DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA VENITURI ŞI PROPRIETATE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA VENITURI ŞI PROPRIETATE"

Transcriere

1 Anexa nr. 1 DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA VENITURI ŞI PROPRIETATE SubsemnatulSubsemnata Toma Nadejda ni (numele, prenumele, numărul de identificare) deţinînd funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie al Republicii Moldova din data de , numită prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova Nr. 139 din declar pe proprie răspundere că împreună cu soţul copiii minori _ si persoanele aflate la întreţinerea mea (numele, prenumele, anul naşterii, numărul de identificare) am următoarele venituri realizate începînd şi pînă la şi următoarele proprietăţi deţinute la momentul declarării: I. VENITURI Notă: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate. Cine a realizat venitul Sursa venitului Serviciul prestatobiectul generator de venit 1. Venitul obţinut la locul de muncă de bază Toma Nadejda salariu Judecător la Curtea Supremă de Justiţie Venitul încasat ,77 lei ( fară impozit pe venit şi deduceri ), impozitul pe venit şi deducerile constituie 54797,18 lei 1.2.Soţsoţie pensie, lei 2. Venitul obţinut din activitatea didactică Toma Nadejda salariu Institutul Naţional al Justiţiei 13962,44 lei (fără impozit pe venit şi deduceri), impozitul pe venit şi deducerile constituie 2261,91 lei

2 Venitul obţinut din activitatea ştiinţifică şi de creaţie 4. Venitul obţinut din depuneri la instituţiile financiare, inclusiv la celexde peste hotare 5. Venitul obţinut din activitatea de reprezentant al stştului în societăţile comerciale 6. Venitul obţinut din donaţii şi m oştenii 7. Venitul obţinut din înstrăinarea sau deţinerea valorilor mobiliare şi a cotei-părţi în capitalul social al societăţilor comerciale «8. Venitul obţinut din înstrăinarea bunurilor mobile sau imobile 1.2. Sotsoţie " * C^opii.. t \

3 9. Venitul obţinut din alte surse legale (pensii, burse, indemnizaţii, premii etc.) II. BUNURI IMOBILE 1. Terenuri Nr. localitatea Categoria* Anul dobîndirii intravilan în baza titlului de autentifica re a dreptului deţinătorul ui de teren indicat Suprafaţa 0,0416 mp Valoarea ă Modul de dobîndire lei Titlul de autentifica re a dreptului deţinîtorul ui de teren cu nr. O , eliberat Cotaparte Toma N. * Categoriile indicate sînt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) extravilan; (5) alte categorii de terenuri care se află în circuitul civil. 2. Clădiri Casă de locuit, şură , Suprafaţa suprafaţa totală - 155,7 mp, supraf. locativă de 67,1 mp Valoarea ă lei casa de locuit şi lei şura Actul care certifică provenienţ a proprietăţii în baza dispoziţiei Primăriei or.codru nr. 79 din , înregistrată la organul la Adresa Categoria* Anul dobîndirii Cotaparte N.To ma

4 * Categoriile indicate sînt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) vilă; (4) spaţiu comercialde producţie; (5) garaj; (6) altă avere imobilă. III. BUNURI MOBILE Autoturisme, camioane, remorci, vehicule motorizate, maşini agricole, mijloace de transport naval, aerian şi alte mijloace de transport care sînt supuse înmatriculării potrivit legii Tipul, modelul Anul de fabricaţie Modul de dobîndire Anul dobîn -dirii Valoarea (în lei) conform documentului care certifică provenienţa proprietăţii Locul înregistrării Nr. de înregis -trare Titu Iarul Volkswag en Golf Peugeot Contract de vînzarecumpărare 2004 Contract de vînzarecumpărare lei N.To ma lei Notă: dreptul de proprietate asupra automobilului Volkswagen Golf ( anul fabricaţiei 1993) cu nr.î., care a fost înstrăinat de către mine la data de în bază de procură generală, eliberată la data de , înregistrată cu nr. nr., la Biroul Notarului Privat Ludmila Gîscă), a fost radiat. In declaraţiile anterioare am declarat automobilul în cauză cu indicarea faptului că el a fost înstrăinat la data de , deoarece dreptul de proprietate asupra automobilului indicat oficial nu a fost radiat. La solicitarea mea, am fost informată de către ÎS Cris Registru că dreptul de proprietate asupra automobilului menţionat a fost radiat, de aceea nu-1 mai declar. IV. ACTIVE FINANCIARE 1. Conturi bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire Notă: Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate. Denumirea instituţiei care administrează şi adresa acesteia Tipul* Suma, valuta Deschis în anul DobîndaDividendul * Categoriile indicate sînt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card, menţionînd tipul acestuia); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare. 2. Plasamente, obligaţiuni, cecuri, cambii, certificate de împrumut, investiţii directe în monedă naţională sau în valută străină Emitent titlusocietatea în Tipul* Numărul de Dobînda

5 care persoana este acţionar, fondator sau asociatbeneficiar de împrumut titluricota de participare * Categoriile indicate sînt: (1) hîrtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) cecuri; (4) cambii; (5) certificate de împrumut; (6) alte form e de investiţii directe. 3. Alte documente care incorporează drepturi patrimoniale V. COTA-PARTE ÎN CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE Denumirea întreprinderii Sediul, adresa juridică Tipul de activitate Valoarea de cumpărare Cota de participare VI. DATORII Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanţii emise în beneficiul unor terţi, împrumuturi şi credite Notă: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate. Creditor Contracta t în anul Scadent la Rata dobînzii Suma iniţială Valuta Debitor Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii pentra inexaetttatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate. Data completării