Servicii de Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM , Axa Prioritara 5 Promovarea adaptarii la schimbarile climatice,

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Servicii de Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM , Axa Prioritara 5 Promovarea adaptarii la schimbarile climatice,"

Transcriere

1 Servicii de Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM , Axa Prioritara 5 Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor pentru obiectivul de investitie "Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii ", judetul Tulcea «Inapoi la Lista Urmareste Salveaza Listeaza PDF Detalii Organizator: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral Localizare: Romania (Constanta) Tip anunt: Anunt de participare Sursa: S.E.A.P. Estimare: Valoarea estimata a contractului este de ,00 lei, fara TVA Data licitatie: (154 zile ramase) Termen limita: (35 zile ramase) Data aparitiei: Domenii Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (CPV: ) Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (CPV: ) Servicii de asistenta tehnica (CPV: ) Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (CPV: ) Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (CPV: ) Documentatie DOC.zip... (adaugat la ) Licitatii ale Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral.. Text: Anunt de participare numarul / Detalii procedura Autoritate contractanta: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral Numar anunt: /

2 Denumire contract: Servicii de Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM , Axa Prioritara 5 Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor pentru obiectivul de investitie "Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii ", judetul Tulcea Stare procedura: In desfasurare Moneda in care se transmite oferta de pret: RON Planuri anuale de achizitii publice An Denumire plan Denumire detaliu plan SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral Adresa postala: CONSTANTA STR MICEA CEL BATRAN NR 127, Localitatea: Constanta, Cod postal: , Romania, Punct(e) de contact: MIRELLA OANCEA, Tel , Fax: , Adresa profilului cumparatorului: www1.e-licitatie.ro ADRESA DE LA CARE SE POT OBTINE INFORMATII SUPLIMENTARE: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior CAIETUL DE SARCINI SI DOCUMENTELE SUPLIMENTARE (INCLUSIV DOCUMENTELE PENTRU DIALOGUL COMPETITIV SI SISTEMUL DE ACHIZITIE DINAMIC) POT FI OBTINUTE LA: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior OFERTELE SAU SOLICITARILE DE PARTICIPARE TREBUIE TRANSMISE LA: Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

3 I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE) Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora Activitate (activitati) - Mediu AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE Nu SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI II.1) DESCRIERE II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta Servicii de Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM , Axa Prioritara 5 Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor pentru obiectivul de investitie "Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii ", judetul Tulcea II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor Servicii 16 - Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II Locul principal de prestare: jud.tulcea Codul NUTS: RO225 - Tulcea II.1.3) Anuntul implica Un contract de achizitii publice II.1.4) Informatii privind acordul-cadru II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Servicii de Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM , Axa Prioritara 5 Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor pentru obiectivul de investitie "Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru

4 minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii ", judetul Tulcea, conform cerintelor din caietul de sarcini, care constau in realizarea urmatoarelor: - Elaborarea aplicatiei de finantare si a documentatiilor suport : I. Studiul de Fezabilitate, inclusiv: a) analiza cost - beneficiu, b) analiza institutionala, c) Analiza de vulnerabilitate si risc la schimbarile climatic d) Documentatie necesara obtinerii Certificatului de urbanism, e) Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor cerute prin Certificatului de urbanism, f) Documentatii tehnice privind exproprierea terenurilor ocupate cu lucrari, pentru cauza de utilitate publica si interes national, g) Documentatii in cadrul procedurii de mediu EA, EIM. h) Documentatie pentru ob?inerea avizului de gospodarirea apelor. II. Toate documentele aferente Cererii de finantare si documentele aferente pentru proiectul propus sa se finanteze. - Elaborare Proiect faza PT+DE,CS intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare, inclusiv verificarea proiectului tehnic de catre verificatori atestati conform legislatiei, respectiv "Hotarare nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice". Documentatii necesare inscrierii imobilelor in cartea funciara, documentatii pentru atribuirea contractelor de achizitii servicii si lucrari, strategia de contractare. - Elaborare strategie de achizitii si documentatii intocmite in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice ; Asigurarea suportului tehnic pe perioada desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de servicii / lucrari (raspuns la solicitari de calrificari, notificari din partea ofertantilor, etc). - Asistenta asigurata din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii 10/1995

5 Valoarea estimata a contractului este de ,00 lei, fara TVA termenul limita pentru solicitarea de clarificari este de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile) Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2) Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2) Servicii de asistenta tehnica (Rev.2) Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2) II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice Da II.1.8) Impartire in loturi Nu II.1.9) Vor fi acceptate variante Nu II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul Servicii de Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM , Axa Prioritara 5 Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor pentru obiectivul de investitie "Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii ", judetul Tulcea, conform cerintelor din caietul de sarcini, care constau in : - Elaborarea aplicatiei de finantare si a documentatiilor suport : III. Studiul de Fezabilitate, inclusiv: a)analiza cost - beneficiu,

6 b) analiza institutionala, c) Analiza de vulnerabilitate si risc la schimbarile climatic d) Documentatie necesara obtinerii Certificatului de urbanism, e) Documentatii pentru obtinerea avizelor/acordurilor cerute prin Certificatului de urbanism, f) Documentatii tehnice privind exproprierea terenurilor ocupate cu lucrari, pentru cauza de utilitate publica si interes national, g) Documentatii in cadrul procedurii de mediu EA, EIM. h) Documentatie pentru ob?inerea avizului de gospodarirea apelor. IV. Toate documentele aferente Cererii de finantare si documentele aferente pentru proiectul propus sa se finanteze. - Elaborare Proiect faza PT+DE,CS intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare, inclusiv verificarea proiectului tehnic de catre verificatori atestati conform legislatiei, respectiv "Hotarare nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice". Documentatii necesare inscrierii imobilelor in cartea funciara, documentatii pentru atribuirea contractelor de achizitii servicii si lucrari, strategia de contractare. - Elaborare strategie de achizitii si documentatii intocmite in conformitate cu legislatia privind achizitiile publice ; Asigurarea suportului tehnic pe perioada desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de servicii / lucrari (raspuns la solicitari de calrificari, notificari din partea ofertantilor, etc). - Asistenta asigurata din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor, conform Legii 10/1995 Valoarea estimata a contractului este de ,00 lei, fara TVA Valoarea estimata fara TVA: 3,815,126 RON II.2.2) Optiuni Nu II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

7 36 luni incepand de la data atribuirii contractului SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate Cuantumul garantiei de participare este de lei. Se va completa Formularul nr.1 Garantia de participare se va constitui in conformitate cu prevederile art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din , aprobate prin Hotararea nr. 395/2016, printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie) emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, garantia trebuie virata in contul RO98TREZ XXX006429, deschis la Trezoreria Constanta, CUI Dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu si in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor) semnata cu semnatura electronica extinsa conf. art.60 alin.4 din HG nr.395/2016. Garantia trebuie sa fie irevocabila. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la

8 atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice din , aprobate prin Hotararea nr. 395/2016, printr-un instrument de garantare (scrisoare de garantie) emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari. Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica (art 39 al 3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru, ale Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice din , aprobate prin Hotararea nr. 395/2016). III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante Credite de angajament pentru Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral aprobate de Ordonatorul principal de credite: MINISTERUL APELOR?I PADURILOR. III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016. III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale Nu III.2) CONDITII DE PARTICIPARE III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura

9 de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2),art.167 alin.(2),art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;4. alte documente edificatoare, dupa caz. Evitarea conflictului de interese Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: - Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta DUAE care confirma ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Hristu Uzun-Director, Adrian Chera-Director Tehnic ELH, Adela Mihalcea-Director Economic, Titel Gagiu-Director SGA Constanta, Nela Ene-p.Director tehnic DI, Mihaela Andra Negoi-ANAR-dep.DI, Stelica Hagi, Cristian Fugigiu-birou UIP, Gabriela Constantinescu-comp.Juridic, Constantin

10 Sava, Mirella Oancea-birou Achizitii, George Costea -birou PIPE, Constantin Lefter-ing.sef SGA Tulcea In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele sus mentionate. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta. In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documente de confirmare: - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN), sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN), urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.

11 III.2.2) Capacitatea economica si financiara Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea economico - profesionala sau/ si tehnico profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci: Operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor; Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament; Angajamentul asigura autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului; Tertul/tertii nu trebuie sa se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016; Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare?i selec?ie, in conformitate cu informa?iile cuprinse in DUAE; In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm; In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand

12 sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator. Media Cifrei anuale globala de afaceri din ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie mai mare sau egala cu lei Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) Se va completa DUAE de catre fiecare tert sustinator in parte din care sa rezulte ca nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 Operatorul economic are obligatia sa prezinte odata cu DUAE angajamentul ferm al ter?ului sus?inator, completat conform Formular nr. 2 - Angajament ferm privind sustinerea financiara a mediei cifrei de afaceri a ofertantului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Bilanturile contabile pentru anii 2015, 2016 si 2017, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar intocmite de entita?i specializate, sau balan?e de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situa?iile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legisla?iei incidente in domeniu). Nota: In cazul unei asocieri, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta se considera

13 indeplinita prin insumarea Mediei Cifrei anuale globala de afaceri din ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) a tuturor membrilor asocierii. Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. III.2.3) Capacitatea tehnica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Informatii privind asocierea operatorilor economici Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016. Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze. Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. art.164, 165, 167 din Legea 98/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Experienta similara in conformitate cu art. 179 lit.b) din Legea nr.98/ Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati din care sa rezulte ca s-au prestat servicii de proiectare tehnica pentru constructii hidrotehnice si servicii de consultanta/asistenta tehnica in domeniul

14 accesarii finantarilor nerambursabile sau similare acestora (cum ar fi: asistenta tehnica in evaluarea proiectelor/cererilor de finantare; asistenta tehnica in elaborarea ghidului solicitantului pentru programele aferente implementarii fondurilor europene nerambursabile; asistenta tehnica privind elaborarea cererilor de finantare; asistenta tehnica in evaluarea cererilor de rambursare si altele asemenea), la nivelul a cel putin unui contract, maxim 3 contracte similare in valoare cumulata de minim valoarea estimata a serviciilor, respectiv suma lei fara TVA lei. Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, acolo unde este cazul, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Operatorul economic are obligatia sa prezinte odata cu DUAE Acordul de asociere (Formular nr. 3) In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. Se va completa DUAE de catre fiecare subcontractant. Operatorul economic are obligatia sa prezinte odata cu DUAE acordul de subcontractare. Dovada indeplinirii Experientei Similare se face prin prezentarea unor certificate/documente emise de beneficiari (in conformitate cu art. 179 lit.b) din Legea 98/2016 semnate si stampilate de beneficiari (indiferent daca acestia sunt autoritate contractanta sau client privat) cu mentiunea "conform cu originalul" lizibile, documente din care sa rezulte: numele beneficiarilor, obiectul contractului de servicii, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale cu precizarea daca au fost sau nu au fost duse la bun sfarsit. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta.

15 Documentele solicitate in sustinerea experientei similare vor fi prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele prestate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE. Avand in vedere Notificarea nr. 256/ , se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. In acest sens se va completa Formularul 5 Nota:.In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul, iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. III.2.4) Contracte rezervate Nu III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective Nu SECTIUNEA IV: PROCEDURA IV.1) TIPUL PROCEDURII IV.1.1) Tipul procedurii Licitatie deschisa IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

16 IV.2.1) Criterii de atribuire Cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste: - criteriile mentionate in continuare Criterii Pondere Punctaj maxim 1. Pretul ofertei 40 % 40 Descriere: Componenta financiara 2. experienta profesionala specifica a sefului de proiect desemnat pentru executarea contractului 6 % 6 Descriere: Se vor contabiliza toate proiectele/contractele de experienta similara specifica prezentate in mod complet de fiecare ofertant pentru sef de proiect. Contractele de experienta specifica sunt numarate/contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul in corelare cu cerinta descrisa la cap 6.1 Personal din cadrul Caietului de Sarcini.Se va puncta experienta detinuta in pozitia de sef de proiect in care a derulat activitati de coordonare echipe multidisciplinare (proiectare, elaborare studii), implementare activitati, in cadrul proiectelor ce au vizat investitii in infrastructura de gospodarire a apelor, in cadrul unor servicii de elaborare cereri/aplicatii pentru obtinerea unor finantari in cadrul programelor cu finantare nerambursabila. Experienta in elaborarea aplicatiilor de finantare. 3. experienta profesionala specifica a Specialistului/expertului in elaborarea Aplicatiilor de finantare desemnat pentru executarea contractului 6 % 6 Descriere: Se vor contabiliza toate proiectele/contractele de experienta similara specifica prezentate in mod complet de fiecare ofertant pentru specialist/expert in elaborarea Aplicatiilor de finantare. Contractele de experienta specifica sunt numarate/contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul in corelare cu cerinta descrisa la cap 6.1 Personal din cadrul Caietului de Sarcini.Se va puncta experienta in proiecte similare privind elaborarea Aplicatiei de Finantare, derulate pe servicii de elaborare cereri/aplicatii pentru obtinerea unor finantari in cadrul programelor cu finantare nerambursabila:

17 4. experienta profesionala specifica a expertului financiar desemnat pentru executarea contractului 6 % 6 Descriere: Se vor contabiliza toate proiectele/contractele de experienta similara specifica prezentate in mod complet de fiecare ofertant pentru expert financiar. Contractele de experienta specifica sunt numarate/contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul in corelare cu cerinta descrisa la cap 6.1 Personal din cadrul Caietului de Sarcini.Se va puncta experienta in proiecte derulate pe servicii de elaborare cereri/aplicatii pentru obtinerea unor finantari in cadrul programelor cu finantare nerambursabila la care a participat la pregatirea analizei cost-beneficiu si a cererii de finantare. 5. experienta profesionala specifica a expertului de mediu desemnat pentru executarea contractului 6 % 6 Descriere: Se vor contabiliza toate proiectele/contractele de experienta similara specifica prezentate in mod complet de fiecare ofertant pentru expert de mediu. Contractele de experienta specifica sunt numarate/contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul in corelare cu cerinta descrisa la cap 6.1 Personal din cadrul Caietului de Sarcini.Se va puncta experienta in proiecte similare privind elaborarea Aplicatiei de Finantare, derulate pe servicii de elaborare cereri/aplicatii pentru obtinerea unor finantari in cadrul programelor cu finantare nerambursabila 6. experienta profesionala specifica a Inginerului proiectant de constructii hidrotehnice desemnat pentru executarea contractului 6 % 6 Descriere: Se vor contabiliza toate proiectele/contractele de experienta similara specifica prezentate in mod complet de fiecare ofertant pentru Inginer proiectant de constructii hidrotehnice. Contractele de experienta specifica sunt numarate/contabilizate in vederea aplicarii algoritmului de calcul in corelare cu cerinta descrisa la cap 6.1 Personal din cadrul Caietului de Sarcini.Se va puncta experienta in proiecte similare prin utilizarea solutiilor hidrotehnice (structurale si

18 nonstructurale) si realizarea de modele hidraulice si hidrologice in diferite scenarii de infrastructura hidrotehnica; 7. Planificarea si gestionarea adecvata a activitatilor si corelarea acestora cu resursele mobilizate in cadrul contractului 30 % 30 Descriere: Planificarea si gestionarea adecvata a activitatilor si corelarea acestora cu resursele mobilizate in cadrul contractului (resurse umane si materiale). Resursele umane si materiale, precum si activitatile trebuie sa fie in concordanta cu solicitarea caietului de sarcini si cu specificul contractului de servicii Punctaj maxim total: 100 IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica Nu IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract Nu IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv) Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: :00 Documente de plata: NU IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare :00 IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare Romana Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

19 IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta 120 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor): :00 Locul: In SEAP Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC Nu VI.2) CONTRACTUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE Da Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Tip de finantare: Program / Proiect Program / Proiect: Programul Operational Infrastructura Mare - POIM VI.3) ALTE INFORMATII Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Daca pe primul loc in clasamentul preturilor sunt ofertanti cu preturi egale pentru departajare se vor solicita prin clarificari pe SEAP noi oferte financiare care pot fi egale sau diminuate fata de cele initiale. Ofertantii respectivi vor incarca in SEAP documentele care contin noi propuneri financiare. Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link:

20 databases/espd/filter. DUAE se va completa conform Notificarii ANAP nr.240/2016. Ofrtantii vor prezenta odata cu oferta si imputernicire pentru persoana desemnata sa reprezinte ofertantul, completand in acest sens formularul 4. Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. Documentatia de atribuire se posteaza integral in cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul Pentru dovedirea experientei profesionale specifice a expertilor cheie desemnati, se vor prezenta acte doveditoare privind participarea expertilor propusi in proiecte similare cu prezentul contract (CV-uri, recomandari, orice alte acte relevante prin care se poate face dovada experientei similare prezentate).referitorul la factorul de evaluare "Planificarea si gestionarea adecvata a activitatilor si corelarea acestora cu resursele mobilizate in cadrul contractului", resursele umane si materiale, activitatile, precum si metodologia de interactiune a personalului trebuie sa fie in concordanta cu solicitarile din caietul de sarcini si cu specificul contractului de servicii, respectiv asistenta tehnica, privind pregatirea aplicatiei de finantare si a anexelor acesteia pentru accesarea fondurilor europene.nu se acorda punctaje intermediare. VI.4) CAI DE ATAC VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: , Romania, Tel , Fax: / , Adresa internet (URL): Organism competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac in conformitate cu prevederile legii nr.101/2016 VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

21 comp.juridic-abadl Adresa postala: Str.Mircea cel Batran nr.127, Localitatea: Constanta, Cod postal: -, Romania, Tel , Fax: VI.5) DATA EXPEDIERII PREZENTULUI ANUNT :20 Autoritate contractanta Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral Cod de identificare fiscala: RO Adresa: CONSTANTA STR MICEA CEL BATRAN NR 127, Constanta Telefon: Fax: Informatii generale Denumire AC: Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral Numar anunt: / Denumire contract: [OP ] Servicii de Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte POIM , Axa Prioritara 5 Promovarea adaptarii la schimbarile climatice, prevenirea si gestionarea riscurilor pentru obiectivul de investitie "Apararea complexa a localitatilor situate in Delta Dunarii pentru minimizarea riscului inundatiilor asupra vietii ", judetul Tulcea Stare curenta: In desfasurare - Depunere oferta Criteriu de atribuire: Cel mai bun raport calitate-pret Tip contract: Servicii CPV: Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev.2) Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2) Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2) Servicii de asistenta tehnica (Rev.2) Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2)

22 Valoare estimata totala: 3,815,126 RON (819, EUR) Moneda in care se transmite oferta de pret: RON Punctaj maxim factor pret: 40 (40%) Data publicare: :55 Data limita de depunere a ofertelor: :00 Data limita de evaluare a ofertei: :00 Data limita de valabilitate a ofertei: Criterii de calificare Denumire Situatia personala a operatorilor economici Descriere: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: 1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) la momentul prezentarii; 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2),art.167 alin.(2),art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;4. alte documente edificatoare, dupa caz. Evitarea conflictului de interese Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul

23 sustinator trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: - Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta DUAE care confirma ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din legea nr. 98/2006 privind achizitiile publice. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Hristu Uzun-Director, Adrian Chera-Director Tehnic ELH, Adela Mihalcea-Director Economic, Titel Gagiu-Director SGA Constanta, Nela Ene-p.Director tehnic DI, Mihaela Andra Negoi-ANAR-dep.DI, Stelica Hagi, Cristian Fugigiu-birou UIP, Gabriela Constantinescu-comp.Juridic, Constantin Sava, Mirella Oanceabirou Achizitii, George Costea -birou PIPE, Constantin Lefter-ing.sef SGA Tulcea In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele sus mentionate. De asemenea, aceste documente trebuie prezentate si de catre fiecare subcontractant/tert sustinator declarat prin oferta. In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intruna din situatiile prevazute de art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documente de confirmare: - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (Coduri CAEN), sau in cazul

24 ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN), urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana. Capacitatea economica si financiara Descriere: In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea economico - profesionala sau/ si tehnico profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci: Operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor; Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament; Angajamentul asigura autoritatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta, in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului; Tertul/tertii nu trebuie sa se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016; Autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare?i selec?ie, in conformitate cu informa?iile cuprinse in DUAE; In cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica/acordului-cadru,

25 autoritatea contractanta va solicita ofertantului/candidatului ca prin actul incheiat cu tertul/tertii sustinator(i) sa garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm; In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile cu privire la tertul sustinator. Media Cifrei anuale globala de afaceri din ultimii trei ani (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie mai mare sau egala cu lei Se va completa DUAE de catre fiecare tert sustinator in parte din care sa rezulte ca nu se incadreaza in motivele de excludere prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 Operatorul economic are obligatia sa prezinte odata cu DUAE angajamentul ferm al ter?ului sus?inator, completat conform Formular nr. 2 - Angajament ferm privind sustinerea financiara a mediei cifrei de afaceri a ofertantului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Bilanturile contabile pentru anii 2015, 2016 si 2017, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar intocmite de entita?i specializate, sau balan?e de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situa?iile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legisla?iei incidente in domeniu). Nota: In cazul unei

26 asocieri, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al asocierii. In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta se con Capacitatea tehnica Descriere: Informatii privind asocierea operatorilor economici Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, in conditiile prevazute de prezenta Legea 98/2016. Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze. Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. art.164, 165, 167 din Legea 98/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Experienta similara in conformitate cu art. 179 lit.b) din Legea nr.98/ Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati din care sa rezulte ca s-au prestat servicii de proiectare tehnica pentru constructii hidrotehnice si servicii de consultanta/asistenta tehnica in domeniul accesarii finantarilor nerambursabile sau similare acestora (cum ar fi: asistenta tehnica in evaluarea proiectelor/cererilor de finantare; asistenta tehnica in elaborarea ghidului solicitantului pentru programele aferente implementarii fondurilor europene nerambursabile; asistenta tehnica privind elaborarea cererilor de finantare; asistenta tehnica in evaluarea cererilor de rambursare si altele asemenea), la nivelul a cel putin unui contract, maxim 3 contracte similare in valoare cumulata de minim

27 valoarea estimata a serviciilor, respectiv suma lei fara TVA lei. Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, acolo unde este cazul, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Operatorul economic are obligatia sa prezinte odata cu DUAE Acordul de asociere (Formular nr. 3) In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere autorizata in limba romana dupa acestea. Se va completa DUAE de catre fiecare subcontractant. Operatorul economic are obligatia sa prezinte odata cu DUAE acordul de subcontractare. Dovada indeplinirii Experientei Similare se face prin prezentarea unor certificate/documente emise de beneficiari (in conformitate cu art. 179 lit.b) din Legea 98/2016 semnate si stampilate de beneficiari (indiferent daca acestia sunt autoritate contractanta sau client privat) cu mentiunea "conform cu originalul" lizibile, documente din care sa rezulte: numele beneficiarilor, obiectul contractului de servicii, valoarea, perioada si locul prestarii serviciilor si modul de indeplinire a obligatiilor contractuale cu precizarea daca au fost sau nu au fost duse la bun sfarsit. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta. Documentele solicitate in sustinerea experientei similare vor fi prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea autoritatii contractante. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contracte Factori de evaluare Denumire Punctaj maxim experienta profesionala specifica a sefului de proiect desemnat pentru executarea contractului 6