VOT FINAL Marţi, 27 iunie 2017

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "VOT FINAL Marţi, 27 iunie 2017"

Transcriere

1 VOT FINAL Marţi, 27 iunie 2017 I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR 1. Proiectul de Hotărâre privind validarea unui mandat de deputat (PHCD 62/2017). Comisia de validare propune ADOPTAREA proiectului de hotărâre. 2. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 63/2017). 3. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor O iniţiativă pentru sprijinirea echilibrului dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor care lucrează COM(2017) 252 şi Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului COM(2017) 253 (PHCD 58/2017). 4. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Documentul de reflecţie privind dimensiunea socială a Europei COM(2017) 206 (PHCD 59/2017).

2 5. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Evaluarea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a strategiei privind piaţa unică digitală - O piaţă unică digitală conectată pentru toţi COM(2017) 228 (PHCD 60/2017). 6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind instituirea unui Pilon european al drepturilor sociale COM(2017) 250 (PHCD 61/2017). II.LEGI ORDINARE A. ADOPTĂRI 7. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 246/2017) lege ordinară Obiect de reglementare: abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada cuprinsă între data încheierii primei sesiuni parlamentare ordinare a anului 2017 şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului Comisia juridică propune ADOPTAREA proiectului de lege. 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară (PL-x 170/2017) lege ordinară Obiect de reglementare: îmbunătăţirea cadrului legal privind asistenţa medicală comunitară, definirea centrelor comunitare şi integrarea serviciilor din domeniul respectiv de reglementare, concretizată în luarea unor măsuri pentru asigurarea cu prioritate a serviciilor medico-sociale pentru populaţia din mediul rural şi grupurilor vulnerabile prin dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală şi accesul echitabil la servicii de sănătate de calitate şi cost eficace pentru toate categoriile de persoane. Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru administraţie publică propun ADOPTAREA proiectului de lege. 2

3 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.28/2017 privind plata cotizaţiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor comitete din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 200/2017) lege ordinară Obiect de reglementare: plata cotizaţiilor restante în valoare de euro pentru un număr de comitete la care participă de facto, începând din anul Prin acelaşi act normativ se completează anexa nr.1 din Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 pentru participarea la următoarele comitete: Comitetul pentru Turism, Comitetul pentru gestionarea deşeurilor radioactive, Comitetul pentru studii economice şi tehnice privind energia nucleară şi ciclul combustibilului nuclear, Comitetul pentru securitatea instalaţiilor nucleare, Comitetul pentru protecţia la radiaţii şi sănătate publică, Comitetul pentru IMM-uri şi Antreprenoriat. Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege. 10. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 507/2016) lege ordinară Obiect de reglementare: stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, în considerarea interesului public, în sensul reducerii eforturilor de procurare a documentelor în vederea obţinerii serviciilor publice, precum şi al facilitării interconectării bazelor de date între instituţiile publice. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie publică propun ADOPTAREA proiectului de lege. 3

4 11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2015 privind unele măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada , inclusiv Planul naţional de investiţii (PL-x 640/2015) lege ordinară Obiect de reglementare: stabilirea unor măsuri pentru implementarea mecanismului de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră producătorilor de energie electrică, pentru perioada , inclusiv Planul naţional de investiţii. Comisia pentru industrii propune ADOPTAREA proiectului de lege. 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare (PL-x 204/2017) lege ordinară Obiect de reglementare:instituirea unor măsuri potrivit cărora, unităţile administrativteritoriale pot solicita din contul curent al Trezoreriei Statului împrumuturi din venituri din privatizare în limita sumei de mii lei pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada , inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru buget propun ADOPTAREA proiectului de lege. 13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Protocolului de Amendare, semnat la Bucureşti, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012 (PL-x 217/2017) lege ordinară Obiect de reglementare: ratificarea Protocolului de Amendare, semnat la Bucureşti, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012, ratificat pin Legea nr.75/2013.intervenţiile legislative vizează, în principal, îmbunătăţirea textului Acordului, ca urmare a experienţei dobândite în urma aplicării acestuia, precum şi modul de suportare a cheltuielilor ocazionate de desfăşurarea exerciţiilor comune. Comisia pentru apărare propune ADOPTAREA proiectului de lege. Prima Cameră sesizată Data prezentării în Biroul permanent ; final , potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din 4

5 14. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 4 august 2016 (PL-x 224/2017) lege ordinară Obiect de reglementare: protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate în cadrul unor activităţi ce presupun cooperarea directă între Părţi sau încheierea şi derularea unor contracte clasificate între persoane juridice din România şi Macedonia. În conformitate cu dispoziţiile acestuia, Părţile vor lua măsuri adecvate pentru protecţia informaţiilor clasificate primite şi vor acorda tuturor informaţiilor clasificate schimbate un nivel de protecţie de securitate corespunzător celui prevăzut pentru propriile informaţii cu nivel de clasificare echivalent, conform tabelului de echivalenţă prevăzut la art.4 din Acord. Pentru informaţiile clasificate de nivel strict secret şi strict secret de importanţă deosebită a fost prevăzut un regim special de protecţie, în ceea ce priveşte multiplicarea, traducerea şi distrugerea. Acordul mai cuprinde dispoziţii referitoare la multiplicarea, traducerea şi distrugerea informaţiilor clasificate, certificatele de securitate şi accesul la informaţii clasificate, contracte clasificate, vizite, transmiterea informaţiilor clasificate, incidente de securitate, soluţionarea diferendelor, cheltuieli, intrarea în vigoare şi denunţarea acestuia. Comisia pentru apărare propune ADOPTAREA proiectului de lege. Prima Cameră sesizată Data prezentării în Biroul permanent ; final , potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din 15. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 14 decembrie 2016 (PL-x 229/2017) lege ordinară Obiect de reglementare: protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate în cadrul unor activităţi ce presupun cooperarea directă între Părţi sau încheierea şi derularea unor contracte clasificate între persoane juridice din România şi Germania. Astfel, Părţile vor lua măsuri adecvate pentru protecţia informaţiilor clasificate primite şi vor acorda tuturor informaţiilor clasificate schimbate un nivel de protecţie de securitate corespunzător celui prevăzut pentru propriile informaţii cu un nivel de clasificare echivalent, conform tabelului de echivalenţă prevăzut la art.4 din Acord. Pentru informaţiile clasificate de nivel STRICT SECRET şi STRICT SECRET DE IMPORTANŢĂ DEOSEBITĂ a fost prevăzut un regim special de protecţie, în ceea ce priveşte distrugerea şi transmiterea. Părţile vor recunoaşte reciproc Certificatele de Securitate şi au convenit ca activitatea contractuală să constituie o parte importantă în cadrul cooperării bilaterale, sens în care au fost incluse în cuprinsul acordului dispoziţii speciale referitoare la acest aspect. Comisia pentru apărare propune ADOPTAREA proiectului de lege. Prima Cameră sesizată Data prezentării în Biroul permanent ; final , potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din 5

6 16. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate (PL-x 49/2017) lege ordinară Obiect de reglementare: modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate, în vederea înlăturării unor dificultăţi în implementarea prevederilor actului normativ de bază. Comisia pentru agricultură propune ADOPTAREA proiectului de lege. 17. Propunerea legislativă pentru modificarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 221 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului (Pl-x 465/2015) lege ordinară Obiect de reglementare: instituirea posibilităţii includerii rezidenţilor în linia de gardă din primul an de pregătire în specialitate. Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA propunerii legislative. 18. Proiectul de Lege pentru modificarea art.8 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x 439/2016) lege ordinară Obiect de reglementare: modificarea art.8 din Legea privind drepturile pacientului nr.46/2003, astfel încât, pacienţilor care nu sunt cetăţeni români, să le fie aduse la cunoştinţă informaţiile privind starea lor de sănătate, într-o limbă de circulaţie internaţională. Comisia pentru sănătate propune ADOPTAREA proiectului de lege. 6

7 III. LEGI ORGANICE A. ADOPTĂRI 19. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2008 Codul silvic, precum și pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora (PL-x 230/2017) lege organică Obiect de reglementare: modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea consolidării cadrului legal pentru îmbunătăţirea eficienţei acţiunilor de control privind integritatea fondului forestier naţional şi modul de administrare al acestuia. Comisia pentru agricultură propune ADOPTAREA proiectului de lege. 20. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române (Pl-x 176/2017) lege organică Obiect de reglementare: completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările ulterioare, în sensul autorizării personalului militar al Jandarmeriei Românei să deţină şi să folosească arme cu tranchilizante, substanţe tranchilizante, arme cu glonţ de cauciuc, dispozitive cu ultrasunete şi gaze iritante precum şi orice alte mijloace de protecţie şi de imobilizare în anumite situaţii, expres prevăzute de lege. Comisia pentru apărare propune ADOPTAREA propunerii legislative. Prima Cameră sesizată Data prezentării în Biroul permanent ; final , potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din 7

8 III. LEGI ORGANICE B. RESPINGERI 21. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi (Pl-x 184/2017) lege organică Comisia pentru buget propune RESPINGEREA propunerii legislative. Prima Cameră sesizată Data prezentării în Biroul permanent ; final , potrivit art.75 alin.(2) din Constituţie şi art.113 din 8