ijl rjag.:',ra :-':!r

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ijl rjag.:',ra :-':!r"

Transcriere

1 Si) 1,",i \il.':.:i,: i: ijl rjag.:',ra :-':!r DECLARATIE DE AVERE 11. vr i ZAli REGiS t lll. i v rll', n, 1 L.t. Subsemnata, Tinase Aurora Tatiana, avand funcfia de Membru in consiliul dc admiristratie la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti(supleant) CNP , domiciliul in Pite$ti, Stt Negru Vodi nr. 57, BL 84, Sc. B, Ap. 8, cunoscind plevederile art. 326 din Codul Penal privind folsul in declarafii, declar pe proprie rlspundere ci inlpreuni cu lamilia') defid urmitoarelc: 1'1) Pfin ialnilie se inlelege sollrl/sotia $i copiii allali in l^ntrelinefea acestora. l. Bunuri imobile 1, Terenufi NOTAr Se vof declafa inclusiv cele aflate in alte lafi. Adresa sau zorta Categoria" Anul dobendil.ii Supralafa Cota- Dal.te Modul de dobandire Titularulr) :' Categoriile indicare suntr ( l) agricol; (2) foresiief; (3) intmvilan; (4) llrcilr de api; (5) alte categorii de tefenufi exlfavilane, dach se afli'in cjfcuitlrl civil. +2) La 'TitLrlar.' se rnen!ioncazi, in cazul bunuiilor p oprii. nlrnelc p oprielarului (lilulaflrl, solul/so!ia, copilul), iaf in cazul bllnufilor'in copfopfielatc, oot,r'pal.le $i nllnrele copfopfietafilof 2. Clidiri Se vo decla a inclusiv cele aflete ir alte 1dri. Adresa sau zona Cavojdia, Titriq Moduldc dobendire Titularu12) Oprescu Gabriela * Categoriile indicale sunt: (l) apafia]rent: (2) casi de (3) casd de vacan(i; (4) comefciale/cllr produc!le. *2) La ',Titulaf" se men!ioneazi, in cazul bunuiilo plopiii, nunlele propfietarlrllri (lillrlarul. solul/so!ia. copilul). iar in cazul bunufilor in copropfielate, cota-par'le fi numele copfopfietarilor'

2 fl Buauri mobile 1, Autovehicule/rdoturisme, trar care sutrt supuse hmatricof*ii, pot"iviti[? magini agricolg talupe' iahturi ti olte niilotc4 de tranport 2. Bunuri gub forml de metsle prctiosse, bljuterii, obiecte de rrti,i do cult, coleclii de &rtt ii trumk'aticd, obiecte crrc fac parte rtin p"t"i-ooiut ""i;";-i;;rt";;i;u rn,versat, a ctrror vdoare ltrsumrai deptrgeiae de eum- Se vor mentiona toate bunurile aflaie in proprietate, indifer nt dacl ele se a{ld $qu nu pe teritoriul Romdniei la momentul declardrii. IIr' Bunuri mobire, a ctrror v.roarc deptrte$te 3'000 de euro fiecare, ti bu4wi imobile trstrtmte rn ultimele 12 ludi t

3 IV. Active linanciare - 1. conturi ti depozite bancare, fonduri de investtii, form echivalerte 0e ecotrombire gi investirg irclusiy cardurile de credit, dsctr valoaree ltrsumatl s tuturcr acestora deptr9 ttq de el ro Se yor declara inclusiv cele aflate ln bdnci sau institutii financiare din strlin*are., *Categoriile ihdicate sunt: (I) cont cwent sau echivoleate (inclusiv ca/d); (2) deryit bancat sau echivalente; (3) fonduri de hvestilii sau echivdlente, incbsiy fonduri ptivate de pensii siu alte sisteme cu acamulare (se ror declara cele aferente anului fscal ahtetior). 2. Plosametrte' investirii directe ti lmprumuturi acordate, drctr valoarer {e piattr lnsuurttr a tuturor acestora deptrlette de euro Se vor declara inclusiv investiliile 9i panicipirile ln shaintrtate. *categoriile indicare sukt: (l) hdrtii de vdloqre detinute (titlwi de stot, aertificate, obligqliuni); (2) dctiuni satt pdrli sociale in societdti comerciale; (3) lmprumuturi dcordate in nume personal.

4 &tr: 3, Alte &ciive productrtorre de verituri nete, cere hsumate depdr sc ec4ivatetrtul a dc euro pe Se vor declara inclusiv cele aflate ln strdintrtale. V. Datorii Debite, ipoteci, g$antii emise ltr betreficiul unui terf, bunuri achizitiordte ln sirtem learirg,i slte asemenea bururi, dectr v.loqrer lrsumatl r tuturor rceitotlr deptrlerte de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate ln shbindtate, VI. Cadouri, s rvicii gau avatrtaje primite gratuit sau subvettionate fattr de velorrca de pisrl, din prrtea -utror lerroane, organiz,afii, sociedti comerciale, regii autorome, comppnii/societlli laliomle rau idstitlfii publice romenetti sru striitre, lnclusiv burse, credite, garaalii, decontnri de helt;eli, ;ltele decst celc ale {Dgajrtorului, a ciror valoare itrdividualt deplgeqte 500 de euro* 1.3. Copii *se etcewazd de la declalarc cadour e ti trataliire uzuare primite din partea ruderor de gadul I si at Ilh.

5 VII Venituri ale deelarantului $i sle membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat 0)otrivit aft. 4l din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificirile Si completirile ulterioare) Se voi declala inclusiv veniturile pfovenite din stfiinitate. Ci.e a realizat venitul l. l/eniluri din salalii L l itlrlar Sursa venitrlui: numele. adresa Serviciul prest{t/obiectrl gelrerator de venit Venitul anual ircasat Tinase Aufom Tatiana Consiliul ludc{can {rge! salaftu hi Tdnase,{urofa -fatiana 'l dnasc Aurom Tatiana Tdnase Aufora -l atiana Tbnase Aufora fatiana i.2 Soy'surie Spitalul de Pneumoftiziologie,.Valea lasulu i" Spitalui de Pneurnoftiziologie Leofdeni SpitalLrl Of i$eresc.,regele Carol l" Costesti Spitalul.ludelean de UfgentA Pitesri ISnase Malius Bogdan S. C. Automobile Dacia S. A. salafiu L3. Copii 2. Veniluri din activitdli hldependente 2. L Titular lndemnizalic mentbfu C.,{. lndernnizalie nembfu C. A. Indemnizalie membru C. A. 92 lndemnizalie membfu C. A. 225 lci 500 lei 250 lei 2.2. Sol/s0t c 3. VenitLri din ce(larea -fb lositei bltnxtrilar 1.1. Titulaf 1. Veniluri din iweslilii 4. L Titulaf.1.2 Soy'solie 5. Venituri din pcnsii 5.1. TituLaf 5.2. Soy'solie 6. l/enituri din acti ifili agricole

6 Prezenta declarafie conrtituie aca pubtic,i ceracterul idcoeplet al datelor mention&te. Date comptetilrii //. ot,ao /Y rdsputrd potrivit tegii penale pedtru itrexactitater!.u Sem n3r $tun N\ Nt\"\

7 DECLARATIE DE INTERESE /tt ' tr( subsemnata, Tinase Aurot? Tatiana. avend functia dc consirier juridic asistent ra consiriul.rudetean Arges, CNP , domiciliut in pit 9ri, Str. Negru Vodi "". SZ, nl. 84, Sc. 8' Ap. 8, cunosc'nd prevederile art' 326 din codur oenar nrivind farsur il -decraratrii, decrar'pe fropne filspundere ci impreuni cu familialr detin urmitoarele: l..asociat sau sclionar la ", i""tit",iili; ""e,llt, gri[""l d" irteres economic, precum!i membru in asociatii, fundatii sau alte org{ltizalii neguvernermentale: Unitatea denumirea ti adresa - Calitatea detinute Nr, de pd4i sociale sau ry'aloarea totals a pzil'tilor sociali) i/sau a acfiunilor 2' catitste! de membru ;ir" ecopomic, :::,1"j,:":?::1"f,:.i:,comrriniilorsociettrfitor qle qsociatiilor nationale, ar instiruiiiioi il sau funda qlt_q&gllglojga ni?atii negrverrs ment!le: ""uoit, ute irupuritor de idterqs. drnu,nircj )i adr(sa. Calitatea delinutl Valoatea benellciilor 3. Calitqtea de membru in cadrul Catitqtea de rne.rnj;u in organele de conducere, administrare $i ute itr cadrul psrtidelor futrctia detinuti denumirea 5, contracte, itrclrsiv ce[ de a"istetrt{ orianste :ll1l'li:,t,:t,,rj1.:l:::,j:jl::itl,llt, -""a"t"i""-"i" i"*"iirir"" r,"1,*" ri,,a,r{ate de ra bug tur de strt, tocat ei din fodduri externe ori io"r,"iut" "u "o"i"tafi;;;;;il;;;;id;,#iru;t;[:l"ti:ji: scf ionar tnajoritar/mitroritar: 5.I Bereficiaul & qx1l&d: mmdg pernrlddetumirerqi alresa BiceduJapin calea($ i"tcttlinft ool:drl

8 S06qie...-- Rutedegadil'rabd[tauhi 4tudzdi/Asoci4ii tonikhcabinde irdividnhcabixbasd{q rnidqi civilepofeirelesarqridticivile poftsirnleordetrdae Jimiffi cre desff g5pol&ia&a\rccd/oganiz4ii D Pirn tade de gradul lse lntelege pdrinti pe linie ascendent.?i ti copii pe linie dosc nden0l. z) Se vor declara numele, denumirea gi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinug, titularul, sotul/sotia $i rudele de gradul I oblin contiacte, asa cum sunt definite la punctul 5, Nu se declar5 contractel; societltlilor comerciale pe acliuni la care declarantul impreund cu solut/so1ia 9i rurlele de gradul I detin mai putin de 5olo din capitalul social al soci titii, indiferent de modul de dobendire a acliunilor. Prez nlr declaratie contituie act pubtic ti rrsputrd potrivit legii penale pertru ineractitatea sau caracterul incomplet al datelor merfiotrate. Data completirii //. ou-2o 1F Semnltura 0 1