VLADIMIRESCU. Ziar de informare a cetãþenilor comunei. sãptãmânã de sãptãmânã

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "VLADIMIRESCU. Ziar de informare a cetãþenilor comunei. sãptãmânã de sãptãmânã"

Transcriere

1 Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003 (reactualizate) ºi HG 1723/2004 Anul 4 - Nr OCTOMBRIE pagini Tiraj: exemplare E D I T O R I A L Învãþãmântul: început de culturã, care-l pregãteºte pe om sã o doreascã ºi sã o guste «Învãþãturã: aur care are preþ oriunde.» Stimaþi cititori, În numãrul trecut am scris cum a fost la ALBA IULIA. La Alba am vãzut istorie. Am pus mâinile ºi-am pipãit dovezile în muzeul de istorie. Am fost în marea salã a unirii. Am atins cu privirea credenþialele. Am participat la schimbarea gãrzii la poarta cetãþii. Am intrat în catedrala unirii. M-am simþit mândru cã sunt român. Stimaþi elevi primarul oferã douã premii primilor doi elevi care trimit la redacþie rãspuns corect la urmãtoarele douã întrebãri în legãturã cu Alba Iulia. 1. În ce an a cucerit Mihai Viteazul Alba Iulia? 2. Numiþi doi arãdeni dintre corifeii Marii Uniri de la Alba Iulia ºi precizaþi data proclamãrii Unirii. Premiul pentru rãspunsul corect este de 50 lei noi. Precizez: primii doi sosiþi - primii doi serviþi! Câºtigãtoriilor li se va publica numele ºi fotografia în ziar. ***** Având douã zile la dispoziþie am dat o fugã nu departe în satul Lancrãm pentru a vedea locul de naºtere ºi de veci a poetului ºi filozofului Lucian Blaga. Îmaginile din pagina 2 spun ele multe. ***** La întoarcere am dormit o noapte la mãnãstirea Brâncoveanu de la Sâmbãta, ctitoritã de Constantin Brâncoveanu. Da, este acel domnitor cãruia turcii pentru cã nu a vrut sã-ºi lase credinþa i-au tãiat capul. Lui ºi celor patru fii ai sãi. Pentru cã în urmã nu cu prea mult timp mãnãstirea a fost în paraginã, un inimos Mitropolit de Ardeal Antonie Plãmãdealã a condus ºi coordonat reconstituirea mãnãstirii. Construcþiile sunt în stil Brâncovenesc. Întregul complex este o bijuterie a arhitecturii româneºti. La reconstrucþie au contribuit ºi oameni cu suflet din Arad a cãror nume îl veþi vedea pe imaginile din pagina doi. ***** Stimaþi cititori am scris aceste rânduri pentru a-i îndemna pe copii sã solicite dascãlilor lor excursii de studiu la faþa locurilor unde evenimentele sau produs. Cu costuri minime la care ºi primãria este dispusã sã contribuie eficienþa cunoaºterii este mult Continuare în pagina 2 Atenþie! Modificãri în ceea ce priveºte cuantumul ajutoarelor pentru încãlzire Pag. 3 Sfânta Cuvioasã Parascheva Sfânta maica noastrã Parascheva, numitã cea Nouã, de la Iaºi, a Moldovei luminãtoare ºi lauda întregii Ortodoxii, este sãrbãtoritã, în fiecare an, în ziua de 14 octombrie, când are loc un mare pelerinaj la Catedra Mitropolitanã din Iaºi

2 ACTUALITATE Învãþãmântul: început de culturã, care-l pregãteºte pe om sã o doreascã ºi sã o guste Urmare din pagina 1 mai mare decât teoria impusã între ora de plecare ºi sosire a unui tramvai care mereu întârzie scurtând ºi din timpul orelor. Cu tot respectul trebuie sã vorbim odatã ºi odatã de calitatea,învãþãmântului din comunitatea noastrã. Cu tot respectul ºi dascãlii au obligaþii, nu numai administraþia. ªi uitându-te mereu la ceas cã pleacã tramvaiul sau nu mai vine tramvaiul nu mai rãmâne timp pentru altele, foarte importante. Dacã am supãrat cu iertare sã-mi fie. Sunt dispus ºi Pag. 2 Casã de piatrã! la o discuþie cu întreg corpul didactic. Sincerã, directã, ºi fãrã sã ne uitãm la ceas pentru cã pleacã tramvaiul. ***** Al Dumneavoastrã, Ioan Criºan P.S.: Fotografiile din aceastã paginã vor înlocui, astãzi, rubrica întâmplãrilor produse în ultimua perioadã. Eu cred cã acestea constituie argumente solide pentru ceea ce am scris. LANCRÃM Casa Memorialã Lucian Blaga GUªÃ GABRIEL & BORªERI DIANA-MARIA COVACI ANDREI-LUCIAN & CERBE ROXANA ALBA-IULIA RAD CRISTIAN-MARIUS & BILANIOC RODICA-MIHAELA SIGHIªOARA Vã dorim sã aveþi copii frumoºi ºi sãnãtoºi!

3 ACTUALITATE Pag. 3 Ajutor pentru încãlzire Vã aducem la cunoºtinþã cã, în conformitate cu prevederile Ordinului Guvernului 106 din 7 octombrie 1009, pentru modificarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 5 din 2003, privind acordarea de ajutoare pentru ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI, s-a modificat venitul net pe membru de familie de la 615 la 425 lei. În acest sens, vor beneficia de ajutorul de încãlzire, familiile a cãror venit pe membru de familie nu depãºeºte suma de 425 lei. Cererile se depun, în perioada , zilnic, între orele 8-14, la Primãria Vladimirescu Biroul Social, cu urmãtoarele acte necesare: - cerere-tip (se completeazã la Primãria Vladimirescu) - copie de pe buletine/acte de identitate - copie de pe certificatele de naºtere ale copiilor (copiii care au împlinit deja vârsta de 14 ani, vor prezenta buletinele/actele de identitate) - adeverinþã de salar (pe ultima lunã, de la locul de muncã) - copie a cuponului de pensie - declaraþie pe proprie rãspundere pentru cei care nu realizeazã nici un venit (se completeazã la Primãria Vladimirescu) - pentru ºomeri: cupon de ºomaj - ultima facturã de gaz. Tabel privind cuantumul ajutoarelor de încãlzire Încãlzire pe Gaz Încãlzire pe lemne Venit net pe Subvenþia Subvenþia membru de familie acordatã acordatã Pânã la 155 lei 262 lei 54 lei Între lei 162 lei 48 lei Între lei 137 lei 44 lei Între lei 112 lei 39 lei Între lei 87 lei 34 lei Între lei 62 lei 30 lei Când bunul-simþ nu mai are cãutare, numai prostia îºi aratã rodul! Pentru cã nu au gãsit pereþi pe care sã-ºi cresteze operele emanate din adâncul puþ al gândirii, niºte indivizi certaþi cu bunul-simþ au crezut cã este necesar sã-ºi punã amprenta creativã pe pereþii Grãdiniþei PN 1 din Vladimirescu. Numai ce am scris la ziar cã aceastã grãdiniþã a trecut prin transformãri radicale, prin grija pãrinþilor ºi bunicilor celor care frecventeazã aceasã instituþie de învãþãmânt, cã s-au ºi gãsit câþiva care sã-ºi batã joc de munca acestor oameni. Mãcar de-ar fi desenat ceva mai potrivit pentru grãdinari. Sau, poate, au desenat ceea ce lor le... lipseºte?! Text ºi foto: Claudiu Iacob Horoscop sãptãmânal Balanþã: Pentru Balanþe se anunþã o sãptãmânã a aºteptãrilor ºi emoþiilor, mai ales în ceea ce priveºte banii, iar acest lucru le va genera o stare de frustrare ºi nervozitate, care se va reflecta ºi asupra celor din jur. Scorpion: Scorpionii vor fi visãtori ºi plini de imaginaþie, în zilele urmãtoare, când vor încerca sã rupã monotonia traiului cotidian cu tot felul de mici nebunii: vor pleca într-o excursie neplanificatã, vor face o achiziþie extravagantã sau îºi vor schimba look-ul. Sãgetãtor: Pe Sãgetãtori îi aºteaptã niºte momente importante, care presupun pregãtiri serioase, mai ales cã vor putea coordona niºte proiecte, vor fi gazdele unor evenimente sau vor primi responsabilitãþi noi la serviciu. Capricorn: Capricornii tind sã neglijeze unele probleme de sãnãtate, care se vor agrava dacã nu sunt tratate rapid, iar cineva din familie îi va convinge sã se ocupe ºi de aceste lucruri; un conflict profesional minor îi aºteaptã pe la mijlocul sãptãmânii, dar vor ieºi cu fruntea sus. Vãrsãtor: În aceastã sãptãmânã, Vãrsãtorii vor fi uºor melancolici ºi se vor simþi nemulþumiþi de ei înºiºi, iar acest lucru îi va împinge sã caute confirmare din partea strãinilor, fiind tentaþi sã se arunce în flirturi care le pot periclita relaþia. Peºti: Peºtii vor primi o loviturã neaºteptatã, venitã din partea cuiva de la serviciu, în care poate fi vorba de niºte afirmaþii false sau chiar de atacuri directe, asta pentru cã cineva este invidios pe realizãrile lor ºi încearcã sã le punã beþe în roate. Berbec: Sãptãmâna aceasta nu strãluceºte la capitolul surprizelor, dar asta nu înseamnã cã nu va fi una destul de bunã: în principal, muncã, muncã ºi iar muncã, cu rezultate mulþumitoare ºi care va solicita mai mult timp, decât nervi. Taur: Este o perioadã în care Taurii trebuie sã ia o serie de decizii importante: acum este momentul sã se gândeascã foarte bine dacã vor sã facã schimbãri în carierã, în relaþia amoroasã, în stilul lor de viaþã, adicã sã ia niºte hotãrâri radicale, ce vor avea consecinþe pe termen lung. Gemeni: Gemenii ar trebui sã-ºi punã un pic viaþa în ordine, mai alesa cã ei se pricep foarte bine sã elaboreze planuri mãreþe, dar nu dau atenþie unor detalii care pot schimba totul, aºa cã n-ar fi rãu sã-ºi aducã aminte cã nu este neapãrat nevoie sã întoarcã lumea cu susul în jos ºi cã, uneori, ajunge sã facã niºte schimbãri mai mici, dar bine gândite. Rac: Racii îºi vor concentra energia asupra relaþiei amoroase, fiind foarte romantici în aceastã perioadã, copleºindu-ºi partenerii cu tot felul de atenþii; iar pentru cei care au probleme în relaþia de cuplu, aceastã atitudine se va dovedi salvatoare. Leu: Leii vor începe sãptãmâna mai lent, fãrã prea multã energie ºi chef de muncã; doar partenerul de cuplu va avea puterea sã le mai ridice moralul, cu mici surprize ºi gesturi tandre. Fecioara: Fecioarele þin cu dinþii de programul lor ultraorganizat, însã acest lucru nu va fi neapãrat în avantajul lor: în zilele urmãtoare vor apãrea foarte multe ocazii de distracþie, care le vor solicita umorul ºi spontaneitatea, aºa cã... sã profite la maxim, pentru cã nu vor regreta! Citeºte azi ce scriu ziarele de mâine! «DUMNEAVOASTRà ÎNTREBAÞI, PRIMARUL Và RÃSPUNDE» Acest spaþiu vã este destinat dumneavoastrã, cititorilor noºtri, pentru a intra în dialog cu primarul comunei VLADIMIRESCU. Cum veþi face? Dupã ce veþi completa cuponul de mai jos cu întrebãrile dumneavoastrã, decupaþi cuponul ºi îl trimiteþi la secretariatul Primãrei Vladimirescu cu specificaþia PENTRU ZIARUL VLADIMIRESCU - SÃPTÃMÂNà DE SÃPTÃMÂNÃ, str. Revoluþiei nr. 4, Vladimirescu, tel: 0257/ , 0257/ , fax: 0257/ Numele ºi prenumele... Adresa... Întrebãri

4 ÎNVÃÞÃMÂNT Pag. 4 O nouã generaþie de boboci, dar aceleaºi responsabilitãþi! În vizitã la elevii din clasa I de la ªcoala Generalã cu clasele I-VIII din Vladimirescu (II) RUSSU DANIEL FLORIN COSTEA CLAUDIU NICOLAE OCTAVIAN ARDELEAN LUCA ADRIAN COSMA IASMINA ALEXANDRA ZAHA CLAUDIA IOANA LUKA CARINA RECHEªAN ALIN TEGLAª IOANA TÃTAR MATEI ªcoala Generalã cu clasele I-VIII Vladimirescu Clasa I A - Anul ºcolar Învãþãtor: IOAN PRIBAC

5 SPIRITUALITATE - SPORT Viaþa Sfintei Cuvioase Parascheva Sfânta Parascheva de la Iaºi se prãznuieºte la 14 octombrie, când se face mare pelerinaj din toatã þara Sfânta maica noastrã Parascheva, numitã cea Nouã, de la Iaºi, a Moldovei luminãtoare ºi lauda întregii Ortodoxii, s-a nãscut în satul Epivat, din Tracia Rãsãriteanã, nu departe de Constantinopol, pe la începutul secolului al Xl-lea e.n., din pãrinþi binecredincioºi ºi de bun neam. Cei doi copii, Eftimie ºi Parascheva, au primit în familie o aleasã creºtere ºi educaþie religioasã. Astfel, Eftimie, fratele mai mare al cuvioasei, a intrat înaintea ei în nevoinþa monahalã. Apoi, pentru sfinþenia vieþii lui, ajunge episcop al Matidiei ºi pãstoreºte bine Biserica lui Hristos pânã la sfârºitul vieþii. La fel ºi Sfânta Parascheva, iubind mai mult decât orice pe Hristos, la vârsta de aproape 15 ani, a intrat într-o mãnãstire de fecioare din oraºul Ieraclia Pontului. Dupã cinci ani se închinã la Mormântul Domnului ºi se nevoieºte mai mulþi ani într-o micã mãnãstire de cãlugãriþe pustnice de pe Valea Iordanului. La vârsta de 25 de ani, luând poruncã de la îngerul Domnului, s-a reîntors în patrie ºi s-a nevoit încã doi ani lângã biserica satului natal, Epivat. Pe la jumãtatea secolului XI, anul 1050, la vârsta de 27 de ani, Sfânta Parascheva ºi-a dat sufletul în mâinile Domnului ºi a fost înmormântatã aproape de malul mãrii. Mai târziu, în urma unor minuni la mormântul ei, moaºtele Cuvioasei Parascheva au fost aflate întregi în pãmânt ºi s-au pus în biserica Sfinþilor Apostoli din satul Epivat, spre cinstire ºi închinare. Aici au stat sfintele ei moaºte aproape 175 de ani. * În anul 1223, þarul româno-bulgar Ioan Asan al II-lea ( ) a strãmutat moaºtele Cuvioasei Sfânta Parascheva la Târnovo, capitala Bulgariei, fiind depuse în catedrala cu hramul Adormirea Maicii Domnului. La Târnovo au stat moaºtele celei numita Sfânta Parascheva 160 de ani. * În anul 1393, cãzând Bulgaria sub ocupaþia turcilor, sfintele ei moaºte au fost dãruite pentru puþin timp lui Mircea cel Bãtrân, domnul Þãrii Româneºti. Dupã trei ani, turcii le-au dat cneghinei Anghelina a Serbiei, care le strãmutã la Belgrad, unde rãmân 125 Invitaþie pentru toþi pensionarii! de ani. * În anul 1521, turcii ocupã ºi Serbia ºi iau din nou ostatice moaºtele binefacatoarei noastre, Sfânta Parascheva, pe care le duc în palatul sultanului din Constantinopol. Apoi, sfintele ei moaºte sunt rãscumpãrate de la turci de cãtre Patriarhia Ecumenicã cu de ducaþi de aur ºi rãmân în Catedrala patriarhalã din Fanar timp de 120 de ani. * În anul 1641, însã, ajungând Patriarhia de Constantinopol datoare la Poarta otomanã cu sume mari de bani, ce reprezentau birul anual impus asupra Bisericii, patriarhul Partenie a dãruit moaºtele Cuvioasei Sfânta Parascheva, drept recunoºtinþã, domnului Moldovei, Vasile Lupu, care a achitat turcilor toate datoriile patriarhilor de Constantinopol ºi Ierusalim pe mai mulþi ani. * În anul 1641, la 13 iunie, moaºtele Preacuvioasei maicii noastre Sfânta Parascheva au ajuns în Iaºi ºi au fost aºezate cu multã cinste în frumoasa bisericã atunci ziditã, a Mãnãstirii Sfinþilor Trei Ierarhi. Aici au stat pânã la 26 decembrie, 1888, când au fost scãpate prin minune de un incendiu. Apoi au fost transferate în noua Catedralã mitropolitanã din Iaºi unde se aflã ºi astãzi. Pag. 5 Au cedat în faþa campionilor! CS Vladimirescu Atletico Arad 1-3 De data aceasta, micuþii fotbaliºti de la CS Vladimirescu 2003 au trebuit sã se recunoascã învinºi, în faþa celor de la Atletico Arad, nimeni alþii decât chiar campionii en-titre ai acestei competiþiei dotate cu Cupa Hagi. Antrenorul Dinu Sorin ºi-a motivat elevii la pauzã, dar a trebuit sã recunoascã, în cele din urmã, cã cei de la Atletico au fost mai buni. ÎN ATENÞIA PRODUCÃTORILOR AGRICOLI Centrul de Zi pentru Persoanele Vârstnice Conform Ordinului MAPDR Nr. 465 / ºi a Ordinului MAPDR nr. 29 / se acordã sprijin financiar producãtorilor agricoli din sectorul vegetal prin subvenþionarea motorinei utilizate pentru lucrãrile mecanice de înfiinþare a culturilor agricole din toamna anului Cuantumul subvenþiei este de 1,00 lei / litru aferent unei cantitãþi de 39 litri / ha de culturã înfiinþatã în toamna anului Vladimirescu str. Vasile Milea κi aºteaptã oaspeþii în fiecare zi, între orele 16 ºi 20. Toþi pensionarii care vor trece pragul locaþiei, se vor bucura de posibilitatea de a se relaxa, urmãrind programele TV, citind presa sau jucând diverse jocuri de societate. Documente necesare: 1. Cerere tip, care se gãseºte la sediul Primãriei Vladimirescu; 2. Copie de pe B.I. / C.I. pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de înmatriculare ºi / sau certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice, dupã caz; 3. Copie de pe actul de proprietate ºi / sau concesionare ºi / sau arendã ºi / sau alte acte doveditoare a dreptului de folosinþã ºi / sau proprietãþii asupra suprafeþei de teren pe care se înfiinþeazã culturi, dupã caz; 4. În situaþia suprafeþelor arendate, tabelul contractelor de arendã încheiate, avizate de secretarul primãriei ºi de primar, cuprinzând numãrul ºi data contractelor, numele ºi prenumele arendatorului ºi suprafaþa de teren arendatã; 5. În situaþia suprafeþelor care se lucreazã individual, în cazul moºtenitorilor care deþin terenuri agricole pentru care nu s-a dezbãtut succesiunea, împuternicirea celorlalþi moºtenitori, pentru acela care solicitã sprijinul financiar, sub formã de declaraþie pe propria rãspundere; 6. Adeverinþã eliberatã de primãrie conform înscrisurilor din registrul agricol. Data de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar este cuprinsã între 1 august ºi 30 octombrie Dr. Ing. ADRIANA LAZÃR

6 SPORT Pag. 6 Capul sus ºi... privirea numai înainte! La sfârºitul sãptãmânii trecute, doar echipa antrenatã de Cristian Sculici - CS Vladimirescu a obþinut victoria (mai ales cã juca pe teren propriu, iar o altã opþiune era exclusã din start!), în timp ce Mureºana Mândruloc (antrenor Gligore Bora) a þinut piept - tot pe teren propriu - liderului la zi în Onoare (seria A), Semlecana Semlac, care venea la Mândruloc cu un bagaj de 9 victorii, din tot atâtea meciuri, iar pentru Regal Horia, aceastã echipã inimoasã, care joacã fotbal cu sufletul ºi cu dorinþa de a face miºcare, urma o deplasare în cartierul Sânicolaul Mic, acolo unde Banatul (care a primit cadou de la autoritãþi o bazã sportivã de nota 10!) se anunþa a fi o echipã de care se trece foarte greu, sau chiar deloc. **** Banatul Sânicolaul Mic - Regal Horia 5-0 (5-0). Scorul de 0-5 înregistrat de Regal Horia ar putea da apã la moarã cârcotaºilor, dar din discuþia avutã marþi seara cu Rãzvan Salanþ, corespondentul local al ziarului nostru, meciul de duminicã a avut douã reprize diametral opuse, ca desfãºurare. Dacã în prima reprizã, echipa condusã magistral de Dumitru Mitu (în ciuda rotunjimii tricoului sãu!) a marcat de cinci ori, în decurs de 20 de minute, având la pauzã un consistent (deja) 5-0, ei bine, în partea a doua a meciului, beneficiind ºi de un arbitraj corect (cã în prima reprizã centralul s-a dat în stambã în cel mai parºiv mod cu putinþã!), jucãtorii de la Regal Horia (antrenaþi de Valer Candale) au avut mai mult iniþiativa, dar lipsa de experienþã, cât ºi handicapul scorului sever de la pauzã au împiedicat echipa din Horia sã marcheze mãcar un gol, pe care l- ar fi meritat cu prisosinþã. Mãcar, aºa, pentru efortul ºi pentru sufletul depus pentru a juca acest SERIA A: Atletico - Munar 0-2, Inter - Zãdãreni 1-2, Bârzava - Zãbrani 5-5, Secusigiu - Aluniº 3-2, Mândruloc - Semlac 2-2, Sp. German - Turnu 3-4, Sãvârºin - Zimandu Nou 3-7, Banatul - Horia 5-0, Tisa Nouã - Macea 3-0. Omologare: Turnu - Inter (etapa a 9-a, pe teren 1-0): 3-0. Clasamentul la zi: 1. Semlac p 2. Zãdãreni p 3. Banatul p 4. Zimandu Nou p 5. Tisa Nouã p 6. Mândruloc p 7. Atletico p 8. Turnu p 9. Zãbrani p 10. Aluniº p 11. Sp. German p 12. Macea p 13. Sãvârºin p 14. Bârzava p 15. Inter p 16. Horia p 17. Secusigiu p 18. Munar p meci! Au jucat pentru Regal Horia: Salanþ - Goia, Biro, Pãºcãlãu, Bîlc - Rãdãcinã, Birãu, ªindilari, Negru - Candale S., Iercoºan. Au mai jucat: Toma, Goia C., Balea ºi Boºca. **** Mureºana Mândruloc - Semlecana Semlac 2-2 (1-1). Cealaltã reprezentantã a comunei în Onoare, Mureºana Mândruloc, a avut de susþinut, pe teren propriu, un meci în compania unei adevãrate maºinãrii de goluri, am amintit-o aici pe Semlecana Semlac, echipa din localitatea care l-a dat pe eroul de la Sevilla. ªi cum Semlecana venea la Mândruloc aureolatã de cele 9 victorii obþinute în tot atâtea meciuri jucate pânã acum (!), era de aºteptat ca Mureºana sã se întrebuinþeze serios, pentru a nu-i face pe oaspeþi eroii campionatului, cu 10 din 10. Iar debutul de meci a fost halucinant: în chiar primul minut, Mureºana are o ocazie care se terminã cu un fault în careul oaspeþilor, dar centralul considerã cã Magdi, cel cãzut în careu, a simulat, iar în acest caz, conform regulamentului, i-a arãtat cartonaºul galben. Gazdele nu cedeazã, iar în minutul 5 deschid scorul, dar, stupoare, acesta este anulat pentru ofsaid. Parcã arbitrii se vorbirã sã nu lase gazdele sã marcheze, nu alta! Gazdele cedeazã teren, iar oaspeþii deschid scorul. Pânã la pauzã, Mureºana egaleazã, iar partea a doua se anunþa ceva mai liniºtitã. La reluare, tot oaspeþii sunt cei care revin în avantaj, iar gazdele sunt nevoite sã alerge, din nou, dupã egalare. Pe care o ºi obþin, iar pânã în final nu se mai întâmplã nimic, astfel cã scorul final va fi 2-2. Au jucat pentru Mureºana Mândruloc: Voina - Magdi, Sîrbu, Dãrãu, Bîldescu - Ceh, Agud, Voica, Chipcea - Baliþa, Orban. Au mai jucat: Pop, Tanasã, Hrizea ºi Ianto. **** CS Vladimirescu Pãuliºana Pãuliº 2-1 (2-0). Dupã victoria din etapa trecutã, de la Iratoºu (2-1), echipa antrenatã de Cristian Sculici avea ca obiectiv pentru meciul cu cei din Pãuliº victoria, pentru a îmbunãtãþi o serie de cinci meciuri pozitive, în care CS Vladimirescu 2003 a obþinut 4 victorii (3 consecutive) ºi un rezultat de egalitate. Sâmbãtã dupã-amiazã, pe cocheta arenã din Vladimirescu, gazdele nu le-au dat nici o ºansã oaspeþilor, rezolvând ecuaþia învingãtoarei în doar 13 minute (22 ºi 35), atunci când Dinu Sorin a marcat golurile care aveau sã trimitã gazdele la cabine la adãpostul unui liniºtitor 2-0. Dar cum acest scor este cel mai periculos (iar exemplele în favoarea acestei afirmaþii ar umple mai mult decât cele 8 pagini ale acestui ziar!), gazdele abordeazã a doua parte a meciului cu maximul de prudenþã. De alfel, din declaraþia antrenorului oaspeþilor, Adrian Gãman, care a spus cã în prima reprizã, echipa sa nu a jucat nimic, iar în a doua, gazdele au ajuns mai greu la poartã (dar au ajuns, totuºi!, n.r.), reiese cã tactica adoptatã de antrenorul Sculici a dat roade. Chiar dacã Pãuliºana a marcat (destul de repede), prin Moþ (minutul 59), soarta meciului nu a putut fi schimbatã, astfel cã cele trei puncte au mers acolo unde trebuia. Au jucat pentru CS Vladimirescu 2003: Mitrea - Muºat, Sighete, Brancov, Arhilie (min. 77 ªiclovan) - Hulbãr, Mureºan, George Iancu, Dinu - Geamãn (min. 56 Sima), Savin (min. 82 Barna). Claudiu Iacob Foto: Cristina Rus Campionatul Judeþean Onoare: Etapa a 10-a SERIA B: Lunca Teuz Sânpaul - Tauþ 0-2, Buteni - Beliu 2-0, Drauþ - Þipari 3-0, Vârfurile - Gurba 3-2, Berechiu - ªiria 2-1, Chereluº - Apateu 4-8, ªepreuº - Sintea Mare 2-0, Satu Nou - Dezna 3-1, ªimand - Grãniceri 5-3. Clasamentul la zi: 1. Tauþ p 2. ªimand p 3. Satu Nou p 4. ªepreuº p 5. Apateu p 6. ªiria p 7. Drauþ p 8. Grãniceri p 9. Þipari p 10. Berechiu p 11. Sintea Mare p 12. Buteni p 13. Beliu p 14. Chereluº p 15. Vârfurile p 16. LT Sânpaul p 17. Dezna p 18. Gurba p Sub privirile centralului Bogdan Loredan, jucãtorii de la CS Vladimirescu 2003 îl felicitã pe Sorin Dinu (al treilea de la stânga) pentru golul marcat Liga a IV-a - Arad: Etapa a 10-a Voinþa Mailat - Criºul Ch. Criº 2-0 (la juniori: 0-0), ªoimii Lipova - Universitatea Sebiº 1-1 (2-1), Avântul Târnova - Aqua Vest Arad 4-1 (1-3), Unirea Sântana - Unirea ªeitin 3-2 (6-5), FC Sânleani - Frontiera Curtici 0-2 (3-0), Criºul Alb ªicula - Înfrãþirea Iratoºu 2-1 (3-1), Victoria Pro Nãdlac - Progresul Pecica 1-2 (1-0), CS Vladimirescu Pãuliºana Pãuliº 2-1 (2-0), AS Dorobanþi - ªoimii Pâncota 1-2 (1-1). Restanþã din etapa a 8-a: FC Sânleani - Înfrãþirea Iratoºu 0-1. Etapa viitoare, a 11-a (sâmbãtã, 17 octombrie 2009, ora 15): Pãuliºana Pãuliº - Criºul Alb ªicula, Frontiera Curtici - CS Vladimirescu 2003, ªoimii Pâncota - FC Sânleani, Unirea ªeitin - AS Dorobanþi, Aqua Vest Arad - Unirea Sântana, Universitatea Sebiº - Avântul Târnova, Criºul Ch. Criº - ªoimii Lipova, Progresul Pecica - Voinþa Mailat, Înfrãþirea Iratoºu - Victoria Pro Nãdlac. Clasamentul la seniori: 1. Curtici p 2. Pâncota p 3. Vladimirescu p 4. Târnova p 5. Sântana p 6. Nãdlac p 7. Iratoºu p 8. Mailat p 9. Sânleani p 10. Pecica p 11. Dorobanþi p 12. Ch. Criº p 13. Sebiº p 14. ªeitin p 15. Pãuliº p 16. ªicula p 17. Lipova p 18. Aqua Vest p Clasamentul la juniori: 1. Vladimirescu p 2. Ch. Criº p 3. Sântana p 4. Curtici p 5. ªicula p 6. Nãdlac p 7. Sânleani p 8. Iratoºu p 9. Aqua Vest p 10. Pãuliº p 11. Pâncota p 12. Mailat p 13. ªeitin p 14. Pecica p 15. Sebiº p 16. Lipova p 17. Târnova p 18. Dorobanþi p * la juniori se acordã 4 puncte pentru victorie.

7 Talon pentru anunþ gratuit la rubrica de micã publicitate (anunþul va avea 3 apariþii) DIN COMUNà În atenþia persoanelor beneficiare de alocaþii monoparentale sau complementare Toate familiile care au dosare de alocaþii complementare sau monoparentale ºi au copii de vârstã ºcolarã, au obligaþia sã prezinte din 3 în 3 luni, la Primãria comunei Vladimirescu (Biroul Social), adeverinþe de la ºcoalã, din care sã rezulte clasa în care este copilul ºi dacã beneficiazã sau nu de bursã. 137@ Vând casã în roºu în cartierul nou, Vladimirescu, P+M, 4 camere, living mare, bucãtãrie, 2 bãi, cãmarã, camerã tehnicã, suprafaþã teren 500 mp, preþ euro, negociabil; tel @ Vând loc de casã în cartierul nou, Mândruloc, 500 mpm utilitãþi, drum, curent, apã, unic proprietar, 15 euro/mp, negociabil; tel @ Vând apartament cu 4 camere, central, 2 bãi, bucãtãrie mare, hol mare, gresie, faianþã, parchet, încãlzire centralã, termopane, uºã metalicã, se vinde ºi cu credit de Prima Casã, tel @ Domn serios, ºomer, caut de lucru; sunt calificat în meseriile: mecanic-utilaj greu, tractorist-rutierist, lãcãtuº confecþii metalice (ca sudor) sau paznic, tel , @ Vând casã mare, nemþeascã, în Vladimirescu, suprafaþã totalã mp, suprafaþã construitã 265 mp, 3 camere, baie, bucãtãrie, ºpais, magazie, grajd, pivniþã cu boltã 60 mp, apã, gaz, curent trifazic, încãlzire centralã pe gaz, euro (negociabil); tel , Mica publicitate 136@ Vând subã de gãtit (Vesta), adaptatã la gaz (100 euro), cuptor aragaz cu 4 ochiuri (50 euro), compresor cu motor electric (100 euro), circular cu motor electric (100 euro), str. Vasile Milea nr. 87, Vladimirescu, tel @ Vând teren agricol 1/2 ha, în spatele Combinatului Chimic, lângã liniile de tren, tel @ Închiriez casã în Vladimirescu, str. Împroprietãriþilor, 2 camere, bucãtãrie, baie, singur în curte, grãdinã, acces auto, recent renovatã, nemobilatã, tel @ Închiriez ap. 3 camere, 2 bãi, în Vladimirescu, în centru, pe termen lung, nemobilat, tel @ Vând rulotã echipatã complet, cu acte, în stare foarte bunã, euro (negociabil), tel @ Vând teren, 300 mp, zonã centralã, Arad, tel @ Vând auto Dacia Nova GTI, anul 2000, stare bunã, euro (negociabil), tel ºi @ SC ARES MANAGE- MENT SRL vã oferã cele mai Pentru pãrinþii care realizeazã venituri din salarii, aceºtia au obligaþia sã prezinte, din 6 în 6 luni, adeverinþã de la locul de muncã, în care sã se specifice salariul net pe ultima lunã. În cazul în care aceste adeverinþe nu pot fi prezentate, se va înceta acordarea alocaþiei. Biroul Social avantajoase oferte de tâmplãrie PVC. Informaþii la tel ºi @ Vând auto Renault 19, anul 1992, motor 1.8, benzinã, Euro 2, servodirecþie, airbaguri, geamuri electrice faþã, trapã electricã, închidere centralizatã, neînmatriculatã, 800 euro (negociabil), tel @ Persoanã Fizicã Autorizazã efectuez reparaþii aparaturã electronicã ºi montez instalaþii antene satelit, cu abonament sau la liber. Tel ºi @ Vând combinã frigorificã Bosch, aragaz cu 4 ochiuri, cuptor cu microunde, cafetierã, mobilã pe bucãþi, garniºe lemn furniruite, covor persan, pian vienez, moarã mãcinat, tel @ Absolventã a Facultãrþii de Litere meditez la limbile Englezã ºi Germanã, la domiciliul meu din comuna Vladimirescu, tel @ Vând purcei de 8 sãptãmâni, respectiv de 14 sãptãmâni, Vladimirescu, str. Libertãþii nr. 44, tel sau TEXTUL ANUNÞULUI (vã rugãm sã folosiþi NUMAI litere de tipar, pentru evitarea neînþelegerilor cu privire la conþinut!): - Textul de mai jos nu se va publica în ziar, dar este important pentru confirmarea identitãþii celui care solicitã anunþul - Numele Prenumele Adresa: (vã rugãm sã folosiþi NUMAI litere de tipar, evitarea unor neînþelegeri cu privire la textul anunþului) Act de identitate: CI/BI seria nr. eliberat de Poliþia Mândria noastrã Pag. 7 ZAHARIA FABIAN DARIUS Împlineºte 2 ani la 19 octombrie. Multã sãnãtate ºi La Mulþi Ani! Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã VLADIMIRESCU Talonul se poate trimite prin poºtã, pe adresa Primãriei (vedeþi pagina 8) sau personal, la sediul redacþiei: str. ªtefan cel Mare nr. 5 (clãdirea Cãminului Cultural din Vladimirescu), etajul I, pânã în ziua de marþi, ora 16. Atenþie! Nu se mai primesc anunþuri prin telefon, ci doar cele care sunt completate pe talonul de mai sus!

8 MAGAZIN Pag. 8 Prognoza meteo... A venit. A venit... toamna! Calendaristic vorbind, toamna era deja instalatã, încã de la jumãtatea lunii septembrie. Cã soarele a continuat sã-ºi facã de cap, aducându-ne, în continuare, temperaturi ce sfidau calendarul (am avut ºi +30 de grade pe la sfârºitul lui septembrie!) asta-i altceva! Iatã cã de marþi, 13 octombrie 2009, odatã cu apariþia ploilor ºi a vântului, vremea nu mai e ce-a fost - cum se spune - ºi ne face sã cãutãm, înfriguraþi, prin dulapuri, dupã haine groase, cã nu mai este de glumã! Sâmbãtã, 17 octombrie, vremea va fi mohorâtã, cu nori pe cer ºi o maximã de doar +11 grade, în timp ce spre searã, frigul va muºca serios, ajungându-se la o minimã nocturnã de -1 grad. Duminicã, 18 octombrie, caracteristica vremii nu se va schimba faþã de ziua precedentã, iar în plus, spre searã va apãrea ceaþa. Ziua, maxima va ajunge la +12 grade, iar noaptea temperatura aerului va coborî la limita îngheþului: 0 grade. Luni, 19 octombrie, va reapare ploaia, care va fi însoþitã de intensificãri ale vântului, astfel cã maxima zilei va ajunge undeva pe la +11 grade, iar spre searã, când ploaia nu va conteni, temperatura nopþii va ajunge la +1 grad. Marþi, 20 octombrie, ceaþa va fi la ordinea zilei, ceea ce va aduce la înregistrarea unei maxime diurne de +13 grade, iar spre searã ºi în cursul nopþii, minima nu va scãdea sub +2 grade. Miercuri, 21 octombrie, va fi o zi fãrã ploaie ºi fãrã ceaþã, cu maximã a zilei de +13 grade, cu umiditate în aer ºi puþin vânt, iar spre searã, cu ceva nori pe cer, minima va coborî sub +4 grade. Joi, 22 octombrie, soarele îºi va face, timid, apariþia printre nori, astfel cã ºi maxima va urca undeva în jurul valorii de +16 grade, iar spre searã, cu uºoare urme de nori pe cer, vom avea o minimã nocturnã ce va sta undeva la +5 grade. Vineri, 23 octombrie, vor fi aceleaºi caracteristici ca în ziua precedentã, cu ceva soare pe cer, acompaniat de nori rãzleþi, o maximã de +16 grade, iar spre searã ºi în cursul nopþii, deºi norii nu se vor da duºi, ºansele de ploaie vor fi minime, iar temperatura nopþii nu va scãdea sub valoarea de +6 grade. Sala de Sport din Vladimirescu Oferã spre închiriere, tuturor celor care doresc sã practice sportul, un spaþiu propice desfãºurãrii unor activitãþi la nivel de echipe: fotbal, baschet, handbal, volei, tenis de câmp. Se oferã condiþii excelente, într-o incintã echipatãla ultimele standarde! Pentru rezervãri, sunaþi la telefoanele: ºi SC Three C Elements Group SRL Executã toate lucrãrile de construcþii interioare ºi exterioare, asigurã transport materiale de construcþii, marfã ºi persoane, construcþii metalice, spaþii verzi. De asemenea, mai efectuãm diverse lucrãri de tipãrire ºi tehnoredactare computerizatã. Telefoane de contact: sau Casa Tineretului din Vladimirescu Str. ªtefan cel Mare nr. 5 Tel.: ºi Vã stã la dispoziþie, pentru organizarea diferitelor evenimente: nunþi, botezuri, aniversãri, spectacole Ziar de informare a cetãþenilor comunei se aprinde din prima! VLADIMIRESCU Apare conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate, ºi HG 1723/2004 Adresã poºtalã: Vladimirescu, str. Revoluþiei nr. 4, jud. Arad Telefoane: , , Fax: Adresã de primariavladimirescu@arad.astral.ro REDACÞIA: Cristian Sculici - redactor ºef; Doina Grozav Ioana Tipa, Diana Giurgiu, Cristina Rus, Diana Vîrtaci, Adina Sirban, Andrei Doja, Daniela Tomoiagã ºi Cosmin Gherman (redactori) DTP: Claudiu Iacob. COORDONATOR: IOAN CRIªAN sãptãmânã de sãptãmânã ISSN Sãptãmânal arãdean de opinii, dezvãluiri, pamflet ºi sport Arad, B-dul Revoluþiei Nr. 76 Tel.: 0357/ , Fax: 0357/ redactia@flacara-rosie.ro Director: ROMULUS DUBÃÞ Tipãrit la LAPCOM Kft. Delmagyarorszag Kiado - SZEGED

Layout 1 (Page 1)

Layout 1 (Page 1) Ziar de informare a cetãþenilor comunei sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003 (reactualizate) ºi

Mai mult

Layout 1 (Page 1)

Layout 1 (Page 1) Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003 (reactualizate)

Mai mult

Layout 1 (Page 1)

Layout 1 (Page 1) Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003 (reactualizate)

Mai mult

Layout 1 (Page 17)

Layout 1 (Page 17) Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate,

Mai mult

Layout 1 (Page 17)

Layout 1 (Page 17) Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate,

Mai mult

Layout 1 (Page 17)

Layout 1 (Page 17) Ziar de informare a cetãþenilor comunei sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate, ºi

Mai mult

Layout 1 (Page 1)

Layout 1 (Page 1) Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate,

Mai mult

untitled

untitled c m y k ISSN - 1582-4942 S e d i s t r i b u i e g r a t u i t Nr. 10-11 noiembrie - decembrie 2018 Stimaþi cetãþeni ai Oraºului Pucioasa, Aºa cum ºtiþi, sunt primarul dumneavoastrã de aproximativ 2 ani

Mai mult

VLADIMIRESCU l Anul XIV (Nr. 364) l 25 Martie 2019 l SPECIAL Pagina 7 e mail: l internet:

VLADIMIRESCU l Anul XIV (Nr. 364) l 25 Martie 2019 l SPECIAL Pagina 7 e mail: l internet: Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Pagina 10 Pagina 11 VLADIMIRESCU l Anul XIV (Nr. 364) l 25 Martie 2019 l ULTIMA PAGINĂ Pagina 12 Din activitatea echipei de fotbal C.S. Glogovăț 2013 l LIGA A IV A DE SENIORI

Mai mult

Layout 1 (Page 1)

Layout 1 (Page 1) Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate,

Mai mult

conferinta bursa.vp

conferinta bursa.vp CONFERINÞA BURSA "ABSORBÞIA FINANÞÃRILOR EUROPENE - ªANSÃ DE MODERNIZARE PENTRU ROMÂNIA" Oficialii: "Cofinanþarea - principala problemã în accesarea fondurilor europene" Cofinanþarea a reprezentat principala

Mai mult

3check Chapter 04

3check Chapter 04 PREJUDECÃÞI DESPRE ISUS 4 Isus Profetul Iubiþi-vã unii pe alþii Prejudecata despre Bunul învãþãtor 18 Nu-þi lãsa creierul la intrare! D raci ºi subdraci, veniþi cu toþii la ordin! O convocare pãgânã a

Mai mult

Monitorul Oficial Partea I

Monitorul Oficial Partea I Anul 171 (XV) Ñ Nr. 922 PARTEA I LEGI, E, HOTÃRÂRI ªI ALTE ACTE Luni, 22 decembrie 2003 SUMAR Nr. Pagina Nr. Pagina LEGI ªI E 550. Ñ Lege privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 92/2003

Mai mult

Layout 1 (Page 17)

Layout 1 (Page 17) Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate,

Mai mult

Layout 1 (Page 17)

Layout 1 (Page 17) VLADIMIRESCU Ziar de informare a cetãþenilor comunei sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate,

Mai mult

Layout 1 (Page 17)

Layout 1 (Page 17) VLADIMIRESCU Ziar de informare a cetãþenilor comunei sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii /00, Legii /00, reactualizate,

Mai mult

ultima oferta buna.cdr

ultima oferta buna.cdr Cotidian local de mare tiraj, DE? TEPTAREA prezintã cititorilor sãi informa? ia la zi, actualã. DE? TEPTAREA este mereu alãturi de to? i cei care au un cuvânt de spus în via? a urbei. Ziarul DE? TEPTAREA

Mai mult

Pelerinaj în Moldova și Bucovina | 5 zile / 4 nopti | PROGRAM 2020

Pelerinaj în Moldova și Bucovina | 5 zile / 4 nopti | PROGRAM 2020 Pelerinaj în Moldova și Bucovina 5 zile / 4 nopti PROGRAM 2020 18 22 mai (21 mai Sfintii Mari Imparati si intocmai cu Apostolii Constantin si mama Sa, Elena participare la Sfanta Liturghie la Manastirea

Mai mult

pag1

pag1 >> pagina 4 George Avram: Primãria va concesiona 100 ha unei firme, suprafaþã pe care se va construi un parc cu panouri solare >> pagina 6 Rãducu Filipescu: Iliuþã se zbate ca peºtele pe uscat, iar Muºat

Mai mult

somaj.cdr

somaj.cdr Venitul minim garantat Persoanele apte de muncã, care nu realizeazã venituri din alte activitãþi vor putea beneficia de venit minim garantat numai dacã fac dovada faptului cã sunt în evidenþã agenþiei

Mai mult

TOTUL DESPRE LOTO SPECIAL 6/49 NOROC

TOTUL DESPRE LOTO SPECIAL 6/49 NOROC TOTUL DESPRE LOTO SPECIAL 6/49 NOROC CUPRINS Generalitãþi...6 Descrierea biletului LOTO 49...6 Figura 1. Biletul LOTO 49...7 Cum se face marcarea biletului...8 Figura 2. Modalitãþi de marcare a biletului

Mai mult

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI LIGA ELITELOR U17 (jucători născuţi după ) ediția SISTEMUL DE DESFĂȘURARE Sistemul de desfășurare al c

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI LIGA ELITELOR U17 (jucători născuţi după ) ediția SISTEMUL DE DESFĂȘURARE Sistemul de desfășurare al c REGULAMENTUL COMPETIȚIEI LIGA ELITELOR U17 (jucători născuţi după 01.01.2003) ediția 2019 2020 1. SISTEMUL DE DESFĂȘURARE Sistemul de desfășurare al competiției va avea următoarele etape: 1.1. Etapa I

Mai mult

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI str. Ion Ghica 5 sect 3 Bucuresti - Cod ROMÂNIA Telefon: ;

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI str. Ion Ghica 5 sect 3 Bucuresti - Cod ROMÂNIA Telefon: ; OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII SI MARCI str. Ion Ghica 5 sect 3 Bucuresti - Cod 70018 - ROMÂNIA Telefon: 315.19.66; 314.21.02 E-mail: editura@osim.ro Fax: 312.38.19 Http://www.osim.ro Stimatã Doamnã /

Mai mult

Pelerinaj în Maramureș și Transilvania | 5 zile / 4 nopți | 2019

Pelerinaj în Maramureș și Transilvania | 5 zile / 4 nopți | 2019 Pelerinaj în Maramureș și Transilvania 5 zile / 4 nopți 2019 14 18 iunie 2019 16 iunie Pogorarea Sfantului Duh participare la Sfanta Liturghie la Manastirea Barsana 28 iunie 02 iulie 2019 30 iunie Soborul

Mai mult

Pelerinaj în BULGARIA | 2 zile / 1 noapte | 2019

Pelerinaj în BULGARIA | 2 zile / 1 noapte | 2019 Pelerinaj în BULGARIA 2 zile / 1 noapte 2019 29 30 iunie, 31 august 01 septembrie 2019 (SFÂNTUL DIMITRIE CEL NOU VELIKO TARNOVO) ZIUA 1 sambata (220 km): Plecare din Bucureşti la ora 06.30 de la baza Dealului

Mai mult

Microsoft Word - Oferta ZDI noua 2013.doc

Microsoft Word - Oferta ZDI noua 2013.doc Ziarul de Iaşi ediţia tipărită Oferta valabila incepind cu 1 ianuarie 2013 Ziarul de Iaşi este liderul presei ieşene, cel mai important ziar al comunităţii şi un reper al presei scrise din România. Jurnalişti

Mai mult

Neagu Djuvara - De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul (ed. 2018)

Neagu Djuvara - De la Vlad Tepes la Dracula Vampirul (ed. 2018) DE LA VLAD ŢEPEȘ LA DrACULA VAMPIrUL ÎN povestirea lui NEAGU DJUVArA cu ilustraţiile lui radu OLTEAN Ediţia A cincea Autorii îşi exprimã gratitudinea faţã de arhitecţii G. Sion şi C. Moisescu pentru sprijinul

Mai mult

CAIET PROGRAM Școala de vară a SȘIR, Sibiu, iulie 2019 Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale Primaria Primaria COMUNEI HOGHILAG C

CAIET PROGRAM Școala de vară a SȘIR, Sibiu, iulie 2019 Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale Primaria Primaria COMUNEI HOGHILAG C CAIET PROGRAM Școala de vară a SȘIR, Sibiu, 22-27 iulie 2019 Gastronomie, dinamici istorice și identități sociale HOGHILAG MOŞNA DUMINICÃ, 21 iulie 2019, dupã amiza sosirea participanţilor Cazare: Colegiul

Mai mult

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR

FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR FAMILIA CREŞTINĂ PE ÎNŢELESUL COPIILOR Carte de colorat Dalia Teodora Ana 27/02/2016 este locul unde venim pe lume şi în care ne dezvoltăm (creştem). Este locul unde găsim dragoste, respect, linişte, înţelegere,

Mai mult

PROMO | Pelerinaj în BUCOVINA și ARDEAL | 5 zile / 4 nopți | 16 – 20 August 2019

PROMO | Pelerinaj în BUCOVINA și ARDEAL | 5 zile / 4 nopți | 16 – 20 August 2019 PROMO Pelerinaj în BUCOVINA și ARDEAL 5 zile / 4 nopți 16 20 August 2019 16 20 august ( 18 august participare la Sfanta Liturghie la Manastirea Voronet) ZIUA 1: (520 km) Bucuresti Manastirea Sinaia (In

Mai mult

01.cdr

01.cdr Locuinþe accesibile Locuinþele accesibile: o afacere de succes pe timp de crizã În mod tradiþional, expansiunea Bucureºtiului s-a produs disproporþionat, în favoarea zonei de nord. Criza economicã pare

Mai mult

LUNI, 1 APRILIE 2013 COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA Calea Grivitei, nr.363, sector 1 Bucuresti Telefon/Fax: web:

LUNI, 1 APRILIE 2013 COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA Calea Grivitei, nr.363, sector 1 Bucuresti Telefon/Fax: web: LUNI, 1 APRILIE 2013 COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA Calea Grivitei, nr.363, sector 1 Bucuresti Telefon/Fax: 224.07.70 web: http://ctmgrivita.licee.edu.ro e-mail: colegiul_tehnic_grivita@yahoo.com PROGRAMUL

Mai mult

Casa Anastasie Simu - Vila Retezat, arh. Karel Liman str. Mihail Kogălniceanu 68, oraș Sinaia, județ Prahova 250 m de C

Casa Anastasie Simu - Vila Retezat, arh. Karel Liman str. Mihail Kogălniceanu 68, oraș Sinaia, județ Prahova 250 m de C Casa Anastasie Simu - Vila Retezat, arh. Karel Liman str. Mihail Kogălniceanu 68, oraș Sinaia, județ Prahova 250 m de Centru Preț de pornire: 1.220.000 Estimare: 1.400.000-1.500.000 Suprafață teren: Suprafață

Mai mult

Layout 1 (Page 17)

Layout 1 (Page 17) VLADIMIRESCU E D I T O R I A L Un gând Îmi spunea cineva, odatã, cã în Statele Unite ale Americii existã de foarte mulþi ani o practicã ce nu poate decât sã aducã bogãþie ºi dezvoltare individualã pentru

Mai mult

scoala_41.qxp

scoala_41.qxp ACTUALITATE PAG. 6-7 Salariul de merit ar putea dispãrea Guvernul vrea sã taie mai multe sporuri Anul VII nr. 41 martie 2009 3 RON revistã naþionalã pentru promovarea reformei în învãþãmânt Director fondator:

Mai mult

Layout 1 (Page 1)

Layout 1 (Page 1) Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate,

Mai mult

Revista AM nr. 503.cdr

Revista AM nr. 503.cdr MARGHITA magazin Fondat în 1996 Se distribuie GRATUIT! Publicaþie sãptãmânalã de anunþuri locale Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Editor: Tipografia Autograf ISSN 1224-8584 Nr. 503 9-15 martie

Mai mult

3check Chapter 17

3check Chapter 17 70 Nu-þi lãsa creierul la intrare! 17 De-a v-aþi ascunselea? Despre prejudecata trupului furat De-a v-aþi ascunselea? 71 Biblia înseºi conþine prima menþionare a acestui mit al trupului furat. Dupã înviere,

Mai mult

Revista forumul judecatorilor finala.pmd

Revista forumul judecatorilor finala.pmd Îmbunãtãþirea transparenþei activitãþii CSM. Soluþia societãþii civile ºi a mediului profesional judecãtor Adrian Neacºu, preºedinte Tribunalul Vrancea, preºedinte SoJust, membru al Consiliului Director

Mai mult

RAPORT DE ACTIVITATE Clubul Sportiv Universitatea Cluj 2016 În anul 2016 s-au obţinut, în competițiile oficiale, un număr de 310 medalii, din care 114

RAPORT DE ACTIVITATE Clubul Sportiv Universitatea Cluj 2016 În anul 2016 s-au obţinut, în competițiile oficiale, un număr de 310 medalii, din care 114 RAPORT DE ACTIVITATE Clubul Sportiv Universitatea Cluj 2016 În anul 2016 s-au obţinut, în competițiile oficiale, un număr de 310 medalii, din care 114 loc I, 94 loc II și 102 loc III, record al numărului

Mai mult

O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel Să știi mai multe, să fii mai bun!

O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel Să știi mai multe, să fii mai bun! O activitate de succes în Săptămâna Școala altfel Să știi mai multe, să fii mai bun! A. FIȘA ACTIVITĂȚII Școala Gimnazială Petőfi Sándor, Târgu Secuiesc Nivelurile de învățământ: ciclul primar: clasa a

Mai mult

delafrasQ6.qxp

delafrasQ6.qxp Cuprins Petre Georgescu-Delafras o viaþã cuceritã, apoi marcatã de istorie (prefaþã de Adrian Cioroianu)... 11 Cuvânt înainte................................ 17 Cum am ajuns la situaþia de azi...................

Mai mult

ASOCIAŢIA MUNICIPALĂ DE FOTBAL BUCUREŞTI Splaiul Independentei nr Tel./Fax: (021) Sector 6, Bucureşti COMISIA

ASOCIAŢIA MUNICIPALĂ DE FOTBAL BUCUREŞTI Splaiul Independentei nr Tel./Fax: (021) Sector 6, Bucureşti   COMISIA ASOCIAŢIA MUNICIPALĂ DE FOTBAL BUCUREŞTI Splaiul Independentei nr. 315317 Tel./Fax: (021) 255.2009 Sector 6, Bucureşti Email: office@amfb.ro COMISIA DE DISCIPLINA Intrunita, astazi data 09.12.2015, Comisia

Mai mult

Material de presa_doc 2015

Material de presa_doc 2015 Tabăra de vară 2015 Spre înăţtimea credinţei în Munţii Maramureşului Ediţia a II-a Cronică montană Într-un cadru bucolic, feeric s-a desfăşurat şi anul acesta, pe trei serii (29.06.-03.07, 13.07-17.07,

Mai mult

pag1

pag1 >> pagina 4 Florin Stoia: De secretar depind, într-o anumitã mãsurã, credibilitatea administraþiei publice locale unde lucreazã, precum ºi imaginea acesteia >> pagina 7 Vasile Nedelcu Scrisoare deschisã

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI

GUVERNUL  ROMÂNIEI Constatarea tehnico-ºtiinþificã în vederea evidenþierii pirateriei prin Internet. Mecanism PEER-TO-PEER (P2P). Metodã BitTorrent 1. Noþiuni introductive Internetul reprezintã pârghia care asigurã schimbul

Mai mult

Teatrul pentru copii şi tineret "Ariel"

Teatrul pentru copii şi tineret Ariel ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN PROIECT HOTĂRÂREA NR. din 31 octombrie 2013 pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Clubul Sportiv RingBox Tîrgu-Mureş în vederea organizării

Mai mult

Pelerinaj pentru toți la PR. CLEOPA | 2 zile / 1 noapte | 2019

Pelerinaj pentru toți la PR. CLEOPA | 2 zile / 1 noapte | 2019 Pelerinaj pentru toți la PR. CLEOPA 2 zile / 1 noapte 2019 (2 zile / 1 noapte) MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE 13-14 4-5 2-3 13-14 10-11 5-6 5-6 2-3 16-17

Mai mult

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ "DAN HULUBEI"- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S

COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, GALAȚI CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ DAN HULUBEI- Ediția a XIII-a, REZULTATE FINALE CLASA a X-a S CLASA a X-a Stiinte ale naturii Numele şi prenumele elevului SCOALA P 1 P 2 P 3 Total PREMIUL 1 SAVIN ANDREI Colegiul Naţional Alexandru Ioan Cuza 5,00 7,00 5,00 17,00 I 2 BORDEANU GABRIELA CNVA 5,00 5,00

Mai mult

Calendarul etwinning 2019 Sibiu, 2018 Informații despre etwinning, comunitatea școlilor din Europa, găsiți la adresele:

Calendarul etwinning 2019 Sibiu, 2018 Informații despre etwinning, comunitatea școlilor din Europa, găsiți la adresele: Calendarul etwinning 2019 Sibiu, 2018 Informații despre etwinning, comunitatea școlilor din Europa, găsiți la adresele: https://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm și http://etwinning.ro/. Prezentul volum

Mai mult

Cerere de finantare RLRo - client Micro - CA mai mica de 1 mil EURO

Cerere de finantare RLRo - client Micro - CA mai mica de  1 mil EURO 1. Informaþii referitoare la finanþarea solicitatã Cerere de finan]are client persoanã juridicã (Micro) Activ Preþ EUR (fãrã TVA) Avans (%) Perioadã (ani) VR (%) Nou/ SH (an fabricaþie) Furnizor/ dealer

Mai mult

KID S SPORT FESTIVAL 2015 CUPA ELEVILOR BUCURESTENI LA VOLEI București, OCTOMBRIE 2015 REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI 1. Participarea la co

KID S SPORT FESTIVAL 2015 CUPA ELEVILOR BUCURESTENI LA VOLEI București, OCTOMBRIE 2015 REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI 1. Participarea la co KID S SPORT FESTIVAL 2015 CUPA ELEVILOR BUCURESTENI LA VOLEI București, 03-11 OCTOMBRIE 2015 REGULAMENTUL OFICIAL AL COMPETIȚIEI 1. Participarea la competiţie Dreptul de înscriere la Cupa Elevilor Bucureșteni,

Mai mult

pag1

pag1 >> pagina 4 Mihail Penu: Primãria Chiselet va intra într-un program de parteneriat public privat prin programul GAL-Lichireºti Sud pe Axa 4 Leader >> pagina 7 Puiu Dumitrache a fost eliberat din arest

Mai mult

Microsoft Word - Cupa Romaniei docx

Microsoft Word - Cupa Romaniei docx REGULAMENT DE DESFĂȘURARE CUPA ROMÂNIEI MASCULIN ȘI FEMININ SEZON 2019 2020 Articolul 1. Participarea la joc 1.1.Participarea este obligatorie pentru echipele nominalizate de către F.R.H.. 1.2.Pe toată

Mai mult

Microsoft Word - Ol - M.doc

Microsoft Word - Ol - M.doc Olimpiada Liceelor istoric Iniţiativa de a oferi tinerilor liceeni posibilitatea de a-şi dezvolta abilităţile şi aptitudinile la un nivel superior, în afara şcolii, aparţine primarului municipiului Slatina,

Mai mult

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc

Microsoft Word - pv 27 decembrie 2010.doc Proces - Verbal încheiat astăzi, 27 decembrie 2010 în şedinţa de îndată a Consiliului local al municipiului Deva Consiliul local a fost convocat în şedinţă de îndată cu respectarea prevederilor art.39

Mai mult

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare

Colegiul Tehnic „George Bariţiu” Baia Mare RESURSĂ EDUCAŢIONALĂ DESCHISĂ Denumire: Planificare religie cultul ortodox Autor: ISPAS Liliana Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Mihai Eminescu, Corabia Disciplina: Religie ortodoxă Clasa: V-VIII

Mai mult

pag1

pag1 >> pagina 4 Anghel Olteanu: Determinant pentru comunitate este asfaltarea ºi pietruirea în totalitate a strãzilor >> pagina 6 Iulian Dumitrescu: Victor Ponta pare copilotul FMI la conducerea României >>

Mai mult

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI LIGA ELITELOR U15 (jucători născuți după ) ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează faza/etap

REGULAMENTUL COMPETIȚIEI LIGA ELITELOR U15 (jucători născuți după ) ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează faza/etap REGULAMENTUL COMPETIȚIEI LIGA ELITELOR U15 (jucători născuți după 01.01.2005) ediția 2019-2020 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează faza/etapa județeană a competiției. - FRF organizează prin Departamentul

Mai mult

Tratamente Termice ale Lemnului_Indrumar

Tratamente Termice ale Lemnului_Indrumar CRACIUN ACASA LA IL EDITIA II - 2015 Crăciun acasă la IL este o acțiune demarată în anul 2014, ce se vrea o tradiție a familiei IL. Cei care ne cunosc știu că Facultatea de Ingineria Lemnului nu este numai

Mai mult

REGULAMENT INTERLIGA NAŢIONALĂ DE FOTBAL ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE Competiția se organizează la nivel județean interjudețean în par

REGULAMENT INTERLIGA NAŢIONALĂ DE FOTBAL ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE Competiția se organizează la nivel județean interjudețean în par REGULAMENT INTERLIGA NAŢIONALĂ DE FOTBAL ediția 2019-2020 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE Competiția se organizează la nivel județean interjudețean în parteneriat cu cele 41 de Asociații Județene de Fotbal

Mai mult

GS1 - Brosura Revolutia GS1 DataBar A4

GS1 - Brosura Revolutia GS1 DataBar A4 Romania "Revoluþie" la casele de marcat Mai multe informaþii... mai puþin spaþiu "Ca detailiºti, suntem întotdeuna preocupaþi de noi metode de îmbunãtãþire a experienþei de cumpãrare a clienþilor noºtri.

Mai mult

pag1

pag1 >> pagina 4 Petre Pavel: Faptul cã nu putem asigura investitorilor facilitãþi în ceea ce priveºte infrastructura localã este rezultatul lipsei locurilor de muncã >> pagina 7 Deputatul Florea, în vizitã

Mai mult

Pelerinaj la mănăstirile din Republica Moldova | 3 zile / 2 nopti | 2019

Pelerinaj la mănăstirile din Republica Moldova | 3 zile / 2 nopti | 2019 Pelerinaj la mănăstirile din Republica Moldova 3 zile / 2 nopti 2019 17 19 mai, 21 23 iunie, 12 14 iulie, 23 25 august, 27 29 septembrie 2019 ZIUA 1, vineri (470 km): Plecare din Bucuresti la ora 06.30

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obl REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAŢIONAL AL JUNIORILOR D EDIȚIA 2011-2012 ART. 1 PARTICIPANŢI În etapele judeţene organizate de către AJF uri participă obligatoriu echipele de juniori aparţinând cluburilor

Mai mult

ziarul Vladimirescu format nou 204.qxp

ziarul Vladimirescu format nou 204.qxp Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003,

Mai mult

Revista AM nr. 425.cdr

Revista AM nr. 425.cdr MARGHITA magazin Fondat în 1996 Pe Internet la www.marghita-magazin.ro Se distribuie GRATUIT! Publicaþie sãptãmânalã de informaþii Apare miercuri la MARGHITA ºi pe INTERNET Editor: Tipografia Autograf

Mai mult

Microsoft Word - Hotarare program Promovare sport.doc

Microsoft Word - Hotarare program Promovare sport.doc R O M Â N I A JUDEŢUL OLT CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI BALŞ Balş, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100, Olt Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 www.bals.ro H O T Ă R Â R E Referitor la: aprobarea programului

Mai mult

Liga Squash & We Play De ce Liga de Squash & Badminton la We Play? Dă posibilitatea de a te confrunta cu alţi jucători ai clubului, de a s

Liga Squash & We Play De ce Liga de Squash & Badminton la We Play? Dă posibilitatea de a te confrunta cu alţi jucători ai clubului, de a s Liga Squash & Badminton @ We Play De ce Liga de Squash & Badminton la We Play? Dă posibilitatea de a te confrunta cu alţi jucători ai clubului, de a simţi o parte din ceea ce reprezintă un concurs, o miză...adrenalină,

Mai mult

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE DIVIZIA A MASCULIN SEZONUL COMPETIȚIONAL Federația Română de Handbal / Romanian Handball Federation Str. Av. Popa

REGULAMENT DE DESFĂȘURARE DIVIZIA A MASCULIN SEZONUL COMPETIȚIONAL Federația Română de Handbal / Romanian Handball Federation Str. Av. Popa REGULAMENT DE DESFĂȘURARE DIVIZIA A MASCULIN SEZONUL COMPETIȚIONAL 2019 2020 Articolul 1. Sistemul de desfășurare al Diviziei A - masculin 1.1.Echipele repartizate vor fi înscrise în cadrul 4 serii a câte

Mai mult

Brosura EDU 16 pag

Brosura EDU 16 pag Inovaþie în educaþie: drumul cãtre profesionalism! Program educaþional lansat de BASF în colaborare cu Universitatea de ªtiinþe Agronomice ºi Medicinã Veterinarã - Bucureºti Inovaþie în educaþie: drumul

Mai mult

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru

Studiul 6 - Lucrarea lui Petru Studiul 6 pentru 11 august 2018 T.M. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: «În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este

Mai mult

COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACĂU 6177 / Clasa Ziua IX A LUNI, 15 ianuarie 2018 MARTI, 16 ianuarie 2018 MIERCURI, 17 ianuarie 2018 JOI, 18 ianu

COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACĂU 6177 / Clasa Ziua IX A LUNI, 15 ianuarie 2018 MARTI, 16 ianuarie 2018 MIERCURI, 17 ianuarie 2018 JOI, 18 ianu COLEGIUL MIHAI EMINESCU BACĂU 6177 / 15.12.2017 Clasa Ziua IX A LUNI, 15 ianuarie 2018 MARTI, 16 ianuarie 2018 MIERCURI, 17 ianuarie 2018 JOI, 18 ianuarie 2018 VINERI, 19 ianuarie 2018 Anton Angela PROGRAM

Mai mult

RezervePVTragereSorti

RezervePVTragereSorti 1 MUNICIPIUL ARAD LAZĂR Ben-Oni P Operator UAT 2 MUNICIPIUL ARAD BUGI ILEANA-EMILIA S Operator UAT 3 MUNICIPIUL ARAD VOGEL DIANA N Operator UAT 4 MUNICIPIUL ARAD SFĂRĂILĂ LIVIA L Operator UAT 5 MUNICIPIUL

Mai mult

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după ) Ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează e

REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după ) Ediția COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează e REGULAMENTUL CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE JUNIORI U15 (jucători născuți după 01.01.2002) Ediția 2016-2017 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE - AJF organizează etapa județeană a competiției. - FRF organizează prin

Mai mult

pag1

pag1 >> pagina 7 Sãrbãtoarea Pomilor Altoiþi sau Ziua comunei ªoldanu >> paginile - La Gãlbinaºi, va fi realizat un Centru de Îngrijire ºi i Asistenþã Socialãã NU RATA g ghidul h TV!!! se distribuie GRATUIT

Mai mult

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA BLEJOI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr. 47 privind sustinerea financiara a Asociatiei Clubul Sportiv Muntenia Blejoi pentr

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA BLEJOI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr. 47 privind sustinerea financiara a Asociatiei Clubul Sportiv Muntenia Blejoi pentr ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA BLEJOI CONSILIUL LOCAL HOTARAREA nr. 47 privind sustinerea financiara a Asociatiei Clubul Sportiv Muntenia Blejoi pentru programul sportiv,,participarea echipei de seniori

Mai mult

pagina 1 color.qxd

pagina 1 color.qxd Localitate înfrãþitã cu Mejorada del Campo (Spania) ºi Policoro (Italia) Numãrul 79 MAI 2019 Cu ocazia organizãrii Festivalului Cireºelor în Satul Urleta, pe Strada Principalã, în perioada 14-16 iunie

Mai mult

ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL BRASOV B-dulEroilor nr. 19, Brasov, Tel/Fax: Cod fiscal: Contbancar: RO77BRDE0

ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL BRASOV B-dulEroilor nr. 19, Brasov, Tel/Fax: Cod fiscal: Contbancar: RO77BRDE0 REGULAMENT INTERLIGA NAŢIONALĂ DE FOTBAL Ediția 2017 2018 valabil pentru faza județeană 1. COMPETENȚE DE ORGANIZARE Competiția se organizează la nivel județean fără finalitate națională de către AJF Brașov

Mai mult

KERVANSARAY LARA - 5STAR Locatie: LARA, ANTALYA, TURCIA Descriere Localizare Hotelul se afla in cartierul Lara, la 9 km de aeroportul Antalya, si 12 k

KERVANSARAY LARA - 5STAR Locatie: LARA, ANTALYA, TURCIA Descriere Localizare Hotelul se afla in cartierul Lara, la 9 km de aeroportul Antalya, si 12 k KERVANSARAY LARA - 5STAR Locatie: LARA, ANTALYA, TURCIA Descriere Localizare Hotelul se afla in cartierul Lara, la 9 km de aeroportul Antalya, si 12 km de centrul orasului Antalya. Hotelul este situat

Mai mult

GHID MEDIA VIZITA SANCTITĂȚII SALE PAPA FRANCISC ÎN ROMÂNIA 31 mai - 2 iunie 2019 PROGRAM MEDIA Vineri, 31 mai :15 Aterizare pe Aeroportul Inte

GHID MEDIA VIZITA SANCTITĂȚII SALE PAPA FRANCISC ÎN ROMÂNIA 31 mai - 2 iunie 2019 PROGRAM MEDIA Vineri, 31 mai :15 Aterizare pe Aeroportul Inte GHID MEDIA VIZITA SANCTITĂȚII SALE PAPA FRANCISC ÎN ROMÂNIA 31 mai - 2 iunie 2019 PROGRAM MEDIA Vineri, 31 mai 2019 11:15 Aterizare pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București Ceremonia de bun

Mai mult

revista

revista www.csufans.ro Andrei Dohi: Baschetul este unul dintre lucrurile cele mai importante din viaþa mea Andrei Lefter: Suporterii sibieni sunt cel mai frumos public din þarã Avancronicã meci se distribuie gratuit

Mai mult

Pelerinaj pe meleaguri bănățene | 4 zile / 3 nopți | 2019

Pelerinaj pe meleaguri bănățene | 4 zile / 3 nopți | 2019 Pelerinaj pe meleaguri bănățene 4 zile / 3 nopți 2019 13 16 MAI, 10 13 IUNIE, 15 18 IULIE, 19 22 AUGUST, 16-19 SEPTEMBRIE 2019 Ziua 1: (490 km) Bucuresti Manastirea Caraiman (in Busteni se afla Crucea

Mai mult

UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan Cuza”

UNIVERSITATEA “Alexandru Ioan Cuza” DIRECŢIA SERVICII SOCIALE STUDENŢESTI Nr. 600 / 17.02.2016 Vizat, Director General-Administrativ, Ing. Bogdan-Eduard Pleşcan Către, Facultatea de În atenţia Domnului/Doamnei Administrator Şef/Secretar

Mai mult

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREȘ COMUNA GROȘI CONSILIUL LOCAL Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F , Tel: , Fax: e-mai

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREȘ COMUNA GROȘI CONSILIUL LOCAL Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F , Tel: , Fax: e-mai ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREȘ COMUNA GROȘI CONSILIUL LOCAL 437165 Groși, str. Mihai Viteazu, nr. 50, C.F. 3627722, Tel:0262-258685, Fax: 0262-258804 e-mail contact@primariagrosi.ro site: www.primariagrosi.ro

Mai mult

pag1

pag1 >> pagina Prefectul ªerban Jenel reclamã la OPC Distrigaz Sud ºi Enel Dobrogea >> pagina Iulian David: "Mã voi zbate sã rezolv cât mai multe probleme ale cetãtenilor" Anul I Nr. preþ: 0 bani > S ã p t

Mai mult

GREEN NATURE RESORT&SPA HOTEL - 5STAR Locatie: MARMARIS, TURCIA Descriere Localizare Hotelul este situat la 3,5 km distanta de centrul orasului Marmar

GREEN NATURE RESORT&SPA HOTEL - 5STAR Locatie: MARMARIS, TURCIA Descriere Localizare Hotelul este situat la 3,5 km distanta de centrul orasului Marmar GREEN NATURE RESORT&SPA HOTEL - 5STAR Locatie: MARMARIS, TURCIA Descriere Localizare Hotelul este situat la 3,5 km distanta de centrul orasului Marmaris, 4,5 km de Icmeler si la 500 m de plaja publica.

Mai mult

/ Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Anul XXVII, Nr joi, 12 ianuarie pagini 1 leu

/ Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Anul XXVII, Nr joi, 12 ianuarie pagini 1 leu WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Anul XXVII, Nr. 8246 joi, 12 ianuarie 2017 16 pagini 1 leu Trotuarele din centrul Craiovei, curãþate la lopatã

Mai mult

BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST Nr. 274/ Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezv

BIROUL TERITORIAL PENTRU REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST Nr. 274/ Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezv Nr. 274/12.11.2018 Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 19 Octombrie- 15 Noiembrie 2018 Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice

Mai mult

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE OLIMPIADA DE FIZICĂ - FAZA JUDEȚEANĂ REZULTATE FINALE CLASA a VI-a NR. CRT. NUMELE Ş

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ALBA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE OLIMPIADA DE FIZICĂ - FAZA JUDEȚEANĂ REZULTATE FINALE CLASA a VI-a NR. CRT. NUMELE Ş CLASA a VI-a 1 CERBU CODRUŢ SCOALA GIMNAZIALA "ION AGÂRBICEANU" ALBA IULIA 10,00 7,50 6,25 23,75 I 2 TUNSOIU I.S.ANTONIA EMILIA ŞC. GIMN. "MIHAI EMINESCU" ALBA IULIA 6,50 8,00 9,00 23,50 II MAIERESCU MARIANA

Mai mult

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare

Studiul 11 - Crestinul si datoriile financiare CREŞTINUL ŞI DATORIILE FINANCIARE Studiul 11 pentru 17 martie 2018 Daţi tuturor ce sunteţi datori să daţi: cui datoraţi birul, daţi-i birul; cui datoraţi vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica;

Mai mult

NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu

NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu NEWSLETTER NR. 4 ECHIPA DE REDACTIE ELEVI: Angelescu Andrei, XI E Bercu Irina, X A Constantinescu Antonia, X A Hera Veronica, IX B Ilie Mara, X A Nicu Alina, X A Stirbu Delia, IX B PROFESORI: Corina Vint

Mai mult

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait

Lupoiaca Anda şi taina Muntelui Omul - extrait Ne aflăm în România, singura ţară din lume în care copiii nu se tem de lupi. Anda, lupoaica sfântă, poartă în ea trei pui, dintre care unul este simbolul unei noi ere de pace pentru omenire. Cei răi nu

Mai mult

14 Impact economic Program Sibiu

14 Impact economic Program Sibiu 14 Sursa fotografiei de pe marginea paginilor: http://www.sibiu2007.ro OBIECTIVE Obiectivele acestui studiu de impact sunt: Evaluarea impactului generat de Program asupra firmelor, din punct de vedere

Mai mult

Credinta sadita in suflet de copil - CAON 1 di 5 19/11/ :56 Home Ştiri Video Sport

Credinta sadita in suflet de copil - CAON   1 di 5 19/11/ :56 Home Ştiri Video Sport 1 di 5 19/11/212 15:56 Home Ştiri Video Sport Divertisment Comunitate Carasjob Romimo Bestauto Publi24 Logare Meteo Fata zilei Download Arhiva CAON CAON Ştirile judeţului Caraş-Severin Credinta sadita

Mai mult

ziar 4238.pmd

ziar 4238.pmd 71,30% este promovabilitatea, în Prahova, la Bac-ul de varã, înainte de contestaþii Pag.2 Mãsuri necesare pentru prevenirea infectãrilor cauzate de înþepãturile de þânþari Pag.7 Sensul giratoriu de la

Mai mult

Ghid final cu coperti si tabel.qxd

Ghid final cu coperti si tabel.qxd UNIUNEA EUROPEANÃ Program finanþat prin PHARE ACCES GHID DE IMPLEMENTARE A ACQUIS-ULUI COMUNITAR DIN SECTORUL ENERGETIC LA NIVEL LOCAL Proiect "Întărirea capacităţii de implementare a acquis-ului comunitar

Mai mult

/ Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Anul XXVI, Nr vineri, 7 octombrie pagini 1 l

/ Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Anul XXVI, Nr vineri, 7 octombrie pagini 1 l WWW.CVLPRESS.RO / MEDIAFAX@MAIL.CVLPRESS.RO Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Anul XXVI, Nr. 8170 16 pagini 1 leu Accident violent cu trei rãniþi pe Calea Bucureºti Trei persoane au fost

Mai mult