pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul al II- lea 2018

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul al II- lea 2018"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul al II- lea 2018 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în sedinţă ordinară; Având în vedere: - raportul primarului municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 224/CLM/2018, prin care se propune aprobarea contului de execuţie bugetară, pe trimestrul al II-lea 2018; - raportul nr /2018 al Serviciului Buget, Evidenţă Venituri şi Cheltuieli; - avizul Comisiei pentru patrimoniu şi activităţi economico financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 36, alin. (2), lit. b), si art. 45, alin. (2), lit. a) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1.- Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2018, secţiunea de funcţionare, prevăzut în anexa nr. 1. Art.2.- Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2018, secţiunea de dezvoltare, prevăzut în anexa nr. 2. Art.3.- Anexele nr. 1 si 2, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

2 Art.4 - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Economice, Serviciului Buget Evidență Venituri si Cheltuieli, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, consilier Maria Ionescu CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Eduard Pistol Buzău, 27 iulie 2018 Nr. 163 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 27 iulie 2018 cu respectarea prevederilor art.45, alin.(2), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 21 voturi pentru, -- abţineri, şi -- voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.

3 MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr.163 din 27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 1/4 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - VENITURI - - mii lei Nr. crt. Denumire indicator Cod Program 2018 Realizat Grad de realizare % a b (1) (2) (3)=(2):(1) Total venituri, din care: ,86 1. Cote defalcate din impozitul pe venit ,42 2. Sume defalcate din TVA, pentru: ,66 - finantarea cheltuielilor descentralizate echilibrarea bugetului local finantarea invatamantului particular Venituri proprii curente, din care: 3.1 Impozitul pe venit transf. proprietate Impozite si taxe pe proprietate, : impozit si taxa cladiri, din care: 01 - impozit cladiri persoane fizice , , , ,

4 - impozit cladiri persoane juridice impozit si taxa teren din care: 02 - impozit terenuri persoane fizice 01 - impozit terenuri persoane juridice 02 - impozit pe teren extravilan taxe judiciare de timbru alte impozite pe proprietate , , Alte impozite si taxe generale Taxe pe servicii specifice, din care: 15 - impozit pe spectacole 01 - alte taxe pe servicii , Taxe pe utilizarea bunurilor, din care: 16 - impozit mijloace transp. pers. fizice 01 - imp. mijloace transport pers. juridice 02 - taxe si tarife eliberare licente, autorizatii , Alte impozite si taxe fiscale , Venituri din proprietate, din care: 30 - venituri din concesiuni si inchirieri 05 - alte venituri din proprietate , MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr. 163 din 27 iulie 2018

5 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 2/4 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - VENITURI - - mii lei Nr. crt. Denumire indicator Cod Program 2018 Realizat Grad de realizare % a b (1) (2) (3)=(2):(1) 3.8 Venituri din prestari servicii, din care: ,60 - venituri din prestari servicii contributia parintilor pt. copii in crese contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor ajutor social - venituri din recup.chelt de judecat alte venituri din prestari servicii Venituri din taxe administrative, din care: ,40 - taxe extrajudiciare de timbru alte venituri din taxe administrative Venituri din amenzi, din care: ,57 - venituri din amenzi si sanctiuni

6 - penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei - alte amenzi, penalitati, confiscari Diverse venituri, din care: ,27 - taxe speciale alte venituri Donaţii si sponsorizări ,00 5. Vărsaminte pt. sectiunea dezvoltare Subvenţii de la bugetul de stat, din care: 42 - subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei - subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii , /4 MUNICIPIUL BUZĂU ANEXA NR. 1 la Hotărârea nr.163 din 27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 3/4 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018

7 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE -CHELTUIELI- - mii lei - Denumire indicator Cod Program 2018 Plati Grad de realizare (%) (a) (1) (2) (3)=(2):(1) TOTAL CHELTUIELI, din care: ,54 Cap. AUTORITATI PUBLICE ,01 - cheltuieli de personal bunuri si servicii alte cheltuieli- sume aferente pers. cu handicap restituiri din finantarea anilor precedenti Cap. ALTE SERVICII PUBLICE ,56 - cheltuieli de personal bunuri si servicii sume aferente pers. cu handicap neincadrate Cap. DOBANZI ,00 - dobanzi aferente datoriei publice interne Cap. ORDINE PUBLICA ,60 - cheltuieli de personal bunuri si servicii sume aferente pers. cu handicap neincadrate

8 Cap. INVATAMANT ,28 - bunuri si servicii transferuri pentru institutii publice alte transferuri asistenta sociala alte cheltuieli, programe si sume aferente pers restituiri din finantarea anilor precedenţi Cap. SANATATE ,02 - cheltuieli de personal cabinete medicale bunuri si servicii asistenta sociala-drepturi donatori sume aferente pers. cu handicap neincadrate Cap. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE ,93 - bunuri si servicii transferuri catre institutii publice alte cheltuieli ( tineret, actiuni sport, religie) restituiri din finantarea anilor precedenţi ANEXA NR. 1 la MUNICIPIUL BUZĂU Hotararea nr. 163 din 27 iulie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pag. 4/4

9 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE - CHELTUIELI - Denumire indicator Cod Program mii lei- Plati Grad de realizare % (a) (1) (2) (3)=(2):(1) Cap. ASISTENŢĂ SOCIALĂ ,66 -cheltuieli de personal bunuri si servicii, asistenta sociala sume aferente pers. cu handicap neincadrate Cap. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE ,09 -bunuri si servicii Cap. PROTECTIA MEDIULUI ,70 -bunuri si servicii Cap. ACTIUNI ECONOMICE ,90 -alte cheltuieli- cotizatii Cap. COMBUSTIBILI SI ENERGIE ,30 -subventii energie termica furnizata populatiei

10 -alte cheltuieli- TVA datorat buget de stat rambursari de credite la MFP Cap. TRANSPORTURI ,08 -bunuri si servicii, subventii pentru transportul în comun alte cheltuieli EXCEDENT

11 MUNICIPIUL BUZAU ANEXA NR la Hotărârea nr.163 din 27 iulie pag1/3 a Consiliului Local al Municipiului Buzău CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE -VENITURI- - mii lei- Nr. crt. Denumire indicator Cod Program 2018 Realizat Grad de realizare (%) a b (1) (2) (3)=(2):(1)

12 VENITURI, TOTAL, din care : ,80 1 Vărsăminte din secţiunea de funcţionare ,35 2 Venituri din valorificarea unor bunuri, din care : venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor venituri din vânzarea unor bunuri din domeniul privat Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale, din care : finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală subvenţie de la Bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) MUNICIPIUL BUZAU ANEXA NR. 2

13 2018 la Hotărârea nr. 163 din 27 iulie a Consiliului Local al Municipiului Buzău Pag. 2/3 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - CHELTUIELI - - mii lei - Nr. crt. Denumire indicator Cod Program 2018 Realizat Grad de realizare (%) a b (1) (2) (3)=(2):(1) CHELTUIELI, din care: ,49 1. Capitolul AUTORITĂŢI PUBLICE ,51 Active nefinanciare, din care: mobilier, aparatura birotica si alte active alte active fixe Capitolul ALTE SERVICII PUBLICE alte active fixe Capitolul ORDINE PUBLICĂ

14 Active nefinanciare, din care: mobilier, aparatura birotica si alte active alte active fixe Capitolul ÎNVĂŢĂMÂNT ,73 Active nefinanciare, din care: constructii mobilier, aparatura birotica si alte active alte active fixe reparatii capitale Capitolul SĂNĂTATE Active nefinanciare, din care: mobilier, aparatura birotica si alte active Cap. CULTURĂ, RECREERE, RELIGIE ,14 Active nefinanciare, din care: constructii mobilier, aparatura birotica si alte active corporale alte active fixe restituiri din finantarea anilor precedenţi MUNICIPIUL BUZAU ANEXA NR la Hotărârea nr. 163 din 27 iulie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

15 Pag 3/3 CONTUL DE EXECUTIE BUGETARA PE TRIMESTRUL AL II LEA 2018 SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE - CHELTUIELI - - mii lei - Nr. crt. Denumire indicator Cod Program 2018 Realizat Grad de realizare (%) 7. a b (1) (2) (3)=(2):(1) Capitolul ASISTENŢA SOCIALĂ Active nefinanciare, din care: constructii Capitolul LOCUINŢE, SEVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ , Programe din Fondul European de Dezvlotare Regionala, din care: finantare nationala finantare externa nerambursabila cheltuieli neeligibile Active nefinanciare, din care: ,20 -constructii masini, echipamente

16 -alte active fixe Capitolul PROTECŢIA MEDIULUI ,26 Active nefinanciare, din care: constructii alte active fixe Capitolul TRANSPORTURI ,42 Active nefinanciare, din care: constructii alte active fixe reparatii capitale EXCEDENT/DEFICIT

17 ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU -PRIMAR- Nr. 224/CLM/ R A P O R T la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2018 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat potrivitlegii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, precum si prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 15 februarie Pentru anul 2018, veniturile bugetului local au fost aprobate initial la valoarea de mii lei, iar cheltuielile la valoarea de mii lei, cu un deficit de mii lei, acoperit din excedentul cumulat din anii precedenţi, utilizat pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. Bugetul municipiului Buzau a fost majorat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 127 din 18 mai 2018 la valoarea de mii lei, iar cheltuielile la valoarea de mii lei, cu acelasi deficit de mii lei. Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului să nu înregistreze plăţi restante. La finele trimestrului al II lea 2018, municipiul Buzău nu a înregistrat plăţi restante.

18 Structura detaliata a execuţiei bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Buzău, pe cele doua secţiuni- de funcţionare si dezvoltare, este prezentată în anexa nr. 1 si anexa nr. 2. Veniturile totale încasate la bugetul local la data de sunt în suma de mii lei si reprezentă un procent de 59,72%, faţă de prevederile bugetare ale anului Gradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local determinat ca raport intre veniturile proprii încasate la aceasta dată şi veniturile proprii programate pentru anul 2018, este de 72,35%, din care la secţiunea de functionare 67,86% iar la sectiunea de dezvoltare de 4,49%. La partea de cheltuieli municipiul Buzău a înregistrat plăţi in sumă totală de mii lei, aceasta reprezentând un procent de 37,57% fata de prevederile anului Ponderea secţiunii de funcţionare determinată ca raport între plăţile sectiunii de functionare si totalul plătilor aferente bugetului local, este de 97,91%. Ponderea sectiunii de dezvoltare determinată ca raport intre plăţile secţiunii de dezvoltare si totalul plăţilor aferente bugetului local, este de 2,08%. Excedentul bugetului local la data de înregistrat ca diferenţă între veniturile încasate si plăţile efectuate este în sumă totală de mii lei, va fi utilizat pentru plăţile ce se vor efectua până la sfârşitul anului, astfel încât, la finele anului, municipiul Buzău să nu înregistreze plăţi restante (achitarea lucrărilor executate si serviciilor prestate in baza angajamentelor legale încheiate in anul curent, cu termen de plată în anul curent). Pentru motivele arătate mai sus a fost întocmit alăturatul proiect de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat în forma prezentată. P R I M A R, Constantin Toma

19 ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU DIRECTIA ECONOMICA Serviciul Buget, Finante Publice AVIZAT DIRECTOR EXECUTIV Rodica Ion Nr / R A P O R T privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul al II-lea 2018 Bugetul municipiului Buzău a fost aprobat, potrivit Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzau nr. 28 din 15 februarie 2018 si ulterior majorat potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 127 din 18 mai 2018, la valoarea de mii lei, iar cheltuielile la valoarea de mii lei, cu un deficit de mii lei, finantat din excedentul anilor precedenţi. În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12) din Legea finantelor publice locale nr. 273/2006 în lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni.. -sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare. Contul de executie bugetară pe cele doua sectiuni este detaliat in anexele nr. 1 si 2 ale proiectului de hotarare si se prezintă, în sinteză astfel: -mii lei-

20 Denumire sectiune Venituri Cheltuieli Excedent FUNCTIONARE DEZVOLTARE TOTAL I. La Sectiunea de functionare, veniturile proprii au fost realizate in proportie de 75% comparativ cu nivelurile aprobate. Cheltuielile totale au fost realizate în proportie de 45% comparativ cu nivelurile aprobate. Sectiunea de functionare înregistreaza la finele semestrului I, un excedent în sumă de mii lei. II. La Sectiunea de dezvoltare, cea mai mare pondere a veniturilor o reprezintă varsamintele din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare 55% din venituri. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare, la prezintă o realizare de 4,5% fată de nivelul prognozat si un excedent în sumă de 873 mii lei. Sef serviciu buget, evidenta venituri si cheltuieli Amalia Gâlcă AG/