conferentiar 3 4,33 4, Sef lucrari 9 4,31 4, Asistent 2 4,52 Valoarea medie/specializare 4,35 4,40 Numar cadre didactice 18 Numar discipline (curs + 18 LP) Specializarea Ingineria mediului Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 5 4,51 4,84 curs LP Conferentiar 7 4,42 4,45 10

11 0 2-3 Sef lucrari 10 4,54 4, Asistent 7 4,76 4,54 Valoarea medie/specializare 4,53 4,56 Numar cadre didactice 29 Numar discipline (curs + 29 LP) Specializarea EMAIA Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 9 4,73 4,53 curs LP Conferentiar 2 4,37 4, Sef lucrari 12 4,64 4, Asistent 6-4,81 11

12 Valoarea medie/specializare 4,68 4,60 Numar cadre didactice 29 Numar discipline (curs + LP) 29 12

13 FACULTATEA DE HORTICULTURĂ Datele se referă la adrele dida ti e are au susţi ut a tivităţi dida ti e la toate Spe ializările de la Fa ultatea de Horti ultură, î se estrul II al a ului universitar La evaluarea prestației dida ti e au parti ipat 57 stude ți de la ele 7 spe ializări ale Fa ultății de Horti ultură (Horti ultură, Peisagisti ă, Silvi ultură, Măsurători terestre și adastru (MTC), I gi erie e o o i ă î agri ultură IEA, I gi erie și a age e t î ali e tație pu li ă și agroturis IMAPA, I gi erie și a age e t î i dustria turis ului IMIT ), procentul de participare fiind de 29,02%. Față de edia parti ipării la ivel de universitate de 37,1%, Facultatea de Horti ultură a î registrat el ai i pro e t de parti ipare la pro es. La spe ializarea Horti ultură au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La evaluare, la spe ializarea Peisagisti ă au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La evaluare, la spe ializarea Silvi ultură au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de 94,52%. La spe ializarea MTC au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La spe ializarea IEA au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La spe ializarea IMAPA au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de, %. La spe ializarea IMIT au parti ipat, % di totalul stude ților, iar pro e tul de evaluări valide a fost de, %. Nu ărul total de evaluări la Fa ultatea de Horti ultură a fost de 2478 din care 236 nu au fost validate, reprezentând un procent de 7,61%. 13

14 Facultatea de Horti ultură Nr studenti participant i la evaluare (% facultate) Nr total evaluări urs și lu rări practice/seminarii) Nr total evaluări valide urs și lu rări pra ti e/se i arii Procent evaluari valide Specializarea Horti ultură 357 (29,06%) Nu ăr cadre didactice ,7% Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 7 4,39 0 Curs LP Conferentiar 3 4,35 4, Sef lucrari 12 4,44 4, Asistent Drd./asistent 3 4 4,53 14

15 cercetare Valoarea medie/specializare 4,30 4,46 Numar cadre didactice 25 Numar discipline (curs + 25 LP) Specializarea Peisagisti ă Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic CURS Profesor 6 4,15 4, Conferentiar 3 4,35 4,48 LP/S Sef lucrari 5 4,11 4, Asistent 2 0 4,55 Drd/cadre 2 4,55 4,65 didactice 15

16 asociate Valoarea medie/specializare 4,29 4,41 Numar cadre didactice 18 Numar discipline (curs + 16 LP) Specializarea Silvicultura Număr cadre didactice Intervale de referință Grad didactic CURS LP Profesor 11 4,45 4, Conferentiar 2 4, Sef lucrari 8 4,19 4, Asistent 2 0 4,19 Doctoranzi/cadr 2 0 4,86 e asociate Valoarea 4,44 4,59 16

17 medie/specializare Numar cadre didactice 25 Numar cursuri 18 Specializarea Măsurători terestre și cadastru (MTC) Număr cadre didactice Intervale de referință Grad didactic Număr Valori medii/grad didactic Curs Profesor 7 4,24 4, Conferentiar 2 3,65 3,70 LP Sef lucrari 8 4,3 4, Asistent 1 0 4,43 Doctoranzi/cad re asociate 7 4,09 4,07 Valoarea medie/specializare 4,07 4,16 17

18 Numar cadre didactice 25 Numar cursuri 27 Specializarea I gi erie e o o i ă î agri ultură (IEA) Nu ăr adre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numa r Valori medii/grad didactic curs Profesor 4 4,23 3,99 LP Conferentiar 3 4,47 4, Sef lucrari 5 4,42 4, Asistent 1 0 4,89 Drd/cadru didactic asociat Valoarea 4,37 4,52 medie/specializare Numar cadre didactice 14 18

19 Numar discipline 13 (curs + LP) Specializarea I gi erie și a age e t î ali e tație pu li ă și agroturism (IMAPA) Nu ăr adre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numa r Valori medii/grad didactic curs Profesor 3 4,34 4 LP Conferentiar 3 4,35 4, Sef lucrari 7 4,51 4, Asistent 1 0 4,56 Doctoranzi/cadr e asociate Valoarea 3 3,63 4,16 4,21 4,29 medie/specializare Numar cadre didactice 18 19

20 Numar discipline 15 (curs + LP) Specializarea I gi erie și a age e t în industria turismului (IMIT) Nu ăr adre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numa r Valori medii/grad didactic curs Profesor 3 4,44 4,14 LP Conferentiar 3 4,54 4, Sef lucrari 7 4,68 4, Asistent 1 0 4,98 Doctoranzi/cadr e asociate Valoarea 1 0 4,74 4,55 4,59 medie/specializare 20

21 Numar cadre didactice (curs + LP) 15 Numar discipline 14 21

22 FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII Datele se referă la adrele dida ti e are au susţi ut a tivităţi dida ti e la toate Spe ializările de la Fa ultatea de Zooteh ie și Biotehnologii, în semestrul II al anului universitar La evaluarea prestației dida ti e au parti ipat u u ăr de stude ți de la ele spe ializări ale Fa ultății de Zooteh ie și Bioteh ologii Zooteh ie, Pis i ultură și a va ultură, Biotehnologii agricole, Biotehnologii pentru industria ali e tară și Bioteh ologii Medi al Veteri are, pro e tul de parti ipare fii d de 39,8%. Față de edia parti ipării la ivel de u iversitate de, %, Fa ultatea de Zooteh ie și Bioteh ologii a î registrat pro e te ușor superioare de parti ipare la proces. La specializarea Zootehnie a participat un procent de 41,9% din totalul stude ților î s riși la a eastă spe ializare. Pro e tul de evaluări valide la a eastă spe ializare a fost de 89,39%. La evaluare, la spe ializarea Pis i ultură și a va ultură, au participat 26,53 % di totalul stude ților din anii I, II, III și IV, pro e tul de evaluări valide fiind de 81,33 %. La specializarea Biotehnologii Agricole au participat 40% din totalul stude ților î s riși la a eastă spe ializare. Pro e tul de evaluări valide la specializarea Biotehnologii agricole a fost de 99,5 %. La specializarea Bioteh ologii pe tru i dustria ali e tară au participat 43,95% di totalul stude ților di a ul I, II, III ȘI IV.Procentul de evaluări valide a fost de 84,29%. La specializarea Biotehnologii Medical veterinare au participat 38,18 % din totalul stude ților de la a estă spe ializare. Pro e tul de evaluări valide a fost de 92,51%. Nu ărul total de evaluări la Fa ultatea de Specializarea Zooteh ie și Biotehnologii a fost de 1757 din care 193 nu au fost validate, reprezentând un procent de 10,98 %. 22

23 Facultatea de Zooteh ie și Biotehnologii Nr studenti participanti la evaluare (% facultate) Nr total evaluări urs și lu rări practice/seminarii) Nr total evaluări valide urs și lu rări pra ti e/se i arii Procent evaluari valide Specializarea Zootehnie 234 (39,80%) Nu ăr cadre didactice ,02% Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 11 4,19 4,32 curs LP Conferentiar 8 4,34 4, Sef lucrari 11 4,34 4, Asistent 4-4,31 Valoarea medie/specializare 4,26 4,33 Numar cadre didactice 34 23

24 Numar discipline (curs + LP) 20 Specializarea Pis i ultură si a va ultură Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic CURS Profesor 1 4,86 4, Conferentiar 3 4,77 4,69 LP/S Sef lucrari 5 4,85 4, Asistent Valoarea medie/specializare 4,82 4,71 Numar cadre didactice 9 Numar discipline (curs LP) Specializarea Biotehnologii agricole Nu ăr cadre didactice eva Intervale de referi ță Grad didactic Nu ăr Valori medii/grad didactic curs LP 24

25 Luate Profesor 8 4,36 4, Conferentiar 16 4,49 4, Sef lucrari 4,43 4, Asistent 5-4,55 Valoarea medie/specializare 4,43 4,54 Numar cadre didactice 20 Numar discipline (curs + 23 LP) Specializarea Biotehnologii pentru industria alimentara Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 8 4,30 4,45 curs LP Conferentiar 13 4,61 4,60 25

26 0 2-3 Sef lucrari 14 4,34 4, Asistent 7-4,44 Valoarea medie/specializare 4,42 4,47 Numar cadre didactice 23 Numar discipline (curs + 42 LP) Specializarea Biotehnologii medical veterinare Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 4 4,10 4,15 Curs LP Conferentiar 11 4,71 4, Sef lucrari 7 4,01 4, Asistent 5 4,32 26

27 Valoarea medie/specializare 4,27 4,4 Numar cadre didactice 17 Numar discipline (curs + LP) 27 27

28 FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ Datele se referă la adrele dida ti e are au susţi ut a tivităţi dida ti e la Fa ultatea de Medi i ă Veteri ară, li iile ro â ă, fra eză, e gleză î semestrul II al anului universitar La evaluarea prestației dida ti e au parti ipat u u ăr de 485 stude ți de la li ia ro â ă, de la li ia e gleză și 101 de la li ia fra eză, procentul de participare la linia ro â ă fii d de, %, iar la li iile străi e de 73,53%. Față de edia parti ipării la ivel de u iversitate de, %, Fa ultatea de Medi i ă veteri ară a înregistrat procente peste edia u iversitară, fii d pe locul trei î lasa e t u li ia ro â ă și pe pri ul lo u li iile străi e. La specializarea Medi i ă veteri ară, li ia ro â ă pro e tul de evaluări valide a fost de 89,32%. La spe ializarea Medi i ă veteri ară, li ia e gleza pro e tul de evaluări valide a fost de 95,9 %. La specializarea Medicină veteri ară, li ia fra eza pro e tul de evaluări valide a fost de 93,07%. Nu ărul total de evaluări la Fa ultatea de Medi i ă veteri ară a fost de 3763 din care 422 nu au fost validate, reprezentând un procent de 10,68 %. La li ia e gleză u ărul total de evaluări la urs și lu rari pra ti e a fost de 693, din care 4,1% au fost i valide. La li ia fra eză au fost i validate 6,7% din evaluări, u ărul total de evaluări fii d de

29 Facultatea de Medi i ă Veteri ară Linia romana Linia ro â ă Nr studenti participanti la evaluare (% facultate) 485 (48,55%) Nu ăr cadre didactice Nr total evaluări urs și lu rări pra ti e/se i arii Nr total evaluări valide urs și lu rări pra ti e/se i arii Procent evaluari valide ,32% I tervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor ,12 4,32 Curs LP Conferentiar ,37 4, Sef lucrari ,39 4, Asistent 30-4,55 Dr, Drd/asist cercet 39-4,01 Valoarea medie/specializare 4,24 4,33 29

30 Numar cadre didactice 105 Numar discipline (curs + LP) 272 Facultatea de Medi i ă Veteri ară Linia engleza Linia engleza Nr studenti participanti la evaluare (% facultate) 99 (36,4%) Nu ăr cadre didactice Nr total evaluări (curs și lu rări pra ti e/se i arii Nr total evaluări valide urs și lu rări pra ti e/se i arii Procent evaluari valide ,9% I tervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic curs LP Profesor 7+7 4,01 4, Conferentiar ,17 4, Sef lucrari ,96 3,57 30

31 1-2 Asistent 3+6 3,57 3,64 Dr, Drd/asist cercet 6 4,14 4,42 Valoarea medie/specializare 4,04 3,94 Numar cadre didactice 38 Numar discipline (curs + LP) 92 Facultatea de Medi i ă Veteri ară Nr studenti participanti la evaluare (% linii straine) Nr total evaluări urs și lu rări practice/seminarii) Nr total evaluări valide urs și lu rări pra ti e/seminarii) Procent evaluari valide 101 (37,13%) ,3% Linia franceza Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic curs LP ,79 3,87 3,79 3, ,03 3,94 4,03 3,94 31

32 ,92 3,57 3,92 3, ,05 4,26 4,05 4,26 3,56 3,89 3,56 3,89 Valoarea medie/specializare 3,90 3,86 Numar cadre didactice 37 Numar discipline (curs + LP) 75 32

33 FACULTATEA ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR Datele se referă la adrele dida ti e are au susţi ut a tivităţi dida ti e la toate Spe ializările de la Fa ultatea Știi ța și Teh ologia Ali e telor STA, în semestrul II al anului universitar La evaluarea prestației dida ti e au parti ipat u u ăr de 301 stude ți de la do e iul I gi eria Produselor Ali e tare a ul II și cele 3 spe ializări ale Fa ultății de Știi ța și Teh ologia Ali e telor Ingineria Produselor Alimentare, Co trolul și Expertiza Produselor Ali e tare și Teh ologia Prelucrarii Produselor Alimentare) a ii III și IV, procentul de participare fiind de 52,99%. Față de edia parti ipării la ivel de u iversitate de, %, Fa ultatea STA a înregistrat cel mai ridicat procent de participare la proces. La evaluarea domeniului IPA (corespunzator anului II) au participat 144 de studenti din 177, reprezentând un procent de 81.3%. La specializarea IPA a participat u pro e t de. % di totalul stude ților î s riși la a eastă spe ializare. Pro e tul de evaluări valide la a eastă specializare a fost de 86.1%. La specializarea CEPA a participat un procent de 56.8% din totalul stude ților î s riși la a eastă spe ializare. Pro e tul de evaluări valide la a eastă spe ializare a fost de. %. La specializarea TPPA a participat un procent de 89.5% din totalul stude ților î s riși la a eastă spe ializare. Pro e tul de evaluări valide la a eastă spe ializare a fost de. %. Nu ărul total de evaluări la Fa ultatea Știi ța și Teh ologia Ali e telor a82,1 fost de 2553 din care nu au fost validate 457, reprezentând un procent de 17,9 %. 33

34 Facultatea de Știi ța și Tehnologia Alimentelor Nr studenti participanti la evaluare (% facultate) Nr total evaluări urs și lu rări practice/seminarii) Nr total evaluări valide urs și lu rări pra tice/seminarii) Procent evaluari valide Domeniul IPA 301 (39,04%) Nu ăr cadre didactice ,1% I tervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 17 4,17 4,32 Curs LP Conferentiar 8 4,47 4, Sef lucrari 10 4,29 4, Asistent 22-4,43 Dr, Drd/asist 1-4,48 cercet 34

35 Valoarea medie/specializare 4,31 4,42 Numar cadre didactice Numar discipline (curs + LP) Specializarea IPA Nu ăr cadre didactice Intervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 4 4,69 - Curs LP Conferentiar 17 4,35 3, Sef lucrari 4 5 4, Asistent 8-4,53 Dr, cercet Drd/asist 1-4,56 35

36 Valoarea medie/specializare 4,38 4,32 Numar cadre didactice 21 Numar discipline (curs + 34 LP) Specializarea CEPA Nu ăr cadre didactice I tervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Profesor 4 4,36 - Curs LP Conferentiar 11 4,21 3, Sef lucrari 8 4,40 4, Asistent 6-4,20 Dr, cercet Drd/asist Valoarea medie/specializare 4,19 4,07 36

37 Numar cadre didactice 14 Numar discipline 29 (curs + LP) Specializarea TPPA Nu ăr cadre didactice I tervale de referi ță Grad didactic Numar Valori medii/grad didactic Curs Profesor 5 4,68 LP Conferentiar 16 4,28 3, Sef lucrari 4 4,4 4, Asistent 7-4,49 Dr, Drd/asist cercet 37

38 Valoarea medie/specializare 4,4 4,23 Numar cadre didactice Numar discipline (Curs + lp)

39 II. I di atorii evaluărilor pe ategorii de riterii În vederea analizei perfor a țelor înregistrate de cadrele didactice pe criteriile de evaluare, s-au calculat mediile/criteriu în parte, la nivel universitar și i dividual, la ivelul fie ărei fa ultăți. Modalitatea de prelucrare a datelor: - di fișierul sursă: au fost eli i ate toate i trările are u î depli eau riteriul preze ței i i e la a tivitățile dida ti e prevăzut de RC. Pentru calcularea mediilor pe criterii au fost mai întâi înlocuite calificativele cu punctajele corespondente, astfel: 1. Excelent 5 2. Foarte bine 4 3. Bine Satisfă ător-2 5. Insuficient- 1 Mediile calculate pentru fiecare criteriu sunt prezentate în tabelul ur ător. 39

40 40

41 INDICATORI DE REZULTAT PE CRITERII DE EVALUARE LA CURS FACULTATEA Modul de predare a fost i tera tiv şi atractiv? Cum apre ia i accesul la materialele didactice? Cu apre ia i modul în care cadrul didactic a respectat orarul a u at? Cu apre ia i disponibilitatea cadrului didactic î a răspu de elă uririlor stude ilor? Cadrul didactic a avut un comportament academic? Cadrul didactic v-a informat clar şi di ti p referitor la pro edura şi criteriile de evaluare a stude ilor? Total USAMV 4,18 4,26 4,44 4,33 4,42 4,34 Facultatea de Agri ultură Facultatea de Horti ultură Facultatea de Zooteh ie și Biotehnologii Fa ultatea de Știi ța și teh ologia Alimentelor Fa ultatea Medi i ă veteri ară Li ia ro â ă 4,33 4,35 4,46 4,42 4,5 4,40 4,18 4,24 4,43 4,31 4,43 4,42 4,30 4,36 4,46 4,44 4,44 4,34 4,20 4,28 4,44 4,44 4,40 4,46 4,00 4,17 4,42 4,26 4,38 4,35 41

42 Fa ultatea Medi i ă veteri ară Linia engleza Fa ultatea Medi i ă veteri ară Linia franceza 3,83 3,95 4,05 4,12 4,13 4,13 3,56 3,81 3,79 3,93 3,94 4,01 42

43 INDICATORI DE REZULTAT PE CRITERII DE EVALUARE LA LUCRĂRI PRACTICE FACULTATEA Cu apre ia i modul de corelare al u oşti elor de la lu rări practice/semi narii cu cele de la curs? A tivită ile de la lu rări practice/semninarii v-au ajutat la dezvoltarea aptitudinilor/compe te elor pra ti e? Cu apre ia i modul în care cadrul didactic a respectat orarul a u at? Cu apre ia i disponibilitate a cadrului didactic în a răspu de la î tre ările stude ilor şi a da sugestii şi î dru ări? Cadrul didactic a avut un comportamen t academic? Lu rările practice/se minariile au solicitat efort şi implicare a tivă di partea dvs. (studii bibliografic e, preze tări, proiecte, referate, utilizare echipament e de laborator)? Total USAMV 4,41 4,36 4,44 4,33 4,48 4,34 Facultatea de Agri ultură Facultatea de Horti ultură 4,41 4,35 4,46 4,42 4,52 4,40 4,54 4,44 4,43 4,51 4,49 4,47 Facultatea de 4,42 4,39 4,48 4,40 4,46 4,54 43

44 Zooteh ie și Biotehnologii Facultatea de Știi ța și tehnologia Alimentelor Facultatea Medi i ă veteri ară Li ia ro â ă Facultatea Medi i ă veteri ară Linia engleza Facultatea Medi i ă veteri ară Linia franceza 4,45 4,40 4,45 4,40 4,47 4,48 4,34 4,36 4,40 4,34 4,46 4,42 4,00 3,82 4,06 4,05 4,09 3,79 3,99 3,23 3,85 4,00 3,88 3,76 44

45 CONCLUZII Î ur a orga izării pro esului de evaluare a adrelor dida ti e de ătre stude ți, u ărul de parti ipa ți a crescut semnificativ, comparativ cu alte odalități de orga izare a evaluării. Totuși u ărul de evaluări ră â e î ă destul de s ăzut la ivel glo al, %. Nr Facultatea Nr. participanti 1 Facultatea de Agri ultură 2 Facultatea de Horti ultură 3 Facultatea de Zooteh ie și Biotehnologii 4 Facultatea de Știi ța și Tehnologia Alimentelor 5 Facultatea de Medi i ă veteri ară li ia ro â ă Facultatea de Medi i ă veteri ară li ia e gleză Facultatea de Medi i ă veteri ară li ia fra eză 6 TOTAL 1900 % Participare la nivel facultate % Participare la nivel de universitate Nr mediu evaluări valide % evaluari valide ,95% 19% ,4% ,029% 21% ,7% ,8% 14% ,02% ,9% 18% ,1% ,55% 28% ,32% 99 64,33% ,9% ,3% 45

46 Anexa II Parti iparea stude ților pe fa ultăți % la pro esul de evaluare Parti iparea totală a stude ților ro â i și străi i la evaluare % 46

47 Ponderea participării fa ultăților la evaluarea adrelor dida ti e % 47

48 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca Prorectoratul pentru Asigurarea Calităţii şi Resursa Umană Calea Manaştur 3-5, , Cluj-Napoca Tel: int. 352, Fax: / ww w.usamvcluj.ro/ calitate/ dac/ calitate@usamvcluj.ro FIŞĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI Facultatea: Programul de studiu: Titlul cursului: Nume cadru didactic curs: Frecvenţa dvs. la curs 100% Peste 50% Sub 50% Ore alocate studiului individual saptamanal Peste 3 ore Sub 3 ore Nr. Întrebare Notare Într. Excelent Foarte Bine Bine Satisfacator Insuficient C1 Modul de predare a fost interactiv şi atractiv? C2 Cum apreciaţi accesul la materialele didactice? C3 Cum apreciaţi modul în care cadrul didactic a respectat orarul anunţat? Cum apreciaţi disponibilitatea cadrului C4 didactic în a răspunde nelămuririlor studenţilor? C5 Cadrul didactic a avut un comportament academic? Cadrul didactic v-a informat clar şi din timp C6 referitor la procedura şi criteriile de evaluare a studenţilor? DA=1 NU=5 C7 Cadrul didactic a pretins sau a acceptat mită? C8 Cadrul didactic a avut o atitudine imorală? Nume cadru didactic seminar/lucrari practice: Nr. Într. LS1 LS2 LS3 LS4 LS5 LS6 Întrebare Cum apreciaţi modul de corelare al cunoştinţelor de la lucrări practice/seminarii cu cele de la curs? Activităţile de la lucrări practice/semninarii v-au ajutat la dezvoltarea aptitudinilor/competenţelor practice? Cum apreciaţi modul în care cadrul didactic a respectat orarul anunţat? Cum apreciaţi disponibilitatea cadrului didactic în a răspunde la întrebările studenţilor şi a da sugestii şi îndrumări? Cadrul didactic a avut un comportament academic? Lucrările practice/seminariile au solicitat efort şi implicare activă din partea dvs. (studii bibliografice, prezentări, proiecte, referate, utilizare echipamente de laborator)? DA=1 LS7 Cadrul didactic a pretins sau a acceptat mită? LS7 Cadrul didactic a avut o atitudine imorală? Legendă: Excelent=5; Foarte Bine=4; Bine =3; Satisfacator=2; Insuficient=1 DA= 1; NU=5 Notare Excelent Foarte Bine Bine Satisfacator Insuficient NU=5 VA MULŢUMIM! 1

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ANUL UNIVERSITAR SEMESTRUL I 1

EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ANUL UNIVERSITAR SEMESTRUL I 1 EVALUAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENŢI ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 SEMESTRUL I 1 CUPRINS I. Legislație ațio ală și Regula e te i ter e privi d evaluarea a tivității dida ti e de ătre stude ți

Mai mult

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl

Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apl Procedura de ăsurare a para etrilor asociati i dicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la Internet Para etrii preze tati se apli ă ofertelor o er iale de servi ii de a es la I ter

Mai mult

Orașul Cluj, oraș fără ex luziu e so io-teritorială Prezentare de prof. univ. dr. Enikő Vincze (UBB, Cluj) În cadrul Dezbaterii Desegregarea teritoria

Orașul Cluj, oraș fără ex luziu e so io-teritorială Prezentare de prof. univ. dr. Enikő Vincze (UBB, Cluj) În cadrul Dezbaterii Desegregarea teritoria Orașul Cluj, oraș fără ex luziu e so io-teritorială Prezentare de prof. univ. dr. Enikő Vincze (UBB, Cluj) În cadrul Dezbaterii Desegregarea teritorială la Pata Rât și mecanismele instituționale incluzive

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii r. /.. (ÎN BAZA OM NR. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Uni

FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii r. /.. (ÎN BAZA OM NR. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Uni FIŞA DISCIPLINEI Aprobat prin decizia Consiliului Facultăţii r. /.. (ÎN BAZA OM NR. 5703/2011) 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ Universitatea Sapientia superior 1.2 Facultatea Facultatea

Mai mult

PROIECTUL ZONA INDUSTRIALĂ PECICA TURNU (Z.I.P-TURNU) 1

PROIECTUL ZONA INDUSTRIALĂ PECICA TURNU (Z.I.P-TURNU) 1 PROIECTUL ZONA INDUSTRIALĂ PECICA TURNU (Z.I.P-TURNU) 1 1. PREZENTARE ZONĂ INDUSTRIALĂ PECICA - TURNU A eastă zo ă i dustrială este lo alizată la dista ţe foarte mici (3-10 km) de cinci puncte de interes

Mai mult

RECTORAT

RECTORAT Ministerul Educaţiei N aţionale UN IVERSITATEA DE ŞTIIN ŢE AGRICOLE ŞI MEDICIN Ă VETERIN ARĂ ION ION ESCU DE LA BRAD DIN IAŞI U n i v e r s i t y o f A p p l i e d L i f e S c i e n c e s a n d E n v i

Mai mult

ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naţionale Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Str. Domnească nr. 111 T

ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naţionale Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor Str. Domnească nr. 111 T Aprobat în Consiliul Facultății din 6.03.2019 RAPORT EVALUAREA GRADULUI DE SATISFACŢIE AL ABSOLVENŢILOR PROGRAMELOR UNIVERSITARE DE MASTER DIN DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE PROMOȚIA 2018 FACULTATEA

Mai mult

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Raport privind evaluarea activităţii didactice de către studenţi Facultatea de Automatică şi Calculatoare Anu

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Raport privind evaluarea activităţii didactice de către studenţi Facultatea de Automatică şi Calculatoare Anu FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Raport privind evaluarea activităţii didactice de către studenţi Facultatea de Automatică şi Calculatoare Anul universitar 2017-2018 - semestrul 1 Cuprins I. CADRUL

Mai mult

Data intrãrii în vigoare: 06

Data intrãrii în vigoare: 06 Pag. 1/8 CUPRINS 1 Scop...2 2 Domeniul de aplicare...2 3 Definiţii şi prescurtări...2 4 Documente de referinţă...2 5 Descrierea procedurii...2 6 Responsabilităţi...3 7 Înregistrări...4 8. Anexe.. 4 Elaborat:

Mai mult

RECTORAT

RECTORAT Ministerul Educaţiei Naţionale UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ ION IONESCU DE LA BRAD DIN IAŞI University of Applied Life Sciences and Environment FACULTATEA DE AGRICULTURĂ RAPORT

Mai mult

Clasificarea ocupatiilor din Romania H 1352/2010 republicata ANEXĂ STRUCTURA Clasifi ării o upaţiilor di Ro â ia - i el grupă de ază o for Clasifi ări

Clasificarea ocupatiilor din Romania H 1352/2010 republicata ANEXĂ STRUCTURA Clasifi ării o upaţiilor di Ro â ia - i el grupă de ază o for Clasifi ări Clasificarea ocupatiilor din Romania H 1352/2010 republicata ANEXĂ STRUCTURA Clasifi ării o upaţiilor di Ro â ia - i el grupă de ază o for Clasifi ării i ter aţio ale sta dard a o upaţiilor - ISCO 08)

Mai mult

Managementul Riscurilor Riscurile operaționale LABORATORUL ACADEMIC CĂLIN M. RANGU 2017

Managementul Riscurilor Riscurile operaționale LABORATORUL ACADEMIC CĂLIN M. RANGU 2017 Managementul Riscurilor Riscurile operaționale LABORATORUL ACADEMIC CĂLIN M. RANGU 2017 CUPRINS I: Managementul riscurilor Categorii de riscuri Riscurile operaționale II: Riscuri aferente fraudelor Ce

Mai mult

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR” UNIVERSITATEA CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR Str. Splaiul Unirii, nr. 76, sector 4, Bucureşti Tel: +40--07900, Fax: +40--08774, E-mail office@ucdc.ro Universitatea Creştinã Dimitrie Cantemir APROBAT, RECTOR

Mai mult

POLITICA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI

POLITICA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII „ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI A u B ROMÂNIA Ministerul Educaţiei Naționale Universitatea ARTIFEX din Bucureşti Acreditată prin Legea nr.133/2005 Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6, București Telefoane: 021.316.61.67; 021.316.61.68;

Mai mult

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E

REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada Nr.c TIP MĂSURĂ REALIZ la 12 luni rt I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E REALIZAREA PROGRAMULUI DE OCUPARE în perioada 1.01-31.12.2017 REALIZ la 12 I. T O T A L P E R S O A N E A S IS T A T E 18.832 II. T O T A L P E R S O A N E ÎN C A D R A T E 7.526 1 Servicii de mediere

Mai mult

Primăria Prezentare Your Administrativ Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bu

Primăria Prezentare Your Administrativ Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bu Pagina 1 din: 18 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind concesiune pentru bunurile care apartin proprietarii COD: P O-ADM-03 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/018

Mai mult

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Raport privind evaluarea activităţii didactice de către studenţi Facultatea de Automatică şi Calculatoare Anu

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Raport privind evaluarea activităţii didactice de către studenţi Facultatea de Automatică şi Calculatoare Anu FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE Raport privind evaluarea activităţii didactice de către studenţi Facultatea de Automatică şi Calculatoare Anul universitar 2018-2019 - semestrul 1 Cuprins I. CADRUL

Mai mult

Facultatea de Agricultur` admitere 2019 Facultatea de Horticultur` Facultatea de Îmbun`t`]iri Funciare [i Ingineria Mediului Facultatea de Ingineria [

Facultatea de Agricultur` admitere 2019 Facultatea de Horticultur` Facultatea de Îmbun`t`]iri Funciare [i Ingineria Mediului Facultatea de Ingineria [ de Agricultur` admitere 2019 de Horticultur` de Îmbun`t`]iri Funciare [i Mediului de [i Gestiunea Produc]iilor Animaliere de de Medicin` Veterinar` de Management, Inginerie Economic` în Agricultur` [i

Mai mult

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd

iul13_mart26_tropar_arhanghel_Troparele hramului.qxd.qxd LA UN ARHANGHEL 13 iulie, 26 martie Tropar, glas 4 T Rt s după Nanu Virgil Ioan @m20! 11!0010!! 1a!1 M ai ma re vo ie vo du le al oş ti lor ce reşti te ru O'!!0'!!A b

Mai mult

Documente de referinţă:

Documente de referinţă: RAPORT SINTETIC PRIVIND EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE PENTRU ANUL 2018 INTRODUCERE: Evaluarea performanțelor cadrelor didactice se realizează anual și are la bază patru componente

Mai mult

CURRICULUM VITAE 2017 STELA DRĂGULIN Str. SITEI, nr. 84- A, BRAŞOV,, ROMÂNIA ; Fe i i /.. / Ro â ă LOCU

CURRICULUM VITAE 2017 STELA DRĂGULIN Str. SITEI, nr. 84- A, BRAŞOV,, ROMÂNIA ; Fe i i /.. / Ro â ă LOCU STELA DRĂGULIN Str. SITEI, nr. 84- A, BRAŞOV,, ROMÂNIA 0744-321206; 0724-094724 steladragulin@yahoo.com Fe i i /.. / Ro â ă LOCUL DE MUNCĂ U i ersitatea Tra sil a ia di Braşo, Fa ultatea de Muzi ă EXPERIENŢȚA

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DIDFR PROCEDURĂ SPECIFICĂ PS-DIDIFR - 04 EVALUAREA Ediţia 2 PERFORMANŢELOR Data: octombrie 2016 CADRELOR DIDACTICE DIN Pag.

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DIDFR PROCEDURĂ SPECIFICĂ PS-DIDIFR - 04 EVALUAREA Ediţia 2 PERFORMANŢELOR Data: octombrie 2016 CADRELOR DIDACTICE DIN Pag. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA DIDFR PROCEDURĂ SPECIFICĂ PS-DIDIFR - 04 EVALUAREA Ediţia 2 PERFORMANŢELOR Data: octombrie 2016 CADRELOR DIDACTICE DIN Pag. 1 din 3 SISTEMUL ID/FR EVALUAREA PERFORMANŢELOR CADRELOR

Mai mult

RAPORT PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE COLEGIALĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE 2017/2018 Evaluarea colegială (interevaluarea) constituie un aspect imp

RAPORT PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE COLEGIALĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE 2017/2018 Evaluarea colegială (interevaluarea) constituie un aspect imp RAPORT PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE COLEGIALĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE 2017/2018 Evaluarea colegială (interevaluarea) constituie un aspect important în procesul de asigurare a calității, fiind

Mai mult

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI ÎN ANUL UNIVERSITAR Semestrul II CENTRUL DE DEZVOLTARE UNIVERSITARĂ ȘI MANAGEMENT AL CALIT

EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI ÎN ANUL UNIVERSITAR Semestrul II CENTRUL DE DEZVOLTARE UNIVERSITARĂ ȘI MANAGEMENT AL CALIT EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE DE CĂTRE STUDENȚI ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017 Semestrul II CENTRUL DE DEZVOLTARE UNIVERSITARĂ ȘI MANAGEMENT AL CALITĂȚII IULIE 2017 1 CUPRINS Pag. Cadrul legislativ și

Mai mult

Microsoft Word - RAPORT CEAC - FSUS 2018

Microsoft Word - RAPORT CEAC - FSUS 2018 RAPORT al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a Facultății de Științe Umaniste și Sociale -2018 1. Misiune, obiective, integritate academică Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA REGULAMENT privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele ID - IFR 2017 PREAMBUL Prezentul Regulament

Mai mult

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Revizia: 0 Acordarea voucherelor de vacanţă Pagina 1 din: 12 Exemplar nr.

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a II-a Revizia: 0 Acordarea voucherelor de vacanţă Pagina 1 din: 12 Exemplar nr. Pagina 1 din: 1 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind Acordarea voucherel or de vacanţă COD: P O-CFC-4 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/018 pentru aprobarea Codului

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei de școlarizare, studii universitare de LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 Nr. crt Facul UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA RECTORAT Repartizarea cifrei, studii universitare LICENŢĂ Anul I, anul universitar 2019/2020 prioritare zvoltare licee stinate 1 ȘTIINȚE Chimie Biochimie tehnologică A/ IF 50

Mai mult

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf

articol_nr11_12_ioana_mociar.pdf În asemenea situa ii, documentele justificative care stau la baza emiterii facturii pentru respectarea prevederilor legale cu privire la faptul generator i exigibilitatea opera iunii sunt: contract de

Mai mult

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page:

Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca Tel.: , Fax: Web page: Facultatea de Automatică şi Calculatoare Str. G. Bariţiu 26-28, 400027 Cluj-Napoca Tel.: 0264-401218, Fax: 0264-594835 Web page: http://www.ac.utcluj.ro Metodologia Facultăţii de Automatică şi Calculatoare

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM As igurarea c ontinuităţii ac tiv ităţilor des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-38 Edi

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM As igurarea c ontinuităţii ac tiv ităţilor des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-38 Edi Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM As igurarea c ontinuităţii ac tiv ităţilor des făș urate în unitatea de înv ăţământ Cod: PO -SCIM-38 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură

Mai mult

U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U MONITORIZAREA INTEGRĂRII ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI LA CICLUL DE MASTE

U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U MONITORIZAREA INTEGRĂRII ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI LA CICLUL DE MASTE U N I V E R S I T A T E A V A S I L E A L E C S A N D R I D I N B A C Ă U ABSOLVENŢILOR PE PIAŢA MUNCII ŞI LA COD: PROCEDURĂ OPERAŢIONA LĂ RECTOR Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Prenumele şi numele

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII Calea Mărăşeşti, Nr. 157

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII Calea Mărăşeşti, Nr. 157 ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII Calea Mărăşeşti, Nr. 157, Bacău, 600115 Tel. +40-234-542411, fax +40-234-545753

Mai mult

Raportul Directorului Departamentului de Ştiinţe Economice aferent anului 2015 Prof. Dr. Felix Arion 22/01/2016

Raportul Directorului Departamentului de Ştiinţe Economice aferent anului 2015 Prof. Dr. Felix Arion 22/01/2016 Raportul Directorului Departamentului de Ştiinţe Economice aferent anului 2015 Prof. Dr. Felix Arion 22/01/2016 Cuprins A. Activitate didactică 1. Structura resursei umane 2. Studenți 3. Publicații in

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Identific are ş i monitoriz area func ţiilor s ens ibile Cod: PS-SCIM-23 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Identific are ş i monitoriz area func ţiilor s ens ibile Cod: PS-SCIM-23 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ DE SISTEM Identific are ş i monitoriz area func ţiilor s ens ibile Cod: PS-SCIM-23 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură de Sistem privind Identificare

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU MONITORIZAREA SISTEMULUI TUTORIAL ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI A CELOR DE COMUNICARE BIDIRECȚIONALĂ

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU MONITORIZAREA SISTEMULUI TUTORIAL ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI A CELOR DE COMUNICARE BIDIRECȚIONALĂ UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI DIN BACĂU ID, A ACTIVITĂȚILOR APLICATIVE IFR ȘI BIDIRECȚIONALĂ ÎN SISTEMUL COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ RECTOR, Prof. univ. dr. ing. Carol SCHNAKOVSZKY Numele şi prenumele

Mai mult

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor Pagina 1

Primăria Prezentare Your Contabilitate Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor Pagina 1 Pagina 1 din: 9 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: P O-CFC-12 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Elaborarea documentelor Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.:

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Elaborarea documentelor Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.: Pagina 1 din: 13 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-18 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de î ăță â t superior U i ersitatea Teh i ă di Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord din Baia Ma

FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de î ăță â t superior U i ersitatea Teh i ă di Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord din Baia Ma FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1 Instituția de î ăță â t superior U i ersitatea Teh i ă di Cluj-Napoca Centrul Universitar Nord din Baia Mare 1.2 Facultatea De Inginerie 1.3 Departamentul De

Mai mult

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in

UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in UNIVERSITATEA LIBER INTERNA IONAL DIN MOLDOVA DEPARTAMENTUL TIIN E ECONOMICE DRA NAGEMENT PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA BAZELE MARKETINGULUI Chi in u 2009 Autor Melnic Oleg, dr. conf. Anul de studii

Mai mult

U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din "30" august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN

U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din 30 august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN U N IVERSITATEA DE STAT DIN M O LD Aprobat: Senatul USM din "" august 2017 Proces verbal n r. [_ Facultatea de Matematică şi Informatică PLAN DE ÎN VĂŢĂM ÂNT Nivelul calificării conform ISC E D - 7 Domeniul

Mai mult

Microsoft Word - PLAN OPERATIONAL SIM

Microsoft Word - PLAN OPERATIONAL SIM UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Tel./Fax: +40 268 471626; Tel.+40 268 412921- int.157 e-mail: f-sim@unitbv.ro PLAN OPERAŢIONAL pentru perioada anului

Mai mult

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM Raportul decanului privind evaluarea activităților didactice de către stud

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM Raportul decanului privind evaluarea activităților didactice de către stud UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM Raportul decanului privind evaluarea activităților didactice de către studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul

Mai mult

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO DAG-01 Ediţia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ privind colectarea de informaţii referitoare la statutul socio-pro

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO DAG-01 Ediţia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ privind colectarea de informaţii referitoare la statutul socio-pro Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Cod: PO DAG-01 Ediţia: 1 Revizia: 2 PROCEDURĂ privind colectarea de informaţii referitoare la statutul socio-profesional şi locul de muncă al absolvenţilor CUPRINS

Mai mult

Regulament privind întocmirea statelor de funcţii

Regulament privind întocmirea statelor de funcţii REGULAMENT PRIVIND ÎNTOCMIREA STATELOR DE FUNCŢII PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014-2015 A. NR. DE ORE/AN NORMATE 1. Numar de săptămâni normate/an; 41 săptămâni x 5 zile/săptămână 205 zile lucratoare/an x 8

Mai mult

MACHETA minister-lector

MACHETA minister-lector Notă: Anunțurile referitoare la posturile conferențiar universitar, profesor universitar, cercetător științific gradul II si cercetător științific gradul I vor fi completate și cu informațiile în limba

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA B-dul Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, România Te

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA B-dul Vasile Pârvan nr. 4, Timişoara, România Te 1 LISTA DE DIFUZARE Exemplar Destinatar Primit: Primit: Data nr. şi prenume Semnătura difuzării: 1. Rector Prof. Dr. Talpoş Ioan 2. Prorector Prof. Dr. Balint Ştefan 3. Prorector Prof. Dr. Brînzeu Pia

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea Aurel Vlaicu din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar 2016-2017 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad pg. 1 / 5 Facultatea: de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Departamentul: de

Mai mult

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ;

C.E.A.C. - ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROMANU SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/ ; SCOALA GIMNAZIALA ROMANU Str. Republicii, Nr. 55 Tel. 0239/697181; Fax 0239/697181 ; E-mail: scoalaromanu@yahoo.com PLANUL OPERAŢIONAL Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii Anul şcolar 2015-2016

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar Universitatea Aurel Vlaicu din Arad PO. 01 Anexa 1 pg. 1 / 5 Facultatea: de Științ PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând cu anul universitar 2014-2015 Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad pg. 1 / 5 Facultatea: de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială Departamentul:de

Mai mult

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( )

INNA POPENCO - RAPORT FINANCIAR 1 ( ) A n e x a nr. 3 la h o tărîrea C E C nr. 4 din 8 a u g u st 2 0 6 Raportul grupului de iniţiativă privind fluxul mijloacelor băneşti la d a ta de pentru susţinerea candidatului la funcţia de Preşedintele

Mai mult

RAPORT PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE COLEGIALĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE 2016/2017 Evaluarea colegială (interevaluarea) constituie un aspect imp

RAPORT PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE COLEGIALĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE 2016/2017 Evaluarea colegială (interevaluarea) constituie un aspect imp RAPORT PRIVIND PROCESUL DE EVALUARE COLEGIALĂ A ACTIVITĂȚII CADRELOR DIDACTICE 2016/2017 Evaluarea colegială (interevaluarea) constituie un aspect important în procesul de asigurare a calității, fiind

Mai mult

Primăria Prezentare Your Stare Civila Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Intocmirea actelor de casatorie Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.:

Primăria Prezentare Your Stare Civila Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Intocmirea actelor de casatorie Pagina 1 din: 13 Exemplar nr.: Pagina 1 din: 13 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PO-SCIV-02 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Elaborarea luc rării pentru obţinerea ates tatului pr ofes ional Cod: PO -CEAC-62 Ediţia: a III- a

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Elaborarea luc rării pentru obţinerea ates tatului pr ofes ional Cod: PO -CEAC-62 Ediţia: a III- a Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Elaborarea luc rării pentru obţinerea ates tatului pr ofes ional Cod: PO -CEAC-62 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACU PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2018-2019 III. NUMĂRUL ORELOR PE SĂPTĂMÂNĂ Pag. 1 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR

Mai mult

RAPORT

RAPORT RAPORT al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) a Facultății de Inginerie -2017 1. Misiune, obiective, integritate academică: Facultatea de Inginerie face parte din Universitatea Aurel

Mai mult

UNIVERSITATEA:

UNIVERSITATEA: MINISTERUL EDUCAŢIEI NATIONALE UNIVERSITATEA 1 DECEMBRIE 1918 DIN ALBA IULIA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC APROBAT RECTOR, Prof. univ. dr.

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2019-2020 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: MANAGEMENT Specializarea/Programul

Mai mult

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII PLAN OPERAŢIONAL AL FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII pentru anul 2014 1. Obiective şi acţiuni specifice privind managementul

Mai mult

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE

Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GE Pag. 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR Domeniul: ECONOMIE ŞI AFACERI INTERNAŢIONALE

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar Domeniul: Ştiinţa mediului UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE Ş

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar Domeniul: Ştiinţa mediului UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE Ş 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 Domeniul: Ştiinţa mediului UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI Specializarea/Programul

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regul MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA REGULAMENT PRIVIND STATELE DE FUNCŢII ŞI NORMELE UNIVERSITARE Regulation regarding the payroll system and teaching loads

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica Pagina 1 din: 9 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-04 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex empl

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex empl Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Norme igienic o-s anitare pentru v iz itatori Cod: PO -ADM-16 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Norme igienico-sanitare

Mai mult

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT

ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT ORDIN Nr. 7 din 4 ianuarie 2010 pentru aprobarea modelului i con inutului unor formulare de înregistrare în scopuri de tax pe valoarea ad ugat EMITENT: MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE AGEN IA NA IONAL DE

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/ Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 0300 UNIVERSITATEA SPIRU HARET Acreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002 Sediul central: BUCUREŞTI ROMÂNIA Str. Ion Ghica, nr. 13, Sector 3, Cod poştal: 030045 Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76 Tel./Fax:

Mai mult

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a

RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE Nr Activităţi Tipul de Obiective Termene Respons Indicatori de crt a RAEI Partea a II-a DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII REALIZATE crt activitate 1 abilităţi realizare 1 Aplicarea testelor 1.Elaborarea Îmbunăta Oct CEAC Existenţa iniţiale şi interpretarea

Mai mult

Aprobat

Aprobat Aprobat prin Hotărârea Colegiului Ministerului învăţământului al Republicii Moldova nr. 3.4/3 din 27 septembrie 2001 REGULAMENTUL de organizare şi desfăşurare a învăţământului fără frecvenţă în instituţiile

Mai mult

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R

Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Padilla (c ) Superius I B & c Ú w 6 w w w w Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B & c w œ# # w R Salve Regina à 8 Juan Gutiérrez de Pilla (.1590-1664) Superius I B 6 6 6 6 Sal - ve Re - gi - na ma - ter, Altus I B Re - gi - na ma - - - - - ter, Re - gi - Tenor I B b Re - gi - na ma - - - ter, Re -

Mai mult

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea sedintelor Comisiei Pagina 1 din: 11 Exemp

Primăria Prezentare Your Comisie Monitorizare Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Organizarea sedintelor Comisiei Pagina 1 din: 11 Exemp Pagina 1 din: 11 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PS-SCIM-17 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Microsoft Word - iea 1.doc

Microsoft Word - iea 1.doc Nr. din Formular USAMV 0204040218 FIŞA DISCIPLINEI 1. Date despre program 1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 1.2. Facultatea Horticultură

Mai mult

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD ARAD, Bd. Revoluţiei nr , tel./fax 00

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD ARAD, Bd. Revoluţiei nr , tel./fax 00 ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDIŞ DIN ARAD 310025 ARAD, Bd. Revoluţiei nr. 94-96, tel./fax 0040/0257/280260, e-mail: rectorat@uvvg.ro, web: www.uvvg.ro

Mai mult

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT al promoţiei 2016-2019 Programul de studii universitare de licenţă: INFORMATICĂ Domeniul fundamental: Domeniul de licenţă: Facultatea: Durata studiilor: Forma de învăţământ: MATEMATICĂ

Mai mult

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Urmarirea recomandarilor din rapoartele de audit Pagina

Primăria Prezentare Your Audit Public Intern Procedură Documentată: Ediţia: a III-a Revizia: 0 Urmarirea recomandarilor din rapoartele de audit Pagina Pagina 1 din: 12 Entitatea publică: Departamentul (Direcţia): PROCEDURĂ DOCUMENTATĂ privind COD: PO-API-04 Docum ente de referi nţă: Ordin 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial

Mai mult

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu Facultatea Farmacie REGULAMENT CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂ

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu Facultatea Farmacie REGULAMENT CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA ŞI DESFĂ Pag. 1 / 6 Discutat şi aprobat la şedinţa Comisiei metodice a disciplinelor Farmaceutice, Proces verbal nr. 9 din 23 octombrie 2013 Eugen Diug, profesor universitar APROBAT la ședința Consiliului Facultății

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior: examene de absolvire, licenţă, diplomă, disertaţie

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnaţu L/Subsemnat^, CjO / ^, având funcţia h ti rr. CNP % domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind F

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnaţu L/Subsemnat^, CjO / ^, având funcţia h ti rr. CNP % domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind F DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnaţu L/Subsemnat^, CjO / ^, având funcţia h ti rr. CNP % domiciliul cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind Falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că

Mai mult

Situatia promovabilitatii studentilor

Situatia promovabilitatii studentilor Aprobat in Consiliul Facultății din 07.12.2015 PLANUL OPERAŢIONAL al FACULTĂŢII ŞTIINŢA ŞI INGINERIA ALIMENTELOR pentru anul universitar 2015-2016 Planul Operaţional al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria

Mai mult

asigur`, prin facult`]ile sale, calific`ri [i competen]e în urm`toarele specializ`ri: Agricultură INGINER Silvicultură INGINER Biologie LICENȚIAT 167

asigur`, prin facult`]ile sale, calific`ri [i competen]e în urm`toarele specializ`ri: Agricultură INGINER Silvicultură INGINER Biologie LICENȚIAT 167 asigur`, prin facult`]ile sale, calific`ri [i competen]e în urm`toarele specializ`ri: gricultură INGINER Silvicultură INGINER Biologie LICENȚIT 167 de ani de înv`]`mânt agronomic românesc INGINER Peisagistică

Mai mult

PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE LA

PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE LA PROCEDURĂ PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE LA UNIVERSITATEA ROMÂNOGERMANĂ DIN SIBIU Cod procedură Ediţia Revizia Nr. pagini URGS 04 4 0 I. Scop. Instituirea unei proceduri metodologice prin care: Studenţii

Mai mult

CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE

CRITERII DE EVALUARE PE BAZĂ DE PUNCTAJ A CADRELOR DIDACTICE Universitatea din Craiova Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Str. A.I. Cuza nr.13, cod 200585 Tel/Fax: +40251 411317 http://feaa.ucv.ro REGULAMENT PRIVIND EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea patrimoniului unităţii de înv ăţământ Cod: PO -ADM-08 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea patrimoniului unităţii de înv ăţământ Cod: PO -ADM-08 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 E Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ G es tionarea patrimoniului unităţii de înv ăţământ Cod: PO -ADM-08 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Gestionarea

Mai mult

UNIVERSITATEA

UNIVERSITATEA UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCOVEANU PITEŞTI METODOLOGIE PRIVIND EVALUAREA ACTIVITĂŢII CADRELOR DIDACTICE 2016 1. SCOP Scopul acestei metodologii este de a descrie procedura de evaluare profesională individuală

Mai mult

Analize SWOT specifice pentru fiecare dintre programele PSM selectate PSM1-PSM8. LISTA PROGRAMELOR ANALIZATE Denumirea Cod Facultatea care il implemen

Analize SWOT specifice pentru fiecare dintre programele PSM selectate PSM1-PSM8. LISTA PROGRAMELOR ANALIZATE Denumirea Cod Facultatea care il implemen Analize SWOT specifice pentru fiecare dintre programele PSM selectate PSM1-PSM8. LISTA PROGRAMELOR ANALIZATE Denumirea Cod Facultatea care il implementeaza Universitatea care il propune Sisteme de procesare

Mai mult

Chestionar parinti

Chestionar parinti Chestionarul pentru părinţi (nivelurile antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal) Răspunsurile marcate cu un cerculeţ permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu un pătrăţel

Mai mult

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD:

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD: UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI D I N B A C Ă U INIȚIEREA, APROBAREA, MONITORIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI EVALUAREA PERIODICĂ A PROGRAMELOR DE STUDII COD: PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ Aprobat RECTOR, Prof. univ.

Mai mult

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULU

1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULU 1 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2017-2018 UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MEDIULUI Domeniul: Ştiinţa mediului Specializarea/Programul

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Întoc mire pontaj Cod: PO -SECR-03 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţi

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Întoc mire pontaj Cod: PO -SECR-03 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţi Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Întoc mire pontaj Cod: PO -SECR-03 Ediţia: a III- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Întocmire pontaj COD: PO-SECR-03 Ediţia:

Mai mult

Microsoft Word - Metodologia Certificate de Competenta Lingvistica.doc

Microsoft Word - Metodologia Certificate de Competenta Lingvistica.doc FU DAŢIA ROMÂ IA DE MÂI E U IVERSITATEA SPIRU HARET CE TRUL PE TRU LIMBI STRĂI E METODOLOGIA OBŢI ERII CERTIFICATULUI DE COMPETE ŢĂ LI GVISTICĂ Introducere Organizarea şi desfăşurarea examenului de compentenţă

Mai mult

18_HS_169_ _Anexa_06

18_HS_169_ _Anexa_06 Aprobat in HS nr. din.04.20 R O M Â N I A MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI U N I V E R S I T A T E A D I N O R A D E A Adresa: Str. Universităţii nr., 40087 Oradea, România Telefon: +40

Mai mult

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Prev enirea ș i reduc erea abandonului ș c olar Cod: PO -CEAC-73 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex em

Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Prev enirea ș i reduc erea abandonului ș c olar Cod: PO -CEAC-73 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex em Prez entare Şc oală Your PRO CEDURĂ O PERAŢIO NALĂ Prev enirea ș i reduc erea abandonului ș c olar Cod: PO -CEAC-73 Ediţia: a II- a Rev iz ia: 0 Ex emplar nr.: 1 Procedură Operaţională privind Prevenirea

Mai mult

Microsoft Word - Conventie_cadru_2016.doc

Microsoft Word - Conventie_cadru_2016.doc CONVENŢIE - CADRU privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă Prezenta convenţie stabileşte cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii

Mai mult

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul/Subsemnata, Cornea Ecaterina, având funcţia de asistentă şefă la Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, CNP, domiciliul Localitatea Sibiu, Sibiu cunoscând prevederile art.

Mai mult

Procedura de monitorizare a programelor de studiu, a planurilor de învăţământ şi a fişelor de disciplină (licenţă şi master) Procesul de monitorizare

Procedura de monitorizare a programelor de studiu, a planurilor de învăţământ şi a fişelor de disciplină (licenţă şi master) Procesul de monitorizare Procedura de monitorizare a programelor de studiu, a planurilor de învăţământ şi a fişelor de disciplină (licenţă şi master) Procesul de monitorizare a programelor de studiu, a planurilor de învăţământ

Mai mult

Microsoft Word - Ghid de elaborare a lucrarii de licenta MM-MK (ATENTIE - an referinta diagnostic economico-financiar pag.3)

Microsoft Word - Ghid de elaborare a lucrarii de licenta MM-MK  (ATENTIE - an referinta diagnostic economico-financiar pag.3) UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ FACULTATEA DE MANAGEMENT-MARKETING DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT - MARKETING GHID DE ELABORARE A LUCRĂRII DE LICENŢĂ Domeniul de licență: Marketing Specializarea: Marketing

Mai mult

I. RAPORT SINTETIC DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ EXTERNĂ A. Instituţia evaluată: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Reg

I. RAPORT SINTETIC DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ EXTERNĂ A. Instituţia evaluată: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Reg I. RAPORT SINTETIC DE EVALUARE INSTITUŢIONALĂ EXTERNĂ A. Instituţia evaluată: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României Timișoara B. Perioada vizitei:

Mai mult