CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR"

Transcriere

1 C. N. S. C. CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR Str. Stavropoleos nr.6 Sector 3,..., România,CP , CIF Tel Fax , În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea: DECIZIE Nr..../.../... Data:.... Prin contestaţia nr. 349/ , înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. 9328/ , formulată de SC... SRL, cu sediul în...,... nr....,..., înregistrată la ORC sub nr...., având CUI RO..., împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 4578/ , în ceea ce priveşte Lotul 2, emisă de către..., cu sediul în loc....,..., jud...., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de achiziţie publică organizată prin licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului, împărţit pe loturi, având ca obiect Servere de calcul, servere de calcul şi nod de reţea, cod CPV , , , s-a solicitat: anularea deciziei autorităţii contractante de declarare ca neconformă a ofertei sale, precum şi obligarea autorităţii contractante la refacerea fişelor ofertanţilor cu oferte conforme şi anunţarea ofertei declarate câştigătoare. În baza documentelor depuse de părţi, CONSILIUL NAŢIONAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIILOR DECIDE: Respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC... SRL, în contradictoriu cu... 1

2 Dispune continuarea procedurii de atribuire. Prezenta decizie este obligatorie pentru părţi, în conformitate cu dispoziţiile art. 280 din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare. MOTIVARE În luarea deciziei s-au avut în vedere următoarele: SC... SRL a formulat contestaţie împotriva adresei de comunicare a rezultatului procedurii nr. 4578/ , în ceea ce priveşte Lotul 2, emisă de către..., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de achiziţie publică organizată prin licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului, împărţit pe loturi, având ca obiect Servere de calcul, servere de calcul şi nod de reţea, cod CPV , , În fapt, contestatorul precizează că prin adresa nr. 4578/ , autoritatea contractantă i-a comunicat faptul că oferta depusă pentru Lotul 2 a fost respinsă ca neconformă. Ulterior, prin adresa nr. 426/ , contestatorul a comunicat autorităţii contractante următoarele aspecte: considerăm că dintr-o eroare de interpretare a legislaţiei în vigoare, aţi declarat oferta noastră ca fiind neconformă; cerinţă din caietul de sarcini se referă la capacitatea maximă de memorie suportată de server; după cum am precizat în oferta tehnică, echipamentul ofertat - extinderea memoriei până la valoarea solicitată - 512GB - chiar cu un număr mai redus de sloturi (16 faţă de 24), fiind un echipament de ultimă generaţie, care suportă memorii cu densitate şi viteze (2133MHz DDR4 faţă de 1333MHz DDR3) mult mai ridicate faţa de cel de la care s-au copiat specificaţiile ce au devenit astfel cerinţe în caietul de sarcini: Componenta Caracteristici - cerinţe Caracteristici - oferta Memorie Module de minim 4GB, min Module de 4, 8 sau 16 GB, RAM 24 porturi pentru instalare asigura aceeaşi scalabilitate plăcute de memorie pentru memoria instalabila - respectiv maxim 512GB cu 16 porturi pentru instalare plăcute de memorie Capacitate totala RAM de minim 12 GB instalata Capacitate totala RAM de 72 GB instalata 2

3 Capacitate maxima RAM ce poate fi instalata in server MINIM 512GB Viteza minima 1333 MT/s Advanced ECC, Memory Sparing sau echivalente Capacitate maxima RAM ce poate fi instalata in server: 512GB Viteza 2133 MT/s Advanced ECC, Memory Sparing - după cum observaţi oferta tehnică răspunde la cerinţa din caietul de sarcini, respectiv scalabilitatea memoriei cel puţin 512 GB; faptul că se oferă un echipament mai nou cu capabilităţi mai bune, ce poate asigura cei 512GB de memorie prin 16 sloturi şi nu prin 24 sloturi cum era în cazul echipamentelor mai vechi, nu poate fi un motiv de a considera oferta noastră ca fiind neconformă; pentru cei care nu sunt de specialitate, ca şi comparaţie, solicitaţi un motor de 512CP cu un număr de 24 cilindri şi respingeţi o ofertă care prevede un motor cu aceeaşi putere - 512CP dar realizat într-o tehnologie mai nouă cu doar 16 cilindri. Având în vedere cele prezentate, considerăm incorectă decizia Dvs. de a declara oferta noastră ca fiind neconformă şi vă solicităm să reanalizaţi oferta tehnică în conformitate cu prevederile legale, să declaraţi oferta... SRL ca fiind conformă şi să refaceţi clasamentul ofertanţilor. Sperăm că în urma celor prezentate veţi detecta eroarea menţionată şi veţi da curs cererii noastre de a rectifica decizia transmisa astfel încât să fie conformă cu prevederile legale precum şi pentru a evita procedurile de contestare la CNSC şi eventual la instanţa competentă. Contestatorul consideră că oferta tehnică pe care a depus-o răspunde cerinţei de scalabilitate a memoriei, respectiv în echipamentul ofertat se poate instala până la 512 GB memorie (în fapt până la 768 GB limita impusă de procesorul solicitat Intel E v3 având în vedere că, la acest model, controller-ul de memorie este integrat chiar în procesor). De asemenea, contestatorul apreciază ca fiind abuziv şi ilegal faptul că autoritatea contractantă impune ca la această valoare (512 GB) să se ajungă doar prin 24 sloturi şi nu acceptă echipamente mai noi, cu performanţe net superioare, care oferă o densitate superioară, ce permite aceeaşi scalabilitate 512 Gb memorie cu mai puţine sloturi (16), acest mod de analiză neputând fi justificat tehnic, strategic, logistic sau comercial. Mai mult decât atât, echipamentele ofertate sunt de ultimă generaţie şi mult mai ieftine raportat la oferta declarată câştigătoare a procedurii, respectiv cu aproximativ lei, fără TVA, mai ieftin. 3

4 În consecinţă, contestatorul solicită Consiliului să oblige autoritatea contractantă la anularea deciziei de declarare ca neconformă a ofertei depuse şi declararea ca şi conformă a acesteia, să refacă fişa ofertanţilor cu oferte conforme şi să anunţe oferta câştigătoare. În vederea soluţionării contestaţiei în cauză, prin adresa nr. 5005/ / , Consiliul solicită autorităţii contractante dosarul achiziţiei publice şi oferta tehnică a contestatorului, în copie certificată, în conformitate cu dispoziţiile art. 274, 213 şi din OUG nr. 34/2006. Prin adresa nr. 5028/ , înregistrată la CNSC sub nr. 9819/ , autoritatea contractantă transmite documentele solicitate precum şi punctul de vedere cu privire la contestaţia în cauză. În punctul de vedere, autoritatea contractantă apreciază ca fiind nefondate solicitările contestatorului, având în vedere că în caietul de sarcini publicat în SEAP au fost specificate, pentru Memorie RAM: Module de minim 4GB. min 24 porturi pentru instalare plăcute de memorie, Capacitate totala RAM de minim 72 GB instalată, Capacitate maxima RAM ce poate fi instalata în server MINIM 521GB, Viteza minima 1333 MT/s, Advanced ECC, Memory Sparing sau echivalente, iar în oferta D504/ , SC... SRL a modificat date din caietul de sarcini, prezentând alte valori decât cele solicitate pentru capacitatea maxima RAM ce poate fi instalată în server (512GB în loc de minim 521GB), respectiv Module de 4, 8 sau 16 GB, asigură aceeaşi scalabilitate pentru memoria instalabilă - respectiv maxim 512GB cu 16 porturi pentru Instalare plăcuţe de memorie, Capacitate totala RAM de minim 72 GB instalată, Capacitate maxima RAM ce poate fi instalata în server MINIM 512GB, Viteza minima 2133 MT/s, Advanced ECC, Memory Sparing. Autoritatea contractantă menţionează că nu s-au formulat obiecţii şi nu au fost solicitate clarificări de către nici unul din ofertanţi privind valoarea de minim 521GB din caietul de sarcini publicat pe SEAP. În opinia sa, falsificarea datelor din caietul de sarcini de către contestator a avut drept scop inducerea în eroare a comisiei de evaluare şi a CNSC, deoarece valoarea falsă de 512GB a fost folosită ca argument de către acesta pentru a-şi susţine contestaţia. În fapt, pentru a realiza cerinţa din caietul de sarcini privind capacitatea minima RAM cu cele 16 porturi ofertate de contestator, nu 24 porturi, câte au fost solicitate în caietul de 4

5 sarcini, este necesară folosirea unor module de memorie strict mai mari de 32GB, care sunt mult mai scumpe. În ceea ce priveşte afirmaţia contestatorului conform căreia, procesorul Intel E v3, având controller-ul în processor, suportă până la 768GB RAM, autoritatea contractantă subliniază că acest procesor poate accepta upgrade-uri la 768 GB RAM utilizând, de exemplu, 24 porturi (numărul minim solicitat în caietul de sarcini) populate cu plăcuţe de memorie de 32 GB. Ca urmare, serverul ofertat, cu 16 porturi, poate fi upgradat la 768 GB RAM doar dacă se instalează şi DIMM-uri de 64 GB, ale căror preţuri per GB sunt mai mari decât cele ale DIMM-urilor de 32 GB. Astfel, costurile ulterioare ale upgrade-ului RAM pot face din serverul cu 16 porturi un produs mai scump. Totodată, autoritatea contractantă susţine că oferta prezentată nu respectă cerinţa din caietul de sarcini privind memoria RAM, respectiv minim 24 porturi pentru instalare plăcuţe de memorie. Această condiţie a fost solicitată din necesitatea adaptării hardware-ului, la cerinţele crescânde de memorie RAM per core, pentru suportul computaţional offline al experimentelor de la LHC- CERN, cerinţe generate de upgrade-urile infrastructurii experimentale. De altfel, au fost solicitate minim 24 de porturi pentru a se putea reutiliza pe porturile neocupate ale noilor servere, module RAM aflate pe servere din centrul de calcul care sunt defecte sau nu mai pot suporta upgrade-uri de RAM şi care vor fi înlocuite de cele 20 de servere noi. În susţinerea afirmaţiilor de mai sus, autoritatea contractantă precizează că, din punct de vedere comercial, ia în considerare echipamente care îi pot permite up-grade la preţuri mai mici (memorii mai ieftine, dacă acestea sunt mai mici de 64 GB), prin utilizarea memoriilor vechi de la servere care nu mai funcţionează (plăci de bază arse/surse, etc.). Cu privire la cerinţa minim 24 porturi, autoritatea contractantă mai menţionează că aceasta nu este specifică echipamentului învechit, aşa cum invocă contestatorul, şi face trimitere la următoarele link-uri: products/system/lu/6018/sys-6018u-tr4.cfm; sites/doccontent/shared-content/data-shects/en/documents/dell PowerEdgeR630SpecSheet.pdf; GetDocument.aspx7docnamec ; us/en/systems/servers/racks/systemx/x3550-m4/#tab-techspecs. Referitor la oferta de 72 GB RAM, în configuraţia iniţială, autoritatea contractantă subliniază că, din punct de vedere tehnic, 5

6 contestatorul cunoaşte faptul că memoriile RAM pe servere se instalează în număr par, respectând regula balansării de plăcuţe de memorie pe fiecare canal (serverul are canale de memorie de la procesor la memorie, regula de instalare a acestora spune că din punct de vedere tehnic instalarea se face alocând pe fiecare canal memorie cu aceleaşi caracteristici tehnice de frecvenţă/viteză cât şi capacitate). În configuraţia ofertata (cu 16 porturi) această regulă nu poate fi respectată. Analizând susţinerile şi documentele depuse la dosarul cauzei, Consiliul constată următoarele:..., în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura licitaţie deschisă, în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică, având drept obiect: Servere de calcul, servere de calcul şi nod de reţea, cod CPV , , , prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr..../..., elaborând, în acest sens, documentaţia de atribuire aferentă. Potrivit cap. IV.2.1 din anunţul de participare, criteriul de atribuire ales este preţul cel mai scăzut, iar conform cap. II.2.1, valoarea estimată a achiziţiei, este de lei fără TVA. Valoarea estimată pentru Lotul 2 este de lei. Garanţia de bună conduită depusă de către contestator este în valoare de lei. În conformitate cu dispoziţiile art. 256 alin. (3) şi (5) din OUG nr. 34/2006, în cazul în care, în cadrul aceleiaşi proceduri de atribuire, autoritatea contractantă achiziţionează produse, servicii sau lucrări defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestaţie. Din interpretarea coroborată a normelor juridice anterior enunţate, precum şi din conţinutul contestaţiei, Consiliul urmează a lua în considerare că SC... SRL critică rezultatul procedurii de atribuire aferent lotului 2, urmând a se pronunţa, exclusiv, asupra acestuia. Procedând la analiza pe fond a cauzei, Consiliul reţine faptul că în urma analizării ofertelor depuse, oferta depusă de SC... SRL a fost declarată neconformă, aspect consemnat în raportul procedurii de atribuire nr. 254/ Ulterior evaluării ofertelor şi comunicării rezultatului procedurii de către autoritatea contractantă, pentru motivele evocate anterior, SC... SRL a depus la Consiliu contestaţia de faţă. 6

7 Având a verifica temeinicia motivului care a stat la baza deciziei de respingere a ofertei depuse de către SC... SRL, Consiliul constată următoarele: În cadrul caietului de sarcini, care reprezintă necesitatea autorităţii contractante, este precizat în mod expres că se doreşte la lotul 2 furnizarea produsului servere de calcul, având anumite specificaţii tehnice care sunt obligatorii. Astfel, în cadrul fişei de date a achiziţie autoritatea contractantă a menţionat la cap. IV.4) Prezentarea ofertei - IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice că Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerinţele aferente Caietului de sarcini. Cerinţele impuse prin prezenta documentatie de atribuire sunt considerate minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea în principal a cerinţelor minime sau al unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale solicitate în caietul de sarcini. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice depusă de ofertant sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) şi (2) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 34/2006 caietul de sarcini trebuie să conţină în mod obligatoriu cerinţele, prescripţiile, specificaţiile tehnice, metodele de testare, ambalare, etichetare, marcare care să permită lucrării să fie descrisă în mod obiectiv, în aşa manieră încât să corespundă necesităţilor autorităţii contractante şi să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa între operatorii economici. Necesitatea sau oportunitatea achiziţionării unui produs având anumite caracteristici tehnice, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă în parte, în funcţie de necesităţile obiective şi priorităţile comunicate de compartimentele din cadrul autorităţii contractante, relevante în acest caz fiind dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) şi art. 4 alin. (3) lit. a) din HG nr. 925/2006. În raport cu prevederile legale antemenţionate, rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că autoritatea contractantă nu doreşte achiziţionarea oricăror servere de calcul, deoarece necesitatea ei constă în achiziţionarea a 20 servere de calcul care să aibă minim 7

8 specificaţiile tehnice prezentate detaliat în cadrul caietului de sarcini şi necontestate ca fiind restrictive sau nelegale de către niciun operator economic interesat, respectiv pentru Memorie RAM: Module de minim 4GB, min 24 porturi pentru instalare plăcute de memorie, Capacitate totala RAM de minim 72 GB instalată, Capacitate maxima RAM ce poate fi instalata în server MINIM 521GB, Viteza minima 1333 MT/s, Advanced ECC, Memory Sparing sau echivalente. Riscul, ca în cadrul procedurii să participe şi chiar să câştige procedura un operator economic care nu poate executa în bune condiţii contractul, datorită faptului că în cadrul caietului de sarcini nu au fost impuse participanţilor anumite cerinţe tehnice, aparţine autorităţii contractante. Pentru demonstrarea îndeplinirii acestor cerinţe ale autorităţii contractante, contestatorul a ales să depună ofertă tehnică. Analizând oferta tehnică a contestatorului astfel cum a fost depusă de ofertant şi ţinând cont de faptul că potrivit prevederilor art. 3 lit. q) din OUG nr. 34/2006 care definesc noţiunea de ofertă ca fiind actul juridic prin care operatorii economici îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziţie publică autoritatea contractantă a constat în cadrul procesului verbal nr. 209/ că produsul ofertat de către SC... SRL pentru lotul 2 nu respectă cerinţa caietului de sarcini în care se solicită explicit ca serverul să beneficieze de minim 24 porturi pentru instalare plăcuţe de memorie, ci este precizat în oferta sa 16 porturi pentru instalare plăcuţe de memorie. Analizând oferta tehnică şi necesitatea autorităţii contractante expres detaliată în cadrul caietului de sarcini, Consiliul reţine faptul că într-adevăr în cadrul propunerii tehnice depusă de către contestator acesta a ofertat 16 porturi pentru instalare plăcuţe de memorie, Capacitate maximă RAM ce poate fi instalată în server MINIM 512GB şi nu 24 porturi pentru instalare plăcuţe de memorie, Capacitate maximă RAM ce poate fi instalată în server MINIM 521GB, aşa cum s-a menţionat în cadrul caietului de sarcini, cerinţă care nu a fost contestată în termenul legal. Rezultă fără putinţă de tăgadă faptul că produsul propus de către ofertantul contestator în cadrul ofertei depuse nu corespunde necesităţii autorităţii contractante astfel cum a fost detaliată în cadrul caietului de sarcini. Din analiza ofertei depusă de către societatea contestatoare, nu rezultă că aceasta şi-a asumat responsabilitatea de a furniza un 8

9 produs care să respecte, în mod obligatoriu, şi specificaţiile tehnice pentru Memorie RAM, din cadrul caietului de sarcini. Prin depunerea ofertei, contestatorul şi-a însuşit conţinutul întregii documentaţii de atribuire, deci implicit şi cerinţele expres detaliate în cadrul caietului de sarcini astfel că, potrivit art. 170 din OUG nr. 34/2006, avea obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire şi deci implicit cu cerinţele impuse în cadrul caietului de sarcini. Faţă de aceste aspecte, Consiliul reţine faptul că, prin oferta depusă, contestatorul nu a făcut dovada conformităţii produsului ofertat cu cerinţele obligatorii stabilite în caietul de sarcini şi care reprezintă necesitatea / exigenţele autorităţii contractante. Mai mult, riscul întocmirii ofertelor cade în sarcina operatorului economic el neputând să îşi invoce propria culpă ca motiv al întocmirii neconforme a ofertei potrivit principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Legislaţia în domeniu prevede că în cazul în care o ofertă nu satisface în mod corespunzător cerinţele caietului de sarcini este considerată, în conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. a) din HG nr. 925/2006, o ofertă neconformă, iar potrivit art. 37 din acelaşi act normativ, doar ofertele care nu se încadrează în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 36 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile. Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile şi numai pe baza criteriului de atribuire precizat în anunţul de participare şi în documentaţia de atribuire. Comisia de evaluare are obligaţia, conform art. 81 din HG nr. 925/2006 de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme. Raportat la cele evocate şi ţinând seama că printre atribuţiile comisiei de evaluare sunt şi cele de verificare a propunerilor tehnice prezentate de ofertanţi, din punct de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini şi a propunerilor financiare, aşa cum este prevăzut la art. 72 alin. (2) lit. f) şi g) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, Consiliul constată că această verificare s-a făcut cu rigurozitatea impusă de legislaţia în domeniu şi, pe cale de consecinţă, critica contestatorului privind nelegalitatea evaluării este nefondată, urmând să fie respinsă. Referitor la susţinerile contestatorului cu privire la impunerea anumitor caracteristici tehnice ale memoriei, Consiliul urmează să le respingă ca tardive, având în vedere următoarele aspecte: 9

10 - potrivit prevederilor art. 255 coroborat cu art alin. (1) lit. b) din OUG nr. 34/2006 orice persoană vătămată într-un drept sau interes legitim printr-un act al autoritatea contractantă ( ) poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, în termen de 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal; - cerinţa cu privire la Memorie RAM impusă în cadrul caietului de sarcini şi cu privire la faptul că Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite în totalitate cerinţele aferente Caietului de sarcini a fost cunoscută de contestator încă de la data de...; - de asemenea, nu a fost formulată nicio notificare în temeiul prevederilor art din OUG nr. 34/2006, acţiune/manifestare de voinţă gratuită şi care ar fi putut determina autoritatea contractantă, dacă considera necesar, să ia măsuri de remediere; - mai mult, contestatorul a ales, prin propria manifestare de voinţă să depună ofertă în cadrul acestei proceduri de atribuire, ceea ce implică o acceptare a tuturor cerinţelor autorităţii contractante şi oferind astfel posibilitatea acesteia de a verifica concordanţa propunerii tehnice cu necesitatea sa expres detaliată în cadrul caietului de sarcini. Pasivitatea contestatorului în aşteptarea rezultatului procedurii de atribuire, care, în fapt, echivalează cu atitudinea culpabilă a acestuia, nu poate justifica iniţierea la acest moment a unui demers judiciar pentru eliminarea/modificarea aspectelor reclamate cu privire la Memoria RAM a produsului aferent lotului 2. Nu este permis ca ofertantul să rămână în expectativă pe durata intervalului cuprins între data iniţierii procedurii de atribuire şi data comunicării rezultatului procedurii, sperând că va fi declarat câştigător şi ulterior va încheia contractul de achiziţie publică, iar după aflarea rezultatului să reclame specificaţiile tehnice ale lotului 2 detaliate în cadrul caietului de sarcini. În situaţia în care prevederile caietului de sarcini referitoare la Memorie RAM erau neclare/ nelegale/ restrictive/ specifice numai unor producători, contestatorul avea dreptul de a solicita clarificări potrivit art. 78 din OUG nr. 34/2006 sau potrivit art. 255 coroborat cu art din OUG nr. 34/2006, acestea aveau dreptul de a formula contestaţie, însă contestatorul nu şi-au exercitat acest drept, motiv pentru care şi-au însuşit, în mod implicit, aceste cerinţe. Prin necontestarea în termenul legal a cerinţei din caietul de sarcini, aceasta şi-a consolidat forţa obligatorie atât pentru 1 0

11 autoritatea contractantă, cât mai ales pentru operatorii economici interesaţi în participarea la procedura de atribuire. Faţă de toate aspectele de fapt şi de drept mai sus evocate, Consiliul, în temeiul art. 278 alin. (5) din OUG nr. 34/2006, va respinge ca nefondată contestaţia formulată de SC... SRL în contradictoriu cu... În temeiul art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, va dispune continuarea procedurii de atribuire. PREŞEDINTE COMPLET... MEMBRU COMPLET MEMBRU COMPLET Redactată în 4 (patru) exemplare originale, conţine 11 (unusprezece) pagini. 1 1