O P I S. 1. Dispoziții generale...p Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara...p.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "O P I S. 1. Dispoziții generale...p Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara...p."

Transcriere

1

2 O P I S CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE 1. Dispoziții generale...p Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara...p. 4 CAPITOLUL II ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT Secţiunea 1: Organizarea unităţii de învăţământ...p Programul zilnic...p Accesul în şcoală...p Serviciul pe şcoală... p Orarul şcolii......p. 10 Secţiuneaa 2-a: Organizarea personalului...p. 11 CAPITOLUL III MANAGEMENTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT Secţiunea 1: Dispoziţii generale... p. 13 Secţiuneaa 2-a: Conducerea şcolii 2.1. Consiliul de administratie..... p Directorul.... p Directorul adjunct.... p. 16 Secţiunea a 3-a: Organisme funcţionale şi responsabilităţi la nivelul şcolii 3.1. Consiliul profesoral...p Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare... p Consiliul clasei... p Profesorul diriginte... p Comisiile din unitatea de învăţământ...p. 22 1

3 Catedrele/comisiile metodice...p Comisii cu caracter permanent / temporar/ ocazional...p. 25 Secţiunea a 4-a: Management financiar...p. 26 Secţiunea a 5-a: Management administrativ p. 28 CAPITOLUL IV ELEVII.Secţiunea 1: Exercitarea calităţii de elev al Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara 1.1 Dobândirea calităţii de elev...p Exercitarea calităţii de elev...p. 30 Secţiuneaa 2-a: Statutul elevilor 2. 1 Drepturile elevilor...p Obligaţiile elevilor... p Recompense acordate elevilor...p Sancţionarea elevilor...p Consiliul elevilor...p Activitatea educativă extrașcolară...p Evaluarea elevilor... p Transferul elevilor.... p. 52 CAPITOLUL V PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT Secţiunea 1:Personalul didactic 1.1.Dispoziţii generale...p Drepturile personalului didactic...p Obligaţiile personalului didactic...p Distincţii acordate personalului didactic..... p Sancţiuni...p. 58 Secţiunea a 2-a: Personalul didactic auxiliar... p Serviciulsecretariat bibliotecă - informatică... p Biblioteca şcolară... p Informaticianul...p Serviciul financiar -administrativ...p Distincţii și sancțiuni pentru personalul didactic auxiliar... p.69 Secţiuneaa 3-a: Personalul nedidactic...p. 69 Secţiuneaa 4-a: Evaluarea personalului...p. 74 2

4 CAPITOLUL VI PARTENERII EDUCAŢIONALI Secţiunea 1: Părinţii 1.1. Dispoziţii generale...p Drepturile părinţilor...p Îndatoririle părinţilor...p Adunarea generală a părinţiloror elevilor clasei...p Comitetul de părinţi al clasei... p Consiliul reprezentativ al părinţilor...p Contractul educaţional... p. 82 Secţiuneaa 2-a:Şcoala şi comunitatea... p. 82 Capitolul VII Dispoziţii finale...p. 83 SECŢIUNEA ANEXE...p. 84 ANEXA NR. 1: Circumscripţia Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara...p. 84 ANEXA NR. 2: Semne distinctive ale Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara... p. 85 ANEXA NR. 3: Lista comisiilor metodice / colectivelor de catedră care funcţioneazăla nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara... p. 86 ANEXA NR. 4: Lista comisiilor cu caracter permanent / temporar / ocazional care funcţionează la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara... p. 87. ANEXA NR. 5: Modelul contractului educaţional... p. 88 ANEXA NR. 6: Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă... p. 96 ANEXA NR. 7: Procedura generală de intervenţie la nivelul unităţii de învăţământ în situaţii de violenţă ce necesită intervenţia poliţiei/ jandarmeriei/ poliţiei locale/ambulanţei... p. 98 ANEXA NR. 8: Nomenclatorul actelor de violenţă... p

5 CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE 1. Dispoziții generale Art. 1. (1) Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare (R.O.F.) conține prevederi specifice privind organizarea şi funcţionarea Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara, în conformitate cu: Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011,cu modificările şi completările ulterioare); cu Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare; Legea 53/2003 (Codul Muncii reactualizat 2016), Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar National ;Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; cu actele normative generale şi speciale elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale (MEN), respectiv de ISJ Timiş; (2)Prezentul regulamentconstituie un sistem unitar de norme obligatorii pentru personalul de conducere, personalul didactic, didactic auxiliar şi administrativ/nedidactic din Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara, precum şi pentru elevi - beneficiarii primari ai educaţiei şi formării profesionale, pentru părinţii/ reprezentanţii legali ai acestora. (3) Prezentul regulament poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 30 de zile de la începutul fiecărui an şcolar. Propunerile pentru revizuirea regulamentului se depun în scris şi se înregistrează la secretariatul unităţii de învăţământ de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul în vigoare şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi aprobare prevăzute în Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (R.O.F.U.I.P.). 2. Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara Art. 2. Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara se organizează şi funcţionează, conform legii, pe baza principiilor: a) echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare; 4

6 b) calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale; c) centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; d) eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente; e) recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase; f) transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a deciziei şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora; g) incluziunii sociale; h) participării şi responsabilizării părinţilor; i) fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare; j) asigurării egalităţii de şanse. Art.3. Conform legislaţiei în vigoare, în incinta şcolii noastre sunt interzise: crearea oricărei formaţiuni politice; desfăşurarea unor activităţi de propagandă politică şi de prozelitism religios; orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate şi care pune în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor sau a personalului didactic şi nedidactic. Art.4 (1) Respectarea prezentului regulament,precum şi respectarea tuturor actelor normative care stau la baza elaborării acestuia, este obligatorie pentru directori, pentru personalul didactic de predare, pentru personalul didactic auxiliar, pentru personalul nedidactic, pentru elevii şcolii noastre, pentru părinţi şi pentru orice alte persoane care au tangenţă oficială sau ocazională cu instituţia noastră. (2)Orice profesor, titular sau suplinitor, angajat al Şcolii Gimnaziale Nr.27 Timişoara are obligaţia de a citi prezentul regulamentla angajarea iniţială în şcoală sau ori de câte ori este necesar, pentru a-l cunoaşte şi a-i respecta prevederile. 5

7 CAPITOLUL II ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT Secţiunea 1:ORGANIZAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT Art. 5.(1). Şcoala Gimnazială Nr.27 Timişoarafuncţionează ca unitate de învăţământ complexă, nivelurile de învăţământ şcolarizate fiind: preşcolar, primar, gimnazial. (2) În învăţământul primar şi gimnazial sunt şcolarizaţi, cu prioritate, în limita planului de şcolarizare aprobat, elevii care au domiciliul în circumscripţia şcolară a Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara (ANEXA 1). Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal. (3) În situaţiile în care se solicită şcolarizarea unui copil al cărui domiciliu se află în altă circumscripţie şcolară, înscrierea acestuia se face în baza unei solicitări scrise din partea părintelui, tutorelui sau reprezentantului legal şi se aprobă de către Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr.27 Timişoara, în limita planului de şcolarizare aprobat, după asigurarea şcolarizării elevilor din circumscripţia şcolară a Şcolii Gimnaziale Nr.27 Timişoara. Prin excepţie, înscrierea în clasa pregătitoare se face conform metodologiei specifice, elaborate de Ministerul Educaţiei Naționale (M.E.N.) Art. 6. Cursurile se organizeazăînforma de învăţământ cu frecvenţă, în program de zi. Art. 7. Structura anului şcolar este cea stabilită de M.E.N. Art. 8. (1) Deschiderea cursurilor se face în mod festiv în prima zi a anului şcolar, anunţul referitor la ora de începere a festivităţii fiind afişat la avizierul grădiniţei/şcolii cu cel puţin o săptămână înaintea festivităţii de deschidere a anului şcolar. (2) Ziua porţilor deschise se organizează anual în perioada menţionată de ministerul educaţiei în Calendarul înscrierii în învăţământul primar şi în Metodologia de înscriere a copiilor în învăşământul primar Art. 9. Încheierea activităţilor se marchează prin festivitatea de încheiere a cursurilor. Art. 10. La începutul anului şcolar, în prima săptămână a lunii septembrie, directorul şcolii repartizează sălile de clasă, ţinând seama de numărul de elevi din fiecare clasă şi de necesitatea ca mobilierul din dotarea sălilor să corespundă nivelului de vârstă al elevilor. 6

8 1.1 Programul zilnic Art. 11. Procesul de învăţământse desfăşoară conform următorului programzilnic: - la învăţământul preşcolar: în program prelungit, între orele 6,00-13,00 (tura I), respectiv orele 13,00 18,00 (tura a II-a) - la ciclul primar în două schimburi: clasele pregătitoare clasele a III-a de la ora 8,00 la ora 12,00; clasele a IV-a de la ora 11,00/12,00 la ora 16,00; la ciclul gimnazial într-un singur schimb, de la ora 8,00 la ora 14,00/15,00. Art. 12. În situaţii speciale, la decizia directorului şi cu aprobarea inspectorului şcolar general, programul de lucru se poate desfăşura, pe perioadă strict determinată, în regim de orar special (scurt). Art. 13. (1) În învăţământul preşcolar, programarea activităţilor instructiv educative pe timpul zilei se derulează în program prelungit astfel: NIVEL I NIVEL II ACTIVITĂŢI INTERVAL ORAR INTERVAL ORAR Tura I Sosirea copiilor la grădiniţă 6,00-8,00 6,00-8,00 Activităţi liber alese (1) 8,00-8,30 8,15-8,30 Activităţi de dezvoltare personală (1) : Rutine, 8,30-9,15 8,30-9,10 Tranziţii,Întâlnirea de dimineaţă, 9,15-9,30 9,10-9,30 Activităţi pe domenii experienţile / Discipline 9,30-10,30 9,30-11,00 Tranziţii / opţional 1 (niv. II) 10,50-12,30 12,00-12,30 Activităţi liber alese (2) 10,50-12,30 12,00-12,30 Rutine şi Tranziţii Masa de prânz 12,30-13,00 12,30-13,00 Tura a-ii-a Activităţi de relaxare, Rutine, Tranziţii 13,00-15,00 13,00-14,30 Activităţi de dezvoltare personală (2): Rutine, 15,00-15,10 14,30-14,45 Tranziţii, Activităţi opţionale 1 ( niv.i ) ; 2 (niv. II) 15,10-15,30 14,45-15,15 Activităţi pe discipline 15,30-16,30 15,15-16,45 Activităţi liber alese (3) 16,40-17,00 16,45-17,00 Plecarea copiilor acasă 17,00-18,00 17,00 18,00 7

9 (2) În învăţământul primar, ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 15 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs. (3) Pentru clasele din învăţământul gimnazial, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 minute după cea de-a doua oră de curs (9,50 10,10). (4) În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate la propunerea motivată a directorului, prin hotărârea Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar. (5) În urma analizei de nevoi întreprinse de Consiliul de administraţie privind resursele existente (umane, financiare şi materiale) din unitatea de învăţământ, o comisie propune o ofertă sub formă de pachete educaţionale pentru programul Şcoala după şcoală, conform metodologiei aprobate prin ordin al M.E.N. Programul Şcoala după şcoală se organizează prin decizia Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, cu avizul inspectoratului şcolar. 1.2 Accesul în şcoală Art. 14. Accesul elevilor în şcoală se face pe baza carnetului de elev vizat la zi şi a semnului distinctiv al Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara uniforma cu ecusonul şcolii (ANEXA 2). Art. 15. Intrarea în şcoală este permisă elevilor cu maximum 30 minute înainte de începerea cursurilor. Art. 16. Cadrele didactice care au ultima oră de curs din zi la clasă, conduc elevii din clasa respectivă până la poartă. Art. 17. (1). Accesul persoanelor străine este permis numai pe la Poarta 1. (2) Accesul în școală al părinților elevilor din clasele pregătitoareeste permis din ziua deschiderii anului școlar până în data de 30 septembrie. (3). Accesul la direcţiune este permis persoanelor străine exclusiv în programul de audienţe. De respectarea acestei prevederi răspunde direct secretara şcolii. Fac excepţie de la această prevedere persoanele din ISJ Timiş, autorizate cu controlul şcolii, cele care reprezintă o autoritate publică, cele care aduc la cunoştinţă directorului şcolii cazuri grave legate de comportamentul sau de sănătatea elevilor noştri. Art. 18. Elevii au acces în şcoală sâmbăta şi duminica pentru activităţi sportive, culturale, recreative, organizate de către şcoală sau alte organizaţii care colaborează cu şcoala, sau la iniţiativă proprie, însoţiţi de un cadru didactic sau de organizatorul oficial al activităţii. Toate aceste activităţi vor fi aprobate, în prealabil, de către directorul şcolii. 8

10 1.3 Serviciul pe şcoală Art. 19. (1) Personalul didactic din unitate are obligaţia să efectueze serviciul pe şcoală conform unui program aprobat de direcţiunea şcolii. (2)Se exceptează de la serviciul pe şcoală directorul şcolii şi directorul adjunct, deoarece au atribuţii referitoare la securitatea personalului şi la monitorizarea programului zilnic, consemnate în fişa postului. (3)Planificarea se face semestrial de către responsabilul numit de direcţiune şi se aprobă de către director. Monitorizarea afişării la timp a planificării se face de către secretarul şcolii. (4)Programul zilnic de serviciu: orele 7,45 14,15. (5)Serviciul pe şcoală se efectuează zilnic, la parter şi la fiecare etaj. (6)Pentru ca serviciul pe şcoală să fie operativ, la locul unde se afişează planificarea cadrelor didactice vor fi afişate şi numerele de telefon importante: POLIŢIA, SALVAREA, POMPIERII. Pentru cazurile de urgenţă, cadrul didactic de serviciu are acces la telefonul şcolii din secretariat. (7) Personalul administrativ din unitate respectă deciziile luate de profesorul de serviciu, dacă acestea sunt conforme cu regulamentul şcolar şi cu fişa postului respectiv. (8)Cei care îndeplinesc sarcina de profesori de serviciu, au obligaţia de a purta, pe timpul exercitării serviciului, un ecuson pe care există menţiunea Profesor de serviciu. Ecusoanele se preiau şi se predau zilnic de la secretarul şcolii împreună cu registrul de procese-verbale destinat serviciului pe şcoală. Art. 20. Profesorul de serviciu are următoarele atribuţii: a) La începerea programului asigură accesul la cataloage (deschide dulapul cu cataloagele); b) Verifică existenţa tuturor cataloagelor în dulap şi pune condica de prezenţă la îndemâna cadrelor didactice, la locul stabilit de către direcţiune; c) Verifică prezenţa la program a cadrelor didactice şi semnalează conducerii absenţele pentru a putea asigura suplinirea; d) Verifică prezenţa elevilor şi a cadrelor didactice la toate orele; e) Asigură securizarea cataloagelor şi a condicii de prezenţă la încheierea serviciului; f) Constată şi semnalează directorului şcolii neregulile apărute în timpul serviciului său, legate de curăţenia pe coridoare şi funcţionarea optimă a şcolii (instalaţii sanitare, electrice, geamuri, uşi sparte); g) Consemnează în registrul de procese-verbale toate neregulile constatate în timpul serviciului, măsurile luate şi propunerile pentru îmbunătăţirea activităţii; h) Intervine prompt în rezolvarea cazurilor de indisciplină la elevi (fumatul în incinta şcolii sau zona învecinată, consumul de droguri sau băuturi alcoolice, conflictele violente între elevi). Răspunde de rezolvarea în mod pedagogica conflictelor de orice fel; i) Este obligat să folosească în orice împrejurare un limbaj decent şi să aibă o atitudine demnă, conformă cu statutul de educator, indiferent de natura sau de gravitatea faptelor constatate; 9

11 j) Este responsabil de asigurarea confortului spiritual al elevilor şi al angajaţilor şcolii, în timpul serviciului său. Înţelegem prin confort spiritual: absenţa stresuluiîn relaţiile dintre elevi-elevi, elevi adulţi, adulţi-adulţi; protejarea persoanelor(elevi-adulţi) aflate în dificultate (agresiune de orice fel, starea de sănătate precară intervenită spontan, întârzieri de la oră, stări emoţionale negative); k) Asigură colaborarea cu familia elevilor, cu medicul, cu pompierii, cu poliţia pentru soluţionarea cazurilor de urgenţă aflate în competenţa acestora şi care s-au ivit în timpul serviciului său; l) Controlează accesul elevilor în şcoală pe baza carnetului de elev vizat la zi şi a uniformei cu ecusonul şcolii; m) Nu permite folosirea de către elevi a telefoanelor mobile în timpul programului şcolar; n) Controlează ţinuta decentă a elevilor în incinta şcolii şi ia imediat măsuri corespunzătoare în cazul nerespectării de către elevi a obligaţiei de a purta zilnic, pe tot parcursul programului, ţinuta decentă. o) Informează membrii C.A. şi directorul şcolii despre orice abatere sau incident petrecut în şcoală în timpul desfăşurării serviciului pe şcoală; p) Supraveghează intrarea/ieşirea elevilor din şcoală, la începutul/ sfârşitul programului de lucru; se asigură că, la plecare, clasele au rămas curate şi că elevii au părăsit şcoala în ordine. Art. 21. Profesorul de serviciu trebuie să citească la timp programarea efectuării serviciului pe şcoală, să fie prezent la program conform planificării şi să-şi îndeplinească sarcinile. Art. 22. Schimbarea serviciuluise poate face, în cazuri excepţionale, doar cu aprobarea directorului unităţii şi cu înlocuirea imediată a celui învoit. Art. 23. Nerespectarea prevederilor din R.O.F.cu privire la sarcinile profesorului serviciu constituie abatere disciplinară şi se sancţionează ca atareconform prezentului R.O.F. de Art. 24. Un rol însemnat în instruirea şi păstrarea climatului de ordine şi disciplină din şcoală îi revine profesorului de educaţie fizică. Acesta are obligaţia de a legitima orice persoană străină, dacă acesta pătrunde pe terenul sau în spaţiile unde se desfăşoară activităţi sportive şi are datoria de a informa imediat profesorul de serviciu, C.A. sau directorul şcolii (după caz) în legătură cu prezenţa persoanei străine respective Orarul şcolii Art. 25. În prima şedinţă din anul şcolar în curs, Consiliul de administraţie numeşte, la propunerea directorului, Comisia de orar. Art. 26. La învăţământul primar, schema orară zilnică este alcătuită de fiecare profesor pentru înv. primar la începutul anului şcolar, nu mai târziu de prima zi de şcoală, cu respectarea principiilor pedagogice referitoare la curba de efort şi prin negociere cu profesorii de gimnaziu care predau la clasa respectivă. Art. 27. Comisia de orar are obligaţia de a alcătui orarul până în ziua începerii cursurilor în fiecare an școlar. Schimbările ulterioare sunt permise numai cu aprobarea scrisă a directorului şcolii şi se vor face numai dacă există motive temeinice în acest sens. 10

12 Art. 28. Orarul devine definitiv după ce a fost verificat şi aprobat de directorul şcolii. Art. 29. Comisia de orar are următoarele obligaţii: 1. Să respecte numărul de ore pe săptămână, conform Planului cadru aprobat de M.E.N. pentru fiecare disciplină. 2. Să respecte ora de începere/încheiere a programului zilnic, conform R.O.F. 3 Să ţină seama, în ordine, de următoarele priorităţi: a) repartizarea orelor de limbi moderne, în structură modulară, pe cât posibil; b) repartizarea în poziţii optime a disciplinelor la care se sustin teze c) repartizarea alternativă a disciplinelor fundamentale cu cele de dezvoltare personală (muzică, desen, educaţie fizică, opţionale), respectându-se cât mai mult posibil curba de efort; d) repartizarea opţionalelor, la aceeaşi oră, fie la începutul, fie la sfârşitul zilei, pentru a se putea asigura accesul elevilor din diferite clase la CDŞ. Opţionalele pot fi programate, cu precădere, în zile de randament scăzut deoarece, acestea fiind la decizia elevului, motivaţia învăţării compensează efortul. Art. 30. Orarul şcolii se redactează, în ordine, în interesul: a) eficienţei procesului de predare-învăţare b) elevilor; c) cadrelor didactice. Art. 31. Membrii Consiliului de administraţie nu vor avea ore de curs în zilele de joi între orele 13-14, când, de regulă, se vor programa şedinţele Consiliului de administraţie. Art. 32. În situaţii speciale, la decizia directorului şi cu aprobarea inspectorului şcolar general, programul de lucru se poate desfăşura, pe perioadă strict determinată, în regim de orar scurt. Art. 33. Comisia de orar va ţine seama de calitatea de metodist/formator a mai multor cadre didactice, în sensul că într-o zi pe săptămână acestea să aibă foarte puţine ore (2 3 ore), astfel încât să-şi poată desfăşura activitatea specifică la solicitarea ISJ Timiş. Secţiunea a 2-a:ORGANIZAREA PERSONALULUI Art.34. (1) Prin organigrama Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara se stabilesc: structura de conducere şi ierarhia internă, organismele consultative, catedrele/comisiile metodice şi celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri funcţionale prevăzute de legislaţia în vigoare, prin care unitatea de învățământ acţionează pentru aplicarea normelor juridice generale şi speciale şi pentru îndeplinirea obiectivelor şi atribuțiilor specifice. Organigrama se propune de către director la începutul fiecărui an școlar, se aprobă de către Consiliul de administraţie și se înregistrează ca document oficial. (2) Personalul didactic de predare este organizat în catedre/comisii metodice şi colective/comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, în conformitate cu normele legale în materie şi prevederile prezentului regulament. 11

13 (3) Personalul didactic auxiliar şi nedidactic este organizat în compartimente de specialitate care se află în subordinea directorului/directorului adjunct, în conformitate cu organigrama. (4) Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Codului muncii, Legea 53/2003, prin Legea nr.1/ 2011 şi prin Legea 40/2011, cu modificările și completările ulterioare la aceste legi. (5) La nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara funcţionează următoarele compartimente / servicii de specialitate: secretariat bibliotecă - informatică, financiar administrativ. 12

14 CAPITOLUL III MANAGEMNTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT Secţiunea 1: DISPOZIŢII GENERALE Art.35. (1)În conformitate cu prevederile legale referitoare la unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara este realizată de Consiliul de administraţie, de director şi, după caz, de director adjunct. (2)Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea unităţii de învăţământ se consultă, după caz, cu toate organismele interesate: consiliul profesoral, organizaţiile sindicale, consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia părinţilor, consiliul şcolar al elevilor, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu reprezentanţii agenţilor economici implicaţi în parteneriate cu Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara Secţiunea a 2-a: CONDUCEREA ŞCOLII 2.1.Consiliul de administraţie Art.36. (1)Consiliul de administraţie este organ de conducere al unităţii de învăţământ. (2) Consiliul de administraţie se organizează şi funcţionează conform Metodologiei cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ, aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (3) Directorul unităţii de învăţământ este preşedinteleconsiliului de administraţie. Art.37. (1) Consiliul de administrație(c.a.) se întruneşte lunar în şedinţe ordinare, precum şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la solicitarea preşedinteluiconsiliului de administraţie sau a 2/3 din numărul membrilor consiliului de administrație ori a 2/3 din numărul membrilor consiliului profesoral. 13

15 (2) Preşedinteleconsiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentanţii organizaţiilor sindicale din unitatea de învăţământ la toate şedinţele consiliului de administraţie. Membrii consiliul de administraţie, observatorii şi invitaţii sunt convocaţi cu cel puţin 72 de ore înainte de începerea şedinţei ordinare, comunicându-li-se ordinea de zi şi documentele ce urmează a fi discutate. În cazul şedinţelor extraordinare, convocarea se face cu cel puţin 24 de ore înainte. Procedura de convocare se consideră îndeplinită dacă s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: poştă, fax, sau sub semnătură. Art. 38. Consiliul de administraţie este răspunzător de realizarea programului managerial al directorului, conform cu Proiectul de dezvoltare instituţionalăîn exerciţiu, în condiţiile legii. Art. 39. (1) Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr. 27 din Timişoara este format, conform legislaţiei în vigoare, din 13 membri. Dintre aceştia, 6 sunt cadre didactice (directorul şcolii preşedinte; directorul adjunct; 4 reprezentanţi ai cadrelor didactice, aleşi de consiliul profesoral). Ceilalţi membri sunt: 3 reprezentanţi ai Consiliului Local, 1 reprezentant al primarului, 3 reprezentanţi ai părinţilor. (2)La şedinţele C.A. participă un reprezentant al sindicatului, cu statut de observator. (3) La şedinţele C.A. în care se dezbat aspecte privind elevii, preşedintele consiliului de administraţie are obligaţia de a convoca reprezentantul consiliului şcolar al elevilor, care are statut de observator. Art. 40. Consiliul de administraţie are obligaţia de a lua atitudine şi de a informa, în ordine, Consiliul Profesoral şi ISJ Timiş, în caz că deciziile directorului sunt arbitrare, abuzive, ilegale sau contravin în vreun fel actelor normative în vigoare, regulamentelor aprobate în vigoare sau deontologiei profesionale. 2.2.Directorul Art. 41 Directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timisoara exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu legislaţia privind învăţământul în vigoare, cu hotărârile consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu prevederile prezentului regulament. Art. 42 Directorul este: preşedintele Consiliului profesoral, preşedintele Consiliului de administraţie, al comisiilor de examene de corigenţă şi de diferenţe. Art. 43 Directorul are drept de îndrumare, de monitorizare, de control, de evaluare şi de decizie asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ, în condiţiile legii. 14

16 Art.44 Directorul reprezintă unitatea de învăţământ preuniversitar în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele competenţelor prevăzute de lege. Art. 45 Atribuţiile directorului în exercitarea 15 funcţilor de conducere executivă, de ordonator de credite, de angajator, precum şi alte atribuţii specifice funcţiei, sunt în conformitate cu prevederile legale, cu R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5079/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale M.E.N.C.Ş. Art. 46 În exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite în conformitate cu prevederile legale, serviciu. directorul emite decizii, cu caracter normativ sau individual şi note de Art. 47(1) Directorul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de către Consiliul de administraţie şi orice alte atribuţii rezultând din prevederile legale în vigoare şi contractele colective de muncă aplicabile. (2) Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consultă cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învăţământ preuniversitar care au membri în unitatea de învăţământ şi/sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor din unitatea de învăţământ, în conformitate cu prevederile legale. (3) Directorul are obligaţia de a delega atribuţiile către directorul adjunct sau către un alt cadru didactic, membru al consiliului de administraţie, în situaţia imposibilităţii exercitării acestora. (4)Directorul aprobă în scris: a) vizitarea unităţii de învăţământ b) afişarea anunţurilor de orice fel în şcoală; c) asistenţa la ore / activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală sau efectuate de către persoane străine de şcoală (fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţii); d) colaborarea cu instituţii, agenţi educaţionali, culturali, economici, comerciali, ONG-uri; e) învoirea elevilor şi a cadrelor didactice şi suplinirea acestora pe perioada învoirii; f)scurtarea programului; g) amânarea unor activităţi sau anularea lor; h) anularea unor ore în favoarea unor activităţi educative; i) graficul lucrărilor scrise semestriale; j) planificările anuale şi cele calendaristice semestriale, programele opţionalelor; k)programele de lucru ale directorului adjunct, catedrelor/comisiilor metodice, compartimentelor secretariat şi contabilitate, administrativ, bibliotecă şi pentru întreg personalul nedidactic din unitate; l) documentele contabile şi de secretariat; m) orarul şcolii, graficul serviciului pe şcoală; n) site-ul, pagina WEB, proiectele de orice fel; o) colaborarea cu şcoli din ţară şi din străinătate; p) materialele promoţionale ale Şcolii Gimnaziale nr.27 Timisoara

17 r) transferul elevilor în condiţiile legii; s) recompensele şi sancţiunile, atât pentru cadrele didactice, personalul angajat cât şi pentru elevi; ş) fişa postului pentru întreg personalul şcolii; t) anexele la prezentul R.O.F.; (5)Efectuarea oricărei activităţi dintre cele menţionate la alin.(4) fără aprobarea scrisă a directorului şcolii este abatere disciplinară şi va fi sancţionată ca atare. Art. 48 Directorul, prin directorul adjunct, prin consilierul educativ, prin responsabilii de comisii metodice şi prin sistemul de afişaj are obligaţia de a asigura un circuit informaţional optim, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii. Art. 49 Directorul este obligat să asigure protecţie şi confort spiritual atât elevilor cât şi cadrelor didactice din şcoală. El trebuie să fie un model de atitudine şi de comportament, de probitate morală, de competenţă profesională, de demnitate şi de loialitate faţă de şcoală. Art. 50 Directorul Şcolii Gimnaziale nr.27 Timisoara are datoria de a aplana eventualele conflicte, prin găsirea de soluţii pedagogice pentru situaţiile delicate; de asemenea directorul are datoria de a contribui prin activitatea sa la creşterea calităţii procesului de învăţământ, a educaţiei şi a prestigiului şcolii noastre, atât în plan local, cât şi naţional, respectiv internaţional. Art. 51 (1)Se interzice directorului prin prezentul R.O.F. să ia măsuri abuzive, arbitrare, ilegale sau să exercite presiuni asupra cadrelor didactice, a elevilor sau a părinţilor, în interes personal sau al unei terţe persoane, din şcoală sau dinafara ei. (2) Drepturile şi obligaţiile directorului unităţii de învăţământ sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de prezentul regulament şi de contractul colectiv de muncă aplicabil. 2.3 Directorul adjunct Art. 52 (1) Directorul adjunct al Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor care îi revin, stipulate în Legea Educaţiei Naţionale (Legea nr. 1/2011,cu modificările şi completările ulterioare), în actele normative elaborate de M.E.N. în dispoziţiile ISJ Timiş, în Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5079/ 2016 cu modificările și completările ulterioare, în prezentul R.O. F., în fişa postului şi în deciziile şi notele de serviciu ale directorului şcolii. (2) Directorul adjunct îşi desfaşoară activitatea în subordinea directorului, care îi elaborează fişa postului, în concordanţă cu atribuţiile stabilite prin prezentul regulament şi prin actele normative în vigoare, îi evaluează activitatea şi îi acordă calificativul anual. 16

18 (3) Directorul adjunct raspunde de activitatea educativă scolară si extrascolară din unitatea de învatamant şi îndeplineste atribuţiile delegate de catre director pe perioade determinate, precum şi pe cele stabilite prin fişa postului (4)În absenţa directorului, asigură conducerea curentă a şcolii, răspunzând de deciziile luate, care vor fi aduse la cunoştinţa directorului cu promptitudine la întoarcerea acestuia Secţiunea a 3-a: ORGANISME FUNCŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢI LA NIVELUL ŞCOLII 3.1.Consiliul profesoral Art. 53 (1) Totalitatea cadrelor didactice cu norma de bază în Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara constituie Consiliul profesoral al unităţii de învăţământ. Acest organism, prezidat de către director, se întruneşte lunar. La propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre membrii personalului didactic, Consiliul profesoral se poate întruni ori de câte ori este nevoie. (2) Cadrele didactice au dreptul să participe la toate şedinţele Consiliilor profesorale din unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, obligaţia principală fiind de a participa la şedinţele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declară în scriscă are norma de bază. Absenţa nemotivată de la şedinţele la unitatea la care a declarat că are norma de bază se consideră abatere disciplinară. (3) Ședințele Consiliului profesoral se constituie legal în prezența a două treimi din numărul total al membrilor. Hotărârile se adoptă prin vot deschis sau secret, cu cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor consiliului profesoral şi sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum şi pentru beneficiarii primari ai educaţiei. Modalitatea de vot se stabileşte la începutul şedinţei. (4) Directorul unităţii numeşte, prin decizie, secretarul Consiliului profesoral, care are atribuţia de a redacta lizibil şi inteligibil procesele-verbale ale ședinţelor. (5) La sfârşitul fiecărei şedinţe a consiliului profesoral toţi membrii şi invitaţii, în funcţie de situaţie, au obligaţia să semneze procesul-verbal încheiat cu această ocazie. (6) Procesele-verbale se scriu în registrul de procese-verbale al Consiliului profesoral, care se înregistrează în unitatea de învățământ preuniversitar pentru a deveni document oficial. (7) Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este însoţit de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informări, tabele, liste, solicitări, 17

19 memorii, sesizări etc.). Cele două documente oficiale, registrul şi dosarul, se păstrează într-un fişet securizat, ale cărui chei se găsesc la secretarul şi la directorul unităţii de învățământ preuniversitar. Art. 54 Atribuțiile Consiliului profesoral sunt în conformitate cu prevederile legale, precum şi cu alte atribuţii stabilite prin ordine şi metodologii ale M.E.N. 3.2 Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare Art. 55 (1) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare coordonează activitatea educativă din şcoală, iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi extracurriculare la nivelul unităţii de învăţământ, în colaborare cu şeful comisiei diriginţilor, cu responsabilul comisiei de învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor pe şcoală/asociaţia de părinţi, cu reprezentanţi ai consiliului elevilor, cu consilierul şcolar şi cu partenerii guvernamentali şi neguvernamentali. (2) Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor strategiilor ministerului educaţiei privind educaţia formală şi non-formală. Art. 56 Atribuţiile coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare sunt în conformitate cu prevederile legale și cu cele prevăzute în R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare Consiliul clasei Art. 57 Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea conform atribuţiilor ce-i revin, stipulate în R.O.F.U.I.P.aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare, şi în prezentul regulament. Art. 58 (1) Consiliul clasei funcţionează în învăţământul primar şi gimnazial şi este constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa respectivă, din cel puţin un părinte delegat al comitetului de părinţi al clasei şi din reprezentantul elevilor clasei respective (cu excepţia celor din învăţământul primar). (2) Preşedintele Consiliului clasei este profesorul pentru învăţământul primar / profesorul diriginte al clasei respective. 18

20 Art. 59 Consiliul clasei îşi desfăşoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având ca obiective principale: a) armonizarea cerinţelor specifice disciplinelor de învăţământ şi a celor educative cu solicitările elevilor şi ale părinţilor, în limitele legii; b) evaluarea progresului şcolar şi comportamental al elevilor; c) realizarea învăţământului pe nivele de dificultate; d) respectarea principiului evaluării elevilor la fiecare disciplină de învăţământ; e) ameliorarea relaţiei profesor-elev; f) respectarea programului zilnic şi a prezentului regulament. g) folosirea civilizată şi corectă a bazei didactice şi materiale; h) evitarea supraîncărcării elevilor cu teme sau cu alte activităţi; i) asigurarea confortului spiritual al elevilor. Art. 60 Consiliul clasei are următoarele atribuţii: a) analizează semestrial progresul şcolar şi comportamentul fiecărui elev; b) analizează volumul temelor pentru acasă; stabileşte raportul optim între dimensiunea temelor la materiile implicate în sesiunea tezelor unice, respectiv şi la celelalte materii. Ia măsuri prin preşedintele său pentru respectarea de către fiecare cadru didactic a hotărârilor luate, în limitele legii; c) stabileşte măsuri de sprijin atât pentru elevii cu probleme de învăţare sau de comportament, cât şi pentru elevii cu rezultate deosebite, asigurându-se că soluţiile propuse sunt pedagogice; d) stabileşte în şedinţa de la începutul anului şcolar sau al semestrului (nu mai târziu de a doua săptămână de şcoală) graficul testelor de evaluare formativă (de progres, parţială) şi al celor sumative (simulări, teste cu subiect unic, teze), evitând supraîncărcarea elevilor. Au prioritate în stabilirea datelor cadrele didactice care predau o disciplină implicată în susţinerea examenelor de orice fel şi cele care au doar câte o oră pe săptămână. e) stabileşte notele la purtare pentru toţi elevii clasei, în funcţie de comportarea fiecăruia în şcoală şi înafara ei şi propune Consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7. f) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite; g) participă la întâlniri cu părinţii, cel puţin o dată pe an, de preferinţă în semestrul I şi în situaţii deosebite, la solicitarea înv./institutorului/dirigintelui; h) propune, după caz, învăţătorului, dirigintelui, directorului, Consiliului profesoral, sancţiunile disciplinare pentru elevii care săvârşesc fapte care contravin R.O.F.U.I.P. şi R.O.F.. Art. 61 (1) Consiliul clasei se întruneşte la sfârşitul fiecărui semestru şi ori de câte ori este necesar, la solicitarea învăţătorului/ institutorului/profesorului pentru învăţământul primar, respectiv a profesorului diriginte, a reprezentanţilor părinţilor şi ai elevilor. (2) Hotărârile adoptate în şedinţele consiliului clasei se înregistrează în registrulde proceseverbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale al consiliului clasei este însoţit în mod obligatoriu, de dosarul care conţine anexele proceselor-verbale. Art. 62 Documentele consiliului clasei sunt: a)tematica şi graficul şedinţelor consiliului clasei; b)convocatoarele la şedinţele consiliului clasei; c)registrul de procese-verbale al consiliului clasei, însoţit de dosarul cu anexele proceselorverbale. 19

21 3.4 Profesorul diriginte Art. 63 (1) Profesorii diriginţi sunt numiţi de către directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara dintre cadrele didactice care predau la clasa respectivă, în urma consultării membrilor Consiliului de administrație, având în vedere principiul continuităţii. Continuitatea poate fi întreruptă în situația părăsirii unității de învățământ preuniversitar de către cadrul didactic sau în cazuri grave de incompatibilitate, semnalată în relațiile cu beneficiarii. (2) În cazul învăţământului primar, atribuţiile dirigintelui revin învăţătorului/institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar. (3) Funcţia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic investit de către director cu această responsabilitate. (4) Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute într-o anexă la fişa postului cadrului didactic investit cu această responsabilitate. (5) Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial şi anual, de către acesta, conform proiectului de dezvoltare instituțională şi se avizează de către directorul adjunct sau directorul unităţii de învăţământ preuniversitar. (6) Pentru activităţile educative, profesorul diriginte se află în subordinea directorului, a directorului adjunct sau a consilierului educativ care răspunde de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din unitatea de învăţământ preuniversitar. (7) Profesorul diriginte îşi proiectează şi îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al şcolii, în acord cu particularităţile educaţionale ale clasei respective. (8) Profesorul diriginte desfășoară activităţi de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează. Activităţile cuprind: a) teme pe baza programelor şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi orientare în vigoare şi în concordanţă cu specificul vârstei și cu interesele sau solicitările elevilor; b) teme privind educaţia sanitară, rutieră, educație civică, educaţia și pregătirea antiinfracţională a elevilor, protecţia civilă, educaţia antiseismică, antidrog, împotriva traficului de persoane etc., în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale strategiilor naţionale, precum şi în baza parteneriatelor stabilite de M.E.N. în colaborare cu alte ministere, instituţii şi organizaţii; (9) Dirigintele desfăşoară activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le stabileşte după consultarea elevilor şi părinților, în concordanţă cu specificul vârstei şi nevoilor identificate pentru colectivul respectiv de elevi. 20

22 (10) Pentru a se asigura o comunicare constantă, promptă şi eficientă cu părinţii, dirigintele realizează activităţi de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi. Pentru realizarea unei comunicări constante cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, profesorul diriginte stabileşte o oră săptămânal în care este la dispoziţia acestora, pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamentale specifice ale acestora. (11) Activităţile de suport educaţional, consiliere şi orientare profesională pentru elevii clasei pe care o coordonează, sunt desfăşurate de diriginte, în funcţie de prevederile planurilorcadru. Art.64 Profesorul diriginte are următoarele atribuţii: 1.Organizează şi coordonează: a)activitatea colectivului de elevi; b)activitatea consiliului clasei; c)şedinţele cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali la începutul şi sfârşitul semestrului, şi ori de câte ori este cazul; d)acţiuni de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei; e)activităţi educative şi de consiliere; f)activităţi extracurriculare, în şcoală şi în afara acesteia; 2.Monitorizează: a)situaţia la învăţătură a elevilor; b)frecvenţa la ore a elevilor; c)participarea şi rezultatele elevilor la concursurile şi competiţiile şcolare; d)comportamentul elevilor în timpul activităţilor şcolare şi extraşcolare; e)participarea elevilor la programe sau proiecte şi implicarea acestora în activităţi de voluntariat; 3.Colaborează cu: a)profesorii clasei şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru soluţionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare şi pentru toate aspectele care vizează procesul instructiv-educativ, care-i implică pe elevi; 21

23 b)cabinetele de asistenţă psihopedagogică, în activităţi de consiliere şi orientare a elevilor clasei; c)conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentru iniţierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor probleme administrative referitoare la întreţinerea şi dotarea sălii de clasă, inclusiv în scopul păstrării bazei materiale, pentru soluţionarea unor probleme sau situaţii deosebite, apărute în legătură cu colectivul de elevi; d)comitetul de părinţi al clasei şi cu părinţii, tutorii sau susţinători legali pentru toate aspectele care vizează activitatea elevilor şi evenimentele importante la care aceştia participă şi cu alţi parteneri implicaţi în activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; e)compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare şi a actelor de studii ale elevilor clasei; f)persoana desemnată de conducerea unităţii de învăţământ pentru gestionarea Sistemului de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR), în vederea completării şi actualizării datelor referitoare la elevii clasei; 4.Informează: a)elevii şi părinţii, tutorii sau susţinătorii legali acestora despre prevederile Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ; b)elevii şi părinţii acestora cu privire la reglementările referitoare la examene/testări naţionale şi cu privire la alte documente care reglementează activitatea şi parcursul şcolar al elevilor; c)părinţii tutori sau susţinători legali despre situaţia şcolară, despre comportamentul elevilor, despre frecvenţa acestora la ore; informarea se realizează în cadrul întâlnirilor cu părinţii, precum şi în scris, ori de câte ori este nevoie; d)părinţii, tutorii sau susţinătorii legali în cazul în care elevul înregistrează peste 10 absenţe nemotivate; informarea se face în scris; e)părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, în scris, în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionările disciplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetenţie; 5.Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările în vigoare sau cu fişa postului. 3.5 Comisiile din unitatea de învăţământ Art. 65 În Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara funcţionează catedre/comisii metodice şi comisii cu caracter permanent/temporar/ocazional. 22

24 3.5.1 Catedrele/comisiile metodice Art. 66 Colectivele de catedră şi comisiile metodice (profesori învăţământ preşcolar, profesori învăţământ primar, diriginţi) îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016, cu modoficările și completările ulterioare, precum şi ale celor din prezentul regulament. Art. 67 Responsabilul catedrei/comisiei metodice are statut de consilier al directorului şcolii în domeniul disciplinei de învăţământ respective şi în acela al metodicii de specialitate; Art. 68 Responsabilii de catedre/comisii metodice îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu atribuţiile stipulate în fişa postului de responsabil de catedră elaborată de directorul şcolii. Art. 69 (1)Responsabilii catedrelor/comisiilor metodice au obligaţia de a elabora şi de a redacta programul de activitate a catedrei/comisiei până la data de 30 septembrie din fiecare an şcolar, în condiţiile legii şi respectiv în termen de două săptămâni de la începerea semestrului al II-lea. (2)Programul de activitate al catedrei va ţine seama în mod obligatoriu de: a) cerinţele precizate în cadrul programelor şcolare şi ale celor formulate în cadrul cercului pedagogic al disciplinei respective; b) obiectivele prevăzute în Proiectul de dezvoltare instituţională şi în Planul unic managerial anual; Art. 70 Responsabilii catedrelor/comisiilor metodice sunt direct răspunzători de calitatea muncii în cadrul catedrei/comisiei, de respectarea dispoziţiilor legale ale conducerii şcolii privitoare la ameliorarea atât a predării-învăţării-evaluării, cât şi a relaţiei profesor-elev. Art.71 (1)Responsabilii catedrelor/comisiilor metodice au datoria de a sprijini, prin activitatea personală şi prin cea a membrilor catedrei, generalizarea/aplicarea programelor de ameliorare a procesului de învăţământ din Şcoala Gimnazială Nr.27 Timisoara, aprobate de directorul şcolii. (2)Fiecare membru al catedrei/comisiei metodice este obligat să îndeplinească la termen sarcinile pe care i le distribuie responsabilul catedrei/comisiei. Nerespectarea termenelor şi neîndeplinirea sarcinilor primite, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare de către directorul şcolii. Art.72 Şedinţele catedrei/comisiei metodice se ţin lunar, după o tematică elaborată la nivelul catedrei, sub îndrumarea responsabilului de catedră/comisie metodică şi aprobată de directorul unităţii de învăţământ preuniversitar sau ori de câte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei metodice consideră că este necesar. Art. 73 (1) Atribuţiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele: 23

25 a)stabileşte modalităţile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificului unităţii de învăţământ şi nevoilor educaţionale ale elevilor, în vederea realizării potenţialului maxim al acestora şi atingerii standardelor naţionale; b)elaborează oferta de curriculum la decizia şcolii şi o propune spre dezbatere consiliului profesoral; c)elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale, menite să conducă la atingerea obiectivelor educaţionale asumate şi la progresul şcolar al elevilor; d)consiliază cadrele didactice debutante, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale; e)elaborează instrumente de evaluare şi notare; f)analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor; g)monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinele respective; h)planifică şi organizează instruirea practică a elevilor; i)organizează, în funcţie de situaţia concretă din unitatea de învăţământ, activităţi de pregătire specială a elevilor cu ritm lent de învăţare, ori pentru examene/evaluări şi concursuri şcolare; j)organizează activităţi de formare continuă şi de cercetare - acţiuni specifice unităţii de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.; k)implementează standardele de calitate specifice; l)realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii activităţii didactice. (2)Atribuţiile şefului de catedră/ responsabilului comisiei metodice sunt următoarele: a)organizează şi coordonează întreaga activitate a catedrei/comisiei metodice (întocmeşte planul managerial al catedrei, coordonează realizarea instrumentelor de lucru la nivelul catedrei, elaborează rapoarte şi analize, propune planuri de obţinere a performanţelor şi planuri remediale, după consultarea cu membrii catedrei/comisiei metodice, precum şi alte documente stabilite prin regulamentul intern, întocmeşte şi completează dosarul catedrei); b)stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; atribuţia de şef de catedră/responsabilul comisiei metodice este stipulată în fişa postului didactic; c)evaluează, pe baza unor criterii de performanţă stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice; d)propune participarea membrilor catedrei/comisiei metodice la cursuri de formare; 24

26 e)răspunde în faţa directorului, a consiliului de administraţie şi a inspectorului şcolar de specialitate de activitatea profesională a membrilor catedrei/comisiei; f)are obligaţia de a participa la acţiunile şcolare şi extraşcolare iniţiate în unitatea de învăţământ, cu acceptul conducerii acesteia; g)efectuează asistenţe la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitarea directorului; h)elaborează, semestrial şi lunar, la cererea directorului, informări asupra activităţii catedrei/comisiei metodice, pe care o prezintă în consiliul profesoral; Comisii cu caracter permanent / temporar/ ocazional Art. 74 (1) În Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara se constituie şi funcţionează comisiile prevăzute de legislaţia în vigoare, menționate în secţiunea ANEXE a prezentului regulament: 1.Comisii cu caracter permanent; 2. Comisii cu caracter temporar; 3. Comisii cu caracter ocazional. (2) Comisiile cu caracter permanent sunt: a) Comisia pentru curriculum; b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii; c) Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă; d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă; e) Comisia pentru controlul managerial intern; f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii; g) Comisia pentru programe şi proiecte educative. (3) Comisiile cu caracter permanent îşi desfăşoară activitatea pe tot parcursul anului şcolar, comisiile cu caracter temporar îşi desfăşoară activitatea doar în anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt înfiinţate ori de câte ori se impune constituirea unei astfel de comisii, pentru rezolvarea unor probleme specifice apărute la nivelul unităţii de învăţământ. (4) Comisiile de la nivelul unităţii de învăţământ îşi desfăşoară activitatea pe baza deciziei de constituire emise de directorul unităţii de învăţământ. 25

27 (5) Activitatea comisiilor din unitatea de învăţământ şi documentele elaborate de membrii comisiei sunt reglementate prin legislaţia în vigoare. Secţiunea a 4-a: MANAGEMENT FINANCIAR Art.75 (1) Întreaga activitate financiară a unităţii de învăţământ se organizează şi se desfăşoară cu respectarea legislaţiei în vigoare. (2) Serviciul financiar este subordonat directorului şcolii. (3) Acest compartiment reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care sunt organizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţelor contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabilecu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor. (4) Din serviciul financiar fac parte angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de contabil sau contabil - şef. (5) Contabilul - șef are următoarele atribuţii: a) angajează unitatea alături de director în orice acțiune patrimonială b) reprezintă unitatea alături de conducătorul acesteia în relații cu agenții economici, instituții publiceetc., în cazul încheierii contractelor economice de colaborare, de sponsorizare etc., înconformitate cu legislația în vigoare; c) întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare, în termenele și condițiile prevăzute de lege ; d) întocmește acte justificative și documente contabile, cu respectarea formularelor și regulilor de alcătuire și completare în vigoare; e) urmărește încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificației bugetare ; f) organizează circuitul documentelor contabile și înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidența contabilă ; g) organizează și exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile în vigoare ; h) efectuează, organizează și conduce operațiunile contabile pentru școală, cantină și ia toate măsurile ca evidența să fie la zi ; i) întrunește și controlează periodic personalul care gestionează valori materiale ; j) constituie contracte de garanție pentru gestionari și urmărește modul de formare a garanțiilor materiale ; 26

28 k) întocmește și execută planul de muncă și salarii al unității, în conformitate cu statul de funcții ; l) urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind salarizarea și drepturile personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Verifică și definitivează statele de salarii cu sume de reținut și contravaloarea meselor servite de elevi ; m) întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau prin conturi bancare, pentru urmărirea debitorilor și creditorilor ; n) organizează inventarierea valorilor materiale și bănești, instruiește și controlează personalul unității (unității școlare ) în vederea efectuării corecte a operațiunilor de inventariere ; o) duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară și admionistrativă a salariaților ; p) întocmește dările de seamă contabile și cele statistice, precum și contul de execuție bugetară ; q) verifică statele de plată, listele de avans chenzinal, indemnizațiile de concediu de odihnă, concediu medical, statele de plată a burselor etc. ; r) verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competență stabilite de lege ; s) verifică documentele privind închirierea spațiilor temporar disponibile și verifică încasarea chiriilor și unităților ; t) fundamentează necesarul de credite abvând în vedere necesitățile unităților subordonate ; u) repartizează, pe bază de referat de necesitate materialele de întreținere consumabile etc. ; v) face propuneri în scris conducătorului unității priviond competența comisiilor de recepție pentru toate bunurile intrate în unitate prin dotări de la buget, din autofinanțare, donații etc.; w) întocmește lunar bilanțuri de verificare pe rulaje și solduri ; x) întocmește balanța analitică trimestrială pentru obiectele de inventar, lunar pentru alimente și materiale de curățenie și anual pentru mijloace fixe; y) clasează și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documentele contabile, fișele, balanțele de verificare și răspunde de arhiva financiar contabilă ; z) stabilește obligațiile către bugetul statului și asigură vărsarea sumelor respective în termenele stabilite ; aa) primește și execută formele de poprire și asigură realizarea titluriloe executorii în condiții legale ; bb) efectuează demersurile pentru fondurile necesare plății salariilor și pentru celelate acțiuni finanțate de la bugetul republican sau local, cc) îndeplinește orice alte sarcini cu caracter financiar contabil rezultând din legislaţia în vigoare, hotărârile consiliului de administraţie, deciziile directorului. (5) Atribuţiile şi responsabilităţile principale ale compartimentului financiar sunt cele specificate în R.O.F.U.I.P. aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr / 2016 cu modificările și completările ulterioare şi în legislaţia specifică în vigoare. 27

29 Secţiunea a 5-a: MANAGEMENT ADMINISTRATIV Art. 76 (1)Serviciul administrativ este subordonat directorului /Consiliului de administraţie al şcolii sau, prin delegaţie, unei alte persoane angajate a şcolii; (2) Este coordonat de administratorul de patrimoniu și este alcătuit din personalul nedidactic al unităţii de învățământ (de întreţinere, de curăţenie, bucătar, paznici) (3) Administratorul are în răspundere întregul inventar mobil şi imobil al şcolii, care se trece în registrul-inventar şi în evidenţele contabile. (4) Evidenţa, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor financiare referitoare la patrimoniu şi administrarea bazei didactico-materiale a unităţilor de învăţământ se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (5) Atribuţiile şi responsabilităţile principale ale serviciului administrativ sunt cele specificate în R.O.F.U.I.P.(aprobat prin O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare)și în legislaţia specifică în vigoare. 28

30 Capitolul IV ELEVII Secţiunea 1: CALITATEA DE ELEV AL ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 27 TIMIŞOARA 1.1 Dobândirea calităţii de elev Art. 77 (1) Calitatea de elev al Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara se dobândeşte în urma aprobării de către conducerea unității de învățământ a solicitării scrise primite din partea părinţilor/tutorilor legali. (2) În Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara se pot înscrie copiii care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Legea Educaţiei Naţionale, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă. (3) Înscrierea în ciclurile de învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial se face pe baza unei cereri scrise de părinte /tutore legal, însoţită de actele necesare, în condiţiile legii. (4) Înscrierea copiilor se face, de regulă, la începutul anului şcolar sau, în situaţii deosebite, în timpul anului şcolar, în limita locurilor disponibile. Art.78(1) Înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (2)În situaţia în care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumulează absenţe urmare a unor probleme de sănătate sau se observă, din cauza înscrierii anticipate din punct de vedere al vârstei, manifestări de oboseală sau de neadaptare şcolară, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali pot depune la unitatea de învăţământ o solicitare de retragere a copilului în vederea reînscrierii în clasa pregătitoare, respectiv în clasa I în următorul an şcolar. (3)În situatia solicitarii de retragere mentionate la alin. (2), unitatea de învatamânt va consilia părinţii / tutorii/ susţinătorii legali privind nevoia de a lua decizii în interesul educational al elevului şi îi vor informa că solicitarea nu poate fi soluţionata decât în situatia în care evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă necesitatea reînscrierii în clasa pregătitoare. 29

31 1.2 Exercitarea calităţii de elev Art. 79 (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor şi prin participarea la toate activităţile existente în programul zilnic al şcolii, corespunzător cu grupa / clasa din care face parte elevul respectiv. Preşcolarii şi elevii se bucură de toate drepturile constituţionale, precum şi de egalitate în toate drepturile conferite de calitatea de beneficiar primar al educaţiei. (2) Calitatea de elev al Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara se dovedește cu carnetul de elev care, la începutul fiecărui an şcolar, este vizat de către directorul şcolii. (3) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesorul pentru învăţământul preșcolar / primar / gimnazial, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. Art. 80 (1) Absenţele datorate îmbolnăvirii elevilor, constatării apariţiei unor boli molipsitoare din familie sau unor cazuri de forţă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate. (2)Motivarea absenţelor se poate face de către prof. înv. preşcolar/primar/diriginte în ziua prezentării actelor justificative. (3)Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui,tutorelui sau susţinătorului legal al elevului, adresată învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei. (4) Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului medicalal şcolii. (5)Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/ profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar. Obligaţia de a prezenta actele justificative pentru absenţe îi revine părintelui sau tutorelui legal. (6) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage declararea absenţelor ca nemotivate. (7)Directorul unităţii de învăţământ aprobă motivarea absenţelor elevilor care participă la olimpiadele şcolare la nivel local, regional şi naţional, la cererea scrisă a profesorilor îndrumători/însoţitori (etapa locală o zi, etapa judeţeană -3 zile, etapa naţională 7 zile). 30

32 (8)Directorul şcolii poate aproba motivarea absenţelor acelor elevi care participă la cantonamente şi competiţii sportive la nivel local, naţional şi internaţional, la cererea scrisă a unităţii sportive de performanţă, a profesorului de educaţie fizică din şcoală, cu condiţia recuperării materiei, în vederea încheierii situaţiei şcolare a elevilor respectivi. Art. 81 (1) Elevii cu handicap fizic, nedeplasabili, cu boli cronice grave sunt scutiţi parţial sau total de frecvenţă (după caz), beneficiind de şcolarizare la domiciliu, în condiţiile prevăzute de lege. Scutirea de frecvenţă se face la cererea părintelui pe baza actelor medicale doveditoare şi a recomandării exprese a compartimentului de igienă şcolară din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Timiş. (2) Pentru elevii aflaţi în această situaţie, directorul şcolii decide în scris: clasa din care fac parte elevii respectivi, cadrele didactice care vor asigura pregătirea, ritmul de lucru, numărul orelor pe săptămână corespunzătoare recomandării Direcţiei de Sănătate Publică a jud. Timiş, instrumentele de evaluare. (3) Monitorizarea programului de pregătire şi rezolvarea eventualelor probleme apărute pe parcurs revin prof. înv. preşcolar/primar sau dirigintelui clasei în care sunt înscrişi elevii respectivi. Acesta are obligaţia de a informa periodic (o dată pe lună) direcţiunea în legătură cu stadiul şi calitatea pregătirii elevilor, precum şi în legătură cu îndeplinirea corectă şi la timp a obligaţiilor ce le revin înv./inst./profesorilor implicaţi în programul de pregătire. (4) Profesorul pentru învăţământ preşcolar/şcolar/dirigintele anunţă cabinetul medical al şcolii de existenţa elevilor cu handicap fizic, cu boli cronice grave, nedeplasabili, în clasa pe care o conduc, pentru a permite luarea în evidenţă a acestora de către medicul arondat şcolii. Anunţul se face în termen de trei zile de la data la care înv./inst./dirigintele însuşi a fost anunţat de părintele/tutorele legal că propriul copil suferă de una dintre afecţiunile consemnate în prezentul articol Drepturile elevilor Secţiunea a 2-a STATUTUL ELEVILOR Art. 82 (1) Elevii din Şcoala Gimnazială Nr. 27 se bucură de toate drepturile legale. Nicio activitate organizată de / în şcoala noastră nu le poate leza demnitatea, personalitatea, siguranţa personală sau confortul spiritual. (2) Copiii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, au aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi elevi. (3) Elevii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pot beneficia de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, conform legislaţiei în vigoare; 31

33 (4)Conducerea şi personalul din unitatea de învăţământ nu pot face publice date personale ale elevilor, rezultatele şcolare, respectiv lucrări scrise/părţi ale unor lucrări scrise ale acestora - cu excepţia modalităţilor prevăzute de reglementările în vigoare. Art. 83 (1) În condiţiile prevăzute de lege, elevii pot beneficia de diferite tipuri de burse: de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social. (2)Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (3)Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de bursă se stabilesc anual, de către Consiliul de administraţie, în funcţie de fondurile repartizate şi de rezultatele elevilor. (4) Elevii pot beneficia de suport material şi financiar din sursele extrabugetare ale şcolii, pe baza unei cereri şi a unei anchete sociale efectuate de prof. înv. primar /dirigintele clasei şi de un reprezentant al Consiliului reprezentativ al părinţilor. Art. 84 Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea cadrelor didactice, întreaga bază materială a şcolii. Art. 85 În timpul şcolarizării elevii beneficiază de asistenţă psihopedagogică şi medicală gratuită. Art. 86 Elevii au dreptul să fie evidenţiaţi şi să primească premii şi recompense materiale şi financiare, pentru rezultate deosebite la învăţătură, la activităţile şcolare şi extraşcolare, precum şi pentru atitudine civică exemplară. Art. 87 Elevii din învăţământul primar şi din cel gimnazial primesc gratuit manuale şcolare. Art. 88 Elevii au dreptul să-şi aleagă parcursul individual de învăţare, în condiţiile legii, în funcţie de interesele proprii şi de oferta educaţională a şcolii noastre, materializată în Planulcadru de învăţământ şi de Curriculum la decizia şcolii. Acest drept se exercită prin opţiunea scrisă semnată de către părintele/tutorele legal al elevului. Art. 89 Elevii au dreptul să iniţieze, să organizeze şi să desfăşoare, sub îndrumarea profesorilor, activităţi extraşcolare cu respectarea unor finalităţi educative şi a regulilor de conduită civilizată. Art. 90 (1)Elevii au dreptul legal de a se asocia în cercuri şi asociaţii ştiinţifice, culturale, sportive sau civice, în baza unui statut sau a unui regulament propriu aprobat de directorul şcolii; (2)Exercitarea drepturilor de reuniune, conform art.15 alin.2 din Convenţia cu privire la drepturile copilului, nu poate fi supusă decât acelor limite care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul siguranţei personale, instituţionale, naţionale, a 32

34 ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea personală/publică sau drepturile şi libertăţile altora; (3)Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activităţile pot fi organizate în unitatea de învăţământ, la cererea grupului de iniţiativă, cu aprobarea Consiliului de administraţie. (4)În cazul în care conţinutul activităţilor care se desfăşoară în şcoală contravine principiilor sus menţionate, directorul şcolii poate suspenda sau interzice desfăşurarea acestor activităţi. Art. 91 (1)În şcoala noastră este garantat dreptul elevilor de a redacta şi de a difuza reviste/publicaţii şcolare proprii; (2)În cazul în care aceste reviste/publicaţii conţin elemente care afectează siguranţa personală/publică/naţională, ordinea publică, moralitatea sau drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, directorul suspendă editarea şi difuzarea acestora. Art. 92 (1) Elevii au dreptul de a-şi exprima liber opiniile legate de procesul de învăţământ din şcoală, în condiţiile unei conduite civilizate şi a folosirii unui limbaj corespunzător calităţii de elev bine educat. Exprimarea opiniei se face cu deplină responsabilitate şi demnitate şi se propun soluţii de ameliorare a stării învăţământului (în condiţiile legii); (2)Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine. Nu se consideră libertate de exprimare următoarele manifestări: comportamentul jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate; (3)Opinia se poate exprima, personal sau prin reprezentant liber ales, fie în discuţii confidenţiale cu reprezentanţi ai cadrelor didactice, ai direcţiunii, fie într-un cadru organizat: orele de dirigenţie, Consiliul elevilor, Consiliul de administraţie; (4)Elevii au acces la directorul şcolii/consilierul educativ ori de câte ori consideră absolut necesar, în condiţii de responsabilitate maximă; ei au dreptul de a solicita şi de a beneficia de obiectivitate, echilibru, înţelegere, decizii corecte şi protecţie împotriva abuzurilor, a hotărârilor arbitrare, a stresului, a agresiunii de orice fel exercitate asupra lor de personalul didactic sau nedidactic din şcoală; (5) Directorul şcolii nu ia în considerare anonimele şi afirmaţiile nesusţinute prin dovezi pertinente; (6)Dacă decizia directorului este greşită, elevii au dreptul de contestaţie la ISJ Timiş, cu condiţia asumării responsabile a acesteia (nu în condiţii de anonimat). (7) Elevilor li se garantează, în condiţiile legii, dreptul de a solicita şi de a obţine protecţie din partea directorului şcolii, a Consiliului de administraţie sau a Consiliului profesoral împotriva consecinţelor negative de orice fel rezultate dintr-o sesizare asumată îndreptăţită referitoare la 33

35 abaterea de la R.O.F. înfăptuită de un cadru didactic sau de un alt salariat al şcolii şi dovedită ca atareprin probe incontestabile de către un elev / grup de elevi / părinţi/tutori legali. Art. 93 (1)Elevii au dreptul de a-şi cunoaşte în permanenţă situaţia şcolară, exprimată prin calificative/note. De acelaşi drept beneficiază şi părinţii lor. (2) Elevii au dreptul la o evaluare obiectivă şi corectă. Rezultatele evaluărilor scrise vor fi comunicate elevilor în termen de maximum 15 zile lucrătoare. (3)Elevul sau, după caz, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, are dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise, solicitând, oral, cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicare. (4)În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele, tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului unităţii de învăţământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice. (5)Pentru soluţionarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învăţământ, care nu predau la clasa respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă. (6)Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (5) este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice. (7)În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de la clasă şi nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin de un punct, contestaţia este acceptată. (8)În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnătură şi aplică ştampila unităţii de învăţământ. (8)Calificativul sau notele obţinute în urma contestaţiei, rămân definitive. (9)În situaţia în care în unitatea de învăţământ nu există alţi învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar sau profesori de specialitate care să nu predea la clasa respectivă, pot fi desemnaţi, de către inspectoratul şcolar, cadre didactice din învăţământul primar sau profesori de specialitate din alte unităţi de învăţământ. (10)Elevii au dreptul de a solicita cadrelor didactice să li se treacă calificativele/notele primite în carnetul de elev, în momentul acordării acestora. Calificativele/notele se trec şi se semnează în carnetul de elev de către cadrul didactic care le acordă. Carnetul de elev este un 34

36 document şcolar oficial, în care pot opera numai cadrele didactice care predau la clasa respectivă şi dirigintele/prof. pentru înv. primar al clasei; (11)Scrierea notelor, operarea de modificări sau completări, consemnarea de observaţii în carnetul de elev de către alte persoane (inclusiv elevul) decât cele menţionate la alineatul 10 din prezentul articol, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare de către prof.pentru înv. primar / dirigintele clasei (în caz că abaterea este săvârşită de către un elev), sau de către directrorul şcolii în cazul în care abaterea este săvârşită de un adult sau de către un angajat al şcolii. 2.2 Obligaţiile / îndatoririle elevilor Art. 94 Elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara au ca îndatoriri fundamentale: să frecventeze cursurile, să se pregătească la fiecare disciplină de studiu, să-şi însuşească la nivel superior cunoştinţele prevăzute în programele şcolare, să aibă un comportament civilizat, o ţinută decentă în orice împrejurare - atât în şcoală cât şi în afara ei, să cunoască, să respecte şi să contribuie constructiv la realizarea misiunii şcolii noastre în parteneriat activ cu cadrele didactice şi cu ceilalţi angajaţi ai şcolii. Art. 95 Elevii au datoria de a-şi însuşi cunoştinţele minimale fundamentale ale noilor educaţii, pentru a se putea integra după terminarea şcolii, în mod activ, în societatea democratică. Este vorba, în principal, de educaţia pentru viaţa democratică ce ne-o conferă statutul de membru al Uniunii Europene, pentru igienă şi sănătate, pentru viaţa de familie, pentru protecţia mediului înconjurător, pentru conduită etică superioară, pentru munca în echipă, educaţia pentru lucrul bine făcut, educaţia patriotică şi cea estetică. Toate acestea se realizează prin sistemul de muncă dirigenţial şi prin alte activităţi extraşcolare; de aceea elevii au datoria de a participa la astfel de acţiuni organizate la nivelul clasei, al unui grup de clase sau la nivel instituţional Art. 96 Elevii trebuie să cunoască şi să respecte: 1) Legile statului; 2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 3) Prezentul regulament; 4) Statutul elevului; 5) Regulile de circulaţie şi cele cu privire la apărarea sănătăţii şi acordarea primului ajutor; 6) Normele de protecţie a muncii şi cele de prevenire, respectiv de stingere a incendiilor; 7) Normele de protecţie civilă; 8) Normele de protecţie a mediului. Art. 97 Elevii au următoarele obligaţii: 35

37 (1) De a purta în incinta şcolii (în clase, pe coridoare, în cabinete, în laboratoare, în curte), o ţinută vestimentară decentă şi adecvată, cu elemente de identificare specifice şcolii noastre (vesta cu ecuson). (2) De a sesiza reprezentanţii unităţii de învăţământ cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi a cadrelor didactice. (3) De a utiliza în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces; (4) De a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimetrul şcolar; (5) De a păstra integritatea şi buna funcţionare a bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţiile de învăţământ preuniversitar; (6) De a plăti contravaloarea eventualelor prejudicii aduse bazei materiale puse la dispoziţia lor de către instituţia de învăţământ preuniversitar, în urma constatării culpei; (7) De a avea asupra lor carnetul de elev, vizat la zi şi de a-1 prezenta cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru luare la cunoştinţă în legătură cu situaţia şcolară; (8) De a utiliza manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui în stare bună, la sfârşitul anului şcolar; (9)De a manifesta înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevi şi personalulunităţii de învăţământ; (10) De a anunţa, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte, direct sau prin intermediul părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, de a se prezenta la cabinetul medical şi, în funcţie de recomandările medicului, mai ales în cazul unei afecţiuni contagioase, să nu pună în pericol sănătatea colegilor sau a personalului din unitate. (11) Nerespectarea oricăreia dintre prevederile din alineatele precedente ale prezentului articol se consideră abatere disciplinară şi se sancţionează ca atare conform articolelor corespunzătoare subsecţiunii Sancţionarea elevilor din prezentul regulament. Art. 98 (1) Elevii au datoria de a se prezenta cu punctualitate la program; ei pot intra în şcoală cu maxim 15 minute înaintea începerii zilei de şcoală şi pot părăsi şcoala imediat după ultima oră de curs. (2)În situaţii speciale, elevul poate pleca de la şcoală înainte de ultima oră de curs din zi, cu aprobarea scrisă (bilet de voie) a prof. pentru înv. primar/ dirigintelui/profesorului de serviciu din ziua respectivă/directorului. Art. 99 Toţi eleviişcolii Gimnaziale Nr.27 au datoria de a folosi cu grijă manualele şcolare primite gratuit şi de a le restitui la sfârşitul anului şcolar. 36

38 Art. 100 (1)Elevii din şcoala noastră trebuie să respecte ţinuta vestimentară obligatorie impusă (ANEXA 2) şi să o poarte pe întreaga perioadă a programului şcolar. (2)La lecţiile de educaţie fizică elevii vor respecta ţinuta regulamentară cu precizarea că în sala de sport se vor încălţa cu încălţăminte de sport cu care nu au circulat pe stradă sau în şcoală, pentru a proteja parchetul din sala respectivă; (3)În zilele când au educaţie fizică, elevii nu sunt scutiţi de purtarea ţinutei obligatorii la celelalte ore de curs; (4) Elevii care şi-au uitat echipamentul acasă se prezintă la oră şi cer permisiunea profesorului de a fi admişi la lecţie. Profesorul consemnează abaterea în catalogul personal, într-o rubrică specială. (5)Elevii scutiţi de efort fizic au obligaţia de a fi prezenţi la orele de educaţie fizică şi sport. Ei nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la aceste ore, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog. Art. 101 Elevii au datoria de a respecta programul de lucru cu elevii al serviciului secretariat, bibliotecă şi alte servicii ale şcolii şi de a se adresa politicos angajaţilor şcolii. Art. 102 Elevii înscrişi la bibliotecă au obligaţia de a folosi cărţile împrumutate cu grijă şi de a le restitui la termen. Orice pagubă cauzată de ei va fi plătită corespunzător cu prevederile din Regulamentul de funcţionare a bibliotecii. Art. 103 În caz de îmbolnăvire, elevii trebuie să anunţe profesorul pentru înv. primar/dirigintele în termen de 24 de ore că lipsesc de la şcoală. Actele justificative pentru motivarea absenţelor le vor prezenta, în mod obligatoriu, în maximum 7 zile de la revenirea la şcoală. În caz contrar, absenţele respective vor fi considerate nemotivate. Art. 104 Elevii trebuie să-şi îndeplinească în mod corect şi la timp sarcinile de elev de serviciu pe clasă / şcoală, conform programării. Art. 105 Elevilor le este categoric interzis: 1) Să falsifice note în carnetul de elev sau din catalog, să-şi dezinformeze părinţii în legătură cu situaţia lor şcolară şi comportamentală; 2) Să distrugă documente şcolare (cataloage, carnete de elev, ecusoane, foi matricole, registre de evidenţă etc.); 3) Să deterioreze bunurile din patromoniul şcolii sau cele care aparţin colegilor sau angajaţilor şcolii; 4) Să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa, intoleranţa, şovinismul sau discriminarea; 5) Să organizeze şi să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau frecvenţa la cursuri a elevilor; 6) Să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ; 7) Să-şi însuşească bunurile colegilor sau ale altor persoane aflate în instituţia noastră; 37

39 8) Să deţină, să consume sau să comercializeze, în perimetrul şcolii şi în afara acesteia: droguri, băuturi alcoolice, ţigări, substanţe etnobotanice sau alte substanţe interzise, şi să participe la jocuri de noroc; 9) Să introducă în perimetrul şcolii orice tipuri de arme sau obiecte ca: muniţie, petarde, pocnitori, cuţite, etc. care prin acţiunea lor pot afecta integritatea fizică şi psihică a colectivului de elevi şi a personalului şcolii; 10) Să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic, precum şi materiale electorale sau prozelitism religios 11) Să utilizeze telefoanele mobile în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; 12) Să înregistreze activitatea didactică; 13) Să lanseze anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ; 14) Să lanseze anunţuri false către serviciile de urgenţă; Să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare, atitudini ostentative şi provocatoare, să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul unităţii de învăţământ; 15) Să provoace, să instige şi să participe la acte de violenţă în unitate şi în afara ei; 16) Să calomnieze colegii sau personalul şcolii; 17) Să iasă din şcoală în timpul pauzelor şi să plece de la şcoală înainte de terminarea orelor de curs, fără învoire scrisă de la prof. pentru înv. primar /dirigintele clasei şi avizată de profesorul de serviciu din ziua respectivă; 18) Să fotografieze şi să filmeze în interiorul unităţii de învăţământ fără acordul conducerii şcolii. 19) Să utilizeze un limbaj trivial sau invective în perimetrul şcolar; 20) Să invite/ faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii / profesorului de serviciu/învăţătorilor/ diriginţilor. Art. 106 Încălcarea de către elevi a oricăreia dintre interdicţiile precizate la articolul precedent este considerată abatere gravă şi se sancţionează cu scăderea calificativului/notei la purtare şi cu una dintre sancţiunile prevăzute la subsecţiunea Sancţionarea elevilor. 2.3 Recompense acordate elevilor Art. 107 (1) Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi/sau extraşcolară şi se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense: a) Evidenţierea în faţa colegilor clasei; b)evidenţierea făcută de directorul şcolii, în faţa colegilor de şcoală şi/sau în faţa Consiliului profesoral; c) Evidenţiere, prin mass-media, în faţa comunităţii locale; d)comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, cu menţiunea faptelor deosebite care este evidenţiat copilul lor; f) Burse de performanță, de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenţi economici, de sponsori; 38

40 g) Recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau tabere de profil în ţară şi în străinătate; h) Premii pentru rezultate la învăţătură; i) Diplomă de merit; j) Diplomă de onoare; k) Diplome pentru implicarea în diferte activităţi şcolare şi extraşcolare. (2)Recompensele precizate la prezentul articol, literele a, d, f, g, se acordă de către prof. pentru înv. primar/dirigintele clasei, la sfârşitul semestrului sau a anului şcolar, la propunerea Consiliului clasei, sau a prof. pentru înv. primar /dirigintelui însuşi; (3) Recompensele precizate la prezentul articol literele h, i, j - se acordă de către directorul şcolii în cadrul unor activităţi destinate acestui scop, la propunerea prof. pentru înv. primar / dirigintelui sau a profesorului de specialitate, o dată pe an; (4)Recompensele precizate la prezentul articol, alin. (3), se acordă la sfârşitul anului şcolar, în cadrul unei festivităţi speciale, de către directorul şcolii. (5) Recompensele se pot acorda: a) pentru rezultate deosebite la învăţătură, sau pe discipline; numărul diplomelor pe care un elev le poate primi nu este limitat; b) pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru alte tipuri de activităţi sau preocupări care merită să fie apreciate. (6) Elevii pot obţine premii dacă: a) au obţinut primele medii generale pe clasă şi acestea nu au valori mai mici de 9.00; pentru următoarele medii se pot acorda menţiuni conform deciziei Consiliului de administraţie. b) s-au distins la una sau la mai multe discipline/module de studiu; c) au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţi extraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean/al municipiului Bucureşti, naţional sau internaţional; d) s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şi civică; e) au înregistrat, la nivelul clasei, cea mai bună frecvenţă pe parcursul anului şcolar. Art.108 (1) Diploma de meritse acordă la sfârşitul anului şcolar elevilor care s-au distins prin rezultate remarcabile la învăţătură, chiar dacă nu se situează între primii trei elevi din clasă; au nota 10 la purtare şi au participat la activităţi extraşcolare prin care au contribuit la creşterea prestigiului şcolii noastre; (2) Diploma de onoarese acordă o dată la patru ani, elevilor care au obţinut în timpul celor patru ani: 1. Medalii, diplome la diferite concursuri şcolare şi extraşcolare la nivel judeţean; 2. Au media la purtare 10 în fiecare an; 3. Au avut patru ani la rând frecvenţa peste 80% din numărul de ore/an; 4. Au reprezentat şcoala cu cinste, în diferite împrejurări care au necesitat colaborare cu alte şcoli sau instituţii locale, naţionale sau internaţionale, interesate în educaţie; 39

41 2.4. Sancţionarea elevilor Art. 109 (1)Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea faptelor lor. (2)Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele: a) Observaţia individuală; b) Mustrare scrisă; c) Retragerea temporară sau definitivă a bursei (dacă i s-a acordat); d) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă din şcoală (pentru elevii din ciclul gimnazial) e) Eliminarea de la cursuri, cu participarea la activități gospodărești în folosul școlii, pe o perioadă de 3 5 zile (pentru elevii din ciclul gimnazial); f) Retragerea dreptului de înscriere în Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara în anul şcolar următor. (3)Cu excepţia observaţiei, toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali şi elevilor sancţionaţi. (4)Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare. (5) Nerespectarea de către elevi a îndatoririlor şi obligaţiilor prevăzute la art. 14 din Statutul elevului, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr /2016, cu modificările și completările ulterioare, se sancţionează în conformitate cu art. 16 alin. (4) lit. a f din acelaşi statut. Art. 110 (1) Observaţia individualăconstă în atenţionarea verbală a elevului cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate. Aceasta trebuie însoţită de consilierea acestuia, care să urmărească remedierea comportamentului. (2)Sancţiunea se aplică de către prof. pentru înv. primar/diriginte sau de către director. Art. 111 (1)Mustrarea scrisăconstă în atenţionarea elevului, în scris, de către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea. (2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte. (3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau părintelui/ tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire. (4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului. (5) Sancţiunea este însoţită de scăderea calificativului / notei la purtare, numărul de puncte fiind hotărât în cadrul consiliului profesoral. 40

42 Art.112 (1)Retragerea temporară sau definitivă a burseise aplică de către director, la propunerea Consiliului clasei/consiliului profesoral/directorului; (2)Hotărârea de retragere a bursei se consemnează în procesul-verbal al Consiliului care acordă sau într-o dispoziţie scrisă a directorului Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara cu un număr de înregistrare din registrul de evidenţă a sancţiunilor; (3)Sancţiunea este însoţită de scăderea calificativului/notei la purtare cu 1 2 puncte. Calificativul/Nota se trece în catalog cu data acordării ei. Art. 113 (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă, în aceeaşi unitate de învăţământ, se consemnează într-un document care se înmânează de către învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte/director, sub semnătură, părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului. (2) Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol. (3) Sancţiunea, însoţită de scăderea notei la purtare, se validează în consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei. Art. 114 (1)Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3 5 zile(această sancţiune nu se aplică elevilorde la învăţământul primar)constă în înlocuirea activităţii de la clasă a elevului, pe perioada aplicării sancţiunii, cu un alt tip de activitate desfăşurată în şcoală, prin decizie scrisă a directorului Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara. (2) Activităţile care o înlocuiesc pe cea de la clasă pot fi: a) Curăţenia în spaţiul şcolii sau în perimetrul acesteia (sau de comun acord cu prof./dirigintele/directorul şcolii); b) Activitate la bibliotecă, la secretariat, la sala de sport sau în care se desfăşoară activitatea de educaţie fizică, conform specificului şi nevoilor de atunci ale sectoarelor de activitate respective; c) Activităţi în cadrul catedrelor comisiilor metodice. (3)Cantitatea lucrărilor efectuate se stabileşte de către director prin consultanţă cu şeful/responsabilul/coordonatorul serviciului în care elevul eliminat de la cursuri îşi desfăşoară activitatea; (4)În perioada de aplicare a sancţiunilor, elevul va fi prezent la şcoală un număr de ore corespunzător cu orarul clasei din care face parte, pentru zilele respective; (5)Elevul este obligat să asigure calitatea impusă de supraveghetorul său lucrărilor pe care le prestează în perioada aplicării sancţiunilor; 41

43 (6) Dacă elevul refuză să participe la activităţile impuse prin decizia directorului şcolii, absenţa lui de la cursuri se consideră nemotivată şi se consemnează ca atare, în catalogul clasei, de către prof./diriginte, conform orarului zilnic al clasei din care face parte; (7) Elevul are datoria de a recupera cunoştinţele predate în zilele cât este eliminat, la fiecare materie din orarul zilnic, cadrele didactice având dreptul de a verifica aceasta, imediat după revenirea acestuia la clasă; (8) Atât personalul şcolii cât şi elevul sancţionat au datoria de a se comporta civilizat, politicos şi demn pe tot parcursul perioadei de sancţionare; (9) Evidenţa la program a elevului sancţionat se ţine de către şeful sectorului căruia îi este încredinţat acesta şi se aduce la cunoştinţă prof./dirigintelui clasei şi directorului la sfârşitul zilei de lucru. Fişa de evidenţă se semnează pentru fiecare oră de activitate prestată de elev, de supraveghetorul său, iar pentru întreaga zi se consemnează de către director. (10) Activităţile desfăşurate trebuie să fie adecvate vârstei şi să nu pună în pericol sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a elevului sancţionat. (11) Sancţiunea se înregistrează în procesul-verbal al Consiliului care a hotărât sancţiunea, în registrul de evidenţă a sancţiunilor şi în catalogul clasei unde se precizează numărul şi data documentului prin care s-a hotărât sancţiunea; (12)Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare cu două puncte. (13)Dirigintele are obligaţia de a redacta o adresă pe care să o trimită părinţilor/tutorilore legeli ai elevului sancţionat, în termen de 24 de ore de la acordarea ei, prin care să le comunice motivele pentru care s-a acordat sancţiunea, cine a decis acordarea acesteia, pentru cât timp, care sunt activităţile pe care le va desfăşura elevul şi ce consecinţe va suporta acesta dacă nu se supune deciziei directorului sau în caz de recidivă. Adresa primeşte număr de înregistarere la secretariatul şcolii şi se păstrează câte un exemplar la secretariat şi la diriginte. Art. 115 (1)Scăderea calificativului/notei la purtarese aplică de către prof. pentru înv. primar/dirigintele clasei până la calificativul/nota B / 7. Sub calificativul/nota B /7 se aplică la propunerea către Consiliul profesoral, la propunerea prof. pentru înv. primar /dirigintelui, pe baza unui raport scris; (2)Directorul poate solicita Consiliului profesoral şi poate decide scăderea calificativului/notei la purtare pentru acei elevi care nu respectă în special precizările prezentului regulament prevăzute la oricare dintre alineatele articolelor privitoare la obligaţiile / interdicţiilereferitoare la elevi. (3)Scăderea calificativului/notei la purtare subb / 7, poate atrage după sine pierderea calităţii de elev la Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara în anul şcolar următor, la propunerea prof. înv. primar / dirigintelui sau a unuia dintre membrii Consiliului Profesoral. 42

44 (4)În cazul în care calificativul/media este mai mică sau egală cus (Suficient)/6(Şase) (exceptând clasele pregătitoare, I şi a II-a), elevul devine repetent indiferent de situaţia şcolară la celelalte materii. Această situaţie implică şi pierderea dreptului de înscriere la Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara în anul şcolar următor. Art. 116 (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat o sancţiune menţionată la art dă dovadă de un comportament ireproşabil până la încheierea semestrului/anului şcolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sancţiunii se poate anula. (2)Anularea este decisă de cel care aplică sancţiunea. Art. 117 Pentru toţi elevii din şcoala noastră, la fiecare 10 absenţe nemotivate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate legal din numărul de ore pe semestru la o disciplină, va fi scăzută nota la purtare cu câte 1 punct. Art. 118 (1) Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sustragerea bunurilor unităţii de învăţământ sunt obligaţi să acopere, în conformitate cu prevederile art din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrările necesare reparaţiilor sau, după caz, să restituie bunurile sau să suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sau sustrase. (2) Clasele au în răspundere materială şi pereţii, coridoarele, grupurile sanitare, materiale informaţionale sau artistice din perimetrul clasei proprii; (3)Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare primite gratuit, elevii au datoria de a înlocui manualul deteriorat/distrus cu altul nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual.în caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualelor respective la administratorul şcolii, contra unei chitanţe. Art.119.(1) Contestaţiile referitoare la sancţiunile prevăzute la art se adresează în scris de către părinte/tutore legal sau de către elev Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara, în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii; (2) Contestaţia se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul şcolii; (3) Hotărârea Consiliului de administraţie este definitivă. 2.5.Consiliul elevilor Art.120 (1) Consiliul elevilor: (a) reprezintă interesele elevilor la nivelul Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara; (b) este structură consultativă și partener al Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara; 43

45 (2) Consiliul elevilor funcţionează în baza unui regulament propriu, adaptat la specificul şi nevoile şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al Elevilor. Art.121 (1) Consiliul elevilor este format din câte doi reprezentanţi ai elevilor o fată şi un băiat de la fiecare clasă gimnazială. (2)Fiecare clasă îşi va alege reprezentanţii în Consiliul elevilor la începutul primului semestru. Votul poate fi deschis sau secret, iar elevii vor fi singurii responsabili de alegerea reprezentantului lor. (3) Nu sunt admişi în Consiliul elevilor reprezentanţii claselor care au media generală pe anul școlar anterior mai mică de 8,50 sau nota la purtare scăzută. al elevilor. (4) Consilierul educativ al şcolii asigură legătura între corpul profesoral şi Consiliul școlar Art.122 Consiliul elevilor are următoarele atribuţii: a) reprezintă şi apără interesele şi drepturile elevilor la nivelul unității de învăţământ preuniversitar; b) asigură comunicarea între elevi şi cadrele didactice; c) dezbate propunerile elevilor din şcoală şi elaborează proiecte; d) implică elevii în activităţile desfăşurate; e) propune modalităţi pentru a motiva elevii să se implice în activităţi extraşcolare; f) se autosesizează cu privire la problemele cu care se confruntă elevii, încercând să găsească soluţii; g) apără drepturile copilului şi reclamă încălcarea lor; h) contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii prin combaterea absenteismului, abandonului şcolar, a delicvenţei juvenile etc.); i) veghează la respectarea regulamentului de ordine interioară a şcolii şi participă la elaborarea lui prin preşedintele consiliului; j) iniţiază, organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare; k) sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala; l) organizează acţiuni în comunitate (strângere de fonduri pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe probleme de mediu etc.); m) organizează serbări, evenimente culturale, concursuri, excursii; n) organizează noi alegeri pentru funcţia de preşedinte, dacă Consiliul județean al elevilor semnalează faptul că acesta nu îşi îndeplineşte atribuţiile. Art.123 (1) Consiliul elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar se compune din: 44

46 a) Preşedinte; b) Vicepreşedinţi (1 sau 2 - în funcţie de numărul de elevi din şcoală); c) Secretar; d) Membri : reprezentanţii claselor; preşedinţii comisiilor de lucru (2) Președintele Consiliului elevilor poate participa, cu statut de observator, la şedinţele Consiliului de administraţie al şcolii. Art ) Prin Consiliul elevilor, elevii îşi exprimă opinia în legătură cu problemele şcolare care îi afectează direct. (2) Membrii Consiliului elevilor au datoria de a prezenta problemele specifice procesului instructiv - educativ cu care se confruntă colectivele de elevi. (3) Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa unității de învățământ. 2.6 Activitatea educativă extraşcolară Art. 125 (1) Activitatea educativă extraşcolară din Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara este concepută ca mijloc de dezvoltare personală, ca modalitate de formare şi întărire a culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ şi ca mijloc de îmbunătăţire a motivaţiei, frecvenţei şi performanţei şcolare, precum şi de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. (2) Activitatea educativă extraşcolară din unitatea de învăţământ se desfăşoară în afara orelor de curs. (3)Activitatea educativă extraşcolară se poate desfăşura fie în incinta unităţii de învăţământ, fie în afara acesteia, în palate şi cluburi ale copiilor, în cluburi sportive şcolare, în baze sportive şi de agrement, în spaţii educaţionale, culturale, sportive, turistice, de divertisment. Art (1) Activităţile educative extraşcolare desfăşurate în şcoală pot fi: culturale, civice, artistice, tehnice, aplicative, ştiinţifice, sportive, turistice, de educaţie rutieră, antreprenoriale, pentru protecţie civilă, de educaţie pentru sănătate şi de voluntariat. (2)Activităţile educative extraşcolare pot consta în: proiecte şi programe educative, concursuri, festivaluri, expoziţii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbări, expediţii, şcoli, tabere şi caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studiu, vizite, ateliere deschise etc. 45

47 (3)Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite în consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, împreună cu consiliul elevilor, în urma unui studiu de impact, în conformitate cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, precum şi cu resursele de care dispune unitatea de învăţământ. (4)Pentru organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber care necesită deplasarea din localitate de domiciliu, trebuie să se respecte prevederile stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (5) Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ este realizată, anual, de către consilierul educativ 2.7. Evaluarea elevilor Art. 127 (1) Evaluarea are la bază identificarea nivelului la care se află elevul raportat la competenţele specifice ale fiecărei discipline în scopul optimizării învăţării. (2) Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor individuale de învăţare. Art. 128 (1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează în mod ritmic, pe parcursul semestrelor sau / şi la sfârşitul unor etape de formare. (2) Fiecare semestru cuprinde şi perioade de consolidare şi de evaluare a competenţelor dobândite de beneficiarii primari ai educaţiei. (3)La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare ale copilului, realizată pe parcursul întregului an şcolar, se finalizează prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. Art. 129 (1) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcție de vârsta şi de particularitățile psihopedagogice ale preşcolarilor/elevilor şi de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi: chestionări orale; teste; lucrări scrise; experimente și activităţi practice; referate şi proiecte; interviuri; portofolii; alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice şi aprobate de director sau elaborate de către M.E.N./I.S.J.T. (2)În învăţământul primar, la clasele I- a IV-a, şi în cel gimnazial, elevii vor avea la fiecare disciplină cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru. (3)Testele de evaluare, subiectele de examen de orice tip şi lucrările semestriale scrise (teze) se elaborează pe baza cerinţelor didactico-metodologice stabilite de programele şcolare, parte a Curriculumului naţional. 46

48 Art. 130 (1) Rezultatele evaluării se exprimă, după caz, prin aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului - la nivelul preșcolar, prin calificative - în învăţământul primar și, respectiv, prin note de la 1 la 10 - în învăţământul gimnazial. (2) Rezultatele evaluării, cu excepția celor de la nivelul preșcolar, care sunt trecute în caietul de observații, se consemnează în catalog cu cerneală albastră ; (3) Pentru nivelul preșcolar, rezultatele evaluării se comunică și se discută cu părinții/reprezentanții legali. (4) Calificativele/notele acordate se comunică în mod obligatoriu elevilor, se trec în catalog şi în carnetul de elev de către profesorul care le acordă. (5) Numărul de note/calificative acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la lucrarea scrisă semestrială (teză), trebuie să fie cel puțin egal cu numărul săptămânal de ore de curs prevăzut în planul de învățământ. Fac excepţie disciplinele cu o oră de curs pe săptămână, la care numărul minim de note/calificative este de două. (6) Elevii aflaţi în situație de corigență vor avea cu cel puțin o notă/un calificativ în plus fațăde numărul de note/calificative prevăzute la alin.(5), ultima notă/ultimul calificativ fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului, cu condiţia ca acesta să fie prezent la ore. (7) Disciplinele, la care se susţin lucrări scrise (teze), precum şi perioadele de desfăşurare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. (8) Lucrările scrise semestriale (tezele) se susţin începând cu a doua jumătate a semestrului. (9) Notele la lucrările scrise semestriale (teze), se analizează cu elevii într-o oră din programul zilnic special destinată pentru acest lucru şi se trec în catalog. Lucrările scrise semestriale (tezele) se păstrează în şcoală până la sfârșitul anului şcolar şi pot fi consultate de părinţii elevilor, în prezența profesorului care predă disciplina de studiu respectivă şi care a acordat nota. Art.131 (1)La sfârşitul fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, profesorii au obligaţia să încheie situaţia şcolară a elevilor. (2) La sfârşitul fiecărui semestru, învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte consultă consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecvenţa şi comportarea elevului, respectarea de către acesta a reglementărilor adoptate de unitatea de învăţământ. 47

49 Art. 132 (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială se consideră legal constituită dacă este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament. (2) La disciplinele de studiu la care nu se susține lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obține prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepția notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. (4) La disciplinele de studiu la care se susține lucrarea scrisă semestrială (teza) media semestrială se calculează astfel: "media semestriala = (3M+T)/4", unde "M" reprezintă media la evaluarea periodică, iar "T" reprezintă nota obținută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obținută se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. La o diferență de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului. (5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjește. La disciplina de învățământ Educație fizică şi sport media anuală/calificativul se poate încheia şi cu media/calificativul de pe un singur semestru dacă elevul a fost scutit medical pe celălalt semestru, care devine medie anuală. (6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile se consemnează în catalog cu cerneală roşie. (7) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele. Art. 133 (1) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale şi anuale la fiecare disciplină de studiu. (2) Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplină/domeniu de studiu se stabilește astfel: se aleg două calificative cu frecvența cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare şi de consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două calificative. (3) Pentru aceste clase calificativul anual la fiecare disciplină/domeniul de studiu este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic în baza următoarelor criterii: a) progresul sau regresul performanței elevului; 48

50 b) raportul efort-performanță realizată; c) creșterea sau descreșterea motivației elevului; d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic şi care au fost aduse la cunoștința părintelui. Art. 134(1) În învăţământul primar, calificativele semestriale şi anuale pe disciplină se consemnează în catalog de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează în catalog de către învăţători/institutori/profesorii pentru învăţământul primar. (2)În învăţământul secundar inferior şi secundar superior şi postliceal mediile semestriale şi anuale pe disciplină/modul se consemnează în catalog de către cadrul didactic care a predat disciplina/modulul. Mediile la purtate se consemnează în catalog de profesorii diriginţi ai claselor. Art. 135 (1) Elevii scutiți de efort fizic au obligaţia de a fi prezenți la orele de educație fizică şi sport. Acestor elevi nu li se acordă note şi nu li se încheie media la această disciplină, în semestrul sau în anul în care sunt scutiți medical. Elevii scutiți medical numai pe un semestru, vor primi ca medie anuală, media semestrului în care a efectuat orele de educație fizică. (2) Pentru elevii scutiți medical, profesorul de educație fizică şi sport va consemna în catalog, la rubrica respectivă, "scutit medical în semestrul.. " sau "scutit medical în anul şcolar.. ", specificând totodată documentul medical, numărul şi data eliberării acestuia. Documentul medical va fi atașat la dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unității de învățământ preuniversitar. (3) Elevii scutiţi medical, semestrial sau anual, nu sunt obligaţi să vină în echipament sportiv la orele de educaţie fizică şi sport, dar trebuie să aibă încălţăminte adecvată pentru sălile de sport. Absenţele la aceste ore se consemnează în catalog. Art (1) Elevii pot să nu frecventeze orele de religie. Opţiunea de a nu frecventa ora de religie se face prin cerere scrisă a părintelui / tutorelui legal. Situaţia şcolară anuală se încheie fără disciplina religie. (2) În situaţia în care părinţii/tutorii sau susţinătorilor legali ai elevului decid, în cursul anului şcolar, schimbarea opţiunii de a frecventa ora de religie, situaţia şcolară a elevului respectiv pe anul în curs se încheie fără disciplina religie. (3)În mod similar se procedează şi pentru elevul căruia, din motive obiective, nu i s-au asigurat condiţiile necesare pentru frecventarea orelor la această disciplină. (4)Elevilor aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) li se vor asigura activităţi educaţionale alternative în cadrul unităţii de învăţământ, stabilite prin hotărârea Consiliului de administraţie. 49

51 Art. 137Sunt declaraţi promovaţi elevii care, la sfârșitul anului şcolar, obțin la fiecare disciplină de studiu cel puțin media anuală 5,00/calificativul "Suficient", iar la purtare, media anuală 6,00/calificativul "Suficient". Art. 138Sunt declarați amânați, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive: a) au absentat, motivat sau nemotivat, la cel puțin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective. Consiliul clasei, cu acordul profesorului care predă disciplina respectivă, poate decide încheierea situației școlare a elevilor care absentează motivat, din cauza unor afecțiuni grave, menționate ca atare în documentele medicale sau din alte cauze, pe care consiliul clasei le apreciază ca fiind justificate, cu condiția ca după revenirea la școală aceștia să participe regulat la cursuri și să poată fi evaluați. Deciziile luate în aceste cazuri se menționează într-un proces verbal, care rămâne la dosarul care conține anexele proceselor a-verbale ale consiliului clasei. b) au fost scutiți de frecvență de către directorul unităţii de învățământ preuniversitar în urma unor solicitări oficiale, pentru perioada participării la festivaluri şi concursuri profesionale, cultural-artistice şi sportive, cantonamente şi pregătire specializată, interne şi internaţionale; c) au beneficiat de bursă de studiu în străinătate, recunoscută de M.E.N. d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte țări; e) nu au un număr suficient de note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au mediile/calificativele semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective consemnate în catalog de către cadrul didactic, din motive diferite de cele menționate la literele anterioare, neimputabile personalului didactic de predare. Art. 139 (1) Elevii declaraţi amânați pe semestrul I își vor încheia situaţia şcolară în primele 4 săptămâni de la revenirea la școală. (2) Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării. (3) Încheierea situației şcolare a elevilor amânați pe semestrul al doilea sau amânați anual se face într-o perioadă stabilită de conducerea unităţii de învățământ preuniversitar, înaintea sesiunii de corigențe. Elevii amânați, care nu promovează la una sau două discipline de studiu, în sesiunea de încheiere a situației şcolare, se pot prezenta la sesiunea de corigențe. 50

52 Art. 140 (1) Sunt declarați corigenți elevii care obțin medii anuale sub 5,00/calificativul "Insuficient" la una sau două discipline de studiu, precum şi elevii amânați care nu promovează examenul de încheiere a situației şcolare, la una sau două discipline de studiu. (2) Pentru elevii corigenți se organizează anual o singură sesiune de examene, într-o perioadă stabilită de ministerul educaţiei. (3) După încheierea sesiunii de corigenţă, elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învăţământ/un singur modul au dreptul să solicite reexaminarea. Aceasta se acordă de către director, în cazuri justificate, o singură dată. Art. 141 (1) Sunt declarați repetenți: a) elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00/calificativul "Insuficient" la mai mult de două discipline de învățământ; b) elevii care au obţinut la purtare media anuală mai mică de 6,00/calificativul "Insuficient", indiferent de mediile obținute la disciplinele de studiu; c) elevii corigenți care nu se prezintă la sesiunea de examen sau care nu promovează examenul la toate disciplinele la care se află în situaţie de corigenţă d) elevii amânați, care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situației şcolare la cel puțin o disciplină; (2) La sfârşitul clasei pregătitoare şi la sfârşitul clasei I elevii nu pot fi lăsaţi repetenţi. Elevii care, pe parcursul clasei pregătitoare, au manifestat dificultăţi de învăţare, menţionate în raportul de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor faţă de învăţare, la finalul clasei pregătitoare, vor rămâne în colectivele în care au învăţat şi vor intra, pe parcursul anului şcolar următor într-un program de remediere/recuperare şcolară, realizat de învăţător/institutor/profesorul pentru învăţământul primar, împreună cu un specialist de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională. (3)În învățământul primar repetenția apare numai după finalizarea ciclului de achiziții fundamentale. Art. 142 (1) Elevii declaraţi repetenți se pot înscrie în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeași unitate de învățământ preuniversitar, sau se pot transfera la altă unitate de învăţământ preuniversitar, în limita efectivului prevăzut lege. Art. 143 (1) Consiliul profesoral validează situaţia şcolară a elevilor, pe clase, în ședință de încheiere a cursurilor semestriale şi anuale și după perioadele desemnate pentru examenele de încheiere a situațiilor școlare și de corigență, iar secretarul consiliului o consemnează în 51

53 procesul-verbal, menționându-se numele celor promovați, corigenți, repetenți, amânați, exmatriculați, precum şi numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00. (2) Situaţia şcolară a elevilor corigenți, amânați sau repetenți se comunică în scris părinţilor/tutorilor legali sau, după caz, elevilor majori, de către diriginte/învățător, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an şcolar. (3) Pentru elevii amânați sau corigenți, învățătorul/dirigintele comunică părinţilor/tutorilor legali, în scris, programul de desfășurare a examenelor de corigență şi perioada de încheiere a situației şcolare, în alte situații decât cele prevăzute în prezentul regulament (4) Nu pot fi făcute publice, fără acordul părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal documentele corespunzătoare elevului, cu excepţia situaţiei prevăzute de Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată. 2.8 Transferul elevilor Art. 144 (1)Elevii au dreptul să se transfere de la o şcoală la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o formă de învăţământ la alta, de la o clasă la alta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul solicitării transferului. (2)Aprobările pentru transferul elevilor se dau de către consiliile de administrație ale celor două unități de învățământ preuniversitar. 52

54 Capitolul V Secţiunea 1: PERSONALUL DIDACTIC 1.1.Dispoziţii generale Art. 145 (1) Personalul didactic din Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara cuprinde persoane din sistemul de învăţământ responsabile cu instruirea şi educaţia preşcolarilor/elevilor: educatoare, profesori pentru învăţământ preşcolar, învăţătoare, profesori pentru învăţământ preşcolar, profesori. (2) Personalul didactic are drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de contractele colective de muncă aplicabile Drepturile personalului didactic Art. 146 Prin prezentul Regulament intern se garantează drepturile cadrelor didactice rezultate din: Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011) cu modificările şi completările ulterioare şi din acte normative subsecvente acesteia; Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.N.C.Ş. nr 5079 /2016,cu modificările și completările ulterioare; Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National; Codul muncii actualizat; Declaraţia Universală a Drepturilor Omului; actele normative generale şi speciale elaborate de MEN, respectiv de ISJ Timiş. Art. 147 Personalul didactic are dreptul să-şi conceapă în manieră personală activitatea profesională şi să contribuie creativ şi constructiv la realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de învăţământ, prin utilizarea unei metodologii didactice care respectă principiile psihopedagogice; Art. 148 Personalul didactic poate utiliza baza materială a şcolii pentru realizarea obligaţiilor sale profesionale; Art. 149 (1) Personalul didactic are dreptul să organizeze cu elevii activităţi extraşcolare cu caracter educativ sau de cercetare ştiinţifică; (2) Personalul didactic poate coordona în şcoală cercurile de elevi,, cenacluri, formaţii artistice, publicarea de reviste ale elevilor, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Art. 150 (1)Personalul didactic are dreptul la protecţie în spaţiul şcolii sau în vecinătatea acestuia, din partea conducerii şcolii sau a unei autorităţi publice (după caz); (2) Protecţia se asigură împotriva persoanei sau a grupului de persoane care aduce atingere demnităţii umane şi profesionale a cadrului didactic sau care împiedică exercitarea drepturilor şi obligaţiilor sale. 53

55 Art. 151 Personalul didactic din şcoala noastră are dreptul legal de a se constitui în asociaţie profesională, organizaţie sindicală sau asociaţie culturală în beneficiul propriu, în interesul învăţământului şi/sau al societăţii; Art. 152 Personalul didactic are dreptul, prin lege, să facă parte din organizaţii politice legal constituite, dar nu are dreptul de a desfăşura activităţi politice de partid în cadrul şcolii; Art. 153 Personalul didactic are dreptul de exprimare liberă a opiniilor personale, dar trebuie să respecte legile dialogului constructiv şi ale comunicării civilizate; Art. 154 Personalul didactic are dreptul de recompense pentru activitate meritorie, conform cu prevederilor legislaţiei în vigoare; Art. 155 (1)Personalul din învățământ poate beneficia, pentru rezolvarea unor situații personale deosebite, dovedite cu documente justificative, de zile libere plătite, pe bază de învoire colegială. Salariatul care solicită acordarea acestor zile libere plătite are obligația de a-și asigura suplinirea cu personal calificat, care nu va fi remunerat. Cererea de învoire colegială se depune la registratura unității/instituției, cu indicarea numelui și prenumelui persoanei care asigură suplinirea pe perioada învoirii. Cererea se soluționează în maximum 24 de ore. (2) Personalul didactic are dreptul la câte 1-2 zile libere, acordate în vacanţele şcolare, pentru fiecare activitate suplimentară la care este solicitat de către conducerea şcolii, dacă activitatea respectivă nu este cuprinsă în norma didactică săptămânală. Art. 156 Personalul didactic are dreptul să participe la toate activităţile de formare continuă care îl interesează personal, organizate în şcoală sau înafara ei, de preferinţă în perioadele de la sfârşit de săptămână sau în timpul vacanţelor şcolare. Art. 157 (1)Personalul didactic are dreptul la evaluare corectă, obiectivă a rezultatelor muncii sale. (2)În caz că se consideră nedreptăţit, personalul didactic are dreptul de contestaţie, adresată forului/persoanei ierarhic superior(oare), menţionând nedreptatea care i s-a făcut. Aşadar are drept de reevaluare la decizie proprie. Art. 158 Personalul didactic are dreptul de a iniţia, de a participa la manifestări culturale, ştiinţifice, artistice care să-i pună în valoare pasiunea, interesele, talentul şi competenţele. Art. 159 (1) Personalul didactic are dreptul de a fi sprijinit de şcoală, material şi financiar, în condiţiile legii, pentru a-şi realiza activitatea didactică în şcoală şi în afara ei. (2) Pentru copiii proprii, elevi ai şcolii noastre, cadrele didactice beneficiază de gratuitate la reţeaua de internet a şcolii şi sunt scutite de plata contribuţiei voluntare a părinţilor. 54

56 1.3. Obligaţiile personalului didactic Art. 160 (1)Personalul didactic are obligaţia de a avea o ţinută profesională şi vestimentară decentă şi demnă. (2). Cadrele didactice trebuie să manifeste o atitudine civilizată, de respect faţă de persoanele abilitate să le îndrume şi să le controleze activitatea, faţă de elevi, faţă de părinţii acestora şi faţă de colegi; Art. 161 Fiecărui cadru didactic din şcoala noastră îi revin următoarele îndatoriri: (1). Să respecte întocmai programul de lucru zilnic; (2). Să recunoască şi să respecte toate prevederile legii şi R.O.F. cu privire la îndatoririle pe care le are; (3). Să asigure parcurgerea integrală a programei şcolare, în fiecare an şcolar; (4). Să urmărească în permanenţă creşterea calităţii muncii proprii; (5). Să alcătuiască la termen toate documentele şcolare necesare desfăşurării optime a activităţii sale profesionale (planificări anuale şi calendaristice, proiecte de lecţie, teste de evaluare, materiale didactice auxiliare, programe de activitate); (6). Să îndeplinească la termen, corect, eficient şi optim sarcinile de serviciu care îi revin prin fişa postului, prin contractul colectiv de muncă, prin programul comisiei /catedrei metodice, prin planul unic managerial; (7). Să respecte normele de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor, precum şi pe acela de igienă personală şi de păstrare a bazei materiale a şcolii în condiţii de funcţionare optimă; (8). Să-şi îndeplinească obligaţiile de profesor de serviciu conform regulamentului specific; (9). Să respecte dispoziţiile legale referitoare la păstrarea secretului de serviciu şi a confidenţialităţii informaţiilor de serviciu interne. (10). Să fie prezent la program cu minimum 10 minute înainte de începerea acestuia, conform orarului propriu; curs; (11). Să semneze zilnic condica de prezenţă, de preferinţă înainte de a intra la prima oră de (12). Să respecte regimul de lucru al orelor de curs pentru preşcolari şi elevi, să nu întârzie şi să nu plece din clasă înainte de pauză, să respecte pauza elevilor; (13). Să asigure un climat psihopedagogic de calitate la fiecare lecţie, asigurându-se de calitatea confortului spiritual al elevilor; 55

57 (14) Să proiecteze şi să realizeze lecţiile pe nivele de dificultate; (15). Să folosească un sistem principial de notare utilizând toate instrumentele de evaluare legale (tradiţionale şi complementare); (16). Să noteze ritmic elevii; (17). Să practice sistemul de reevaluări ale elevilor pentru a le acorda şansa de evoluţie într-un nivel de pregătire superior, să noteze fiecare elev în termeni de valoare adăugată ; (18). Să respecte perioadele de recapitulări finale, termenele de evaluări finale, să le proiecteze şi să le realizeze astfel încât să poată asigura progresul elevilor; (19). Să utilizeze la fiecare lecţie strategii de cunoaştere; să asigure însuşirea cunoştinţelor cu valoare metodologică ridicată şi să formeze la elevi atitudini cognitive şi etice superioare; să le recomande elevilor manuale aprobate de către MEN şi acele auxiliare didactice care asigură progresul la învăţătură al elevilor. (20). Să vegheze la respectarea de către elevi şi de către colegi a R.O.F. (respectarea programului zilnic, purtarea unei ţinute decente, prezentarea carnetului de elev pentru trecerea notelor, consemnarea ritmică a absenţelor în catalog); (21). Să semnaleze conducerii şcolii orice faptă care contravine R.O.F. săvârşită de un elev sau de un adult pentru a fi posibilă luarea de măsuri în timp util; (22). Să conducă elevii la sfârşitul ultimei ore de curs până la ieşirea din şcoală, pentru a se asigura că după încheierea programului nu au mai rămas elevi în şcoală; (23). Să nu permită accesul la documentele şcolare (catalog, condică, orar) a persoanelor străine de şcoală, sau a elevilor; (24). Să contribuie prin activitatea proprie la creşterea prestigiului Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timisoara în comunitate; (25). Să confecţioneze materiale didactice pentru ameliorarea bazei didactice a comisiei /catedrei metodice din care face parte; (26). Să colaboreze cu membrii comisiei/catedrei pentru realizarea programului acesteia; să respecte recomandările şi dispoziţiile responsabililor comisiilor metodice, destinate ameliorării activităţii proprii; (27). Să-şi autoevalueze munca, raportându-se la obiectivele disciplinei şi ale politicii educaţionale promovate de conducătorul unităţii prin programele manageriale anuale/semestriale; (28). Să participe la programele de formare profesională continuă în funcţie de nevoile proprii de evoluţie profesională şi de cele ale şcolii noastre; 56

58 (29). Să studieze documentele elaborate de MEN, SNEE, CCD, ISJ Timiş, direcţiunea şcolii, pentru a aplica la clasă metode/strategii/instrumente de învăţare evaluare destinate creşterii motivaţiei învăţării şi a calităţii actului didactic; (30). Să acţioneze cu responsabilitate şi cu profesionalism în toate împrejurările; (31). Să respecte codul deontologic profesional; (32). Să amelioreze, să stingă conflictele de orice fel, căutând pentru aceasta soluţii pedagogice sau solicitând sprijinul direcţiunii în acest sens; (33). Să ducă la îndeplinire dispoziţiile conducerii şcolii, în condiţiile legii; (34). Să fie model de ţinută profesională şi morală, de conduită, de comportament şi de atitudine superioară atât pentru elevi cât şi pentru părinţi; (35). Să păstreze cu grijă şi să lucreze cu atenţie cu cataloagele, condicile, registrele de evidenţe şcolare; să anunţe în scris părinţii elevilor ameninţaţi cu corigenţa în legătură cu situaţia şcolară a acestora (diriginţii); (36). Să participe la fiecare Consiliu profesoral, la fiecare activitate de catedră/comisie, la activităţile cercului pedagogic din care face parte; (37). Să respecte programul de lucru al fiecărui angajat al şcolii, pentru a nu perturba activitatea nimănui; (38). Să consemneze absenţele elevilor la fiecare oră de curs; (39). Să treacă în carnetul de elev nota acordată, în chiar momentul acordării acesteia; Art. 162 Se interzice cu desăvârşire cadrelor didactice: (1). Să se prezinte nepregătite la clasă; (2). Să folosească bătaia sau orice formă de pedeapsă corporală, de agresiune verbală sau psihică asupra elevilor; (3). Să utilizeze nota ca factor de stres, ca pedeapsă pentru comportament şi atitudine neadecvate calităţii de elev, cu excepţia notei la purtare; (4). Să supraîncarce elevii cu teme sau cu activităţi suplimentare; (5). Să le permită elevilor să scrie în catalog; să-i pună pe elevi să calculeze mediile în locul lor; (6). Să folosească arbitrar şi subiectiv instrumentele de evaluare scrisă, ca pedeapsă pentru abateri disciplinare; (7). Să pună în discuţie cu elevii, în particular sau în clasă, competenţa, profesionalismul, caracterul unui coleg; (8). Să submineze autoritatea, prestigiul sau dispoziţiile direcţiunii, şefilor ierarhici superiori sau alte persoane delegate de direcţiune să îndeplinească anumite sarcini de serviciu; (9). Să ignore dispoziţiile interne; (10). Să dea afară elevii de la ore, să-i învoiască de la ore sau să anuleze ore fără acordul scris al directorului şcolii; 57

59 (11). Să genereze sau să întreţină stări conflictuale; (12). Să solicite contribuţii materiale sau financiare din partea elevilor, fără acordul Consiliului reprezentativ al părinţilor şi al Consiliului de administraţie al şcolii; (13). Să condiţioneze promovarea elevilor ameninţaţi cu corigenţa de pregătirea lor în particular, contra cost sau de altceva decât nivelul lor de pregătire propriu; (14). Să-şi ofere serviciile elevilor din clasele în care predă pentru pregătire suplimentară contra cost; (15). Să exercite presiuni de orice fel asupra elevilor care învaţă după surse bibliografice diferite de cele utilizate de profesorul însuşi la clasă; (16). Să folosească un limbaj obscen, vulgar, injurios cu elevii sau cu părinţii acestora sau cu colegii; (17). Să comercializeze bunuri de orice fel în clasele de elevi. Pentru culegeri şi alte cărţi destinate studiului este necesar acordul scris al directorului şcolii, ca distribuirea acestora la elevi să poată fi făcută; (18). Să producă pagube de orice fel instituţiei; (19). Să fumeze şi să consume alcool în incinta şcolii. Fumatul este permis numai în locul special amenajat, conform legii. Se interzice de asemenea cadrelor didactice să se prezinte la program în stare de ebrietate Distincţii acordate cadrelor didactice Art. 163 (1) Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactică, educativă, ştiinţifică poate primi decoraţii, ordine, medalii, titluri, potrivit legii. Art. 164 (1) Personalul didactic din învăţămantul preuniversitar beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs, conform legislaţiei în vigoare Sancţiuni Art. 165 (1) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic în raport cu gravitatea abaterilor sunt: a) observaţia verbală; b) mustrarea verbală în faţa Consiliului de administraţie sau după caz, a Consiliului profesoral; c) observaţie scrisă; d) avertisment scris; e) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, cu pană la 15%, pe o perioada de 1-6 luni; f) suspendarea, pe o perioada de pană la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control; g) destituirea din funcţia de conducere; h) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Art.166 (1).Observaţia verbalăeste o sancţiune care se aplică de către responsabilul de catedră/ directorul şcolii pentru abateri de la art. 161 şi art punct (2).Fiecare observaţie verbală scade punctajul final din fişa de evaluare anuală cu câte 1 58

60 Art.167 (1). Mustrarea verbalăîn faţa Consiliului de administraţie sau în faţa Consiliului profesoral se aplică de către directorul şcolii pentru abateri de la art.161, alin. 3, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 33, 34, 35. (2).Mustrarea verbalăse consemnează în procesul verbal al Consiliului de Administraţie sau după caz al Consiliului Profesoral, în registrul de evidenţă al sancţiunilor şi prin decizia scrisă a directorului şcolii în dosarul personal al cadrului didactic respectiv; (3).Fiecare mustrare verbală scade punctajul final din fişa de evaluare anuală cu 2 puncte; Art.168 (1). Avertismentul scriseste o sancţiune care se aplică de către Consiliul de administraţie la propunerea directorului şcolii pentru recidivă la art. 161 din prezentul R.O.F. (2).Sancţiunea se consemnează în: a) Procesul verbal al C.A. şi se înmânează celui în cauză în şedinţa extraordinară a CA convocată în acest scop; b) În registrul de evidenţă a sancţiunilor; (3).Avertismentul scrisatrage după sine imposibilitatea acordării calificativului foarte bine la sfârşitul anului şcolar; (4). Dacă cel sancţionat are un comportament şi o atitudine ireproşabilă, după acordarea avertismentului, timp de maximum 60 de zile, Consiliul de administraţie poate ridica sancţiunea, la pronunţarea a cel puţin 1/3 din membrii săi şi cu acordul scris al celui care a propus sancţionarea. În. acest caz, se revine asupra acprdării calificativului, dar punctajul final din fişa de evaluare anuală se diminuează cu 3 de puncte; Art.169 Orice persoană poate sesiza unitatea de învăţământ cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face in scris si se inregistreaza la registratura unitatii/institutiei de invatamant. Art. 170 (1)Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic se constituie Comisia de cercetare disciplinarăconform normelor legale în vigoare. (2) Comisia de cercetare disciplinară este numită de Consiliul de administratie al şcolii. (3) În cadrul cercetării abaterii prezumate se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existentţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării. Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să îşi producă probe în apărare. (4)Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de la data constatării acesteia. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenţa faptelor pentru care a fost cercetată. (5) Persoanele sancţionate au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectivă la colegiul de disciplină de pe lângă inspectoratul şcolar. (6) Dreptul persoanei sancţionate de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat. 59

61 Art. 171 Propunerea de sanctionare o face directorul şcolii, sau, cel putin 2/3 din numărul total al membrilor Consiliului de administratie. Sancţiunile aprobate de Consiliul de administratie sunt puse în aplicare şi comunicate prin decizie a directorului şcolii. Art. 172 Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de autoritatea care a numit aceasta comisie şi se comunicş celui în cauză, prin decizie scrisă. Art. 173 Răspunderea patrimonială a personalului didactic din şcoală se stabileşte potrivit legislatiei muncii. Decizia de imputare, precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor, se fac de conducerea şcolii, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel. Secţiuneaa 2-a: PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR Art.174. Personalul didactic auxiliar este format din: a) secretar şef b) secretar c) bibliotecar d) administrator financiar (contabil şef) e) administrator de patrimoniu Serviciul secretariat bibliotecă - informatică Art.175 (1) Serviciul secretariat- bibliotecă - informatică cuprinde posturile: secretar - şef, secretar, bibliotecar, informatician. (2)Secretariatul şcolii este subordonat directorului; (3)Secretariatul şcolii este coordonat de secretarul şef al şcolii, a cărui fişă de post o alcătuieşte directorul şcolii. Art (1)Secretariatul funcţionează după un program de lucru aprobat de directorul şcolii; (2)Secretariatul asigură permanenţa de la ora 8.00 la ora Art (1) Secretariatul păstrează în condiţii de securitate deplină toate documentele de evidenţă şcolară, inclusiv condicile de prezenţă ale personalului didactic şi nedidactic; (2). Compartimentul secretariat are următoarele responsabilităţi: a)asigurarea transmiterii informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ; b)întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date de la nivelul unităţii de învăţământ; c)întocmirea, înaintarea spre aprobare directorului şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate de către autorităţi şi instituţii competente, de către consiliul de administraţie ori de către directorul unităţii de învăţământ; 60

62 d)înscrierea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor pe baza dosarelor personale, ţinerea, organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie; e)înregistrarea şi verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acordă elevilor, potrivit legii; f)rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor specificate în fişa postului; g)completarea, verificarea şi păstrarea în condiţii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create şi intrate în unitatea de învăţământ, referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii pentru personalul unităţii; h)procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, în conformitate cu prevederile "Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar", aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; i)selecţionarea, evidenţa şi depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; j) procurarea, păstrarea şi aplicarea sigiliului unităţii şcolare, în urma împuternicirii, în acest sens, prin decizie emisă de director, pe documentele avizate şi semnate de persoanele competente; procurarea, deţinerea şi folosirea sigiliilor se realizează în conformitate cu reglementările stabilite prin ordinul ministrului educaţiei naţionale; k)întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor; l)asigurarea asistenţei tehnice pentru emiterea/adoptarea actelor de autoritate, pentru încheierea contractelor sau a altor acte juridice care dau naştere, modifică sau sting raporturile juridice dintre şcoală şi angajaţi, părinţi sau alte persoane fizice sau juridice; m)întocmirea, la solicitarea directorului, a statelor de personal pentru toţi angajaţii unităţii de învăţământ; n)întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de învăţământ; o)calcularea drepturilor salariale sau de altă natură; p)gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ; q)întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului, în conformitate cu prevederile legale; 61

63 r)păstrarea legăturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul inspectoratului şcolar, din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau din cadrul altor instituţii şi autorităţi competente în soluţionarea problemelor specifice; s)rezolvarea oricăror altor probleme care, potrivit actelor normative în vigoare, contractelor colective de muncă aplicabile, hotărârilor consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite în sarcina sa. ş) păstrarea cataloagelor la secretariat, în perioada vacanţelor şcolare; t) tehnoredactarea pe computer a documentelor manageriale ale directorului, ale consiliului de administraţie, precum şi tabelele nominale cu elevii sau cadrele, la solicitarea direcţiunii; ţ) completarea condicii de prezenţă a cadrelor didactice cu cel puţin o zi înainte de ziua de curs; u) pregătirea mapei directorului, pe care o prezintă la semnat, zilnic la ora 10.00; documentele semnate de director se distribuie de secretariat celor interesaţi, în ziua semnării lor, după ora sau în ziua următoare, conform programului de lucru al secretariatului; v) ridicarea, săptămânal, de la căsuţa ISJ Timiş, a corespondenţei adresate Şcolii Gimnaziale Nr.27 Timisoara; w) afişarea metodologiilor de examene şi a calendarului acestora; Art. 178 (1) Secretara are obligaţia de a se adresa politicos, cu demnitate şi cu autoritate, oricărei persoane, elev sau adult, care îi solicită serviciile; (2)Se interzice folosirea de către secretară a tonului ridicat, a limbajului obscen sau violent, jignitor adresat elevilor sau adulţilor care au nevoie de serviciile sale, în condiţiile legii; Art. 179 Secretara are datoria de a folosi baza materială a secretariatului în bune condiţii şi de a-i comunica directorului imediat ce apare o deteriorare a acestora, pentru a se putea lua măsurile ce se impun. Art. 180 (1)Secretara are datoria morală de a păstra cu stricteţe secretul de serviciu şi confidenţialitatea datelor pe care le deţin; (2)Consemnul de secret de serviciu şi acela de confidenţialitate este impus prin: a) Statutul intrinsec al unor documente şcolare; b) Decizia directorului şcolii; c) Decizia unui organ ierarhic superior directorului. (3) Nerespectarea acestei prevederi constituie abatere disciplinară şi atrage după sine sancţionarea celui vinovat cu una dintre sancţiunile prevăzute în Legea nr.1/2011, în funcţie de gravitatea consecinţelor declanşate prin încălcarea secretului de serviciu. Art. 181 (1)Se interzice condiţionarea eliberării adeverinţelor, foilor matricole, caracterizărilor şi a oricăror acte de studii sau documente şcolare, de obţinerea de beneficii materiale. 62

64 (2)Secretara are dreptul la recompense, în cazul unei activităţi exemplare, în condiţiile legii 2.2. Biblioteca şcolară Art. 182 (1) Bibliotecara organizează activitatea bibliotecii, asigură funţionarea acesteia şi este interesată de completarea raţională a fondului de carte. (2) Atribuţiile bibliotecarei sunt: a) întocmeşte inventarul bibliotecii şi răspunde, în calitate de gestionar, de acesta; b) sprijină informarea şi documentarea rapidă a cadrelor didactice; c) organizează/participă la acţiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine /expoziţii de cărţi, standuri de noutăţi, prezentări de manuale opţionale etc. d) participă la toate cursurile de formare continuă specifice muncii sale; e) recuperează la timp publicaţiile împrumutate; f) atrage elevii la bibliotecă şi stimulează lectura; g) raspunde de gestiunea, securitatea, buna păstrare a colectiilor şi a dotării bibliotecii; h) operează la timp în documentele de evidenţă a colecţiilor; i) verifică fondul de carte în vederea selecţiei publicaţiilor pentru casare; j) alte atribuții stabilite prin fişa postului. (3) Bibliotecara are obligaţia de a participa la toate activităţile de formare continuă specifice muncii sale. (4) Programul de lucru al bibliotecii se aprobă de către directorul şcolii. (5) Bibliotecara îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin fişa postului, în condiţiile legii, de către director. (6) Bibliotecara respectă în activitatea sa Regulamentul de organizare şi de funcţionare a bibliotecilor, în vigoare. (7) Bibliotecara răspunde material şi disciplinar de inventarul aflat în grija sa. (8) Bibliotecara are dreptul la recompense, în cazul unei activităţi exemplare, în condiţiile legii Informaticianul Art. 183 (1)Informaticianul are următoarele relații profesionale: a) ierarhicedesubordonare:director;director adjunct; b) decolaborare:cupersonaluldidactic,didacticauxiliarșiceilalțiangajațisauparteneriaiunitățiide învățământ; c) dereprezentareaunitățiișcolarelaactivități/conferințe/reuniunietc.lacareparticipăcadelegatdin parteaunității. (2) Informaticianul are urmatoarele atribuţii în proiectarea activității: a) Analizareasofturilor dinrețeauadecalculatoare aunității,actualizareaacestorași procurareadenoilicențeprecumșiinstalareaacestora. b) Întreținereașiadministrarearețeleidecalculatoareașcolii, a sistemului de supraveghere audio- video,asistemelor informaticedin dotareaunității. c) Întocmirea,actualizareașigestionareabazelordedateSIIIR,EVNAT(înscriereacopiilor învățământpreșcolar,primar, transferuri elevi,tichetepreșcolari,bazădatepatrimoniu, date contabileetc.). 63

65 d) Instalarea certificatului digital SSL, conectarea pe platforma rocnee.eu, transferul și preluareadocumentelor specificecapersoanădelegatălanivelulșcolii. e) Rezolvareaproblemelorspecificepregătiriișidesfășurăriipentruexamenelenaționaleși pentrusimulărileaferenteacestora(instalareacalculatoarelor șiacamerelorde supraveghereînsăliledeexamen,instalareașiverificareasofturilor corespunzătoare înregistrărilor,salvareașistocarea înregistrărilor). f) Preluareamaterialelorpentrurevistașcoliidelaceiimplicați,tehnoredactareașiașezarea în paginăa informațiilor. g) Verificareapermanentăastăriidefuncționareaaparaturiielectronicedindotareaunității șiinstalareastațieideamplificareșiamicrofoanelor latoateevenimentelecarenecesită aceste echipamente(deschidereaanului școlar,festivitateadepremiere,serbăriși spectacole) h) Elaborareadocumentelordeproiectare,agraficuluiactivitățilorcaresevordesfășuraîn laboratorulde informatică, dar șia activităților din săliledeclasăcarenecesită calculator, videoproiector, t abl ă S MAR T, CD- Player(încolaborarecutoatecadreledidacticealeșcolii,înfuncție denecesitățișidotări) i) Actualizareadocumentelor deproiectare (3) Informaticianul are urmatoarele atribuţii în realizareaactivităților didacticecurriculare si activităților didactice extracurriculare: a) Asigurarea asistenței tehnice,tuturor profesorilorșcolii. b) Instruireașisprijinireapersonaluluididactic în vedereautilizării resurselor hardware și software. c) Organizareașiîntreținereaechipamentelordecalculșiasoft-urilornecesareactivităților depredare-învățare. d) Implicareînvedereaachiziționăriidenoiechipamenteelectroniceșiconsumabilepentru acestea(referatedenecesitate, distribuitoride echipamente, ofertedepreț) e) Pregătirea și utilizarea materialelor didactice adecvate(în acest caz a softurilor didactice). f)gestionareacorespunzătoareaspațiilorșibunurilorpuseladispozițiedeconducerea școliiprincompartimentuladministrativ. g)promovareaperformanțeișcolarepesite-ulșcolii,înrevistașcoliisaupesite-uride socializare. h) Asigurarea asistenței tehnice și valorificarea activităților extracurriculare din cadrul programului,, Școalaaltfel!,,,Zileleșcolii șialtemanifestări culturale, artistice. i) Inițierea,elaborareașiderulareaunorprogrameeducativeșiproiectecuimplicarea,pe baza acordurilor/contractelor departeneriat, parteneriloreducaționali. (4) Informaticianul are urmatoarele atribuţii în ceea ce privește contribuțialadezvoltareainstituționalășilapromovareaimaginii unității școlare: a) Implicarea în realizarea acțiunilor depromovareaofertei educaționale. b) Promovareasistemuluidevalorialunității lanivelulcomunității. c) Facilitarea procesului de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a regulilor sociale. d) Inițiereașiderulareaproiectelor șiparteneriatelor. e) Organizareaactivitățilorprivindrespectareanormelor,procedurilordesănătateși securitateamuncii, depsipentru activitățiledesfășurateîn laborator. f) Implicarea în pregătirea și participareala acțiunileeducative, științifice și culturalspirituale cuprinse în programele adoptate în comun cu Primăria Timișoara, școlile partenere, CentrulCulturalși celelalte instituții locale. g) Participă la operaționalizarea/desfășurarea programelor șirealizarea obiectivelor stabiliteprinplanuldedezvoltare instituțională,programele manageriale,planurile operaționaleșidin celelalte documentedeproiectare. 64

66 h) Exercitareaatribuțiilorcareîirevinîncalitatederesponsabil/coordonatorsaumembru al comisiilor/colectivelor de lucru/compartimentelor/structurilor funcționale constituite potrivitnormelor legale în vigoaresau caresponsabilpedomeniide activitate, conform actelor internede autoritate. (5) Alte atribuții: a) Cunoașterea și respectarea/aplicarea prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, a ROFUIP 5079/2016, a R.I.,aRegulamentului aprobatprinomen5556/2011privindaprobarea Regulamentului deorganizareşifuncţionareabibliotecilorşcolareşiacentrelordedocumentareşiinformare și a celorlalteactenormative incidente b) Gestionareafonduluidecartealcentruluidedocumentareșiinformareșiasigurareasecurității acestora, cu respectarea condițiilor derăspundereprevăzutedelegislația în vigoare; c) Colaborareacuprofesoriidespecialitate,cubiliotecarulșcolii; d) Implicarea înpregătireașiorganizareaacțiunilorcuprinseînprogramulacțiuniloreducativformativeși culturalealeșcolii; e) Implicarea încreareaunei culturiacalitățiișiaunei culturiinformaționalelanivelul instituției. f) Ducerealaîndeplinireamăsurilor/sarcinilorstabiliteprinordine,adrese,notificărialeMENsau prin decizii/adrese aleisjtimiș, CCDTimiș; g) Respectarea normelor și îndeplinirea sarcinilor privind evaluarea și asigurarea calității în educație și respectareacoduluideeticăprofesională; h) Respectarea/aplicarearegulamentuluiinternșiatuturoractelorșinormelorprincaresestabilește ordinea juridică internăa instituției, inclusivaprocedurilor aplicabile lanivelul acesteia; i) Aplicarea/respectareanormelorșiexercitareaatribuțiilorstabiliteprinregulamente,procedurișiacteint ernedeautoritateprivind: siguranțaînmediulșcolar,securitateașisănătateaînmuncăapersonalului,aelevilorșia tuturor persoanelor aflate în razadecompetență; protecțiacivilășisituațiiledeurgență, inclusivapărareaîmpotriva incendiilor; păstrareașiutilizareacorespunzătoareabazeididacticomaterialeașcoliișigestionarea corespunzătoareabunurilorîncredințatedeșcoală; j) Furnizează compartimentelor de specialitate, responsabililor pe domenii, conducerii școlii și reprezentanțilorisjtimișinformații,datestatisticesau documentecețindecompetențasași întocmește/prezintăinformărilesau rapoartelesolicitate k) DucelaîndepliniretoatesarcinilestabiliteprinhotărârialeConsiliuluideadministrație, decizii aledirectoruluisau hotărâri luatede cătreconsiliulprofesoral, caredevin obligatorii, fără altăformalitate,deladata comunicăriiactuluide autoritate (ale cărui efectesepotsuspenda doar în situațiile încare acesteasuntcontestatedecadruldidactic în cauză) Serviciul financiar - administrativ Art.184 (1) Serviciul financiar - administrativeste subordonat directorului unităţii de învăţământ preuniversitar. (2) Acest serviciu reprezintă structura organizatorică din cadrul unităţii de învăţământ în care sunt organizate: fundamentarea şi execuţia bugetului, ţinerea evidenţelor contabile, întocmirea/transmiterea situaţiilor financiare asupra fondurilor şi patrimoniului unităţii, precum 65

67 şi celelalte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare cu privire la finanţarea şi contabilitatea instituţiilor. (3) Din serviciul financiar - administrativ fac parte angajaţi asimilaţi funcţiei prevăzute de legislaţia în vigoare cu denumirea generică de contabil sau contabil şef, administrator de patrimoniu, personal nedidactic. (4)Atribuţiile şi responsabilităţile principale ale contabilului - șef: a) angajează unitatea alături de director în orice acțiune patrimonială b) reprezintă unitatea alături de conducătorul acesteia în relații cu agenții economici, instituții publiceetc., în cazul încheierii contractelor economice de colaborare, de sponsorizare etc., înconformitate cu legislația în vigoare c) întocmește planurile de venituri și cheltuieli bugetare și extrabugetare, în termenele și condițiile prevăzute de lege d) întocmește acte justificative și documente contabile, cu respectarea formularelor și regulilor de alcătuire și completare în vigoare e) urmărește încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificației bugetare f) organizează circuitul documentelor contabile și înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidența contabilă g) organizează și exercită viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispozițiile în vigoare h) efectuează, organizează și conduce operațiunile contabile pentru școală, cantină și ia toate măsurile ca evidența să fie la zi i) întrunește și controlează periodic personalul care gestionează valori materiale j) constituie contracte de garanție pentru gestionari și urmărește modul de formare a garanțiilor materiale k) întocmește și execută planul de muncă și salarii al unității, în conformitate cu statul de funcții l) urmărește aplicarea și respectarea tuturor dispozițiilor legale privind salarizarea și drepturile personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Verifică și definitivează statele de salarii cu sume de reținut și contravaloarea meselor servite de elevi m) întocmește formele pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar sau prin conturi bancare, pentru urmărirea debitorilor și creditorilor n) organizează inventarierea valorilor materiale și bănești, instruieștye șo controlează personalul unității (unității școlare ) în vederea efectuării corecte a operațiunilor de inventariere o) duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, disciplinară și admionistrativă a salariaților p) întocmește dările de seamă contabile și cele statistice, precum și contul de execuție bugetară q) verifică statele de plată, listele de avans chenzinal, indemnizațiile de concediu de odihnă, concediu medical, statele de plată a burselor etc. 66

68 r) verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele de competență stabilite de lege s) verifică documentele privind închirierea spațiilor temporar disponibile și verifică încasarea chiriilor și unităților t) fundamentează necesarul de credite abvând în vedere necesitățile unităților subordonate u) repartizează, pe bază de referat de necesitate materialele de întreținere consumabile etc. v) face propuneri în scris conducătorului unității priviond competența comisiilor de recepție pentru toate bunurile intrate în unitate prin dotări de la buget, din autofinanțare, donații etc. w) întocmește lunar bilanțuri de verificare pe rulaje și solduri x) întocmește balanța analitică trimestrială pentru obiectele de inventar, lunar pentru alimente și materiale de curățenie și anual pentru mijloace fixe y) clasează și păstrează toate actele justificative de cheltuieli, documentele contabile, fișele, balanțele de verificare și răspunde de arhiva financiar contabilă z) stabilește obligațiile către bugetul statului și asigură vărsarea sumelor respective în termenele stabilite aa) primește și execută formele de poprire și asigură realizarea titluriloe executorii în condiții legale bb) efectuează demersurile pentru fondurile necesare plății salariilor și pentru celelate acțiuni finanțate de la bugetul republican sau local cc) îndeplinește orice alte sarcini cu caracter financiar contabil date de conducătorii unității sau prevăzute expres în acte normative Art. 185 (1)Programul de lucru al contabilităţii este aprobat de director. (2) În cazul unei activităţi exemplare, în condiţiile legii, contabilul are dreptul la recompense. Art. 186 (1)Serviciul administrativ este subordonat directorului/consiliului de administrație al şcolii/ sau, prin delegaţie, unei alte persoane angajate a şcolii. (2) Este coordonat de administratorul de patrimoniu și este alcătuit din personalul administrativ al unităţii de învățământ (de întreţinere, de curăţenie, îngrijitoare, bucătar, paznici). (3)În Şcoala Gimnazială Nr. 27 din Timisoara, directorul şcolii sau persoana delegată de către acesta, va avea şi atribuţii de administrator. Art 187 (1)Administratorul are următoarele atribuţii: a) răspunde de gestionarea şi întreţinerea bazei materiale a şcolii b) coordonarea activitatea personalului administrativ de îngrijire şi curăţenie c) stabilirea programul de lucru al personalului administrativ de curăţenie, conform nevoilor şcolii; programul se aprobă de către directorul şcolii d) stabilirea sectoarele de lucru ale personalului de curăţenie; în funcţie de nevoile şcolii, directorul poate dispune schimbarea sectoarelor e) predarea şi preluarea sălilor de clasă înv./inst./diriginţilor la începutul/sfârşitul anului şcolar, pe bază de proces-verbal, asigurându-se de integritatea bazei materiale date în folosinţă 67

69 f) realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, curăţenie şi gospodărire a unităţii de învăţământ g) asigurarea întreţinerii terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei didactico - materiale h) realizarea demersurilor necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a unităţii de învăţământ i) recepţionarea bunurilor, serviciilor şi a lucrărilor, printr-o comisie constituită la nivelul unităţii de învăţământ j) înregistrarea, pe baza aprobării factorilor competenţi, a modificărilor produse cu privire la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor din inventar şi prezenţa actelor corespunzătoare compartimentului financiar-contabil, pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile contabile k) ţinerea evidenţei consumului de materiale aprobate de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare l) punerea în aplicare a măsurilor stabilite de către conducerea unităţii de învăţământ, pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi a normelor P.S.I. m) întocmirea proiectului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi servicii şi a documentaţiilor de atribuire a contractelor, împreună cu compartimentul de achiziţii publice n) întocmirea documentaţiei pentru organizarea licitaţiilor şi monitorizarea executării contractelor de închiriere încheiate de unitatea de învăţământ cu persoane fizice sau juridice o) alte atribuții stabilite prin legislaţia în vigoare şi prin fişa postului. (2) Administratorul întocmeşte fişa postului pentru fiecare subordonat şi o dă spre aprobare directorului şcolii. (3) Administratorul are în răspundere întregul inventar mobil şi imobil al şcolii, care se trece în registrul-inventar şi în evidenţele contabile. (4)Schimbarea destinaţiei bunurilor ce aparţin şcolii se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale. Art. 188 Administratorul nu poate folosi/şi nu poate permite folosirea personalului subordonat în alte activităţi decât cele necesare şcolii. Art. 189 Administratorul are atribuţii specifice cu privire la activitatea din grădiniţă: a) înregistrează şi eliberează zilnic alimente pe baza listelor de consum şi calculează valoarea acestora b) -ţine la zi intrarea şi ieşirea materialelor şi alimentelor şi întocmeşte la sfârşitul lunii situaţia centralizatoare c) răspunde de pregătirea la timp, în bune condiţii a hranei, de achiziţionarea şi păstrarea alimentelor, de starea igienică a magaziei de alimente d) achiziţionează la timp mobilierul, jucăriile şi materialul didactic, conform sugestiilor directoarei e) se îngrijeşte din timp de repararea clădirii şi a inventarului f) va asigura efectuarea curăţeniei localului g) încasează contribuţia de la părinţi şi o depune la bancă h) asigură aplicarea măsurilor privind paza incendiilor i) răspunde de păstrarea, folosirea mijioacelor fixe şi a obiectelor 68

70 j) răspunde de protecţia muncii în cadrul unităţii k) lucrează sub conducerea directorului l) orice plecare din unitate pentru aprovizionare este anunţată m) nu aprobă cereri de învoire a personalului din unitate n) are un comportament etic cu copiii cu colegele şi părinţii o) contactează lucrătorii externi pentru reparaţii majore p) programul de lucru: 8 ore /zi r) în situaţii problemă (urgente),situaţii neprevăzute, pentru scurt timp, poate ajuta la supravegherea copiilor. s) respectă normele regulamentului interior 2.5. Distincții și sancțiuni pentru personalul didactic auxiliar Art. 190 (1)Pentru activitate exemplară, sau pentru ore suplimentare, personalul din administraţie poate beneficia, în condiţiile legii, de recompense. (2) Sanctiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic auxiliar în raport cu gravitatea abaterilor sunt aceleași cu sancțiunile pentru personalul didactic de predare (art ) (3) Răspunderea patrimonială a personalului didactic auxiliar din şcoală se stabileşte potrivit legislatiei muncii. Decizia de imputare, precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor, se fac de conducerea şcolii, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel. Art În situaţii speciale (post vacant, inexistența postului etc.) consiliul de administraţie, la propunerea directorului, va stabili ca atribuţiile şi responsabilităţile, prevăzute la alineatul precedent, să fie cuprinse în fişa postului altor angajaţi. Secţiuneaa 3-a: PERSONALUL NEDIDACTIC muncii, Art.192Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Codului Legea 53/2003, prin Legea nr.1/ 2011 şi prin Legea 40/2011, cu modificările și completările ulterioare la aceste legi. Art. 193Atribuţiile sunt cele reglementate de fişa postului. Art. 194 Programul de muncă este de 8 ore pe zi. Art. 195 Drepturile și sancțiunile pentru personalul nedidactic sunt cele prevăzute în legislaţia în vigoare. (1) Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârşeşte o abatere disciplinară sunt: 69

71 a) avertismentul scris; b) retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de zile; c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%; d) reducerea salariului de bază şi/sau, după caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%; e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. (2) Amenzile disciplinare sunt interzise. (3) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancţiune. patrimoniu. Art. 196 (1) Activitatea personalului nedidactic este coordonată de administratorul de (2) Administratorul de patrimoniu stabileşte sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În funcţie de nevoile unităţii de învăţământ, directorul poate schimba aceste sectoare. (3) Personalul nedidactic are obligaţia să aibă o ţinută morală demnă, în concordanţă cu valorile educaţionale promovate de şcoală, o vestimentaţie decentă şi un comportament responsabil. (4) Personalul de întreţinere răspunde de întregul inventar mobil şi imobil ce-i revine în subordine şi de cel al şcolii. (5) Furtul de bunuri personale sau din inventarul şcolii se pedepseşte cu achitarea bănească a daunelor, cu sancţionarea disciplinară a personalului ce are în custodie materialele respective. Art. 197 (1) Îngrijitoarele au următoarele atribuţii: a) gestionează bunurile b) preia subinventar de la administrator, bunurile din clase, holuri, spații sanitare și răspunde de păstrarea și folosirea lor în condiții normale c) preia materialele pentru curățenie d) răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clasă pe perioada cât aceștia sunt la alte activități e) efectuează lucrări de îngrijire a sectorului f) ștergerea prafului, măturat,spălat g) spălatul ușilor, geamurilor, chiuvetelor, faianței h) păstrarea instalațiilor sanitare în condiții normale de funcționare 70

72 i) execută lucrări de vopsitre ( când este cazul ) j) curățenia sălilor de clasă (zilnic) k) conservă bunurile l) controlează zilnic ușile, geamurile, mobilierul și robinetele și semnalează defecțiunile constatate administratoruluisau muncitorilor de întreținere. (2)Programul zilnic (orientativ ) : SCHIMBUL I 6,30-14,30 6,30 14,30 cu ½ de oră pauză de masă, după cum urmează : 6,30 8,30 curățenie în școală ; 8,30 11 curățenie în școală și în jurul clădirii; 11 11, 30 pauza de masă 11,30 12, 30 continuarea curățeniei în restul spațiilor ; 12,30-14,30 curățenie generală. SCHIMBUL II , : curăţenia în şcoală; : pauză de masă; : continuarea curăţeniei în restul spaţiilor. (3) În funcție de nevoile specifice ale unității, salariatul se obligă să îndeplinească și alte sarcini repartizate de conducerea unității în condițiile legii. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage după sine sancționarea legală. (4) Îngrijitoarele care lucrează cu preşcolarii au atribuţii specifice programului acestora, după cum urmează: a) deschid şi închid grădiniţa şi, în general, au grijă de clădirea unităţii b) au responsabilitatea să asigure securitatea clădirii, a proprietăţii şi a anexelor acesteia c) fac zilnic curaţenia localului şi în zonele exterioare din perimetrul grădiniţei d) efectuează, săptămânal, curaţenia generală e) îngrijesc şi răspund de obiectele de inventar şi materialele din unitate f) ajută la transportul alimentelor (când este nevoie) g) însoţesc permanent copiii la toaletă, la spălător 71

73 h) dau ajutor copiilor la masă i) dau ajutor copiilor la dezbrăcat, îmbrăcat j) efectuează curaţenia în sălile de grupă după plecarea ultimului copil k) zilnic, mătură holurile şi şterg praful l) periodic efectuează dezinfectarea jucăriilor m) nu părăsesc locul de muncă şi nu pleacă înainte de terminarea programului n) au un comportament etic cu copiii, cu colegele şi cu părinţii o) în permanenţă sunt obligate să poarte ţinuta vestimentară stabilită (halat ) p) răspund tuturor solicitărilor educatoarelor.(de exemplu: *vor însoţi educatoarea şi pe cei mici în curte, la plimbare, la teatru,la concursuri; *vor ajuta la aranjarea sălilor de c1asă). (5)Bucătarul are următoarele atribuţii: a) pregăteşte hrana la timp şi în bune condiţii b) primeşte alimente de la administrator în prezenţa comisiei (asistent, educatoarea ) şi semnează foaia de alimente c) dispune de cantitatea şi calitatea hranei copiilor, potrivit raţiei de alimente. In acest scop este obligat să cunoască raţiile, gramajul la alimente şi regulile principale de pregătire a mâncării pentru copii d) răspunde de starea de curaţenie a bucătăriei, a veselei şi inventarul pe care îl are în primire e) zarzavatul va fi curăţat numai în camera destinată acestui scop f) vasele vor fi spălate în bazinele destinate acestui scop g) este obligat să respecte igiena la locul de muncă şi atunci când se serveşte masa h) este abligat să poarte halat şi bonetă în perfectă stare de curaţenie i) este interzisă intrarea în bucatărie a altor persoane care nu fac parte din acest sector j) areun comportament etic cu copiii cu colegele şi părinţii k) programul de lucru este 8 ore/zi l) respectă normele regulamentului intern (6) Muncitorul de întreținere are următoarele atribuţii: a) efectuează lucrări de reparații interioare și exterioare la toate corpurile de clădiri 72

74 b) igenizează spațiile de învățământ, holurile și grupurile sanitare prin lucrări de zugrăveli, vopsitorie și eventual completează placajele din faianță, acolo unde este cazul c) execută orice lucrări de investiție (reparații ), când este cazul d) execută lucrări în alte sectoare în limita competenței, în funcție de nevoile unității de învățământ e) în perioadele de vârf va avea următoarele sarcini : preia toată instalația de încălzire și o menține în stare de funcționare f) verifică permanent instalațiile din toate sectoarele și remediază orice avarie sesizată g) efectuează și alte lucrări de întreținere sau reparații din alte sectoare de activitate, în funcție de eventualele calificări suplimentare pentru care este atestat h) respectă normele cu privire la paza și stingerea incendiilor și normele de protecția muncii j) în funție de nevoile specifice ale unității, salariatul se obligă să îndeplinească și alte sarcini repartizate de conducerea unității în condițiile legii k) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage după sine sancționarea legală (8) Paznicul are următoarele atribuţii: a) răspunde de toate sectoarele asigurând paza și securitatea lor și a unității de învățământ b) supraveghează starea și mișcarea bunurilor aflate în raza de acțiune c) controlează formele legale de intrare ieșire a bunurilor din incinta unității de învățământla intrarea în schimb controlează clădirile, magaziile și celelate spații din dotarea școlii d) răspunde de integritatea dotărilor și perfecta funcționare a pichetelor de incendii potrivit normelor de prevenire și stingere a incendiilor e) în afara orelor stabilite prin program, interzice accesul oricăror persoane străine în școală, cu execepția persoanelor autorizate și a părinților elevilor (condiționat de acceptul de principiu al conducerii unității ) f) respectă graficul de schimbare a turelor, aprobat de conducerea școlii g) întocmește proces verbal de predare primire și raportează neregulile constatate conducerii școlii și administratorului h) răspunde pentru neregulile constatate pe timpul serviciului 73

75 i) predă sectorul administratorului unității de învățământ în cazul plecării în concediu de odihnă sau al părăsirii locului de muncă din diferite motive Observație : în perioada cursurilor, postul de pază va fi dublat de elevii de serviciu j) în funcție de nevoile specifice ale unității, salariatul se obligă să îndeplinească și alte sarcini repartizate de conducerea unității în condițiil legii k) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu, stabilite prin fișa postului, atrage după sine sancționarea legală Art. 198 Personalul de îngrijire, pază şi întreţinere va verifica zilnic, la intrarea în schimb, existenţa şi starea mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar în spaţiile pe care le deserveşte; lipsurile sau defecţiunile constatate vor fi semnalate imediat in registrul de procese verbale, şefului ierarhic superior sau conducerii unităţii. Secţiuneaa 4-a: EVALUAREA PERSONALULUI Art.199 (1) Evaluarea personalului didactic se face la sfârşitul anului şcolar, conform legislaţiei în vigoare. (2) Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform prevederilor legale şi ale regulamentului intern, în baza fişei postului. (3) Rezultatele evaluării activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar stau la baza deciziei Consiliului de administraţie privind acordarea calificativului anual şi a gradaţiei de merit. Art. 200 (1)Pentru realizarea unei evaluări normative realiste a cadrelor didactice din Şcoala Gimnazială Nr. 27, se procedează la evaluarea lor pe baza fişei de evaluare şi a raportului de evaluare. (2)Fiecare cadru didactic poate primi calificativul anual (pe scara de la insuficient la foarte bine) corespunzător cu standardele ocupaţionale specifice nivelului profesional în care se încadrează de drept, la data evaluării; Art. 201 (1) Evaluarea internă a cadrelor didactice este realizată prin activităţi specifice de către: a) Directorul şcolii; b) Corpul de metodişti, activat pe o perioadă determinată, prin decizia scrisă a directorului şcolii; c) Responsabilii comisiilor / catedrelor metodice, la decizia scrisă a directorului şcolii. 74

76 (2)Fiecare cadru didactic este evaluat după fişa de evaluare anuală elaborată în condiţiile legii de Consiliul de administraţie şi aprobată de Consiliul profesoral, la început de an şcolar. Art. 202 Calificativul anual se propune de către şeful de comisie metodică care ţine cont de concluziile evaluării de peste an, efectuate legal, pentru fiecare membru al catedrei şi este validat sau nu de către Consiliul de administraţie într-o şedinţă destinată acestui scop. Art. 203 Calificativul anual se aduce la cunoştinţa fiecărui cadru didactic în termen de 24 de ore de la stabilirea lui. Art. 204 (1) În termen de 48 de ore de la comunicarea oficială a calificativului anual, cadrul didactic are drept de contestaţie, adresată directorului şcolii; (2)Directorul analizează argumentele celui în cauză şi decide validarea sau invalidarea calificativului. Decizia directorului este definitivă, dar poate fi contestată la ISJ Timiş, conform legii. Art. 205 Metodologia de acordare a punctajului pentru fişa de evaluare anuală se comunică la începutul anului şcolar tuturor cadrelor didactice. Art. 206 Directorul şcolii nu aprobă acordarea calificativului foarte bine, indiferent de rezultatul din fişa de evaluare, cadrelor didactice care în timpul anului şcolar: a) Au întârziat repetat la program. b) Au lipsit nemotivat în mod frecvent.. c) Au anulat ore din program, fără aprobarea scrisă a directorului şcolii. d) Nu au respectat programa şcolară. e) Nu au notat principial, ci abuziv. f) Nu au respectat deontologia profesională. g) Nu au respectat principiile pedagogice în procesul de predare-învăţare-evaluare şi în educarea elevilor. h) Nu şi-au îndeplinit corect atribuţiile de înv./inst./diriginte. i) Nu au respectat termenele de îndeplinire a sarcinilor ce le revin. j) Au provocat în mod deliberat şi repetat conflicte, fie cu elevii, fie cu adulţii. k) Au folosit un limbaj obscen cu elevii şi/sau adulţii. l) Nu au respectat ierarhia instituţională şi deciziile interne legale. m) Nu şi-au semnat, în mod repetat, condica de prezenţă la program. n) Nu şi-au îndeplinit corect sarcinile de profesor de serviciu. Art.207 Evaluarea personalului auxiliar şi a personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic/financiar, conform prevederilor, legale şi a prevederilor regulamentului intern, în baza fişei postului. Art. 208 (1) Întregul personal din unitățile de învățământ preuniversitar (cadre didactice, personal didactic auxiliar și administrativ/nedidactic) are obligația, conform legii, de a efectua anual controlul medical. 75

77 (2) Sustragerea de la acest examen medical constituie abatere disciplinară și se sancționează conform legii. CAPITOLUL VI PARTENERII EDUCAŢIONALI Secţiunea 1: PĂRINŢII 1.1.Dispoziţii generale Art. 209 Obiectivele majore ale Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara în relaţia cu părinţii /tutorii/susţinătorii legali ai elevilor unităţii de învăţământ sunt: 1) Colaborarea şcoală-familie în spiritul realizării misiunii educaţionale pe care ne-am asumat-o prin Proiectul de dezvoltare instituţională. 2) Armonizarea ofertei educaţionale a şcolii noastre cu opţiunile părinţilor. 3) Realizarea scopurilor fundamentale ale învăţământului corelat cu aspiraţiile părinţilor în legătură cu formarea şi dezvoltarea armonioasă a copiilor lor. Art. 210 În Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara funcţionează, în condiţiile legii: 1) Adunarea generală a părinţilor elevilor grupei/clasei. 2) Comitetul de părinţi al grupei / clasei. 3) Consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi Drepturile părinţilor Art. 211 (1) Părintele/tutorele/susţinătorul legal al preşcolarului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil. (2)Părintele/tutorele/ legal al preşcolarului/elevului are dreptul să se intereseze numai referitor la situaţia propriului copil. Art.212 (1) Părintele/tutorele/susţinătorul legal al preşcolarului / elevului are acces în incinta şcolii numai în următoarele cazuri: a) a fost solicitat/a fost programat pentru o discuţie cu un cadru didactic b) desfăşoară activităţi în comun cu cadrele didactice; 76

78 c) depune o cerere/alt document la secretariatul unităţii de învăţământ preuniversitar; d) participă la întâlnirile programate cu profesorul pentru învățământ preșcolar/primar/ dirigintele clasei e) pentru o situaţie neprevăzută care necesită prezenţa părintelui. f) la începutul anului școlar, părinții/turorii/susținătorii legali ai elevilor din clasele pregătitoare pot să îi conducă pe aceștia în sala de clasă, la începutul zilei, timp de o lună de la începerea cursurilor Art. 213 (1) Părinţii/tutorii/ susţinătorii legali au dreptul să se constituie în asociaţii cu personalitate juridică, conform legislaţiei în vigoare. (2) Asociaţia se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul statut. Art. 214 (1) Părintele/tutorele/ susţinătorul legal al preşcolarului/elevului are dreptul să solicite rezolvarea unor stări conflictuale în care este implicat propriul copil, prin discuţii amiabile, cu respectarea următoarelor etape: a) discuţie amiabilă cu cadrul didactic implicat b) discuţie amiabilă cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/dirigintele implicat; c) discuţie amiabilă cu directorul unităţii de învăţământ implicat d) cerere scrisă adresată conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar (2) În cazul în care au fost parcurse etapele de la alin. (1), părintele/tutorele legal al elevului are dreptul să solicite rezolvarea situaţiei la ISJ Timiş. 1.3.Îndatoririle părinţilor / tutorilor / susţinătorilor legali Art. 215 (1) Potrivit prevederilor legale părintele/tutorele/susţinătorul legal are obligația, de a asigura frecvenţa şcolară a preşcolarului/elevului. (2) Părintele, tutorele sau susţinătorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, în perioada învăţământului obligatoriu, poate fi sancţionat, conform legislaţiei în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei şi lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. (3)Constatarea contravenţiei şi aplicarea amenzilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ. (4) Conform legislaţiei în vigoare, la înscrierea copilului/elevului în unitatea de învăţământ, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea menţinerii unui climat sănătos la nivel de grupă/formaţiune de studiu/pentru 77

79 evitarea degradării stării de sănătate a celorlalţi elevi/preşcolari din colectivitate/unitatea de învăţământ. (5)Părintele/reprezentantul legal are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul pentru învăţământul preşcolar/ primar/dirigintele pentru a cunoaşte evoluţia copilului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul/dosarul educatoa-rei / învăţătorului / institutorului / profesorului pentru învăţământ preşcolar / primar, profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură. (6)Părintele sau tutorele legal răspunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul şcolii, cauzate de elev. Art. 216 Se interzice oricăror persoane agresarea de orice fel (fizică, psihică, verbala etc.), a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ preuniversitar. Art. 217 (1) Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara încheie cu părinţii/tutorii legali ai elevilor un Contract educaţional în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. (2) Respectarea prevederilor contractului de parteneriat este obligatorie pentru ambele părţi semnatare ale acestuia Adunarea generală a părinţilor preşcolarilor grupei / elevilor clasei Art. 218 (1) Adunarea generală a părinţilor preşcolarilor grupei / elevilor clasei este constituită din toţi părinţii/tutorii legali ai preşcolarilor/elevilor din grupă/clasă. (2) Adunarea generală a părinţilor preşcolarilor grupei / elevilor clasei are atribuţii de decizie cu privire la activităţile de susţinere a cadrelor didactice şi a echipei manageriale a şcolii în demersul de asigurare a condiţiilor necesare educării copiilor. (3) În Adunarea generală a părinţilor preşcolarilor grupei / elevilor clasei se discută problemele generale ale colectivului de elevi şi nu situaţia concretă a unui elev. Situaţia unui elev se discută individual, numai în prezenţa părintelui/tutorelui legal al copilului respectiv. (4) Adunarea generală a părinţilor preşcolarilor grupei / elevilor clasei se convoacă de către profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/diriginte, semestrial sau ori de câte ori acesta consideră necesar. (5) Adunarea generală se convoacă la cererea majorităţii simple a părinţilor/tutorilor legali ai preşcolarilor/elevilor. 78

80 1.5. Comitetul de părinţi al grupei / clasei Art.219 (1) La nivelul fiecărei grupe /clase, se înfiinţează şi funcţionează Comitetul de părinţi/tutori legali (2) Comitetul de părinţi al grupei/clasei se alege, prin majoritate simplă a voturilor, în fiecare an, în Adunarea generală a părinţilor preşcolarilor grupei /elevilor clasei, convocată de profesorul pentru învăţământul preşcolar/primar/diriginte care prezidează şedinţa. (3) Convocarea Adunării generale pentru alegerea Comitetului de părinţi al grupei / clasei are loc în primele 30 zile de la începerea cursurilor anului şcolar. (4) Comitetul de părinţi al grupei/clasei se compune din trei persoane: un preşedinte şi doi membri. În prima şedinţă de după alegere, membrii comitetului decid responsabilităţile fiecăruia, pe care le comunică profesorului pentru învăţământul preşcolar/primar/diriginte. (5) Comitetul de părinţi al clasei reprezintă interesele părinţilor/tutorilor legali ai copiilor din grupa / clasa respectivă în Adunarea generală a părinţilor la nivelul şcolii, în Consiliul reprezentativ al părinţilor, în Consiliul profesoral, în Consiliul clasei şi în relaţiile cu echipa managerială. Art.220 (1) Comitetul de părinţi al grupei / clasei are următoarele atribuţii: a) pune în practică deciziile luate de către Adunarea generală a părinţilor preşcolarilor grupei / elevilor clasei respective; b) sprijină profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar/diriginţii în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe și activităţi educative extraşcolare; c) sprijină profesorii pentru învăţământul primar/diriginţii în derularea programelor de prevenire și combatere a absenteismului în mediul școlar; d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală; e) sprijină conducerea unităţii şi cadrele didactice în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi şcolii; g) sprijină diriginţii în activitatea de consiliere şi de orientare socio-profesională; h) se implică activ în asigurarea securităţii elevilor pe durata orelor de curs, precum şi la activităţile educative, extraşcolare şi extracurriculare; h) prezintă semestrial, Adunării generale a părinţilor grupei/ clasei, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există. (2) Comitetul de părinţi ţine legătura cu unitatea de învăţământ prin profesorul învăţământ preşcolar /primar/dirigintele colectivului grupei/clasei şi prin preşedintele comitetului de părinţi. 79

81 Art. 221 (1) Comitetul de părinţi poate decide să susţină, inclusiv financiar, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei. (2) Contribuţia prevăzută la alin. (1) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. (3) DoarComitetul de părinţi colectează şi administrează contribuţia prevăzută la alin.(1). (4) Profesorului pentru înv. preşcolar/primar /dirigintelui îi este interzis să opereze cu aceste fonduri. (5)Fondurile băneşti se cheltuiesc la iniţiativa Comitetului de părinţi sau la propunerea profesorului pentru înv. preşcolar/primar /dirigintelui sau a directorului şcolii, însuşită de către Comitetul de părinţi. (6) Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru anumiţi elevi. 1.6 Consiliul reprezentativ al părinţilor /Asociaţia de părinţi Art.222 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei grupe/ clase. (2)Consiliul reprezentativ al părinţilor se întruneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar. Convocarea şedinţelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia sau, după caz, de unul dintre vicepreşedinţi. Art. 223 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor îşi desemnează: a) preşedintele şi 2 vicepreşedinţi ale căror atribuţii se stabilesc imediat după desemnare, de comun acord între cei 3, şi se consemnează în procesul-verbal al şedinţei. b) comisia de cenzori, formată din 3 membri. c) reprezentanţii părinţilor în organismele de conducere şi comisiile unităţii de învăţământ. (2) Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi. (3) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul regulament intern; instituţii. (4) Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relaţia cu alte Art.224 Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii: 80

82 a) sprijină conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timisoara în întreţinerea şi modernizarea bazei materiale necesare unei activităţi eficiente; b) susţine Şcoala Gimnazială Nr.27 Timişoara în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolvenţilor; c) susţine conducerea Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timisoara în organizarea şi desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii pe teme educaţionale; d) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau O.N.G.-uri cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie de ocrotire; e) susţine Şcoala Gimnazială Nr.27 Timişoara în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor f) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi activităţii elevilor în şcoală; g) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii materiale sau fincnciare, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din şcoală; h) sprijină parteneriatele educaţionale dintre şcoală şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatea locală; i) susţine cadrele didactice derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenței în mediul şcolar; j) sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în asigurarea sănătăţii şi securităţii elevilor; k) are iniţiative şi se implică în îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a activităţii elevilor l) promovează imaginea unităţii de învăţământ preuniversitar în comunitatea locală. Art.225 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţia de părinţi a unității de învățământ preuniversitar pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuţii, donaţii, sponsorizări etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, care vor fi utilizate pentru: a) modernizarea şi întreţinerea patrimoniului unităţii de învăţământ preuniversitar, a bazei materiale şi sportive; b) acordarea de premii şi de burse elevilor; c) sprijinirea financiară a unor activităţi extraşcolare; d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materială precară; e) alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ preuniversitar sau care sunt aprobate de adunarea generală a părinţilor pe care îi reprezintă. (2) Fondurile colectate în condiţiile alin. (1) se cheltuiesc numai prin decizia organizaţiilor părinţilor, din proprie iniţiativă sau în urma solicitării Consiliului de administraţie al şcolii. Art. 226 (1)Colectarea şi administrarea sumelor reprezentând o cotă parte din contribuţiile prevăzute la art. 225 se face numai de către Consiliul reprezentativ al părinţilor; (2)Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri; (3) Consiliul reprezentativ al părinţilordin Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara stabileşte suma de bani care poate să se afle permanent la dispoziţia Consiliului reprezentativ al părinţilor 81

83 şi care să fie folosită pentru situaţii urgente, la solicitarea Consiliului de administraţie/directorului şcolii Contractul educaţional Art. 227 (1) Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara încheie cu părinţii/tutorii legali ai elevilor un contract educaţional, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. (2) Modelul contractului de parteneriat este prezentat în ANEXE,parte integrantă a prezentului regulament. de învăţământ. (3) Contractul educaţional este valabil pe toată perioada de şcolarizare în cadrul unităţii (4)Contractul educaţional se încheie în două exemplare originale, unul pentru părinte, tutore sau susţinătorul legal, altul pentru unitatea de învăţământ şi îşi produce efectele de la data semnării. Secţiuneaa 2-a:Şcoala şi comunitatea Art. 228 Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara poate realiza, independent, parteneriate cu asociaţii, fundaţii, instituţii de educaţie şi cultură, organisme economice şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale sau alte tipuri de organizaţii, în interesul beneficiarilor direcţi ai educaţiei. Art. 229Şcoala Gimnazială Nr. 27 Timişoara,în conformitate cu legislația în vigoare, poate iniția, în parteneriat cu autorităţile publice locale şi cu asociaţiile de părinţi, prin decizia consiliului de administraţie, activităţi educative, recreative, de timp liber, pentru consolidarea competenţelor dobândite sau de accelerare a învăţării, precum şi activităţi de învăţare remedială cu elevii, prin programul "Şcoala după şcoală". Art. 230 (1) Protocoale de parteneriat încheiate vor conţine prevederi clare cu privire la responsabilităţile părţilor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2) Activităţile derulate în parteneriat nu pot avea conotaţii politice, de propagandă electorală, de prozelitism religios sau care contravin moralei sau legilor statului. (3) În cazul derulării unor activităţi în afara perimetrului şcolii, în protocol se va specifica concret cărei părţi îi revine responsabilitatea asigurării securităţii elevilor. 82

84 (4) Bilanţul activităţilor realizate va fi făcut public, prin prezentarea în şcoală, pe site-ul şcolii, şi prin alte mijloace de informare. (5) Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali se vor implica direct în buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ. Capitolul VII DISPOZIŢII FINALE Art. 231 (1)Prin prezentul regulament se interzice orice activitate care ar putea aduce prejudicii prestigiului Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara; (2)Se interzice personalului angajat al şcolii - didactic, didactic auxiliar şi nedidactic să pună în discuţie cu persoane străine de şcoală deciziile interne şi specificul activităţii noastre; să nu respecte secretul de serviciu sau confidenţialitatea hotărârilor care se iau în Consiliul de administraţie / Consiliul profesoral; (3)Nerespectarea prezentului articol, alineatul (1) şi (2), constituie abatere disciplinară şi va fi sancţionată ca atare de directorul şcolii cu avertisment scris şi cu diminuarea calificativului anual pentru cel vinovat. Art. 232 (1)Prezentul regulament intră în vigoare la şi anulează prevederile regulamentului anterior; (2) Anexele 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament. (3)Prezentului regulament i se pot aduce schimbări în următoarele condiţii (prin adăugare, reformulare sau eliminare de articole): a) Dispoziţii ulterioare ale MEN, ISJ Timiş, care impun aceasta; b) Propuneri ale personalului angajat, foarte bine fundamentate şi argumentate, adresate Consiliului de administraţie. 83

85 ANEXE ANEXA NR. 1: CircumscripţiaŞcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara 84

86 ANEXA NR. 2: Semne distinctive ale Şcolii Gimnaziale Nr. 27 Timişoara 85