Art.2. - Secretarul comunei CORNU va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Art.2. - Secretarul comunei CORNU va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate."

Transcriere

1 CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al III-lea pe anul 2014 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile: a) art. 36 alin. (4) lit. a) raportate la cele ale art. 63 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. (4) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, b) art. 11 alin. (2), art. 49 alin. (12) şi (13) şi art. 73 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; analizând execuţia bugetului local pe trimestrul al III-lea pe anul 2014, ţinând seama de Hotărârea Consiliului Local nr.8 din 11 februarie 2014 privind aprobarea bugetului local pe anul 2014, luând act de : a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.9313/ ; b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu, înregistrat sub nr. 9314/ ; c)raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local; CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU adoptă prezenta hotărâre: Art.1. - Se aprobă execuţia bugetului local al comunei Cornu, la finele trimestrului al IIIlea pe anul 2014, pe secţiuni, prevăzută în Anexa care face parte integrantă din prezenta. Art.2. - Secretarul comunei CORNU va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate. Cornu, 28 noiembrie PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Ioan MANTA CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL COMUNEI, Daniela IANCU

2 Anexa la HCL nr.57/ CONT EXECUŢIE A. SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE 1. VENITURI lei Denumire cont Cont Prevăzut la TOTAL Cote si sume defalcate din impozitul pe venit Impozit pe venitul din transferul proprietatilor personale 3 Impozite si taxe pe proprietate Sume defalcate din TVA Taxa hoteliera Impozit pe spectacole Taxe pentru utilizarea bunurilor Alte impozite si taxe Venituri din proprietate Venituri din prestari de servicii Venituri din taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe Amenzi, penalitati, etc Diverse venituri Donatii si sponsorizari Varsaminte din sectiunea functionare pentru sectiunea de dezvoltare 16 Subventii de la bugetul de stat CHELTUIELI Denumire capitol Capitol Prevăzut la TOTAL Autorităţi publice Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi Alte servicii publice generale Ordine publica si siguranta nationala Invatamant Cultura, recreere si religie Asigurari si asistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului Agricultura, silvicultura, piscicultura Transporturi(drumuri)

3 B. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 1. VENITURI LEI Denumire cont Cont Prevăzut la TOTAL Sume defalcate din TVA Varsaminte din sectiunea de functionare Venituri din valorificarea unor bunuri Excedent Subventii de la bugetul de stat Sume primite de la UE CHELTUIELI Denumire capitol Capitol Prevăzut la TOTAL Autorităţi publice Invatamant Cultura, recree si religie Asigurari si asistenta sociala Locuinte, servicii si dezvoltare publica Protectia mediului Transporturi (drumuri) PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Ioan MANTA CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL COMUNEI, Daniela IANCU

4 PRIMAR 9313/ REFERAT DE APROBARE privind aprobarea aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al III-lea pe anul 2014 Art.49, alin.(12) din legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, prevede că Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta trimestrial, în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârşitul anului să nu se înregistreze plăţi restante. Având în vedere aceste articole, coroborate cu prevederile art.63 alineat (4) lit. b, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevede ca atribuţie a primarului întocmirea proiectului bugetului local şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe care le supune aprobării consiliului local, s-a întocmit contul de execuţie la sfârşitul trimestrului al III-lea pentru anul 2014 şi a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre pe care îl supun spre analiză şi aprobare Consiliului Local. PRIMAR, Cornel NANU

5 PRIMĂRIA COMUNEI CORNU BIROU BUGET LOCAL 9314/ R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al III-lea pe anul 2014 În conformitate cu art. 49, alin.12 din Legea 273 /2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare care prevede -«Ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenat în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locaă, astfel încât la sfârşitul anului : să nu se înregistreze plăţi restante ; diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte şi suma plăţilor restante, pe de alta parte, să fie mai mare decât zero.», propun spre aprobare contul de execuţie al bugetului local al comunei Cornu, pe cele două secţiuni la data de.(anexa sectiunile 1 şi 2). Veniturile totale prevăzute în bugetul local aferente anului 2014, conform H.C.L. nr.50/ , sunt în sumă de lei lei iar cheltuielile sunt în sumă de lei. Veniturile şi cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale, nu s-au înregistrat depăşiri la capitolele de cheltuieli şi nu au fost efectuate plăţi fără repartizări în capitole bugetare şi deschideri de credite. Veniturile au fost realizate in procent de iar cheltuielile in procent de 50.54%. Veniturile secţiunii de funcţionare au fost realizate în procent mai mare decât prevederile bugetare având în vedere plata cu anticipaţie a impozitelor datorate pentru a beneficia de bonificaţia acordată pentru plata integrală a impozitelor până la data de Veniturile secţiunii de dezvoltare nu au fost realizate la nivelul prevederilor bugetare din cauza faptului că nu s-au primit sumele pentru proiectele finantate din fonduri europene. Cheltuielile nu au fost realizate la nivelul prevederilor bugetare deoarece o parte din lucrările sau serviciile pentru care au fost prevăzute sume, nu au fost executate/prestate în totalitate, sau, deşi au fost executate/prestate, nu s-au depus situaţiile pentru decontare. şef Birou buget local Daniela CHIŢU