al Direcliei generale economie, reforme 9i relalii patrimoniale

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "al Direcliei generale economie, reforme 9i relalii patrimoniale"

Transcriere

1 ORDINE ADE ZI J a gedintei ordinare a Consiliului municipal Chipiniu din 4 iulie 2019 l. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier in Consiliul municipal Chigindu. RAPORTOR: Adrian Talmaci, secretar interimar al Consiliului municipal Chiqindu 2. Cuprivire la incorporarea recrulilor din municipiul Chigindu in serviciul militar in termen, serviciul militar cu termen redus sau in serviciul civil (de alternative) in aprilie-iulie2019. RAPORTOR: Eduard Loghin, comandant Centrul militar municipal Chiqinau 3. Pentru aprobarea raporhrlui privind anul executarea bugetului municipal ChiEindu pe RAPORTOR : Olga ljrsu, qef al Direcliei generale finanle 4. Cu privire la modificarea bugetului municipal Chigindu pe anul RAPORTOR : Olga ljrsu, qef al DirecJiei generale finante 5. Cu privire la aprobarea generale finanle. Regulamentului, organigramei 9i structurii Directiei 'RAPORTOR : Olga Ursu, ;ef al Direcfiei generale finanle 6. Cu privire la darea in folosinfd, prin contract de comodat a unor incdperi din str. Alexei Mateevici, 421str. Mihai Eminescu, nr. I B (etajul 1, subsol) Direcfiei cultur6 a Primdriei municipiului Chigindu (amplasarea muzeului,,grigore Vieru"\ RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, gef adjunct al Direcliei generale economie, reforme 9i relalii patrimoniale 7, Cu privire la organizarea intremarii ;i odihnei elevilor in vara anului RAPORTOR: Rodica Gutu, sef al Direc(iei generale educa{ie tineret gi sport

2 8. Cu privire la reorganlzarea Liceului Teoretic "Kiril gi Metodii" in complexul educalional Liceul-grddinifd "Kiril gi Metodii". RAPORTOR: Rodica Gufu, qef al Direcfiei generale educa{ie tineret qi sport 9. Cu privire la transmiterea in gestiune economicd a Direcliei educatie, tineret gi sport sectoml Rdqcani a imobilului grddinilei de copii nr. 28 din str. Magda Isanos, t6. RAPORTOR: Rodica Gufu, qef al Direcliei generale educafie tineret gi sport 10. Despre abrogarea deciziei Consiliului municipal Chiqindu nr.7/31 din "Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire Ia modul de acordare a tichetelor de masd unor categorii de angajali din domeniul protecfiei sociale gi culturii". RAPORTOR: Carolina Olaru, qef al Direcliei generale asistenli sociald 11. Cu privire la acceptarea iniliativei pentru procurarea bunului imobil cu nr. cadastral situat pe str. Calea Iegilor, municipiul Chi;innu. 12. Cu privire la asigurarea funcliondrii Gimnaziului internat nr. 3 din municipiul Chigindu. RAPORTOR: Vasile Chirtoca, consilier municipal 13. Cu privire la reamplasarea obiectivului preconizatin str. N. Dimo,713 RAPORTOR: Alexei lurcan, tef interimar al Directiei generale arhitectur5, urbanism gi relatii funciare 14. Despre h redaclie nou6, a Regulamentului privind bugetul civil in municipiul Chigin6u RAPORTOR: Vasile Chirilescu, Eef adjunct al Direcfiei relafii publice qi buget civil 15. Cu privire la delegarea de imputerniciri. RAPORTOR: Valeriu Bogdan, $ef al Direcliei asistenfd j uridici 16. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare, organigramei-tip, efectilului-limitd al statelor de personal gi structurii preturilor de sector. RAPORTOR: Valeriu Bogdan, ;ef al Directiei asistenqd j uridica

3 lt.despre operarea de modificdri in Contractul de Finanlare FIN Serapis N 20ll 0448 semnat intre Primdria municipiului Chi;inau Ei Banca Europeand de Investilii 1a gi in decizia nr. 3/5 din RAPORTOR: Octavian Lungg gef-interimar al DirecJiei generale transport public gi c[i de comunicatie 18. Despre operarea unor modificdri in decizia nr.9155 din "Cu privire la delegarea unor imputerniciri primarului general al municipiului Chigin6u". RAPORTOR: Valeriu Megca, director general al S.A. "Apd-Canal Chiqindu" 19. Cu privire la aprobarea structurii gi componenlei comisiilor administrative de pe ldnga preturile de sector. RAPORTOR: Valeriu Bogdan, Eef al Direcfiei asistenli juridicl 20. Cu privire la desemnarea membrilor Comisiei pentru solulionarea intampindrilor exproprialilor la propunerile de expropriere pentru lucrdrile de interes nafional de construclie a conductei de transport gaze nafirale pe direcfia Ungheni-Chigindu RAPORTORI: Nistor Grozavu, viceprimar al municipiului Chiginiu, Valeriu Bogdan, qef al Direcfiei asistenld juridicd 2.1. Cu privire la stabilirea Procedurii de elaborare aproiectelor de decizie. RAPORTOR: Valeriu Bogdan, $ef al Directiei asistenld j uridicl 22. Cu privire la aprobarea intenliei de aderare a Municipiului ChiEindu la Convenfia Primarilor privind Clima qi Energia. RAPORTOR: Valeriu Bogdan, Sef al Direcfiei asistenli j uridicd 23. Cu privire la dizolvarea, prin lichidare, a Institufiei Publice,,Teatrul municipal de Marionete". RAPORTOR: Valeriu Bogdan, gef al Direc{iei asisten{d j uridicd 24. Ct privire la operarea unor modificdri Ei completari in Statutul tntreprinderii muni cipal e,,p iatg C entral i". RAPORTOR: Eugenia Ciumac, gef al Directiei manasement financiar

4 25. Cu privire la aprobarea anteprenori. Programului municipal de suslinere a tinerilor RAPORTOR: Veronica Onufrei, Sef al Direcfiei economie, reforme gi dezvoltare durabild 26. Cu privire la aprobarea in redaclie noul a Regulamentului, organigramei qi statelor de personal ale Centrului Municipal de Plasament gi Reabilitare a Copiilor de Vdrsta Fraged[. RAPORTOR: Maria Jechiu, $ef al Centrului Municipal de Plasament li Reabilitare a Copiilor de Vdrsti Fragedd 27.Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei gi structurii Directiei generale urbanism gi amenaj are ateritoriului a Consiliului municipal Chigindu. RAPORTOR: Alexei lurcan, gef interimar al Direcliei generale arhitecture" urbanism 9i rela{ii funciare 28. Despre detimitarea unui teren proprietate publicd a statului din str. Cucorilor,49A (gestionar: Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova (Inspectoratul General pentru Situalii de Urgen![). RAPORTOR: Alexei furcan, $ef interimar al Direc{iei generale arhitecturd, urbanism 9i relafii funciare 29. Cuprivire la amplasarea unei parcdri auto multietajate pe teritoriul or. Chiginiu. RAPORTOR: Alexei Jurcan, $ef interimar al Direcliei generale arhitecturd, urbanism 9i relafii funciare 30. Cu privire la aprobarea insemnelor heraldice ale municipiului Chiqiniu gi a Regulamentului de utilizare a acestora. RAPORTOR: Nistor Grozaw, viceprimar al municipiului ChiEinau 31. Cu privire la operarea unor modificdri in decizia CMC nr. 6/18 din ,,Cu privire la transmiterea in proprietate privatd a unor apartamente din conful stingerii datoriei la plata pentru arenda funciari". RAPORTOR: Ion Burdiumov, $ef al Direcliei generale locativ-comunale gi amenajare A +

5 32. Cu privire la operarea de modificari in decizia Consiliului municipal Chigin[u nr. OlfO-tO din "Cu privire la reperfectarea relaliilor funciare de arenda a lotului de pamdnt din str. Carierei, 5 cu Uniunea conducdtorilor auto din Republica Moldova, dt Igor Neznaico qi dna Irina Lejniova". RAPORTOR: Ghenadie Dubtlq gef adjunct al locativ-comunale gi amenajare DirecJiei generale 33. Despre operarea unor modificdri in decizia CMC n. 7l4l din "Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea!u "Asocialia de gospodirire a spaliil or verzl" cdtre Consiliul local al or. Vadul lui Vod6. RAPORTOR: Sergiu CutP, Eef al i.u',,,a,socia!ia de gospoddrire a spafiilor vetz " 34. Cu privire La rcpartizarea profitului net oblinut in anul 2018 de cdtre intreprinderea municipala Regia "Autosalubritate"' RAPORTOR: Eugenia Ciumac, ;ef al Direcliei management furanciar 35. Cu privire la casarea creanlelor nerecuperabile ale intreprinderii Municipale Regia,,Autosalubritate". RAPORTOR: Eugenia Ciumac' gef al Direcf iei management financ iar 36. Cu privire la reorgani zarea) ), a Municipale,,Regia Transport Electric" 9i Municipale,,Parcul Urban de Autobuze" 'it6)' RAPORTOR: Eugenia Ciumac, Sef al Direcliei management financiar 37. Cu privire la receplionarea qi transnflterea relaliilor electrice exterioare cu punctul de transfonnare aie obiectivului "Refelele ingineregti exterioare la Complexul locative pentru angajalii din sfera bugetard, familii tinere 9i a unui complex de garaje din str. Ghioceilor, mun' Chi;indu". RAPORTOR: Alexandru Caftanat, gef interimar al Direcliei construcjii capitale 38. Cu privire la operarea de modifrcdri la decizia Consiliului municipal Chi;indu nr. 7/30 din 23 octombrie i decizia Consiliului municipal Chiqiniu nr-9129 din 16 ianuarie RAPORTOR: Rodica Gufu, $ef al Direcliei generale educafie, tineret 9i sport

6 39. Cu pnvire la formarea Scuarului in memona pre edintelui polonez Lech Kaczynski pe os. Hance ti. RAPORTOR: Alexandr Odințov, consilier Municipal 40. Cu privire la amplasarea unui teren de sport. RAPORTOR: Alexandr Odintov, consilier Municipal 41. Cu privire la aprobarea Regulamentului, organigramei i a efectivului limita al statutului de personal ale Directiei cultura a Consiliului municipal C_hi inau. RAPORTOR: Stela Mitriuc, ef interimar al Directiei Cultura 42. Despre substituirea anexei nr. 1 la Regulamentul Comisiei municipale privind restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensatii persoanelor supuse represiunilor politice, precum i achitarea compensatiilor in cazul decesului ca urmare a represiunilor politice, aprobat prin decizia nr. 13/6 din 27 decembrie RAPORTOR: Valeriu Bogdan, sef al Directiei asistenta juridica 43. Cu privire la achizitionarea containerelor cu volum de 1.1 m. RAPORTOR: Eugeniu Axentev, ef al IM Regia,,Autosalubritate" 44. Cu pnvire la aprobarea procesului verbal de casare a mijlocului fix al intreprinderii Municipale,,Autosalubritate". RAPORTOR: Eugeniu Axentev, ef al IM Regia,,Autosalubritate" 45. Cu pnvire la eficientizarea sistetnului de gestionare integrala a de eurilor municipale prin colectare separata, transportare, valorificare i eliminare finala a de eurilor. RAPOR TOR: Eugeniu Axentev, ef al IM Regia,,Autosalubritate" 46. Cu pnvue la aprobarea Regulamentului privind intretinerea animalelor de companie cu i fara stapan in municipiul Chi inau i a Regulamentului privind capturarea, transportarea, evidenta i ingrijirea cainilor i a pisicilor rara supraveghere i fara stapan din municipiul Chi inau. RAPORTOR: Eugeniu Axentev, ef al IM Regia,,Autosalubritate" 6

7 47.Cu privire la excluderea costului de bilant a apartamentelor pivatizate din evidenla contabila a Autoritdlilor administrafiei publice locale gi a Direcfiei generale locativ-comunald 9i amenaj are. APORTOR: Ion Burdiumov, ief al Directiei generale locativ-comunale 9i amenajare 48. Cu privire la transmiterea la balan!6 Direcliei educa,tie, tineret 9i sport sectorul Buiucani a valorii contabile in urma investifiilor capitale in imobilul din str. $tefan Neaga, 19, de i.s. CruS "Registru" (succesor Agentia Servicii Publice). 49. Cu privire la transmiterea in administrare a unor incdperi nelocative (bazine de inot), din str. Independenfei,23, lit. A (parter). 50. Cu privire la aprobarea actelor de inventariere a bunurilor imobile aflate in proprietatea Consiliului municipal Chigin[u gi a societdlilor pe ac{iuni in care Consiliul municipal Chiqindu de{ine cote-pirfi, la situalia datei de 0l Cu privire la prelungirea relaliilor contractuale de localiune cu reamplasarea din inciperile sihrate pe str. Trandafirilor, l3l3 lit. A (demisol) in incdperile din bd. Traian, 23ll lit. A sec{ia 6 nivelul lp qi tn tncdperile din str. Kiev, 2 lit. A (demisol, etajul 1) Asocialiei Obgtegti "Liga Veteranilor Rdzboiului din Afganistan". 52. Despre operarea unor modificlri in decizia I4l4-7 din ,,Cu privire la darea Dacia, 37lI Lit. A (subsol, parter, etaj tehnic) Chi;indu". Prim6ria municipiului Chiqindu nr. in arendi a unor inclperi din bd. Societalii invalizilor din municipiul RAPORTOR: Vladimir Iermicioi, qef adjr:nct al Directiei generale economie, reforme gi relatii patrimoniale 53. Noti informativi privind insolvabilitatea S.A. "AUTOCOMTRANS". RAPORTOR: Valeriu Bogdan, $ef al Direcliei asistentd j uridic[ 54. Noti informativd privind executarea hotdrarilor instanfei de judecat6 cu privire la asigurarea cu spafiul locativ. RAPORTOR: Valeriu Bogdan, gef al Direcfiei asistentd juridic[ CORAPORTOR: Ion Burdiumov, $ef al DirecJiei generale locativ-comunale ;i amenajare 55. Cu privire la autorizarea comercializarii automobilului VAZ RAPORTOR: lon Uzun, director al Parcul..Dendrariu" I.M.

8 56. Cu privire la inilierea procedurii de reorganizare prin ffansformare a i.vt. "Binefbcdtorul" in Institulia Publicd "Institutul de Cercetare qi Inovare in Economia Local6". RAPORTOR: Valeriu Bogdan, ;ef al Direcliei asistenli j uridici 57. Cu privire la reorganizue1 prin fuziune (absorblie) a intreprinderii Municipale "Piafa Centrald" (entitate absorbanti) Ei a Intreprinderilor Municipale de alimentalie publics "Adolescenla" qi "DIETA - VITAS" (entitili absorbite). RAPORTOR: Valeriu Bogdan, $ef al Direcliei asistenfd juridica 58. Cu privire la reorganizara gi aprobarea Statutelor intreprinderilor de alimentalie publicd din rnunicipiul Chigindu. RAPORTOR: Marcel Zambigch ;ef al Direcliei generale comer!, alimenta{ie publicd qi prestdri servicii 59. Cu privire la edificarea bustului,,vespasian ERBICEANU" pe adresa str, Teilor, Cu privire la delimittlrea unor terenuri proprietate municipal[ in domeniul privat in cartierul locativ str. Bucovinei/Calea Orheiului. 61. Cu privire la expunerea la licitalie funciara prin vdnzare - cumpdrare a unui lot de pdm6nt din str. Vitalie Tubiric, pentru de{indtorii de terenuri adiacente. RAPORTOR: Alexei furcan, gef interimar al Direcfiei generale arhitectur[, urbanism gi relalii funcibre 62. Despre executarea unei hotdriri de judecatd qi stabilirea relaliilor funciare de arendare a lotului de pdmdnt din str. Alba Iulia, 79 cu SRL " ONVARO-CON". 63. Cu privire la executarea hotdrdrii de judecati irevocabild Ei operarea unor modific[ri in configura{ia lotului de"pdmdnt cu numdrul cadastral din str. Uzinelor, 203, proprietate privatd a Societdlii cu rispundere limitata,,consor & COM''. RAPORTOR: Alexei Turcan, gef interimar al Directiei generale rhitecturd, urbanism gi relajii funciare 64. Cu privire la vinzarea-cumplrarea u or loturi de pimdnt din str. Vovinfeni, suplimentare terenurilor proprietate privati ale Societafii cu rdspundere limitatd ''GONVARO CON". RAPORTOR: Alexei Turcan, ief interimar al Direc{iei generale arhitecturs, urbanism gi rela{ii funciare

9 65. Cu privire la examinarea unor cereri privind transmiterea in arendi a unui lot de pdmdnt din str. Lev Tolstoi qi adjudecateaterenului la licitalie. RAPORTOR: Alexei Turcan, 9ef interimar al Direcfiei generale arhitecturi, urbanism gi relajii funciare 66. Cu privire la atribuirea in proprietate privati l. Cu privire la atribuirea in proprietate privatd a terenului din str. Podgorenilor, dnei Rr Patrag. 2. Cu privire [a atribuirea in proprietate privati a unui lot de pimdnt din str. A. Corobceanu, dlui V Pavlovici. privati a unui lot de pimdnt din str. 3. Cu privire la atribuirea in proprietate Pefficani,,yA," dnei N Onciu. 4. Cu privire la atribuirea in proprietate privati a unui lot de pbmdnt din str. Frumoasa, dlui R furcan. 5. Cu privire la atribuirea in proprietate privati a unui lot de pimdnt in cartierul locativ din str. BucovinerlCaleaOrheiului, dnei A Chisari-Rurak. 6. Cu privire la atribuirea in proprietate privatd a unui lot de pdm6nt in cartierul locativ din str. Bucoviner/calea orheiului, dnei R, Ganea. 7. Cu privire la atribuirea in proprietate privatd a unui lot de pim6,nt din str. Cdldraqi,, dnei A Botezatu. 8. Cu privire la atribuirea in proprietate privat[ a unui lot de plmant din str. Bogdan Mazniuc. Petriceicu Ha;deu, dlui M g. Cu privire la atribuirea in proprietate privatd a unui teren din str. Mitropolit Gavriil Bdnulescu-Bodoni,, dlui Tr ' Cazacu. 10. Cu privire la atribuirea in proprietate privatd a terenului din str. Constructorilor, dlui S Blanari I l. Cu privire la atribuirea in proprietate privatd a terenului din str. Ipate Soroceanu, dnei A Ivanova. 12. Cu privire la atribuirea in proprietate privati a terenului din str. Gavriil Muzicescu,,dneiL Pisla. 13. Cu privire Ia atribuirea in proprietate privatd a unui teren din str. Hipodromului dlui Vr Tcaci. RAPORTOR: Alexei lurcan, gef interimar al Direcliei generale arhitecturd, urbanism gi relalii funciare 67. Cu privire la atribuirea in proprietate privati comunl l. Cu privire la atribuirea in proprietate privata comund a Alecsandri, dlor t Ei G Susanu, A-- gi Ar Ersov, E, - Secrieru, N- Budac. 2. Cu privire la atribuirea in propriate privatd comund Tolstoi, dnei A Budu 9i dlui I Istratii. terenului din str. Vasile si Vr Bodiu. A terenului din str" Lev 9

10 3. Cu privire la atribuirea in proprietate privati comun[ a unui lot de pdmdnt din str. V. Varzaru, dlui V' Botezat 9i dnei S'' Glavan' 4. Cu privire la atribuirea in proprietate privatii comun6 a terenului din str. Mihai Eminescu, 51, membrilor Asocialiei de Coproprietari in Condominiu "NR ". 5. Cu privire la atribuirea in proprietate privatd comuni a terenului din str. 3l August 1989, nr. dlor o qi o Grosu, dtui ci Budu, dlui vj striistean, dlor A $i v, Budu, dlor I $i R Istratii. 6. Cu privire la atribuirea tn proprietate privati comund a unui lot de pdmant din str. Butuceni, dlor Zi Coceban 9i V Sibov' 7. Cu privire la atribuirea in proprietate privati comund a terenului din str. Criuleni, dloro - BogoevqiV Bogoev. g. Cu privire la anibuirea in proprietate privatd comun[ a terenului din str. Arhanghel Mihail, 55 9i 55/1. 9. Cu priiire la atribuirea in proprietate privat5 comund a terenului din str. Suceava, dlui Vr Afanasiev 9i dnei O Platon' gef interimar RAPORTOR: Alexei lurcan, al Direcliei generale arhitecturd, urbanism gi rela(ii funciare 68. Cu privire la autentificarea dreptului de proprietate privatd asupra lotului de Patlati' pement din str. Timf, dnei M 69. ^Cu privire la autentih.*ru dreptului de proprietate privatl comund asupra lotului Oe pamant din str. Sf. Vineri,, dlor M; Baractariu, P Baractariu, S Baractariu gi E' Baractariu. 70. Cu privire ia autentificarea dreptului de proprietate privatd comund asupra lotului Grajdean qi dnei S ae iamant din str. Simeon Muraf4 dlui A Gorbatii. 71. Cu privire la stabilirea relafiilor funciare de arendi RAPORTOR: Alexei Jurcan, qef interimar al Directiei generale arhitecturd, urbanism.qi relatii funciare l. Cu privire la prelungirea termenului de arendare a lotului de plmant din str. Alecu Rusio, 6115, Firmei de producfie qi comerf,,barbus" S'R'L' Z. Cu privire ia stabilirea relaliilor funciare de arendi a lotului de pimdnt din bd. Grigore Vieru, 15 cu Cooperativa de Construclie a garajelor nr' 162' 3. Cu lrivire la stabilirea relaliilor fr.urciare de arendh a unor loturi de pamant din sh' Voluntaril or, I 54, cu intreprinderea individuala.,moldovanu VIOREL"' 4. Cu privire la reperfectarei relafiilor de folosinfi a lotului de plmant din bd' Decebal, 93, Bisericii Ortodoxe cu Hramul "Tuturor Sfinlilor Romani"' t0

11 5. Cu privire la stabilirea relatiilor funciare de arendare a unui lot de pamant din str. Petricani, 19/1, cu S.R.L.,,BELNIS". 6. Cu privire la stabilirea relatiilor funciare de arenda a lotului de pamant din str. Hristo Botev, cu M Victor. 7. Cu privire la darea in arenda a unui lot de pamant suplimentar celor private din str. Vasile Lupu, 16/1 i 18/1 Societatii cu raspundere limitata "MARVIC". 8. Cu privire la reperfectarea (prelungirea) relatiilor funciare de arenda a loturilor de pamant din Calea Mo ilor, 40, cu Societatea cu raspundere limitata,,madeco Prim". 9. Cu privire Ia reperfectarea relatiilor funciare de arendare a lotului de pamant din str. Ismail, 83 cu SRL "MAXIGAZ". 10. Cu privire la reperfectarea relatiilor funciare de arenda a lotului de pamant din str. Bucuriei, 1/1 cu SRL "MAXIGAZ". 11. Cu privire la reperfectarea relatiilor funciare de arenda a lotului de pamant din str. Ion Pelivan, 2/1 cu SRL "MAXIGAZ". 12. Cu privire la reperfectarea relatiilor funciare de arenda a lotului de pamant din str. Miorita, 3/6, cu S.R.L.,,MAXIGAZ". 13. Cu privire la stabilirea relatiilor funciare de arenda a lotului de pamant din Calea Orheiului, 113/2 cu Asociatia de coproprietari in condominiu nr Cu privire la reperfectarea relatiilor funciare de arendare a unui lot de pamant din str. Gheorghe Co buc, cu dl I Tcaci i dna I _ Danu (in devalma ie). 15. Cu privire la reperfectarea relatiilor funciare de arenda a lotului de pamant din str. Moara Ro ie cu B.C. "Victoriabank" S.A. 16. Cu privire la atribuirea in proprietate private i reperfectarea relatiilor funciare de arenda a unor loturi de pamant din Calea Ie ilor, dlui A Leanca i dnei A Bunescu -Leanca. 72. Cu privire la privatizarea terenului aferent RAPORTOR: Alexei Turcan, ef interimar al Directiei generale arhitectura, urbanism i relatii funciare 1. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societatii cu raspundere limitata,,acor-original-com" din str. Doina, Cu privire la privatizarea terenului din str. Pietrarilor, 2, aferent obiectivelor private ale Societatii comerciale "TRANSVEMIRS" S.R.L. 3. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivelor private ale Societatii cu raspundere limitata "AR TIZANA" din str. Academiei, 13/1. 4. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Societatii comerciale "MIVARO GRUP" S.R.L. din str. Ciuflea, Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al SRL,,VIOLA'' din bd. Dacia, 60/9. l l

12 6. Cu privire la privatizarea terenului din str. Columna,, aferent obiectivului privat al dnei M Amaut. 7. Cu privire la privatizarea terenului aferent obiectivului privat al Firmei,,DUB LU V" S.R.L. din str. Uzinelor, 14/1. RAPORTOR: Alexei Turcan, ef interimar al Directiei generale arhitectura, urbanism i relatii funciare 73. Despre operarea unor modificari in decizia Consiliului municipal Chi inau 1. Despre operarea unor modificari in decizia Consiliului municipal Chi inau nr. 6/48-21 din ,,Cu privire la darea in arenda a unui lot.de pamant din str. Sfatul Tarii, 67/1 S.A.,,RENET". 2. Despre operarea unor modificari in configuratia lotului de pamant cu numarul cadastral din Drumul Viilor, (proprietara dna A Burevschi). 3. Despre operarea unor modificari in hotarele terenului cu numarul cadastral , aferent imobilului proprietate privata al Societatii cu raspundere limitata,,nicolux-construct" din Calea Orheiului, 90, i darea in arenda a unui lot de pamant din Calea Orheiului, Despre operarea unor modificari in configuratia lotului de pamant cu numarul cadastral din str. Frumoasa,, (proprietar dna V Tricolici). 5. Cu privire la operarea unor modificari in decizia Consiliului municipal Chi inau nr. 2/40 din Despre operarea de modificari in configuratia lotului de pamant din str. S. Timo enco, (proprietar, dl A Ciuclea). 7. Despre operarea unor modificari in configuratia lotului cu numarul cadastral i darea in arenda a unor loturi (din str. Bariera Sculeni, 9a). 8. Despre operarea unor modificari in hotarele terenului cu num. Cadastral, proprietate privata a dlui V Tepordei și dnei V. Tepordei ( coproprietari in devalma ie) din str. Danubius, 9. Despre operarea de modificari in hotarele terenului cu numarul cadastral, proprietate privata a dlui M Sugac i dnei 0: Sugac ( coproprietari in devalma ie) din str.-danubius, - RAPORTOR: Alexei Turcan, ef interimar al Directiei generate arhitectura, urbanism i relatii funciare _...J Secretar interimar al Consiliului,,,..,.,. --,,..,,/ 1/, /-'.-.,, /.,,,_.,..1/,: t'c G.. I, /,' L Adrian T ALMA CI _. 12