REOATUL ROWANIEI MONITORUL OFICIAL. PARTEA /1-ai LEG!, DECRETE PURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECMIUNI MINISTERIALE, COMUNICATIL

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "REOATUL ROWANIEI MONITORUL OFICIAL. PARTEA /1-ai LEG!, DECRETE PURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECMIUNI MINISTERIALE, COMUNICATIL"

Transcriere

1 1/1CCP1 Aiml CXV Nr 5 5 LEI EXEMPLARUL REOATUL ROWANIEI a (1/ ead Jol G Noenwrie 19 MONITORUL OFICIAL PARTEA /1-ai LEG!, DECRETE PURNALE ALE CONSILIULUI DE MINISTRI, DECMIUNI MINISTERIALE, COMUNICATIL ABONAMENTE IN LE1 DECRETE SI JURNALE ALE CONSUULUI DE MlNI$TRI: Pentru acordarea avantajelor legii pentru incurajarea Industriei la industriasi I fabricanti i comu- Idem pentru meserlasi si mori tdrfinesti '50 IncetAtenire si depuneri de Juramant autorizarl pentru infiintdri de birouri vamale Schimbári de nume CITATI1LE: Curtilor de Casatie, Conturi, Apel, Tribunale si notari 5 part I-a 5 part II-a 5 part 111-a publiti anii explrati Judecdtoriilor ; : : IN TARA : Particulari Autorititi -de Stat, judet nale Autorititi cornsumle rurale Orice abonati in STRADIATATE tl-in exemplar din anul curent lei ANUNTURI JUDICIARE (DE INTERES GENERAL) Partea I-a sau a I1-a 1 an 1uni 31uni 1 tuna Deshatersle parlamentare sesiune 1 hand Abonamentul la partea Ill-a (Desbaterile parlarnentare) pentru sesiunile ordinare, prelungite sau extraordinare se socoteste 0 lei lunar (minimum 1 tuna) Abonamentele i publicatiile pentru autoritati si particulari se plitesc anncspat Ele vor fi insotite de o adresd din partea autoriatilor si de o cerere timbratá din partea particularilor Institutia nu garanteazd transportul ziarulul Pentru trimiteren chitantelor sau a ziarului I pentru cereri de limuriri petitionarii vor trirnite in plus suma de 0 lei spese de birou si porto-simplu- LAMURIRI: Toate publicatii1e se mdsoari cu liniarnetrul corp Linia M O se 'socoteste aproximativ cuvinte Randurile necomplete se calculeazd ca linii Intregi PUBLIO A TII IN LE AMENAJAMENTE DE PADURI: Páduri dintft 0- ha 19,01-0 0,01-0 3,01-00 t 00,0:- 500 I 500,01-00 peste 00 el PUBLICATil DIVERSE: 1Ait Pentru brevete de inventiuni cereri de schimbári de nume libera practicd profesionali e rnositului recunoatcri de padurari pierden de acte (minimum 0 lei) Diverse pentru autoritdti Reconstituiri de acte de stare civild Diverse pentru particulari Comerciale, bilanturi, tabele Insertla Publicatiile primite Ia ghiseu Oita la ora dimineata, se insereaa in Monitorul Oficial din a treia zi Publicatilie primite la ghiseu dupa' ora dimineata, se insereaza in Monitorul Oficial din a patra zi, iar dada se cere sit fie inserate in Monitorul Oficial din a treia zi, se va plätl un supliment de 500/0 si un supliment de 00/o pentru cazul and se cere siifie inserate in Monitorul Oficial din a doua zi Toatà corespondenta se Ira trimite pe adresa : Monitorul Oficial, Bucuresti I Bulevardul Elisabeta, 9 Telegrame: MONITOFICIAL -Telefon, 5-180, 5-189, Cont CEC 01 Pr publicans, Jurnale ale Consiliului de Ministri Ministerta Inclustriet Oomertulisi SUMARi A Legi, regulamente si dispozitiuni cu caracter normativ Paging 1, 1,8 Rationarea consumului leninelor l foc i a siipunului ;,,, Detiziuni Ministerta Apärärti Nationale 19 Concurs do namitere F,icoala de maitri aviatic Me Dispozitiuni Sr publican& Pagina Decrete Regale Ministeria Justitiel Graticri i connnari de Ndepg 985_98 Ministerul Educaliei Nationale 1911 Rectificitri do date do inuniri Jurnale ale Consiliultu de Ministri Ministerut Justitiet paputerniciri , Naturalizarc 989 Nr publicatlei M O LIMA Ministerut Industriel Comerjului 5 5 _ Atributige Oficiului industrial al lni (18-98 Aplicare sanctiune 983 Comunicate i circular! ministeriale Mlnisterui Fixare dc examen si oublicatium care nu au caracter normativ publieanet Deciziuni Ministerul Afacerilor Interne Miscaro in personal 0 0 s so Pagina 98 Pagina Ministerul Afacerilor Strifine 1 _ Suprimari 1)0e1 qv; 98S3 Ministerul Finanielor 3,858 Dolegäri in comisiile de control 988; 99 Revenire asupra deciziei NI% S^ Milearo in personal, 988: ContInnare In pag 1i-a

2 98 MONITORUL OFICIAL (Partea; A) Nr 5 Noeinvrie 19 fgt publicatiet Paging Nr, publicapei Mtinfsterul jiatitsa Misistertd Aliselak oi Parimitio 93,88, Repartizare de nvocat Trecerea patrimoniu Punen n retragero i 988 Ministerut Comunicatiilor 5,5, Demisie Ministerut Eclucatici Nationale Miseare In personal, 11 Pagia 0 " 988 Ministerat Lascrarelor Psblice 9,18 Fixaro de atributiuni 989 Ministerst Cate*? 9813, Punere Iii retragere 989; Instituiri de eomisiuni 988 MisigterSt Recunoasteri If/fence in personal 9'891i Mmisterut Artelor Misisters Hawk Asistesfei ç Asigurärilor Social! 135, 15 "wilful/i de co/nisi/ad g 83, 33, Repartizare ffi demisie 9889 Lorauicate ministeriale Ministerut elpdnirti Ifirationale Blinisterta Cooperatiei 1,8, Instituire de emnieinne Situatin repartitiei produseler industriale po coopetative i gospodiírii Ministerza Agricalturit Dornentitor Ministerst Justiget 1 Autorizare de sehind, 9890 SohimliAri de name ,1 1"ransferä,r; 9890 Anuninri judiclare Minfsterui Industriei pt Cogkertutut Cereri de seivimbecre cle smoke Al*are in personal si -reetifieari 9890_9891 Oritonanri jildecatoreasca 9901, =rieg, JURNALE ALE CONSILIULUI DE MINI13Tla1 MINISTERUL INDIJSTRIET i COMERTULIJI ConsiLiul de itri in sedinta sa dela 30 Octomvrie 19, Luand in deliberare referatul d-lui ministru secretor de Stat la Departamentul Industriei i Comertului cu Nr 50 din Octomvrie 19; Având uiì vedere dispozitiunile legii Nr 11 pentru organizarea Nr camerelor inclusiv hao si bucitithrie MOICITOZIUL OFfiCIAL Partea I A Legi, regulamente i dispozitiuni cu caracter normativ sterului Industriei i Çomertului, publicatä in Monitorul Oficial Nr 89 din 19 Aprilie 19; Avind in Vedere,dispozitiunile legii Nr 308 pentru rationarea consumului produselor alimentare industriale de primä -necesitate, publicatä in Monitorul Oficial Nr 00 dln 1 Septenwrie 19, Decide: Art 1 Se supune consumul lemnelor de foe- Art Necesarul lemneior de foc se stabileste,dupil cum urmeazat 1 8 Art - Ministerul Industriei Cornevtului va reglementa pe tale de decizii normele pentru aducerea la indeplinire a hotäririlor din pre- zentul jurnal, précum Si toate mäsurile pentru tinerea evidentei, mo, dal de distributive i conitrol A la indeplinire a prezentului &O ( G ; Art 3 Rationarea lemnelor de Art 5 D-1 ministru secretar de foc se aplich pe timpul dela 1 Aprilie Stat la Departamentul Industriei 19 pnä, la 31 Martie 198 Comertului este insärcinat cu aducerea jurnal Dr Petru Groza, Gh Gheorghiu-Dej, R ZA-- roni, Ion Pas, R Romilet, Prof ing N Profiri, Gli Vantu, Prof Tr, elvadmu, Al1- kanrini L Pät*cans L amstrmarsmm,"11,,mmimmiteleimm cser,1cmo Consiliul de Ministri, in sedinta sa dela 30 Octomvrie 19, 'Aland in deliberare referatul -lui ministru secretor de Stat la Depar, tatnentul industriei j Cornertului cu Nr 505 din Octomvrie 19; Avánd in vedere dispozitiunile gii Nr 11 pentru organizarea Mi, nisteralui Indasfriei si Comertului, publicatä in Monitorul Ofithl Nr; 89 (En 19 Aprilie 19; Având In vedere- dispozitiunile le, gn NI- 308 peittru rationarea eonzumului produselor alimentare i in- dustriale de prima' necesitate, publicatà in Monitorul Oficial Nr 00 din '1 Septemvrie 19, Decide: Art 1 Se supune rationarii consumul de säpun, in conditiimile arä, tate rani jos:,, Art Consun3atorii au dreptat la urmätoarele ratii de säpun: Minierii la munci subterank 500 gr säpun pe lunä Muncitorii la mufti gmle, 35 gr sipun -si functionaril, 50 gr sipun pe lunä Membril de' familie ai muncitorilor i functionarilor, 50 gr säpun pe lunä a) sub 1 ani inclusiv, b) peste 1 ani, 00 gr säpun pe lunk Art 3 Rationarea consmnului de säpun inträ in vigoare pe data de 1 -Octomvrie 19 Art Ministerul Industriei si Comertului va regleinenta_pe cale

3 Noemvrie 19 MONITORUL OFICIAL (Partea I A) Nr 5 de decizii normele pentru aducerea la indeplinire a hotáririlor din prezentul jurnal, precum i toate pentru tinerea evidentei, modui de distribuire si control Art 5 D-1 ministru secretar de Stat la Departamentul Industriei Comertu lui este insircinat cu aducerea la indeplinire a prezentului 5i jurnal Dr Petru aroza, Oh, Gheorghiu-Dej, R Zdroni, Ion Pas, R Roscu let, Prof ing N Profiri, Gh Vântu, Prof Tr Savulescu, Al Alexandrini, Lucrotiu Päträqeanu Nr 18 DECIZIUNI MINISTERUL APARARII NATIONALE Decisia Interkaii 19 din R Odom- Vrie 19, relativd concarsal de admitere pentrn completarea a loonri cl V1 la,coala de Maieri Având in vedere referatul Direc- Vei superioare a scolilor militare Nr 111 din 19, prin care se propune eonditiunile de admitere pentru ocuparea a locuri vacante in clasa VI a colii de Maistri de Aviatie Media*, pentru anul scolar 191/ 198, Decidem: I Oondifinni de studii veirst5 Art 1 Se pot prezenta la concursul de admitere in clasa VI-a a Scolii desmaistri Aviatie Media*, tineri absolventi ai clasei V-a, a liceelor industriale civile, sectia mecanicä Art Limita de vársti: 1 19 ani impliniti la 1 Octomvrie 19 n Actele necesarc pentru, adnterea la concurs Sunt necesare urmätoa- Art 3 rele acte: a) Extractul de nastere, din care sä rezulte vârsta candidatului (1 ani minimum i maximum 19 ani, impliniti la 1 Octomvrie 19) ; b) Certificatul de studii, din care sä rezulte tânärul are studiile previzute la art 1; c) Certificatul de cetitenie romina; d) Actul de onorabilitate i pozi tia parintilor, purtând datá anului 19, (model litera A), din care sä rezulte ci nu a avut vreo activitate sau manifestare antidemocratick criminal de fizboi, vinovat de dezastrul t5rii Fiii ofiterilor, subofiterilor, maistrilor i functionarilor civili ai armatei, nu vor aduce acest act, iar fiii acelora aflati, insä in neactivitate, vor prezenta actul model lit B Actele dela alineatele c si d se vor intocmi chiar clack tatal candidatului este decedat, in acest caz, datele se vor referi la timpul cât tat5,1 a fost in viati Candidatii, fii de ofiteri, subofiteri, maistrii i functionarii activi, al ckror tatä a decedat in activitate de serviciu, vor aduce o copie de pe registrul matricol, din care sä rezulte cá, tatäl candidatului a fost in activitate la data decesului Candidatii adoptivi vor depune certificatul de cetatenie al tatälui, adevärat i pe cel al celui adoptiv, indiferent daci sunt sau nu in viatii Actul de moralitate se va referi, atät la pirintele legitim, cât si la cel adoptiv; e) Cazierul judiciar; f) Certificat a nu este asätorit, eliberat in luna Octomvrie 19; g) Angajamentul autentificat, prin care candidatul se obligi s serveascä cel putin ani in armatk dup& obtinerea gradului de submaistru cl I; h) Certificatul de bunk' purtare al candidatului in liceu; i) Un certificat eliberat de primkria respectivk din care sä rezulte situatia materia15, a pirintilor, tutorelui si a candidatului: Actele dela literele d i g se vor face conform modelelor anexate Inscrerea, data locul aramenuly Concursul de admitere Art incepe la 15 Noemvrie 19, ora 8 si are loc la $coala Militarä de Avis- tie Medias Inscrierea la examen se va face pânä in ajunul examenului, la 5coala Militarä de Aviatie Medias, unde se vor depune, cu cerere timbrata,,actele notate la art 3 Comisia czaininare Art 5 Comisia de examinare se va numi prin decizie ministerialk dup5, hotärirea Secretariatului general pentru instructie i invätämânt in armatä, la propunerea Comandamentului Aeronauticii i va avea urmitoarea cornpunere: Presedinte: comandantul Scoalei militare aviatie Membri: ofiteri sau profesori din cadrele 1 ofiter delegat al Comandamentului Aeronauticii, Comandántul secund pentru educatie al scoalei, 1 ofiter pentru probele de aptitudini fizice, din cadrele scoalei, Medicul scoalei, 98? Secretar: 1 ofiter inferior din cadrele scoalei Dactilograf : dactilograf din cadrele scoalei V Desplfurarea concursului Art Concursul de admitere va consta din: Examen medical, Examen de aptitudini fizice, Probe scrise, Serviciul militar, anexi la regulamentul asupra legii recrutirii, la care se adaugä ca motive de respingere: Surditatea, chiar usoark sau unilateralk bleferitele ciliare, cronice sau pronuntate, conjuctivita granuloask (chiar incipientä), decriocistitele i spifora, nistagmul, strabismul, turtirea sau scufundarea nasului, buza de epure simplä neoperati, gângivirea, adenitele cervicalo si auxiliare, cronice, distructiunile 5i aderentele cicatriciale ale välului palatin, bronsita cronick pleurita uscatä, herniile neoperate, deformatiunile toracelui, deviatiunile colon nei vertebrale, variolele membrelor criptorhidia, monorhidia, orice m:' nifestatiune sau rea conformatiun, a degetelor mainilor si picioarelor manifestatiuni venero-sifilitice Vederea trebue sä fie dupa prevederile pentru serviciul activ, adicì normalk sau corectabila prin oche lari, insä corectia pentru miopie sti nu tread, de dioptrii Rezultatul general al examenului medical va fi consemnat inteun proces-verbal semnat de toti membrii comisiei El este eliminatoriu Art 8 Candidatii admisi la vizita medicali vor fi supusi unui examen de aptitudini fizice, la care va asista comisia de examinare Probele fizice sunt cele din tabelele anexk si sunt elinlinatorii Art 9 Probele scrise sunt: a) 0 lucrare de culturit generalk durata 3 ore, cu subiect din istoria 5i geografia României; b) O lucrare, durata ore, cu subiect din matematici, fizicä i chimie, din materia predati pânä clasa V-a, inclusiv, a liceelor indti 11 striale Probele scrise sunt eliminatorii pentru candidatii care obtin o nota mai mici decât 5 Art Proba ora15, se va referi la cunostintele generale, inteligentít candidatului, judecata, bunul simt pregätirea 1 legäturä cu arma avia- Vei i probleme in legältura cu democratizarea Nota sub 5 este eliminatorie 3 A

4 988 MONITORTm oficial (Partea I,) Nr, 5 Resultatal eirnetirsulia Art 11: Norme de observat: 1 Media concursului rezultä din adunarea mediilor partiale la: Lucraxi scrise (coeficient ): Probe orale, (coeficient 3), si Aptitudini fizice, (coeficient 1) Suma inuartiti prin da media generalä Media minima de admitere va fi si la nicio proba mai mica, de 5 La Medii egale au precadere urmatorii candidati, in ordinea de preferinti: Orfanii de razboi, Fiji invalizilor de räzboi, Fill meseriasilor si plugarilor, Fiji militarilor activi sau pensionan, Fili funcetionarilor de Stat, Fiii celorlalte categorii sociale, la fiecare categorie, avându-se in vedere, la nevoe, i situatia rnaterialä 3 Rezultatul general al concursului va fi consemnat inteun procesverbal insotit de urmätoarele tabele: a) Un tabel de candidatii admisi in scoala yin limita locurilor vacante ordinea clasificatiei, aratânduese pentru fiecare candidat media examenului La cei cu meclii egale,se vaarata categoria de preferintä din care face parte; b) Un tabel de candidatii reusiti la concurs care nu pot fi adnaisie in scoalä, din lipsa de locuri; c) Un tabelde candidatii respinsi la: Acte Vizita inedicala Probele de aptitudini fizice Probele scrise (inclusiv acei eliminati pentru nerespectarea dispozitiunilor referitoare la pastrarea secretului lucrarilor) si Proba orala Tabelul de candidatii admisi in scoalä, va fi publicat imediat duph terminarea examenului, punându-se in vedere candidatilor sa, se prezinte la scoala in terinen de 8 zile - dei care nu se vor prezenta in a- cest termen, nu vor mai fi primiti in scoalae locul lor va fi ocupat de nrmatorii la clasificatie, reusiti, insä neadmisi din lips a de locuri, care vor fi chemati imediat la scoalä, unnând ca decizia ministerialà sa se intruneascá ulterior la propunerea scolü Dreptari kisie Art 1 Membril Comisiei au dreptul la misia regulamentara, pe tot timpul examenului, suma flind suportati din fondul taxelor de examen A Dispwfitiuni diverse 1Nu se admite nicio dispensa de vársta i nici inscrierea la concursul de admitere a candidatilor a caror acte nu- sunt complete sau prezintä vicii de forma Fiecare an de frecventa, constituie o proba de incercare, pen- tru constatarea insusirilor fizice, intelectuale, educative si disciplinare In cursul sau la sfärsitul fiecirui an scolar, scoala va propune sä fie indepartati trimisi la corpurile de trupa, elevii care au dovedit ca nu au aptitudini fizice, intelectuale morale, corespunzatoare pentru a urma In bune conditiuni scoala Nu se admit repetenti i nici cori, jenti 0 Elevii care vor fi eliminati din scoala din motive de indisciplinä, imoralitate, sau lipsä de educatie civica, vor fi obligati si restituie cheltuilelile fficute pentru intretinere pe durata respectiva Taxa de examen este de 00 lei care, se va depune de candidat odata cu actele de inscriere la examen 5 Cheltuielile pentra cumpararea articolelor de librarié necesare lucrarilor scrise intocmirii rezultatului examenului se vor Suporta din fondul taxelor de examen Pe toatä durata concursuiui, cazarea candidatilor se va façe de catre Scoala militara, de aviatie Medias, numai In masura Hrana pe cont proprim Suma care va ramâne disponi, bird din taxele de-examen, dupa a- chitarea drepturilor de misie a Comisiei cle examimare i acoperirea cheltuielilor de examen, se va trece la fond de reehizite scolare" 'Ix Dispozifinni finale Art 13 Secretariatul general pentru instructie i invatämänt In armata din M A N, Comandamentul Aeronauticei i Scoala Militara de Aviatie Medias sunt insarcinati cu aducerea la indeplinire a prezentei decizii ministeriale Ministru subseeretar, de Stat, General do divizie adjutant, Dumitru Dämaceanu Tabel de probele fiziee ce se eer eandida-wor la examenul e admitere hi clasa VI a Seealei maiqtri aviatie 1 awrsa 0 In 130" nota " -9 1," 8 13,g(P' 1,00" (i 1,0" 1,0", 180" 15,00" 53 1,15 in 11, rn 0,95 me 0,90 Di Q Noemvrie 19 nota 3,; e co o rdo n a re 0: atires0 no a, t s, 3, 1 0,80 3 O80 00,K redstenfii,0 nota,1,5', 3,05',, 8 3,0 3,15' 3,1 3,0' :3,0 3,55' 5 3,55,' -,,5" 3,5 0', ,' 0 Proba cle eallibra $ Mers n eehilibru la 1,50 in Inaltime pe o grind5 de -8 em lätime, en Obstaeol la mijlocul barnei NOta dela 1-5 pentra eei care- an rners IA/Ia/a elistacelesi nn 1-au puta tirece Nato dela mers färä eädei* toatä barna 1\lbta mùirnìt sau- nhiflinl se va da 'clupà coreetitudinea i igm'anta,exc, eutiei Pentru a fi declarati admisi la pre, bele fizice, eoneurentii vor trebui sa obtinit media eel ptrtin,00 i la vt multedonil probe 'iota sub,00 REGATUL Md lit A, Prinaria eomunei _ OhRTIFICAT DE ONORAEJLITATE N0i, Primarul omnnei1) d-1 domieiliat in n) fatal tânarului ) bu(ur5, de onorabilitate ireprosabilä se ocup5) f- I,' Fault la ) Primar, (S:salmi:aura) Denumirea comunei Numele i pronumele tat-auk 3) Strada Fi ntundrul ) Nmnele i pronumele tanitrl:11 5) Funetinnea sau meserin s) Data, asul, Ian% ain,

5 Noemvrie 19'r Tionbrul logal comaadrcutul M lit 3f cleatipicat Noi conlaildantul Garnk,oanei pertifiertm C (1-1 in 3) Vital filngrului bueura de onorabilitáta oenoil 'salltt0-1±15cut la 5) Covictwian1 y1 Garni,voonei,, witowt-t Denumiroa Gauizoaliei, cradul, numelo i prommaele Ifvfa, Strada i Ilurartral ) Numde plouumeart 5) Dafa, Anu1, :Waft, zito Timlrul legal 1 lit U ANGAJAM:IINT t Sabsemnatn1 i) angajez: admiterea xnea in $:cealo de maiori aetivi Aviatie FA nil am nick; pefentit) niehin fel contra Statulttl, Sin earul ettnd voi fi SmieipArtat din swan, pentru debilitate, board sau infirmitafe, poweife Iì cauza ecaisttutlei Inele eredi tatii au reemiqui iiipn d legile rogulaanentele inilitaie, preem j din; eau,za Prviciulu i neef,it-rtitii de redir eepe de 0feetive SA gerveaseil: in arinatii ea niaigtra mn aetivitate, 'Limp CI ro -a& in eaz,ert voitt pruíi armata, inainfc implinirea rieestui 'firrnen, Tali obit rp-stitui ebe1tui1ile Mute Stat 'en intretinerea Inca 'in seeal neuf la ) astki ) (Se»HtMura care se angajectri0 keest angajamont, a fagt frieut ci eonsinitilmnntn1 men ijí oblig s fin wli(lar en ) men: la plata, dcspligubiritor notate la punetul 3 (Semniitura pirint31 ut sou, tutorulitq (Autentificarea Tribunahaui sati Ju1ee5foriei) Numele pommele ) Comuna I judetril undo s 'a facut aetra 3) Data: uit1, luna, zirm ) Pint tiau f* MONITORUL OFICIAL (Partea I A) Nr 99(19 MINISTERUL INDUSTRIEI I COMERTULUI Noi, ministru secretar de Stat la Departamentul Industriei i Comer Având in vedere dispozitiurdle gii Nr 11 pentru organizarea Ministerului Industriei *i eomertului, publicatrt in Monitorul Ofieal Nr 9 din 19 Aprilie 191; Având t1 vedere dispozitiunile Ie gil Nr 189 pentru hiftintarea i flute, tipnarea OfteiiIor industriale, publi catâ n Mordtorul Oficial Nr 19 din Iunie 191'; Având in vdere dispozitimile le gii Nr 351, pentru reprimarea neou ilicite si a, sabotajulai economic; publicati, in Monitorul Oficial Nr 1 din 3 Mai 1915; In temeiul jurnalului Consiliului de Ministri Nr 1311, publiciat in Mo( nitorul Oficial Nr din 0 Octona Arlie 19, Decidem:' Art 1 Oficiul industrial al lanli infiintat in baza jurnalului Consiliut lui de Minktri Nr 1311, publieat Monitorul OffrJl Nr din 0 Oe,t tomvrie 191, are urrnitoarele atrie Faee propurieri *i colaboreazi at Ministerul Industriei i Comer: tului in vederea stabilirii planurilor produetie l pe be= planurilor rastfel fixate into,omeste programele de productie pentrt efera sa de acti vitate si pentru realizare% lop : Organizeazi colectatea i prom* rarea -de materii prime: lâná rnamk cea tunsit de pe piei, lank tibâcâw reasc, furdale, sdrente si daseuri de orice fel, Iân ä artificial:a' etc, ea conditionarea, depozitarea çi tran sportul lor si la rnisuri de realizare 3 Repartizeazâ si distribuie mate* primâ, semitabricatele i prodnq sele finite, precum i rnaterialele ae cesorii, supuse unor norme legale dirijore si in conformitate cu elee Stabileste cotele de materie semifabrieate si produse auxi, liare, necesare intreprinderilor pe baza nornielor stabilite de Ministerul Industriei si Comertulut eu colabot r area of iciului: 5 Trateaz ì incheie vânzâri in; strâinâtate pe baza imputernicirli Ministerului Industriei si Comertului in conformitate cu legile care fixeazâ, regimul comertului exterior Stabileste necesitaile intoc meste programele d'igtribuire combustibilului necesar intreprinderilor In raport cu nevoile lor Stabileste necesitatea de importuri de materii prime, semifabricate, de echipament industrial si d accesorii, inând seamâ de nevoile intre prinderilor componente si ia mâsuri In colaborare cu Ministerul Industriei Comertului pentru realizarea bor 8 Indrumeazi si controleazii procesul de productie, intreprinderile componeyte, luând mâsuri pentru a- meliorarea i rationalizarea lui in lizniteie tehnice posibile 9 Face propuneri Ministerului Industriei *i Comertului asupra necesi a:tam' de noi investitiuni i ia mäsuri pentru realizarea bor Studiazá si propune Ministeru lui Industriei si Comertului mäsuri vederea sporirii rentabilitâtii Iil treprinderilor *i a mâririi productiei '*1 ia milsuri de realizare 11 Stabileste norme td face propu tied in vederea tìpizäriii standardi Zärii unor produse: 1 Inleeneste i faoe operatiuni de finantare in vederea oolectärii *i pro curârli de materii prime, a productiei produaelor 13 Pace studiile ì calcuiele nece; %are in vederoa stabilirii preturilor, Dreamt *i a decontirilor intre prinderi, pe bazi de compensâri panderäri, fie in cenformitete eu dispozitiunile Ministendui Indatstriei Comertului, fie in In= until atiord intre intreprinderile eomponente, eare soop poate faee investigatiite ziecesare la Intreprinderile intrând In sfera sa de activitate, pentru cunoa* terea pretului de cost 1: Tine evidenta utilajului indu trial in gem ma de aetivitate, a do* curilor de materii prime, semifabri, eat() Produse finite, precum eirculatiei 5 Vegheaz5, in colaborarc ou ore gamic de control imputernicito de Ministerial Industriei i Comertalui alalicarea normelor legale Vire la tpreturi ci circulatia m'arfuri Jor ci ia msurile neoesare in aceat peop 1 Studiaz i prepune Ministeru, lui Industriei si Comertului mâsuri in vederea imbunatitirii ealititii prod duselor i ia misuri de realizare, n'and seamä, de mijloacele tehnice ale intreprinderilor Art ' Materiile prime, lâni na-, Oralä i cea artificiara, furdalif odrente i deseuri de orice fel, vor fi Vândute i futurate exclsiv de ei-r tre"oficiv; 5A

6 980 MONITORUL OFICIAL (Partea I A) Nr 5 Art 3 - Intreprinderile care fac parte din Oficiul industrial al lânii si care intra in prevederile preqentei deciziuni sunt urmätoarele: resdtarii integrate Societatea pentru Industria Tex- Bucuresti, b-dul Regele Coral Nr 1 Industria Lanii, Bucurasti, strada Masarik Nr A Isvoranu I3ucuresti, strada Lipscani Nr 1 w Sclaerg & Co, Brasov, strada Dorobantilor Nr,Dorobantul", S A, Bucuresti, bulevarclul Carol Nr 1 Noua F'abrica de Postav Azuga, Bueuresti, bdul Carol Nr 1 Gromen & Herbert, Sibiu, strada Abator Nr -11 Bacaul", S A, Bacau, str Postei Nr 38 Postäväria Romana Bucuresti soseasa Pantelimon Nr 300 Wilhelm Thelman & Co, Brasov, strada Avram Iancu Nr S Filderman, Bacäu, str _Stefan eel Mare Nr Postavul", A Grünberg, Bucuresti, strada Sadului Nr 35 Oltenia", S A, Bucuresti, calea Vietoriei Nr Gündisch & Simon's, Cisnidie ; Union", S A, Cisnadie 1 Fratii Zimerman, Sighisoara, str: I C Bratianu Nr Transilvania", Sibiu, sos Alba- Julia Nr Herbert Roth, Cisnadie 50 Indutextila", Vasiliu, Orlat, Sibiu Ortex", Oradea, calea Proletari, tor Nr Tesatoriile Reunite, Bucuresti, stri Spatarul Preda Nr 9 Fritz Hann, Sibiu, strada Parohiei Nr -1 Karl Sill, S A, Cisnadie 31: Comatex", Cisnadie 3 Dumbrava", Sibiu, strada Pad Dumbrava Nr Seceleana", Darste, jud Brasov: Meta, Cisnadie 35 Rasnoveana", Wasnov, jud Bragoy 5 Bernard Fuchs, Bucuresti, splaiul Unirii Nr 1 Lanofir", Cisnadie I & Gh Purnichescu, Cetateni, judetul Muscel Federala Infratirea", Cisnadie 30, Iulius & Gustav Herbert, Cisnadie 591 Covorul", D Stössel, Cisnadie 3: Oscar Binder, Cisnädie 09 Ernst Ongert, Cisnädie 1,Vilhelm Stürtzer, Media* straaa Cosbuc Gizela Rabinovici, Bucuresti str: Lucaci Nr 113 Persia", Cisnadie 38 Victor Paulini, Cisnädie 535 Hanert & Bonfert, Cisnadie 303 Industria Vatelinei, Sibiu, strada Laurian Nr - Wooltex", Bucurasti, strada Ghenadie PetreScu Nr 85 Mercur", Cisnadie Nitoiu & Toparceanu, Orlat, Sibiu: Tortul", Bucuresti, splaiul Unirii Nr Benjamin Adler, Sibiu, str Faurului Nr 15 Iohann Gross & sotii,'cisnadie 158: Constantin Dancilä, Cisnadie 0: Carsiurn", Bucuresti, soseaua Vitan Vatelina Ganzert, Brasov, str Mihai Viteazul Nr 1 C Teodorescu, Cisnadie 0 Ion Socolescu, Ploiesti, strada General Dragalina Nr 13 Iuliu Antony, Sabi Lung Filattri de kanungarn reintegrate Coroana", Ghimbav, jud Brasov; Textila", P1oieti, Bueuresti, str Romulus Nr 3 Com Generala a Ind Textile, Bucuresti, soseaua Vergului Nr 118: Taute & Co, Cisnadie Fratii Dobay, Timisoara, str rescu Nr 0 Georg Paulini, Cisnadie 5: Filaturi do erekhgarn neimtegrate Urania", Oradea, str Pacii Nr 5: Albert Peterffy, Covasna, Trei- Scaune Paraschiva Droc, Sibiu, Gura Rau- Martini Klein, Cisnadie 33: M Apostolide, Galati, strada V,Pacuraru Nr 18 Bartos Boldisar, Targul Sacuesc, jud Trei Scaune P Eneiulescu, Bueuresti, soseau Mihai Bravul Nr Mihael Gündisch, Cisnadie 01: Filatura Bârsa, Brasov, str Lunga Nr 33 Frantz Csutak, Covasna, jud Trei Seaune Dohatex, Galati, str Movilei Nr A Noemvrie 19 Dunärea, I Pertache, Bràila, str; Rosiori Nr 19 Peter Botseher, Cisnadie 00 Nagy Giula, Covasna, judelall Trei Scaune Fleischer & Herbert, Cisnadie 590;, Gromen & Paulini, Cisnadie 01 Paulini & Herbert, Cisnadie 13 Crivat I Craciun, Cisnadie 3 Angora, Cisnadie Tesdiorii neintegrate anoara", S A, Bueuresti, soseaua lancului Nr Industria Text Gammgarn, Bucusoseaua Vitan Nr 0- Productia Text Romana, Bucuref,3ti, b-dul T Viadimirescu Nr 3 Ind Text din Banat, Timisoara, 'b-dul Carol Nr 5 Prima Ind Timisoreana, Timisoara strada Mihai Viteazul Nr 3 Fabrica de Basmale Schuh, Cluj, strada Salcamilor Nr Reunion", Bucuresti, strada Popa Nan Nr 155 Gloria", Brasov, strada Lunga Nr 8 Bartoiu & Klinger, Cisnädie 31 Fabrica de Postav Lanig, Galati, strada Traian Nr 0 Textila, Rupea, Tarnava Mare Adam Below', Timisoara, str Ecat: Teodoroiu Nr 1 Eduard Fleischer, Cisnidie Peter Kapp, Cisnadie 31; Ing Wechsler, Bucuresti, calea Mosilor Nr 153 Industria Textilä Norma", Orsova strada Regele Mihai I Nr 8 Herman Giindisch, Cisnadie 93 Fabrict rigognie Filsar", Bueuresti, strada Urzisari Nr Sarfil", Bucuresti, str Episcopu Chesarie Nr 19 Filcom", Bucuresti, prelungirea 13 Septemvrie Nr 0 Uzinele Textile Române, Timisoara-Cluj Fabrici de tricotaje Fabrica de Tricotaje, Bucuresti, strada Apele Minerale Doamna", Piatra Neamt Fita", Arad, strada Penes Curcaai nul Nr Manole Serbanescu, Câmpina; Tricofil", Bucuresti: Ancora", Ploieti, strada Opt Deleanu Petrel Nr 8 Ancora", Buctressti, strada 1,1 Vlahutä Nr Q A

7 Noemvrie 19, Helios", Sibiu, strada Dorobantilor Nr 1 Industria de Tricotaje, Sibiu, str: Câmpului Nr 1 Lupeni", Bucuresti, strada Tran- Silvaniei Nr P Haimovici, Bucuresti, funatura Logofaul Träutu Tricotajul Românesc, Bucuresti; Maria Nr 8- Apo lda", Bucuresti, strada Buzesti Nr 5 M Rehner, Agnita Gr Borvizeanu, Galati, b-dul Carol Nr Industria Vatelinei, Sibiu, strada Laurian Nr Stena", Sighet, strada Liceului Nr 1 Tricotex", Bucuresti, strada Ve seliei Nr: 3 Fintex", Bucuresti, calea 13 Sep temvrie itr Viitorul", Bar lad Oltenia", S A, Bueuresti, calea Victoriei Nr Tricosa", Bueuresti: R Rencus & Co, Bucumsti, strada Lipscani Nr 3, Capeco, Timisoara, strada Gli La-J Nr 1; The Stroescu, Ploies,ti, strada Ste: fan Nr 0 Orient", Oradea, strada Nr 1: Anda", Bucuresti, strada Luicaci Nr 1 Tricorom", Sibiu, strada Fânulut Nr rtrico-baby, Bueuresti, str Mieilor Nr Silvia", Bucuresti, strada Mistre tului Nr Dikrarn Bezarian, Bucuresti, str, Nr 1: Harland & Grünberg Bucuresti Strada CAuzasi Nr 18 Industria de Tricotaje, Lugoj: Ludwig Abrainovici, Bucuresti, strada Speranta Nr 1: Tonifir", Bucuresti, calea Mosilor Nr 33: Tricotajul Bânâtean, Timisoara, strada General Berthelot Nr 3,,Era", Arad, strada I Rusu Sirianu Nr 3: Sport", Cluj, strada Fecske Nr Trivo", Oradea: Gant Star, Oradea, strada Visinski Nr 5 Gisana", Rhsnov, jud Brasov: Stirbu, Iai, str Mitrgpoliei Nr18;_ MONITORUL OFICIAL (Partea I A) Nr 5 Ideal, Ploiesti, strada Nr 1 Voigt, Sibiu Industria Textilä, Telega: Textilia, Cisnäclie Fabric-I de pa-j(11'u Fabrica Bânâteanä de Pâ'lärii, Periam Fabrica de Pätärii, Timisoara str, Vladirnirescu Nr 3 Union", Jimbolia Astra", Sebes-Alba: Standard", Bucuresti, str Matei Voevod Nr 113- Fabrica Florica", Heller & Deutsch, Oradea Fabrica de Nairn Decker, Jimbo,, lia Ȧurora, Ploiesti: Industria de vcdelinii vatei eroitorio Fertex", Arad, str Bujor Nr 8! -Cogimex", Buzirai, strada verii Nr 5: I afertex", Bueuresti, soseaua Fan, telimon Nr 308 Progresul", Bárlad: Vatex", Timisoara, strada Itomu, lus Nr 3: asalvator", Vatarona", Bucuresti, str Baterii; or Nr 50, Goldstein Emeric, Ciucea Fadeva", Timisoara, strada A; Muresanu Nr Higya", Bucuresti, str, Poradim Nr 9 bis Pugatex", Timisoara, strada Mocioni Nr Porana", Bueuresti, soseaua Mä gurele Nr 9 Trinitas", Bueuresti, strada An, ;ton Pan Nr 1: Sirte", Timisoara, strada terii Nr : Degetarul", Bârlad, strada Vasile Lupu Nr 3 Industria de piister,' Ind de Pâslâ Haimovici & Petraso-1 Vici, Oradea, strada Uzinele Române de Pâslä, Bucua resti, intrarea Dr Marcovici Nr ; A V Ionescu, Ploiesti Industria Pâslei, Bucuresti, strada Viorele Nr 3 ( Industria Românä de Pasli Cluj: Policom", Bucuresti, strada Carol Davila Nr 9 Art - Oficiul industrial al lânii va functiona in formä de societate anonimä pe actiuni, n conformitate Treyederile legilor comerciale, in 981 mäsura lif-eare nu r!te va fi derogat prin dispozitiunile legii Nr 189 din 19 Art 5 - Oficiul industrial al lann va fi condus de un consiliu de administratie, compus astfel: membri alesi de adunarea generala, membri: desemnati de Ministerul Industriei i Comertului Art - Intreprinderile industriale mentionate in art 3 al prezentei deciziuni sunt convocate in adunare generali de constituire a Oficiului industrial al lánii pentru ziva de 1 NOemyrie 19, ora 9, in Bucuresti, strada Dionisie Lupu Nr 8, urmätoarea ordine de zi: 1 Stabilirea cotelor de parficipare a Intreprinderilor la capitalul oficiului Statutele oficiului 3 Data Varsimântului cotelor de capital - Alegerea membrilor in consiliul de adrninistratie si a censorilor In conformitate cu prevederile art 1, alin d din legea Nr 189 din 19, intreprinderile componente ale Oficiului industrial al lânii, vor participa la adunarea generalâ au numärul de voturi specificat in dreptul fieciruia: Societatea pentru Industria Textilà, 59 voturi Industria Lânii, 388 voturi A Isvoranu, voturi W Scherg & Co, 5 voturi Dorobantur, S A, 11, voturi Noua Fahrici de Postav Azuga", 1 voturi Gromen & Herbert, voturi Bacäul", S A, 5 voturi Postâväria Romana, voturi Wilhelm Tellrnan & Co, voturi: S Filderman, 5 voturi Postavul", A Grünberg, 50 voturi Oltenia, S, A, voturi Gündisch & Simonis, 0 voturi Union", S A, 3 voturi Fratii Zimmerman, 31 voturi Transilvania, 30 voturi Herbert Roth, 30 voturi Indutextila, Vasilip?5 voturi Ortex", voturi Tesâtoriile Reunite, 0 voturi: Fritz Hann, 0 voturi Karl Sill, S A, 19 voturi: Cornatex", 1 voturi Dumbrava", 1 voturil Seceleana", 1 voturi: Meta, 15 voturi Râsnoveana" 1 voturi: "A

8 O O O O NITORIT1i MICTM; (Partea _1 Nr 5 Benhard Fuchs, It voturi: Lanofir", 13 voturi & Gh Purnichescu, 13 yawl: Federala Infatirea", 13 voturi; Iulius & Gustav Herbert, voturh Covorul" D Stössel, 8 voturi; Oscar Birlier, 8 voturi: Ernst Ongert, 8 voturi, Wilhelm Stürtzer, voturi; Ghizela Rabinovici, voturi Persia", voturi; Victor Paulini, voturi; Hanert & Bonfert, voturi; Industria Vatelinei, voturi; Wooltex, voturi:,mercur", voturi: Nitoiu & Topârceanu, 5 votui9 Tortul", 5 voturi; Benjamin: Adler, 5 voturl: Johann Gross & sotii, voturi: Constantin Däne115,, voturii: Carsium", 3 voturi Vatelina Ganzert, 3 voturi9 C Teodorescu, 3 voturi; Ion Socolescu, 3 voturi: Iuliu Antony, voturi: idaturi kemmigaili, Coroana", S A, 113 votuih, Textila Ploiesti, 0 voturi; Corn Gl a Indutriei Text, 03 3 turi Taute & Co, 3 voturi; Fratii Dobay, voturh Oheorg Paulinii 13 Voturi: Filaturi de sireiehgari urania", 8 voturi AlbertPeterffy, voturi, Paraschiva Drac, 3 voturi; Martini Klein, 5 voturi; M Apostolide, voturi;,bartos Boldisar, voting: P Enciulescu, 3 voturi; '- Michael Gündisch, 3 voturi: Filatura Birsa, 3 voturi; ' Frantz Csutak, 3 voturi: Dohatex", 3 voturi; Dungrea", I Pertaehe,ti ttv Peter l3otscher, voturf; Nagy Gyula, voturi; Fleischer & Herbert, 1 vot; Grornen & Paulini, 1 vot; Paulini & Herbert, 1 vot; Crivit I Crächm, 1 vot Angora"; 1 vot: Teedtorii, Mioara", S A, 3 voturf: Industria Textilä Kammgarni Voturi Productia Text Romeo* voturil: Ind Textilg din Banat; 13 yawl; Prima Industrie Timisoreanä, voturi Fabrica de Basmale &hull, 9 vc, turi: 8 A breunion", voturi: Gloria", 5 votuxi; - Birtoiu & Klinger,, vaturi: Fabrics, de Postav Lanis, voturi; Textila, Rupea, voturi Adam Belean, 3 voting; Eduard Fleischer, votari: Peter Kapp, yawl Ing Wechsler, voturi; Industria Tetix1ä, Norma", vobd Herman Gündisch, voturi: rabriet de vigognre "bnisar", 39 voturi; bsarfil", 35 voting; ),Fileorn", 15 vaturh Uzinele Textile Romine, 8 voturi; rabrici: "de fricaaje Fabrica de Tricotaje, 5 voturi; Doamna", 3 voting: Fita", voturi; Manole Serbinescu, 0 votud Tricofil", 19 whirl; Ancora", Ploiesti, 1 voting': 1,Ancora" Bucuresti, 1 voturh bhelios", 1 voturi; Industria de Trieotaje, 15 voturi: Lupeni, 15 voting; Haimovici, 13 voturi btrieatajul Românese"1'01,turi1 -,Apolda", voturi; :111 Reimer, voturiz :Gr Borvizeanu, 9 voturi: Industria Vatelinei, 9 voturh Stena", 8 voturi; ;33Tricotex", voturi; Fintex" voting: Viitord", voturk Oltenia", S A, votuit: Tricosa", voting; R Rencus & Co, 5 voturh bcapeco", 5 voturi ;Hie Stroescu, 5 voturh ii3orient", 5 voturi; ':3,Anda", 5 voturi; ",Tricorom", 5 voturh Trico-Baby, voturl; Silvia", voturi; ' Dikram Bezarian, voturi Herland & Grünberg 1 voturi, Industria de Tricotaje, voturi: Ludwig Abramovici, 1 voturh Tonifir", voturi; Tricotajul Bgngteau, :-yoptfr Era", voturi: Sport", voturi: Trivo", voturi: -Gant Star", voturil,, Gisane, voturb Stirbu, voturi; Ideal", voturi, Veigt, voturi 1ndustria Textilg, --,fotalf0",votuti: Noemvrie 19 Folaiea de Fahrica Bgnäteang de Pglirii, 58 yoturi Parka de Pglixii Timisoara 30 voturi Union", 30 voturi: Astra,", 1 voturi; standard, voturi: Fabrica Flora", Heller & Deutsch, voturi Fabriea de Pglärii Decker, voturi Aurora", voting laustria de vateiind fi vela -Fertex", Arad, 9 voturi; -Cogimex", 8 voturi -Fertex", Bucureti, voturi 3,Progresul", voturi; Vatex", 5 voturi 5,Sa1vador", 5 vaturi; Vatarom", voturi Goldstein Emerie, vaturi: Fadeva`, voturi bhigya", voturi; -,,Pugatex" voturi; Porans", i vat; -Trinitas", 1 vot: Sirte", 1 vot Degetarul", 1 vat: Ìflust1i( ge Odd eroitorie Industrja de Pisa HalmoViel retrasovid, 8 voturi: Române de Pisa, : voturi; A V Ionescu, voturi: Industria Pislei, 3 voturi; Industria Româng de Pgsla, vo turi; Pelicom", 1 vot Total 000 voturi: Daca la prima intrunire nu vor fi prezente un nun& de Intreprinderi reprezentând /3 din numärul total al voturilor intreprhiderilor convo-,eate, a a doua intrunire va avea loc Mrä, altä convocare, In aceeasi zi [;la wee* ori a slptgmánii urna-, toare, la aceastg din urmä, intrunire -adunares fiind valabil constituitg, indifereht de nurngrul intreprinderi ion prezente si de numgrul voturilor pe care aceasta le insumeazg; Art Abaterile dela preveder rile prezentei deciziuni atrag dupg sine aplicarea dispozitiunilor art; si 8 din legea Nr 351 din 195 'Art 8 Directihmea oficiilor in dustriaie i comereiale este insärci» Mfg, eu aducerea la Incleplinire apre zentei deciziuni: Datg la 1 Noemvrie 19: Ministru, Ob Ghperrhitalpj Nr 51

9 Ncílmtde 19 rtr,s-rroulta or:wit-marts! ;, Noi, ministrn secretar de Stat la Departamentul Industriei i Comer- In temeiul legii Nr 11 din 191 pentru organizarea Ministerului Industriei i Comertului, publicati in Monitor-ul Oficial Nr 89 din 19 Apri-, lie 19; In temeiul legii Nr 5 din 19 pentru organixarea Controlului economic, publican In Monitorul Oficial Nr 159 din 15 Iu lie 19; In temeiul legii Nr 351 din 195 pentru reprimarea speculei ilicite a sabotajului economic cu rnodificrile ulterioare; In temeh)1 legii Nr 85 din 19 pentru modificarea legilor privitoare la comertul de devize si pentru reglementarea schimburilor cu sträinâtatea, publicatá in Monitorul Of cial Nr 18 din 15 August 19; In temeiul deciziei Nr 19 din 19 a Comisiei Ministeriale pentru Redresarea Economicä i Stabilizarea Monetarà; In temeiul deciziunii Nr 85 a Ministerului Industriei si Comertului, din Aprilie 19 si deciziei Nr 383 din Iu lie 19; Avand in vedere ca din cercethrile constatärile fäcute ifa acel minister, precum i din lucrarile intoemite rezultä cà firmele: Interimport, b-dul Brâncoveanu Nr Fukaro, str Regard Nr 9 Mocana, str Regalä Nr 9 Sorimpex, str Luteranä Nr Oreva, Const Orezeanu, b-dul Tache Ionescu Nr 'Saromet, str Coltei Nr Orimpex, str Brezoianu Nr 1 Dico, str Gabroveni Nr Bima, b-dul Ardealului Nr Au contravenit dispozitiunilor le, gilor pentru comertul de devize i in deosebi art 1 din regulamentul de aplicare precum i legilor care reglementeazä comertul exterior i schimburile cu strainätatea Având in vedere cä prin cälcarea acestor dispozitiuni meirtinute prin art 5, punctele 3, 9, 1 si 15 0 art:, alineatele 5 si din legea Nr 85 'din 19, frrmele citate au comis una sau mai multe din urmätoarele infractiuni (care au caracter de continuitate; a) Au fäcut declaratiuni neadevärate in scopul obtinerii autorizatii, lor de export; b) Nu 0-au tinut angajamentui de a presta obligatiunea in contrapartdi de import pentru exporturile facute pe bazi de autorizare cu ciauzii de compensatiune; c) Nu au depus Bandit Nationa/e a României devizele obtinute prin exportunle realizate; Având vedere cá aceste mncälcri eu caracter de infrantiuni penale cianstituie nsi infractiunea prevfizutä de art 9, punctul 3 din legea pentru reprirnarea speculei ilicite si a sabotajului economic, Intrucat lipsirea Bäncii dationale a României de devizele ce i se cuveneau, frustarea ei de diferentele de devize realizate de firmele citate prin declaratiuni neadevärate i micsorarea patrimoniului economic, prin export de bunuri neurmat de importnl compensatoriu, au avut nemijlocit efectul urcärii preturilor pe piata comercialã internä sau au contribuit partial la acest fenomen care este bine constatat cg, a provocat alarmä In cercurile comerciale; In temeiul art 3, punct 3 din legea Nr 351 din 195, cu modiffnärile ulterioare, Decidem: Art 1 Se aplinä sancthmea administrativä a ridicärii pe termen de doi ani a clreptului de a exercita comertal, firmelor mai jos arätate, cu sediul in Bucuresti: Interimport, bdul Brâncoveanu Nr Fukaro, str Regan Nr 9 Mocana, str Regan' Nr 9 Sorimpex, str Luterani Nr Oreva, Const Orezeanu, b-dul Tache Ionescu Nr Saromet, str Coltei Nr Orimpex, str Brezoianu Nr 1 Dico, str Gabroveni Nr Bima, b-dur Ardealului Nr, Mäsura va fi adusk la indeplinire prin ridicarea registrelor i scriptelor comerciale i prin aplicarea de sigilii pe localurile i anexele sediilor firmelor respective Art Directiunea generalä a controlului economic va aduce la indeplinire, prin organele sale, prezenta deciziune Datä la 5 Noemvrie 19 p Ministru, Mihail Levente Nr 5,11; Noi, ministru suusecretar de Sta t la Departamentul Industriei 0 ',Comertului, 'In teniehil legii Nr11 pentru organizared MinisternIui Industriei Si Comertului, publican in Monitorul Oficial Nr 89 din 19 Aprilie /9; In temeial deciziunii ministeriale Nr 15, publican In Monitorul Oficial Nr 9 din 9 Aprilie : In temeiul legii pentru reprimarea speculei incite 0 a sabotajului economic Nr 351, publican In Monitorut Oficial Nr 1 din 3- Mai 195 cu modificarile, completärile si rectificärile sale ulterioare; Având in vedere deciziunea noasträ Nr 51, publicatä In Monitorul Oficial 18 din 1 August 19, Decidem: Art 1 Cu incepere dela data publindrii prezentei deciziuni in Monitorul Oficial, pretul sroturilor ( 13 t oleaginoase e iiivegetale se stabileste la 5 lei kg loco fabria inclusiv cifra de afaceri, exclusiv celelalte impozite timbrele de facturä Sroturile oleaginoase pentru furaje trebuie sä continä minimum 33% proteinii si maximum 0% celulozà Art Cu incepere dela data publicärii prezentei deciziuni in Monitorul Oficial, 8e abrogä orice dispozitiuni anterioare de reglementa-- rea pretului sroturilor oleaginoase pentru furaje Art 3 Infractiunile la prevederile prezentei deciziuni se constatä, se judecä si se pedepsesc potrivit legii Nr 351 pentru reprimarea speculei ilicite si a sabotajului economic, publicatá in Monitorul Oficial Nr 1 din 3 Mai 195, cu modificärile, complearile si rectifickrile sale ulterioare si legii Nr 5 pentru organizarea controlului economic publicatá in Monitorul Oficial Nr 159 din 15 Iulie 19 Art Directorul general al preturilor i directorul general al controlului economic din Ministerul Industriei i Comertului sunt insätcinati cu aducerea la indeplinire a dispozitiunilor prezentei deciziuni Datà la 3 Noemvrie 19 Ministru subseeretar Stat, Bucur chiopu Nr 5 9 A

10 98 VONITORUL OFICIAL (Partea I A) Nr 5 COMUMCATE $11 dirculari MIMSTERIALE MIN1STERUL SANATATII Directiunea personalului Ministerul Sanbitätii aduee la cunoqtinta célor interesati, c in eonformitate ell dispozitiunile art, 15 din j,e, gea do organizare sanitari a Statuluit va avca loe In ziua de 15 Decemvrie 19, in Amfiteatrul ministerului din calea Plevnei Nr 19, examenul pentra recunoasterta titlului de medic speo cialist, specialitatea oftalmotlogie Au dreptul sä se prezinte la wit' examen, toti cei care indeplinese conditiunile art suscitat din legea de organizare saniterä a Statului, i anume: 1 Sä aibä, libera proctici, a medicinei in tarä, Trei ani de slagiu efectiv ea doctor in madicing inteun servieiu de specialitate, doyedit printr'un certificat special prin care sefut serviciului atéste cä medicul posed& cunostintele de specialitate sau diploma de specialist, eliberatil de una din Faeultätile medieinä, ori Institutele do igienä din arä sau stiräinätate Noemvric 19 Cei ce dorese sä se inscrie la neest examen vor inainta cererile de inscriere_ insotite de acte din care sä rezulte cä, indeplinese conditiunile 'dela punctele qi, pang la data de 1 Reeemvrfe 19 Se atrage atentiunea pi nu-se poate admit recunoasterea titlului de Medic specialist decât pentru douä specialiati inrudite, cei care posedä deja vreo spe- Oalitato i derese s li se reeunoaseä :çea de doua, sunt ebligi, sä speeifice In cerere specialitatea ce posedä Nr ; Noemyrie 1 A

11 No?Invrie 19, MONITORTJL OFICIAL (Partea I B) Nr MONITORUL OFICIAL Partea I Dispozitiuni i publicatiuni care nu au caracter normativ DECRETE REGALE MINISTERUL JUSTITIEI MIHAI I, Prin gratia lui Dumnezeu i vointa nationalä, Rege al României, La toti de fat& i viitori, sänktate: Asupra raportului ministrului Nostru, secretar de Stat la Departamentul Justitiei Nr 9 din Octomvrie 19, In virtutea decretului regal Nr: 1 din 31 August 19, publicat in Monitorul Oficial Nr 0 din Septemvrie 19, privitor la prerogativele regale, Am decretat si decretäm: Art I Gratiem pe Marcel Popovici, de restul ce mai are de executat din pedeapsa de luni inchisoare, la care a fost condanmat de Curtea Martian' Timisoara, prin sentinta Nr 5 din 19 Gratiem pe Ioan Csorgei, de res-! tul ce mai are de executat thu pedeapsa de 5 ani munc silnick la care a fost condamnat de Curtea Martian', a Corpului VI Teritorial prin sentinta Nr 0 din 1 August 19 Gratiem pe Bartuti loan, de pedeapsa de 8 luni inchisoare, la care a fost condamnat de Tribunalul Militar al Garnizoanei Timisoara, prin sentinta Nr 91 din Auceust 19: Gratiem pe Bartuti adovic, de pedeapsa de un an inchisoare, la care a fost condamnat de Tribunalul Militar al Garnizoanei Timiparai prin sentinta Nr 91 din August 19 Gratiem pe Kovaciu Adalbert, de pedeapsa de cinci zile inchisoare la care a fost condamnat de Judecao- ria ruralá Tisnad, judetul Sálaj, prin cartea de judecati penali Nr 35 din Iunie 19 Gratiem pe Bilan Gheorghe, Sonohat Gh Gheorghe, Gheorghian Ion Bruma Duinitru, de pedepsele de câte 1 an inchisoare corectionalâ i cite 3 ani inchisoare corectionali, la care au fost condamnati de Tribunalul Militar al Corpului IV Teritorial, prin sentinta Nr 1198 din '3 Iunie 19 Gratiem pe Frunzi NicolaC, de pedepsele de doi ani inchisoare i cinci ani inchisoare la care a fost condamnat de Tribunalul Militar al Corpului IV Teritorial prin sentinta Nr 1198 din 3 Iunie 19 Gratiem pe Lonka Alexandru (Lunca Alexandru) junior, de pedeapsa de trei luni i o zi inchisoare corectionali la care a fost condamnat de Tribunalul Militar al Comandamentului VI Teritorial prin tinta Nr 113 din Apriile 19 Gratiem pe Bucovineanu Mihai, de pedeapsa de trei luni inchisoare corectionalä la care a fost condamnat de Judecátoria mixtä tefänesti, judetul Botosani, prin cartea de judecatä penalä Nr 338 din 13 Decemvrie 195 Gratiem pe Toth Ioan, de pedeapsa de zece luni inchisoare corectionalk la care a fost condamnat de Tribunalul Militar al Corpului VI Teritorial prin sentinta Nr 193 din Iunie 19 Gratiem pe Ion M Dieu zis Niculae Dicu, de pedeapsa de trei luni inchisoare corectionali la care a fost condamnat de Tribunalul Arges, sectia I, prin sentinta Nr 119 din 8 Septemvrie 195 Gratiem pe Conert Fritz, de restui ce mai are de executat din pedeapsa de un an si sase luni inchisoare corectionalä la care a fost condamnat de Curtea de Apel Sibiu, prin decizia Nr din 1 Martie 19 Gratiem pe Serbu Nicolae, de pedeapsa de trei luni inchisoare corectionalä la care a fost condamnat de Tribunalul Târnava Mare, instanta de sabotaj, prin sentinta Nr 80 din 1 Martie 19 Gratiem pe Stoian Oprea Maria, ie restul ce mai are de exectitat din ; pedeapsa de un an inchisoare corectionalä la care a fost condamnati de Judecatoria rurali Cogialac, judetul Constanta, prin cartea de judecatâ penalä Nr 5 din 8 Iulie 19 Gratiem pe Odverean Gheorghe, 'de pedeapsa de trei luni inchisoare corectionali la care a fost condamnat de Judecitoria rurali Câmpia- Turzii, prin cartea de judecati penalk Nr 5 din Noemvrie 19 Gratem pe Reisman Filip, de pedeapsa de trei luni inchisoare corntionalfi, la care a fost condamnat de Tribunalui Baia, instanta de sabotaj, prin decizia Nr, 15 din 3 Mai 19: Gratiem pe Victor Urcan, de pedeapsa de un an inchisoare corntionali, la care a fost condamnat de Judecitoria eontraventionalä depe lângi Prefectura Poliiei Capitalei, prin cartea de judecati penalâ Nr 19 din 1 Julie 19: Gratiem pe Miliescu A Ion i Hotoc D Ion, de pedepsele de cite 3 luni inchisoare corectionali, la care au fost condamnati de Tribunalul Gorj, sectia I, prin sentinta Nr 991 din 18 Octomvrie 19 Gratiem pe Balinth Than, de pedeapsa de una lung inchisoare corectionalà, la care a fost condamnat de Tribunalul Brasov, instanta de sabotaj, prin sentinta Nr 519 din 1 August 19 Gratiem pe Topercze Eduard, de pedeapsa de una lunä inchisoarecorectionald, la care a fost condamnat de JudecAtoria mixtä Dej, prin cartea de judecatä penalä Nr 53 din Mai 19 Gratiem pe Constantin G Ionit, de pedeapsa de trei luni inchisoare corectionalà, la care a fost condamnat de Tribunalul Ilfov sectia VIII sabotaj, prin decizia Nr 50 din r5 Iunie 19 Gratiem pe Marin D Vrabie, de pedeapsa de 3 luni, inchisoare corectionalk la care a fost condamna de Tribunalul Ilfov sectia VIII sabetaj, prin decizia Nr 50 din 5 Iunie 19 Gratiem pe Vintilä Nicolae, de restul ce mai are de executat din pedeapsa de un an i sase luni inchisoare corectionalk la: care a fost condamnat de Judecitoria mixtä Medias, prin sentinta Nr 1 din 5 Septemvrie 191 Gratiem pe Barest Ladislau, de pedeapsa de una hind inchisoare corectionalk la care a fost condamna t de Tribunalul Deva, sectia II, prin sentipta Nr 9 din Iunie 19 Gratiem pe Stoica Alexandru Boieru, de pedeapsa de trei luni inchisoare corectionali, la care a fost condamnat de Judecitoria de pace rural, Agnita, judetul Varnava- Mare, prin cartea de judecatä penal: Nr 90 din 0 Februarie 19 Gratiem pe Vintilä C R Stefan, Ion N Enache, Leon Gh Enache, Dragu Vasile i Gh H Sandu, de pedepsele de cite doui luni mehlsoare corectionali, la care au fost condamnati de Tribunalul Ilfov, seetia II cbmert, prin ordonanta Nr 305 din 3 Mai 19 Gratiem pe Mihai Silvia, de beileapsa de trei luni inchisoare corectionali, la care a fost condamnat do Judecitoria mixt5, Blaj, judetul Tarnava-Mici, prin cartea le judecata penalä Nr 3 din 30 Martie

12 98 MONITOICUL OFICIAL (Partea I B) Nr Noemvrie 19 Gratiem pe Oprea Gbeorghe, de restul ce mai are de executat din pedeapsa de zece ani munca silnica redusd la ani si luni prin I D R Nr 91 din 195, la care a fost condamnat de Curtea Martia la Timisoara sectia II, prin sentinta Nr 13 din 1 fanuarie 19 Gratiem pe Bucätaru Dumitru, de restui ce mai are de executat din pedepasa de doi ani inchisoare corectionalä, la care a fost condamnat de Judecatoria mixta Fälticeni, prin eartea de judecata penala Nr 585 din 1 Martie 19 Gratiem pe Luca Albu, de pedeapsa de una lama inchisoare corectionalä, la care a fost condamnat de Tribunalul Suceava, seatia I, prin sentinta Nr din Ianuarie 19: Gratiem pe Maria A Bunea, de pedeapsa de 15 zile inchisoare Coi'ectionalä, la care a fost condamnata de Judeciitoria mixtd Ccinstanta, prin cartea de judecata penalä Nr 1,138 din 5 Noernvrie 191 Gratiem pe Dinescu St Vasile, de pedeapsa de doi ani inchisoare coréctionala, la care a fost condamnat de Taibmialul BaChu, sectia I, prin seritinta Nia 0 din Ianuarie 19 0ratiem pe Maria Rump, e pedeapsa de trei luni inchisoare coraa- tionala, la care a fost condamnata de Judecatoria de pacerurala Vinga, prin cartea de judecata penala Nr 111 din 8 August 195 Gratiem pe Marin V Vaduva, de pedeapsa de trei luni inchisoare cdrectionala, la care a fost condamnat de Tribunalul Dolj, sectia IV, prin sentinta Nr 983 din Septemvrie 19 Gratiem pe Gheorghe D atefan, de pedeapsa de trei luni inchisoare corectionala, la care a fost condamnat de Judecatoria Buzau, prin cartea de judecatä penala Nr 8 din Iunie 195 Gratiem pe Kiss Carol, de pea deapsa de patru luni inchisoare corectionala, la care a fost condamnat de Tribunalul Odorhei, instanta de sabotaj, prin sentinta Nr 38 din Septemvrie 19 Gratiem pe Demeter Alexandru, de pedeapsa de patru luni inchisoare coreetionala, la care a fost condamnat de Tribunalul Odorhei, instanta de sabotaj, prin sentinta Nr 39 din Septemvrie 19 Gratiem pe Bernhard Wasserman, de amenda de 5000 lei, la care a fost condaninat de Curtea de Apel Bucureati, seclia VIII-a, 13 prin decizia Nr 9 din 1 Noemvrie 19 Gratiem pe Toma Luca, de pedeapsa de trei luni inchisoare, la care a fost condamnat de Tribunalul Militar Timiaoara, prin sentinta Nr 308 din 8 Aprilie 19 Gratiem pe Maria Moldoveanu, de pedeapsa de un an inchisoare corectionala, la care a fost condamnata de Judecatoria IV mixta Bucuresti, prin cartea de judecata penala Nr 11 din 9 August 195 Gratiem pe Demetrovici Aladar, Both Iosif, Mateias Ioan i Kiss Than, de pedepsele de cate noua hani inchisoare corectionala, la care au fost condamnati de Curtea Ma/tiara Cluj, prin sentinta Nr 35 din 0 August 19 Gratiem pe Oprea Tudose, de pedeansa de trei luni inchisoare corectionaia, la-care a Lost condamnat de Judecatoria mixta Barlad, grin cartea de judecata penala Nr 95 din 31 Tulle '195: Gratiern pe Sultana Stefan si Petra Vasile, de pedepsele de cate una luria inchisoare -Corectionala, la care au Lost condamnate 'de Tribunalul sectia VIII sabetaj, prin sena tint& Nr 1 din 15 Ianuarie 19 Gratiem pe Duinitru Pusera; de pedeapsa de trei luni inchisoare- corectinalii, la care a -Lost condarnnat de Tribunalui qorj, sectia II, prin sentineta Nr 1819 din Noeinvrie 195 Gratiem pe ion D aendroiu, de pedeapsa de trei luni inchisoare corectionala, la care aa -Lost condamnat de Judeenoria mixta Tg Jiu, prin cartea de judecata penala Nr 198 din, Octornvrie 195 Gratiern- pe Constantin Gherasim, zis Udrea, de pedeapsa de un an in- Chisoare corectionali, la carea Lost condamnat de Tribunalul Bacau, sectia I, prin sentinta Nr 11 din 8 Martie 19 Gratiem pe Boros Alexandra, de restul ce mai are de executat din pedeapsa de doi ani inchisoare corectionala, la care a fost condamnat de Curtea de Apel Timisoara, prin decizia Nr 8 din 9 lanuarie 19 Gratiem pe Parvulescu Ioana, de petleapsa de trei luni inchisoare corectionalä, la care a fost condamnata de Curtea de Apel Bucuresti, sectia VII-a, prin decizia Nr 3 din 15 lanuarie 19 Art II Comutam in 900 lei a- menda, pedeapsa de trei luni inchisoare corectionalk la care Mizerus Mihai, a fost condamnat de Judaeatoria Podul-Roaiei, judetul Iasi: min cartea, de judecata penala Nr din Martie 19 Cornutam in 3000 lei amendk pa, deapsa de una lunä lagar, la care Loghin Joan, a fost condamnat clé Tribunalul Iai sectia I-a, prin decizia Nr 30 din Decemvrie 19: Comutam in 5000 lei amenda, pea deapsa de doua luni inchisoare co rectionalä; la care Pop Alexandra, a fost condaranat de Tribunalul Timis-Torontal, instanta de sabotaj, prin sentinta Nr 158 din 1 Ianuarie 19 Comutam in 500 lei amendä, pedeapsa de trei luni inchisoare corectionali, la care Oancea lisie, a Lost condananat de Judecatoria rurali Geoagiu, prin cartea de judecata, penalä Nr 3 din- 13 iunie 19(3 Comutam in 3000 lei anienda, pedeapsd de sase luni inchisoare co rectionala, la care Terente Madineea; a foat condamnat de- Jndecatoria rurala Faget, prin cartea de judecati penalä Nr 58 din 1 Martie 19 Cemutam in 5000lei 'aniencla, pe deapsa de trei Inni inchisoare co, rectionala, la care ModrUZ Nicb1a; a fost Cendamnat-de Tribunal-al Caraa, prin sentinta Nr 193 din- 1 Deceitivrie 190 -Cornatárn in 000 lei amend& pedeapsa de dova luni inchisoare corectionald, la care 'Samuel -Andrea escu, a fost condamnat de Triburfaa ltd Ilfov, sectia notariat, iristanta:de sabotaj, prin sentinta Nr, 559-din: 5 Octomvrie 19 Comutam in 5000 lei amendaapedeapsa de Sase luni lagar, la Care Stelian Dutulescu, a Lost condamnat de Tribunalul Ilfdv, sectia II sabo, taj, prin décizitiriea Nr 858 di il Noemvrie 19 Comutarn in 000 lei amenda, pedeapsa de una luna inchisoare c rectionala, la care Nicolae Severine a fost condamnat de Judecatoria mixta Sft Gheorghe, prin cartea de judecatä penalä NI 1 din Septemvrie 19 Comutam in cate 5000 lei - menda, pedepsele de cate trei luni inchisoare corectionali, la care Gheorghe D Pencea i Constantin D Dana, au Lost condamnati de Judecatoria rurala Barca, judetul Dolj, prin cartea de judecata penala Nr: 0 din 13 Septemvrie 195 Comutam in 0000 lei amend:a, pedeapsa de sase luni lagar, la care Emilia Mateas a fost condamnata de Tribunalul Iai, sectia IV-a, instanta de sabotaj, prin decizia Nr 55 din 15 Iulie 193

13 - Noenwrie 19 Comutkm in 3000 lei amèndä, pedeapsa de ase luni inchisoare corectionalä, la care Ilioiu Constantin, a fost condamnat de Judecktoria de pace mixtä, Câmpina, prin cartea de judecatä penalk Nr 91 din 31 Au- -gust 195 Comutäm in 000 lei amendd, deapsa de ase luni inchisoare corectiona15,, la care Moise Schvartz, - a fost condamnat de Judecktoria II Roman, prin cartea de judecati penark Nr 11 din 5 Decemvrie 195 Comutäm in 0000 lei amendk, pedeapsa de douä luni inehisoare torectionali, la care Victor D Ancuta, a fost condamnat de Tribunalul Tärnava-Mick, instanta speciali de sabotaj, prin sentinta Nr 3 din Aprilie 19 Comutkm in 0000 lei amencri, pedeapsa de ase luni inchisoare corectionalä, la care Fodor Mdise, a fost condamnat prin procesul-verbal dresat in ziva de 5 Februarie 19, rimas definitiv prin respingerea recursului de care instanta special5 de sabotaj de pe lângk Tribunalul Odorhei, prin sentinta Nr 9 din Martie 19 Comutim in 3000 lei amendk, pedeapsa de una lunä inchisoare co- 'rectionali, la care Isidor Friedman, fost condamnat de Judecatoria de Ocol III urban Bucuresti, prin ordonanta penalk Nr 1193 bis din 195 Comutim in 0000 lei amendä, pedeapsa de,ase luni inchisoare coxectionalä la care Mandy Ciffer, a fost condamnat de Tribunalul Ilfov, rctia VI-a sabotai, prin sentinta NI; 08 din 18 Septemvrie 19 Comutim in 000 lei amendä,,pedeapsa de sase luni inchisoare coirectionali, la care Mangu Gavrili, a fost condamnat de Judecitoria ruprin cartea de jude- :eat& penalä Nr 5 din 8 Ianuarie 19 Comutäm in 000 lei amendi,,pedeapsa de trei luni inchisoare coreactionalii, la care Emerik Schein, a fost condamnat de Judeatoria ocol Ill urbanä Bucureeti, prin ordonanta Nr 890 din Iulie 19 Comutim in 000 lei =Lena, pedeapsa de un an inchisoare corec-,tionalk, la care Eugenia Petrov, a f ost condamnatk de Tribunalul _Turda-Cluj, sectia II-a, prin sentinta Nr 531 din 1 August 19 Comutäm in 5000 lei amendi, pedeapsa de trei luni inchisoare corectionalk la care Ionel Margin, a fost condamnat de Judecaoria ruralk Ilisesti, prin cartea de iudecat MONITORUL OFICIAL (Partea I B) Nr 3 penalä Nr 30 din Octomvrie 19 Comutäm in 5000 lei amendk pedeapsa de trei luni inchisoare corectionali, la care Aurelian St Iordache, a fost condamnat de Judecktoria rurali Voine5ti-Dâmbovita, prin cartea de judecath penalä Nr 1518 din 31 Octomvrie 195 Comutärn in ate 000 lei a- mendd, pedeapsa de câte una lun5 inchisoare corectionalk la care Gheorhe Piigoi i Durnitru Dincä, au fost condamnati de Judecthoria mixtä Craiova, prin cartea de judecati penalk Nr 88 din 15 Aprilie 19 Comutkm in 000 lei amendk, pedeapsa de una lunk inchisoare corectionali, la care Bocica Vasile, a fost condamnat de Judecitoria Dej, prin cartea de judecatk penalk Nr 13 din 9 Octomvrie 195 Comutkm in 5000 lei amendä, pedeapsa cie douä luni inchisoare corectionáli, la care Vasile S Niculescu, zis Mu5at, a fost condamrat de Tribunalul Ufov, sectia I comert, prin sentinta Nr, din 3 Octomvrie 190 Art III Reducem la una lunä inchisoare, pedeapsa de patru luni inchisoare corectionali, la care Silvaq Margareta, a fost condamnatä de Tribunalul Deva, sectia prin sentinta Nr 50 din 13 Iulie 193 Reducein la un an 0 junatate inchisoare restul ce mai are de executat din pedeapsa de trei ani inchisoare corectionalä, la care Ion Gh Ghebaur, a fost condamnat de Curtea de Apel Craiova, sectia III-a, prin decizia Nr 515 din 1 Noemvrie 193 Art W Ministrul Nostru, secretar de Stat la Departamentul Justitiei este imputernicit cu aducerea la indeplinire a prezentului decret Dat in Bucure#i, la Noemvrie 19 MIHAI Ministrul justitiei, Lucretiu rátriqtanu Nr 091 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE MIHAI I, Prin gratia lui Dumnezeu i vointa nationala, Rege al României, La tosi de fata si viitori, sänätate; Asupra raportului ministrulhti Nostru, secretar de Stat la Departamentul Educatiei Nationale, inregistrat la Nr 3039 din 19, Având in vedere dispozitunile cuprime in decisia Nr 19,98 din 19, 98 Am dccreta i decretäm: Art, I Se rectificâ data numirilur cu titlul definitiv, urmdtorilor profesori titulari definitivi, socotindu-li-se exact, timpul de 3 ani, dela luarea examenului de capacitate dupâ cum urmeazà: Crian Iacob, profesor de matematici la Liceul,,M Eminescu", din Bucureqti, dela 1 Mai 193, I D R Nr 139/95 la 1 Aprilie 193 Cornileseu Gheorghe, profesor limba latina, inspector general in invátârnântul secundar, dela 1 Mai 193, I D R Nr, 1311/8051 din 193 la 1 Septemvrie 193 Papadopol Paul, profesor de limba românä la Liceul Mihai Viteazul" din Bucure*ti, dela 9 August 19 I D R Nr 308/5, la 1 Septemyrie 193 Sâvulescu I profesor de limba latinâ la Heed de bnieti din Campina, dela 1 Mai 19, I D R Nr 1,93/30193 din 19 la 1 Septemvrie 19 Popescu L Procopie, profesor de matematici la Seminarul Central 'din Bucureeti, deta at la liceul teo retie baieti din Slatinn, dela 8 Apri lie 19, L D R Nr 0 din 19 fa 1 Septemvrie 190 Bratu D Dumitru, profesor de fizico-chimice la Liceul A Vlaicu" din Bucureeti, dela 8 Martie 190, L D R Nr 89 din 1938 la 1 Septemvrie 1938 Nadu C Nae, profesor fizicochimie la liceul teoretic bäleti din Piteqti, dela 1 Martie 19, prin I D R Nr 88/519 din 19, la 1 Septemvrie 195, Buznea C Maria, profesoarn de fete CAW*, istorie la liceul de 'defe 1 Septemvrie 195, I D R Nr 13/31 din 19, la 1 Septeinvrie 19 Zaharia Filoftcia, profesoari de Wing la liceul teoretic de fete ' Pälärasi, dela 1 Septemvrie 195, I D R Nr, 13/31 din 19, la 1 Septemvrie 19, Cozonac Elena, profesoarä de romina la Liceul eregina Maria" Cluj, dela 1 Julie 19, I D R Nr 1353/ din 19, la 1 Septemvriel 195 Bradi0eanu Matilda, inspcfnare in invatamântul secundar, dela Decemvrie 19, L D R Nr, 3/,399 din 19, la 1 Septemvrie 19, Georgescu Ana, profesoara la liteul de fete din Piteqti, dela 15 Iulie 19, J D R, Nr 180/8,89 din 19, la 1 Septemvrie 19, 13

14 988 MONITORLTL OFICIAL (Partea I 13) Nr5- Philimon Alexandrina, profesoara de limba franceza la liceul ind de fete din Constanta, detasata la Liccul I H Radulescu", din BuellreSti, dela 1 Septemvrie 199, L D R Nr 1391 din 199, la 1 Septemvrie 19, Gorgos Victorina, inspectoare generala In invatamântul secundar, dela 1 Februarie 198, I D R Nr 0/81 din 198, la 1 Septemyrie 19, Cernat Aglaia, profesoarä de istorie la liceul Nr fete Oradea, dela 1 Julie 195, I D R Nr,31 din 195, la 1 Scptemvrie 19 Sandulescu Maria, profesoara la Liceul Regina Maria Bucuresti, dela 1 Decemvrie 19, I D R Nr, 33/155 din 19, la 1 Septemvrie 193 Eliad Românul Smaranda, profesoara de latina la coala centrala de fete, Bucuresti dela 3 Iunie 198, I D R Nr 15 din 198, la 1 Aprilie 1919, lanculescu Ana, profesoara de germana, la liceul de fete Ploiesti; dela 1 Februarie 198, prin I D R Nr 0 din 198, la 1 Septernvrie 193 Radulescu Maria, profesoara de franceza la liceul de fete Ploiesti, dela 1 Decemvrie 19, prin I D R Nr, 3931 din 19, la 1 Septemvrie 193 Risavi I Iosif, profesor la liceul de baieti din Câmpina, dela 1 Aprilie 19, I D R Nr, 98/15,80 din 19, la 1 Septemvrie 195 Vasilescu Toma, profesor de limba latina la Liceul t, b M Basarab", Bucuresti, dela 1 Mai 1930, prin D R Nr, 190/915 din 1930, la 1 Aprilie 199 Marinescu Maria, profesoara de stiinte naturale la liceul teoretic de fete din Odorhei, detasata la Liceul Domnita Deana" din Bucuresti, dela 1 Aprilie 19, prin I D R Nr din 19, la 1 Septemvrie 19, Dumtriu Barlad Ion, profesor la Liceul Gh Lazar", din Bucuresti, dela Mai 19, prin I, D R Nr 8/585 din 19, la 1 Ianuarie 191 Branea Dumitru profesor la Liceul M Eminescu", din Bucuresti, dela 1 Februarie 1935, prin I D R Nr 3/303 diii 15 Februarie 1935, la 1 iunie 193 Reznicec Eugenia, profesoara la liceul de fete Radauti, dela 1 Mai 19, cu I D R Nr,501 din /9, la I Septernvrie Luea Aurel, prpfesor 1a Liceul Gh Lazar", Bucuristi, dela Martie 190, cu J D R Nr 18 din 190 la 1 Septemvrie 1938 Spartaili Basarab, profesor la Liceul,,Gh Lazar", din Bucuresti, dela 15 Noemyrie 1931, grin I D R Nr 39/1955 diri 191, la 1 Septemyrie 199, Teofil Coste, profesor la Liceul I Micu Clain", 'din Cluj, dela 1 Septemvrie 19, prin I D R Nr 15 din 19, la 1 Septemvrie 190, Arhimandritul Nitoiu Gheorghe, profesor la Liceul,,M, Ernineseu", din Bucuresti, dela 1 Aprilie 19, cu I D R Nr, 09 din 19, la I Septemviie 191, Nicolae Dragomir, profesor la Li-- ceul Gh Baritiu", din Cluj, dela I Tunic 198, prin I D R Nr 15 din -198, dela 1 Aprilie 19 Petruca Gheorghe, profesor la Liceul Gh Baritiu", din Cluj, dela Iunie 199, prin I D R Nr 19, la 1 Iunie 19, Ionescu O Ion, plofesor de stiinte maturale la Liceul Gh Sincai", dela Februarie 1933, prin I D R, Nr, 0/3980 din 1933, la 1 Septemvrie 193, RaScanu Resler Maria, profesoara la liceul teoretic de fete din Raidausi, dela 1 Noemvrie 19, prin I D R Nr 18 din 19, la 1 Septemvrie 19 Chimer Ion, profesor la Liceul Gh, Lazar", din Bucusesti, dela 1 i'ebruarie 1935, prin I D R Nr: 31/035 din 1935, la 1 Sel,oemyrie 1933, Mirescu Petre, profesor le Liceul Sp, Haret", din Bucuresti, dela 3 Septemvrie 193, cu I D, R, Nr 5/0853 din 193, la 1 Aprilie 1933 Niculescu -erbainescu Maria, profesoara la Gimnaziul unic I H Rhdulescu", din Bucuresti, dela 1 Ap rilie 191, cu I D R Nr 988/90,93,, la 1 Septemvrie 1938 Tacorian Amelia, profesoark la Liceul de fete Regina Maria", din: Bucuresti dela 1 Iunie 198, prin L D R Nr 15/,05, la 1 Septemvrie 19 Nanu Mihail, profesor la Liceul M Viteazu" din Bucuresti, dela 19 Mai 193, cu I D R Nr 1j 8518 din 193, la 1 Septemvrie 193 Bercea Sofia, profesoar la liceul teoretic de fete din Ploiesti, 'dela 1 Februarie 198, ctr J D R Nr 0/ 3 Noenavrie 19, 8,1 din 198, l i Septemvrie 193, Canciu Gheorghe, profesór la Liceul I eoretic baieti din Ploiesti, dela 5 Aprilie 19, cu I D R Nr din 19, la 1 Septernvrie 19 Dumitrescu Romulus, profesor la Liceul,,Cantemir Vocla", din Bucuresti dela Martie 198, I D R Nr, 0/81, pe ziva de 1 Septemvrie 193 Art IT Ministrul Nostru secretar de Stat la Departarnentul Educatiei Nationale, este insarcinat Cu adtrcerea la indeplinire a prezentului Deere t Dat In 13twunsii la Septemyrie 19 MIHAT, Ministrul edueatiei nationale t Voitec Nr 191, JURNALE 'ALE CONSILIULUI DE litini$tizi MINISTERUL JUSTITLEI Consiliul de Ministri, in sedinta sa dela 30 Detemyrie 19, Luand in deliberare referatul d-lai ministru al justitiei en Nr 9335 din, 11 Ottomyrie 19; Yazáncl dispeaitiunile art, 5, al -I, ai legii Nr 91 din 18 August 19, pentru urmarirea i sanctionarea celor yinovaf de crime de rilzboi sau ilupotriva pícii ori umanitatii, Decide: Art 1, - Parehetul General al Curtiii de Apel Cluj, ya cereeta infractiunile prevaute de legea Nr 91 din 191, comise de urmatorii: Gassner Rebert, preot evaughelic di comuna Sieul Xare; Gross Schogen, judeul Nasaucl, aflutter aetualmente in Austria; Laszlo Iuliu, vopsitor, domiei Pat In Oradea, str Török Ignat Nr 8, Art,, -- D-1 ministru al justitieif este insarcinat cu aclucerea la Indepli pire a prezentului jurnal Dr Petru Groza, Lucretiu PAträ'zcanu, Pros ing N Profiri, Lotar Rädäceanu, Radu Ros- culet, Ing Tudor Ionescu, Gh Väntu, Uri Pas, R Zäroni, Profi Traian Alexandrini Nr 119 Consilial de Ministri, ii edìna a dela 30 Oeternvrie 19, Luiind in deliberare referatui inistru al justitiei cu Nr 91 din 9 Octomvrie 19; Vilzând, dispoiunit art, b, al I, al legii Nr 91 din 18 August 19f Dentru urrnii,rirea gi:lamtionarea

15 isive-bwrk /Ott $xeintwaf,cle imlnp Wiva pii-ciio/1unani Decidevat Art L "Am- TarehettAmmitOi kluj, va eereeta infraotiunile prevaznte de legea Nr 91 din 19, gomise Török Alexandra Art, ministru gi justiti, este insarcinat aducerea -la Aire Prezentului jurnal Dr, Petra Groza, Lucretiu Pitrivanu, Prot dug N Profit!, Radu Ropulet, Gb Vanta, Prot Tr Sivulescu, 1 Alexandrini, Lotar itädicearm, Ing Tudor /ones9u Tog Zäreni Nr 1 0 Consiliul Miiiipili-IligiR115W0 dela 30 Octoruvrie Luand deliberare referent d-turi iiiinietru al juti%ie I 911 din 8 OctVrie 19; Vgzánd dispmitiunile art' 5', ift legii Nr 91 din 18 'August 19, pentru urmarirea *i sanetionarea eelin at îfl1 PP- inovati de crime de razboi triva pgcii ori Deeide: Krf, 1 Parclietul Carat ite(e1 11i, va Qercefa itlfrawunlle prevrtgutt legèa NI, 91 din 19, poraise Guricrb Vasile; sublt Iii TegOvi; CO taihi Ion, serg, major In rezervi Duo, itugan Iosef, plot, In: rezervii Art, -- D-I ministru al juslitiel, este insitreinat Cu adneerea la indeplinire Prezentului jurnal,dr Petru Grout, Lucretia Patriilcanti, Prof, ing N Profirl, Radu Itopulet:, Gli Yintu, prof Trawl Sivulezeu, Al A/exandrini, LO tar Rädilceanu, Tug Tudor Ionescri, Ion Pa,p, Nr 1 Consiliul de MiniotA in *ediffta sa dela 30 Octomvrie 19, Inland n deliberaré referathl d-tui iitinistru al tj$tjjei NI% 9391 din òetonavrie 19; Vazáncl dispozitiunile art, 5, al legii NI% 91 din 18 August 19 1, pentru urmarirea i sanctionarea oaor yinovati do crime de rgiboisau impotriva pcii ori umanitgtii, Decide: Art 1 Parchetul Curtii de, Apel Thicure*ti, va infractiunile pretazute de 1Tel Nr 91 din 19, cowise de- urmatorii nfze_sol Au Gheorghe, general C ' -Leoveann Eanoil colonel a,eto rim], colonel upu Con stantin colonel Chirilovici Constantin, 1t,-coL loliesgn, MONITOR= OFICIAL (Parks ID) Nr Anitulesei Mihai, Mifica Samson Slaw Petruo Ilaralambie, Blandt gonstantin, Parnafes Gheorgtte, serg t Manoliu Mireea, din Reg 18 Dom< banti; maistrul av Pornmb, Puttea*n Grigore, Duca Tosif, Adrian Paso; dr Ion Fr Botei, Atanasie Glieorghlu, ser gent t p Cimpow Gheorghe, din Reg 9 Art'; Burlaconski Parasohiva Moro *eanu, opt Stivie, sublt Milailescu Eugen, Spranceang Marcel, sublt Trier daf Aurel, sublt Glitescu Dan, ept Me rinescu Danubiu azi It ed, Dotes Ion, et Atudorei Dumitru, Inneseu Virp, :gfl, agent de politie Munteanu, Ambro, ttzie Nieolae, Balan Nicolae, eomisar Aii Witt- eognisar Constantinescu, agent Tea- :Vine, agent GI-Mina:iv Octav Vizithi Horia Hulnbei, PopeseuConstantin, Doi Gheorghe, Cgmernu' Alexandrian; Sanda, Damitru Cerediev, Lazar, Ixon, Cazaeu Elisaheta, $tefania Ion; aneeanul Vai1e, Lupta Nitolze,, Mae- 1:11 Dacuriav, Udij Mihai, Conotanti nescu Dunaltrd zis Abeam, Cereel Di Maneo Stefan, Maxim Conga tin, Moraru Dumitru, Emil Yivoscht Florea Zamfir, Ptoez 'halt Winaritel Gheorglie, Chelan, Petre, $teflinesenf Eriteu Leonte, Lerca Pgre, Angheln* Pere,,Janoysktelai Constantin, loan May Gavriliue VasiIe, Indiann Nicolfte; Silvestri/ Mih SU-ion Ion, Blanduti Dubija Mircea, Adre Gheorghe, 13ranzan Chirica, Manastre Than, P i:1,riert "Alexandra, ristinluo Leon, 1, eaneea Gheorglie; Popoviel Bugetfl Hriten Ilie, Up, Leon, Mortun Ti Toa/ Mortili, Lazar Congantifi, Marti itescu Elena, Martinescu Petre; 'Andre Dumitru, Tiaur ban Os George, Dtki Mitru Popoviei, Dumitrn Dumitrn, Va 't lle Veleseu, Miron Nieolar, Runt Mc& Wilhelin Lam', Dumbl'ava Petre, 'Ciornei Florian, Telega Gheorglie, Paw zarn Toma, Thigureann "Alexandru, Vel oicovsehi Frantz, %Woe Gheorghe, Sor Constantin, Proca Dumitru, Ross! Petre, Vliidescu Ettgen, Vasile Teodor; Rossi Valerig, Maria Doan, Gheer ghë Grosti, Maneo Nieolae, Vidraseti COnstairthi, AStancloaici Miiiil, Astan Cloaief Glieorghe, CtuP3n Nieolae, Liiiba Rudolf, Ionete Maria, CostiiclOsen Mircea, Ploresen Vasile, Pu*eou Gheor Petrescu Petroniu, Miirgaritesett Constantin major In retragere; Cojoearn Ecaterina, Branzei Eugen, Ioneseti -Constantin, Mamitize*, Gheorgh, Seobai $tiefan, Silviu Luca, Popescrt Pavel, Sandu Elena, Mayer Gheorghe, Gheor Rusu, Turlan Nieolae, Turlan Matie, Duntifru Dnmitrin is Cudi Eriteu Dumitru 889 Art,, -- D-I miniatru l justititi, siste "msgreinat cu adueerea la Indeplipire a prezentului jurnal Dr Petru Groan, Luctetiu Pitrifcanu, Prof tng N Profiri, Radu Rozculet, Ing Tudor Ionescu, Gh 'Mtn, Prof Tralan Sivulescu, AI Alexandria!, TAW Ridiceanu, Ton pas, R nroni Ik Censiliul de Mintri, uf tiodinta sa rune 19, Laud lu deliberare referatul d-lui tognistru al justitiei cii Nr 9988 dip: Iulie 19, privind naturalixarea mitului Brut Sigal (Segal) ; Ygzand raportul comisinuii pentru oonstatarea cenditiunilor de naturalirare prin reeunootere, prin care ei-a avizul, In oonformitate cu dispozi tiunile art din legea pentru Irea i Pierderea nationalitatii romane, adevar, petitionarul care a IONstagiul de ani, prevat de art alin,, din acee0 lege, indepline*te tondltiunlle IOgale pentru a- pntea fi maturalizatl lt baza art T diii Tegea Nr 3 din 19, pentru modifiearea unor articole din legea mai suscitatil, publicatg 0E0 Nr, 11 din 30 Mai 19, Decide: 'Morn' iiaftralizarea, tvtind numitului Srul Sigal (Segal), apatrid, de Profesiune desèneor, de re:, nasdutii, In Sargorod (Ru- $30 la 13 Februarie 1898, venit *i sta lailit in Uri, tn amil 19, domieil fat! Dr Petru Greta, Gh Titirescu, Lucretia ratripau, Alex Alexandria!, 'Rain Rolcallet, Oh Mite, Lotar Midterm, R Zaroni, Dr Pl Bagdasar, Prof Tr, Prrvuleacu DECIZTUNI mansnitur, APACERILOR INTERNE Prin dectzia ministerialg-nr 158 A din 30 Octomvrie 19, se revine, parte asupra deciziei NI% A din 5 Aprilie 19, In ceea ce prive*to indepgrtarea definitivg din serviciu a d-lui Suciu Emanoil, fost picher la com Dumbraveni, jud TM:nave-Mica, care se Indepärteazg din serviciu temporar, cil retinerea totalg a salariului, pe limp de I an: *i 5 luni, dela data de 3 Mai 19, data publicdrii in Monttorul 0ficial a deciziei Nr A 'din 19, in temeinl art,, lit, o, din legea Nr, 1 din 195i

16 9880 MONITORUE OFICIAL (Partea I B) Nr 5 5 Noemvrie 19 Idenr Nr, 009 A din 9 Octornvrie 19, se revine in parte, asupra ciziei Nr 0 A din 1 Decemvrie 19, in ceea ce priveste indepärtarea definitivd din serviciu a d-lui Balint silviu, lost sef de sectie la Prefectura jud Turda, care se indeparteazd ternporar din serviciu, cu reperea to WA a salariului, pe timp de luni, incepdnd dela data de 1 Decernvrie 19, data publicdrii -In Mon/torul Oficial a deciziei Nr 0 din 19, in temeiul art,, lit de din legea Nr 1 din 195 Se ravine, in parte, asupra deciziei Nr 381 A din 31 Octomvrie 195, publicatd in Monitorul Oficial Nr 55 din Noemvrie 195, in ceea ce priveste indepartarea din serviciu a d-lui Prutu Nicolaei fost arhivar principal la Primdria Municipiului Bucuresti, care se Indepdrteaza temporar din ser viciu, cil retinerea totalä a salariulul pe timp de 1 an si 11 luni, incepand lela data de 1 Noemvrie 195, data Inepdrtdrii din serviciu, conform deciziei Nr 381 A din 195, In temeiul art, lit c, din legea Nr, 1 din 195 Idem Nr 3 A din 8 Octomvrie 19, se numese in functiunea de notari stagiari, clasa X, coeficient de functiune 05, din stabitul functionarilor publici, pe data imediat urmatoare publicarii prezentei deciziuni In Monitorul Oficial si se repartizeazd la dispozitia prefecturilor de,judet ardtate in dreptul fiecdruia, d-nii: Iorgulescu C Mihai, la dispozitia Prefecturii judetului Arges Gherasim Pompiliu, la dispozitia Pre fecturii jude-tului Botosatli; Mihiuilá Nicolae, Cdpätoiu Stefan si Leurzeanu Nicolao, la divozitia Profecturii judetulai Buzdu Popescu Joan, Vlaci Aurel, Dinn Nicolae, Pop Pavel si Banu Nicolae, la dispozitia Prefecturii judetului Cluj Cosovei Dumitru, la dispozitia Pre-- fecturii judetului Constanta Andrei C Constantin, la dispozitia Prefecturii judetului Covurlui, Nicolaescu Ioan, Stan Lixandru Io- Popescu Anghel i Chilom N Victor, la dispozitia Prefecturii judetului Dambovita Gherculescu P Rene Mircea, la dispozitia Prefecturii judetului Dolj Babliuc Grigore, la clispozitia Prefecturii judetului Doroho1 Gärdiacu St, Aurel, la dispozitia Prefecturii judetului Gorj Marinescu Emil, Dicianu St Costa- B che, Constantinescu Gh Dirnitrie Sebastian, Albu N Nicolae, Vlad Gh loan, Stoica Gh Constantin, Visarion Fdtu si Stefan Niistase Jianu, la dispozitia Prefecturii judetului Ialomita Popescu Ioan, la dispozitia Prefecturii judetului Ilfov Codeescu Stefan, Nearntu Dumitru, Petrescu Gheorghe, Granu C Gheorghe, Blaj lancir, Borcild C Gheorghe si Ciutä Virgil, la dispozitia Prefecturii judetului Mehedinti Maris Cornel i Bolony Stefan, la dispozitia Prefecturii judetului 1VIures, Postelnicu I CrUciun, Bobulescu M Aurel i Durclun Ap Constantin, la dispozitia Prefecturii judetului Mused Gonclos Ervin, Alexandru Samoild Bejan Dumitru, la dispozitia Prefecturii judetului Ndsäud Purice Gh Mihai, la dispozitia Prefecturii judetului Neamt Rosza Iuliu j Szabó Alexandru, la dispozítia Prefecturii judetului Oclorhei Constantinescu V Alexandru si Iancti Ilie, la dispozitia Prefecturii judetului Olt Popescu A Constantin, /a dispozítia Prefecturii judetului Prahova Achim Virgil, Baldnescu P Vasile, Bandar Teodor i Tdbultoc Aurel, la dispozitia Prefecturii judetului Putna Goian Pavel, la dispozitia Prefecturii judetului Romanati Nagy Virgil, Pasca Gheorghe, Garnet Gheorghe i Morar T Vasile, la dispozitia Prefecturii judetului Sälaj Fodor Romulus, la dispozitia Prefecturii jud Somes Gheorghe F, Dumitru, Mdnild Ion, Renghiopol Constantin, Sändulescu Mihai, Nedelea Ion si Dulutä Flores, la dispozitia Prefecturii judetului Teleorman Constantinescu Gh Mihail, la dispozitia Prefecturii judetului Tulcea Moisei Virgil si Giurgea Vas/le, la dispozitia Prefecturii judetului Tutova Ticdrel T Ilie, la dispozitia Prefec- -turii judetului Valcea Trofin Poiand í Vlad Florea, Ia dis pozitia Prefecturii judetului Vlasca Susnumitii vor putea fi definitivati in functiune dupd trecerea unni an dela data numirii, conform dispozitiunilor art 18 din statutul functionarior publici Idem Nr 8509 A din 9 Octomvrie 19, notarul 1VIircea Popescu din judetul Dolj, se transferd, dupa cerere, pe data de 1 Noernvrie 19, la dispo-- zitia Prefecturii jude-tuluí Arad, pentru a-1 Incadra intr'un post bugetáryx cant Prin decizia d-lui director al Politiei de Sigurantd din Directiunea Generald a Poiitiei cu Nr 38 S din Octomvrie 19, personalul mai jos mentionat, se numeste pe data de 0 Octomvrie 19, in functiunile i la unitritile ardtate in dreptul fiecdruia: In fonelianea (e agent principal de politic, eategoria 11, in Direct-11mm Genercad a Pali pentra Directinnea Politiet de Siguraqd a) D-1 Stancä Ilie, clasa 3 de salarizare, cu vechimea clela 1 Aprilie 198; b) D-1 Ureche I Marin, clasa 3 de salarizare, cu vechiniea dela 1 Aprilie 198; c) D-1 Bolocan Rado, clasa 1 de salarizare, cu vechimea dela 1 Aprilie 198; d) D-1 Genser Gherschon, clasa 3 de salarizare, cu vechimea dela 1 Aprilie 198, la Politia Rddäuti pentru serviciul de sigurantd funefi0ea rialgeylude cate- a) D'13dro Alexandru, clasa de salarizare, err vechimea dela 1 Aprilif 198, la Politia Sf Gheorghe, pentni serviciul (le sigurantd; b) D-1 Balint Ion, clasa 1 de salarizare, cu yechinlea dela 1 Aiprilia 198, la Politia SL Gheorghe, pentrti serviciul de sigurautd; c) D-1 Cernat M Alexanciru, clasa de salarizare, cu vech/mea dela 1 Apri; lie 198, la Inspectoratul regional de politie Brasov, pentru serviciul de sigurantd; cl) D-1 Andrecenco Dumitru, clasa 1 de salarizare, cu vechimea dela 1 Aprilie 198, la Comisariatul Sulina, pen- Ira Biroul de sigurantä; e) D-1 Grädinaru Dumitru, clasa 1 de salarizare, cu vechimea dela 1 Aprilie 198, la Inspectoratul regional de politie Coustanta, pentru serviciul de sigurantg; f) D-1 Schwartz Mendel, clasa 1 (le salarizare, Cu vech/mea dela 1 Aprilie 198, la Politia Tulcea, pentru serviciul de sigurantd; g) D-1 Ille S loan, clasa 1 de salarizare, cu vechimea dela 1 Aprilie 198, la Politia Tulcea, pentru serviciul de sigurantä; h) D-1 Criscov Marin,clasa de salarizare, cu vechimea d'ela 1 Aprilie 198, la Politia Tulcea, pentru serviciul de sigurantd; i) D-1 Emilian Onofrei, clasa i de salarizare, cu vechimea dela I Aprilie 198, la Comisariatul de politic Babadag, pentru serviciul de sigurantd; k) D-1 Carp Petre, clasa 1 de salari- ---zare,_mmeellinixea',,aela1,anri1ie

17 5 Nonwrie 19 la Po litia Brasov, pentiqi:citi1'-de sigurantä; 1) D-ra Sa lea Lucia, clasa de salarizare, eu vechimea dela 1 Aprilie 198, in Directiunea Genera lä a Politiei, pentru Direetiunea Politiei de Sigurantä; m) D-1 Stirbu Petre, clasa de salarizare, cu vechimea dela 1 Aprilie 198, la Politia Dorohoi, pentru serviciul de sigurano; n) D-1 Dulgheru Pavel, clasa 1 de salarizare, cu vechimea dela i Aprilie 98, la Politia Dorohoi, pentru servipiul de sigurantä; o) Dd Suster P Dumitru, clasa 3 de salarizare, cu vechimea clela i Aprilie 198, la Po litia Botosani, pentru ser viciul de sigurantan p) D-1 Buburuzan Maxim, clasa 1 de salarizare, cu vechirnea dela 1 Aprilie 198, la Politia Câmpulung-Bucovina, pentru serviciul de sigurantä; r) D-1 Munteanu I Elan, clasa 3 dé salarizare, cu vechimea dela 1 Aprilie 198, la Comisariatul de politie Panciu, pentru Biroul de sigurantä; s) D-1 Pârâu F Iosif Viorel, clasa 5 de salarizare, cu vechimea dela 1 Apri-, lie 198, la Inspectoratul regional de politie Cluj, pentru serviciul de sigue rantä; t) D-1 Ma los Vasile, clasa 3 de salarizare, cu vechimea dela 1 Aprilie 198, la Inspectoratul regional de politie Cluj, pentru servicii de sigurantä Se aprobä demisia d dui Sandor Pavel, agent de politie dela Serviciul de sigurantä al Inspectoratului regional de politte Timisoara, pe data de J Noemvrie 19 Prin decizia d-lui director general al: penitenciarelor si institutelor de preventie en Nr 1181 din 31 Octomvrie 19, se primesc demisiile din servicia a gardienilor notati mai jos, dela penitenciarele, la clatele i pentru motivele mentionate in dreptul-fiedruia: Popescu Dan, gardian dela Penitenciarul Väcäresti, pe data de 5 Octomvrie 19, pentru motive familiare Mandache Constantin, gardian dela Penitenciarul Suceava, pe data de Noemvrie 19, pentru interese famillare Stefan M Gheorghe, gardian dela Penitenciarul Doftana si detasat la Penitenciarul Plätäresti, pe data de 15 Octomvrie 19, pentru interese famie liare- Boisteanu Iguat, gardian dela Penie tenciarul Euzäu, pe data de 15 Octouv yrie 19, pentru motive familiare Stoianeviei Eliza, gardianá dela Pe AONITORTIL OPICIAL (Partea 1 ES) Pir 0 nitenciarul Vácäresti, pe data de Octomvrie 19, pentru motive personale Väcärescu Vasi le, gardian dela Penitenciarul Oravita, pe data de Octomvrie 19, pentru interese familiare Vultur Costache, gardian dela Penttenciarul Suceava, pe data de Octornvrie 19, pentru motive personale Gardienii notati mai jos se considerä demisionati din serviciu, la datele si pentru motivele specificate in dreptid f ie c äruia: Oproiu loan, gardian dela Penitere ciarul Câmpulung-Muscel, pe data de 13 Septemvrie 19, pentru neprezentare la serviciu Butnärità Gheorghe, gardian dela Penitenciarul Brasov, pe data de 13 Sew temvrie 19, pentru neprezentare la serviciu Costache Gheorghe, gardian dela Peinitenclarul Brasov, pe data de Septemvrie 19, pentru neprezentare la serviciu Predoi Gheorghe, gardian dela Penitenciarul Doftana i detasat la Penitenciarul Caracal, pe data de 1 Septernyrie 19, pentru refuz de serviciu Botic Constantin, gardian dela Penitenciarul Ocnele-Mari, pe data de Septemvrie 19, pentru neprezentare la serviciu Burnea Gheorghe, gardian dela Peni tenciarul Constanta, pe data de 1 August 19, pentru neprezentare la serviciu Personalul notat mai jos, se lash' in disponibilitate, Ia datele i peneru motivele preväzute in dreptul fiecäru/a: Pârvu Constan'tin, gardian dela Penitenciand Caracal, pe data de 15 Octomvrie 19, pentnu abateri grave in serviciu Färcäsanu Dan, gardian dela Peni tenciarul Tecuci, pe data de 1 Septemyrie 19, pentru neprezentare la serviciu, Cglugäru Simion, gardian dela Peni tenciarul Brasov, pe data de 1 Octomvrie 19, pentru päräsirea serviciului, Ailoaiei Gheorghe, gardian dela Penitenciarul R-Särat, pe data de 1 Octomvrie 19, pentru neprezentare la serviciu Ceatineanu Vasile, gardian dela Penitenciarul Hateg, pc data del August 19, pentru pâräsirea serviciului Petrache Gheorghe, gardian dela Pe nitenciarul Constanta, pe data de 15 Octomvrie 19, pentru päräsirea serviciului petre Oheorghe, gardian dela Peni tenciarul Gàlar Si detasat in Directia Generalii cu atributii de camerist, pe data de 1 Noemvrie 19, pentru inca pacitate profesionalä Panciu Vasile, gardian dela Penitenciarul Careii-Mari, pe data de 1 Noemvrie 19, pentru abaten i purtare rea in serviciu Pâslarti Alexandru, gardian dela Penitenciarul Tulcea, pe data de 15 Octomvrie 19, pentru abateri in servicia Maftei Dumitru, gardian dela Pero tenciarul BacAu, pe data de 1 Octomvrie 19, pentru refuz de servidu Maria Stefan, gardian dela Penitenciarul Craiova, pe data de 15 Septemvrie 19, pentru päräsirea serviciului Drugâ Aurel, gardian dela Peniten ciarul Caransebes pe data de 3 Septemvrie 19, pentru päräsirea serviciului Oprescu Atarn3sie, gardian dela Fenitenciarul likäresti, pe data de Octomvrie 19, pentru rea credintä fatä de Directia Fenitenciaz&or Idem Nr 595 din 1 Octomvrie 19, pe data de 1 Noemvrie 19, se fac urmätoarele numiri in personalul de pazá din serviciul exterior al penitenciarelor, la penitenciarele si in posturile vacante preväzute in dreptul fie caruia, incadrându-se in cl I-a, salar de bazâ 1,00, categoria VI, coeficient de functie 1,50 Simion Gheorghe, gardian la Penitenciarul Pitesti, in locul- gardienei Visinescu Constanta Hevele Iosif, gardian 'a Penitenciarul Careii-Mari, in post aflat vacant Mihai I Stan, gardian la Penitenciarul Caransebes, In local gardianului Teeru Ion i cu serviciul detasat la Penitenciarul Gherla Olteanu Nicolae, gardian la Penitenciarul Vkäresti, in locul gardianei Apopei Anica Boca Dumitru, gardian la Penitendarli Väcaresti, in keel gardienei Mi-,häilescu Elena, Velea Nicolae, gardian la Peniten ciarul Cralova, in locul gardianului Ghiahvu Gheorghe Papuc Iordache, gardian la Penitenciarul Suceava, in local gardianultn Vultur Costache Gyarffy Francisc, gardian la Penitenciarul Odorhel, in post aflat vacant Ciobotaru Mihai, gardian la Fenitenciarul Tg-Ocna, in locel gardianului Hurubas Gheorghe Tamas Cristea, gardian la Peniten eiarul Doftana, n locul gardienei Du B

18 $88 MONITORUL ancur (Partea I B) Nr5 mitria Maria gu seriividui Ue-taqatl la Penitenciarul Pitesti Vast till Magdalena, gardiand la Pc-0 nitenciarul Cluj-Minore, in Iced gar"; dienei Bors Elena, incacleându-se in el II-a, salar de baz5 1,05, categoria coeficient 1,50 Teodorescu Alexandru, gardian latenitenciarul Daftana, in locul gardianului Teodorescu Gheorghe i cu servi did delasat la Penitenciarul pjteti Se incadreaz5 in cl III-a, salar baf1 1,, categoria VI-a, coelicient 1,50 Bereanu loan, gardian a Peniten ciarul Vacäresti, in locul gardianulid Dumitrache Vanghele, se incadreazil Iii ct IV-a, salar de baza 1;15, categoria VI-a, coeficient 1,50 Ducu Constantin, gardian la Peni, tenciarul Craiova, in locul gardianului Dobreanu Ion, se incadreaza in salar de baza 135, categoria V-a, cue- ficient 1,50 Onea Constantin, gardian la Peni, tenciarul Focsani, in locul garclianului Go lie Constantin, se incadreaza in pl IX-a, salar de baza 1,0, categoria :V coeficient 1,50 Gardienii notati mai jos se reprimese in seryiciu, pe data de 1 Noem, yrie 19, la penitenciarele i in turile yacante mentionate in dreptul fiecgruia : Polonic Gheorghe, garilian 1a Peni-, tenciarul Suceava, in lpcul gardianului Rudenco Chirilä, se incadreaza el III-a, salar de baza 1,, categoria coeficient 1,50,Stefan Durnitru, gardian 'la Peniteri-; ciarul V5edresti, in postul s5u aflat vacant Fratil5 Ilie, gardian la Peniten- ciarul Caransebes, in locul gardiaju1ui Druga Aurel ì cu serviciul deq tasat la Penitenciarul VAcrtre*ti Se incadreazá in cl salar de baz 1,00, categoria VI-a, coeficient 1,50 Loor loan, gardian la Penitenciarul Caransebes, In locul gardianului Lutu Ioi si cu serviciul deta-;;at la Peniten ciarul Gherla, se incadreaz5 in cl salar baz5 1,00, categoria VI-a, coeficient 1,50 Pamfil Florin, gardian la Peniten darn' Iai, in local gardianului Vucea Grigore, pe data de 15 Octomvrie 19; se ineadreaz5 in el II-a, salar de baza 1,95, categoria V1-a, coefieient 1,50 BuKu The, gardian la Penitenciarul Craiova, in Merl] gardienei Luca Coristanta, se incadreazá in el II1a, salar de baza 1,, eategorla V1-a, coef 1,50 Pe data de 1 Noemvrie 19, se face urmat ()area mcare, dupa cerere,, in 8 B personalnl din serviciul de paz5, din serviciul exterior, al penitenciarelor posturile vacante mentionate in dreptul fiecäruia: Marin Dumitru, gardian dela Penitenciarul Caárast la Penitenciarul V5"- caresti, In locnl gardianului Sotir Constantin Cerchez Maria, gardianil dela Penitenciarul Doftana i cu serviciul de-, tasatä la Penitenciarul Femei Ilfov, la Penitenciarul Femei Ilfov, in locul gar dianului PAtrascu Constantin, PAtra cu Constantin, gardian dela Penitenciarul Femei Ilfoy si cu serviciul detasat in Directia Penitenciare, lor, la Penitenciarul Galati, in locul gardianului Apopei Vasile si cu servieiul rtimâne detasat in Directia Penitenciarelor Gheran Silviu, gardian dela Peniteneiarul Careii-Mari si detasat la Penitenciarul Za15u, la Penitenciarul Zalau, In locul gardianului Crasmarn- Gheorghe Utma Ioana, gardiadi dela Peni-i :tenciarul Doftana i cu serviciul detasatb" in Directia Penitenciarelor, la Penitenciarul Craiova, in locul gar, dianului Constantin B, Ion i cu seryiciul eimâne detasaa in Directia 'Penitenciarelor: :Vucea Grigore, gardian clela Peni tenciarul Iaí i eu serviciul detasat la Serviciul ambulantelor, la Peniteneiarul Välaresti, in locul gardianului Gâtan Stefan, incetânda-1 cletaarea clela Serviciul ambulantelor Pop Teodor, gardian deb Peniten, ciarul Doftana i detaqat la Penitenciarul Dej, la Penitenciarul Dej, in locul gardianului Bujor Gheorghe Luca Constanta, gardianä dela Pe, nitenciarul Craiova, la Penitenciarul :V5c5resti, in locul gardienei Negrea Maria, pe data 'de 0 Octomyrie 19' Iacob Ion, gardian dela PenitenciV rul Tulcea, la Penitenciarul gardienei Popescu Elena, pe data de 15 Octomvrie 19 Leon Lazgr, gardian dela Penitencia rul Isalnita, la Penitenciarul Ilí, in locul gardianului Guivau Vasile Toader Vasile, gardian clela Penitew ciarul V5c5rWi i detgat la Spitald V5c5resti Nr 1, la Penitenciarul Ocnele-Mari, in TocTo gardianului AgaVU Sebastian Tureanu Ion,diei post de sofer del Penitenciarul Vacäresti, in post de,gardian de aaza la Penitenciarul Turda, in locul gardianululnicoar5 Gheorghei Pod Aurel, gardian dela Penitencia, 11 AbrJ, Penitenciarul Noemvric 191 bung, Th locul gardianului Dara retre Istrate Constantin, gardian dela Pe nitenciarul Plät5res1i, 1a Penitenc;a, rul, Ocnele-Mari, in postul san ramas vacant, pc data; de 1 Octomvrie 19 Valet' Constantin, gardian dela Penitenciarul P1ät5re li, la Penitericiarul Ocuelé-Mari, in postul sgu Camas :vacant, pe data de 1 Octomvrie 19 Mirescu Iulian, gaydian dela Pen;- tenciarul iplota're,5ti,, la Penitenciarai Ocnele-Mari, in postul su rämas vacant, pe data de 3 Octomvrie 19 Tosa Traian, gardian dela Peuitenciarul Caransebes, la Penitenciarul caresti, in loeul gardiamdui Oprescu Atanasie LbleAtus Ion, gardian dela Penitenciarul Deva, la Penitenciarul Craiova, in locul gardianulni ROdulescu Durni MOisill loan, gardian dela Penitenciarul la Penitenciarul Oradea- Mare, in loot] gardiantilui Ugleann Au- -gustin, Amariei Vasile, gardian dela Pei-1itenciarul Tulcea, la Penitenciarul Roman, in local gardianului Roman Va- Gardianul Niculaie D NicoIac dela Penitenclarul Vacuresti, se transfer disciplinar, pe data de 1 Octomvrie 19, la Penitenciarul PloieSti, in locul gardianului Mandache Dirma, pen tru Inlesnire de eynaare si e trimete 51 in!judecat5 rdem Nr 8 din 9 Octomvrie 19, pe ziva de 31 Octomyrie 19; se pun in retragere definitivii, pentra aranjarea drepturilor la pensie, functionarii notati mai jos: Gardianul Vasile Bu1ig1, dela Penitenciarul Vádre ti, din eauig, de contractatà, in timpul si din cauza serviciului i care II face inapt pentru serviciu: Gardianul Zaru Petre, dela Penitenciarul Turda, din cauik de boalii, contractatà in timpul, dar nu din eauza serviciului si care II face impropriu serviciului Gardianul Ciobotoiu Nicolae, delp Penitenciarul Ocnele Mari, din cauz 'de 'boa% contractam in timpul, dar nu din cauza serviciului si care face imprdpriu pentru serviciul de b'ardian Gardianul Miliai Lambru, dela Pe nitenciarul Vicgresti, din cauz5, board, contractat5, in timput i diu cauza_ exercitärii serviciului s,i care il face inapt pentru serviciu Infirmiertd Strat Toan, dela Pe- Ititenciarul idetasat

19 No3mvrie 19 cuci, din cauzi de boon:, contractatä,,* n timpul, dar nu din cauza serviiu1ui si care il face inapt serviciului Ġardianul Scarlat Miltiide, dela Penitenciarul Pite0i, din cauzi de boalä, contractatä in timpul, dar nu din cauza serviciului 0 care 11 face impropriu -serviciului sfin i oricärui serviciu public Gárdianul Vasile Vitelaru, dela Penitenciarul Durnbráveni, din cauz de boalà, contractat5, in timpul, dar nu din cauza serviciului i care II face inapt pentru serviciul de gardian de penitenciar Gardianul Francisc Szentanay, dela Penitenciarul Cluj-Tribunal, din cauz5 de boa15,, contractaa in timpul, dar nu din cauza serviciului çi pare 11 face irnpropriu serviciului: MINISTERLTL AFACERILOR STRALNR Prin decizia ministerialg, Nr 3 din Septenwrie 191, se, suprimg, pos turile bugetare ale urmätorilor functiogari ai Ministerului Afacerilor Sträine, pe data de 1- Septemvrie 19: Ciocalteu Stefan, secretar de lega Castiuc loan, prim consul general Stiinesen Alexandru, consul general "Onisor Victor Marius, consul general, Mihilikscu Constantin, consul general Todirascu Stefan, consul general, Rosca Serban Vlad, vice-consul MINISTERUL FINANTELOR Noi, ministru secretar de Stat l De partamentul Finantelor, Avand In vedere dispozitiunile art, 13 si 19 din legea de organizare camerelor profesionale; Avand in vedere propunerile &enter de Directiunea Genera Li Bugetului Contabiliatii Generale a Statului prin referatnl Nr 1508 din 19, Decidem: Art 1 Se delegii, i Comisiunile de Control, de pe langg Camerele de Comert si de Industrie si Camerae de Mini* cii ineepere dela 1 Noemvrie 19: D-1 Vidrascu Svetoslav, administrator finauciar al iudetului Suceava, la Camera de Comert si de Industrie Su- &ava, in load d-lui Marinescu Nieolae, ransferat Popa Constantin, F,eful contabiliii Admlnistratiei financiare Tulcea, la Camera de Comert si de Industrie Tulcea, in iociil d:lui Dumitru Vasile, peniona D-1 Ineseu Vasile,,contabil sef in Direetiunea Generalii Bugetulli si -Contabilitätti GEnerale a Statiflui, la SONITOREIL MICIADVartea I B) 1ktr, Camera de Comeri de Industrie Ploie,sti, in locul d-lui Popgseu V, transferat D-1 Elefteriu Alexandru, seful eontabilitäii Administratiei finauciare Roinanati, la Camera de Comert i de Inclustrie Caraeal, in loeul dui Ion Prinesen, transferat, D-1 Cimpoesu Mina, "administrator fivanciar al judetului Neamt, la Camera de Comert si de Industrie Piatra- Neamt, In locul d-lui Lucaschi Ghf transferat D-1 Sima Dumitru, coutabil principi pal, in Direetiunea Generalä, a Bilge, tului si Contabilifatii Generale a Statn- Ili, la Camera de Comer i de Indus trio Buz'aU, in locul d-lui Läzärescu Constantin, transferat D-1 Ureche Nicolae, seful Administratiei financiare Ramnicu- 'Sgrat, la Camera de Comert si de In- dustrie Ramnicu-Sârat, in locul d-lni Sima Dumitni D-1 laristescu loan, seful contabilitäii Administratiel financiare Prahova; la Camera de Munci Ploieti, in locul d-lui Dumitrlu Traian, transf erat Art --- D-1 director general al Bugetului i Contabilitii Generale a Statului este insärcinat cu adncerea la Incleplinire a prezentei deciziuni, Datil, la 0 Octomvrie 19 Ministru, Al Alexandrini Nr, 3858 Noi, ministru secretar de Stat la Departamentul Finantelor, Având in vedere legea Statutului functionarilor publici i regulamentul de punere in aplicare; Având in vedere legea bugetar5 Nr 139 din 19; Având in vedere deciziunile Nr 18, 3, 8, 50 i 81 din 19 ale Comisiunii Ministeriale pentru Redresarea Economia, i Stabilizarea Monetar5; Având in vedere jurnalele Consi, liului de Nr 58 si 38 din' 19; Având in vedere lucrärile inregistrate la Dir personalului Nr 991 din 19, Decide= Se revine asupra deciziei ministeriale Nr 330 din 19, numai in Päsäria ceea ce priveste pe d-nii: Ion, director administrativ, cl 3, categoria XV, coeficient,0, Giulescu Anton, sef de serviciu administrativ cl, categoria XIII, coeficient 3,50 si Mosescu Ioan, sef de serviciu cl 19, categoria XIII, coeficient 3,50, toti dela Directiunea ge- Y83 neralii, a Mouitoruhd Oficial, care an fost mentinuti in serviciu, primul in functiunea de subdirector administrativ i ceila1i doi in functiunea de sef de serviciu administrativ i repartizati pe data de 15 Octomvrie 19 la Casa Generalá de Pensiuni, in sensul ca, se mentin in functiunile avute la Directiunea genera15 a Monitorului Oficial 0 se licentiazh din serviciu, primul pe data de 30 Iunie 19, data pensionärii i ceilalti pe data de 31 Octomvrie 19, intru ca conform dispozitiunilor art din decizia Nr 18 din 19 a Comisiunii Ministeriale pentru Redresarea Economicä si Stabilizare Monetarg, li s'au desfiintat posturile din buget Datâ la 30 Octomvrie 19 Ministru, AL Alexandrini Nr 99 Noi, ministru secretar de Stat la Departarnentul Finantelor, Având In vedere procesul-verbal al comisiei de propuneri incheiat in sedinta dela 5 Noemvrie 19; Având in vedere Odspozitiunfle art 8 din regulamentul pentru punerea in aplicare a Statutului functionarilor publici Decidem: Se publicä in Monitorul Oficial, tabloul jr la Nr 915 din 19, cu iubsefii de birou din Ad-tia exteri- )arä a Ministerului Finantelor, propusi de comisia de propuneri pentru chemarea in functiune de ef de birou, categ 11, coeficientul de func- Oune 0 Datä la 5 Noemvrie 19 Ministru, Al Alexandrini Nr 91 Tablou do sub,efii de birou din Administratis exterioard a Ministerului de Final*, pro pu0 pentru a fi ehemati in funetiunea de vef de birou finaliciara a Sect Galben Negoescu Eugen Stetin Octav Miclescu Ion Rägusitu Matei financiare a sect 11 Negru Miiller Frantz Stänculeasa Constantin Cotoi Ilie dela Sect I Galben Popescu Alexandru Bineatä Ion Tacu Constantin Ionescu Petre 11111(1 ft Sect Ill Albasini Cristu Vasile Pops, Florea Rädulescu C Nicolae Gheorzhiu 'Ion 9B

20 988 MONITORUL 03ICIAL (Partea I B) Nr,5 Ad-fia financiarii a Sd Cerchr:z Maria Tanäsescu Constantin Vórnicescu Elena 'A rsenescu Mircea Nistor Pompiliu Stefanescu Petre Vuletescu -Constantin Podubneac Anton Mihaileanu Paula Sion Geta Ad-fia financiara AtV Piontchevici Ludmila, Ordean Cornel Repede Nicolae Crisan Cornel Bacar Ariadna Furdui Mircea rerae Ad-fia financiara Arad Boca Mircea, dela Timisoara Cordos Popescu T Ion Caragea Meliton, dela Timisoar0, Fleseriu Ion Luca Marian Ganea Tuliu Ad-fia finánaiaril -Arge?i Predescu Virgil Bärbulescu Tanase Nitescu Gheorghe financiar Bactilt Vasilin Nicolae Manea Zaharia Perin Mihail, dela Sect IV Verde Andrei Constantin Pintilie Elena Popa Constantin Popescu Petre Grigoras Gheorghe Iftimofje Stefan Ad-fia finamciarii Baia Ciochita Ion Dumitriu Dumitru Dumitriu C Vasile Ionescu Arghir Gheorghe Hrehoret Gheorghe ElenesiuTeodor Gavruta Iosif Ceghi Paul Iacob Cheorghe Zuba Ion Donescu Gheorghe Ad-fia financiarii Colocarn Petre Cotea Ion ftd-fia financiara" Brejbeanu Dumitru Popescu Z Nicolae ConsLntinescu Mircea Pitrop Radu Santee Constantin Gheorghe Vasile B Bihot Botqa:ni Dumitrescu Constantin Savu D Ion Calcan Teoder Armarache Gheorgne Ad-fia financiaril Bra$op Opris Valeriu Neagoe Valeria (Balea) 'Andrei Nicolae, dela Ciuc Butu Gaman Dumitru Oancea Ion Andrei Gheorghe Moarcas Alexandrn flnanciarre Buz(Tu Boldea Nicolae Chiritescu Dumitru Herea Alexandru Ionescu Petre Spanu Florica Enusl Apostol finaliotard, Care, Dragäneseu Atanasie Ad-fia firnancia a:' epic: Stancinc Ion Dinu I Gheorghe Bobea Nicolae 'Ad-pa financiara Bosonea Teodor Cerchei V TeOdor Varga Victor Ciobanu V Mihail Terec Gavril Tecuseanu Gheorghe Nistor Ion "Ad-fia financiara co-n301 Brezeanu Stefan Cazacu Constantin Bosrnan Chiriac Mihalcea Maria, Birceanu Ion Marinescu Anastasie Cuiban Eugenia Rusen Marin Dragorair Maria Ghiojcleanu Petre Robescu Constantin Stoiculescu Dumitru Decu Maria Burgaza C "Ad-fia financiata Govarbq Iova Valeria Stanescu Mihail Scorpan Laurentiu, Gheorghiu Cornea Nicolae Ionescu Emilian, Constantinescu Gheorghe, dea 13g Insp Galati Ad-fia finaneiara Camplaung Veselovschi Vladimir, dela Roma `,11ati Levitchi Teofil, Noemvrie 19, 1d-fla financiard Dâmbovifa RAdulescu Nicolae Nicolescu Alexandru Banica Dumitru Glodeanu Filip Vasilescu Stefan Stanescu Atanasie, Rujan Ion \ Constantinescu Ilie financiarti Doff Stefanescu Virginia Därväreanu Leonte Tändälescu Elena Barbu :Stefan Gheorphiu Constantiu Badescu Margareta Teculescu Ion Ad-fia financiara, Domhoi Chiriac Vasile Mironescu Victor Adlia financiarei Felgiiraf Vesbianu Gheorghe Ganea Matei fiwanoiaril Falciu Giugaru Petre Manoilescu Petre; Ad-fia financiard Gorj Negreanu Stefan Lepädat Vasile Poenaru Maria: Ad-fia financiaril Hunodoara Cocan Ionel: Nanu Petre Mihutiu Ion Cristea Ion: Pasca Vasile: Ad-fia finaneiarti Macrea Nicolae Cahn Nicolae Nicolaide Virgil Margarit :Bartoiu Zaharia Zaharescu Constantin: Ad-fia financiarif Rit Hariga Vasile Ciobanu Valeria Maya Ion 'Ceianu Cezar: Tudose Melinte Grigore Alexandrescu Mihai Ad-fia financiara lifov Dumitrache Sofia; Voloaca Octavian; Diaconescu Emilia: Fota Marin Ad-fia financiard Marainvre0 Balint Gheorghe Ad-fia financiara Moliedinfi Bartolussi Giovani; Mktu Gheorghe,

21 Noemvrie 19 ad-ficetfinqnciard Mar-0 Motronea Nicolae, dela Çonstanta Gorcea Ion Ratiu Elvira: Nicolaescu Bucur $tefanescu NicolaN Busuioc Nicolae Moraru Alexandru Posticescu Aurel Ad -fia financiara Mnsdel Läzgrescu Ion: Harbuz Tihon: Voicu Elena Dancovici Nicolae, Mucichescu Ovidiu: financiara 1eis0(1, Vintilg Silvia Mihut Alexandru; d-fia financiard Neanit Aurel Constantinescu Gheorghe:-, Pgduraru Ion; Marica Ana FIuture Elisabeta Merisor Gheorghe: financiard 01prel Anastasiu Constantin; Cuza Valentina Flinta Gheza; Ad-fia financiara,proaas $uvei Gheorghe Marinescu I Ion, Ad-tia financ Piktlict Nicolau Nicolae; Perjaru Emil; Niculescu Dumitru, Ivanovici Valeriu d-fia financkpyi, Pogos Ohanian: Irimescu Iacob; Ad_fia financiara Ronk,1 CocArlg, Elisabeta; aludov Constantin, Ivascu Alexandru Maftei Vasile financiará Ronianaii- Hurezeanu Nicolae; Bäluta Gheorghe Marin R Gheorghe; Mihgescu Marin Aci-fia financiorei Vgleanu Maria Glodeanu Aurel; Valeriu Costin Banco Matilda Ardeleanu Teodon Vancea Ion Muresan Gheorghe 'Minas Flaviu "Ad- fia f in an ciara'siila, Iscrulescu Maria Covaceanu Gheorete: RIONITORTM (mom,,(partea I B) Nr Iliescu Ilie Bobe Marin Rusu Teodor; Ad-fia financiarii &verily Andreescu Constantin, dela Dolj Luguvoi Eugen: Mamolea Petre Stänicg Atanasie CArstea Gheorghe; Donos Ion Mihailovici Dumitru: Drägan Gheorghe; Belciu Tiberiu Drntg Petre Ad-fia financlard Sibiu Critiun Nicolae Hglmagiu Petre: Niculescu Angela Adlia financiard Sonie$ Turcu Gavril Ad-fia financiarä Snceava tirsache Eugen Aa-fiä financiard Medrea Traian- Donciu Maria: 'Pencea Petre Cusiac Lucia; Pal Marin Alexandru: Dumitrescii Ion Ad-tia financiarei Tdrnava-1,1ca Bartoc Gheerghe Ael-tia financiar Crisan Gheorghe; Metoc Vasilica: Chetu Maria 'Bujor Dumitru; A cilia financiard Telcoriffeh Constantinescu 5tef an Descultu Ion Dit5, Marin ' 'Puricescu Mihail: Ad-lia Dumitrescu Stelian Copäceanu Ion Ignätel Remus Miclos Eugen Lepgdatu Gheorghe Hartilg Traian Regen Ion Voiculescu Constantin: Hertilg Elena Galanton Mihail Ad-fia financiara Trei-Scdune -Naghi Zoltan Ponovici Nicolae; Pgun Dumitru; Tecuct Talced Adlia financiara Tai(a Turcu Liviu -Ianuschievici Pavel: 5? Han Dumitru: Cotoran Constantin Ad-fia financiard Tnova }two Constantin Ouatu I M Nicolae Ad-fia financiaril l'asui Boghitá Gheorghe Corcotoi Isaic Virginia Popa Maria Giogloveanu Neagu Ad-fia financiara 1W C( IN eculiu Elena Luchian Nicolae Marinescu Alexandru finant iorìi -Dima Ana Elena Bealcu Anghel Ionescu Constantin Dumitrescu Eduard instleefie ( Manasterschi Nicolae insp(fli,:, X1 croiora Voica Ion I' 9885 decizia ministerialg eu Nr 091 din :1 Oetomvrie 19-1, d-1 Constantin fordathe, agent admini- Arativ, dela Ad-tia fin DAmbovii,a, se delegi, pe data de 5 Octomvrio 19, sa indeplineasch funetiunea de' pereeptor de agentie, la aceeasi ad: ministratie financiarg, cu repartiza- rea la conducerea Agentdei de Indasate Idem Nr 909 din 5 Noemrie 19; d-1 Niculescu Constantin, set' de birou cl 1, cateooria XI, coef cient de functiune,0, dela Directiunea creneralk a miscgrii fondurilor, se cheamg pe data de Noemyrie 19, in functiunea de sef de sectie, categoria XII, coeficient de functiune,90, cl 1, la aceea'si Directiune generalg, in conformitate cu dispozitiunile art 118 din legea pentru Statutul functionarilor publici, fàrä plata diferentei de salariu pang la 31 Martie 198, conform dispozitiunilor art 5 din le, gea Nr 139 din 19 Idem Nr 893 din 30 Octomvrie 19, d-1 Munteanu Gheorghe, controlor fiscal, categoria XI, coefi-,tient de functiune,0, clasa de salarizare 3, dela Ad-tia financiarg Dorohoi, se lasg in disponibilitate, pe 'data de 1 Septemvrie 19, pentru lipsä nemotivatg dela serviciu mai mult de 15 zile, in conformitate cu 'dispozitiunile art 1 din Statutul 'funetionarilor publici 11 B

22 988 NIONMIRULi OVICIAt (Partea B) Nr 51 Noemvrie 19 MINI-MOM 318t1rtI Prin dedizia cu Nr 9888 din Noémvrie 19, d-1 Crddiun Popa, avodat principal, clasa 0, categoria XV, din Contenciosul Ministerului Anärärii Nationale, se repartizeazä, pe data de 1 NOemvrie 19, la Contenciosul Ministerului Agriculturii i Dorneniilor si se delegk, pe aceeasi data, la Contenciosul Regiei Autonome a Exploatärilor Agricole, Zootehnice a Industriilor Agricole i Masinilor (R E A Z I M) Idem Nr 98;835 din Noemvrie 19, se revine, in parte, asupra deciziunii cu Nr 0 din 30 Iunie 19, in sensul cä d-1 Constantin Ionescu fost intendent in Administratia centralä a acestui departament, se reprimeste in serviciu, pe data licentierii si se delegä, pânä la noi dispozitiuni, in Directiunea Cartilor Funciare si Cadastrului Funciar Idem Nr 9S9 din 1 Noemvrie 19, d-1 Stoica Mihai, sef de sectie de atelier la Curtea de Apel Bucuresti, este pus la retragere, pe data de 31 Octomvrie 19, pentru infirmitate contractatä in timpul si din cauza serviciului, i in situatitmea de a-si exercita drepturile la pensie, conform legii Idem Nr din 1 Noemvrie 19, se revine, in parte, asupra deciziei cu Nr 913 din 1 Octomvrie 19, in sensul ck d-nii: Luca Mironescu, secretzz stagiar la Corpul Portireilor Tribunalului Trei- Scaune i Petru Bejan, om de serviciu la Curtea de Apel Cluj, rämân bine pensionati prin deciziunile ministeriale cu Nr 9113 din 19 si Nr din 19 MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE Nr, Pirn decizia ministerialä cu 903 din 1 Octomvrie 19, d-ra Gariloiu Matgareta, profesoard tituhrä definitivi la Liceul Cormen Sylxa din Bucuresti, se pune in retiagere cen oficiu, pentru aranjarea ilrepturilor :a pensie, pe data de 1 Septemvrie 19, pentru cauza de board contnctatä in timpul dar nu in cauza serviciului Idem Nr 8330 din 19, d-1 ;)rofeoor Toma Vasilescu, se delegä nspector general si se insärcineazä, In continuare, cu conducerea Dirktiei invätämânhilui secundar D-1 profesor Gheorghe Lkiärescu, se delegil inspector general si se in- 1 B Säreineaiä in continuare, cu conducerea Directiei invätkmântului- co mercial D-1 profesor Gheorghe Anghel se delegl inspector general si se inskrcineazk in continuare, eu condui cerea Directiei invätkmântului nor, mal Idem Nr 889 din 19, d-1 Marius Bucäturi, se delegg, pe data imediat urmätoare publicarii deciziei in Monitorul Oficial, cu conducerea Directiei invitämântului primar, fiind retribuit dintr'un post de director, vacant la aceeasi directie Idem Nr 09 din Octomvrie 19, se revine asupra deciziilor Nr din 19, publicatä in Monitoild Oficial Nr, 1 din 5 Septemvrie 19 si NI% 303 din 19, pu* blicatk in Monitorul Oficial Nr din 9 Septemvrie 19, anulandu-se reincadrarea profesorilor- Ferencz Iosif i Ferencz Valeria, la Gimnaziul unic din SAnicolaul Mare, susnumitii profesori rämanfid la catedrele lor din Miercurea Ciuc Idem Nr 8,395 din 1 Septemvrie 19, d-1 prof Dumitru Floasiu, se delegä pe data de 15 Octornvrie 19, cu gerarea directiei Gimnaziului teoretic din Säliste Idem Nr 8390 din 1 Octomvrie 19, se primeste demisia din invätämânt d-lui Ioanid Costin, pro- fesor de desen la Liceul teoretic mixt din Oltenita, pe data de 1 Octomvrie 19, intruclit nu se poate prezenta la catedrä Idem Nr 835 din 9 Octomvrie 19, se revine in parte asupra deciziei Nr 305 din 19, in sensul cà d-na Elena I Nicolescu, profescwrä titulard definitivä de Stiinteie comerciale la Liceul comercial fete din Craiova, se pensioneazd, la cerere pe data de 1 Octomvrie 19, avand péste 5 ani Idem Nr 83 din 9 Octornvrie 19, se revine in parte asupra deciziei Nr 305 din 19, in sensul CA d-na Silvia-Adela Vasilescu, profesoarà titulark, de stintele comerciale la Liceul comercial fete, Regina Elisabeta, Bucuresti, se pensioneaa la erere, pe data de 1 Sentemvrie 19 Idem Nr 01 din Octomvrie 19, d-na Grigorescu Maria-Marcela, profesoarä titulark la Liceul comercial de fete din Craiova, tivatk pe "aata de 1 Februarie 19,, se incadreaz in categoria de- functi- une XV, coeficient,11 iar de1 data de 15 August 19, In categoria XIV-a, coeficient,30, Idem Nr 5,51 din Octomvrie 19, d-na Gosanec Aurelia se titularizeazä in invätämant, pe data de 11 Septemvrie 19, pentru zpecialifatea desemn-caligrafie, in conformitate cu dispozitiunile decretului legfa Nr 9 din 19, si se utilizeazà, pen tru arml scolar , la Liceul industrial de fete Tg Jiu Idem Nr, 81 din 1 OctomvrIe 19, d-na Paraschiva Nicoiaescui profesoarà titulará definitivä sofie, este delegatá cu gerarea directiunhi Gimnaziului industrial de fetc din Brad Idem Nr, 5 din 13 Octomvrie 19, d-na Stänescu Eleonora, profea soard la Gimnaziul industrial fete CFR din Burdujeni, este delegatä cu gerarea directiunii acelei coli, in locul d-nei Jauca Aurora, a egret 'delegatie inceteazä Idem Nr 5 din 13 Octomvrie 19, se aprobä infiintarea Gimna, ziului unic de pe lane Scoala nor; marg de gospodärie ruralä din Cocioe Peris-Ilfov, pe anul scolar, Idem Nr, 581 din 1 Octomvrie 19, se aprobá infiintarea: claselor I-a si a II-a, paralele pe lângà Girnnaziul industrial fete C F R din Pascani, Idem NI% 81 din 1 Ociomvrie 19, d-ra Paraschiva Verdes, proa fesoárä maestrà titularà de rufirie la Gimnaziul industrial de fete din: Brad, se detaseazá si se delegä cu gerarea directiunii Gimnaziului industrial de fete din Baia de Aries, In locul d-rei Elisabeta Cretan a: crirei delegatie inceteazä Idem Nr 819 din 19, se delegä cu gerarea directiunilor dela scolile notate in dreptul fiecäreia, pe data de 1 Octomvrie 19, urmgoarele persoane: D-na V Bercea, profesoarä de filosofie, la Scoala ruralà de gospodárie din Crevedia-Vlasca, D-na I Rädulescu, maesträ de bucatgrie, la Scoala ruralà de gospodkrie din Budi5;teni-Muscel D-na C Dima, profesoard maestra -de tesut, la Scoala ruralk de zosno-, därie din Rovine-Arad

23 Noonviie 19'1 mimsterul CULTELOR Nei; ministru secretar de Slat la De partamentul Cultelor, Avilnd vedere dispozitiunile jut thiuiiij Consilinlui de Ministri Nr 0, Pub Heat Iii Monitorul Ofieial Nr ; din 18 Martie 19, si dispozitiunile jur": nalului Consiliului de Ministri eu, publieat in Mpnitorul Oficial NI% 53 din 1 Noemvrie 19, Decidem : Art 1, Cu incepere dela 15 Ati: gust 19, Comisiunea de legi referi, toare la anumite probleme biserieesti; oe luereazg, sub presedintia noastrk acest departament, are urmâtoarea compunere: D-1 Searle Huhulescu, seeretat neral al MinistCrului Cultelor; pr dr Vasa, secreter general al Ministerului Cube lor pr prof, Itivia Stan, pr 'dr Grigore-Ciann, directorul generai al cultelor; avecat -Oheorghe I Sw din, direetorut contenciosului cultelor; Dan Foartk referent titular la Pre Se dintia' Consiliului de Ministri; pr dr Cheorghe Ti1e, inspeettor general le; eulte, eai membrii i l_1 Constantin Oitk inspector la 'Mate, ea rieeretar, Art Refribuirea membrilor Si secretarulni eomisiunii se va face iii eonformitate eu art 3 0:13 din jurna, 11 Consiliului de Ministri Ni 1:0 difi! 19 Ärt 3, D-nii directori al contenciesulni i tontabilitritii Departamentului Cultelor sunt Iusâ'reinati CU aducerta la indeplinirea prezentei deciziuni Data la 3 Noenwrie 19, Minis;iru, R Rwulet Nr, 531, Noi, ministru secretar de Stat la Departamentul Cultelor, Ayilnd in vedere dispozitiunile art 8 din legea contabilitittii publice, Decidem: Art 1 Deciziile Nr 39 din r19, Nr 18501, 389, 390, 088; din 19, si Nr 38 din 19, se anuleaza, pe data prezentej deciziuni, iustitue pe eeeasi data nrmâtoare Cpmisie de receptiei D-1 arbitecf _ D tonesen Eereehef,- arhitecturii, D-na Elena Puioagii, subdireetor, Gh Pruudeanu, subinspeetor gede confab; ea membri, far pen:- tru luergri, tantiee, bomisia se comp1-, tèai cu d-nii; Ch Bencea, set de Servicin la Dik :arhiteeturii Negut, direeterde cabinet Comisia va -avea ea smear -Pe A-1 "loostea Mihail,-subinspestor general 'de to' ntabilitate, MONITOR= OM= "Marta I BY PM Art, - D-1 director &i #ersonaht lui administrativ este autorizat eu adttri pyres la indepliuire prezentei decl Wuni Dafiij la 3 Noeinrie: 19 Ministru, R Ralculet Ng, 531, Noii ministrn sere-fat 0- partamentur Cultelor, 1Avind: in vedere dispozititmile art 9 din regulamentul pentru aplicarea Sfatututui funetionarilor publiei; 'Maud îrl vedere dispozitiunile atf, 9 'din Statutul functionarilor publici, _ Decidenr: Art 1 Deeizia Nr 8951 diii! 19, Privifoare COmisia de proptt- neri, se modifia dupa cum urmeazii: D-1 Oh BâraSnesert, 'direetorul persoi numeste membru in comisie lu loeul pr Cir OernSianu, avâncl ca Mipleant pe d-1 Gli Petresen, subdiree forul personalului mi Horia Rua:ea:AU; presedintele Sinclieatului, se numesfe membru in comisie, ea delegat al sindieatului, in eul dj,ui Gh Barsânesen, avisind ea suplent pe loan Strue Ärf,, D-1 director -al personaht:- lui administrativ esfe autorizat cu adti reerea la indeplinire a! prezentei deci, DatA la 3: Noemyrie 19 Minisfru, R Roqcalet NI', 5,31 Noi, SeeiTelaFde Sta-fslaDe:; partamentul Cultelor, Avand Iii vedere dispozitiunile art, 8 din legea eontabilitittii public:0; De-+cidem-: Arf, 1 Pe dafa prezcntel debis ziani, Se anuleazg deeizia Nr "3 ;:ln 19, si se institue pe aceeasi datâ urmilloarea comisie de lieitatie: Ärhiteet Elena Zaharia D-1 Dlimitru YWerneau, aireeter D-1 Dumitru Parasehiv, subdireefori ca membri, D-1 Volintir Dumitrit; secratak Art, D-1 director al personallt-, tui administxativ Rife autorizat en adir' Cerea la indeplinhe a prezentei (Ica* Datg la v3; Noemyrie 19, MinIstru, R Ropulef Nr 5315 Prin decizia ininisferialà Nr 539 'din 30 OetomYrie 19, se revine asupra demisiei P C preotcoilstantin DineeScu, data in zina de Mai 19,- :KK)Stu1 de echuilier rderent al 8f 'Ar 988 hiepiscopii a Bucurestilor, urmind sä :tunctioneze In aceeasi calitate la Sect:a administratiya bisericeaseit a St A r- hiepiseopii a Aueurestilor Idem Nr 559 din 19, A-1 Vasile Ureche, dactilograf la Cancelaria Sf Episcopii a Râmnicului Nott- lui Severin, se pune in retragere pentru aranjarea drepturilor la pensie, pentru limits de varsti, pe data de 1 Noemvrie 19 Idem Nr 53 din 1 Noemvrie 191, pe data de 1 Noemvrie 19, se angajeazä pentru a da rispunsurile la Sf slujba dela Catedrala Sf Patriarhii, Societatea Coral& Romania" de sub conducerea d-lui profesor Nicolae Lungu Pe aceeasi dati inceteazä plata torului condus de d-1 profesor $tefan Popescu Idem Nr 500 din 1 Noernvrie 19, se recunosc, pe data publiarii in Monitorul Oficial, urmitoarele transferäri in cuprinsul Episcopiei Reformate de Cluj Pr Nagy Andrei dela Parohia Candu, jud Mures, la Parohia Go - gan-varolea, jud Pr Bölöni Andrei, dela Parohia Pava, jud Trei-Scaune, la Parohia Turia, Trei Scaune Pr Szöke Nicolae, dela Parohia Icafaläu, jud Trei Scatme, la Parohia Pava, jud Trei Scaune Pr Kako Iosif, dela Parohia Razbuneni-Dnia, jud Somes, la Parohia Icafaliu, jud Trei Scaune Pr, Biro Francisc, dela Paroh:a Drästie II, la Parohia Mures-Mort, :jud Mures Pr Szabo Laurentiu, dela Parohia Taga jud Somes, la Parohia Filipipi-A/fare, jud Mures Pr Lendek Paul, dela Parohia Vriul de Sus, jud Somes, la Parohia Taga acelas judet Pr Capelan David Edmund, dela Parohia Bucuresti II, la Parohia Toplita, jud Mures Pr Capelan Nemety Rudolf, dela Parohia jud Trei- Scaune, la Parohia Sänmicliug, jud Tr-Micä Pr Potsa loan, dela Parohia Sebesul Sisesc, jud Alba, la Parohia Sanbenedic, ace* judet Pr Költö stefan, Aela Parobia; Satuhur:, slid Brasov, la Parohia Sebesul Mew, jud Alba Pr Cupelan Orbok Alexandru, de la Parohia Cristur I G Duca, jucl Odorhei, la Parohia Litenii-de-Sus, jud Turda Capelan Cseh Zsolt, dela Pa- 13 B

24 9S88 MONITORUL OFICIAL (Partea I B) Nr 5 rohla TE -Murea III, la Parohia Miheaul de Campie, jud Cluj Fr Cape lan Szabo Friederich, de la Parohla Porumbenii-Mari, jud 0- dorhei la Parohia TgaMurea jud Murea Pr Meester loan, dela Parohia Sângeoraiul de Murm la Parohia Porumbenii-Mari, jud Odorheiu Pr Cape lan Vaczy Desideriu, dela Parohia Cinta, jud Murea, la Parohia Saxweorgiul de Murea Pr C-apelan Bucsy Ernest, dela Parohia 15achia, jud Trei Scaune, la Parohia Bichi, jud Tr Mica Pr Cape lan Erdelyi Ludovic, dela Parohia Huedin, jud Cluj, la Parohia Camara', jud Cluj Pr Covacs Iu liu, dela Parohia Arcua, jud Trei-Scaune, la Parohia Saciova jud Trei-Scaune Pr Szabo Valentin, dela Parohia Delureni jud Murea, la Parohia stefànesti, jud Murea Pr Horvath Eugen, dela Parohia Aninoasa, jud Hunedoara, la Parohia Hue iin acelaai judet Idem Nr 5399 din 19, serocti- fica decizia Nr din 19, publicata, in Monitórul Oficial Nr"1 din 30 Iunie 19, in sensul ca, se revne asunra licentierii din functiune a preottilui Iovit Simescu, dela Parohia Merenii de Jos, jud Vla*ca, urmand saaai primeasca drepturile de salariu dela data publicarii prezentei deciziuni in Monitorul Oficial Se scoate din buget pe acee* data postul II de preot dela Parohia Vieru jud Vlaaca Idem Nr 5059 din 1 NoemvriO 19, se rectifica decizia Nr din 19, publicata in Monitorul Oficial Nr1 bis, in sensul Ca se ravine asupra licentierii din serviciia pe 'data de 1 Iunie 19, apreotului Soó :Alexandru, delaparohia Vulcan, jud Hunedoara i se licentiazä din serviciu in locul d-sale, pe aceeaai data', pr Iurhasz Nicolae, dela Parohia Catina, jud Cluj Drepturile de salarizare ale pr So Alexandru, repus in functune, decurg dela data nublicarii prezentei deciziuni in l'1nitorul Oficial, neavand niciun drept material pe timpul cat a fost licentiat Idem Nr 55 din 19, se recunoaate, pe data imediat urmatoare pablicarii in Monitorul Oficial, a prezentei deciziuni, pedeapsa suspendrurii din serviciu ai retinerea salariului aplicatì preotului Tudor Marin dela Parehia Hobaia, judeilfov, 1 B Idem Nr 538 din 19, se ravine asupra deciziunii Nr 1301 din 19, prin care cantaretul Gh St Nicolae, dela Parohia jud Argea, a fost pus in disponibilitate, pe data de 1 Aprilie 19, urmand ca s functioneze mai departe in postul avut Plata pe data publicarii in Monitorul Oficial Idem Nr 5388 din 19, Monahul Nicodem Burduoaza, fost canonarh, la Sf Episcjiie a Argeplui, se reprimeate in serviciu, pe data imediat urmatoare publicarii prezentel decizuni in Monitorul Oficial, urmand a fi plait cu salariul conform clasei de incadrare VII-a, coef de functiune 1,5, categ de salaxizare II-a Idem Nr 5380 din 19, se reeunoa#e pe data imediat urmatoare publicarii prezentei decizhmi in Monitorul Oficial, numirea cantaretilor: Vasile V Arinia, la Parohia Poenari, jud Argea Daniil Gherasimeseu, la Parohia jucl Argea, urmand sa phmeasca salariul de categ de salarizare a III-a, clasa de incadrare IV, coef de functiune 1,5 Idem 19, se recunoaate, pe data imediat publicarii prezentei deciziuni in Monitorul Oficial, transferarea urmatorilor preoti greco-catolici, dupa cum urmeaza: Preot Ciceu Nicolae, dela Parohia Bistra rn la Parohia Babdiu Preot bamian Pop, dela Parohia Olpret la Parohia $omeutul Mic Idem Nr 5389 din 19, se scoate dela economia bugetara Parohia Romano-Unita Tarcea, jud Salaj, i se cornprima In locul ei, Parobia Porti, acelasi judet Se recunoaate, pe data imediat publicarii prezentei deciziuni in Monitorul Oficial, transferarea preotului greeo-catolic Mihail German, dela Parohia Porti la Parohia Tarcea Idem Nr 50 din 18 Octomvrie 19, se anuleaza, pe data de 1 Octomvrie 19, deciziunea Nr 813 din 19, prin care s'a recunoscut transferarea cu post cu tot/a preotului C Popovici, dela Parohia Ciocile, jud Braila, in postul de preot paroh dela, Biserica Belu din Bucureati Idem Nr 539 din 31 Octomvrie 19, se rectifica punctul 5 din decizia Nr 555 din 19, publicata in Monitorul Oficial Nr din 1 Sentemvrie 19,- in sensul ca se re- 3 Noemvrie 19 vine asupia licentierii din functiune a preofului Nicolae Popescu dela Paa rohia Giuvaraati, jud Romanati, fà cuta pe data de 1 Septemvrie 191; urmand sa-ai primeasca drepturilet de salariu dela data publicarii pre-( zentei deciziuni in Monitorul OficiaL Se scoate din buget pe aceeaai data, pentru economii birretare pos) tul II de cantaret vacantbdela Paro hia Pläviceni, jud Romanati Idem Nr 5391 din 31 Ottomvrie 19, se recunoaate, pe data imediat publicarii in Monitorul Oficial, a pre, zentei deciziuni, transferarea preotului Dionisie Gugoaae, cu post cu tot, dela Parohia Andronache-Colentina Capitala, la Parohia Sfintii din Bucure#i Idem Nr din 31 Octornvrio 19, se recunoaate pe data imediat publicarii in Monitorul Oficial a prezentei deciziuni, numirea urmatorilor cantareti bisericeati, in cuprinsul judetubii Mehedinti, dupa cum uta meaza: D-1 Petre N Teodorescu, in postul I de canfiret bisericesc dela Parohia Hotarani, D-1 loan M Croitoru, in postul de cantaret bisericesc dela Parohia Plostina, urmand a fi retribuit cu salar bugetar de lei 133 lunar, cl de incadrare IV, coef tie funetiune 1,5, categ de incalitav ill Idem Nr din 19, se rectia noaate, pe data publicarii in Monitorul urmatoarele numiri do personal clerical din cuprinsul EpiscopielEvanghelice Luterane de Sibiu, Pr Roth Johann; la Parohia Cata, jud TraMare, platindu-i-se salariul cuvenit preotilor cu clasa de salarizare 1, coef,05, categ III, lei 80 Pr Meithert Fridirich, la Paro,i hia Darlos, jud Tr-Mare plätindu-i- se salariul cuvenit preotiior cu clasa de salarizare 8, coef,05, categ rfr, lei 1 Idem Nr 539 din 19, se recu, noa0-,e, pe data publicarii in Monitorial- Oficial, trecerea In postal de hatip a d-lui Irsrnam'oet Iusuf, imam la geamia Anadolchioi-Constanta; Idem Nr 558 din 3 Octornvrie 19, preotul Nicolae Sträistaru, reingiat dela Vasieni, Orhei l utilizat la parohia Amara, jud RRtrat, se Inca* dreaza, pe data de 1 Noemvrie 19, in postul de preot aiutätor dela pai rohia Mihalceni-R,Sarat,

25 Noemvrie 19 Plata postului se va face dela art 39 lir bugetul Ministernlui Cultelor pe exerc Idem Nr din 9 Octomvrie 19, se recunosc, pe data imediat urmgoare publicärii prezentei deciziuni sin Monitorul Oficial, urmanarele nw miri de personal clerical din cuprinsui Sf Arhiepiscopii a Ungro-Vlahie (11' cum urmeazà: D-1 I N Vanciu, In postul de cântätet la parohia Berceni-Ilfov D-1 Vasile Gh Nicolae, In postul de cantaret la parohia Pascatii, jud Ilfov D-1 Mihail Robea, In postul de can egret dela parohia Otopeni-Ilfov D-1 Than Teodorescu, in postul de can- Wet la parohia Hotarelellfov D-1 Tudor M Ionitä, in post de cântiret la parohia Merii-Petchi, judetul Ilfov D-1 Gh Tutu lea, in post de cântäret parohia Negoesti-Ilfov D-1 Dan Cgpitgnescu, In post de tintgret la parohia Per*inati-D5mbovita, urmând a fi p1àtii cu solar 1Sugeta,r de lei 133 lunar, clasa de ;incadrare, coeficient de functiune categoria de localitgti m Idem Nr 58 din 0 Octonwrie 19, d-1 Dumitru Cräsneanu, prof 'titular definitiv la catedra de edutcatie Brick' dela Seminarul Cenkral" din Bucure*ti, se degreveazg ilela 15 la 1 ore sintimânal, pe data de 1 Septemyrie 19 Idem Nr 558 din Octom, Yrie 19, se recunonte, pe data imediat urmätoare publicirii in Mouitorul Oficial, a prezenteiodeciziunii transferarea cintäretului Bite Pa-, triche, dela- parohia Bursucani, jue -detul Cavurlui, in postul II de cfin0 tgret la -parohia Smulti I, acela* jue r det MINISTERIIL ARTELOB aianistrn secretor de Stat la DelriTartamentul Artelor, ' ravând In vedere dispozitiunne,nr 3115 din 195, pentru organizarea funetdonarea Ministerului Artelor, Ipublicafg in Monitorul Oficial Nr, Ain rilie 195; Având In vedere legea Nr 85 din t19, pentru organizarea teatrelor, `tokaerelor i filarmonieelor de Stat rel- $1itat5 in Monitorul Oficial Nr 1 'din 18 Tulle 19; Având in vedere dispozitiunile tuna- Aului Consiliului de Ministri Nr 11 'gin 19, publicat in Monitorill Kt-3 din Noenwrie, 191! MONITORUL (Partea 1 13) Nr5 Decidem: Art 1 Coma< telo de directie ale Teatrulni National :;;i Operei de Stat din Bueuresti, consiiiul de indrumare al T:atrului Poporului -Bucuresti eons de directie al Filarmonicei de Stat Bucure ti, vor fi retribuite cu indemnizatiiie fixe lunare, stabilite la art 3 din jurnalul Consiliului de Ministri NT 111 din 19, nentru categoria II Art Comitetele de directie ale teatrelor nationale si operelor de Stat din provincie, consiliile de directie ale filannonicelor de Stat din provincie, precum i comitetul de directie al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, vor fi retribuite cu indenmizatiile fixe lunare stabilite la art 3 din jurnalul Consiailui de Mini*tri Nr 11 din 19, pentru categoria ILL Art 3 Comitetele de lectuil, pre- -cum si comisiile de verificare si control do pe lâng institutiile enumerate la art 1 i de mai sus, vor fi retribuite Conform art 1 din jurnalul Consiliulni de Mini*tri Nr 111 din 19 Are Indemnizatiile previzate in decizia de fat se vor pliti din bue get* intituiior respective Art 5 D-1 director al contabili- Ministeralui Artelor este insiir&- gat eu adueerea la indeplinire a deei- 'zipi de faìl Data la Nloenivrie 191 p miniatra, tefan Tita I; 13 Not ministra setratar de Stat la DOpertamenbul Artelor, 'Aivând in vedere dozitinnite legii Nr an din 195, pentru organizarea 1Si functionarea Ministerului Art,elor, publicatg: in Monitond Çfieial Nr 9 din Aprilie195, :Wad skt vedere bagea eoabiitii Aviind n -±-edere dispozitianile jurnalumui Consiliului de 31tbri Nr 11 din- 19, Decideini Art 1 nuttic lit comisia de ilcitatie i fratgri pria bung Invoiall de pe lane, Departamentul Artelor, avocat consilier N Russo- Crutzesen, direetorul eontenciosului,minisberului Artelor, in calitatea de pnedinte; Glheorghe Märgärit, Subdireétorul contabi1it5ii i arhiteet Leon i nr- Haber din Directia arhitecturii banisticei, ea membrii, i d-ra Elena garineseu, ea secretarg Plata se ya face eonforin jacualului onsiliului de Miniltri Nr 1 din 19, art 1, lit b Art S numesc In comisia de beeptie de po lane Departamentul 9889 Artelor, d-nii: H Blazian, consilier tehnic in Ministerul Artelor, ea prese dinte ; arhitect sef Gheergli_i Ionescu, directorul arhitectnrii si urbanisticei; I Tudor, directerul contabilitatil, san delegatul sari; inginer Al Costache, (specialist), ea membrii si I Predut, G eecretar Plata s va face conform jarnalului Consiliului de Ministri Nr 11 diu 19, art 1, lit c ai art 15 Art 3 Comisia permanentri pen, fru achizitie comenzi de opere de va functioua in continuare in actuala ei aleituire, n111(1 sit fie retri buiti conform tabelului an xii la jurnalul Consiliuini de Ministri Nr 11 din 19, numai -urrniitorii: M' H Maxy, presedinte; Cornel Medrea, I Al Steriade, D -Dimitrin Nieolaide V Dobrian, membrii si V Smell, ea se cretar Art Comisia superioarà pntru Monumentele publico, va functiona In continuare in actuala ei alatuire, mind sg fie retribuiti conform tabelului anexg la jurnalul Consiltului do Ministri Nr 11 din 19, numai nrmätorii: I Jalea, presedinte; arhitect Horia Teodoru, Mae Constantinescu, N Argintescu-Amza i Paul Verona, membrii si I Pasá, ea secretar Art 5 directori ai Direetiei artelor, arhitecturif j urbanisticei, al contenciosului mint in- siirchlati eu aducerea la indeplinire a prezentei decizii Data la Noemvrie 19 p Ministru, qtefan Tits Nr, 15 Prin decizia ministerialg cu Nr 83 din 19, d-na Lucia Gheorghiade-Ionescu Lungu, arhivar registrator-ajutor, repartizati cu serviciul la Inspectoratul Ministerului 'Artelor, pentru Moldova, cu sediul la Iasi, se readuce, pe data de 1 Noemyrie 19, in Administratia centrali a Ministerului Artelor, serviciul arhivei i registraturii generale Idem Nre 33 din 19, se prime*te demisia d-lui Filimon Astelian Iln postul de cusitor de dosare din Ad-tia centralg a Ministerului Artelor, pe data de 31 Octomyrie 19 MINISTERUL APARARII NATIONALE Noi, secretar general pentru instructie *i invitämint in Armatg, In baza imputernicirii dati prin D M Nr 190 din Decemvrie 19; AVând in vedere referatul Directiei Superioare a Scolllor MTtare Nr din Oct ; I fj

26 989, MONVFORUI OFICIAL1 (Parteg It) Nr Noenavrie 191 Decidem: Medic Lt Col, Dr, Georgescu *la Statiunea de plaute de nuixet Art 1 Pentto" etaititiar-ei'can CS-Oast, `qiälchiu, judetul Brasov, la Statiunea didatilor la scolile de ofiteri Medic Maior Dr, Stoenescu AI subofiteri, lu anul scolar , 'Art, Pe timpul exarnenelor se ntimesc urmatoarele comisii: A) COOsia examingre Tet?ii cflc #c ofiferi Presedinte: General CatarA Octav, dir, sup al scolilor militare Membrii: General Stanescu Cristea C-dor Av, Balotescu Nicolae Col Nicolaide Gr, Lt Col Cristeseu Nieolae Lt Col, Sava Mihail Lt Col Badulescu Nicolae Int LC Col Ciora Ion -Lt Col, Dobrescu Alexandru Maior Tabarcea Cezar, Major Dinu R Gheorghe, Maior mec, Constantinescu Vie-tot! 'Lt C-dor Zamfir Dumitru Cpt Dumitrii Vasile, Cpt Geambaqu Timase Probe fizice: cpt, Bocanete Joan, Slt Gustr Via& Secietar: Cpt Sorianu Ladislau, Dactilograf: Lebrun Zoe Medici: Medic Col Dr, Mihail N Medic Col Dr Cariadi TeOdor Medic Lt Col Dr, Ulmeanu rian B) Coniiditt de exanduare perfru eolffe W? eudofile Presedinte: -Colonel Buzdea Miltiade 'Membriis Lt Col Popovici Joan, Lt, Col, Cretulescu $t Md Lt Col Dr Moraresco Aurel Cpt C-dor iv Pericel loan -Maior Iaciu Florea Maior Constantinescu Gheorghe, Maior Florea Gheorghe Cpt Lambardarie Const, Cpt Vasilescu Iancu Cpt, Mihalache Nicolae, Cpt Spinoiu t Cpt, Musca Iamandi Cpt Dr Vet Pastea Eugen, Farm, Cpt, Savulescu Gh Probe fizice: Maior Crinteanu AL Sit, Vasilescu L Secretar: Lt Tututa Dactilograf: 'Plot Ceausu Glieorghe: Medic Lt, Col, Dr, Coristamtineseu tefan 1 B membrii comisillor de examinare au dreptul la raisia regulamentara, care va plati din fondul taxelor de examen Art 3: Prezenta decizie anuleazi dispozitiunile deciziei ministeriale Nr, 85 din 1 August 19 Art, Directia Superioara a,scolilor Militare, coala Ofiteri rtubofiteri Infanterie si Administrat:!tie si coala Ofiteri i Subofiteli Arilerie, se insarcineaza cu aducerea indeplinire a prezentei decizii mi- Wsteriale Data la Octomyrie 19, 13ecre;ar, generar, General de Vitiate Paul NI% t8, UW181'01 AGAIGULTURTI DOIF,X111,01t, ministru secretar e Stat la Pepartamentul Agriculturii Do Având in vedere incheierea primacomunei erlaäne ti, jud Tecuei, VI! 5 din januarie 19; Avind in vedere procesul-verba1 in Martio 1A5, comitetului - leal de expropriere din corn $erbrt- 'llesti, jud Tecuci; Avand in vedere avizul Cameref 'Agricole Tecuci, dat prin referatul Nr 3858 din 5 Iunie 19, impreunk cu celelalte lucräri dela dosar ; Avind in vedere dispozitiunile art a8 din legea pisunilor Nr flin 193, Pentra aceste motive Decidems Art I: Se autoriza primäria com erbinesti, jud Tecuci sk -schimbe un teren, in suprafafa de 3 ha, din islazul comunal cu o egalä portiune expropriatk in anul 195, din mosia d-nei Eliza Alexiu Art Directia produetiei yegetale, Serviciul pksunilor i fânetebor este insarcinatä cu aducerea la indeplinire a prezentei deciziuni: Datä la 30 Octomvrie 19 p Ministru, M Stancu Nr 1- Prin decizia ministeriala Nr 51 din 3 Octomvrie 19, urmatorul personal tehnic si ajutätor dela Institutul de Cereetäri Agronomice al României, se mutä In interes de seryiciu, pe data de 15 Noemvrie 19, la statiunile arätate in dreptul fiecäruia dupá cum urmeaz5: Boteanu Ion, asistent provizoriu, 'experimental-a agricolä Moara DomneaScä, jud Ilfov Avramescu Alexandru, asistent definitiv, dela Statiunea de legumicu ;Lurk Pitaru, jud Dâmbovita, la Sta: Vunea experimentalä agricolä Thrgul Frumos, jud Proorocu Nicolae, a,sistent definidela Sectiunea de viticulturà hortieulturk la Statiunea de legumi; culturä Pitaru, jud Dâmbovita popescu C Dumitru, horticultor, dela Statiunea de legumiculturk Pi taru, jud Dâmbovita, la Statiunea experimentalä agricolä Moara Domneasek jud Ilfov Macovei Nicolae, horticultor, dela Statiunea experimentalä agrico15 Studina, jud Romanati, la Statiunea experimentaa agrieolk Sädtlaz, jud: Timis Torontal Traseä Gheorghe, paznic, dela Sta unea experimentalä agricoli Stu- dina, jud Romanati, la Statiunea experimentalä agricolä a Bäriganului, jud Ialomita Idem Nr 11 din 8 Octomvrie 19, se revine asupra dispozitiunilor :Iin D M Nr 98 din 19, in ceea ce priveste pe d-1 Vasile Mititelu, sub- Sef de birou ad-tiv, buget Inspectoratele i Serv Agricole, d-sa menti nânduse in postul avut, dela Camera gricolä Roman, MINISTERUL INDUSTRIEI I COMERTULUI Noi ministru seeretar cte Rtal la Dopartamentul Indus[riel i ComertAilni, 'ANtind In yedelt adresa Directiunii!;enerale a eontrolului reonornie 51 din 19; "K:vand in Tedere dispozitinnile legii Nr 5 pentru organizarea controlului ee-onomic, publicatrt in ronit0rn1 Ofi- Nr 159 din 15 It-We 19, Decid Art Be data de 8,ptemvrio 19, (1-1 niagistraf Radu Soaro so de, lea in funetinnea de suladireetor ganeral, eu atribu,,unea speeialil de eoudn- 'urea eontrolalui economic si legrdnra e11 eonsilierii juridiyi i eonglierii inagistrati din Direetiunea goneralil a eon trolulni economic din :lee: departament At _ veetittnea gen:ralil a persona-hard si fultninistrati(i va aduee la indeplinire prezeilta deeizinne Dail la :AI Oetninvrie 19 i ministro, Ion Gh Maurer NI 53

27 Noeravrie 19 AONITORUL OFICIAL (Partea T B) 1Ir, Noi, ministru secretar de Stat la Departamentul Iirdustriei si COmertulni, Decidem: '- Aet 1 D-1 Marin Gogolan; personalului exterior, pe längl "tributiunile &sale 'de director Al Dieetiei personalalui exterior, se delegii, pe data prézentei decizinni i cu condir eerea- Directiunii peraonalului central din west departament In avastä ealitate, d-sa éste autorizat de noi sil rezolye si s semneze pen-- ;bra noi Fj in numele nostru, toato ekesce: Cad, In eompetinta acelei Direetiuni, in afaril de aeelea ce prin legi regulamente sunt rezervato nou5, personal, sg, aprobe permisii, coneedii, pn la 0 zile funetionarilor acestui departament, in confernaitate ett dis- Poxitiunile Statutului funetionarklor sä aprobe coneedii medicales 11-'eouin i indemnizatiile prevazute do dispozitiunile art 8 din Statutulfunctionarilor publici Art Direetorul personalului eentral va educe la indeplinire dispazi- tiunilepreientei docizinni Dat5, la 30 Oetomyrie 19 p 'Aninstra, prlivada Nr 5 Prin decizia ministeria15, Nr 5088 din :31 Oetorrivrie 19, c1 Petre Ttircanu, expert se umestemembru in Comisia de control de pe lâng Camera de mer i Industrie largoj; cu -incepere dela 1 Octomvrie 19,'In locul d-lui Coriolan Ntivae, al cärui mandat inceteazä Idem Nr 5089 din 31 Octomvrie 19, d-1 Constantin T Marinescu, expert clintabil, se numeste membru Comisia de control de pe lângä 'Camera de Comert siindustrie Arad, cu incepere dela 1 Oétomvrie 19, in locul d-lui Mihai Popovici, `A1 crui mandat inceteazä Idem Nr 508 din 1 Noemvrie 19,-d-1 Iuliu Botco se numeste administrator de supraveghere la Tesi-, toria Tirnavele" din Sighisoara, Idem Nr 5090 din al Octomvrie 19, pe 'data prezentärii la serv;ciu, eu mneepere dela 15 Septemvrie 19, se angajeaiä la Ministerul Industriei Comertului, Ofieiile economice jukletene, urmätorul personal temporar, functiunile, clasa de salarizare coeficientul arätat In dreptul Beekruia:!Maui economic Pudefean C-Lung-Bvcovina Bortuzzo Anton, director, pod, (30, -clan IL Oficint economic jade/can 1alo1flita Grigore COnstantin, sef de bir, coef,0, clasa II Filipescu Eugenia, impiegat, coef 1,90, clasa VIII Chiriac Maria, orn de serviciu, coef 1,30, clasa Oficiul economic judefean Vashti Damian Olimpia, dactil, coef 1,90, clasa V Oficila economic jtue1ean Rosu Gheorghe, séf serv, coef 3,50, clasa IL Angajarea personalului mentionat mai sus se face pâni la data de 30 Noemvrie 19, putänd fi revocatä in cazul când acest departament giseste ci nu mai este necesarä Idem Nr 5091 din 31 Octomvrie 19, se angajeaza la Ministerul Industriei si Comertului, Oficiul Economic al Municipiulni Bucuresti, pe data prezentarii la serviciu cu trice- Pere dela 15 Septemvrie 19, Mina"- tond personal temporar in functiu, pile specificate in dreptul fieckuia, precurn i coeficientul si clasa de salarizare: Dumitresçu D Ioan,lef serv, Cod, 3,50, clasa Man lacob, sef serv, coef 350, clasa Bran Aglaia, sef serv, cod 3,50, clasa, Andreescu Dumitru, sef bir cod',0, clasa Speteanu Maria, sef birou, coef,0, clasa Marctrt Aura sef birou, coef A0, clasa 9 Teodorescu Ilie, aef bir, coef,,0, clasa 8 FUlgeanu Eugen, sef bir,, coef,0, clasa, Sanduleacu Dumitru, ef bir coef,0, clasa 8 Stanescu Gheorghe, sef bir, coef,,0, clasa 5 Goldis Teo, sef bir, cod 0, close 8 Otelescu Aureliu Nicolae, sef bir, toef,0, clasa 8 Speriatu Cons t anti, impiegat( coef 1,90, clasa Zaharescu Sabina, impiegat, coef,90, clasa 8 Eidingher Marcel, impiegat, coef 1,90, clasa 5 Toader loan itapiegat, coef, 1,90, clasa 5, Ionescu Petre, impegiat, coef 1,90, clasa Urigaf Edith, impiegat, cod 1,90, clasa Zefler Amelia, impiegat, coef 1,90( clasa Zimel Stela, impiegat, coef 1,90: clasa, Paduraru Lucietia, impiegat, coif 1,90, clasa 5 Weiner Izu, impiegat, cod 1,90, clasa 8 Daraila Gheorghe, impiegat coef 1,90, clasa Tänaiescu Constantin, impiegat, coef 1,90, clasa Brociner Mircea, impige a t, cod 1,90, clasa UstabaSief Ilie, impiegat, coef 1,90, clasa Nicolau Polixenia, impiegat, toef, 1,90, clasa Pavelescu Marin, dactilo, coef 1,90, clasa, Caramfil Nicolac, dactilo, coef 1,90, clasa Sivulescu Elena, dactilo, coef 190: clasa Angajarea _personalului mentionat mai sus se face parka la data de 30 Noemvrie 19, putând fi revocata in cazul când acest departament 01- seqte cà nu mai este necesara Idem Nr 509 din 3 Noemvrie 19, pe data prezentei deciziuni, locot comandor Sitceveanu Florin, dinministerul Apärärii Nationale, se mentine detasat in continuare la Directiunea generalä a controlului economic din Ministerul Industriei si Comertului, pänä la data de 31 Dee cemvrie 19: RECTIFICARI In deciziuriea ministeriala cu 5038 din 3 Octonlyrie 19, publir catà in Monitorul Oficial Nr, 5 'din 9 Octomvrie 19, partea I-a: B, la pagina 98, coloana III-a, randul 15 de jos in sus se va citi: 5038" 'in loc de 530 In deciziunea ministeriala cu Nr 5039 din 5 Octomvrie 19, publir catà in Monitorul Oficial Nr 50 din 9 Octornvrie 19, partea I-a B, la paginal 99, coloana I-a, rândul 113 de jos in sus se va citi: in loc de 5059 Erori de manuscris 1 a

28 989 MONITORUE OFICIAL (Partea I B) Nr 5 -Non Attie-9 MINISTERIlli;MÍNELOR 1 PETROLULITI Noi, ministru secretar de Stat la Departamentul Minelor i Petrolului, Având in vedere dispozitiunile legii contabilitätii pubike ; Având in vedere legea de organizare a Institutului Geologic al României din 5 Iunie 19; Având in vedere dispozitiunile art 9 din legea pentru infiintarea i organizarea Administratiei cornerciale penfftru prospectiuni i exploatgri miniere A; C E X; Având in vedere referatul Nr,19 din 19,al Institutului Geologic al României, Decidem: Art 1 Inventarul Onentatorului Geofizic din-, pki durea Surlari-Cäldáruani, compus din imobile, mobilier; instalatii i aparataj tehnic, conform foii de inventor al nexatà la prezenta decizie, se trece pe data de 1 Septem; vrie 19, din proprietatea Administratiei comercial0 pentru prospectiuni i exploatäri miniere A C E Xk3; proprietatea Institutului Geologic al României Art D-1 director al Institutului Geologic al Ro-, fllanlel este insärcinat cu aducerea la iindeplin_ke a dis-= pozitiunilor prezentei deciziuni Thai la 13 Septemvrie 19:' Ministru, In Tudor ioneacu Nr 911: Nr de Nr de ordine al proc verbal de ordine constatare sau al faeturii 1 Situatia definitivi a intreprinderii Constructii i cai moderne" din 15 Noemvrie 193 Idem 3 Idem 18 B FOAIA-INVENTAR A mobile DESORIEREA BUNIYLUI Ciidirea laboratoarelor (planurile, 3 9i ), inclusiv: Instalatia electrick cu: 1 tablou mare :1( distributie; un tablou mic cu sigurante; 3 limpi cu abatjour sferic, opal; 18 prize 0 v Instalatia de calanalizare Instalatia sanitari, formatä din: 1 bac Valoarea Minute de fontii ;,, I ; 5000 cazan de aramk ; ; lavoar de faiantä de 0 cm lavoar de faiantâ de 50 cm 000 WC englezei à 100 lei 000 bideu faiantä cuvetä dublä ; ; cuveti fontä ; 5000 oglinzi 50X0, a 3000 lei etajerä cristal ; ; 000 port-prosop 1500 porte-hârtie, a 00 lei sobe teracotä mari, 1 sobk teraeoti 1 scarä pod 5000 Clidirea másuritorilor absolute, (planul 5), inclusiv: Instalatia electria cu: un tablou mic cu sigurante; limpi cu abatjour ciindric, opal; 1 lampâ cu abatjour sferic, opal; o prizâ de 0 volti; o prizr de 8 volti; piloni de beton imbriicati In placaj cu bloc de marmork Cadirea inregistratorului, subteranâ :(planul ) inclusiv: Instalatia electrieä cu: 1 tablou mic cu sigurante; lämpi cu abatjour cilindric, opal; lämpi cu abatjour sferic, opal; 3 prize de 0 volti; prize de 8 volti; 1 masä cu plac5, de marmorä, dreptunghiulark Aire schhubliri

29 : 91,90 Noemvrie 19 MONITORUL OFICIAL (Partea I B) Nr Nr ii erdine Nr d urdine a pre: verbal de cons:atare sau al factnrii Situatia- definitiv h a lutreprinderii Constructii i cài moderne" din 15 Noernvrie Idem Idem Idem 8 Idem 9 Idem Factura ing I Reich, Nr 150 din 19 Iu lie Borderou cu 1 piese justificative (ing S *tefanescu), inregistrat A C E X, cu Nr 33 din 5 Ianuarie 19 1 Chitanta Z Alexe si V Pana 13 Factura M I Petre, din Decemvrie 193 Factura ing N Miller, Nr 31 din Martie 193 DESCRIEREA BUNLTLUJ Vale:0a bunului Una masa In forrni de U -cu placi de marmorg Circuitele electrice de legaurfi, dintre cele 3 cvadiri: 1 circuit de 0 volti; -1 circuit de 8 volti; 1 circuit uentru iluminatul aleelor, cu 5 cu brate fixate pe stâlpi, cu abatjour etan, sferic, opal a lei 900i) i circuit de semnalizare; 1 pilon geodezic de beton eu bloc de marmarg Cabana de lemn, acoperitá cu carton asfaltat Imprejmuire cu cinci randuri de sarma ghirn, path pe stalpi arsi Poarta cu doua aripi i portita cu sarma Put cu platforma de beion Valparea bunurilor imobile dela punctele 1-9, inclusiv, cuprinzand i preturile specificate pentru piesele mai usor deplasa discuri bronz, special, cu trei canale pentru Cei trei piloni,- a 0 -lei ;, bolturi de alama pentru prinderea diseurilor, a 90 lei ; ; : 1 circuit de semnalizare pentru realizarea legaturii dintre misuratorile absolute si inregistrari i un circuit -Sextuplu, pentru hobineie Helmholtz ale variometrelor 01 cuptor pentru paine, construit in cabana dela Nr ; ; : 9500 Plit t)entru masina de g*sátit, construita in ca- bana pompa cu piston, fabricat XSB, trankenthal, model Saarjuwel", eu eureá trapezoidalä, inclusiv accesorit; 1 electromotor curent alternativ, 0/380 volti, 0 ture minut 1 cazan presiune, de tahla galvanizata, inclusiv accesorii, 1000 Alte 15 Factura Trafo", Nr 11 din August Factura, Marinescu & Jalea, Nr 8889 din 3 Septemvrie Chitanta Scare Pana din Mai Dosarul cu diferite acte inaintate A C E X-nlui cu Nr 30/5 din 3 Julie 195, 1 transformator 0/8,,, 1, v, montat in circuitul Snregistrarilor 3 broaste de siguranta Zeiss, montate in claclirea laboratoarelor ; ; 1 scripete de fonta, montat pentru scoaterea apei in caz de pana de curent Grajd de lemu pentru cal i ad5post de lemne Construit din lemn; (valattc,o, acoperit cu tabla ; ; ; ; ç,put d alimentare; Camera de -control ; Put absorbant ; Hasna ; -Jmpiejmuiri Cablu de sarma arama, blanc, X mm,,0 m -Cablu de sarmä arama, blanc, X mm, rn Cablu de Sarina aroma, blanc, X mm, ^ ^,5 m- Stalpi pentru instalatie electrica, 1 rn!1'ransformator electric ' Si B

30 989 MONITORUL OFICIAU (Partea I B) Nr5 Noemved 191 Nr do Nr de ordine al proe verbal do ordino constatare sau al facturii DESCRIMA BISNULU1 1 Factura Nita Alexandru, Nr- 88 din Decemvrie 193 Idem 9 Idem Idem B Mobilier mese amagnetice, 5X0X0, a 800 lei mese amagnetice, 5X1X0, a 000 taburete de fag, amagnetice, 0 cm, a 000 taburete de fag, amagnetice, 50 cm, a 1900 lei Valoar ea bnnului Idem cuiere de perete, stejar, a lei 3000 Idem 13irou de stejar, cu doua corpuri 3000 Factura Dieu, Nr 5 din Martie 19 Cristal pentru birou Factura Nitä Alexandru, Nr 3 scaune-fotoliu, de stejar, a 000 lei din Decemvrie Idem mese-birou, cu cloud sertare, a 1500 ; Factura Dieu, Nr 5 din Martie 19 cristale, pentru mesele birou, a 500 lei Factura Nita Alexandru, Nr Biblioteca de stejar, 00X180, din douä bu Alta sehimbiri Una upr dete riorata de ume A fost adusa eu `- 88 din Decemvrie 193 cati, geamuri rulante ; 000 partea superioarg Ufa, geamuri 1 Idem dulapuri stejar, 1990X150, a 3000 lei :3 Diem divanuri cu spátar de lemn, tapisate, 1X 00, lada stejar ; ; ; Idem 3 mese de fag, X0X9, a 9000 lei Factura Geamul Catedral, cristale pentru doua din mesele dela Nr 1, 330 din 11 Decemvrie 193 a 00 lei ; ;,900 1 Factura Nita- Alexandru, Nr 5 mese de fag, 00X5X9, a lei 5; din Decemvrie Factura Nita Alexandru, Nr scaune de stejar, a 3:800 lei, din Decemvrie Idem Cartoniera eu trei rulouri, X Factura Brodmann Stativ amagnetic, din stejar 500 Total ; ; Factura Linoleum, Nr bucäti linoleum, 3X3 m, a lei 000 din 13 Octomvrie Chitanta I Mosor din 13 Octomvrie 193 buati covoare nationale, 3X, a 5000 lei Factura Ciucurii de Aur, NI% 1 drapel roman ; ; din 15 Octomvrie Idem 1 drapel aliat ; ; 000 Factura Cornanescu, Nr 01 Gritar pentru sters picioarele 800 din 9 August Idern 3 tergitoare de picioare, a lei 50 Factura Visan & Stancic, Nr 1 lazi de lemne, a din 11 Noemvrie 193 Factura Marinescu & Ja lea, Nr 5 galerii soba, a, 9 lei din 31 Ianuarie 19 8 Idem garnituri soba, a 30 ; 00 9 Factura G Georgescu, Nr Faras galvanizat 19 din 5 Noemvrie Idem Säpunierä de aluminiu, pentru laboratorul fotografic Factura Cartea Româneasca, tablauri regale, cu rame, a 0 lei 00 Nr 91 din Noemvrie Idem conuri pentru hartie, a 50 lei ; Factura Araperi, Nr 51 din Lampä de birou 00 9 NoenAie Idem Radiator electric, 0 volti, 00 W ; ; Factura Ceasornicaria Co ltel, Pendula cu greutati, cutie de stejar 100 Nr 11 din 13 Decemvrie B

31 Noe/wile 19 MONITORUL OFICIAL (Partea I B) Nr Nr do ordine Nr do ordine al proc verbal de constatare sau al facturii 3 Donatia Institutului Geologic 3 Evaluat dupä factura Mercedes, Nr 3/1 din 9 Februarie 19, prin care s'a cumpärat o ma- sini in schimbul-cäreia s'a ce dat din inventarul A C E X aceasta 38 Facturile Transilvania, Nr din Martie 19, Al Grigsi Codrul", Nr 5 din Martie A C E X DESCRIEREA BUNULUI Harta, 1:50000, a imprejurimilor 013n^vatorului Masind de scris, Remington cadre de särmä pentru ferestre, 150)150 cm a 1500 lei A firme, Institutul Geologic, Observatorul Geofizic Surlari-Cäldäru ani Valoarea bunulni A Ito schimbáni 1 Factura ing L Binder, Nr 13 din Noemvrie 193 C Aparate Aparat de 'radio Siemens, Super 1, W, circuite, dispozitiv antifading, filtru de 9 khz ; ; Total Factura Trafo, Nr 155 din 8 Transformator 0/S volti, 80 W ; Iulie Factura Cartea Româneascä, Rezonanti cu cursor, de 39 ohmi Nr 1850 din Iulie 193 Idem Nr 3309 din Decemvrie Rezonantä cu cursor, de 1380 ohmi ; Factura Birsan, Nr 3 din limpi amagnetice, piciorul de lemn, lestat cu Noemvvie 193 plumb, a 300 lei ; Factura Bell, Nr din 0etomvrie 193 Lampi amagneticä de alabastru ; Vodolit magnetic Askania", compus suport cu trei picioare i cerc orizontal, divizat; luneti cu ocular Gauss, grosisment 5; oglindä de sticli neap* pentru observatii la soare; declinometru cu pivot 13i acul magnetic respectiv ; declinometru eu fir, cu cap de torsiune si douä, ace magnetice; oscilometru, cu doi Magneti i suportul respectiv; sinä de deviatii Gauss, compusä din douä piese; inductor terestru, cu dispozitivul de actionare mecanici; galvanometru cu fir si mieroscopul säu; stativ pentru teodolitul propriu zis; stativ pentru galvanometru; eutie de lemn pentru teodolit, declinometru, oscilometru i aceesorii; cutie de lemn pentru inductorul terestru;- douä nivele cu bule de aer 83 Aparat de distilat apä, cu alimentare eon tinu5, og ir Factura Bucholtz, Nr 188 din Octomvrie 193 Factura Cartea Româneasca, Nr 31 din 1 Octomvrie 193: Total ; 813 D CcIrti Kohlrausch: Praktische Physik douä, volume 99 Haalck: Glesteinsmagnetis mus Total

32 989 MONITORUL OFICIAL (Partea I B) Nr, 5 Noemvrie 191- Nr de ord ry Nr de ordine al proci verbal de constatare sau al facturii 1 Factura Ionescu & Jalea, r 53 din Septemvrie 19 Idem 0 Idem Idem 5 Idem Idem Factura Martz & Visan, din Septemvrie, Nr 0 8 Idem 9 Idem idem 11 Idem 1 Noth, Antonovici 13 Factura Marinescu & J a lea, Nr 91 din 11 Octomvrie Idem 15 Idem 1 Idem 1 Idem 18 Nota, Marinescu & Jalea, Nr 353 din Noemvrie Idem 0 Idem 1 Nota, C Petrescu Factura C Georgescu, Nr din 15 Noemvrie Factura Marinescu & Jalea, Nr 030 din 1 Octomvrie 193 Idem, Nr 393 din 1 Octomvrie Idem Idem DESCRIEREA BUNULUI E Seule Unelte Valoarea bunntui Cleste patent izolat ; 1180 Cheia franceeä 0 Mengbinä de mâni 55 Cleste patent, combinat ;, i 30 $urubelnita automata 00 $urubelnita izolata ; 5 $urubelnita 30 pensete Cleste pentru taiat 1,, : Cleste pentru rasucit Cleste mic ; ; FAA ; Roaba de lemn Tarnacop, ;, Sapä : ;, ;, Cioplitor gali a 8 Lopata "Al A Casma ; Greb1 lopeti pentru zapada, a 190 Fierastrau ;, 0 A A 1 pereche scarf pentru urcat, pe stalpi Cleste mox - r r Al,urubelnita i î g Cleste de cuie ; :, Fieristràu pentru tgiat metal Total ; 89 Alte schimbiri F Instrumente Factura G Georgescu, Nr Palnle de aluminiu pentru reactivi fotografici ; din 5 Noemvrie 193 Idem damigene pentru reactivii fotografici ; 3 Factura Omnia Foto, Nr 38 3 cuvete pentrudevelopat, din tabla ata, din 9 Septemvrie X5 cm, a 3300 lei Factura Cartea Romaneasca, Rigla cu sase scarf 50 din 30 Octomvrie Idem Rigla de calcul ; ; Factura Seminteria Cooperator, Secator ; 0 f f Nr 1 din Aprilie 195 Factura Marinescu & Jalea, Nr Ciocan electric pentru lipit, 0 "W; 301 din 8 August Factura Fulgerul, Nr 35 din 15 Octomvrie 193 Factura V Hoza, Nr 8-88 din 19 August 19 Idem Factura Donati & Haspel, Nr 3 din 3 Octomvrie -193 B_ G Diverse halate albe, a 500 lei cearsafuri a 000 lei fete de perni, a 000- lei Centura de siguranfi pentru Total ; : a O U urcat, pe stalp; :900

33 Nomnvrie 19 Nr de Nr to ordine al proe terhal ord'ne -eon:it:al:are salt al facturi Factura Cadeca, Nr 5 din 15 Octomvrie 193 A C E X 1 Faetura Prometeu, Nr 3 din Noemvrie 19 Chitanta Nr 01, Mánàstirea Nearntu A Imobile - B Mobilier ; ; C Aparate ; D Cárti ; ; E Scule-unelte F Instrumente G Diverse - - H Vehicule p p MON/TORUL OFICIAL (Partea I B) Nr 5 DESORIEREA BUNITLITI V_ Carte de aur capace de fonth pilturi de Una' ; A # H Vehicule Valoarea bunilloi Total Bicicletä Bronnaboe", seria Cdrutà cu patru roate Recapitulatie V A ; 89 A 3889 ; ; A 1119, ; A A A ; ; 1155 A Total ;, lto schimbari MINISTERIA COMMNIICAVILOR Prin decizia mhtisteriala cu Nr, 55 din 31 Octomvrie 19, Dorobantu Nicolae, lucrator calificat, clasa, categoria 5, coeficientul 1,5, din Directia gemerala a aviatiei Aeroportul Saftica, i se pri* rneste demisia ne data de 1 Noena- Yrie 19, MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE Ned, ministat secretar de Stat la Departamentul Lucrarilor Publice, Avand in vedere dispozitiunile in vigoare 'din legile de organizare ale fostului Minister al Comunicatiilor i Lucrarilor Publiee; Avail& in vedere dispozitiunile Iegii Nr 9 clin 19, pentru modi, ficarea unor dispozitiuni din legea de organizarea ministerelor cata n Monitorul Oficial Nr, 8 din 19; Avand in yedere necesitatea unui regulament pentru functionarea Inspectoratulni general de control al de- partanientului; Avand in vedcre bunul mers al 1;erviciilor acestui departament; Decidenit Art, 1, Inpectoratul general 'de Control este la dispozitia ministrului pentru exercitarea unui cat mai corn- get control tehnic, financiar si administrativ, asupra tuturor unitatifor pendinte de 'departament Conrolul tehnic se extinde si asupra Total general, p lucrarilor executate la alte depar-ta- menta, cand asemenea Iucrari stint sub sttpravegherea Ministerului Lue crarilor Publice Art,, Inspectoratul functio, neaza pe langa cabinetul secretarului general de resort Art, 3, Inspectoratul are per, sonal proprite care poate fi completat la nevoie cut personal detasat dela alte unitgli, ale departamentu- lui Personalul propriu este fixat prin legile de organizare a departamentului sau prht buget, Art 1 Controlul se exercita prin inspectii si anchete precum si prin insarcinari cu caracter mai general si mai permanent, pe baza de delegatil date Inspectoratului sau nominale InspectoratuI poate, din proprie initiativa, propune departamentului, spre aprobare, inspectiile sau anchetele pe care le va crede titile in interesul aparárii: patrimo- niului public Art, 5, Un inspector general de -control este delegat 'de departament, cû conducerea inspectoratului i un al 'cloaca ca loctiitor al primului Conducatorul inspectoratului repartizeaza delegatille primite direct si' tirmareste executarea atestora, precum,si a delegatiilor nominale De asemenea se ocupa si de indeplinirea lucrarilor cu caracter administrativ ale inspectoratului aiutat de celalalt nersonal Art,, Inspectoratul sine evidenta delegaliilor in ceea ce priveste primirea i executarea lor la, limp i apoi In ceea ce priveste mauitarea la departament a actelor incheiate Aceasta se redacteaza in doua exemplare, primul pentru departament si al doilea pentru inspectorat Odata cu inaintarea actelor incheiate, inspectoratul va face si propuneri asupra masurilor ce trebulesc luate in cazul and din acte ar rezulta nereguli Art Inspectoralul va fi dotat cu inventarul si ca publicatiile precum: legi, regulamente si diverse norme ce îi vor fi necesare Art, 8 Directiunea administrativa í Inspectoratul general de control, stint insarcinate cti aducerea la indeplinire a dispozitiunilor din pre; zenta deciziune Data la 31- Octomvrie 19 Ministru, Gh Vântu Nr 9,8 Prin decizia ministeriala cu Nr 9,813 din 1 Noemvrie 19, d-1 inginer sef cl I, Filip Valeriu, sef de servicin tehnic cl -a, categ XIV; coef,,30, din Administ,:atia exterioar a acestui departament Directiunea generala a drumurilor, Inspectoratul drumurilor nationale Cluj, se pune in retragere la oerere, pe 'data 'de 31 Ianuarie 198, pent ru yarsta de pensio spre a-si exercita 'drepturile la pensie 3 B

34 9898 MONITORLTL OFICLA1, (Partea I B) Nr 5 Noemvrie 19 IIIN1STERUL SANATATII Prin decizia ininisteriald cu Nr, 83, din 30 Octomvrie 19, d-1 dr, Eugenia Solomon, medic primar interne, la Inspectoratul G-ral Sanitar al Capita lei, Centrul de sanatate *erban Voda, in conformitate cu dispozitiunile art, din jurnalul Consiliului de Ministri Nr, 58 din 3 Mai 19, se transferk pe data de 1 Apri lie 19, ca medic primar la Policlinica Casei de Credit a Ministerului de Finante, categ d functiune 15, clasa de salarizare 18, coef,0, asa cum i s'a transferat postal prin bugetul pe exerc financiar 19/98 Idem Nr 83 din 30 Octomvrie 19, d-na dr, Valeria Nafornita Aariei, medic al Circ Luizi Cálugara, jud Bacau, in conformitate cu dispozitiunile art, din jurnalul Consiliului de Ministri Nr 58 din 3 Mai 19, s transferd, pe data de 1 Aprilie 19, ca medic al Cire IV, urbane, la Serv, sanitar al Municipiului Gaiak categoria de ftinctiune 15 clasa de salarizare 11, coeficientui,0, asa cum i s'a transferat postul prin bugetul pe exercitiul fi- nanciar 19/98 Idem Nr 83,9 din 9 Octomvrie 19, d-1 dr Pop Octavian, medic secundar radiolog cu concurs la Spitalul central de boll mintale nervoase i d-1 dr e Paraschivescu Eugen, medic secundar radiolog, cu Concurs la Spitalul de UrgentA din Éucuresti, se transferk pe data de 1 Noemvrie 19, unul in locul celuilalt, conform dispozitiunilor art 19 din legea sanitara, categoria de functiune XII, coef,90, el de salarizare 18, pentru d-1 dr Pop Octavian si 1 pentru d-1 dr Parasehivescu Eugen Idem Nr, 8195 din 1 Octomvrie d-1 dr Motogna Alexandra, medic sef de laborator definitiv la Institut'ul de igiend i srmatate pu- Mica din Tirnisoara, in conformitate cu disp art, din juna Consiliului de Ministri Nr 58 din 3 Mai 19, se transfera pe data de 1 Aprilie 19, ca medic primar dermato-venerice la Spitalul central din Arad, categoria de functiune"xv, coef,,0, clasa 1, de salarizare, asa cum i s'a transformat i transferat postal prin bugetul pe exercitiul financiar 19/ 198 Totodata d-sale, i se mentine de- 1ega1a de inspector g-ral sanitar la Inspec oratul Timisoara, pana la 15 Noemvrie 19, când Ii inceteaza delegatia de inspector si se delega in fur_ctia de director al Snitalului cetn, tral din Arad, P Idem Nr, 8500 din Octomvrie 19, d-1 prof, dr Lupascu Gheorghe, sef de lucrari la Institutul de seruri i vaccinuri Dr L Cantacuzinc din Bucuresti, in conformitate cu dispozitunile art din jurnalul Consiliului de Ministri Nr, 58 din 3 Mai 19, se transfera, pe data de 1 Aprilie 19, ca director de sectivae la Institutul de igiena si sandtate publica din Timisoara, categoria de functiune XVIII, coe-ficientul,80, respectiv 5,80, clasa de salarizare 1, asa cum i s'a prevázut postul prin bugetul pe exercitiul financiar 19/98, Idem NT din 9 Octomvrie 19, d-1 GAIdeanu Joan, maistru de atelier clasa XI, coef 1,90, la Institutul de Puericulturá Bucuresti, se considerá transferat ea post cu tot, In aceeasi cantata, in Centrala acestui departament, Directia inzestrarii sanitare Idem Nr, 8000 din 31 Octomvrie 19, urmatoral personal sanitar au' miliar, se pune in retragere in vedetea stabilirii drepturilor la pensie, pe data de 31 Octomvrie 19, pentru cauza de boala contractata in timpul dar nu din cauza servicitdui: Leonte Steliana, laborantd la Servicitil Sanit, oras Focsani, Gegea Joan, ag sarritar la judetul Patna Nieolae Aniei, ag sanitar la mi Putna, Stana Bari, infirmiera la Spitalul Focsani Ziabavá Iosif, ag sanitar la jud, Patna Gheorghe,Gbimpu, of sanitar la judetul Patna Stefäriescu Stela, asistenta la Inspectoratul Capitalei Burciu Grigore, of, sanitar la judetui Gorj, Bejan Vera, sord de caritate, la Spitalul de bob sociale Bueuresti Misulescu Toma, of sanitar la lud Prahova, Frcu Stan, agent sanitar la Centra Caraiman Bucuresti Anca Alexandra, of, sanitar la jud, Botosani, Neanatu Mihai, of sanitar jud, Tutova, Rosu Gh, Petre, agent sanitar, jud, Dolj, Gavriloiu tefan, of sanitar la Spitalall Ialornita,, Voicu Constantin, agent sanitar, Cite Obedeni, jud Vlasca Roman Victoria, suprayeghetoare,circ, Basarabi Bucuresti, Prin deeizia Eforiei sanitare a judetului Arad Nr 95 din 1 Septemvrie 19, se aproba denaisia d-lui Bodarläu Petru, pe data de 1 Octomvrie 19, din postul de ca-, merist la Oficiul eforiei, Idim Nr 95 din 19, se declari vacanta postului do csmerist la Oficiall eforiei, pe data do 1 Octomvrie 19, care se va completa conform dispozitia-- nilor art 5, lit o din legea Nr 19, publicata in Monitorul Oficial I\Tr 98 din 19 MINISTERUL MUNCH, AS1STENTEI ASIGURARILOR SOCIALE Prin decizia ministeriald cts Nr 351 din 8 Octomvrie 19, d-1 Cismas Nicolae, orn de serviciu la CaMera de Muaca Arad, se pane in retragere pentru aranjarea drepturilor la pensie, pe data de 31 Octomvrie 19, pentru cauza de boald, contractatd in tin-null, insa nu din cauza serviciultd, Idem Nr, 5,1 din Septemvrie 19, d-ra Constantin Maria, se angajeaza temporar, pe data prezentdrii la serviciu, care nu poate depasi 5 zile in urma dela data pre-, zentei deciziuni, in calitate de inaterni in farmacie, la Casa Asigurdrilor Sociale Cluj, urmând a fi retribuit cu o diurna lunard de lei 3-0 Idem Nr 509 din Septemvrie 19, d-ra Palade Elena, se numeste provizoriu, pe data imediat urrnatoare publicdrii in Monitorul Oficial a prezentei deciziuni, in calitate de sora de caritate cl 3, coeficient fu'nctie 1;5, coeficient salarizare 1,, la Farmacia Casei Asigurarilor Sociale, Bacau, fiind plae tad din postul aflat vacant, pozitie 5; Idem Nr 805 din Octomvrie 19, d-1 Luprilescu David Ana, oficianti sanitar5; el XIV, la Casa Asigurarilor Sociale Arad, se pane in retragere din oficiu, Pe data 'de,noemvrie 19, spre a-si aranj a drepturile la pensie pentru caz de boalá contractatá in timpul insa nu 'din aauza setviciului Prin decizia d-lai director general' al Casei L O V, R Nr, 1 din 30 Octornvrie 19, se suspencla din functie pe data prezentei deciziuni panìt la terminarea cercetarilor, ful de hiroul Mihail Dumitru, dela Biroul I O V R de pe langa Prefectura jud, Bacau, contra caruia s'a 'deschis actiune publica pentru faptele preväzute de art, 505 din codul justiiei militare, pe timnul când nua mitul era sub arm?,

35 PLASA TÄRGOVL$TE g?) ; Z DENTJMIREA COMUNEI ),,rz PI 'A r=" COMITNICATE SI CIWULARI MINISTERIALE MINISTERUL COOPERATIEI SITUATIA repartifiei groduselor industriale pe cooperative yi gospoddrii Produse fieroase UNELTE GRICOLE,p, 3 c:, cl 1 j,-, ED! 1 1,,; - 1 i -,>- g1,- l' g zig1 1 ' "" - rr,g - a ()Uinta iii az conic ' " a ' - ),,' : 15 -t' 5 z rg 1 pi )) :!- -z;, `',,, ;u ạ,l,', tp, 1:, ' ^-, 1 Colanu 1 J Cazaci Dragomiresti :, Gura Sutii ' Lucieni i Mircea Veal, i Nucet , Poiana de Munte Piersinati Priseaca 8 5 " Raciu ' 1 StAnga ,5 1, 5 0 E 13 Sperteteni Suta Seaca Teis ' :3 1 Ungureni, E 1 VacAresti E PI,: SA VOINE,$TI It ) ) r, DENUMIREA COMUNEI c) cs -P_ c) +, ''gs;-'-' '-' +, 1,s, cf?,-si ct 'Z ' Etti 1-' a % Z 11,,,,, N P 'V oa = Ù ' -a C :' - '-' -, ;- o A r o - ', r,-,-, '1,,ṫ -1 Gt, -, 1 d tti d " o,, r,, ),!:_s '-8 Er )e ;,'"', -- C, r9 E3 ;- t c 5, 1 Barbulet Bolesti 0 1 lr C 3 Candesti Deal ! C Candesti Vale 1 1 / : Dragodttnesti Gheboeni Gemenea 9 1'i r Isvoare ,nesti 5 3 1r Mosteni Greci Pietrari Priboiu Raml Alb rát'arani " 38, 15 Iroinesti i ' 0 50 Total " 50,

36 PLASA VALEA MARE ti DENUMEREA COI1IUNEI z g ilai al -,,,--,-, Li rz; Produse fieroase Une Ito agricole -- t, C A, o ga, el t% - 1,o: 5-,; M c) " EI as m _ :t' -8 - Q Prod uz : i5-- twice _, P?, o ZS',e, 1:1 'E' v, -: gi c, gi 1 o it',' --:-- Pa; ii,: -, oz e, r_) 1 Butoiu Bogati V V BAdu1e0i V I Crilngurile ' GlAmbosa:ta ' 1 Gura Fon ! Hu1ube ti t Lude ti ti '! 9 Mr Deal ! V NIL Valea; umo n 1 so 1 : 11 Scheiul de Sus le Suseni V Q Valea Mare , I 1 1 Valea Caselor B B,à Z LASA BILOIURESTI ' DENUMIREA COMUNEI gl o < 1:1 - -aft "t e? i- g Produse fieroase e -?; Q t ;1 r) r) Tsi %) rd f al:3 - s- Z el, 3 pi Unelto 0% 1 tit: tr, avricole q -,-1 Rai vz emit e 1 Mimi Români Bleni Sarbi BMtita Bilciure0i : fi 5 Cituu BC Cojasca 11 ' Cornatel C 8 Corne0i 1 3 ' Debra C Finta C 11 Frasin C 1 Gheboaia C ( rcWi 9 1 1, C 1 Slobozia ilitard A tra 13 Ibriami V V V ', -

37 tuta' ohm 1 '0 DENUMIREA CONLINEI g t, ' i ; al Produse fieroase Unelte agricole - '-g' ' ä :i? C5 c, ) c) as ; F' c,t5, ; - ) ^' - 5 i 8 g ' P ', Ham Stofe Ata hotline ui easnlo, ct * N I BroOeni, ( Cobia de Jos, Cobia de Sus, ( Cojoearu o Cuparu Croitori Dragoclana Greci Ione0i ' ( Jugureni ' Mama Moabopni ' ', Morteni Puntea de Greci, 8 1 ' 1, $ T Vladimirescu Ulie ti Vi ina Total Soda ruffe MAU!WEI VOEVOD DENUMIREA COMUNEI 0 i pq,iibl P-nz a mt' 0 g, 1, Prod fieroaso Unelte agricole F C Cuie tr) "3 ct eri" rt: ' 1 m i'il "G -s HI, Obiecte uz casnie c!,)* Ft: D 1,,I, Annoa a I Aninoasa 0 8, BrAte ti 13 3, Bucpni 35 1, '5, Comi ani 30, V a V 1 Gttra Ocnitei 3 1,0j 8 U,30j A 3 3 Lazuri 1 0 I , 3 1 Matei Voevod q V Misvadul Jos 3 30, / Sus 15 ' gelleni 1 8, Ulmi,01 j Val Voevozior Viforâta 1 9, C' )g " i 1 c) U P:, t Z3 i i Total , o Is o c, Chibri- '11,- ines Mbeni cr, i Gorgota '

38 PLACA TITU Nr ext Denumirea cmugn ei, -''' a g :d pe!zi, i! i -a Fi i 'PRODUSE FIEROASE UNELTE AGRICOLE p C Lant Cuie Caele :'s 'T, -- 0 ;-, = 11,q Obiecte uz casnic Seceri Pig Sape Fr Lop Cas Grape F plg Ph Ciop Sodi, -,I Besteloaia ' 50 Bolovani ( 3 Branistea, ( Carpenis, ( ( Cost Vale ( q Crovu,,, '8 Cuza Voda ( /''9 Gaiseni, Ghinesti 1 8 0, ( 11 Odobe sti ( 1 Pitaru [ Potlogi i 0 0 ' (, 1 Titu Targ,, ( 15 Produlesti _ ( 1 Putu cu Salcia ( 1 Salcuta ( 18 Titu ( PLASA GHER GANI Nr at Denumirea comu nei 1 f" a g 0 t' 1, PRODUSE FIEROASE UNELTE AGRICOLE F C Lant 011ie Caele Sec Sape Fr Lop Cas, Grape F pig - FI g --'- Obiecte uz casnic -+ Pab ;;" Ciop Sea c') - 1 Balteni : : 39 8 ' a Baldana Brezoaele, C Boteni ( Colacu 3 1 g , ( V Contesti ( - - Ghergani Ghimpati,, ( 9 Lunguletu, i e Poiana de Jos ;, ( 11 Poiana de SuQ , ( 11 1 Romanesti ( 13 Serdanu 80 1 ' ( 1 Slob Moara ( 15 Stanesti ( 1 Tepes Voda , 8 5( " 1 Vizuresti ( 18 Vlkceni (, I ' I ' '

39 PLAS A PUCIOASA I:1,,) Dnnumirea comunei ""ra'w g AO, o Cuié Caele :',Ei Plug Fr Lp Cas Ph PRODun FIEROASE UNELTE AGRICOLE, I Fe 1 Lant o PRODTJSE uz casttic i i rn Ci " rapi ts E _ 03 1 BrAne0i i p Colibqi y Co1iba i Glodeni '5 laculete Valea Lung% Valea Lungg, Cric Valea Lung Ogrea :9, Vulc 13'ai ' Yule Panda le ' \ ZNAfoaia 1, Vu1e de Sus P FIEN -Deinnuirea comunei - E PRODUSE FIEROASE UNELTE AGRICOLE 0 3re P o Lant Cuie Caele Cs Sp Fr Lp Cas Ph PROD USE uz casuic 1 w 1 A - 0 Ciorapi,c3 "CI L srs lo to- 11 (k? txf Mideni C Bedoad Buciumeni Mani Magura Moroeni MOW Ili Piefroi1, Runcu Tfita Ursoiii Valea Leon' Vkfuri Vi inetui : so j , 1 0) '

40 990 MONITORUL OFICIAL (Partea I B) Nr131 MINISTERUL JUSTITIEI Directiunea judiciarä Prin decizia Nr 8501 din 9 August 19, s'a schimbat d-lui Nicolae Capra nascut la 11 Octomvrie 190, in comuna Salcia, judetul Mehedinti, domiciliat in Bucuresti, str Const Sex-ban Nr 15, numele sau patronimic de Capra, in acela de Caprescu, spre a se numi Nicolae Caprescu Prezenta se publica in extras, conform art 1 din legea Nr din 1 August 195 Dos 5/05/9 Frrn clecizia Nr 953 din 18 Octomvrie 19, s'a schimbat d-lui Marcel Feldstein, näscut la 1 Ianuarie 190, in Bucuresti, domiciliat in Bucurestil str Anton Pan Nr, numele sau patronimic de Feldstein, in acela de Flavian, spre a se numi Marcel Flavian Prezenta se publica in extras, conform art 1 din legea Nr din 1 August 195 Dos 5955/9 Prin decizia Nr 9880 din 31 Octomvrie 19, s'a schimbat d-rei Sulamita Leibovici, nascuta la 15 Mai 1915, in Galati, jud Covurlui, domiciliata in Bucucesti, str Iernei Nr 8 his, numele säu patronimic de Leibovici, in acela de Mora, spre a se numi Sulamita Mora Prezenta se publica in extras, con-, form art 1 din legea Nr din 1 August 195 Dos 5/118/9 Prin ecizia Nr din 11 0etomvrie 19, s'a schimbat d-lui David Pincu Aronovici, nascut la Aprilie 1915, in orasul judetul Covurlui, dom in Bucuresti, b-dul Tache Ionescu Nr, numele sau patronirnic de Aronovici, in acela Filipescu, spre a se numi David Pincu Fi!ipescu Prezenta se publica in extras conform art 1 din legea Nr din 1 Augurt 195 Ḋos Nr 5/83,9 ANUNTURI JUDICIARE MIN ISM? UL JUSTITI E1 Directiunea judiciarä 11:Ostend publieä aceasta conform art 8 die legea asupra numelui I:1r din 1 Ali- 'plat 19-15, spre,5tiinta a celora care ar rot facä In tampinare serisä Ministerul tit 1ustitie, In termenul previlzut de art, dir soseitata lege, D-1 Anatolie Weintraub, näscut la Noemvrie 1909, in Ismail, domiciliat In Bucuresti, sir Berzei Nr 3, a facut cerere acestui minister sä schimbe numcle sau patronimic de hionitorul Oficial i Imprimeriile Statului IMPRIMERIA CENTRALA Weintraub; in acela de Bradescu, spre a se numi Anatolie Bradescu Dos 51193/9: D-1 Ion Gh Ion, nascut la 31 Octomvrie 189, in Calärasi, judetul domiciliat in Bucuresti, str Sf Nicolae-Tei Nr bis, a facut cerere acestui minister sä schimbe numele sau patronimic de Ion, in acela de Georgescu, spre a se numi Ion Gh Georgescu Ḋos 519/9 911DONANTE JUDECATORETI Tribunalul Covurlui, sectia II Proces-verbal NI% 9 S'a luat in cercetare cererea de ordonanta facuta de cätre Banca Comerciala Româna, S A, sucursala prin petitia inregistrati la Nr din 19 i, prin care cere, ca, in conformitate cu dispozitiunile art din legea asupra cecului, sa se constate cà cecul emis de numita banca, la qalati, la 0 Octomyrie 19, asupra Bncii Nationale a României, sucursala Galati, in lei stabilizati , purtând Nr 80, la ordinul sau i remis pentru incasare d-lui Sami Kreisberg, functionarul bancii, a fost pierdut in drum spre B N R La apelul nominal facut s'a prezentat in camera de consiliu petitionara, prin d-1 avocat Trancu intimata B N R, prin d-1 avocat Opran Procedura fiind completä s'a dat citire lucrrtrilor dela dosar D-1 avocat Trancu, din partea reclamantei, av5:nd cuvântul, sustine in sensul cererii ce a facut si tere a se constata ca cecul emis de catre reclamanta la 0 Octomvrie 19, asupra Bancii Nationale a României, sucursala Galati, a fost pierdut de functionarul lor in drum spre Banca Nationala si a se declara nul acest cec D-1 avocat Opran, din partea intimatului nu se opune la admiterea cererii Noi, presedintele, Asupra cererii de ordonanta facuta de catre Banca Comerciala Româna, S A, sucursala Galati, prin petitia inregistrata la Nr din 19 si prin care cere, ca in conformitate cu dispozitiunile art si urm din legea asupra cecului, sa se constate ca cecul Nr 80, emis de numita la 0 Octomvrie 19, a- supra Much Nationale a României, sucursala Galai, in valoare de lei , stabilizati, a fost pierdut de fun ction n rul bancii, Samv Kreis- 13rg in drum spre B N R Având_ in vedere actele si lucrarile dela dosar si sustinerile partilor; 11=MIINSIIMMIEMENNSINMEMS,Z;MrtillealC1; Noemvrie 191 Având in vedere c, potrivit art, din legea asupra cecului, in caz de pierdere, sustragere sau distrugerea cecului, posesorul va putea instiinta despre aceasta pe tras i sa ceara anularea titlului printr'o cerere adresatä presedintelui tribunalului comercial al locului in care cecul este platibil Cererea va trebui sa arate mentiunile esentiale ale cecului Presedintele tribunalului, dupa e- xaminarea cererii, cum si a dreptului posesorului, va pronunta in eel mai scurt timp posibil o ordonanta prin care, specificând datele cecului, Il va declara nul in mainile oricui s'ar gäsi i va autoriza sa se faca plata cecului dupa 15 zile, dela publicarea ordonantei in Monitorul Oficial, daca intre timp detentorul cecului nu a facut opozitie Având in vedere ca din copia de pe adresa din 8 Oetomyrie 19 a Much Comerciale Române, catre Banca Nationala a României, sucursala Galati, a incunostiintat B N R, ca cecul Nr 80, la ordinul sau i remis pentru incasare d-lui Samy Kreisberg, a fost pierdut de acesta i Il declari nul si de nul efect in mâna oricui s'ar gasi, deci, a refuza onorarea lui in caz de prezentare Ca, deci, cererea de ordonantä prezidentiala de fata este intemeiata catä a fi adinisa ca atare; Pentru aceste motive, Ordona: Admite cererea facutä de care Banca Comerciala Româna, S A, sucursala Galati, str Colonel Boyle Nr 1, repiezentata prin d-1 Isidor Kahane i Const Rázesu, prim-procuristi, prin petitia inregistrati la Nr din 19 si prin consecintä: Declara nul si de nul efect cecul emis de numita banca, Nr 80, la data de 0 Octomvrie 19, in valoare de lei stabilizati, la ordinul c-au asupra Bincii Nationale, a României, sucursala Galati si remis spre incasare functionarului bancii Samy Kreisberg, in mâinile oricui S'ar gasi Autoriza facerea platii cecului dupé, 15 zile dela publicarea ordonantei in Menitorul Oficial Cu opozitie Data si cititä in camera de consiliu la 3 Octomvrie 19 PI esedinte, Ththlitriv Grefier, P Demetrescu Grrfa Tribunahelui Covarlvi, sectia Il Prezenta copie, fiind conforma cu originalul aflat la dosarul Nr 1 din 19 Grefier, P Dcinetrcscit Direetnt central, MAU SALAGF Nin

Legea nr317

Legea nr317 Tabel centralizator Pl x 419/2017 Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii Nr. crt. Legea nr.317/2004 Inițiativa legislativă Pl x 419/2017 1. Lege pentru modificarea și completarea

Mai mult

Legea nr 21/1991 legea cetateniei romane

Legea nr 21/1991 legea cetateniei romane republicata in M. Of. nr. 98 din 06/03/2000 Capitolul I - Dispozitii generale Art. 1 Cetatenia romana este legatura si apartenenta unei persoane fizice la statul roman. Cetatenii romani sunt egali in fata

Mai mult

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con

ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de con ORDIN Nr. 1453/M.34/18769/10161 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura Comisiei centrale de contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice,

Mai mult

Microsoft Word - roumanie-x.doc

Microsoft Word - roumanie-x.doc LEGE Nr. 21 din 1 martie 1991 *** Republicată Legea cetăţeniei române EMIS DE: PARLAMENTUL APARUTĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 98 din 6 martie 2000 *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 192/1999

Mai mult

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în

ORDIN nr din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în ORDIN nr. 4285 din 24 mai 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul universitar de licenţă în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În conformitate cu prevederile

Mai mult

AH19.doc

AH19.doc CONSILIUL LOCAL SEGARCEA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR R E G U L A M E N T U L PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL ORAŞULUI

Mai mult

Admiterea în învãtãmântulliceal ºi profesional de stat pentru anul ºcolar

Admiterea în învãtãmântulliceal ºi profesional de stat pentru anul ºcolar ADMITEREA în învăţământul profesional de zi cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2014-2015 Dispoziţii generale ART. 1 Admiterea elevilor în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, denumit

Mai mult

Ordinul MENCS nr. 5386/ modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aproba

Ordinul MENCS nr. 5386/ modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aproba MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE ORDIN pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul

Mai mult

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr , Bucureşti, sector 3, cod Tel.:

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr , Bucureşti, sector 3, cod Tel.: Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) Str. Matei Basarab nr. 55-57, Bucureşti, sector 3, cod 030671 Tel.: 0374.189.125; Fax: 0374.189.152 COMUNICAT DE PRESĂ În acord cu

Mai mult

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale

1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale 1. Scurt istoric al Curţii de apel Bucureşti Dacă ne raportăm la o anumită ierarhie a instanţelor de judecată, dar şi la competenţele de judecată ale acestora, putem aprecia că prima formă de organizare

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcției

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcției MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ CONSTANŢA - Comisia de concurs ANUNŢ DE CONCURS Pentru ocuparea funcției vacante de execuție de subofițer tehnic principal în

Mai mult

L 544/2001

L 544/2001 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR LEGE privind liberul acces la informaţiile de interes public SENATUL Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Accesul

Mai mult

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova Nr. 1381/ 22.05.2019 PRECIZĂRI privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate sesiunea 2019 Concursul

Mai mult

R E G U L A M E N T

R E G U L A M E N T M E T O D O L O G I E privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii doctorale pentru anul universitar 2014-2015 I. PRINCIPII Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi este Instituţie

Mai mult

ANUNT

ANUNT Consiliul Superior al Magistraturii Plenul HOTĂRÂRE Nr. 126*) din 1 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier

Mai mult

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE MINISTERUL AFACERILOR INTERNE JANDARMERIA ROMÂNĂ Inspectoratul General al Jandarmeriei Române A N U N Ţ În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Ordinului M.A.I.

Mai mult

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4829/2018 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Can't open file: 'legaturi.myd'. (errno: 145) Vigoare M.O.

ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4829/2018 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Can't open file: 'legaturi.myd'. (errno: 145) Vigoare M.O. ORDIN ADMINISTRATIE PUBLICA 4829/2018 Emitent: Ministerul Educatiei si Cercetarii Domenii: Can't open file: 'legaturi.myd'. (errno: 145) Vigoare M.O. 787/2018 Ordin privind organizarea si desfasurarea

Mai mult

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - DECIZIA Nr. 14 din 18 februarie 2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 18/12/2008 Dosar nr. 69/2007 Sub preşedinţia domnului prof.

Mai mult

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc

Microsoft Word - Legea nr. 544_2001.doc LEGE Nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Act de bază : Legea nr. 544/2001 Acte modificatoare #M1: Rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României,

Mai mult

HOTARARE nr. 250 din 8 mai 1992 (*republicata*)(**actualizata**) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publi

HOTARARE nr. 250 din 8 mai 1992 (*republicata*)(**actualizata**) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publi HOTARARE nr. 250 din 8 mai 1992 (*republicata*)(**actualizata**) privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit si din

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice local

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice local GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

Mai mult

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d

LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice d LEGE Nr. 182/2016 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile

Mai mult

ORDIN nr din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul pr

ORDIN nr din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul pr ORDIN nr. 5.550 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII,

Mai mult

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la

ORDIN nr din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la ORDIN nr. 5271 din 5 septembrie 2011 privind repartizarea cifrei de şcolarizare pentru ciclul de studii universitare de master în vederea admiterii la studii în anul universitar 2011-2012 În baza Referatului

Mai mult

Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea al

Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea al Ordonanță de urgență privind modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală, precum şi pentru unele măsuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul

Mai mult

HOTARAREA

HOTARAREA PROIECTE DE HOTARARI PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII BUCUR OBOR S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE 29.03.2019/01.04.2019 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU M E T O D O L O G I A DE DESEMNARE A MEMBRILOR CONSILIULUI PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT DE LA IOSUD

Mai mult

Romania. miciliul in In cazul in care unul dintre exemplarele registrului de stare civila este pierdut sau distrus, in totalitate ori in parte, acesta se inlocuieste printr-o copie intocmita de pe registrul

Mai mult

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU SATU MARE

COLEGIUL NAŢIONAL MIHAI EMINESCU   SATU MARE Colegiul Naţional Liviu Rebreanu - Bistriţa Str. B-dul Republicii Nr. 8 Cod 420057 Tel./Fax: 0263-231.112 Web: www.cnlr.ro, e-mail: rebreanu@cnlr.ro RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ŞCOLAR 2014-2015 COLEGIUL

Mai mult

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web : COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO

710200, BOTOSANI, ROMÂNIA, tel. 0231/512885, fax 0231/ pagina web :   COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BO COLEGIUL NAȚIONAL A.T. LAURIAN BOTOŞANI Anunță SCOATEREA LA CONCURS a unui post vacant de Administrator financiar I-studii superioare din cadrul compartimentului Contabilitate - perioada nedeterminată

Mai mult

LEGE nr

LEGE nr LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de interes public EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 23 octombrie 2001 Data intrarii

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE N E S E C R E T Dr.Tr.Severin Nr.494740/10.05.2019 INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN MEHEDINTI A N U N Ţ Având în vedere

Mai mult

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P

LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter P LEGE Nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Text în vigoare începând cu data de 7 octombrie

Mai mult

PROTOCOL DE COLABORARE

PROTOCOL DE COLABORARE UNIVERSITATEA SPIRU HARET BUCUREŞTI FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Şoseaua Berceni nr. 24, BUCUREŞTI sector 4 Tel./Fax 0213171900 E mail: ushefs@spiruharet.ro ROMANIAN MOVEMENT MC QUALITY ISO 9001

Mai mult

Sentință-șoc: Gruparea Moise, din Vâlcelele, a primit un total de peste 150 de ani de pușcărie

Sentință-șoc: Gruparea Moise, din Vâlcelele, a primit un total de  peste 150 de ani de pușcărie Sentință-șoc: Gruparea Moise, din Vâlcelele, a primit un total de peste 150 de ani de pușcărie S-a dat o primă decizie în dosarul nr. 8051/2/2015, înregistrat la data de 22.12.2015, pe rolul Curții de

Mai mult

Domnule general de divizie doctor,

Domnule general de divizie doctor, ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE UNITATEA MILITARĂ 01837 MIHAIL KOGĂLNICEANU ANUNŢ privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de personal civil contractual de consilier juridic debutant

Mai mult

0767 BIS bt:Layout 1.qxd

0767 BIS bt:Layout 1.qxd 30 Capitolul III Acordarea titlului de profesor-emerit în înv mântul preuniversitar Art. 47 Acordarea titlului de profesor-emerit semnific dobândirea de c tre cadrul didactic a unui nivel înalt de maturitate

Mai mult

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare

Pentru documentele inițiate de dumneavoastră care necesită antetul cabinetului ministrului, vă rugăm să utilizați acest șablon, completat cu următoare Nr. 57/11.02.2019 Aprob, Secretar de Stat, KOVÁCS Irina Elisabeta REGULAMENT SPECIFIC privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Național de Fizică Öveges József - Vermes Miklós, în limba maghiară,

Mai mult

LEGEA PRIVIND PRODUCEREA ARMAMENTULUI ŞI ECHIPAMENTELOR MILITARE :39:41 LEGE PRIVIND PRODUCEREA ARMAMENTULUI ŞI ECHIPAMENTELOR MILITARE I

LEGEA PRIVIND PRODUCEREA ARMAMENTULUI ŞI ECHIPAMENTELOR MILITARE :39:41 LEGE PRIVIND PRODUCEREA ARMAMENTULUI ŞI ECHIPAMENTELOR MILITARE I LEGEA PRIVIND PRODUCEREA ARMAMENTULUI ŞI ECHIPAMENTELOR MILITARE 21.12.2009 8:39:41 LEGE PRIVIND PRODUCEREA ARMAMENTULUI ŞI ECHIPAMENTELOR MILITARE I PREVEDERI DE BAZĂ Art. 1 Prin prezenta lege se reglementează

Mai mult

Microsoft Word - raport final Concurs Sofer.doc

Microsoft Word - raport final Concurs Sofer.doc PRIMARIA COMUNEI VERGULEASA COMISIA DE EXAMEN NR. 3612 / 08.05.2015 RAPORT FINAL Încheiat astazi 07.05.2015 Cu privire la examenul din data de 07.05.2015 (proba scrisă si proba de interviu) pentru ocuparea

Mai mult

acte constituire asociatii sportive

acte constituire asociatii sportive ACT CONSTITUTIV - PROCES VERBAL de constituire al Asociaţiei Sportive... încheiat la data de... În temeiul art.25 din Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi a prevederilor din noul Cod Civil,

Mai mult

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI METODOLOGIA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT Sesiunea septembrie 2019 I. Dispoziții generale 1. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere

Mai mult

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect

F-C-04/ Propuneri de proiecte primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior Nr. Crt. Cod proiect F-C-04/02.2016 Propuneri de e primite la termenul limita 12 februarie 2019 Proiecte de mobilitate în învațamantul superior 1 2019-1-RO01-KA103-061366 Universitatea Politehnica din Timisoara Timisoara Timis

Mai mult

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E D E C I Z I E Dosarul nr. 1ra-297/ iunie 2015 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în următoarea c

C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E D E C I Z I E Dosarul nr. 1ra-297/ iunie 2015 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în următoarea c C U R T E A S U P R E M Ă D E J U S T I Ţ I E D E C I Z I E Dosarul nr. 1ra-297/2015 23 iunie 2015 mun. Chişinău Colegiul penal lărgit în următoarea componenţă: Preşedinte Petru Ursache, Judecători Ghenadie

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2014 ORA 09:30 Descriere lucrare /2014 REÎNCADR

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2014 ORA 09:30 Descriere lucrare /2014 REÎNCADR ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 11 NOIEMBRIE 2014 ORA 09:30 Descriere lucrare 1. 23823/2014 REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR: 1) Nota Direcţiei resurse

Mai mult

PREFAŢA FOND : BANCA POPULARĂ FUNCŢIONARUL - BISTRIŢA Instituţia s-a înfiinţat la data de 10 ianuarie 1926, prin elaborarea actului constitutiv şi a s

PREFAŢA FOND : BANCA POPULARĂ FUNCŢIONARUL - BISTRIŢA Instituţia s-a înfiinţat la data de 10 ianuarie 1926, prin elaborarea actului constitutiv şi a s PREFAŢA FOND : BANCA POPULARĂ FUNCŢIONARUL - BISTRIŢA Instituţia s-a înfiinţat la data de 10 ianuarie 1926, prin elaborarea actului constitutiv şi a statutelor aprobate de Oficiul Naţional al Cooperaţiei

Mai mult

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc

Microsoft Word - METODOLOGIA_admitere_LICENTA_2019_2020.doc METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la studii universitare de licenţă în anul universitar 2019-2020 CADRUL GENERAL CAPITOLUL I: ORGANIZAREA ADMITERII Concursul de admitere

Mai mult

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ

CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţ CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR SESIUNEA 2018 Secţiunea I Dispoziţii generale Art. 53 (1) Coordonarea metodologică a

Mai mult

Nr

Nr INVENTAR: 804 ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BOTOŞANI AVOCATURA STATULUI BOTOŞANI INVENTAR, 1925-1953, 44 u.a. PREFAŢĂ Avocatura (Contenciosul) Statului la nivelul judeţului Botoşani, a funcţionat

Mai mult

Juridic ISJ Iasi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului ORDIN nr din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale

Juridic ISJ Iasi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului ORDIN nr din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului ORDIN nr. 5346 din 7 septembrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal În conformitate cu Hotărârea

Mai mult

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota

ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare /2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota ROMÂNIA Nr. crt. Număr lucrare PLENUL ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 17 DECEMBRIE 2015 ORA 09:00 Descriere lucrare 1. 28049/2015 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27437/2015

Mai mult

MINISTERUL INTERNELOR

MINISTERUL  INTERNELOR ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POROLISSUM AL JUDEŢULUI SĂLAJ Exemplar

Mai mult

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera

DECIZIA Nr. 9 din referitoare la interpretarea sintagmei „proces penal în curs” cuprinsa în art. 119 din Legea nr. 302/2004 privind coopera ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - SECŢIILE UNITE - Decizie nr. 9/2010 din 15/11/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 01/06/2011 Dosar nr. 10/2010 Sub preşedinţia doamnei judecător

Mai mult

Microsoft Word - Oferta publica MAPIC septembrie-decembrie 2016.doc

Microsoft Word - Oferta publica MAPIC septembrie-decembrie 2016.doc SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII MIHAI VITEAZUL - O F E R T A P U B L I C Ă - PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Mai mult

Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1 sector 1, BUCURESTI Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991 Cod unic de inregistrare Telefon/Fax:

Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1 sector 1, BUCURESTI Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991 Cod unic de inregistrare Telefon/Fax: Calea Grivitei nr. 8-10, parter, biroul 1 sector 1, BUCURESTI Nr. Inreg. Of. Reg.Com.J40/693/1991 Cod unic de inregistrare 1558154 Telefon/Fax: 021 312 96 39 E-mail: comunicare@nordsa.ro P R O I E C T

Mai mult

AS 24 EUROTRAFIC ROMANIA NETWORK v2

AS 24 EUROTRAFIC ROMANIA NETWORK v2 EUROTRAFIC STATIONS IN ROMANIA Stations : 205 MAY 2019 EUROTRAFIC TRUCK STATIONS IN ROMANIA Adunatii Copaceni MOL 087005 Adunatii Copaceni Șoseaua București-Giurgiu 4 44,26684 26,0539 Aiud - Transilvaniei

Mai mult

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de

Ordinul MEN nr. 3165/ aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de Ordinul MEN nr. 3165/2015 - aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru anul universitar 2015-2016 a fost

Mai mult

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş - România Rezultatele voturilor pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.

Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş - România Rezultatele voturilor pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S. Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz S.A. Mediaş - România Rezultatele voturilor pentru Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.N.G.N. ROMGAZ S.A. nr. 1 din data de 25 aprilie 2017

Mai mult

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m

Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru m Guvernul României Hotărâre nr. 68 din 01/02/2012 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 97 din 07/02/2012 Intrare in vigoare: 07/02/2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

Mai mult

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT

Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TIT Parlamentul României - Codul de Procedură Penală din 01 iulie 2010 - EXTRAS - Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală PARTEA GENERALĂ TITLUL V Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale

Mai mult

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ Data raportului: S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/ Data raportului: S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 26.03.2015 S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Braşov 500057 Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71;

Mai mult

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax , /int. 283, ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI SENATUL UNIVERSITAR Telefon/Fax 021-319.20.25, 021-319.19.00/int. 283, www.senat.ase.ro, e-mail: senat@ase.ro Hotărârea nr. 82/27.03.2019 cu privire la aprobarea

Mai mult

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ:

Ce trebuie să ştiţi despre divorţ: La ce vă folosesc căile de atac şi care sunt acestea Acestea vă dau posibilitatea să îndreptaţi greşelile săvârşite de instanţele de judecată, prin aducerea lor la cunoştinţa instanţelor superioare, care

Mai mult

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA METODOLOGIE privind ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ la FACULTATEA DE

Mai mult

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc

Microsoft Word - anunt concurs adj insp. ITPF TM.doc R O M Â N I A MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI DE FRONTIERĂ COMISIA DE CONCURS În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002, privind Statutul poliţistului şi ale Ordinului

Mai mult

STATUTUL L.S.H. Cap. 1. Dispoziţii generale Art. 1. Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara - prescurtat LSH, este persoană juridică de

STATUTUL L.S.H. Cap. 1. Dispoziţii generale Art. 1. Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara - prescurtat LSH, este persoană juridică de STATUTUL L.S.H. Cap. 1. Dispoziţii generale Art. 1. Liga Studenţilor din Facultatea de Inginerie Hunedoara - prescurtat LSH, este persoană juridică de drept privat, fără scop guvernamental, patrimonial,

Mai mult

Word Pro - DECIZIA 71.lwp

Word Pro - DECIZIA 71.lwp MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE PRAHOVA Serviciul Solutionare Contestatii DECIZIA nr.71 din 14 august 2008 privind solutionarea

Mai mult

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014

Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Noul Cod penal În vigoare de la 1 februarie 2014 t Noul Cod de procedură penală În vigoare de la 1 februarie 2014 Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ROMÂNIA [Legislaţie] Noul Cod penal ;

Mai mult

UJ_Ticlea-Concedierea paginat.mdi

UJ_Ticlea-Concedierea paginat.mdi Concedierea 1 ALEXANDRU ŢICLEA Academy of Romanian Scientists Splaiul Independenţei 54, 05009 Bucharest Romania Associated member CONCEDIEREA - Teorie şi jurisprudenţă - 2 Alexandru Ţiclea La elaborarea

Mai mult

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat

HOTĂRÂREA NR.16/ A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat HOTĂRÂREA NR.16/12.11.2018 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAODINARE A ACȚIONARILOR Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. Capital social subscris şi vărsat de 4,166,000 Lei În temeiul Art.113, Art.115 și al

Mai mult

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

UNIVERSITATEA SPIRU HARET UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI, BUCUREŞTI Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în cadrul programelor de studii universitare de licenţă ale

Mai mult

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130

Microsoft Word - ULTIMUL Reg 2012CRISS_Pag.130 Capitolul 9 - Criterii pentru acordarea punctelor la activitatea competitionala internationala oficiala, naţionala şi recorduri, pentru alcătuirea clasamentelor anuale pag. 301 - Clasamentul general cluburi

Mai mult

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI

COD USAMVBT PG 001- R090 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timişoara METODOLOGIE PRI METODOLOGIE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ ÎN UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI DIN TIMIŞOARA

Mai mult

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p

Indaco Lege5. Copyright (c) Indaco Systems Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 p Pagina 1 / 7 Guvernul României - Hotărâre nr. 112/2016 din 24 februarie 2016 Hotărârea nr. 112/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de

Mai mult

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D

DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr / A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT D DIRECŢIA MANAGEMENT ŞI STRUCTURI SANITARE CENTRUL DE RESURSE UMANE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ Nr. 30926/27.05.2019 A P R O B MINISTRU SORINA PINTEA REFERAT DE APROBARE Prin OMS nr. 1406/2006 au fost aprobate

Mai mult

APROBAT

APROBAT UNIVERSITARE DE LICENŢĂ LA UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI Regele Mihai I al României DIN TIMIŞOARA - în anul universitar 2019-2020 Admiterea în anul universitar 2019-2020

Mai mult

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticip

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticip GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA H O T Ă R Î R E cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate nr. 7 din 18.01.2019 (în vigoare 19.01.2019) Monitorul

Mai mult

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale

HOTĂRÂRE Nr din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale HOTĂRÂRE Nr. 1148 din 18 septembrie 2008 *** Republicată privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

Mai mult

MAZARE CONTRAATACA DIN SPATELE GRATIILOR – Fostul edil al Constantei Radu Mazare acuza Ministerul Justitiei pentru graba extradarii sale. Suspectat ca

MAZARE CONTRAATACA DIN SPATELE GRATIILOR – Fostul edil al Constantei Radu Mazare acuza Ministerul Justitiei pentru graba extradarii sale. Suspectat ca MAZARE CONTRAATACA DIN SPATELE GRATIILOR Fostul edil al Constantei Radu Mazare acuza Ministerul Justitiei pentru graba extradarii sale. Suspectat ca i-a calcat in picioare drepturile, MJ este obligat sa

Mai mult

APROBAT: Marcel Zambițchi Șef interimar al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii martie 2017 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, A

APROBAT: Marcel Zambițchi Șef interimar al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii martie 2017 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, A APROBAT: Marcel Zambițchi Șef interimar al Direcției generale comerț, alimentație publică și prestări servicii martie 2017 DIRECŢIA GENERALĂ COMERŢ, ALIMENTAŢIE PUBLICĂ ŞI PRESTĂRI SERVICII (mun. Chişinău,

Mai mult

ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL AN ŞCOLAR

ADMITEREA  ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL AN ŞCOLAR ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL ŞI PROFESIONAL AN ŞCOLAR 2015-2016 LEGISLAŢIE Învăţământ liceal de stat OMEN Nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si

Mai mult

OMEN NR.4792/ ORGANIZARE SI DESF EXAMEN BACALAUREAT NATIONAL 2018

OMEN NR.4792/ ORGANIZARE SI DESF EXAMEN BACALAUREAT NATIONAL 2018 ANEXĂ MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi

Mai mult

INSCENAREA BINOMULUI, DESFIINTATA DUPA 3 ANI – ICCJ l-a achitat definitiv pe procurorul Florian Manache, de la Parchetul Judecatoriei Rosiorii de Vede

INSCENAREA BINOMULUI, DESFIINTATA DUPA 3 ANI – ICCJ l-a achitat definitiv pe procurorul Florian Manache, de la Parchetul Judecatoriei Rosiorii de Vede INSCENAREA BINOMULUI, DESFIINTATA DUPA 3 ANI ICCJ l-a achitat definitiv pe procurorul Florian Manache, de la Parchetul Judecatoriei Rosiorii de Vede, trimis in judecata de DNA pentru pretinse fapte de

Mai mult

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO Tel.: Fax: Reg Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 Cluj-Napoca, RO-400084 Tel.: 0264-40.53.27 Fax: 0264-59.19.06 e-mail: math@math.ubbcluj.ro http://www.cs.ubbcluj.ro Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului

Mai mult

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nesecret MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ NESECRET INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERÃ IAȘI A N U N Ț În conformitate cu prevederile art. 27^35 lit. a),

Mai mult

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc

Microsoft Word - CMV ICHIM GHEORGHE IV BC 2016.doc Ministerul Finanţelor Publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Iaşi 1 Iaşi, str. Anastasie Panu nr.26 Cod poştal 70025 Tel: +0232/213332 Fax: +0232/219899

Mai mult

R O M Â N I A

R O M Â N I A R O M Â N I A MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE Unitatea Militară 02401 Alba Iulia A 2370/11.06.2019 Exemplar unic A N U N Ţ privind organizarea concursurilor de încadrare a următoarelor posturi de personal

Mai mult

ROMÂNIA

ROMÂNIA ROMANIA JUDEŢUL BUZAU MUNICIPIUL BUZAU - CONSILIUL LOCAL H O T A R A R E privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale Pieţe Târguri şi Oboare S.A. Buzău Consiliul Local al

Mai mult

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE

ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare /2015 Hotarare nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ROMÂNIA Nr. Număr crt. lucrare 1. 7098/2015 nr. 281< PLENUL ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MARTIE 2015 Descriere lucrare MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.

Mai mult

Microsoft Word - REGULAMENT FINAL 2013_ _2

Microsoft Word - REGULAMENT FINAL 2013_ _2 Capitolul 9 - Criterii pentru acordarea punctelor la activitatea competitionala internationala oficiala, naţionala şi recorduri, pentru alcătuirea clasamentelor anuale pag. 303 - Clasamentul general cluburi

Mai mult

Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr din 4 iunie 2019 REGULAMENTUL cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatel

Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr din 4 iunie 2019 REGULAMENTUL cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatel Aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514 din 4 iunie 2019 REGULAMENTUL cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier Capitolul I. Dispoziții generale 1.

Mai mult

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205)

(Microsoft Word - METODOLOGIA_de_concurs_pentru_ocuparea_posturilor_de_cerce\205) ACADEMIA ROMÂNĂ Institutul de Biologie Bucureşti METODOLOGIA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETARE VACANTE SAU TEMPORAR VACANTE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE BIOLOGIE BUCUREŞTI ACADEMIA ROMÂNĂ

Mai mult

PROCURORII DNA DAU BUNA ZIUA LA SRI – Dezvaluire incredibila facuta de un ofiter SRI: “Procurorul sef al DNA Brasov s-a deplasat la DJI Brasov, din pr

PROCURORII DNA DAU BUNA ZIUA LA SRI – Dezvaluire incredibila facuta de un ofiter SRI: “Procurorul sef al DNA Brasov s-a deplasat la DJI Brasov, din pr PROCURORII DNA DAU BUNA ZIUA LA SRI Dezvaluire incredibila facuta de un ofiter SRI: Procurorul sef al DNA Brasov s-a deplasat la DJI Brasov, din proprie initiativa, si mi-a prezentat, pe rand, doi procurori

Mai mult

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc

Microsoft Word - FONDUL DE LOCUINTE doc C U P R I N S Pag. I. FONDUL DE LOCUINŢE LA 31 DECEMBRIE 2018. 5 II. LOCUINŢE TERMINATE ÎN ANUL 2018.... 9 TABELE-în text- 1. Balanţa fondului de locuinţe, la 31 decembrie 2018... 5 2. Structura fondului

Mai mult

RAPORT ACTIVITATE

RAPORT ACTIVITATE RAPORT DE ACTIVITATE ANUL ŞCOLAR 2015-2016 COLEGIUL NAŢIONAL LIVIU REBREANU Bistriţa STRUCTURA CLASELOR PRIMAR: 19 clase GIMNAZIU: 13 CLASE LICEU:32 CLASE (20 profil real și 12 profil uman) TOTAL: 64 clase

Mai mult