"#f:lil" ;:::'ff;iiijilf;,t1t {08;';),;'; i,';i r iliurui rudetean Atba, prin care s-a

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download ""#f:lil" ;:::'ff;iiijilf;,t1t {08;';),;'; i,';i r iliurui rudetean Atba, prin care s-a"

Transcriere

1 ROA.{ANrA JUDETUL ALBA COMUNA BUCUM CONSLUL LOCAL T el/ fax: 25 g 7 B 4t t2 ; emai :primaria. com HOTAFAR"tirtr l,,t.5o privind.".tin"u,.tlno',t;3,1;;l' l"u, o" anut 22 consiliul Local al comunei Bucium, jude{ul Allra, intrur i: in sedin ta ordinara, publica, la data de 3r.8.22, Avand in vedere: proiectul de hotarare nr'562/ , initiat d r primarul cornunei Bucium, prin care propune rectificarea bugetului local pe anui_2a2; Referatul de aprobare, intocmit de Primarul com r.rei Buciu m, la proiectul de hot6r6re X!l{!i!rii;8'22' prin care se aratd cd' aprcbar*a.":'ifi"arlo. uus"rui,,.rrrin* autorlallor Raportur de specialitate nr. 59/1gg.22r);info,:ni; de consirier superior,, ' prin care se propune rectificarea bugetuhri"i;;;ri;r anul 22,.u urn,or" a arocarii unor sume de catre Adminisiratia Judeteana a Finanielor 'uil;oe atua, consitiu i ;ua"tean Alba si Directia de sanatate Publica, u i"ititaurit ;;;;;"r*liirug.ture prognozate si repartizarea ror pentru alte capitole de cheltuiald, precum si incasr.rea.oio,. r"nitrri peste *ele bugetate; adresa ABGsrz11.48/ u aa,niniiri,,ulri ruo.r.n" u rri*nt.ro. publice Alba, prin care sa arocai suma de 22. rei pentru asislenta s'ciara; "#f:lil" ;:::'ff;iiijilf;,t1t {8;';),;'; i,';i r iliurui rudetean Atba, prin care sa avizele favorabile ale comisi.i a"'specialilate nr'.r.comisia pentru activitati economice, financiare, munca si protectie. r".i"l,.;"rii;r" rl a rii,,"i;,.ina, comis l"l ni.z'comisia pentru : fi.,r,,l#:::,.?# teritoriului si urbanism,p;,,t*ri; ;,, tiu qi turism, Legii 5122,, de.aprobare a bugetului de stat pe ilnr r. 22; art'4' art'5 arin'(r) lit.a; d;, arin.1:;_si arir.+,?)ji, :*r?ri?,1. 19 arin.(2), art.25, art.26, :k'ltlliiiiill?;tr1;1ijift:.f;;i,i ('il;; ii;;; ia6,privinj,"1r" pub,ice,oca,e, art.125 si t2g atin,tzl, tit.bilouo.at cu alin.(,,t) it.a) din OUG 57/219 privind Codul Adrninistrativ; Legii 5/22 privind finanlele publice, c u moclifi r irile gi completdrile ulterioare; att'39 alin'(1) lit'c) din Legea con'auiririiiii nr.82 din 24 decembrie rggl (**republic atd**); pentru ;tk?:;"y::"r::r1^"y;:::2(*republi,;atda') pri,,ind normete de tehnics regislativd Page t t,f 2

2 Legea nr'52 din 21 ianuarie 23 r*r:epuirli;ila) privind kansparenta decizion ala in administratia public6; n temeiul aft'139 alin.(1) si (3) lit.a) si arr.r95 rlin.(t) lir.a) din o.u.g nr.57/219privind codul administrativ, consiliul iocar ri ro*un.r Bucium tdopta prezenta, HOrAtu\riu: Art'l' se aproba Bugetul local pe anul 2a2 in ruma de g.4ii, mii lei la partea de venituri 9i 8'289' mii lei la panei d",hetirieli "o iilrrntu de 2aa mii iei se acoperd din excedentul anilor preced,enfi, pentru frnan[area "r,.l,".,iito,,..1iuni.i de dezvoltare, conform Anexelornr.l si 2, parti integrante ale prezenteri hotii.r6,i, Art'2' Se aproba modificarea Bugetului,i, u*,ilio'i si cheltuieli pe anul 2a2 alserviciului public de alimentare cu apa si canalizare'buciurr,,,;ii;;;i an.*"i 3 raprezenta hotdrdre, 8""i*.1':#;"if:T,1,,'i*?i:f uop'"o'ini;i l';;,',u.r," in,u."in'u"u primarur comunei,r",""1?1":;ii#"1ff:j;_:munica, pr in in1 :nrediur secretarului generat at comunei nstitutiei prefectului_ judeiul Alba; Primarului comunei Bucium: DGFP Atba; Trezoreriei Campeni; compartimentului fi nanciar_contab il.!!;!. tlotbrdrea l foyt adoptatd de Consitiul Local al r;omunei respectiv cu un numdr de voturi 9,,pentru,, r),,irnl:rolivd,, U; prezenti, dintrun numar de 1l consitieri'vatidati G,frr*il:.il, Bucium in gedinfd ordinara,,,ah1ineri", din 9 consilieri. ). P res ed i rytedgnedinta, Coier tqdf":,, " re:'j " r'i,.\ :' p t fi;..t.. id7?, i!(t)'* f, h" '!,{t".p,, "{Z sf"., Y{'i' c'a''ri^t" ':*rsy;"' Contrasrlmneaza, Secretar general al comunei, Jr.. : Page2 'tf 2

3 Anexa 1 la l.{cl Bucium nr.5/33'a8.22 NR, CONT c {2 dn) BUGET 22 SECTUNEA FUNCONz\E DENUMRE NDXCATOfr; v PB VENT RECTFCARE 7 )4.2.1 'ore defat"ate j4.2.4 din impott iliilil: unre alocare de consiliuliudqdftiliili.lg J iumerepartizate 7.2. MPozlrE $r rate pelnbtaret;ie t1.2,2 t.2.6 t r6.2.s s.2, , s vlr dlla t/ lrjl\ l \/ a delhlcate din T. V.A. p"ntnifriig afet lbu;::ct t_il: lilitiat f*si r'f'. r eeri [i*; *1.*.: * 13Ec 1* :is4 i''._.;rtg. )l +._..?1ll +..eq f,i,,r f...=: ! +"_._ ij q +*=?J J.*i5,c "f.*1.o.tt'o 1 4,1. )l defalcate clirr T.VAJentruEfrif iu, Uugrt elo r** + 1sume r:r r.orf f_*._ l '2s')..( f 16.2 AUTORZARBA UTLZAR BUNURLOR S: U 8{,. Alte rullulilor squ pe desfb$urarea de activitdlli VEN ACT VTAT..+ J5.Ur +*+rprtssstq_ 4 Lyur\gr yr,t\ll ul{l A te Venrturl 31.2 r.," vrrvr\r YvLU\ At{: Jonatii si cn^hc^r;?x.i g!r!+!syq!&q_ rocasa {.aq ro Sume din bugetur arucrtpr friigei'lililiroig )aastrare 5 nfluente 89 nrii lei Buget total ( r1.7t r. 1.c c 438,C 354.c J)O ai 7.2( JO.zl )o nr. 99Jc L11 51.O(.c _ 2.a.". r ( ( _3 19.( c iq 2.c ( 1. 1.!_!J.! 31.(.( 3.( 98. ti^oo 45.t 45.C 16"oo l lqg!=1ol 453.{ 1.31 s.c 461.(.. 74.( 6e.1 5. l{u! 1 6.

4 hrana si cu iridemnizatia de cazare pentrrpersonalul din serviciile sociale pubiice ai ;,".'. 13.! l9.fl w2.g! q r 7.( l*1 l3n 143t 3f.r1 t) Lq! LA{.f 51.2 r.2.1 i r ozrol ol f UTOR ilrl.tt?tozln,or.rz iii;;;;;j= J :r 5l ni, r..{ 8.{ r.r /.31J t$2.a {rc_pcrsonal ae bazd 99.snf mizatii consilieri mr?alie de lrana 82,1 8 { 49.( vacanta ;;;;r;+ 8.c 7_R / tl 4( 4nr { s1, R rateriale si pr"rturi )rrel e blrnuri 13.5C r.*iiiiligitil* qi servicii pentru )nare obi 49.5{. 37fl ( infeiil "H tu )tasari M ; t2 ( pre alt( 'wrrvrrluclr gu Dlllluil st scn/i^i;..."_ \socia rr,.si.fundafii ; ? r, *ens sl Lanfi Si lubrifianti de schimh , rlte se 'utcii publicc fur nrturi birou 12.c 6.qc 63.5 gencrale '.. _19{! 2. 2.nn.3c l Bulu; 'i si scrvicii alt 2La tl H##;latry' r{;#i#l:ls #:lt ;##**:s r ##*ts'' ###f:se! #tfi*i+il:qs 16s _:i.c ii 7. OC 1 15_.C 3..( z.)l a, r;.(p 1 {} a2.n (l i5.2 5 n1 n1 6 't.uz.t.o:.2 rs. 7.N #EltrlSC qg uz l 2 81.[ 6'r.fifi 13.( 16s s ,2,5.2,1 ( 424.n s ) ,W!!ErcE ::a asrguratorie pen servicii :: btrou un MF nn 4.t uiiiie."lcontnb lvaurh.r i 1.4: 2.5C r=**.li, lt..r'"\ r rh+$\ tt'y \.)! \ /17.:r ) '. L tr:.'.. q {ii E!e;i,i,:ti,i;i' ', i+ii;#; ; 1'r'.'J "i.,?tt6uti'st' r_.. '.=i.,.(: ;:,."

5 t ,1 hcltuieli 5fi;;;**ji;;i#i*iX*::); ::q{arorle penbu w unuri si s munca ct rc onelrulell cu bunuri qi servicii,'clt tjrla5qrzto 68.{t2 i,tiatitiidliiit, Si itttlentnizns;; no^. ^,. t.., r: M 68.q2.s Ajutorpentrui,rra s7.2.i f###dtt de r.6 alte r' nta..yw,llrrr44jru u s nrana ont rrdutia asiguralo.i. p"ntru ::t t rn; l t8.2.5a :u T* ^ * uilil $i f*; lrana pelttrt, t.: +.;!z nr.ori Ajutoarc socialc in gjlz.u5.51.l l )Jtt6'zool o, LOg 7.2.s , (.c t 8. r32.c 6.( 415. l^i f_._i::::,rpa_ serviciiiuii.iig t.ol 6.( 124.5A 6. gg t.c *._!...*il oo J\ 4: 5.=".: +5.5C J* 2. nur.*i... r5.c col ')ii' nraiglcfoftt;;;;* t r 6. _ rl 437.i [j 1t s! '7.5( il i; :+.cr ti.5c ).c 18. L 18.r 18.{ tl msferuri ur 82.5( s.*i"ii *iiluiigiliinui =.::domcniite,fi;t.til;;ilg^ dezv gl4lip4l$r_ 6.5r. 2. s.,tt 14.:i T'll. mat. si presrari 12.!.c Pr Jsr yrcll zri {ol rrr* 18 1 ot ir 1,.5c 22.t) i { 6.( 391.!)( 391. w C 47'7 Alte chet ru icti in 7,2,s.231d 14.a J*.8. t'? sl A, tl s rn.2.5.5r 22.a. incalzir, illrminat $i 9.Q2.s.2.1.w _2 5?O n< 5.( J_?;# PUBLC/ _,!!)2.s s.( 5,f 94d <t +,+,, i*,.qu.. 6. i Yvrvv(vrlrygilLaf qtiqerrt?lc cu 5.n. 4'*:tat 1 T*': ubrifi materiale 5i p.estari j:::l1y!sl.f u.a 91', f:i2;,^s( i.(;.t :riale pentm cu luminat si for.t llsnli 6.( l.c. _+._ 7.2 7J.2,2 t.2.a C?t:i i _F" :::5 ri ta.u r_" 5.( 4 6? +*." iz4. T**'* 68.2.s )E s?n t8.2.s _.f*._.j sociata i n cnz,te !.qtu *t* 8.{r 69.{ _+.i_ ,s t3!2.s s &oo T* * gliecre i rl:gomcniut cr turii,r{ 5n i* *T*_... l oe hrana ontntrutia 75( ). ::::% ta e;;;;:=:. #ry ::f: **1* ; indemniz 3.( lersonal dr salarii de t##*i#= :_[ 4. ji Oblecte lnventqr,3. 'Z 3. (_ Sec etar onl.e u.! 2.c ZqJA 3. semleaza, g(jn:ral :r uluna Bucium.lJr ',. : '.',r:'

6 COMLNA BUCUM Anexa 2 la HCL Bucium nt.5o/37.g.zo^c NR conr lnnrvunrrniji J ,2 sl BUCET 2O2O SECTL]NEA DEZ,/OLTAE RECTFCARE 7 Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantare sextiune dezvoltare 42.2 subventrr DE LATmimE STAT f uranlarea subprogramului privind pletrulrea, reabilitarea, modernizarea gi/sau asfaltarea drurnurilor de interes ocal clasate Masini echipam.ng sifr loiree transport v. ruanja dupq tractor {lte active fixe,tcente 7.2 LOCUNTE, SER,WCrrn l1 lconsrru.rii yzvollare PUBLT.A capltal Extitrderc rctea odd in salil] Canture si ertini),) 1.4 G Rr c ui;;; A t. t t : c: H t i r.7' U r t i L inddm:fu U( AGRlCU],7'U]U] H Alte active fixe {OTAL VEN'ruRr /T Se r v i c i i rl e s i vo nt urt i n, r r ru i conservarea podurilor "iiiiiilg ruui \_fletlurelt de cadital Presedinte de Modenilzare dr u t, u ri Co,rii] n 2n sedinta, Consilier.' to"at,.,..1,... t'",,r)'..,.. "4\., r ' ;i;';;',/,{:', :;i,,f': i:;;;; as)!;=,'t:rf; r 1);'.):; t'iili,r {t..,;jj *u*'.r" ';r{';q.l';y',,"..,..rrr.tr,.ta Lotr, raciilril etpa li[oderniz,are strilzi in Bucittnt si Buciunt Sat : 5 5 g!24 119?}Z 175 :_:nl Contrt senneeue.. rente Secretar general :ontuna El.rcir. r. Jr,r :r. mii lei Buget total 461.(. 461.c 415.{ 415.c 4s1gE _j2{! 1.c 21.a. 2 c.(..c 555.c s ,(.c 556.c 12.c L2.C u.uul 12.(.1 L2.oa 422.ac 422.( :. f. '..1 il91. ].1 28s4,.1 17s.

7 Serviciulpublic de alimentare cu apa si canalizare Bucium \nexa nr.3 la HCL Bucium nr.5/31".8.22 BUGET VENTUR PROPR S SUBVJNT 2O2O SECTLNEA FLNCTONARE mii lei DENUMRB NDCATOR tsuget TL,L ]NF L UENTE BUGET FNhL VENTUR CRENTE ENTURNEFECAiE' VENTUR DN BUFDiliS Venituri din pr.r;.*"ii SUBVENTfi ventii pentru institutl.ile VC S DEZ4OTilFE. r salarii debazd i indemnizalijgiiil 7A i r r Contributia asigugj6iu *il"u Bunuri gi servicii in c atzit, i umgprofta m otig alte bunuri si i"vi.iil"ntru t'e gi func{ionare u " r r{i.t} l. l::;. ir 3 82,r. 2. o a 2.{ r 8.c u U t3.c 1 eoc q.ool.c!rt 1. 3^o( 3.( 82 42n i. 37.c 3. Avizitt de legaiital : Secretar gen:ral conllna 3 ncium, 'o.ff:. ;',.",.r,,!.s r. =