VLADIMIRESCU. Ziar de informare a cetãþenilor comunei. sãptãmânã de sãptãmânã

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "VLADIMIRESCU. Ziar de informare a cetãþenilor comunei. sãptãmânã de sãptãmânã"

Transcriere

1 Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã Se distribuie GRATUIT, în localitãþile Vladimirescu, Horia, Mândruloc ºi Cicir - conform Legii 544/2001, Legii 52/2003 (reactualizate) ºi HG 1723/2004 Anul 4 - Nr OCTOMBRIE pagini Tiraj: exemplare E D I T O R I A L Învãþãmântul: început de culturã, care-l pregãteºte pe om sã o doreascã ºi sã o guste «Învãþãturã: aur care are preþ oriunde.» Stimaþi cititori, În numãrul trecut am scris cum a fost la ALBA IULIA. La Alba am vãzut istorie. Am pus mâinile ºi-am pipãit dovezile în muzeul de istorie. Am fost în marea salã a unirii. Am atins cu privirea credenþialele. Am participat la schimbarea gãrzii la poarta cetãþii. Am intrat în catedrala unirii. M-am simþit mândru cã sunt român. Stimaþi elevi primarul oferã douã premii primilor doi elevi care trimit la redacþie rãspuns corect la urmãtoarele douã întrebãri în legãturã cu Alba Iulia. 1. În ce an a cucerit Mihai Viteazul Alba Iulia? 2. Numiþi doi arãdeni dintre corifeii Marii Uniri de la Alba Iulia ºi precizaþi data proclamãrii Unirii. Premiul pentru rãspunsul corect este de 50 lei noi. Precizez: primii doi sosiþi - primii doi serviþi! Câºtigãtoriilor li se va publica numele ºi fotografia în ziar. ***** Având douã zile la dispoziþie am dat o fugã nu departe în satul Lancrãm pentru a vedea locul de naºtere ºi de veci a poetului ºi filozofului Lucian Blaga. Îmaginile din pagina 2 spun ele multe. ***** La întoarcere am dormit o noapte la mãnãstirea Brâncoveanu de la Sâmbãta, ctitoritã de Constantin Brâncoveanu. Da, este acel domnitor cãruia turcii pentru cã nu a vrut sã-ºi lase credinþa i-au tãiat capul. Lui ºi celor patru fii ai sãi. Pentru cã în urmã nu cu prea mult timp mãnãstirea a fost în paraginã, un inimos Mitropolit de Ardeal Antonie Plãmãdealã a condus ºi coordonat reconstituirea mãnãstirii. Construcþiile sunt în stil Brâncovenesc. Întregul complex este o bijuterie a arhitecturii româneºti. La reconstrucþie au contribuit ºi oameni cu suflet din Arad a cãror nume îl veþi vedea pe imaginile din pagina doi. ***** Stimaþi cititori am scris aceste rânduri pentru a-i îndemna pe copii sã solicite dascãlilor lor excursii de studiu la faþa locurilor unde evenimentele sau produs. Cu costuri minime la care ºi primãria este dispusã sã contribuie eficienþa cunoaºterii este mult Continuare în pagina 2 Atenþie! Modificãri în ceea ce priveºte cuantumul ajutoarelor pentru încãlzire Pag. 3 Sfânta Cuvioasã Parascheva Sfânta maica noastrã Parascheva, numitã cea Nouã, de la Iaºi, a Moldovei luminãtoare ºi lauda întregii Ortodoxii, este sãrbãtoritã, în fiecare an, în ziua de 14 octombrie, când are loc un mare pelerinaj la Catedra Mitropolitanã din Iaºi

2 ACTUALITATE Învãþãmântul: început de culturã, care-l pregãteºte pe om sã o doreascã ºi sã o guste Urmare din pagina 1 mai mare decât teoria impusã între ora de plecare ºi sosire a unui tramvai care mereu întârzie scurtând ºi din timpul orelor. Cu tot respectul trebuie sã vorbim odatã ºi odatã de calitatea,învãþãmântului din comunitatea noastrã. Cu tot respectul ºi dascãlii au obligaþii, nu numai administraþia. ªi uitându-te mereu la ceas cã pleacã tramvaiul sau nu mai vine tramvaiul nu mai rãmâne timp pentru altele, foarte importante. Dacã am supãrat cu iertare sã-mi fie. Sunt dispus ºi Pag. 2 Casã de piatrã! la o discuþie cu întreg corpul didactic. Sincerã, directã, ºi fãrã sã ne uitãm la ceas pentru cã pleacã tramvaiul. ***** Al Dumneavoastrã, Ioan Criºan P.S.: Fotografiile din aceastã paginã vor înlocui, astãzi, rubrica întâmplãrilor produse în ultimua perioadã. Eu cred cã acestea constituie argumente solide pentru ceea ce am scris. LANCRÃM Casa Memorialã Lucian Blaga GUªÃ GABRIEL & BORªERI DIANA-MARIA COVACI ANDREI-LUCIAN & CERBE ROXANA ALBA-IULIA RAD CRISTIAN-MARIUS & BILANIOC RODICA-MIHAELA SIGHIªOARA Vã dorim sã aveþi copii frumoºi ºi sãnãtoºi!

3 ACTUALITATE Pag. 3 Ajutor pentru încãlzire Vã aducem la cunoºtinþã cã, în conformitate cu prevederile Ordinului Guvernului 106 din 7 octombrie 1009, pentru modificarea Ordonanþei de Urgenþã a Guvernului nr. 5 din 2003, privind acordarea de ajutoare pentru ÎNCÃLZIREA LOCUINÞEI, s-a modificat venitul net pe membru de familie de la 615 la 425 lei. În acest sens, vor beneficia de ajutorul de încãlzire, familiile a cãror venit pe membru de familie nu depãºeºte suma de 425 lei. Cererile se depun, în perioada , zilnic, între orele 8-14, la Primãria Vladimirescu Biroul Social, cu urmãtoarele acte necesare: - cerere-tip (se completeazã la Primãria Vladimirescu) - copie de pe buletine/acte de identitate - copie de pe certificatele de naºtere ale copiilor (copiii care au împlinit deja vârsta de 14 ani, vor prezenta buletinele/actele de identitate) - adeverinþã de salar (pe ultima lunã, de la locul de muncã) - copie a cuponului de pensie - declaraþie pe proprie rãspundere pentru cei care nu realizeazã nici un venit (se completeazã la Primãria Vladimirescu) - pentru ºomeri: cupon de ºomaj - ultima facturã de gaz. Tabel privind cuantumul ajutoarelor de încãlzire Încãlzire pe Gaz Încãlzire pe lemne Venit net pe Subvenþia Subvenþia membru de familie acordatã acordatã Pânã la 155 lei 262 lei 54 lei Între lei 162 lei 48 lei Între lei 137 lei 44 lei Între lei 112 lei 39 lei Între lei 87 lei 34 lei Între lei 62 lei 30 lei Când bunul-simþ nu mai are cãutare, numai prostia îºi aratã rodul! Pentru cã nu au gãsit pereþi pe care sã-ºi cresteze operele emanate din adâncul puþ al gândirii, niºte indivizi certaþi cu bunul-simþ au crezut cã este necesar sã-ºi punã amprenta creativã pe pereþii Grãdiniþei PN 1 din Vladimirescu. Numai ce am scris la ziar cã aceastã grãdiniþã a trecut prin transformãri radicale, prin grija pãrinþilor ºi bunicilor celor care frecventeazã aceasã instituþie de învãþãmânt, cã s-au ºi gãsit câþiva care sã-ºi batã joc de munca acestor oameni. Mãcar de-ar fi desenat ceva mai potrivit pentru grãdinari. Sau, poate, au desenat ceea ce lor le... lipseºte?! Text ºi foto: Claudiu Iacob Horoscop sãptãmânal Balanþã: Pentru Balanþe se anunþã o sãptãmânã a aºteptãrilor ºi emoþiilor, mai ales în ceea ce priveºte banii, iar acest lucru le va genera o stare de frustrare ºi nervozitate, care se va reflecta ºi asupra celor din jur. Scorpion: Scorpionii vor fi visãtori ºi plini de imaginaþie, în zilele urmãtoare, când vor încerca sã rupã monotonia traiului cotidian cu tot felul de mici nebunii: vor pleca într-o excursie neplanificatã, vor face o achiziþie extravagantã sau îºi vor schimba look-ul. Sãgetãtor: Pe Sãgetãtori îi aºteaptã niºte momente importante, care presupun pregãtiri serioase, mai ales cã vor putea coordona niºte proiecte, vor fi gazdele unor evenimente sau vor primi responsabilitãþi noi la serviciu. Capricorn: Capricornii tind sã neglijeze unele probleme de sãnãtate, care se vor agrava dacã nu sunt tratate rapid, iar cineva din familie îi va convinge sã se ocupe ºi de aceste lucruri; un conflict profesional minor îi aºteaptã pe la mijlocul sãptãmânii, dar vor ieºi cu fruntea sus. Vãrsãtor: În aceastã sãptãmânã, Vãrsãtorii vor fi uºor melancolici ºi se vor simþi nemulþumiþi de ei înºiºi, iar acest lucru îi va împinge sã caute confirmare din partea strãinilor, fiind tentaþi sã se arunce în flirturi care le pot periclita relaþia. Peºti: Peºtii vor primi o loviturã neaºteptatã, venitã din partea cuiva de la serviciu, în care poate fi vorba de niºte afirmaþii false sau chiar de atacuri directe, asta pentru cã cineva este invidios pe realizãrile lor ºi încearcã sã le punã beþe în roate. Berbec: Sãptãmâna aceasta nu strãluceºte la capitolul surprizelor, dar asta nu înseamnã cã nu va fi una destul de bunã: în principal, muncã, muncã ºi iar muncã, cu rezultate mulþumitoare ºi care va solicita mai mult timp, decât nervi. Taur: Este o perioadã în care Taurii trebuie sã ia o serie de decizii importante: acum este momentul sã se gândeascã foarte bine dacã vor sã facã schimbãri în carierã, în relaþia amoroasã, în stilul lor de viaþã, adicã sã ia niºte hotãrâri radicale, ce vor avea consecinþe pe termen lung. Gemeni: Gemenii ar trebui sã-ºi punã un pic viaþa în ordine, mai alesa cã ei se pricep foarte bine sã elaboreze planuri mãreþe, dar nu dau atenþie unor detalii care pot schimba totul, aºa cã n-ar fi rãu sã-ºi aducã aminte cã nu este neapãrat nevoie sã întoarcã lumea cu susul în jos ºi cã, uneori, ajunge sã facã niºte schimbãri mai mici, dar bine gândite. Rac: Racii îºi vor concentra energia asupra relaþiei amoroase, fiind foarte romantici în aceastã perioadã, copleºindu-ºi partenerii cu tot felul de atenþii; iar pentru cei care au probleme în relaþia de cuplu, aceastã atitudine se va dovedi salvatoare. Leu: Leii vor începe sãptãmâna mai lent, fãrã prea multã energie ºi chef de muncã; doar partenerul de cuplu va avea puterea sã le mai ridice moralul, cu mici surprize ºi gesturi tandre. Fecioara: Fecioarele þin cu dinþii de programul lor ultraorganizat, însã acest lucru nu va fi neapãrat în avantajul lor: în zilele urmãtoare vor apãrea foarte multe ocazii de distracþie, care le vor solicita umorul ºi spontaneitatea, aºa cã... sã profite la maxim, pentru cã nu vor regreta! Citeºte azi ce scriu ziarele de mâine! «DUMNEAVOASTRà ÎNTREBAÞI, PRIMARUL Và RÃSPUNDE» Acest spaþiu vã este destinat dumneavoastrã, cititorilor noºtri, pentru a intra în dialog cu primarul comunei VLADIMIRESCU. Cum veþi face? Dupã ce veþi completa cuponul de mai jos cu întrebãrile dumneavoastrã, decupaþi cuponul ºi îl trimiteþi la secretariatul Primãrei Vladimirescu cu specificaþia PENTRU ZIARUL VLADIMIRESCU - SÃPTÃMÂNà DE SÃPTÃMÂNÃ, str. Revoluþiei nr. 4, Vladimirescu, tel: 0257/ , 0257/ , fax: 0257/ Numele ºi prenumele... Adresa... Întrebãri

4 ÎNVÃÞÃMÂNT Pag. 4 O nouã generaþie de boboci, dar aceleaºi responsabilitãþi! În vizitã la elevii din clasa I de la ªcoala Generalã cu clasele I-VIII din Vladimirescu (II) RUSSU DANIEL FLORIN COSTEA CLAUDIU NICOLAE OCTAVIAN ARDELEAN LUCA ADRIAN COSMA IASMINA ALEXANDRA ZAHA CLAUDIA IOANA LUKA CARINA RECHEªAN ALIN TEGLAª IOANA TÃTAR MATEI ªcoala Generalã cu clasele I-VIII Vladimirescu Clasa I A - Anul ºcolar Învãþãtor: IOAN PRIBAC

5 SPIRITUALITATE - SPORT Viaþa Sfintei Cuvioase Parascheva Sfânta Parascheva de la Iaºi se prãznuieºte la 14 octombrie, când se face mare pelerinaj din toatã þara Sfânta maica noastrã Parascheva, numitã cea Nouã, de la Iaºi, a Moldovei luminãtoare ºi lauda întregii Ortodoxii, s-a nãscut în satul Epivat, din Tracia Rãsãriteanã, nu departe de Constantinopol, pe la începutul secolului al Xl-lea e.n., din pãrinþi binecredincioºi ºi de bun neam. Cei doi copii, Eftimie ºi Parascheva, au primit în familie o aleasã creºtere ºi educaþie religioasã. Astfel, Eftimie, fratele mai mare al cuvioasei, a intrat înaintea ei în nevoinþa monahalã. Apoi, pentru sfinþenia vieþii lui, ajunge episcop al Matidiei ºi pãstoreºte bine Biserica lui Hristos pânã la sfârºitul vieþii. La fel ºi Sfânta Parascheva, iubind mai mult decât orice pe Hristos, la vârsta de aproape 15 ani, a intrat într-o mãnãstire de fecioare din oraºul Ieraclia Pontului. Dupã cinci ani se închinã la Mormântul Domnului ºi se nevoieºte mai mulþi ani într-o micã mãnãstire de cãlugãriþe pustnice de pe Valea Iordanului. La vârsta de 25 de ani, luând poruncã de la îngerul Domnului, s-a reîntors în patrie ºi s-a nevoit încã doi ani lângã biserica satului natal, Epivat. Pe la jumãtatea secolului XI, anul 1050, la vârsta de 27 de ani, Sfânta Parascheva ºi-a dat sufletul în mâinile Domnului ºi a fost înmormântatã aproape de malul mãrii. Mai târziu, în urma unor minuni la mormântul ei, moaºtele Cuvioasei Parascheva au fost aflate întregi în pãmânt ºi s-au pus în biserica Sfinþilor Apostoli din satul Epivat, spre cinstire ºi închinare. Aici au stat sfintele ei moaºte aproape 175 de ani. * În anul 1223, þarul româno-bulgar Ioan Asan al II-lea ( ) a strãmutat moaºtele Cuvioasei Sfânta Parascheva la Târnovo, capitala Bulgariei, fiind depuse în catedrala cu hramul Adormirea Maicii Domnului. La Târnovo au stat moaºtele celei numita Sfânta Parascheva 160 de ani. * În anul 1393, cãzând Bulgaria sub ocupaþia turcilor, sfintele ei moaºte au fost dãruite pentru puþin timp lui Mircea cel Bãtrân, domnul Þãrii Româneºti. Dupã trei ani, turcii le-au dat cneghinei Anghelina a Serbiei, care le strãmutã la Belgrad, unde rãmân 125 Invitaþie pentru toþi pensionarii! de ani. * În anul 1521, turcii ocupã ºi Serbia ºi iau din nou ostatice moaºtele binefacatoarei noastre, Sfânta Parascheva, pe care le duc în palatul sultanului din Constantinopol. Apoi, sfintele ei moaºte sunt rãscumpãrate de la turci de cãtre Patriarhia Ecumenicã cu de ducaþi de aur ºi rãmân în Catedrala patriarhalã din Fanar timp de 120 de ani. * În anul 1641, însã, ajungând Patriarhia de Constantinopol datoare la Poarta otomanã cu sume mari de bani, ce reprezentau birul anual impus asupra Bisericii, patriarhul Partenie a dãruit moaºtele Cuvioasei Sfânta Parascheva, drept recunoºtinþã, domnului Moldovei, Vasile Lupu, care a achitat turcilor toate datoriile patriarhilor de Constantinopol ºi Ierusalim pe mai mulþi ani. * În anul 1641, la 13 iunie, moaºtele Preacuvioasei maicii noastre Sfânta Parascheva au ajuns în Iaºi ºi au fost aºezate cu multã cinste în frumoasa bisericã atunci ziditã, a Mãnãstirii Sfinþilor Trei Ierarhi. Aici au stat pânã la 26 decembrie, 1888, când au fost scãpate prin minune de un incendiu. Apoi au fost transferate în noua Catedralã mitropolitanã din Iaºi unde se aflã ºi astãzi. Pag. 5 Au cedat în faþa campionilor! CS Vladimirescu Atletico Arad 1-3 De data aceasta, micuþii fotbaliºti de la CS Vladimirescu 2003 au trebuit sã se recunoascã învinºi, în faþa celor de la Atletico Arad, nimeni alþii decât chiar campionii en-titre ai acestei competiþiei dotate cu Cupa Hagi. Antrenorul Dinu Sorin ºi-a motivat elevii la pauzã, dar a trebuit sã recunoascã, în cele din urmã, cã cei de la Atletico au fost mai buni. ÎN ATENÞIA PRODUCÃTORILOR AGRICOLI Centrul de Zi pentru Persoanele Vârstnice Conform Ordinului MAPDR Nr. 465 / ºi a Ordinului MAPDR nr. 29 / se acordã sprijin financiar producãtorilor agricoli din sectorul vegetal prin subvenþionarea motorinei utilizate pentru lucrãrile mecanice de înfiinþare a culturilor agricole din toamna anului Cuantumul subvenþiei este de 1,00 lei / litru aferent unei cantitãþi de 39 litri / ha de culturã înfiinþatã în toamna anului Vladimirescu str. Vasile Milea κi aºteaptã oaspeþii în fiecare zi, între orele 16 ºi 20. Toþi pensionarii care vor trece pragul locaþiei, se vor bucura de posibilitatea de a se relaxa, urmãrind programele TV, citind presa sau jucând diverse jocuri de societate. Documente necesare: 1. Cerere tip, care se gãseºte la sediul Primãriei Vladimirescu; 2. Copie de pe B.I. / C.I. pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de înmatriculare ºi / sau certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice, dupã caz; 3. Copie de pe actul de proprietate ºi / sau concesionare ºi / sau arendã ºi / sau alte acte doveditoare a dreptului de folosinþã ºi / sau proprietãþii asupra suprafeþei de teren pe care se înfiinþeazã culturi, dupã caz; 4. În situaþia suprafeþelor arendate, tabelul contractelor de arendã încheiate, avizate de secretarul primãriei ºi de primar, cuprinzând numãrul ºi data contractelor, numele ºi prenumele arendatorului ºi suprafaþa de teren arendatã; 5. În situaþia suprafeþelor care se lucreazã individual, în cazul moºtenitorilor care deþin terenuri agricole pentru care nu s-a dezbãtut succesiunea, împuternicirea celorlalþi moºtenitori, pentru acela care solicitã sprijinul financiar, sub formã de declaraþie pe propria rãspundere; 6. Adeverinþã eliberatã de primãrie conform înscrisurilor din registrul agricol. Data de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar este cuprinsã între 1 august ºi 30 octombrie Dr. Ing. ADRIANA LAZÃR

6 SPORT Pag. 6 Capul sus ºi... privirea numai înainte! La sfârºitul sãptãmânii trecute, doar echipa antrenatã de Cristian Sculici - CS Vladimirescu a obþinut victoria (mai ales cã juca pe teren propriu, iar o altã opþiune era exclusã din start!), în timp ce Mureºana Mândruloc (antrenor Gligore Bora) a þinut piept - tot pe teren propriu - liderului la zi în Onoare (seria A), Semlecana Semlac, care venea la Mândruloc cu un bagaj de 9 victorii, din tot atâtea meciuri, iar pentru Regal Horia, aceastã echipã inimoasã, care joacã fotbal cu sufletul ºi cu dorinþa de a face miºcare, urma o deplasare în cartierul Sânicolaul Mic, acolo unde Banatul (care a primit cadou de la autoritãþi o bazã sportivã de nota 10!) se anunþa a fi o echipã de care se trece foarte greu, sau chiar deloc. **** Banatul Sânicolaul Mic - Regal Horia 5-0 (5-0). Scorul de 0-5 înregistrat de Regal Horia ar putea da apã la moarã cârcotaºilor, dar din discuþia avutã marþi seara cu Rãzvan Salanþ, corespondentul local al ziarului nostru, meciul de duminicã a avut douã reprize diametral opuse, ca desfãºurare. Dacã în prima reprizã, echipa condusã magistral de Dumitru Mitu (în ciuda rotunjimii tricoului sãu!) a marcat de cinci ori, în decurs de 20 de minute, având la pauzã un consistent (deja) 5-0, ei bine, în partea a doua a meciului, beneficiind ºi de un arbitraj corect (cã în prima reprizã centralul s-a dat în stambã în cel mai parºiv mod cu putinþã!), jucãtorii de la Regal Horia (antrenaþi de Valer Candale) au avut mai mult iniþiativa, dar lipsa de experienþã, cât ºi handicapul scorului sever de la pauzã au împiedicat echipa din Horia sã marcheze mãcar un gol, pe care l- ar fi meritat cu prisosinþã. Mãcar, aºa, pentru efortul ºi pentru sufletul depus pentru a juca acest SERIA A: Atletico - Munar 0-2, Inter - Zãdãreni 1-2, Bârzava - Zãbrani 5-5, Secusigiu - Aluniº 3-2, Mândruloc - Semlac 2-2, Sp. German - Turnu 3-4, Sãvârºin - Zimandu Nou 3-7, Banatul - Horia 5-0, Tisa Nouã - Macea 3-0. Omologare: Turnu - Inter (etapa a 9-a, pe teren 1-0): 3-0. Clasamentul la zi: 1. Semlac p 2. Zãdãreni p 3. Banatul p 4. Zimandu Nou p 5. Tisa Nouã p 6. Mândruloc p 7. Atletico p 8. Turnu p 9. Zãbrani p 10. Aluniº p 11. Sp. German p 12. Macea p 13. Sãvârºin p 14. Bârzava p 15. Inter p 16. Horia p 17. Secusigiu p 18. Munar p meci! Au jucat pentru Regal Horia: Salanþ - Goia, Biro, Pãºcãlãu, Bîlc - Rãdãcinã, Birãu, ªindilari, Negru - Candale S., Iercoºan. Au mai jucat: Toma, Goia C., Balea ºi Boºca. **** Mureºana Mândruloc - Semlecana Semlac 2-2 (1-1). Cealaltã reprezentantã a comunei în Onoare, Mureºana Mândruloc, a avut de susþinut, pe teren propriu, un meci în compania unei adevãrate maºinãrii de goluri, am amintit-o aici pe Semlecana Semlac, echipa din localitatea care l-a dat pe eroul de la Sevilla. ªi cum Semlecana venea la Mândruloc aureolatã de cele 9 victorii obþinute în tot atâtea meciuri jucate pânã acum (!), era de aºteptat ca Mureºana sã se întrebuinþeze serios, pentru a nu-i face pe oaspeþi eroii campionatului, cu 10 din 10. Iar debutul de meci a fost halucinant: în chiar primul minut, Mureºana are o ocazie care se terminã cu un fault în careul oaspeþilor, dar centralul considerã cã Magdi, cel cãzut în careu, a simulat, iar în acest caz, conform regulamentului, i-a arãtat cartonaºul galben. Gazdele nu cedeazã, iar în minutul 5 deschid scorul, dar, stupoare, acesta este anulat pentru ofsaid. Parcã arbitrii se vorbirã sã nu lase gazdele sã marcheze, nu alta! Gazdele cedeazã teren, iar oaspeþii deschid scorul. Pânã la pauzã, Mureºana egaleazã, iar partea a doua se anunþa ceva mai liniºtitã. La reluare, tot oaspeþii sunt cei care revin în avantaj, iar gazdele sunt nevoite sã alerge, din nou, dupã egalare. Pe care o ºi obþin, iar pânã în final nu se mai întâmplã nimic, astfel cã scorul final va fi 2-2. Au jucat pentru Mureºana Mândruloc: Voina - Magdi, Sîrbu, Dãrãu, Bîldescu - Ceh, Agud, Voica, Chipcea - Baliþa, Orban. Au mai jucat: Pop, Tanasã, Hrizea ºi Ianto. **** CS Vladimirescu Pãuliºana Pãuliº 2-1 (2-0). Dupã victoria din etapa trecutã, de la Iratoºu (2-1), echipa antrenatã de Cristian Sculici avea ca obiectiv pentru meciul cu cei din Pãuliº victoria, pentru a îmbunãtãþi o serie de cinci meciuri pozitive, în care CS Vladimirescu 2003 a obþinut 4 victorii (3 consecutive) ºi un rezultat de egalitate. Sâmbãtã dupã-amiazã, pe cocheta arenã din Vladimirescu, gazdele nu le-au dat nici o ºansã oaspeþilor, rezolvând ecuaþia învingãtoarei în doar 13 minute (22 ºi 35), atunci când Dinu Sorin a marcat golurile care aveau sã trimitã gazdele la cabine la adãpostul unui liniºtitor 2-0. Dar cum acest scor este cel mai periculos (iar exemplele în favoarea acestei afirmaþii ar umple mai mult decât cele 8 pagini ale acestui ziar!), gazdele abordeazã a doua parte a meciului cu maximul de prudenþã. De alfel, din declaraþia antrenorului oaspeþilor, Adrian Gãman, care a spus cã în prima reprizã, echipa sa nu a jucat nimic, iar în a doua, gazdele au ajuns mai greu la poartã (dar au ajuns, totuºi!, n.r.), reiese cã tactica adoptatã de antrenorul Sculici a dat roade. Chiar dacã Pãuliºana a marcat (destul de repede), prin Moþ (minutul 59), soarta meciului nu a putut fi schimbatã, astfel cã cele trei puncte au mers acolo unde trebuia. Au jucat pentru CS Vladimirescu 2003: Mitrea - Muºat, Sighete, Brancov, Arhilie (min. 77 ªiclovan) - Hulbãr, Mureºan, George Iancu, Dinu - Geamãn (min. 56 Sima), Savin (min. 82 Barna). Claudiu Iacob Foto: Cristina Rus Campionatul Judeþean Onoare: Etapa a 10-a SERIA B: Lunca Teuz Sânpaul - Tauþ 0-2, Buteni - Beliu 2-0, Drauþ - Þipari 3-0, Vârfurile - Gurba 3-2, Berechiu - ªiria 2-1, Chereluº - Apateu 4-8, ªepreuº - Sintea Mare 2-0, Satu Nou - Dezna 3-1, ªimand - Grãniceri 5-3. Clasamentul la zi: 1. Tauþ p 2. ªimand p 3. Satu Nou p 4. ªepreuº p 5. Apateu p 6. ªiria p 7. Drauþ p 8. Grãniceri p 9. Þipari p 10. Berechiu p 11. Sintea Mare p 12. Buteni p 13. Beliu p 14. Chereluº p 15. Vârfurile p 16. LT Sânpaul p 17. Dezna p 18. Gurba p Sub privirile centralului Bogdan Loredan, jucãtorii de la CS Vladimirescu 2003 îl felicitã pe Sorin Dinu (al treilea de la stânga) pentru golul marcat Liga a IV-a - Arad: Etapa a 10-a Voinþa Mailat - Criºul Ch. Criº 2-0 (la juniori: 0-0), ªoimii Lipova - Universitatea Sebiº 1-1 (2-1), Avântul Târnova - Aqua Vest Arad 4-1 (1-3), Unirea Sântana - Unirea ªeitin 3-2 (6-5), FC Sânleani - Frontiera Curtici 0-2 (3-0), Criºul Alb ªicula - Înfrãþirea Iratoºu 2-1 (3-1), Victoria Pro Nãdlac - Progresul Pecica 1-2 (1-0), CS Vladimirescu Pãuliºana Pãuliº 2-1 (2-0), AS Dorobanþi - ªoimii Pâncota 1-2 (1-1). Restanþã din etapa a 8-a: FC Sânleani - Înfrãþirea Iratoºu 0-1. Etapa viitoare, a 11-a (sâmbãtã, 17 octombrie 2009, ora 15): Pãuliºana Pãuliº - Criºul Alb ªicula, Frontiera Curtici - CS Vladimirescu 2003, ªoimii Pâncota - FC Sânleani, Unirea ªeitin - AS Dorobanþi, Aqua Vest Arad - Unirea Sântana, Universitatea Sebiº - Avântul Târnova, Criºul Ch. Criº - ªoimii Lipova, Progresul Pecica - Voinþa Mailat, Înfrãþirea Iratoºu - Victoria Pro Nãdlac. Clasamentul la seniori: 1. Curtici p 2. Pâncota p 3. Vladimirescu p 4. Târnova p 5. Sântana p 6. Nãdlac p 7. Iratoºu p 8. Mailat p 9. Sânleani p 10. Pecica p 11. Dorobanþi p 12. Ch. Criº p 13. Sebiº p 14. ªeitin p 15. Pãuliº p 16. ªicula p 17. Lipova p 18. Aqua Vest p Clasamentul la juniori: 1. Vladimirescu p 2. Ch. Criº p 3. Sântana p 4. Curtici p 5. ªicula p 6. Nãdlac p 7. Sânleani p 8. Iratoºu p 9. Aqua Vest p 10. Pãuliº p 11. Pâncota p 12. Mailat p 13. ªeitin p 14. Pecica p 15. Sebiº p 16. Lipova p 17. Târnova p 18. Dorobanþi p * la juniori se acordã 4 puncte pentru victorie.

7 Talon pentru anunþ gratuit la rubrica de micã publicitate (anunþul va avea 3 apariþii) DIN COMUNà În atenþia persoanelor beneficiare de alocaþii monoparentale sau complementare Toate familiile care au dosare de alocaþii complementare sau monoparentale ºi au copii de vârstã ºcolarã, au obligaþia sã prezinte din 3 în 3 luni, la Primãria comunei Vladimirescu (Biroul Social), adeverinþe de la ºcoalã, din care sã rezulte clasa în care este copilul ºi dacã beneficiazã sau nu de bursã. Vând casã în roºu în cartierul nou, Vladimirescu, P+M, 4 camere, living mare, bucãtãrie, 2 bãi, cãmarã, camerã tehnicã, suprafaþã teren 500 mp, preþ euro, negociabil; tel Vând loc de casã în cartierul nou, Mândruloc, 500 mpm utilitãþi, drum, curent, apã, unic proprietar, 15 euro/mp, negociabil; tel Vând apartament cu 4 camere, central, 2 bãi, bucãtãrie mare, hol mare, gresie, faianþã, parchet, încãlzire centralã, termopane, uºã metalicã, se vinde ºi cu credit de Prima Casã, tel Domn serios, ºomer, caut de lucru; sunt calificat în meseriile: mecanic-utilaj greu, tractorist-rutierist, lãcãtuº confecþii metalice (ca sudor) sau paznic, tel , Vând casã mare, nemþeascã, în Vladimirescu, suprafaþã totalã mp, suprafaþã construitã 265 mp, 3 camere, baie, bucãtãrie, ºpais, magazie, grajd, pivniþã cu boltã 60 mp, apã, gaz, curent trifazic, încãlzire centralã pe gaz, euro (negociabil); tel , Mica publicitate Vând subã de gãtit (Vesta), adaptatã la gaz (100 euro), cuptor aragaz cu 4 ochiuri (50 euro), compresor cu motor electric (100 euro), circular cu motor electric (100 euro), str. Vasile Milea nr. 87, Vladimirescu, tel Vând teren agricol 1/2 ha, în spatele Combinatului Chimic, lângã liniile de tren, tel Închiriez casã în Vladimirescu, str. Împroprietãriþilor, 2 camere, bucãtãrie, baie, singur în curte, grãdinã, acces auto, recent renovatã, nemobilatã, tel Închiriez ap. 3 camere, 2 bãi, în Vladimirescu, în centru, pe termen lung, nemobilat, tel Vând rulotã echipatã complet, cu acte, în stare foarte bunã, euro (negociabil), tel Vând teren, 300 mp, zonã centralã, Arad, tel Vând auto Dacia Nova GTI, anul 2000, stare bunã, euro (negociabil), tel ºi SC ARES MANAGE- MENT SRL vã oferã cele mai Pentru pãrinþii care realizeazã venituri din salarii, aceºtia au obligaþia sã prezinte, din 6 în 6 luni, adeverinþã de la locul de muncã, în care sã se specifice salariul net pe ultima lunã. În cazul în care aceste adeverinþe nu pot fi prezentate, se va înceta acordarea alocaþiei. Biroul Social avantajoase oferte de tâmplãrie PVC. Informaþii la tel ºi Vând auto Renault 19, anul 1992, motor 1.8, benzinã, Euro 2, servodirecþie, airbaguri, geamuri electrice faþã, trapã electricã, închidere centralizatã, neînmatriculatã, 800 euro (negociabil), tel Persoanã Fizicã Autorizazã efectuez reparaþii aparaturã electronicã ºi montez instalaþii antene satelit, cu abonament sau la liber. Tel ºi Vând combinã frigorificã Bosch, aragaz cu 4 ochiuri, cuptor cu microunde, cafetierã, mobilã pe bucãþi, garniºe lemn furniruite, covor persan, pian vienez, moarã mãcinat, tel Absolventã a Facultãrþii de Litere meditez la limbile Englezã ºi Germanã, la domiciliul meu din comuna Vladimirescu, tel Vând purcei de 8 sãptãmâni, respectiv de 14 sãptãmâni, Vladimirescu, str. Libertãþii nr. 44, tel sau TEXTUL ANUNÞULUI (vã rugãm sã folosiþi NUMAI litere de tipar, pentru evitarea neînþelegerilor cu privire la conþinut!): - Textul de mai jos nu se va publica în ziar, dar este important pentru confirmarea identitãþii celui care solicitã anunþul - Numele Prenumele Adresa: (vã rugãm sã folosiþi NUMAI litere de tipar, evitarea unor neînþelegeri cu privire la textul anunþului) Act de identitate: CI/BI seria nr. eliberat de Poliþia Mândria noastrã Pag. 7 ZAHARIA FABIAN DARIUS Împlineºte 2 ani la 19 octombrie. Multã sãnãtate ºi La Mulþi Ani! Ziar de informare a cetãþenilor comunei VLADIMIRESCU sãptãmânã de sãptãmânã VLADIMIRESCU Talonul se poate trimite prin poºtã, pe adresa Primãriei (vedeþi pagina 8) sau personal, la sediul redacþiei: str. ªtefan cel Mare nr. 5 (clãdirea Cãminului Cultural din Vladimirescu), etajul I, pânã în ziua de marþi, ora 16. Atenþie! Nu se mai primesc anunþuri prin telefon, ci doar cele care sunt completate pe talonul de mai sus!

8 MAGAZIN Pag. 8 Prognoza meteo... A venit. A venit... toamna! Calendaristic vorbind, toamna era deja instalatã, încã de la jumãtatea lunii septembrie. Cã soarele a continuat sã-ºi facã de cap, aducându-ne, în continuare, temperaturi ce sfidau calendarul (am avut ºi +30 de grade pe la sfârºitul lui septembrie!) asta-i altceva! Iatã cã de marþi, 13 octombrie 2009, odatã cu apariþia ploilor ºi a vântului, vremea nu mai e ce-a fost - cum se spune - ºi ne face sã cãutãm, înfriguraþi, prin dulapuri, dupã haine groase, cã nu mai este de glumã! Sâmbãtã, 17 octombrie, vremea va fi mohorâtã, cu nori pe cer ºi o maximã de doar +11 grade, în timp ce spre searã, frigul va muºca serios, ajungându-se la o minimã nocturnã de -1 grad. Duminicã, 18 octombrie, caracteristica vremii nu se va schimba faþã de ziua precedentã, iar în plus, spre searã va apãrea ceaþa. Ziua, maxima va ajunge la +12 grade, iar noaptea temperatura aerului va coborî la limita îngheþului: 0 grade. Luni, 19 octombrie, va reapare ploaia, care va fi însoþitã de intensificãri ale vântului, astfel cã maxima zilei va ajunge undeva pe la +11 grade, iar spre searã, când ploaia nu va conteni, temperatura nopþii va ajunge la +1 grad. Marþi, 20 octombrie, ceaþa va fi la ordinea zilei, ceea ce va aduce la înregistrarea unei maxime diurne de +13 grade, iar spre searã ºi în cursul nopþii, minima nu va scãdea sub +2 grade. Miercuri, 21 octombrie, va fi o zi fãrã ploaie ºi fãrã ceaþã, cu maximã a zilei de +13 grade, cu umiditate în aer ºi puþin vânt, iar spre searã, cu ceva nori pe cer, minima va coborî sub +4 grade. Joi, 22 octombrie, soarele îºi va face, timid, apariþia printre nori, astfel cã ºi maxima va urca undeva în jurul valorii de +16 grade, iar spre searã, cu uºoare urme de nori pe cer, vom avea o minimã nocturnã ce va sta undeva la +5 grade. Vineri, 23 octombrie, vor fi aceleaºi caracteristici ca în ziua precedentã, cu ceva soare pe cer, acompaniat de nori rãzleþi, o maximã de +16 grade, iar spre searã ºi în cursul nopþii, deºi norii nu se vor da duºi, ºansele de ploaie vor fi minime, iar temperatura nopþii nu va scãdea sub valoarea de +6 grade. Sala de Sport din Vladimirescu Oferã spre închiriere, tuturor celor care doresc sã practice sportul, un spaþiu propice desfãºurãrii unor activitãþi la nivel de echipe: fotbal, baschet, handbal, volei, tenis de câmp. Se oferã condiþii excelente, într-o incintã echipatãla ultimele standarde! Pentru rezervãri, sunaþi la telefoanele: ºi SC Three C Elements Group SRL Executã toate lucrãrile de construcþii interioare ºi exterioare, asigurã transport materiale de construcþii, marfã ºi persoane, construcþii metalice, spaþii verzi. De asemenea, mai efectuãm diverse lucrãri de tipãrire ºi tehnoredactare computerizatã. Telefoane de contact: sau Casa Tineretului din Vladimirescu Str. ªtefan cel Mare nr. 5 Tel.: ºi Vã stã la dispoziþie, pentru organizarea diferitelor evenimente: nunþi, botezuri, aniversãri, spectacole Ziar de informare a cetãþenilor comunei se aprinde din prima! VLADIMIRESCU Apare conform Legii 544/2001, Legii 52/2003, reactualizate, ºi HG 1723/2004 Adresã poºtalã: Vladimirescu, str. Revoluþiei nr. 4, jud. Arad Telefoane: , , Fax: Adresã de REDACÞIA: Cristian Sculici - redactor ºef; Doina Grozav Ioana Tipa, Diana Giurgiu, Cristina Rus, Diana Vîrtaci, Adina Sirban, Andrei Doja, Daniela Tomoiagã ºi Cosmin Gherman (redactori) DTP: Claudiu Iacob. COORDONATOR: IOAN CRIªAN sãptãmânã de sãptãmânã ISSN Sãptãmânal arãdean de opinii, dezvãluiri, pamflet ºi sport Arad, B-dul Revoluþiei Nr. 76 Tel.: 0357/ , Fax: 0357/ Director: ROMULUS DUBÃÞ Tipãrit la LAPCOM Kft. Delmagyarorszag Kiado - SZEGED