Jurnalul Oficial. al Uniunii Europene. Anul 63. Cuprins. Acte fără caracter legislativ REGULAMENTE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Jurnalul Oficial. al Uniunii Europene. Anul 63. Cuprins. Acte fără caracter legislativ REGULAMENTE"

Transcriere

1 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 309 Ediţia în limba română Legislaţie 23 septembrie 2020 Anul 63 Cuprins II Acte fără caracter legislativ REGULAMENTE Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1317 al Comisiei din 9 septembrie 2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1318 al Comisiei din 22 septembrie 2020 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2020/21 și (UE) 2020/194 în ceea ce privește datele de aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1319 al Comisiei din 22 septembrie 2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [ Provola dei Nebrodi (DOP)] DECIZII Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1320 a Comisiei din 22 septembrie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1986 de instituire a programelor specifice de control și inspecție pentru anumite activități de pescuit RO Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole și care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată. Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine și sunt precedate de un asterisc.

2

3 RO L 309/1 II (Acte fără caracter legislativ) REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1317 AL COMISIEI din 9 septembrie 2020 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii ( 1 ), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2), întrucât: (1) Pentru a se asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului ( 2 ), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament. (2) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții UE specifice, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri. (3) În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codurile NC indicate în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana 3 a aceluiași tabel. (4) Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă trebuie să fie de trei luni. (5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal, ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana 2 a aceluiași tabel. ( 1 ) JO L 269, , p. 1. ( 2 ) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, , p. 1).

4 L 309/2 RO Articolul 2 Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Articolul 3 Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 9 septembrie Pentru Comisie, Pentru Președinte, Gerassimos THOMAS Director general Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală

5 RO L 309/3 ANEXĂ Descrierea mărfurilor Clasificare (Cod NC) Motive (1) (2) (3) 1. Un produs care constă în granule poroase neaglomerate, predominant pe bază de azotat de amoniu, având următoarea compoziție (în procente de masă): azotat de amoniu > 99,4 (total azot > 34,5) polimer anionic 0,28 acoperire 0,08 Capacitatea granulelor de absorbție a uleiului este > 10 % în greutate. Granulele au o densitate aparentă de 0,72 g/cm Un produs care constă în granule poroase neaglomerate predominant pe bază de azotat de amoniu, având următoarea compoziție (în procente de masă): azotat de amoniu > 99 (total azot > 34,5) azotat de magneziu 0,4 amestec de fosfat diamonic, sulfat de amoniu și acid boric 0,06 acoperire 0,08 Capacitatea granulelor de absorbție a uleiului este > 7 % în greutate. Granulele au o densitate aparentă de 0,80 g/cm Clasificarea se stabilește pe baza regulii generale 1 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codului NC Polimerul anionic este adăugat pentru a conferi produsului o densitate mai scăzută și o capacitate mai ridicată de absorbție a uleiului, caracteristici importante, datorită cărora granulele devin mai adecvate pentru a fi utilizate ca material de bază pentru fabricarea explozivilor ANFO (Ammonium Nitrate Fuel Oil, ulei combustibil de nitrat de amoniu). Tratamentul de suprafață prin acoperire aplicat granulelor poroase are rolul de a stabiliza azotatul de amoniu, evitându-se astfel o absorbție nedorită de apă care ar putea compromite/diminua capacitatea de absorbție a uleiului combustibil, caracteristică fundamentală a unui exploziv ANFO eficient. Pe baza caracteristicilor sale obiective, produsul poate fi, deci, identificat ca exploziv preparat clasificat la poziția 3602 (a se vedea, de asemenea, avizul de clasificare în Sistemul armonizat /2). Clasificarea la poziția 3102 este exclusă, deoarece produsul este preparat și formulat în mod specific pentru a fi utilizat ca material de bază pentru explozivi. Nici polimerul anionic, nici acoperirea nu sunt relevante din punct de vedere tehnic pentru utilizarea ca îngrășământ. Astfel, condițiile stipulate la nota 2 de la capitolul 31 nu sunt îndeplinite. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC , ca explozivi preparați, alții decât pulberile propulsive Clasificarea se stabilește pe baza regulii generale 1 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codului NC Amestecul de fosfat diamonic, sulfat de amoniu și acid boric este adăugat pentru a conferi produsului o densitate mai scăzută și o capacitate mai ridicată de absorbție a uleiului, caracteristici importante, datorită cărora granulele devin mai adecvate pentru a fi utilizate ca material de bază pentru fabricarea explozivilor ANFO. Tratamentul de suprafață prin acoperire aplicat granulelor poroase are rolul de a stabiliza azotatul de amoniu, evitându-se astfel o absorbție nedorită de apă care ar putea compromite/diminua capacitatea de absorbție a uleiului combustibil, caracteristică fundamentală a unui exploziv ANFO eficient. Pe baza caracteristicilor sale obiective, produsul poate fi, deci, identificat ca exploziv preparat clasificat la poziția 3602 (a se vedea, de asemenea, avizul de clasificare în Sistemul armonizat /1). Clasificarea la poziția 3102 este exclusă, deoarece produsul este preparat și formulat în mod specific pentru a fi utilizat ca material de bază pentru explozivi. Nici diverșii aditivi, nici acoperirea nu sunt relevante din punct de vedere tehnic pentru utilizarea acestui azotat de amoniu preparat ca îngrășământ. Astfel, condițiile stipulate la nota 2 de la capitolul 31 nu sunt îndeplinite. În consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC , ca explozivi preparați, alții decât pulberile propulsive.

6 L 309/4 RO REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1318 AL COMISIEI din 22 septembrie 2020 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2020/21 și (UE) 2020/194 în ceea ce privește datele de aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID 19 COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată ( 1 ), în special articolul 47l literele (a), (b) și (c), întrucât: (1) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012 al Comisiei ( 2 ) stabilește normele de punere în aplicare a anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată. În temeiul articolului 7 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/21 ( 3 ), Comisia pune un portal web la dispoziția statelor membre care decid să publice, printre altele, cotele de impozitare aplicabile livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii menționate la articolul 47g al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, începând cu 1 ianuarie (2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei ( 4 ) stabilește normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 este abrogat și înlocuit începând din 1 ianuarie 2021 cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei ( 5 ) pentru a reflecta domeniul de aplicare extins al regimurilor speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri. Cu toate acestea, în ceea ce privește transmiterea și rectificarea declarațiilor de TVA cu privire la prestările de servicii care fac obiectul regimurilor speciale menționate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 și care au fost efectuate înainte de 1 ianuarie 2021, respectivul regulament de punere în aplicare continuă să se aplice până la 10 februarie Acest lucru este necesar pentru a se asigura faptul că actualul mecanism de rectificare continuă să se aplice livrărilor efectuate înainte de 1 ianuarie Rectificările declarațiilor de TVA pot fi efectuate în termen de trei ani de la data la care trebuia depusă declarația inițială. ( 1 ) JO L 268, , p. 1. ( 2 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012 al Comisiei din 31 ianuarie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 29, , p. 13). ( 3 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/21 al Comisiei din 14 ianuarie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 11, , p. 1). ( 4 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile (JO L 249, , p. 3). ( 5 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 al Comisiei din 12 februarie 2020 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile și care efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri (JO L 40, , p. 114).

7 RO L 309/5 (3) Aceste modificări au fost efectuate pentru a reflecta extinderea regimurilor speciale prevăzute în titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului ( 6 ) prin Directivele (UE) 2017/2455 ( 7 ) și (UE) 2019/1995 ( 8 ) ale Consiliului și modificările corespunzătoare aduse Regulamentului (UE) nr. 904/2010 prin Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului ( 9 ). (4) Izbucnirea crizei de COVID-19, care afectează profund toate statele membre și le obligă să ia măsuri imediate la nivel național, cu titlu prioritar, prin realocarea resurselor către alte domenii, creează dificultăți pentru unele state membre în a finaliza sistemele informatice necesare pentru a implementa și a aplica aceste schimbări începând cu 1 ianuarie În consecință, datele de aplicare a modificărilor aduse titlului XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE și Regulamentului (UE) nr. 904/2010 au fost amânate cu șase luni, până la 1 iulie 2021, prin Decizia (UE) 2020/1109 a Consiliului ( 10 ) și prin Regulamentul (UE) 2020/1108 al Consiliului ( 11 ). (5) Pentru ca Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2020/21 și (UE) 2020/194 să se aplice de la aceeași dată ca dispozițiile modificate de la titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE și din Regulamentul (UE) nr. 904/2010, aceste regulamente de punere în aplicare trebuie să se aplice de la 1 iulie (6) Este, de asemenea, necesar să se clarifice faptul că informațiile care trebuie furnizate de către un intermediar în momentul înregistrării în anexa I, caseta 21, coloana E din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194, se referă doar la posibile numere de identificare anterioare care permit persoanei respective să acționeze în calitate de intermediar. (7) Prin urmare, Regulamentele de punere în aplicare (UE) 2020/21 și (UE) 2020/194 trebuie modificate în consecință. (8) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru cooperare administrativă, ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 Modificări aduse Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/21 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/21 se modifică după cum urmează: 1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text: Articolul 1 La articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 79/2012, litera (d) se înlocuiește cu următorul text: «(d) de la 1 iulie 2021, cotele de impozitare aplicabile livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii în conformitate cu regimurile speciale prevăzute la titlul XII capitolul 6 din Directiva 2006/112/CE menționate la articolul 47g al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 904/2010.» 2. La articolul 2, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: Se aplică de la 1 iulie ( 6 ) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, , p. 1). ( 7 ) Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112/CE și a Directivei 2009/132/CE în ceea ce privește anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță (JO L 348, , p. 7). ( 8 ) Directiva (UE) 2019/1995 a Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește dispozițiile referitoare la vânzările de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri (JO L 310, , p. 1). ( 9 ) Regulamentul (UE) 2017/2454 al Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (JO L 348, , p. 1). ( 10 ) Decizia (UE) 2020/1109 a Consiliului din 20 iulie 2020 de modificare a Directivelor (UE) 2017/2455 și (UE) 2019/1995 în ceea ce privește datele de transpunere și aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19 (JO L 244, , p. 3). ( 11 ) Regulamentul (UE) 2020/1108 al Consiliului din 20 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19 (JO L 244, , p. 1).

8 L 309/6 RO Articolul 2 Modificări aduse Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/194 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/194 se modifică după cum urmează: 1. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text: Articolul 7 Abrogare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 se abrogă cu efect de la 1 iulie Cu toate acestea, în ceea ce privește transmiterea și rectificarea declarațiilor de TVA cu privire la prestările de servicii care fac obiectul unuia dintre regimurile speciale menționate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 și care au fost efectuate înainte de 1 iulie 2021, respectivul regulament de punere în aplicare continuă să se aplice până la 10 august La articolul 8, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: Se aplică de la 1 iulie Anexa I se modifică după cum urmează: (a) caseta 21, coloana E se înlocuiește cu următorul text: Numărul/numerele alocat(e) intermediarului de statul membru de identificare în conformitate cu articolul 369q alineatul (2) din Directiva 2006/112/CE, în cazul în care intermediarul a acționat în prealabil ca atare ; (b) nota de subsol 13 se înlocuiește cu următorul text: ( 13 ) Data de începere a utilizării regimului este identică cu data din coloana D, caseta 19 și, în cazul înregistrării prealabile în conformitate cu articolul 2 al treilea paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026, nu poate fi anterioară datei de 1 iulie Articolul 3 Intrare în vigoare Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 22 septembrie Pentru Comisie Președintele Ursula VON DER LEYEN

9 RO L 309/7 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1319 AL COMISIEI din 22 septembrie 2020 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [ Provola dei Nebrodi (DOP)] COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare ( 1 ), în special articolul 52 alineatul (3) litera (a), întrucât: (1) În temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, cererea Italiei de înregistrare a denumirii Provola dei Nebrodi ca denumire de origine protejată (DOP) a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ( 2 ). (2) La 22 octombrie 2019, Comisia a primit un act de opoziție din partea Belgiei. La 31 octombrie 2019, Comisia a transmis Italiei actul de opoziție trimis de Belgia. La 19 decembrie 2019, Comisia a primit o declarație de opoziție motivată, în termenul prevăzut. (3) Comisia a examinat opoziția transmisă de Belgia și a considerat că este admisibilă. (4) Prin scrisoarea din 19 februarie 2020, Comisia a invitat părțile interesate să inițieze consultările care se impun pentru a încerca să ajungă la un acord, în conformitate cu procedurile lor interne. (5) Deși nu s-a ajuns la niciun acord între Italia și Belgia, Belgia și-a retras opoziția împotriva înregistrării denumirii Provola dei Nebrodi prin scrisoarea adresată autorităților italiene din 16 iunie (6) În consecință, denumirea de origine Provola dei Nebrodi (DOP) ar trebui înregistrată în registru, ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Se înregistrează denumirea Provola dei Nebrodi (DOP). Articolul 1 Denumirea menționată la primul paragraf identifică un produs din clasa 1.3. Brânzeturi din anexa XI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei ( 3 ). Articolul 2 Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 22 septembrie Pentru Comisie Președintele Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) JO L 343, , p. 1. ( 2 ) JO C 257, , p. 18. ( 3 ) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2014 al Comisiei din 13 iunie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 179, , p. 36).

10 L 309/8 RO DECIZII DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1320 A COMISIEI din 22 septembrie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1986 de instituire a programelor specifice de control și inspecție pentru anumite activități de pescuit COMISIA EUROPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 ( 1 ), în special articolul 95, având în vedere Regulamentul (UE) 2019/473 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului ( 2 ), în special articolul 17 alineatul (1), întrucât: (1) Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 stabilește normele pentru controlul tuturor activităților reglementate de politica comună în domeniul pescuitului și desfășurate pe teritoriul statelor membre sau în apele Uniunii sau de către nave de pescuit ale Uniunii sau, fără a aduce atingere responsabilității principale a statului membru de pavilion, de către resortisanți ai statelor membre. (2) În conformitate cu articolul 95 din regulamentul respectiv, Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1986 a Comisiei ( 3 ) prevede programe specifice de control și inspecție pentru anumite activități de pescuit și bazine maritime. (3) Pentru a reflecta măsurile de conservare și de gestionare în domeniul pescuitului adoptate recent la nivelul Uniunii ( 4 ), precum și recomandările ( 5 ) Comisiei Generale pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM), domeniul de aplicare al Deciziei de punere în aplicare (UE) 2018/1986 de instituire a programelor specifice de control și inspecție pentru anumite activități de pescuit pentru Marea Mediterană și Marea Neagră trebuie extins pentru a include activitățile de pescuit care exploatează merluciul, crevetele din specia Parapenaeus longirostris, crevetele din specia Aristeus antennatus, crevetele din specia Aristaeomorpha foliacea, langustina, barbunul, pagelul argintiu, limba-de-mare comună, coralul roșu, speciile de Coryphaenidae și șprotul. Din motive de claritate, este necesar să se includă o definiție pentru Marea Ionică, Marea Levantului și Marea Alboran. (4) Dacă este cazul, sunt întreprinse activități comune de inspecție și supraveghere între statele membre în cauză, în conformitate cu planurile de desfășurare comune instituite de Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului în temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) 2019/473. Pentru a-și îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 și în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2019/473, Comisia trebuie să aibă acces la informațiile schimbate în cadrul activităților comune de inspecție și supraveghere. ( 1 ) JO L 343, , p. 1. ( 2 ) JO L 83, , p. 18. ( 3 ) Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1986 a Comisiei din 13 decembrie 2018 de instituire a programelor specifice de control și inspecție pentru anumite activități de pescuit și de abrogare a Deciziilor de punere în aplicare 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE și 2014/156/UE (JO L 317, , p. 29). ( 4 ) Regulamentul (UE) 2019/1022 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind instituirea unui plan multianual pentru activitățile de pescuit care exploatează stocuri demersale în vestul Mării Mediterane și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014 (JO L 172, , p. 1). ( 5 ) Recomandarea CGPM/43/2019/2 privind un plan multianual de gestionare pentru exploatarea sustenabilă a pagelului argintiu în Marea Alboran (subzonele geografice 1-3), Recomandarea CGPM/43/2019/5 privind un plan multianual de gestionare a pescuitului durabil de specii demersale în Marea Adriatică (subzonele geografice 17 și 18), Recomandarea CGPM/43/2019/6 privind măsurile de gestionare a pescuitului durabil prin traulare care vizează crevetele din specia Aristaeomorpha foliacea și crevetele din specia Aristeus antennatus în Strâmtoarea Siciliei (subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16), Recomandarea CGPM/43/2019/4 privind un plan de gestionare pentru exploatarea durabilă a coralului roșu (Corallium rubrum) în Marea Mediterană și Recomandarea CGPM/43/2019/1 privind un set de măsuri de gestionare pentru utilizarea dispozitivelor ancorate de concentrare a peștelui în pescuitul de corifenă (Coryphaena hippurus) în Marea Mediterană.

11 RO L 309/9 (5) Prin urmare, este necesar ca Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1986 să fie modificată în consecință. (6) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru pescuit și acvacultură, ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: Articolul 1 Articolul 10 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1986 se modifică după cum urmează: 1. La alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: (1) În scopul punerii în aplicare a programelor specifice de control și inspecție, fiecare stat membru vizat garantează schimbul electronic de date cu alte state membre vizate și cu EFCA cu privire la datele referitoare la activitățile de pescuit și la activitățile legate de pescuit care fac obiectul programelor specifice de control și inspecție. Comisia trebuie să aibă acces la datele schimbate în temeiul prezentului paragraf. 2. Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: (2) Datele schimbate în conformitate cu alineatul (1) pot include date cu caracter personal. EFCA, Comisia și statele membre pot prelucra datele cu caracter personal la care au acces în temeiul alineatului (1) în scopul respectării sarcinilor și obligațiilor care le revin în cadrul programelor specifice de control și inspecție. EFCA, Comisia și statele membre iau măsuri, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) 2016/679 și cu articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/1725, pentru a asigura protecția adecvată a datelor cu caracter personal. 3. Alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text: (6) EFCA, Comisia și autoritățile statelor membre garantează securitatea prelucrării datelor cu caracter personal care are loc în temeiul prezentei decizii. EFCA și autoritățile statelor membre cooperează în ceea ce privește sarcinile legate de securitate. 4. Alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text: (7) EFCA, Comisia și statele membre iau măsuri pentru a asigura o protecție adecvată a confidențialității informațiilor primite în temeiul prezentei decizii, în conformitate cu articolul 113 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Articolul 2 Anexele I și II la Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1986 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezenta decizie. Articolul 3 Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în. Adoptată la Bruxelles, 22 septembrie Pentru Comisie Virginijus SINKEVIČIUS Membru al Comisiei

12 L 309/10 RO ANEXĂ ANEXA I DETALII PRIVIND PROGRAMUL SPECIFIC DE CONTROL ȘI INSPECȚIE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE PESCUIT CARE EXPLOATEAZĂ SPECII ICCAT ( 1 ) DIN OCEANUL ATLANTIC DE EST ȘI DIN MAREA MEDITERANĂ ȘI PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI DE PESCUIT DE SPECII PELAGICE ȘI DEMERSALE DIN MAREA MEDITERANĂ 1. Acest program specific de control și inspecție se referă la zonele geografice definite după cum urmează: (a) «Oceanul Atlantic de Est» înseamnă subzonele ICES [Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime ( 2 )] 7, 8, 9, 10, astfel cum sunt definite în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ) și diviziunea FAO ( 4 ) ; (b) «Marea Mediterană» înseamnă subzonele FAO 37.1, 37.2 și 37.3 sau subzonele geografice 1-27, astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului ( 5 ); (c) «nordul Mării Adriatice» și «sudul Mării Adriatice» înseamnă subzonele geografice 17 și 18, astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/2011; (d) «Strâmtoarea Siciliei» înseamnă subzonele geografice 12, 13, 14, 15 și 16, astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/2011; (e) «Marea Ionică» înseamnă subzonele geografice 19, 20 și 21, astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/2011; (f) «Marea Levantului» înseamnă subzonele geografice 24, 25, 26 și 27, astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/2011; (g) «Marea Alboran» înseamnă subzonele geografice 1-3, astfel cum sunt definite în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/ Statele membre în cauză sunt Croația, Cipru, Franța, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Slovenia și Spania. 3. Se iau în considerare următoarele activități de pescuit: pescuitul (inclusiv pescuitul recreativ) care exploatează stocurile de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană; pescuitul (inclusiv pescuitul recreativ) care exploatează peștele-spadă în Marea Mediterană; pescuitul care exploatează tonul alb în Marea Mediterană; pescuitul care exploatează sardine și hamsii în nordul și sudul Mării Adriatice; pescuitul care exploatează merluciu (Merluccius merluccius) în Strâmtoarea Siciliei și în subzonele CGPM 1, 5, 6, 7 și 9, 10, 11 și în nordul și sudul Mării Adriatice; pescuitul care exploatează crevete din specia Parapenaeus longirostris în Strâmtoarea Siciliei și în subzonele CGPM 1, 5, 6 și 9, 10, 11 și în nordul și sudul Mării Adriatice; pescuitul care exploatează creveți de adâncime în Marea Levantului și Marea Ionică; pescuitul care exploatează crevete din specia Aristeus antennatus în subzonele CGPM 1, 5, 6, 7 și în Strâmtoarea Siciliei; pescuitul care exploatează crevete din specia Aristaeomorpha foliacea în subzonele CGPM 9, 10, 11 și în Strâmtoarea Siciliei; pescuitul care exploatează langustină (Nephrops norvegicus) în subzonele CGPM 5, 6, 9, 11 și în nordul și sudul Mării Adriatice; ( 1 ) Comisia internațională pentru conservarea tonului din Oceanul Atlantic. ( 2 ) Zonele ICES (Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime) sunt cele definite în Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (JO L 87, , p. 70). ( 3 ) Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (JO L 87, , p. 70). ( 4 ) Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO). ( 5 ) Regulamentul (UE) nr. 1343/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 privind unele dispoziții referitoare la pescuitul în zona Acordului CGPM (Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1967/2006 al Consiliului privind măsurile de gestionare pentru exploatarea durabilă a resurselor halieutice în Marea Mediterană (JO L 347, , p. 44).

13 RO L 309/11 pescuitul care exploatează barbun (Mullus barbatus) în subzonele CGPM 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11 și în nordul și sudul Mării Adriatice; pescuitul care exploatează pagel argintiu în Marea Alboran; pescuitul care exploatează limbă-de-mare comună în subzona CGPM 17; pescuitul care exploatează coralul roșu în Marea Mediterană; pescuitul care exploatează pescuitul de specii de Coryphaenidae în apele internaționale din Marea Mediterană; pescuitul care exploatează anghilă europeană din specia Anguilla anguilla în apele Uniunii din Marea Mediterană; pescuitul care exploatează specii care fac obiectul obligației de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/ Criterii-țintă pentru inspecții Următoarele criterii trebuie puse în aplicare de statele membre menționate la punctul 2 din prezenta anexă. (a) Activități de inspecție pe mare; Anual, cel puțin 60 % din totalul inspecțiilor pe mare (excluzând supravegherea aeriană) trebuie efectuate pe navele de pescuit care aparțin segmentelor de flotă din cele două categorii cu cele mai ridicate niveluri de risc identificate în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2), asigurându-se că aceste două segmente de flotă sunt acoperite în mod adecvat și proporțional. (b) Inspecții la debarcare (inspecții în porturi și înainte de prima vânzare); Anual, cel puțin 60 % din totalul inspecțiilor la debarcare trebuie efectuate pe navele de pescuit care aparțin segmentelor de flotă din cele două categorii cu cele mai ridicate niveluri de risc identificate în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2), asigurându-se că aceste două segmente de flotă sunt acoperite în mod adecvat și proporțional. (c) Inspectarea capcanelor și a instalațiilor de crescătorie legate de activitățile de pescuit în care se exploatează stocuri de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană; Anual, trebuie inspectate 100 % din operațiunile de plasare în cuști și de transfer de la capcane și ferme piscicole, inclusiv eliberarea de pește.

14 L 309/12 RO ANEXA II DETALII PRIVIND PROGRAMUL SPECIFIC DE CONTROL ȘI INSPECȚIE PENTRU ANUMITE ACTIVITĂȚI DE PESCUIT DIN MAREA NEAGRĂ 1. Acest program specific de control și inspecție se referă la zonele geografice definite după cum urmează: Apele Uniunii din Marea Neagră, unde Marea Neagră înseamnă subzona geografică 29 stabilită de Comisia Generală pentru Pescuit în Marea Mediterană (CGPM), astfel cum este definită în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1343/ Statele membre vizate sunt Bulgaria și România. 3. Se iau în considerare următoarele activități de pescuit: pescuitul care exploatează calcan în Marea Neagră; pescuitul care exploatează șprot în Marea Neagră; pescuitul care exploatează specii care fac obiectul obligației de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/ Criterii-țintă pentru inspecții Următoarele criterii trebuie puse în aplicare de statele membre menționate la punctul 2 din prezenta anexă. (a) Activități de inspecție pe mare; Anual, cel puțin 60 % din totalul inspecțiilor pe mare (excluzând supravegherea aeriană) trebuie efectuate pe navele de pescuit care aparțin segmentelor de flotă din cele două categorii cu cele mai ridicate niveluri de risc identificate în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2), asigurându-se că aceste două segmente de flotă sunt acoperite în mod adecvat și proporțional. (b) Inspecții la debarcare (inspecții în porturi și înainte de prima vânzare); Anual, cel puțin 60 % din totalul inspecțiilor la debarcare trebuie efectuate pe navele de pescuit care aparțin segmentelor de flotă din cele două categorii cu cele mai ridicate niveluri de risc identificate în conformitate cu articolul 5 alineatele (1) și (2), asigurându-se că aceste două segmente de flotă sunt acoperite în mod adecvat și proporțional.

15

16 ISSN (ediție electronică) ISSN (ediție tipărită) Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene 2985 Luxemburg LUXEMBURG RO