DECLARA TIE DE A VERE. Anul. Suprafata. footj-hjj ~"2. :5000np 0. t:!'o.s /. 19!-:.. IPII. V. 'bof'.~iv'e/ ~.500.fl'fp 0_

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "DECLARA TIE DE A VERE. Anul. Suprafata. footj-hjj ~"2. :5000np 0. t:!'o.s /. 19!-:.. IPII. V. 'bof'.~iv'e/ ~.500.fl'fp 0_"

Transcriere

1 DECLARA TE DE A VERE SubsemnatulSubsemnata, ::>. ' - de f 0.<[JS,4,ei9-L CNP!Ns?.t:eca a e,tv-tvyj9 0QL&r& l;oeu$", _, domiciliul J 'avand fu nctia cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere ca impreuna cu familia 1 > detin urmatoarele: * 1) Prin familie se lntelege sotulfsotia i copiii aflati n lntretinerea acestora.. Bunuri imobile 1. Terenuri NO T A: Se vor declara inclusiv cele aflate 'in alte tiki. Aal!, <' 1 rh. v. 'l::>ofr.-9jyg 1 Categoria* Anul dobindirii - -f.tooo.:!:s,{a [t. v. boftjjv&; 'f rrt?:, Suprafata Cotaparte footj-hjj "2. :5000np fl'fp 0_ Modal de Titularul 1 ) dohindire. e<t:j.sc"z.t? v HOfiE!YE S7G?,1 -. 1':: C!'OSr V 6-7 s,.l.& t:!'o.s. 19!-:.. P. V. 'bof'.v'e c.t:.s,9 v. 'TE.S t.-h' :s-.2._00<:!>?". C'c::>S E..4. [rtf. v bof,- j9lr' COS,? t ;5Jd.<9-. s- looo 300tJ""p «'?'. COST&-,&. P.H. V. t?!t}!"'7;qn 1 0 s e. v.e. co.sr 4 v.:'.j.l# 1 2 f-t' ff,.,p 1' ;1:.(? 6. * Categon1 1 indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; ( 4) luciu de apa; (5) alte categom de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil. *2) La "Titular" se mentioneaza, n cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotulsotia, copilul), iar n cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor. 2. Cladiri NO T A: Se vor declara inclusiv cele atlate in alte tari. ""..,. t Anul Cota- Modal de Categoria* Suprafata Titularul dobindirii parte dobiadire 2 ).:,.. - " -. P1. V. OOFr,9JY.sc O.S,4 v. ;G'"S,-L# 2.00<., f-fj).2. >.v.. t?$1. t--:..1. V. bo'i=',-p;y,e-,- C: OS7, -).. V. T....1A..z l_o0 '70 """P.:J A t::?o.s "?'G-#., " _..,c 1

2 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comercialcde productie. *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor prcprii. numele proprietarului (titularul, sotullsotia, copilul),,ia;'in cazul bunurilor n coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.. Bunuri mobile l. Autovehiculeautoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transpor t cat:c sunt supuse inmatricularii, potrivit legii.... AN e d1 J:ti frl ljf d fb ' 0 Natura Marca r. tr'tjouc 'j,'l u e a nca tie --.c:;:.:;-. #vtcjvrrs)y(?oro V 1<.! 1 $ t-' Ot'E.L 9SR9 c?tf?.r!+v s &ti...? ;_ 4'Jf.(_()C) c:'. v, C?. V..4H -( -19''1 e. v. e..). 2. Bunur i sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta i de cult, colectii de arta!}i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depaete de euro NOTA: Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afhi sau nu pe teritoriul Romaniei a momentul declararii. Descriere sumari An u 1 oo., b"' af_f d 1n1 ". Valouea elltimac _. Bunuri mobile, a caror valoare depaete de euro fiecare, i ultimele 12 luni bunuri imobile instrainatc in Natura bunului Data Persaaris catre e&re a Forma instriinat iastriiairii iostripat iostriiairii. 2 VaJOarea

3 V. Active financiare 1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire i investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora d epaete de euro NOTA : Se vor declara inclusiv cele aflate n banci sau institutii financiare din stdiinatate. ati-.t. Tipal* Valuta Desehis ia aaal Soldlvaloare a zi ; "', *Categoriile indicate sun: (1) cant curenl sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivaiente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau aile sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 2. Plasamente, investitii directe i imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaete de euro N O TA: Se vor declara inclusiv investitiile i participarile in strainatate. E.. tea ta care persoana este Namir de titluril Tipul*. :, uociatlbeaeficiar de lmprumut eota de partic:ipare Valoarea totali a zi.. ; *Categoriile indicate sunt: (1) hdrtii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2) acfiuni sau piir(i sociale in societiiji comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 3

4 an: 3. Alte active produciitoare de venituri nete, cure (nurnate depaesc echivalentul a de euro pe N OTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in stdiinatate. V. Datorii. Debite, ipoteci, garantii emise n beneficiul unui tef1, bunuri achizitionate in sistem leasing i asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depate de euro alte NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strainatate. c Creditor Contractat }x; nml - Scadent a ValeUe -.. { V. Cadouri, servicii sao avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din par.tea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companiilsocietati nationale sau institutii publice romaneti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depaete 500 de euro* --- Sarsa venitalui: Serviial prestat!obieetal Veaitlllaul Cine a realizat veaitul au.adresa aerator de veait 1-> 1.1. Titular 1.2. Sotfsotie 1.3. Copii!. *Se excepteaza de la declarare cadourile $i trata(iile uzuale primite din parte a rudeor de gradull i al -lea 4

5 V. Venituri ale declaraotului i ale membrilor si de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea or privind Codul fiscal, cu modificarile i completarile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. Sursa venitului: Serviciul prestatobiedul Venitul annal. Cille a naltlat venitul '- nu mele, adresa eenerator de veait incasat 1. Venituri din salarii 1.1. Titular eo t tl.stl..e SH,LfiRtV t!nsf> e7cjr 'rtjj,'!j1.rjejl b tf,.2. Sotfsotie.$'lei; hjv".t..) ' 59.1Jf?Rrv N>">EeTc::>R J._ J'CJ 1.3. Copii 2. Venituri din activitafi independente 2.1. Titular 2.2. Sotfsotie 3. Venituri din cedareafoosintei bunurilor Titular 3.2. Sotfsotie.J. Venituri din investi(ii 4.1. Titular 4.2. Sotfsotie 5. Veniluri din pensii 5.1. Titular 5.2. Sotfsotie 6. Venituri din activitafi agricole 6.1. Titular 6.2. So{lsotie 5

6 Cine a realizat venitul Sursa ven-:fui?, Serviciul prestatlobieetul Veaitulaiaual. l Nu.me, adra j _g_enerator de veait. Jaeuat 7. Ti enituri din premii # din jocuri de noroc {_,, n 7.1. Titular 7.2. Sotfsotie Copii._. 8. Venituri din ate surse Titular 8.2. Sotfsotie 8.3. Copii Prezenta declaratie constituie act public i caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completarii... 1l..tl.f r:lspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau Semnatura 6

7 DECLARA TE DE NTERESE PR!MAP CO:UNB VAliA OOFTJJl8 NR-!L... OATA.JJ & SubsemnatulSubsemnata, C'O::STEhJ V.?5.Ld: ", avand functia de tits_> c=7t'jr. o.l7kl.4?t9l a C"OP?'v.N9 t&.l..e& )of!-'7.1?-jye:j CNP domiciliul cunw.._... p n::uemc art. ':JJ. am Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria dispundere: 1. Alocillt saa aqiour a soeietiti comerciale, compaaiilsocietip aapoaale, institutii.de credit, grupuri de idteres ' Dl'eCD Si membru in asociatii. fundatii sau alte Ol!aniz ltii Des!LVeraamentale: Nr. de parti Valoarea totala a Unitatea Calitatea detinuta sociale sau pilrtilor sociale - denumirea i adresa - de actiuni isau a actiunilor , l. Calitatea de membru id organele de conducere, administrare control ale societitilor comerciale, ale reaqoir...,.,._, ale compaaiilorsocietlfilor aationale, ale institutiilor de credit, ale grupurilor de interes 3..ale ueda*wor sau faadatiilor ori ale altor oreaaizatii oee:uvemameatale: Unitatea Calitatea detinuta Valoarea beneficiilor - denumirea i adresa , '..... J. Calitatea de membru id cadrul asociatiilor profesionale $ilsau sindicale i 4. Calitatea de membru in organele de conducere, administrare!}i control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor POlitice, functia detinuta.$i denumirea :>artidului POlitic (.e:?" Coutracte, inclusiv cele de asistenta juridici, consultanta juridica, consultanti Ji civile, obpnute ori aflate in derulare in timpul exercitirii functiilor, mandatelor sau demnitiplor publice finantate de a bugetul de stat, local 'i din fonduri externe ori incheiate cu societati comerciale cu capital de stat sau unde statui este actionar majoritarminoritar: 5.1 Beneficiarul de conna:t nurnek; JrNitutia Procfdura JXin T Data Valoorea prenumeledenurnireai adresa contj.a:tanta: care a fast cootia:iului lrx:reierii lui! tdalaa J

8 Tnular... ck:numirea nc:ro:lini,at cootra:rului cootra:rului OOrcsa ro.tr &JV$... de gra:lul ) ale titulaului... c.xxrxrciale'fizica autcxi2ativ A9xiatii fumilialel Cabinete iooividuale, cabirete civilejxqsaucivile profesionale cu r8spuooere limitata care JXQfesiade oo.ruvemamentale' Fundatiil ) Prin rude de gradul se mtelege parinti pe linie ascendenta i copii pe linic descendenta. 2 ) Se vor declara nurnele, denumirea i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinuta, titularul. sotullsotia i rudele de gradul obtin contracte, aa cum sunt defmite a punctul 5. Nu se declara contractele societatilor comerciale pe actiuni la care declarantul impreuna cu sotullsotia i rudele de gradul detin mai putin de 5% din capitalul social al societatii, indiferent de modul de dobandire a actiunilor. Prezenta declaratie constituie act public ; caracterul incomplet al datelor mentionate. raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sac Data completarii....f..1t..l?.f.;.!j