DECLARATIE DE AVERE. Suprafata ,16 4,34 0,63 0,5 0,7

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DECLARATIE DE AVERE. Suprafata ,16 4,34 0,63 0,5 0,7"

Transcriere

1 NR DECLARATIE DE AVERE Subsemnatul, COCA NICOLAIE, avand functia de COMISAR la GARDA NATIONALA DE MEDIU COMISARIATUL REGIONAL TIMIS COMISARIATUL TUDETEAN^ HUNEDQ4RA (, domiciliul GEOAGIU, unoscand prevederile art. 292 din Codul penal pnvind falsul in declaratii declar pe propria raspundere ca impreuna cu familia ) detin urmatoarele: I.Bunuri imobile.terenuri NO A: Sc vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. Adresa sau zona Geoagiu jud Flunedoara Categoria* agncol Anul dobandirii 2003 Suprafata 9.92 Cota parte 00 Modul de dobandire Cumparare Titularul 2 ) Coca Nicolae Geoagiu ]ud I lunedoara agricol 20,6 Mostemre Coca Mioara Prica Alexandru Oras. \gmta jud Sibiu Geoagiu jud Hunedoara Com Sinpctru Jud Brasov Com Bod jud Brasov Oras Agmta Jud Sibiu agncol intravilan Intravilan agncol forestier , ,63 0,5 0, Cumparare Coca Mioara Prica Alexandru Coca Nicolae Coca Nicolaie Coca Nicolaie Coca Mioara Prica Alexandru Categoriile indicate sunt: () agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se aria in circuitul civil. 2. Cladiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari. Adresa sau Anul Categoria* zona dobandirii Suprafata Cota parte Modul de dobandire Titularul 2 ) Geoagiu Casa de locuit constructie Familia G eoagiu Casa de locuit Familia!! T" J imisoara apartament cumparare Familia Cluj apartament /92 Coca Nicolaie din 8

2 Categoriile indicate sunt: () aparrament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.,prin familic se intclcge sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora. ; }La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cotaparte si numele coproprietarilor. II.Bunuri mobile. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, alupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse mmatricularii, potrivit legii Natura Marca Nr. de bucati Anul de fabricatie Modul de dobandire Autoturism Dacia Logan, cumparare Autoturism Renault Clio 2000 cumparare Autoturism Volkswagen Golf 200 donatie Tractor UTB U 445 DT 983 Cumparare Masini agricole Plug, semanatoare, tavalug, combinatorv, remorci, masina dc erbicidat, masina de stropit Cumparare 2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depaseste de euro. NOTA:Se vor mentiona toate bunurilc aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romanic! la momentul cleclararii. Descriere sumara Anul dobandirii Valoarea estimata * III. Bunuri mobile, a caror valoare depaseste de euro fiecare, si bunuri imobile strainate in ultimele 2 luni Natura bunului instrainat Data mstrainarii Persoana catre care sa instrainat Forma instrainarii Valoarea IV. Active financiare 2 din 8

3 . Conturi i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste de euro NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflatc in hand sau insdtutii financiare din strainatate. Institutia care administreaza si Deschis In Tipul* Valuta adresa acesteia anul Sold/valoare la zi Categoriile indicate sunt: () cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investitii directe si Imprumuturi acordate, daca valoarea de piata Insumata a tuturor acestora depa e te de euro NO A:Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate. Emitent titlu/societatea In Nr. de titluri / care persoana este actionar Tipul* Cota de sau asociat/beneficiar de participare Imprumut Valoarea totala la zi Catcgoriile indicate sunt: () hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuiii sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 3. Alte active producatoare de venituri nete, care Insumate depasesc echivalentul a de euro pe an: _ XOTA: Sc vor declara inclusiv cele aflate in strainatare. V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise In beneficiul unui tert, bunuri achizitionate In sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea Insumata a tuturor acestora depa este de euro XOTA: Sc vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate. Creditor Contractat In anul Scadent la I COCA MIOARA Valoare 0E VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romane ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depaseste 0 de euro* 3 din 8

4 Cine a realizat venitul.. Titular Sursa venitului: numele, adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual incasat.2. Sot/sotie.3. Copii Se excepteaxa de la declarare cadourile si tratatiile u'zuale primite din partea rudelor de gradul I si al Illea. VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal mcheiat (potrivit art. 4 din Legea nr. 57/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare) NQTA: Sc vor declara inclusn veniturile provenite din strainatate. Cine a realizat venitul, Venituri din salarii Sursa venitului: numele, adresa Serviciul prestat/obiectul generator de venit Venitul anual incasat.. Titular COCA NICOLAIE.2. Sot/sotie COCA MIOARA.3. Copii GNM CR Timis CASA NATIONALA DE PENSII 2. Venituri din activitati independente 2.. Titular 2.2, Sot/sotie > ' > 2.3. Copii 3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor SALARIU PENSIE lei 3234 lei 3.. Titular 3.2. Sot/sotie 4 din 8

5 3.3. Copii 4. Venituri din investitii 4.. Titular 4.2. Sot/sotie.3. Copii 5. Venituri din pensii 5.. Titular 5.2. Sot/sotie 5.3. Copii 6. Venituri din activitati agricole 6.. Titular Coca Nicolaie Vinzare produse agricole Sot/sotie 6.3. Copii 7. Venituri din premii i din jocuri de noroc 7.. Titular 7.2. Sot/sotie i I! 7.3. Copii 8. Venituri din alte surse I? 8.. Titular 8.2. Sot/sotie 8.3. Copii 5 din 8

6 Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caractcrul incomplet al datelor mentionate. Data complete Semnatura din 8

7 DECLARATIE DE INTERESE Subsemnata, COCA NICOLAIE, avand functia de COMISAR, la GARDA NATIONALA DE MEDIU COMISARAITUL REGIONAL TIMIS COMISARIATTTT. TlinETEAN_HLMEDOARA, CNP domiciliat in GEOAGIU, \ ~";unoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:. Asocial sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale: Unitatea denumirea i adresa Caiitatea detinuta Nr.de parti sociale sau de acriuni Valoarea totala a partilor sociale i/sau a actiunilor L_ 2. Caiitatea de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societatilor nationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociatiilor sau fundatiilor ori ale altor organizatii neguvernamentale: Unitatea denumirea i adresa Caiitatea detjnuta Valoarea beneficiilor! 3. Caiitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale i/sau sindicale: Sindicatul National al Garni Nationale de Mediu membru 4. Caiitatea de membru in organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea s partidului politic: i din 8

8 5. Contracte, inclusiv cele de asistenta juridica, consultanta si civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul exercitarii functiilor, rnandatelor sau demnitatilor publice finantate de la bugetul de stat, local si din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statul este actionar majoritar/minoritar: 5. Beneficiarul de contract: numele, prenumele/ denumirea si adresa Titular Institutia contractant: denumirea si adresa Procedura prin care a fost incredintat contractul Tipul contractu lui Data incheierii contractu lui Durata contrac tului Valoarea totala a contractu lui Sot/sotie Rude de gradul I ) ale titularului Societati comerciale/ Pcrsoana fizica autorizata/' Asociatii familiale/cabincte inclividuale, cabinete asociate, societati civile profesionale sau societati civile profesionale cu raspundere limitata care clesfasoara profesia de avocat / Organizatii neguvernamentale / i'undatii/asociatii 2 ') Prin rude de gradul I se intelege parinti pe lime ascendenta si copii pe linie descendenta. ) Se vor declara numele, denumirea si adresa bcneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul, sotul/sotia si rudele de gradul obtin contracte, asa cum sunt definite la pet. 5. Prezenta declaratie constitute act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datclor mentionate. Data comple' Semnatur 8 din 8