/ Cuvântul Libert[\ii

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "/ Cuvântul Libert[\ii"

Transcriere

1 / Cuvântul Libert[\ii Primul cotidian al Olteniei Anul XXIX, Nr miercuri, 18 decembrie pagini 1 leu Douã Douã victime, victime, înîn urma urma unui unui accident accident rutier rutier,, înîn apropierea apropierea Aeroportului Aeroportului Craiova Craiova Un bãrbat ºi o femeie au ajuns la spital, ieri, în urma unui accident rutier, care a avut loc în zona Aeroportului Craiova. ªoferul unei maºini a vrut sã efectueze o manevrã de întoarcere neregulamentarã, maºina fiind lovitã de o dubiþã. În urma impactului, au fost douã victime conducãtorul auto ºi o femeie, pasagerã în autoturism, care au fost transportate la spital, în stare de conºtienþã. ªoferul era încarcerat în autovehicul, fiind nevoie de intervenþia unui echipaj SMURD. Circulaþia sa desfãºurat cu dificultate, pânã la degajarea carosabilului. ( C. Pãtru)

2 actualitate 2 / cuvântul libertãþii miercuri, 18 decembrie 2019 Indicele ROBOR la 3 luni a urcat ieri la 3,14% pe an Indicele ROBOR la 3 luni a urcat ieri la 3,14% pe an, dupã ce luni a crescut la 3,12%, conform datelor publicate de Banca Naþionalã a României (BNR). La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 2,99%, iar în aceeaºi zi a anului trecut se situa la 3,04% pe an. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândã variabilã, a urcat cu 0,01 puncte procentuale, la 3,18%, iar ROBOR la 12 luni a urcat la 3,25%, de la 3,24%. Leul s-a apreciat, ieri, cu 0,12 bani în raport cu euro Leul s-a apreciat, ieri, cu 0,12 bani în raport cu euro (-0,03%), moneda europeanã fiind cotatã la 4,7769 lei, faþã de 4,7781 lei luni. De asemenea, leul a câºtigat teren ºi în faþa dolarului american, care a ajuns la 4,2831 lei, în scãdere cu 0,47 bani (-0,11%), faþã de cursul de luni, de 4,2878 lei/dolar. Moneda naþionalã s-a apreciat ºi în raport cu francul elveþian, cu 0,15 bani (-0,03%). Astfel, cotaþia francului a ajuns la 4,3607 lei, comparativ cu 4,3622 de lei/franc. Piaþa bunurilor de larg consum va înregistra în România un avans de peste 12% Piaþa bunurilor de larg consum va înregistra în România un avans de peste 12%, în 2019, de la 8% cât se consemnase în anul anterior. În zona bunurilor de larg consum cel mai des achiziþionate, sectorul alimentar se aflã, ºi în acest an, în prim-plan, cu o creºtere, pe ansamblu, a cifrei de afaceri de peste 13%, impulsionatã pe de o parte de creºterea cererii, urmare a majorãrii veniturilor populaþiei, iar pe de alta de avansul semnificativ al preþurilor. Conform datelor citate, în perioada Crãciunului ºi a Anului Nou, produsele alimentare ºi bãuturile înregistreazã vârful de vânzãri, peste nivelul din perioada Paºtelui. În acest context, principalii jucãtori din piaþã mizeazã pe un plus de 5-10% din cifra de afaceri în acest sezon. Grupaj realizat de MARGA BULUGEAN Reabilitarea sediului Primãriei Craiova, estimatã la 13 milioane de euro Aleºii locali au pe ordinea de zi a ºedinþei de joi, printre alte proiecte, ºi aprobarea noilor indicatori tehnicoeconomici pentru reabilitarea sediul principal în care funcþioneazã Primãria Craiova, anume clãdirea de pe strada A.I. Cuza, nr. 7. În documentaþie se spune cã vechea documentaþie a fost aprobatã tot printr-o hotãrâre de consiliu, în anul 2014, dar nu mai este de actualitate. Între timp, tehnologia în materie de construcþii a evoluat, ceea ce impune schimbarea datelor privind intervenþiile asupra imobilului. Având în vedere cã vechimea mai mare de 5 ani a documentaþiei face ca soluþia constructivã propusã pentru a realiza obiectivul sã nu mai fie eficientã, date fiind tehnologiile actuale recomandate pentru asemenea destinaþii, expertiza tehnicã ºi Proiectul tehnic au fost actualizate în luna noiembrie 2019, se precizeazã în noul proiect de hotãrâre. Structura de rezistenþã va fi consolidatã Valoarea lucrãrilor a fost stabilitã, de aceastã datã, la suma de 57,55 milioane de lei, iar intervenþiile ar trebuie sã fie realizate în decursul a trei ani. Reabilitarea sediului primãriei va începe de la structura de rezistenþã. Specialiºtii spun cã imobilul a fost construit pe o fundaþie solidã, realizatã din zidãrie portantã, cu cãrãmidã presatã, care constituia cea mai bunã materie în domeniul construcþiilor la acea vreme. Zidurile exterioare sunt ºi ele foarte solide, având pânã la 1 metru grosime. Cum proiectul prevede ºi lucrãri de reabilitare energeticã a clãdirii, specialiºtii nu au permis, totuºi, intervenþii pentru termoizolarea acestor pereþi exteriori, luându-se în calcul valoarea arhitecturalã mare a imobilului. Reparaþii ºi la iluminatorul natural Iluminatorul natural care împodobeºte aceastã clãdire va fi, de asemenea, refãcut. În proiectul de reabilitare a clãdirii, se spune cã sticla luminatorului din pod se va înlocui cu o sticlã specialã, cu proprietãþi deosebite ºi cu calitãþi superioare de transfer termic ºi control solar. La partea superioarã a iluminatorului, adicã cea din exterior, va fi aplicatã o sticlã securizatã, de 6 mm grosime, care va fi foarte rezistentã. La partea inferioarã, adicã în interiorul clãdirii, iluminatorul va avea o sticlã laminatã de la Saint-Gobain. De altfel, fiind vorba de o clãdire-monument istoric, toate materialele care se vor folosi pentru intervenþii trebuie sã fie unele de calitate superioarã ºi identice cu cele existente. Învelitoarea din tablã de zinc va fi înlocuitã Intervenþii sunt prevãzute ºi la acoperiºul clãdirii. În documentaþie se spune cã învelitoarea imobilului a fost realizatã din tablã de zinc, cu ornamenticã bogatã la coamã, în special peste corpul principal, cel dinspre strada A.I. Cuza. Înlocuirea în totalitate a învelitorii din tablã de zinc cu învelitoare tot din tablã de zinc, se prevede prin proiect. Mai sunt incluse ºi lucrãri de consolidare ºi reabilitare în zonele afectate, precum ºi lucrãri de reparaþii interioare ºi exterioare. Va fi recondiþionatã ºi tâmplãria exterioarã dublã, din lemn masiv ºi geam simplu. Clãdirea va fi dotatã ºi cu o centralã termicã proprie, care va fi amplasatã în subsol. Clãdirea a supravieþuit la cinci cutremure Clãdirea în care funcþioneazã Primãria Craiova este una dintre cele mai reprezentative construcþii din oraº. Reabilitarea clãdirii Primãriei Craiova, sediul principal, a fost reevaluatã la suma de 57,55 milioane de lei, adicã aproximativ 13 milioane de euro. Expertiza ºi proiectul tehnic, realizate în anul 2014, au fost refãcute în noiembrie 2019 ºi se supun, din nou, votului consilierilor municipali. Potrivit documentaþiei, acest imobil a fost declarat clãdire de patrimoniu, fiind inclusã în lista monumentelor istorice la poziþia 162. Importanþa istoricã a clãdirii este susþinutã ºi din punct de vedere urbanistic, de amplasamentul central. Situatã vis-a-vis de latura de nord a grãdinii engleze (English Park), clãdirea formeazã un ansamblu valoros alãturi de clãdirea Prefecturii Judeþului Dolj, realizatã de arhitectul Petre Antonescu, ºi de blocul Casa Albã, realizat de arhitectul Constantin Iotzu. Astfel, cele trei clãdiri, reprezentative pentru stilul neoromânesc, formeazã un întreg definitoriu pentru istoria localã, se precizeazã în proiect. De-a lungul timpului, la exterior ºi interior, decoraþia clãdirii a fost mult alteratã de intervenþiile ulterioare. Construcþia a fost supusã la evenimente majore (cutremurele din 1908, 1940, 1977, 1986 ºi 1990), afectând fiecare structura de rezistenþã, însã, dupã nici unul dintre acestea nu au fost fãcute intervenþii importante asupra clãdirii. LAURA MOÞÎRLICHE

3 miercuri, 18 decembrie 2019 educaþie / culturã cuvântul libertãþii / 3 Sindicaliºtii doljeni din învãþãmânt, de la Federaþia Spiru Haret, au prezentat bilanþul pe 2019 Ieri, Filiala Dolj a Federaþiei Sindicatelor din Educaþie Spiru Haret ºi-a prezentat bilanþul pe 2019, aºa cum o face în fiecare an. Reprezentanþii acesteia au þinut sã prezinte atât plusurile, cât ºi minusurile, dar au speranþe cã situaþia învãþãmântului românesc se va îmbunãtãþi. La întâlnirea cu reprezentanþii mass media au fost prezenþi atât preºedintele Filalei Dolj Spiru Haret, prof. Nicuºor Cotescu, cât ºi prim vicepreºedintele, prof. Constantin Lungulescu. Bilanþul de ieri a avut ºi o conotaþie aparte, deoarece, pe 17 decembrie 1912, a trecut în nefiinþã cel care a modernizat învãþãmântul românesc, acad. Spiru Haret. Încheiem un an, destul de greu, ºi cu plusuri ºi cu minusuri. A fost o perioadã în care s-au schimbat trei miniºtri la Ministerul Educaþiei Naþionale, actualmente Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii, iar, aproape douã luni de zile, nu am avut ministru. Imaginea ºcolii româneºti nu este foarte bunã, având ºi o legislaþie precarã, dar avem ºi plusuri în ceea ce am rezolvat, în 2019, în materie de sindicat, a precizat Nicuºor Cotescu, preºedinte al Filalei Dolj a FSE Spiru Haret, ales de sindicaliºti, în sptembrie a.c., în aceastã funcþie. ªi, conform acestuia, pe acest palier sunt mai multe cauze rezolvate: Prin negociere, s-a rezolvat o nedreptate. Astfel, dacã, pânã în aceastã toamnã, primea spor de 10%, pentru suprasolicitare neuropsihicã, doar personalul didactic de predare, s-a adoptat, prin lege, ºi acordarea acestui spor ºi pentru personalul de conducere, rãmânând sã se negociete ºi pentru personalul didactic auxiliar. De asemenea, au fost prinºi, cu un spor de 15%, ºi cei din învãþãmântul special ºi cei care lucreazã în domeniul asistenþei educaþionale. S-au rezolvat toate problemele cu plata profesorilor, obþinutã prin hotãrâri judecãtoreºti ºi s-a ajustat structura anului ºcolar, mai ales pe învãþãmântul profersional, astfel încât cursanþii sã încheie anul de învãþãmânt la fel cu ceilalþi din din structurã, sã nu se mai ajungã pânã în iulie sau august. Nu lipsesc, din nefericire, minusurile, prezentate tot de Nicu- ºor Cotescu: Din punctul meu de vedere, finanþarea/elev este o frânã în ceea ce priveºte dezvoltarea învãþãmântului. Suntem într-un deficit de personal. Avem deficienþe ºi în ceea ce priveºte sistemul de pazã în instituþiile de învãþãmânt, fiind nevoie de angajare de personal specializat, fiindcã este inadmisibil ca, la unele ºcoli, profesorii sã facã ºi pe paznicii. De asemenea, avem un numãr mare de elevi la clase, ºi trebuie fãcut ceva în acest sens, iar manuale ºcolare sunt încãrcate cu conþinuturi ºtiinþifice, la un nivel ridicat, care nu aduc atractivitate. Trebuie mers pe programul ªcoala dupã ºcoalã, astfel încât sã devinã program naþional. Imaginea cadrului didactic nu este foarte bunã, aºa cã s-a ajuns ca un procent de 3,5% dintre absolvenþii de studii superiaore sã nu îºi mai doreascã sã devinã dascãli, iar media europeanã este de peste 9%. Foarte multe neajunsuri Despre cele întâmplate în acest an, dar ºi despre viitor, a vorbit ºi Constantin Lungulescu, prim vicepreºedinte al Filialei Dolj a FSE Spiru Haret, preºedinte, timp de zece ani, al instituþiei: Toatã lumea aratã cu degetul învãþãmântul preuniversitar. Creºterea cu 15% a bugetului pentru educaþie a fost o ºmecherie, dacã pot spune aºa, deoarece aproximativ 500 de milioane de lei s-au întors, pentru cã nu au fost folosiþi. Actualul ministru al Educaþiei ºi Cercetãrii a spus cã bugetul e mai mare cu 3% pe execuþie, dar în realitate e mai mic, deoarece a intrat, acum, ºi cercetarea. S-a spus, vorbim de 2019, cã va fi o creºtere gradualã cu 155 a salarizãrii, cã va fi o nouã lege a educaþiei, cã se vor calcula sporurile în conformitate cu salariul lunar, cã vor fi salarii unitare, cã se vor aloca de euro pentru achiziþionarea unui teren, de cãtre cadrele didactice în mediul rural, cã vor fi acordate trei salarii medii, ca primã de instalare pentru profesori în mediul rural. Nimic nu s-a întâmplat din toate acestea. Da, ca benefiicii, este plata salariilor, prin drepturile dobândite în urma unor Hotãrâri judecãtoreºti, la care se adaugã semnarea contractului colectiv de muncã. Sunt speranþe ºi pentru creºterile salariale, dar urmeazã negocieri. CRISTI PÃTRU S-a încheiat campania Sã fim mai buni Biblioteca Judeþeanã Alexandru ºi Aristia Aman a încheiat vineri, 13 decembrie 2019, a zecea ediþie a campaniei Sã fim mai buni. De-a lungul celor trei sãptãmâni de campanie, la sediul Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman au venit numeroºi copii care au vrut sã doneze o jucãrie, bilanþul campaniei fiind, ca de fiecare datã, pe mãsura aºteptãrilor. Nu mai puþin de 20 de cutii pline cu jucãrii aºteaptã acum sã ajungã la copiii defavorizaþi. Joi, 19 decembrie 2019, la ora 8.30, bibliotecarii vor duce jucãriilecolectate la ªcoala Gimnazialã Teslui, Grãdiniþa Teslui, ªcoala Gimnazialã Gângiova, Grãdiniþa Gângiova, ªcoala Tãrþãl, precum ºi Grãdiniþa Þãrþãl. La aceastã campanie de strângere de jucãrii au participat copiii de la unitãþile de învãþãmânt înscrise în proiectul Grãdiniþa pentru prichindei ºi copii mai mãricei, coordonaþi de cadrele didactice, dar ºi alþi micuþi cititori ai Bibliotecii Judeþene Alexandru ºi Aristia Aman, care au aflat despre aceastã acþiune ºi au dorit sa facã o surprizã în prag de sãrbãtori altor copii. Campania Sã fim mai buni a avut un dublu rol. Copiii înscriºi în proiect au învãþat sã dãruiascã, sã aducã zâmbetul pe buze copiilor mai puþin norocoºi decât ei, iar copiii la care vor ajunge jucãriile se vor bucura ºi îºi vor petrece sãrbãtorile de iarnã în compania darurilor primite.

4 culturã 4 / cuvântul libertãþii miercuri, 18 decembrie 2019 Expoziþia Conservarea patrimoniului cultural, la Muzeul Olteniei! Muzeul Olteniei Craiova, cu sprijinul Consiliului Judeþean Dolj, va organiza, în premierã, o expoziþie temporarã dedicatã conservatorilor, ale cãror eforturi profesionale sunt puþin cunoscute publicului larg, demersul urmând sã evidenþieze valenþele pe care statutul de conservator îl are în cadrul unei instituþii muzeale. Deschiderea oficialã a expoziþiei temporare Conservarea patrimoniului culturalva avea loc joi, 19 decembrie 2019, la ora , la Secþia de Istorie- Arheologie (str. Madona Dudu nr. 14). Conservatorii Muzeului Olteniei Craiova, specializaþi în conservarea artefactelor istorice, etnografice ºi obiectelor care þin de arealul ºtiinþelor naturale, propun publicului craiovean, în perioada decembrie 2019 februarie 2010, o abordare originalã a patrimoniului muzeal, din perspectiva imaginilor ºi artefactelor, realizând o pledoarie în favoarea acestui domeniu muzeologic. Prin acestã expoziþie, specialiºtii Serviciului de Evidenþã, Conservare ºi Investigaþii a Patrimoniului Cultural, din cadrul Muzeului Olteniei, îºi asumã ca obiective principale afirmarea potenþialuluiºtiinþific al conservãrii, oferind publicului larg prilejul de a împãrtãºi împreunã secretele unui domeniu mai puþin cunoscut, precum: metode, studii ºi strategii privind conservarea patrimoniului cultural naþional, oportunitatea de a fi la curent cu cele mai inovative metode privind complexul proces al conservãrii bunurilor de patrimoniu, aparatura de investigaþie modernã, aspecte ale noilor tehnologii utilizate în acest domeniu, precum ºi abordarea interdisciplinarã a procedeelor de conservare preventivã. Publicul va putea admira, din perspectiva unei stãri de conservare impecabilã, obiecte de patrimoniu deosebite, de o valoare inestimabilã din ceramicã, metal,lemn, textile, hârtie, circuitul expoziþional fiind gândit astfel încât sã reprezinte o incursiune valoricã în vastul domeniu al conservãrii patrimoniului cultural naþional, gestionat la nivelul Muzeului Olteniei Craiova. Expoziþia se doreºte a fi, dincolo de aspectul sãu teoretic, un mijloc de cunoaºtere ºi aprofundare a unui domeniu mai puþin vizibil, dar extrem de important în cadrul muzeelor, care asigurã în fond, buna funcþionare a oricãror demersuri expoziþionale, spectaculosul evidenþiindu-se tocmai din îmbinarea diferitelor ºi numeroaselor categorii ºtiinþifice de obiecte de patrimoniu, pe care conservatorii Muzeului Olteniei le gestioneazã Astfel, obiecte variate din lemn (icoane, pristolnice etc), lut (amforã romanã descoperitã în anul 2015, pe ºantierul arheologic de la Desa), vor combina în spaþiulexpoziþional, într-un mod complex ºi inedit, mãrturii/artefacte ale valorilor culturale româneºti cu eleganþaºi necesitatea profesionalã a muncii de conservator, aducând în faþa vizitatorilor piese patrimoniale remarcabile din punctul de vedere al stãrii de conservare. În expoziþie, se regãseºte o veche ºi valoroasã tipãriturã - carte veche: Tetraevangheliar, datat sec. XII-XIII, intrat în colecþia Muzeului Olteniei în februarie 1975, cu text scris în limba greacã, cu caractere greceºti, scriere minusculã cu cernealã ferogalicã. Inedit este faptul cã manuscrisul este scris la Constantinopol ºi cuprinde textul celor patru Evanghelii, a lui Matei, Marcu, Luca ºi Ioan, fiecare Evanghelie prezentând titlul încadrat de un frontispiciu rectangular sau în forma literei ð frumos ornamentate, pe foiþã de aur cu coloranþi naturali vegetali. Expus datoritã stãrii de conservare impecabile în care se gãseºte, manuscrisul face parte din Colecþia Carte veche, pergament, conþine 293 file scrise din care, 6 sunt din hârtie manualã, fascicol ataºat ulterior probabil în prima jumãtate a secolului al XIV-lea, restul filelor fiind din pergament din piele de viþel. De asemenea, publicul craiovean va putea admira o gamã variatã de obiecte de patrimoniu pe suport metal, semnificativ prin etalarea expoziþionalã fiind Tezaurul de la Motoci, comuna Mischii, din Colecþia Numismaticã greacã- argint, ce cuprinde imitaþie tetradrahmã Filip al II - lea tipul Aninoasa, sec. II - a Chr., zece piese de argint. Pe suport hârtie, va fi expusã o bancnotã româneascãcu valoare de 10 bani, emisã la 1917, de Ministerul de Finanþe al României, apreciatã ca fiind cea mai micã bancnotã din lume, potrivit World Records Academy, având dimensiunea unui timbru. Va fi expusã ºi o piesã naturalizatã (împãiatã) - Egreta mare- Ardea alba, intratã în colecþia Secþiei de ªtiinþele Naturii în septembrie1951, o piesã cu o deosebitã valoare faunisticã ºi documentar-ºtiinþificã reprezentând o specie acvaticã migratoare, cosmopolitã, declaratã monument al naturii în þara noastrã din anul Starea sa de conservare este una optimã ºi necesarã în condiþiile în care specia este inclusã în Cartea Roºie a Vertebratelor din România, fiind consideratã periclitatã pe plan naþional. Egreta mare este protejatã prin legislaþia naþionalã ºi internaþionalã (inclusiv Directiva Pãsãri a UE/ 2011). Pentru publicul pasionat de obiecte etnografice, conservatorii au inclus în expoziþie obiecte deosebite din Colecþia Maria Tãnase, un caval ºi un clarinet din Colecþia de Instrumente Muzicale a Secþiei de Etnografie a Muzeului Olteniei. În cadrul expoziþional creat, va fi etalatã ºi aparatura utilizatã de specialiºtii conservatori pentru monitorizarea, înregistrarea ºi controlul factorilor de microclimat în cadrul expoziþiilor ºi în depozitele Muzeului Olteniei: termometru, termohigromentru afiºeazã temperatura ºi umiditatea relativã; termohigrograful - înregistreazã temperatura ºi umiditatea relativã; psihometrul - înregistreazã temperatura ºi umiditatea relativã; luxmetrul afiºeazã intensitatea luminoasã; termohigrometru de perete - afiºeazã temperatura ºi umiditatea relativã, dezumidificatorul - utilizat pentru scãderea umiditãþii relative, umidificatorul utilizat pentru creºterea umiditãþii relative. În condiþiile în care, funcþionarea oricãrei forme de discurs expoziþional depinde de starea de conservare a obiectelor de patrimoniu, iar conservarea bunurilor culturale constituie una din principalele funcþii ale unei instituþii muzeale, prin acest demers expoziþional considerãm cã este necesarã cunoaºterea de cãtre publicul larg a aspectelor care þin de procedura de conservare. Este vital ca publicul sã realizeze importanþa muncii de conservare într-o instituþie muzealã cãci conservarea preventivã reprezintã singura cale prin care bunurile culturale pot fi apãrate de procesele inevitabile de degradare, pentru cã numai prin mãsuri de conservare poate fi blocatã acþiunea factorilor fizici, chimici ºi biologici implicaþi în procesele de degradare. Acþionând direct asupra factorilor respectivi, adicã asupra umiditãþii, oxigenului, gazelor reactive, temperaturii ºi luminii, vor fi blocate procesele chimice sau fizice pe care aceºtia le-ar putea provoca, prevenind astfel efectele lor distructive. Adesea, conservatorul realizeazã o serie de activitãþi, uneledãunãtoarelui, printratamentele pe care le realizeazã pentru protejarea ºi conservarea bunurilor culturale, adesea fiind ºi alãturi de arheologi pe ºantierele arheologice, pentru salvarea pieselor descoperite, participând direct ulterior ºi la inventarierea bunurilor culturale ºi la clasarealor.

5 miercuri, 18 decembrie 2019 Anunþul tãu! Titular SC SOLAREX IMPEX SRL anunþã publicul interesat asupra declan- ºãrii etapei de încadrare conform HG 1076/2004 privind procedura evaluãrii de mediu pentru planuri ºi programe, în vederea obþinerii avizului de mediu pentru: Elaborare PUZ în vedere construirii unor spaþii de producþie îngrãºeminte foliarã solidã ºi lichida, ºi spaþii de depozitare cu regim de înãlþime P+2, T122, P23/1, comuna Malu Mare, sat Preajba, judeþul Dolj. Prima versiune a planului poate fi consultatã la sediul A.P.M. Dolj, jud. Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1. din data de luni-joi, între orele 8-16 ºi vineri între orele Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii ºi sugestii pânã în data de (în termen de 18 zile calendaristice de la data publicãrii primului anunþ), la A.P.M. Dolj, jud. Dolj, str. Petru Rareº, nr. 1, apmdj.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele ºi vineri între orele Recolta Noua Cooperativa Agricola, titular al proiectului Construire hale de depozitare condiþionare la Recolta Noua Cooperativa Agricola - platformã betonatã, container-birou, împrejmuire, racord apã ºi branºament canalizare, anunþã publicul interesat asupra luãrii deciziei etapei de încadrare de cãtre Agenþia pentru Protecþia Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire hale de depozitare condiþionare la Recolta Noua Cooperativa Agricola - platformã betonatã, container-birou, împrejmuire, racord apã ºi branºament canalizare, propus a fi amplasat în mun. Bãileºti, str. Soseaua Galicea Mare, nr. 2 (fost Rampei, nr. 5), jud. Dolj. Proiectul deciziei de încadrare ºi motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareº nr. 1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8:00-16:30 ºi vineri între orele 8:00-14:00 precum ºi la urmãtoarea adresã de internet Publicul interesat poate înainta comentarii/observaþii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicãrii anunþului pe pagina de internet a Agenþiei pentru Protecþia Mediului Dolj. publicitate CENTRUL COMERCIAL SUCPI Unora le place sã munceascã decât sã piardã timpul ºi sã aºtepte speranþa unui job. Sunã la telefon 0251/ ºi vino în Calea Bucureºti, strada Grigore Pleºoianu, sã închiriezi un stand la cel mai bun preþ. Cu noi vei avea propriul job! S.C. EXPERT PREV S.R.L. EXPERIENÞA NE RECOMANDà Cele mai înalte standarde de profesionalism Suntem la dispoziþia dumneavoastrã: SSM Securitate ºi Sãnãtate în Muncã (Protecþia Muncii) Situaþii de Urgenþã Prevenirea ºi Stingerea Incendiilor (P.S.I)-Protecþia civilã Întocmirea Documentelor Iniþiale Evaluare de risc de accidente ºi îmbolnãvire profesionalã Întocmire plan de intervenþie Managementul Mediului Relaþii la telefoanele: 0766/ ºi 0760/ Centrul Comercial SUCPI anunţă programul de lucru: Luni - Vineri , Sâmbătă , Duminică VÂNZÃRI CASE Vând sau schimb cu apartament Craiova, casã mare cu toate utilitãþile super-îmbunãtãþitã în comuna Lipovu cu teren 7000 mp. Telefon: 0742/ Vând casã mobilatã locuibilã Cioroiaºi + teren 2700 mp, anexe, vie, pomi fructiferi Telefon: 0765/ Vând (schimb) casã locuibilã comuna Periºor, cadastru, anexe, apã curentã, canalizare la poartã, teren 4500 mp, livadã cu pruni, vie. Telefon: 0765/ TERENURI Vând loc de casã 500 mp, intravilan Criva, asfalt, pomi fructiferi, posibilitate apã curentã. Telefon: 0745/ Vând teren (locuri de casã), Podari. Telefon: 0722/ Vând 3000 m pãmânt lângã lac, pãdure bun de Camping la Negoieºti 20 km de Craiova sau parteneri. Telefon: 0723/ Vând în Bãile Govora terenuri de 400 mp ºi 1500 mp, toate utilitãþile, asfalt, lângã pãdure. Telefon: 0744/ ; 0770/ AUTO Vând OPEL CORSA Euro. Telefon: 0764/ Vând VW PASSAT 2005, model 2004, 1,9 TDI, 101 CP, berlinã, argintie, unic proprietar, întreþinutã, fãrã avarii, funcþioneazã impecabil, km reali, preþ 3100 Euro. Telefon: 0722/ cuvântul libertãþii / 5 Vând VW POLO- 11/ 2006, 1,4 TDI, negu metalizat, funcþioneazã impecabil, unic proprietar, km reali, preþ 2600 Euro. Telefon: 0722/ Vând DACIA impecabilã km RON. Telefon: 0771/ ; 0351/ VÂNZÃRI DIVERSE Vând porþi metalice în stare bunã. Comuna Goieºti, Dolj. Preþ negociabil 1600 RON. Telefon: 0722/ Vând cort mare 16 mp nemþesc merge la stupi, ºablon steaguri U.E. Telefon: 0723/ Vând 2 gropi suprapuse ºi un loc de veci cimitirul Ungureni. Telefon: 0785/ Vând haine secondhand la preþ redus. Telefon: 0746/ Vând oglindã cristal dreptunghiularã 160/ 80 cm, hainã lungã piele de cãprioarã nr. 50. Telefon: 0752/ Vând ortezã pentru hernie bãrbaþi nefolositã (Italia), cuverturã pluºatã grena pentru pat ºi 2 pentru fotolii nefolosite, pantofi negri ºi maro nr noi. Telefon: 0770/ Vând electrozi de Wolfram de D 2,2 mm ºi D 3,2 mm pentru sudat în argon. Telefon: 0740/ Vând urgent mobilã sufragerie compuºã din 6 corpuri ºi douã ºifoniere cu 3 uºi, pat dublu. Telefon: 0752/ Vând televizor diagonala 37 cm, cuier hol cu ladã, aþã cusut goblen, oglindã cristal 160/80 cm. Telefon: 0752/

6 publicitate 6 / cuvântul libertãþii miercuri, 18 decembrie 2019 Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post vacant de personal contractual dupã cum urmeazã: - 1 post sef laborator, grad profesional II, studii superioare, pe duratã nedeterminatã, cu normã întreagã, funcþie de conducere din cadrul Laboratorului de Restaurare-Conservare a Muzeului Olteniei Craiova; Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare: - 17 Decembrie 2019, afiºarea Anunþului cu datele concursului la sediul Muzeului Olteniei Craiova, Str. Popa ªapcã nr.8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monitorul Oficial al României partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet Decembrie Ianuarie 2020, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat; - 10 Ianuarie 2020, selecþia dosarelor de înscriere ºi afiºarea rezultatelor în urma finalizãrii selecþiei dosarelor pe baza îndeplinirii condiþiilor de participare; - 14 Ianuarie 2020, începând cu ora 10.00, probã scrisã la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr. 14; - 17 Ianuarie 2020, începând cu ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr. 14; Postul necesita vechime de minim 5 ani in specialitate. Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova, iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/ Muzeul Olteniei Craiova, conform temeiului legal HG 286/2011, scoate la concurs 1 post vacant de personal contractual dupã cum urmeazã: - 1 post pompier, studii medii, pe duratã nedeterminatã, cu normã întreagã, funcþie de execuþie din cadrul Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta al Muzeului Olteniei Craiova; Concursul va avea urmãtorul program de desfãºurare: - 17 Decembrie 2019, afiºarea Anunþului cu datele concursului la sediul Muzeului Olteniei Craiova, Str. Popa ªapcã nr. 8 ºi publicarea anunþului privind concursul în Monitorul Oficial al României partea a III-a, Cotidianul Cuvântul Libertãþii ºi pe pagina de internet Decembrie Ianuarie 2020, perioada de depunere a dosarelor la sediul Extindere Istorie a Muzeului Olteniei Craiova din str. Madona Dudu nr.14, la secretariat; - 07 Ianuarie 2020, selecþia dosarelor de înscriere ºi afiºarea rezultatelor în urma finalizãrii selecþiei dosarelor pe baza îndeplinirii condiþiilor de participare; - 14 Ianuarie 2020, începând cu ora 10.00, probã scrisã la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr. 14; - 17 Ianuarie 2020, începând cu ora 10.00, probã interviu la sediul Extindere Istorie al Muzeului Olteniei Craiova, Str. Madona Dudu nr. 14; Postul nu necesita vechime. Condiþiile de înscriere ºi participare la concurs, precum ºi documentele dosarelor de înscriere vor fi afiºate la sediul Muzeului Olteniei Craiova din Str. Popa ªapcã nr.8 Craiova, iar relaþiile despre concurs se pot solicita la tel. 0251/ Vând bibliotecã lemn, 2 fotolii VINTA- GE, 1 aparat radio - pikup, 1 masã 12 persoane, 6 scaune, 1 birou, 1 maºinã de cusut (Rusia), 2 seturi inox (noi) crãtiþi - Italia, 2 undiþe de pescuit. Preþuri mici. Telefon: 0729/ Vând aragaz voiaj douã ochiuri cu butelie, polizor unghiular, (flex) D125/850W, canistre aluminiu 20 litri noi, arzãtoare gaze sobã D 600, alternator 12V nou, Pick-up Tesla cu boxe, dozã nouã de rezervã, discuri cu muzicã diferitã. Telefon: 0251/ Vând robot bucãtãrie nou, cu bol inox cap 6,5 litri, televizor BECKO - 37 cm. Telefon: 0752/ Vând în Iºalniþa, sãpun de casã - 5 lei/kg, pompã KAMA cu sorb rezervã. Telefon: 0770/ Vând þiglã Jimbolia, cãpriori ºi cãrãmidã din demolãri. Telefon: 0722/ PIERDERI IOTà CARMIR SRL declarã pierdute certificate constatatoare sediu ºi punct de lucru. Se declarã nule. JOITA N. FLORIN PFA declarã pierdute certificat de înregistrare ºi certificate constatatoare. Se declarã nule. CONDOLEANÞE Fostul primar al oraºului Segarcea Popa Nicolae deplânge moartea prematurã a secretarei primãriei oraºului Segarcea, NICOLETA TUDORAN ºi aduce un ultim omagiu ºi regrete eterne. Dumnezeu sã o odihneascã în liniºte ºi pace! COMEMORÃRI Multe lacrimi ºi dor nemãrginit pentru dragii noºtri ELENA ºi NECULAI DESAGÃ, de care ne-am despãrþit pentru totdeauna acum 11, respectiv 13 ani. Îi vom pãstra mereu în suflet ºi în gândurile noastre. Familia Morãreþ ANUNÞ GRATUIT (maximum 15 cuvinte) TREBUIE PREZENTAT TALONUL DIN ZIUA ÎN CARE SE FACE SOLICITAREA VALABIL NUMAI PENTRU PERSOANE FIZICE ªI ABONAÞI PERSOANE FIZICE TALONUL - CONTRACT DE MICà PUBLICITATE NR:... Cãtre S.C. ED PRESS COM S.R.L. Subsemnatul... Domiciliat în... Posesor al B.I. Seria... Numãrul... vã rog sã publicaþi urmãtorul anunþ în ziarul dumneavoastrã, la rubrica... la data de... asumându-mi responsabilitatea conþinutului: Miercuri, 18 decembrie 2019 Semnãtura:...

7 miercuri, 18 decembrie 2019 sport cuvântul libertãþii / 7 Paginã realizatã de COSMIN STAICU Erau cotaþi cu ºanse la titlu, dar sunt în pericol sã piardã Top 6 Baschetbaliºtii de la SCMU Craiova au pierdut ºi meciul din deplasare cu BCM U Piteºti ºi au ajuns la 6 înfrângeri consecutive Echipa de baschet a Craiovei era cotatã cu ºanse la titlu în acest sezon ºi chiar unii dintre jucãtori ºi antrenorul Aco Todorov rezonau cu acest þel neoficial. Veneau dupã cel mai bun sezon din istoria echipei, cu semifinalã de play-off, antrenorul care confirmase fusese pãstrat, continuase ºi cãpitanul echipei, care-ºi adusese alãturi colegi alãturi de care performase în trecut. Începutul pãrea oarecum sã confirme speranþele echipei, s-au contabilizat 3 victorii în primele 4 meciuri. Însã toate pe teren propriu, ºi toate dupã evoluþii neconvingãtoare, contra unor adversari în derivã: Sibiu, care-ºi schimbase aproape toatã echipa, Piteºtiul, care avea sã-ºi demitã antrenorul, ºi Steaua, o candidatã la locurile 7-8. Din etapa a 5-a a început dezastrul pentru formaþia din Bãnie, care a acumulat nu mai puþin de 6 înfrângeri la rând ºi este aproape sã-ºi compromitã obiectivul principal: intrarea în Top 6. Practic, dacã nu vor intra în sextetul fruntaº, sezonul va fi terminat pentru craioveni încã de la începutul anului Aºadar, sute de mii de euro cheltuite de la bugetul local pentru ca fanii din Bãnie sã vadã meciuri de duzinã! Neintrarea în primele 6 înseamnã practic retrogradarea din eºalonul care conteazã. Degeaba obþii locul 7 sau locul 8 dupã mid-season, fiindcã nu oferi nici meciuri atractive ºi nu ai oricum nicio ºansã în play-off, unde vei întâlni ori campioana sezonului regular, ori ocupanta locului secund. Paradoxal, în perioa- El Clasico, în seara aceasta Un nou episod din El Clasico se va desfãºura în seara aceasta de la ora 21 (în direct la Digisport ), pe Nou Camp. Partida trebuia sã se desfãºoare acum aproape douã luni, dar a fost amânatã, din cauza conflictelor din Catalunia. Dupã mult timp, primul meci direct al sezonului dintre Barcelona ºi Real Madrid le prinde pe cele douã la egalitate de puncte, 35, în fruntea La Liga, dupã 16 meciuri, lupta pentru titlu fiind acerbã. Totodatã, Messi ºi Benzema conduc în topul golgheterilor, ambii având 12 goluri pânã acum în campionat. da cea mai slabã pentru echipa din Bãnie, antrenorul Aco Todorov a primit o veste excelentã, fiind numit selecþioner al naþionalei þãrii sale, Macedonia de Nord, el urmând sã- ºi desfãºoare activitatea în paralel la Craiova ºi la reprezentativa ex-iugoslavã. Laser a ratat coºul victoriei, în ultima secundã Cele mai importante meciuri ale craiovenilor se disputã chiar înaintea finalului de an, cu ultimele douã clasate, Piteºtiul ºi Steaua. Pe primul, elevii lui Aco Todorov l-au pierdut, luni seara, în Trivale. Piteºtenii, care aveau un singur succes pânã atunci, s-au impus cu 91-90, pe sferturi: 25-32, 22-16, 23-15, Craiova a început ºi a terminat bine, dar între timp a fost jale. Au ºocat în primul rând ratãrile neverosimile, singur cu coºul, chiar ºi din partea unor jucãtori de calibru pentru liga noastrã. În teren cu foºtii jucãtori ai Craiovei, Gajovic ºi Fraseniuc, Piteºtiul s-a desprins la o diferenþã din 2 cifre în sfertul 3, Gajovic fiind cel mai bun jucãtor al gazdelor. Craiova a revenit în ultimul parþial ºi a egalat, 78-78, însã apoi a cedat iniþiativa. Finalul a fost dramatic. De la 91-85, Laser a punctat de la distanþã, apoi Troupe a reuºit un slamdunk. Piteºtiul a avut atacul cu 30 de secunde înainte de final, dar nu a închis meciul. Pe contraatac, Tyler Laser, MVP-ul partidei, putea aduce victoria în ultima secundã, dar a ratat o aruncare care-i este la îndemânã, pe Ernesto Valverde nu-i are la dispoziþie pe Dembele ºi Arthur, aºa cã poate începe cu: ter Stegen Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Jordi Alba Busquets, Rakitic, de Jong - Messi, Griezmann, Suarez. La conferinþa de presã, Zinedine Zidane a încercat sã minimalizeze importanþa acestui duel, declarând: Este un simplu meci de fotbal. Se spun multe lucruri în jurul acestui subiect, dar ceea ce oamenii vor sã vadã este un bun meci de fotbal, nimic în plus. Suntem bucuroºi sã jucãm un meci ca acesta, un clasico. Îmi pãtrundere, cu panoul. Craiovenii pierd astfel o mare ºansã de a-ºi consolida prezenþa în Top 6, pentru care vor tremura serios. Au jucat pentru SCMU Craiova: Troupe 27 de puncte, Laser 23, Pratt 16, Þâbârnã 12, Gudul 7, Byerd 3, Nãsturescu 2, Berceanu, Diculescu. Urmãtorul meci este decisiv pentru craioveni, luni, de la ora 19, în deplasare, cu Steaua. Dupã 10 meciuri, formaþia din Bãnie ocupã locul 6, cu 13 puncte din 3 victorii ºi 7 înfrângeri. Practic, craiovenii ar trebui sã batã Steaua în deplasare ºi sã câºtige acasã cu Dinamo ºi Oradea, pentru a intra în Top 6 ºi pentru a salva acest sezon. Despre partida de la Piteºti, cãpitanul Craiovei, Porter Troupe, a declarat pentru baschet.ro: Piteºti a venit sã joace. Noi am fost soft, în special în amintesc când eram jucãtor cã practic trãiam pentru astfel de meciuri. Sper sã vedem un meci mare. ªtim cã ei îl au pe Messi, dar ºi noi avem arme. Real are 5 absenþe pentru acest joc: Hazard, Marcelo, Asensio, James ºi Vasquez, iar primul 11 ar putea fi: Courtois Carvajal, Ramos, Varane, Nacho Casemiro, Kroos, Modric Bale, Benzema, Rodrygo. Meciul va fi arbitrat de Hernandez Hernandez, iar lovitura de start va fi datã de Marc Marquez, de 8 ori campion mondial la Moto GP, fan al Barcei. apãrare, unde trebuia sã luptãm mai dur. Am jucat însã mai bine decât în ultima perioadã, deci avem o bazã pe care sã construim. Lupta pentru top 6 este una interesantã, sunt multe echipe care au cam aceeaºi linie în clasament. Mi-ar plãcea sã mai ºi câºtigãm, nu doar sã pierdem. Trebuie sã jucãm cât de bine putem ºi vedem ce se va întâmpla. În sfertul trei par sã îºi fi dorit mai mult decât noi, au recuperat mingea, multe second chance points. Liga I, etapa a XXI-a Dinamo Sepsi 1-2 Au marcat: Nistor 60 / Karanovic 76, 78. Clinceni Botoºani 1-1 Au marcat: ªut 80 / Ofosu 53. Poli Iaºi Gaz Metan 1-2 Au marcat: Bãlan 55 / M. Constantin 76, 85 ambele din pen. U Craiova FC Voluntari 2-1 Au marcat: Cicâldãu 74, Bãlaºa 89 / Papazoglou 54. Chindia Hermannstadt 1-1 Au marcat: L. Mihai 76 pen. / P. Petrescu 24. Viitorul FCSB 0-2 Au marcat: Soiledis 22, Fl. Coman 45. CFR Cluj Astra 2-0 Au marcat: Burcã 23, Culio 84. CLASAMENT M V E Î G P 1. CFR Cluj Astra Craiova FCSB Viitorul Mediaº Botoºani Dinamo Sepsi Poli Iaºi Chindia Clinceni Hermann Voluntari

8 8 / cuvântul libertãþii sport Popicã Popicã ºi ºi Cic, Cic, în în echipa echipa etapei etapei LPF LPF Liga Profesionistã de Fotbal a anunþat echipa etapei 21 din Liga I. Surprinzãtor, pentru evoluþia modestã din meciul cu Voluntari, Universitatea Craiova are doi jucãtori în unsprezecele LPF. Primul este portarul Laurenþiu Popescu, care a primit un gol, la care nu a avut vreo vinã, ºi a salvat în alte douã siutaþii, iar al doilea este mijlocaºul Alexandru Cicâldãu. Laurenþiu Popescu (Universitatea Craiova / 22 de ani / 5 jocuri) - Titularizat în ultimele meciuri, tânãrul portar al oltenilor a avut câteva intervenþii reuºite prin care a dat încredere echipei este menþiunea celor de la LPF despre Popicã. Alexandru Becali a oferit 5 milioane de euro pe Mihãilã Înaintea meciului direct cu Universitatea Craiova, Gigi Becali a anunþat cã a oferit nu mai puþin de cinci milioane de euro pentru transferul lui Mihãilã, jucãtor pe care îl laudã pentru prestaþiile sale din ultima perioadã. Mihãilã nu e încã, dar va fi! E adevãrat, e jucãtor! Am dat eu 5 milioane pe el! Am oferit 5 milioane. E un jucãtor despre care se va auzi mult în viaþa asta, dar nu la ora asta. Da, am fãcut oferta printr-un intermediar. Nu mai vreau sã comentez, m-am scãpat. Nam fãcut, nu, e doar aºa, ziceam aºa, cred cã valoreazã!, a spus Becali, la Pro X. Patru goluri a înscris Mihãilã în acest sezon pentru Craiova. Acesta a bifat ºi patru selecþii în naþionala U21, pentru care a marcat de patru ori. Dacã transferul lui Mihãilã la FCSB pentru cinci milioane de euro s-ar realiza, acesta ar deveni cel mai scump jucãtor transferat de Becali la actuala vicecampioanã a României, depãºind astfel recordul lui Florinel Coman, transferat de la Viitorul pentru trei milioane de euro. Cicâldãu (Universitatea Craiova / 22 de ani / 19 jocuri) - Caracterele puternice se cunosc în momentele dificile, iar decarul oltenilor a dovedit ºi în ultima etapã cã este un jucãtor exponenþial pentru Universitatea. A marcat direct din loviturã liberã. A fost a ºasea reuºitã în acest sezon ºi a 10-a pe prima scenã în tricoul ªtiinþei se spune despre Cic. Echipa etapei LPF îi cuprinde pe: Popescu Dimitrov, M. Constantin, Burcã, Soiledis Cicâldãu, Nedelcu, ªut, Culio Fl. Coman, Karanovic. miercuri, 18 decembrie 2019 Paginã realizatã de COSMIN STAICU