2l , avand codul fiscal ~ , inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J 20/8504/2012

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "2l , avand codul fiscal ~ , inregistrat la Registrul Comertului sub nr. J 20/8504/2012"

Transcriere

1 ACORD-CADRU nr J {h~ data g ~()"~U In temeiul Legii nr 98/2016 privind achizitiile pubjice ~i a Hotararii nr 395/2016 pentru aprobarea Normelor metcdologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr, 98/2016, s-a incheiat prezentul acord-cadru Artieo! 1 p'artile aeordului-cadru Spitalul Clinic "Dr I Cantacuzino", eu sediul principal in {on Movila, nr 5-7, sector 2, Bucuresti, telefon/fax 02112H)7100, 021/ , avand cod fiscal , cont trezorerie ROI OTREZ70221F3321 OO:XXXX, deschis la Trezoreria Statului Sector 2, reprezentata prin Manager - Conf Dr JULIAN BREZEAN si Director Financiar Contabil- ec, BUZASU VALBNTINA, in calitate de promitent- achizitor, pe de 0 parte ~i SC FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION &LOGISTICS, cu sediul in OEVA, tel/fax: +40 2l , avand codul fiscal ~ , inregistrat la Registrul Comertului sub nr J 20/8504/2012 cont R093TREZ366S069XXXOOS910 deschis la Trezoreria Deva, reprezentata prin Director Economic Ruxandra rica, ill calitate de promitent- Furnizor, pe de alta parte, au convenit incheierea prezentului acord-cadru, 'in urmatoarele conditii: Artico12 Definitii 21 In prezentul acord-cadru urmatorii rermeni vor fi interpretati astfel: a Acord-cadru - prezentul acord-cadru si toate anexele sale, avand drept scop lnlelegerea scrisa rntre partilepromitente a elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmeaza a fi atribuite tntr-o perioada data; b Contractele subsecvente - contractele (eu toate anexele) care vor fi tacheiate in baza prezentului acordcadru; e promitem-achizitor si promitent- furnizor - partile contractante, astfel cum sunt aeestea denumite in prezenrul acord-cadru; d Conflictul de interese - orice eveniment influentand capacitatea furnizorului de a exprima 0 opinie profesionala obiectiva ~i impartial~ sau care 11tmpiedicii pe acesta, 10 orice moment, sii acorde priori tate intereselor achlzitorului/beneflciarului sau interesului public general al proiectului, orice motiv In legiitur1\co posibile contracte in viitor sau In conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale furnizorului Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror subcontractanti, salariati ~iexperti actionand sub autoritatea si controlul furnizorului; e Forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care' nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului subsecvent si care face imposibila executarea ~i,respectiv, indeplinirea contractului subsecvent; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustive ci enuntiativa Nu este considerat fort! majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, twa a crea 0 imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uncia din piirti; f pretul acordului-cadric - pretul ofertat in cadrul procedurii, pentru indeplinirea integral si corespunzatoarea tnturor obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru; g produse- bunurile cuprinse in anexa/anexele 1a prezentul acord-cadru, pe care promitentul-furnizor se obliga prin sa: le furnizeze promitentului-achizitor h Cesiunea- intelegere scrisa prin care Contractantul transfers unei terte partirin conditiile Legii nr 98/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin Contract sau parte din acestea i Zi - zi calendaristica; an de zile j Luna -luna calendaristica; Articol 3 Interpretare 31 In prezentul acord-cadru, cu exceptia unei prevederi contrare, cuv:intele la forma singular vor include forma de plural ~i:viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context 32 Termenul "zi" ori "zile" SI:lUtJrice referire Lazile reprezinta zile calendaristice dac~ nu se specifica in mod diferil

2 ~ ' ~ :3 :,::,:~~, ',:: :~ ~/f~)!',,;,~,::',,: :«;~:'::~~: ~:~ ~ ~~:;: :~t:j}'}~ :f~ ;i~t1:r ::~\H:~~;~~" '- -'1 "," ;:~i(' :':N(::: i!'\f' of;';~~t;,!~,\~i\;;;j1\'i i,",'i \,h, i ;<:,~~/, '?,~':'<';:,: :>:U//>,~:,' ';'',- ' 33, CJallzeJe:~f~expl'e~fiIeY<?f (ii'ntcrp~etate:prjn'rapor,tarejatntregol acord-cadru A rtlcul 4 Scopul acordiilui-cadru,' : :~~,> : : :' ::> 41- Scopul ~~or~ulu}-c~d~' II rep'iiii~lui'stab!ltrca,'cleme(ltelor/conditiilor esentiale, care vor guvema contraotelc subsecventc defui'niziii:e 'prcidliie ~e unne~a a fiatri buite pe durata derulari i prezentului acord-cadru, 42 Contractele c~ uriil'eaza a if atfibuite au caobiect furnizarea produselor MEDICAMENTE -24 luni, conform An~xeila ealetul de sal~6inl' "i;' : : ', Artlcol 51 Documcntclc acordului-cadni,'i: ;", ; S, D(}cumcntel~}a'n~xele ac~i;duiui~cadru a) propunerea temica,:jnciusiy'darifj(;~rile din perioada de evaluare; b) propunerea tln~~cia/a;inclusi v cjar;pcatilc din pcrioada de cvaluare; c) caietul de sarcini, ihciusiv,cial'jficariie si/saumasurlle de ~ejlledjere aduse pana la depunerea ofertelor ce privesc aspcctele tehnlce si flrianclare;, i,,i:, i djcontractele subsl!cv~nte ce VOl' 11inch~iate;i,:: i> '~ e) garantia de buna ei~ utie, daca es(elcai~f~{:~;:'~",;', f) angajamentul ferrn :~~:sustjq~~;~f,n',p;~t~a'(!~~~tel{,:j~c8:e~tecazu I; g) eontractele eu sub~(>ntl'actanlii>,jn''masjira In care iii acordul-cadru este reglementat un rnecanlsrn de efectuare a platilor dlrecte cai~e;~b'i;diitr~c~ailti;';i:;;; : ' > < '::" :,J :ja~ce:~~\~~:'~~~~r~i~:~a:~l~>~frlr~~t,]\~ '::'~"'\'~:'~;>!l :::F:\, ;:' f) acte aditiblial~)a " 'ui'~gdru 5:,~;:'orri~izhl i~care;:~~r:parcursul executarii acordului-cadru, se constata ca anumlte ekn'i:erte~~ie: c- linerjl :tehni~e sunt i#fe1 toare, sa~'lju corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza pf~vedei'11e:cajetufuide sarcini: ' : :,:" :',;; r ' 53, In cazu(di ic~rd;,ic6riiradicji11nirb ';cioc~n1ejitelede malsus, prevederile acestora vor fi aplicate in ordinea de ~, '' ~: :~ ' : precedents staljilita conform sti'gcc~i:un~i' ;duq'un\ riteloy'enumerate mai sus Artlcel 6 PF<*liiie ~!!it~rc al~ ~~ordbi~)leii~r~, ' : ', " > 61 Valoarea mai<;ima;:a:~r~cluselorest6/,"\:: " '~' ",:' : "':'f' ;~::'::~4iOjlli~~'I'VAl~OAl~~CU, 0~2~j 1;-p~~ir,;fi,~,,~:: : --~ ; ";~',t;; ~i )f~~:j3;i~#,43 ~ ~:>~f:~', ~U: :::::;::~~ ;<~::!C,<;',~ " ';',::'3, ~----,-,J:-+-:T:--""'"-":-""""";"""'-h~"'---'-J:~c-_;;_~-"-~,-,;-,, : ~~ ' ; t: ~, :' Prctul uriitar at prb(ljisem~'e!:iti?~p~6iijca~in lei in anexa (anexele) Iiiprezciltul acord-cadru, : ~~,,, :,, ', 62, Pe pal'c'ufsll~1nd~~~*~i ~}ill'act~iui;i?resl;lrpo~tetllij;~~tat prin actualizare tn cazul III care pe piawau apiirut anumite condilii"ih urnla~cat-ora S~~i:i'~iistaia{~re~terealdiminuarea indicilor de pret pentru elementc constitutive ale t)t'e:rtei, aj ci:\j'i); :~i~ct~~r~fie~f8: ii; f~r,~t~ri~djjjv~ua~~,:\ cos~~;i16j: pe b~z,acarora s-a fundamc~tat pretul contraclului Artieol'? C?p~it~~e~:p~eyjilonadi,~;~~i,fj:; ;,1,::': ;!';::;' :; y: \' ' 7'1 Cantitatile rpj~jl*e" si, 'm*)\im~ alfr::4d~~d,iii1ji-ca:diupre'liizionate pcutru produsele ce vor ti furj~i~ate In baza ~o::~~~t~~o~i:~::~e~ ~:i tu~:i~:: '~:;J~:"lk)'~;~f,,\;,~~'~~S mom~~i~/;~e,;, ~:f,:odt{~!~~~f~u~w{*(:e=~'hii~l cadru a cardr pi!ri'oad,'{i'd_e lia}abftitate~~e lj1~hei,e:-i ' '; '~;:~:'~ ; 'l~i;'~': ~::' l);' ", 81 1Prelul CiQii~raclului!Jste;{erni;" ;';-':',:i ',' ;"" ;" :' 8 J']' Prill e~~pii~ d4,i(lpre~t~{e;:if~ ~~t,' legjs/ative sait1tifostenii$e d~~~atre;;'j:utjriti1liie;{ocaieact~'administl'ative sa~'refllln!ar~h ia anutoit~~t~)\~/imp~~tt~ carora s-au fundalncntat;,~f(:tiif1ie' ofcltiti::~;; :i) ;:';',' /:: ; 813, Aut OriJate(l'~'O;l(\~~?;_t;~t~i Cai~t 'fe sarcini sunt medicamente si fac parle din acordilri ;8:)/ preiu icoit2;(;clu!ui poate jl ajllstat Tn cazttlin care lill loc modijic(ji'i care au ca obiect ins~ituirca, modificarea io6aj~';iil c~ro'refejt kret1ecta in crc~tt:realdiminuatea costurilor pe baza ~(:bepiq!ciizi;l~;'~np;eluiu( i~',~~nsulcresterii sau scaderii, doar in caml modi{tcaru ricestuia, priri Ordin a1,,~i~:~rljj-ljl sa,:,~(a~~c«4s ',:-:',,'~:>; A,c(ua{i:;:areaprel1ti/!~t['1f~iiti'h~l~{~,~rf~~~(i'V~Yf{e s~>'f{llize~~{~ dupa cum urmeaza:

3 :!~~: ;~:,,,;:,n,{';~~~;';;~:!~i,;~ -pentru prodilse[~ cdre, ;L2i'~ii');~gasesc 'tll''t'anamed (OTC) preturil«unitare se VOl' ajusta doar in cazul modificarii preturilor de ~atr~' f;j'oc(t;icriioj ;~\;ifel;:':ij~eliljfitari<i,desii'nali() flnala ajustat 01'C = ka01'c x pret unitar de la supl~~~en/'fu'de:kaotc:=caejicient de ojustare OTC kaotc=pl'el producator vaiobi/lcj dqj" jric!lererii (;Vi!~;iictur~i unitar lei destif!"atia,f}1?ci(if/p,elli~'(tayde'ra,p;'dd atqr:valabil l~ (lata depunerii ofertei; -pentru produsele: i;tjre se i M(~,iel'c::it7cA N,;4J,ytEp actualizarea pretului sa se modifice direct proportional cu cresterea aprobata deministerul Saci4tJltii_publi~e si Publicatai1n CANAMEO: Pn= (py " PMA~Oy PMAXI~:'::,;! \ ) '(~:' ;(:; ': P N = Pretul nou (accui,h;z;at); '~:',\::~ r- >~,':':':'~'~:','", ilv~ Prelul initial (~81~ r1u m~ip~at~' f!' In nli;~ut)~, f'max1c = pret maximal p'obhc~tji1 CANAivlED la data deschiderii ofertelor; PM/\X,,,-C == pret maxlnia,rpu\'jlijat'in CA~AMtD la data sollcttaril de actualizare Nota: Pentru produsele oncologice pretul ofertat 011 poate depasi pretul de decontare al CNA$ din Lista medicamcutelor 'Sublista C Scttiundli ci~: Ar'ticnl 9 Durata ~curdu'ui-ci'ldru ;: f' :i 91l)wata prezentului at~td-~ ~ruest~~d~':24;1~hi de la data ~ fnilarii \ :l'~"'"!, "" I I t Articol HI Obligiltiilc~omiit!JllI,IJlii~tll~ijt~!1! ~ri:- I "': ~ ; i~,i~ "?,!:"~",, ;;:~' '1' I,;'; ~ :;:} ',' '(,,,v,; 101~ Promitentul-furnizor se QQIIga ~ia;"l?l;odu~el(:[u,rhizatc'sll(respecte eel putin calitatea prevazuta in caietul de sarcini si propunerea, tchiiica, ah[~~ lap~e~hnt~(~"go~~~ eadl"l~:):?:':', 10,1- Promuentul-Iurnizor S't dbhge s~:tu'mizez~ produsel«ii~ ietinen de maxim 2 zilc lucratoare de la transrniterea comcnzii pe \':rriji\{ :" ( -,' :',;;if;;"" ; ::?'L' i; \::;': ~!;:'r'~\:: :: 10,3- Nelivrarea:~p~: ~r)r ~~rmeliu,~stab,ili~;;2 iitelucra~o~l;cde la data transmiterii comenzii, cste considerata NEUATffi;' '~":):::~:,,':, >;,,;;'/ ';: ;'):~,'; ' :'" :' :' In cazul in' ~are ~te~~iur~t~s~p~rji~~;~i,jl~ NU ono,;eb comanda trasmisa in baza contractului subsecvent, inch~icrea unui contract subsecvent cu operatorul economic autoritatea comtactankls1 rtize~~:4\\ ~;~p~~ Csa: ~Qilc:tte '~: ; r" ':" ";"':;::-1 t ' (: ":'\ l :'::), ~ " '" ' clasat pe locul al doilea r!w duprfcriz p~}qt:ul~j,tr:eil~a: r! :' ',:,' 1(14- Lipsa sau rel'rageik prepac~tul_~~'~teilicameqt~s de i?e plata Iarmaceutica din Romania se vor notifica in maximum 48 6re Spitalului Giti'ic Dr r: Cantacuzino " ' ; PtOmitentul'-l'fuiTiizOi- se oblig~s[ tr~ns'init~hi, scdlul Autorita\ii contractante, prin fax, mail, etc, ncga\ii scrise pentru marfa j;elivi a~'s1 'Jy[O'ltVELi:(CARE AU GENERA! ACESTE NEGATll, in caz~1,n care contl'aclantul nu onoreat~ c(jman<l~ lj'p~ ~!;~~ 5 (ui,!lci)ale: ue Ii primir~a acesteiain cazulm care marfa nu a JOSt Iivrata in termenul de 5 (c}~(;!t lucr~\nare f nt;!;?,fri~tcol'lllllilcata negatia, nelivrarea produselor cchi valcaza cu ncga~ie, pcnlru a se c:vita~ilj~t car~,,'spi~!,~ka~;ri5~(eci ral1llijle ri~ap\qvizionat cu proouseje respective, La doua (2) negaw Autoritatea con~!j?ta~ a 'va ay:~a ~~*b~jr~;}t ~ Je7,lt),~~il coi~tractu!ui subsecvent ~i a acordului cadru preclln1 ~i ellberarea unui doqulu:eht consta~~r i)~g'ati'v'pflfj c~%:sanou'fi~'il'jotivele rezilierii ~icalculul prejudidului 105- Ne~emnarea dc:catre fuq~ii9~;a t'1>riliaetului su'b~ecvenfih,iermen de maxim 3 zik IUcrato:>re de la transmilerea Invitatiel pe sa~'fax se co\i~:de~ aijtom~t*'egane ': ::: >,) ' 10,6 Pro~litellttil":' furnizol: ~t;biigaa d~~~cli~ib~ca pi~hl{t~ritul- aehizitor impotriva oricaror: a) recia-maui $i ag~iu~i in j~~htil:;, Ge}e'i\Ilt~ oin Jn~ulcaref(~n'or 'drepturi de propietate inle1ectuala (hreyete, nume, IT)arci lnregis~rat~;e~cj, leg~i~'d'e jns~latiile sau utila:ie\e folosite pentru sau in legatul'a cu produsele ::,f);: ;;"::' ; '" achiziti6nat~a);!~~:;:~' :;~{!{r;~qr bj daune:in~erese;j:o~~~1:~a~e;d:~~1~~:en}fe'~~c:cih(ura,:~~er~nt~ eu exceptia situatici in care 0 asttbl de incajcare rezulta Ihn respcc~larea C;:aic(uJUI(j'esa,fCl'i)l lotocill1t tle catre acj11zltor, lq,6~pr~mi(e~r~)i::[(\r~i7,:or si,'~b;f~a::~~n~ li;;;mr~tg~j:satip~~i~jodngatiile asumate prin pl'e~ntul acoro-eadru ',' : ' '1,tJ''(~: : ;"< ~"!'" :" :; ;i r : l : : ' 11" Articol Jl, QI}Jig~1iif!!prollmCTitpli1i~llcb!Zitor~ ~: ~;', ':';' '~ : Promitenttll~achitIior~v~:i H~)ii(j~pbJh~:r;rom'itent\ii~i-t~rni~cir, 'ell promptitudine, orice inforrnaii si/sau oocumente pe care Je qetine'si <tat \ti~tt\dc~~~i~:~p~htr~'j'e;ii~~ea C:onil'actl,lJul In masura in care Promitentul-achi:ritor nu furnizcazl) datele/infi"'" _ jil\j~()6qm~rii~i'e\~'~qhcit1:ie ;de cail-'e' 'Pl-;milentul-furnizor, lennencle stabilite ill sarcina ''H~', I"'~ 'I-';~:'V' 'i~ "';'~",: 1" ";1' ' ~rornitentului-fllrnizo:(penmd')fni#j,'reii'pi\1dl,i~ei;or &c'prelungcso in mod corespud'lator ~,",:', "J,':-: ;1!1, : ;~: :~: :'~~~"'''' ::'j, 1Lt- Pl'omitentu) ',,- achizitor se'qbbg~~~a 'plat ~~ca,,prm onii11:iqc plata, prctl,ll produselor caire furnizor in termen de l " ''':'' :,',' ;: :~~~~ \ '~ r i~\ ','{':' i' ~ ' : maxim 60 dezik ~r:: l~~ (5riffi!r((a~, lir~ll:~~ri1:(l;~~j:1 ~'i'9- esulqi'\i~rbal de reccplie ) "':" ' I};;t'" ~,~ ';l' '"'= z) I,:-~' ; "~:,::,, 1T2~ Prom1tt'ntul;~cIFzltori:~~~ *4:n~ fr(tftc~epe c!ljr~;preientullli acord-cadru, 0 Mua: [)rocedura de atribuire ~tunci cand iiite~if~~alasa a~*irtij~~~~l>~?~wy c:#,c'~aco~~e~tu,lprezcntujui acord-cadru, ;~l; :i~j,l~}jrii~:ji~, :1: :t~:t'~::: ':l:;d~~::'j ~'1t;,:'~;'; '\:':':- fj;:',~,/''j "'~~:;; ~{ ;~t:k,; ;:;;'~'lif'~1t :iiil~~ ~:' ~\:~"; itit

4 ,\wr,":'~~ ~~) jijr ~~;; ~ll"~~,;;:: ~,~~i :'1iliJ ' :;:';' ~:jt \ i!~1il;,i;"1~'}<!!;> 113- PrcJ11it~nJuJ- achi~iiqi' -es{e~;!na~~pt ti(,~a~~1{it1yig: q pi'ocedur~ de atribuire, atunei cand valoare estimate a, ~, ',, ' ", ", contractului subsccvempe ~ai'~:mti~n:tioneazj(~ ij iijrid!1il!~cumnlata ell surna oontractelor subsecvente atribuite I' ",, f -::,:" ', ','" ')' anterior, depaseste 0 valoare p~ntr'll prevederile 'legale jmpl,ln o!?ligatii in raport eu anurnitc praguri valorice, 114 Prom itentul-achizitor ate 'Qrepful sa: tncheic cu alt operator e~onomic un contract de achizitie publica avand ca obiect achizitionarca aceiorasi produse care (ae obiectul acordulul-cadru respectiv tn cazul ln care operatori i economici semnatari al acordului riu In~i au cap~ojtatca tit- a r~spuljde solicitarilor autoritati] contractante 115 Solicitarea Promi!e!ituhJ~~_at,:hi~!tpradl'~ata opcratorului economic pcntru a furniza sc materialiaeaza prln inchcicrca unui contract~ubs~e~ent acordului-cadru :, - :',:~, '' " Of ~ 116 Dupa semnarea C:cJnlrac~uluiSubsl;:cvent,)~chizjtorul vatrasmlte prin sau fax Comanda in vederea livrarii produselor;, "':; : :< '; ' Artieof 12 Atribuireacootl'aCfcior ~tibsec've:ri:te-,> 12) (1) in prezcntulacord-cadru, contractele subsecvente sc"vor atribui numai promitentului-furnizor, eu rcspecrarea prevedcrilor Anexei J~;Caiell(ide Sarcini :t,;:' s- Articol13 Ceuflicrul de intcrese ' : ::i: 131 Promitentul-furnjzor va Ilia t()af~ Wa$J~)~ necesare 'pe,;tru a prevcni ori stopa orice situatie care ar putea compromlte CX'cclllare~;pbjEic~l~l~ ~J j&ipd~ii~lk:a~ 6 (njlup~adru Conflictele de interese, astfel cum sunt acestca definite In a~ord\lj-c~~lf~~fpqeji~~r~a~~:~irl:'qd:~~~ci~~~~:rez~]jatal iniereselor economice, aflnitatilor, legaturilor de rudenie ori afillita~e,;;sati::al 6H~ ~fte)ega~ 'otl,j(itcrci!~ comune, Orice conflict de interese aparut tn timpul executari i acorduiji-&i~fli tl'~~ui'&16iri'~n1calt~: i~ri~:promitehti!lui-ach izitor rara intiirzrere \32 Promjtent~~;;~ch(7jtoi-l~i:rez~~~~(f!reptu) d~> ~;cfi~l:ad~ca~!ijasurilc luate sunt corespunzatoare ~i poate solicita rnasuri suplimentare dac~~stenqcesarypromitent-pl'e~tator se:v-a:asigura ea personalui acestuia, sa lariat sau contractat de acesta, inr;lusjvicqn4~9hrhh~:$rsal~ria\ii:diij'i~~itqkiu;::i1u~ ail tntr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese :r:l'omjteriwl-p;es(alo~ ~~~tnl~~~i: i~eaiat ~Ijara vreo compensatie din partea promitentului-achizitor, orice rnernbru al personalului 'san ~ahifi4 ~Jit&dl'ltia~t~t: :ln~lusiv 'conduccrca ori salariatii din teritoriu, care se regascste intr-o astfel de Sjluf~h(> ' ; ': ::\~W~;/ ~~,,'~y~::,: ;1~~ 133 Promitentul-furnizor seva atlfinfpc'ia: IIstabil] con;lacte:ceite ar putea 511-1cornpromita independenla ofi pe cca a persona1ului S~u; salaii'at $8li :connac:jari~~lu'~i v; ccinciueel'ea':~i'salariali i di n teritori u Cand prolhitemii-preslatori nu 'i~irnenliri indepengeq t~:pro~ii:dtl!i~~~b'i7jt~f;)~ afeciar~a;'dr~ptului acestuia de a obtine reparatea prejudiduh)i ce i-a fost caut<\t c a ;~r~~t{~ ~)~~fiiei;~~'cqnj}\~~"de Inte~es~;~a:putl::a decide 'incclarea de rjrcpt ~i eu efect imediat a :e;:;~~!u;~~a~~~1~1~jb~j~~ "}~}" : :~:nrf>:\:~\ : ;t~:"',;: :': 141 Produsele c(!re j{~)~biec~iil pr(!~~du~4(rebu~~;sa fie /4isponjbilc pe toata pef'ioada de derulare a Acordului Cadru ' ~;«' ~~ ~li6~~;~l; :t~:;r:: ;' ; (' ~::~, j~!'e:ot~~}~~l~':~~~~< r~)ril1ia P~Zit{~~U ono~eaza eol~anda traswisa!n baza eomractului subsecvent PI'~W::ntu:lachl~I~()r lsi ireze'tvg d!'cplul sa' sohe~te' Inchelerea Ullm contract subsecvent cu operatqrwl economic sa~ 4~p'adat:pe JocuJ:1rtr~t}c~~yt In ~az~~r:1n t<1'!-r~~~~lo?~t~!;i6~{1~a Lips siti' ritr~g&re~::-pri!parafuiw medicamentps d6 pe piata farmaqeutica din Romania se VOl' notifica in mwamum 48 ore 'Sp&ruTi}i Cjjnic Dr; tcirn~!lc~zillo:: : : AttiColu115 (;fi~i\it'~~'," :::~:: : ;\:~n::' (:i~ (t" ;" -:>" I),} FurniZ0I'~Iare cihligatia' d~ a'li~f~r~t~:"pi'ba~sefe fllrnizatc: prin contrac~ ca sunt confortne 152 PcrioaGl&de vahibilitl1le : este ~~~!ii: r,dlil1 :N luri{dd 11'1d~l~receptid; 153, Prof)1itentul-achidtor are'''d~cph\n:de 'a tiotlfka ij:riedi~tpiomitcntul, furnizor, in scris, eu pj'ivire la Qrice plajigere ~ "",,,1' Of <,t,,," sau r-cclan1atie ce <\plll'e in legat~j;a eu)i~ta gfranti<\ ; ::~;,:; 1$4 LaprlO1jrea unei nut1ft4lt'l';;p}goiftintli'f;ijlrniwt :&re; ;&figatia de a if)iocui produsul, fara costuri suplitnentare Pl'odusele chrc in timp~~1pef1dadei;i~# ~ijahf(~, perioada de garantic ciit'$g\ii gide fa: ;daui l~iqcuirii produst11:ut :::>~;': :::; f:;: Ariitolul16 '' rr:~ < : :r 'i,i:~e'n:t~>};~\ Ljv~ill;Barijbala're,~~?1i,~~'nf'e1 tfansp0r!sijslgurarc Ie':i Ii]ocll_i~sc pe eele nccorespunzatoal'e, beoetlciea7il de 0 rioua pe durltta transportullli a, AcnizllonH va!emitc eoiiientj';ie~)1ifunctie de :l'iece'sit-~~lsl in lunetie de resurscle financiarc alocatecu acea<;ta destinatie, i~r~~wsci~b1ig~ ~Ji(~~n6'~dint~~gn~ti~recontractal!t; b Dupa ~erilna;rea Contrac"tlil uos'ecvent(, Piomitentut~'at:hizitor va triismite prin (::ma(1sau fax Comanda in V'eclerea iivdjrli~pf?dwse)~i;;' :',~;:(i,~;" (t\;, ~;';:',:,:1:/: : c Pf!)I'l1it~ntun- A:~h' ~'fiuij91\:1i: ~Qmenzile in limitcle cantitatilor maximc aferente ftl~f reidcy~}~fepj:~tde '~

5 t~:h~ j;': '::t!\~l;:"f)ll~j:i~;!'~a(:[ d In situafifuige'h~:?:!" ~ilc~-fura~~'i7j(d~~~"~,inila:;$il luni "':':,' ';~~:t t ~~-,i:~:, comenzi partiale, repetitive, la nivelul unei singure ~':":~;, ;:' ~~'~~:~: \~~;,: ~ j;_~'":l I,,:j'!;"~, e, iivrarea proqu~!)~fst s~;,~~:;'fa~(;{\n:':rl~'a~iin>~~: ~r~~~~4~la data pri~ij'ii coltle~ij, franc~ la sediul unitatii contractante, striou Movila m,5-7;_sector 2 :Btl~!Irestl;de catre Promitentul-furnizor cu mijloace de transport proprii;!;< :,~, :~,~:' y: ' ':: : ( Promitentul-funrizor va transmite' Prol~terrtUrui':aqh'z,itoi' documentclc care tnsotesc produsele: factum, certificate de Q!lJitate/cont(lrlll'ilaie (dupi',cilzisau certificarea de eatre furnizor a calitatii produselor livrate pe baza certificaeclor de analiza em~~ede prodncerori; : : ~! g Transportul se va cfectua la tetl1petaflil j corespurizatoare in conformitate cu cticheta producatorului penttu fiecare produs; : :/, ; h, Comenzlle se onoreaza int~gra1;'f:af& lipsaunor produsc,cu exceptia produselor care nu pot fi livrate datoratc situatiilor de forta majora, Produsele 'ca('~fill corespundcu caracteristicile din caietul de sarcini vor f rcfuzate, obligativitatea operatorului cconomlcflind aceea de a Ie inlocui in term en de 44 de ore de la constatare, i Certificarea de catre Pr o m it ent u f -achizitor a' faptului ca produsele ali fost livrate partial sau total se face dupa receptie, l)rin;semnarea de primire 'de catre reprezentantul autorizat aj acestuia, pc documentele emjsedcpromiten1lll-t'um,~~orpentru)ivr~i'~ -t: ::; j Llvrarea produselor se ieonsidef~ llichdatu tnlmomenrur in care sunt Indeplinitc prevederile clauzelor de, " ~ " : :,< \; 'I :;),!! ~ reccptic a produsel?,r : '!It: ' -t : ~ ;!'<':'<',,' j" ":'i ~ : :~~y~~, : : i~!;!: ::;J~~:~:~~ Articotut l" Docume!itnti~ ce tre))ui~furni;4f~ A':Itbritiitiifei,ItitiitH con tracta 11te in legatura cu produsul Prcdusele vcir:fi IJtsdtiiK:ae c~iiifjtat:i(de eajiiatdcl,jl)fcilibltatc (dupa caz) sau certiflcarea de catre Iurniznr 'PE FA('"TURA FISq,\LA a ca'lit(ltu ~r oduse}qr Iiy'iate il<t»~l\ certiticatetor de ana1i7~ emise de producarori ; Artitollll18 Rcccp~~~,{JJstJ~t1~$1t~\<\A,$IL ;( : :,:-~,::,:,; 18 I Promitcntul -aqriz,iror: ~'aii'i epr&~i{iii~fy1:\a1cah~, 'drel?tu( ~iea inspects ~ilsau de a testa produscle pentru a verifica conformitatealor cll\~pecificaihtc!te-hrtice di~ ~aieturhe sarcini 18:2 - Receptia c~~\itatjva ~ic~ut~}ivi a~r<)dli~~i~r i~face;ia sediul Promitentului -achizitor In termon de 24 de ore de la livrarea p~~diisej(lr La liiitl & produsglc YQf:fi 1n:;Qtite In mod obligatoriu de certificat de calitate si conformitatc : :; >;'" ~~ :J'\::::<i\{~' : ::' \i: '' ~>:,,: 1'83:" Daca vreuiiul~irl pi6d~eleu6~pec~atei~all' 'testate nu::corespunde specifi~~tiilor, Promitentu!-,a<;:hizitor are drt:ptul sa 11resplnglqur 'P'romifl~t~l~fJn\iz~t ~~eobiig~ti~ tii-aa modifica pretu1 ~ontractull1i: a)de a InJocuiproJlIs~lc:refuza,~t ; 'i:i \,~"'(~ ',: '' ;'> sau '; :- :;:~: : i:f;$_,; r:~::;~~~ Hi: ~:~; ;':: ;" - b)de a facc t(l!!lteirioditi~'f1e neq'csarl<~ ~trtt apr(idd~le sa cotespund~specificatiijor Lor tchniec 184 IJreptul Pnlmitenri+i ul-achifitoj:de'tin~1pbcta,:~:t~sta ii~daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amfiflal dalotita,1!, : '' ' :~': 1' ~ :~: t \: ': : fap'tp!w:;'c~'produs~iti;~llio~:t irirp"fctat~ ~j,fy,state de turnizor, cu sau tara participatea unui rcprczentant a~rrdrl1ile('ltblui-aehizit(jr~i~ni:eri8~t\vrarila~eslqra)~ de::sliriapa finalii " o 1' "",,,0, '' ',' "'''~ ' ',, 185 Recepti~ pn)'~w~~i;t;lt ~e ~a~~:~~liz~(w;!ti?n1~n~ul 'f~r'irihri1~ Ml~ Pi'Omitelltul-furnizol' a prouosdor comandatc 186, Re~~p\ia p~opdt~~~l' )G,~~r~4JJ~~ ip,r)~ :~~;oi,~: ~~p~:hhire de cau:c:prpmit<!~tul:;a h~ziior a;facturii t'js<::~i~ Receptia produsdql' (irar ~; l(~}ace t;l~l~~fparja::if!6clfil;:!ninteliv~luj "l, '" ;," (,~!';' \ " t~" " 0(" Artitolul19 Modllll~ iiti i;j c(inqitlij'4lpi3ta;;p'enaliia:t~; '' :::!' : :, 191 Tennenu 1 st1bifit rerit~u;pl~ta t~bjhi~de 60:4e' 'zii~~de1hdata primirii!uct'urii si feceptioiulrii produsei()f ~ I $"~' ', " ~ ' ' ~ ; Plata se va face m:lt:i:ieonforrrt~ oiltraobl[iii ihchelal ln(t'e parti 19 2 Facturile ',(<)1',,tr b:jlllfs~:!~;~aghtal: la;',~d~::la I'Peclfic~ta de 'Promitentul-'lchizitor193 Dobanda legala pellalizatoare datotat~f~(f~':~i:jt;~e'nf~'~erespectai'ea' boj'i'galiijotasul}late, se cajculeaza conform prevederilor art3 <lin OU 13/2011 p~hlegea7fi20),): :" {': eli m4d~n:d f*(~~u~sc ' :1:?i?> ;?t :H :; ;,~;" ;~;' ' '\, ' Ar:ticluJ20 Com~J:licpri~~iidre~cfl~f<!~t~~tJ: ::,',~;,,; 20,1 - (1) Oricc comtil1i~are i;'tr'h par(9~1e t~titb~e la~ride:plicii~ea;pre7enlului acord-cadru,lrebuie sa fie transmi:;a In i~~~~~:j!~ ~;'j :6r:~~~:~ ::, :~f :':~';!~~ :,;':, ::: (2j: oric('\comuni<\~ri;::!{6(i~il{u-isa,u~q~f165t,~wij')e,/iij~~ )?idlliitehtul-a~hizitor ~ipromitclltul-furnizor III legaturaeu ac{)rdlll:cadr~, lt~~uigr:!:~onr~o~t~~~i: scris ' _'t~ ; ~; j~~":~ :~, ' 1' ;~lt;}: t~ ~~~fde~1~~j~ti~i~:~t acofdului-cadj'u ii'i al CQntr~ctllJ~i subsecv~n~(daca este catui)!jl tre~p"~)f~hsrii'" }1J~~;~j~ e-il)~j("'~4;)~at«personal In adresele Hientlficate mal J05, cu ' 3 "-,-_,,,( "'l -- eotjditia contirmarii 4)_jcris ~ irih#,>f]1ui,i~atil :: i~ ~':'f ;,,' ':,:' ~ (3) Or ice docu01chi sc~~ife~4ie:i(~~gi~*~~~~ia:~jit rti~~:~r~l\r~ms;niterll cal'~i'in momcntul primirii

6 'j,j," }lib'~<'b:l ~:i1 \It'4,,r~'t,,, ~-,' t,:, ~~'>,I',":"!j:I;r!!'~l"~t ":r~"!"",-!,: I:r:~,,~< ' '~~I", ::';-i '~:'"":;-! ~ :f"ft' J i : '\:- t\1" t~) '',~:jl '''II f, ~', ' oj ~;:~: '\, ~>" ;; ' \ 1 "'j' ~I' u ; - ::!I~; ~i\~~ 'I""~ ''~T' : ',H ',: It", 'I j~~!t;,,'':j;; /i~i, ~:lt 'ti;'!:l~i:}': ' (4) Comunjc~rii~;,~ir~p~rti :sd;'~ot:r-iee' $i prin~t~l~fot1;:'f# 's'it~ , GUconditia confirmarii tn scris a primirii comunicarii ' ' ':; ';: n:::;,,(i~r,;~:' 'f~;',l;;::' ::;<~;':f)i:":"!j;;':,~::? : ~',, (Si Orice modificare a pi'evccfei-i,iorpr~~~riiul1irai~rii~bdldr~ ~J,p6'ate face numai prin incheiere de act aditional, : ',', '~""", ' l ', ~~:, >' Articol21 lncalca rea acord ull'ji-tad~u de servicii ~lfoceuirea acestuia, ' : ':: ' r' :!b ~i,~ 211 Incalcarea acordului-cadrn de servlcii ~';' ~; '"'~', " (1) Atunci cand are lot '0 Inc~i,carea a~ordul~i':cad:rud~ scr~i~ii de catre promitentul-furnizor, promitentul-achizltor ca ~i parte prejudiciata prin I'n~aJ(* ~~ fi Indre~~it1i la u~atoarele remedii: a) despagubiri in limita pr~judiclu!ui tj~~~a\si/sau ' ~, b}1ncetareaacordu!ui-ci1''d'ru'pf!i1 j ezilj~ace~tuia ~: (2) In orice situatie In care proiqitentu'l'f~crjzit~r este r!19rept~~~,la despagubiri, acesta poate retine aceste despagubiri din orice sume daioraie pronlitentu1tlj-l"t Su~lCr si/saupcatc executa garantia de buna executie 0) Oric~e ~irit~c paril va a~eadtept\~r Ill ~es ri~~ubii=ipcntr~ orice prejudiciu care es:e,~escoperit dura fiualizarea acordului-cadru 1n coriformltate ell legea, aphcahlla ce guverneaza acordul-cadru de servrcu Artic?IUl ~2, Suspendarea acbrduluj(~am~;}~~ceh\~~,i; n1 In cazul J11 care procedura de acoi'd<\te:sati~'j(e'c,:~i:areacordului-cadru de servicii sau ~ contractelor subsecvente este viciata de erori 'subslai)tiai~ sau~;pe:re~~ltifitatlsru; "de"fraudd, promitentul-achizitor va suspenda executarea '; ', :h~~ \~," acordului-cadru de serv~cu '~ "\ : {t> ' ':,> :,: ' ; " ",,, ;2:)2 In cazul lll: cafe as~menca~{eror1,l~i:i~anti-are, jieruguhiritat sau fraude sunt imputabile promitentului-prestator, prornitentul-achizitor 'J &te supi,j~1~llt~ su~pe64arii 'sa refuie "efectuarea platilor sau poate procecja la recuperarea sumelor 9~a p!~~itc;:~proi#ti~~at~u'~yl~~~;viwiior, ~~fegjlaritdlilor san fraudei2t3 Prezcntul acord cadru ~n:cetea7~'jll U(~~to'~~~IC sitif~ii::' ';~~~ :'5);; }'~l;:' :T,' '!',": a) la c;xpitarea~~4rate! ~~~d~}~i: ca9i:~pe~~6at~a'f(jst'lnc~~jat; b) priil acordul:tbmon:aliaj't{for ci~iis~h:m~iin~~drjs;-";': '}; c) In caz ~e diiolv,al'e :l~iiidarc ra'i'j:r;~~i,::;:'i\,:',,:,:,:~~ :,' ' {'III : '1 "A> oj I,' ~ ~ ~ f d) Prorr'lj'lentul-chizitcih~i rezcl~1 drt;'btcil 'oc'fdenunla' Wlilat tal acordui cadru printr~o notificare scris~, adresal(i ','),'+ i '; ':" '1 promitentu!lji-fnrni'z,oreu 5 J:il~~~riarM'e'd~"CIat'clla' care oi)re~le sa-~i inceteze efectele acest acord, lar~ nieio compensatie' 'fn accsl'caz, pro~'iterit{ij;fuhui6i,~e:~;~pt~i::~~~ pretindc numai plata core:-pum~atoare pentru pa11ea din aeon,!'tndeplinitit pfi'!1~la d'ata deribjv : "hij~er~l~':;taed~dul;uicadru 224 Rezilierea!Jcor~ultli cadi'h va:~w~,l~pt:r~iip'mar fj necesara punerea In 'LnWziere a fuini?orului; rarii 'illcuviint~rea vre,unei i'nsta:n~e9~judf~a~~~i t~~~~ mal [l neecsara Il1deplinirea v(eunei formalitali prcalabile ~) 51; va comurti~a in sl;ri~~r!n~scris04tec~~~n~ eli;r'nfu::t!~~~ ql? primite d~ea: a) fufolzorul nu 1;;1 In:dephn~ te ~I '1111, 'rcspecta obhg'~tll,le :prt:vazutem acordul-cadru, 111 conditiile ~j termenele prevazuteioace~ta~~~;:~;: ~ :\C~ ~~;;,~,~~~~ :"~,' ': ~~~ 't :'~';::~:~I~~ ':~,*:< b) QUpa )emfl~f~:\~8fft;l~i' ~fdfu:,;~its~;t~mul-:~roi~o~~{\$~'~ionca7adrepturilc 'sale din prezentul' acord sau SUbCollthlcteaz4d'ai-ai'avea aoorljul preiiabii,a:t'yromhentujui:":adlizitor; c} lmpo{l'\va p~fite~~~lui;~~~r ~ ~~t))r,() iqiat~ ~}:;otajf~r~avltnd atttori~e de lueru judecat eu pl'ivite la frauda, coruptie, impl~di:i'iealntr;o Oi)g~~1:z\ap'c 8rimjn~,Irts'alloriceait!lactiviLate ilegahiin dauna intcreselor Iinanciare ale CE; 22,5 Tn urma"~iiui l ~t ~~~ :Q;~I~~td~W pr~~~it~nt~!ji-achi7itor, promilentul-furnizor poate rczijja prezentul acord ca:dru ~ac1i proll~6nt:u~~a~~'li}~t!::i~~, I~i)nd~~lihqte: :obligf;\tiade plata eatre Promitentulfurni:::or a sumdor oalorare aces(qia In haza ortcal~l c~rofi~ri ;~itr pruica Promitentului achizitor, dupa expirarea tenuenului )imrta prevazut' In ccinltactll,i~~ubsecvdl~n ~:?~W/:~:;:(,JfX~«, :S ': ','::/,, 2-26 l'romilel~tlll ~chlzit(){' isi'; r~zer~a(pj:ertat*a ;ijeti\l'fitci 'unilateral pre zentu I contract /acord~ cadru/contract } 1_ 1"' ~ ;0 ~" sub::;ecventj printr-}/nitifi~a,:e::{tl isaf:f~fa,~~tb: corripe~,satre'>de 'la data,conlractclor sub:;ecvct)te, acordui-ilor-caul'u incheiate de Mini,stei&) Sanaiat~t in'c;>~ti~a~~a~~{~itate 9~nttali?~tli de achizitii 1n acesl caz fultlizorul arc dreptu[, de a pretinde num~i ~I~ta?~~~~p~~7lito~~~;'~fi~3~:;Pf~ca:,1i~ ~~~(abii~cord-cadru/contractsl,lbsecvent l!ldcplinita pana la data denuntaru um lalerate: a pr,~erftiit,qpn,1ract; :; ':,::: ;', ~' -: " ' :\ ' ':1 jt:!:~ :' ~" :!;: :;:,,:~ ",J' ~:: Ar,ticoI2~ Forf;\ tria:,)(}ta' ',;!!!' 'J \'q,'" t, 'i' ~ ~: ~i ;'i 2il f~r~ maj~ra est~ 'do)l!'tat~t1id~ b,;~~uiorit~thot1lp;tenl~;; :: 232 fotta m~;::jix~xon:'~~a:i?~hh~iroi1tr-<i~~te''d~!~f~ "Xl ', ~, in4~i:llinin;a obliga,tiilor asumale prin prezeotul contract, pe 't~, ~(''',r: ' toala pe'doad~ TH:lbare' aii:j~sui a~p'~rieati:'" :::i!:;:'/ :::'/:: :, ;:!,{,: \t '" :'~'t' ':',,~"; '' ~"I '1'_":"" J, :!, I " ; 233 fjldcplini~~ ~Ol'it{l\ct~l~r~~~~!~~rld~~~!ii,pi~~~acJa e awunc a I'ortei majore, dar I$a a prejudici~ drepturile ce Ii~e cu'licne!)\'fpaqii6t pfu\~:il~apat'm~ (eiat,;:,i,,' ~ ::?~; '~';:'< ~":, ~~", :'~""

7 ' " ~, j)' 'I'l;~ r;: I'~' :ll ; 1,;>'1 (f~'i~'~, ',: 'I~~{: 1~I f 'Ii'r,f~ " r~'k:' '\ { ;~; ll;~~ 1 l r:i-f~ r'~~!:i1~,,''):h':' 1,~lj f\~)}!'fiht " ~, 1!\ ;'" f \ '3;~;; (: 't: ; :' ft ;~ '~~: ll~ ~'; ~ I '<~"~ -<~, :': ~I""'I V~,~--~~ ~~~-q~: : li ~if::i:: l~:';g ;;~:gl: ',; ~~;,t n4 Partea t()ijtr~ct~~~'~~~''~~o~~!or13 m~~~; ~~q, ~bl!~~i~'ir de~ ~otifica cei~h~i~e?at1i, i~ediat ~i in mod complet, prcducerea ac~stcla:,$isa ia Or:ip(; :rn~svrfi«qjo!i\s~all:~,\'dtspbzltleiii vederea limitarii consecintelor 235 Partea C0J~tractant~ caje:"illjoca f6tta'~mafot~~rc!' ~~i'igatf&de a notifica celeilalte riirti incetarea cauzei acesteia In rnaximurn Is zile de la r~cetafc'> ::/)1: :~: :',;~ji,':::;,,::;~ 23,6 Daca forra rr\ajora"acponeaza sa~ '~i::\~6h\~zl(ca va ac\iona '0 perioada rnai mare de J luna, fiecare parte va avea drcptul sa 'notifice celeilal'te pfu-:~rnc~f~re~' de piin drept a prezentului contract, lara ca vrcurra dintrc pat1i sa poato pretinda celeilalte da1jl; e~intcrese:i;, X ";:::' ' Articol 24, Gara(ltia de bu~li:,'ex:ecup~~:~orit:r~ctuh~isubsecvent 24_1- Reprezinta 7% din vai6m'c,i' OOt{tnl'ctululsubsecvent, fara TV A, daca valoarea contractului subsecvent estc egala sau mai mare de 64828E! lei, f~m~tva, Conf, Art 39 (2) In cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu exeeptia serviciilor'de proiec(~e, a carui valoareestimata este mai midi decat valoarea prevazuta la art 7alin (1) din Lege, precum $i in cazul unui contract atribuit jti urma aplicarii procedurii de negociere tara publicarea prealabila a unui anun] de participare, autoritatea contractanta are dreptul de' a nu solicita contractantului constituirea garantici de bulla cxccutie"- ' '~ Garantia de buna executie S0 t;(\ns~it~i~ 1(\!terriiei1 de S:zik lu~fatoare de la data semnarii contractului subsecvent si se constituie prin viramen ' ca,#:~~~ p~nt~'un instrument degarantare emis In conditiile Jegii de 0 societate bancara san de 0 societate de as, ~ri~~~~~f;il1*ii1e~a[~:~i)n#~f~:«u:t~ alirr t din FIG nr 395/ ,2 Garantia de blfna' exccit\1e;:\iu 'p~t1{e~~fi,;:e'*ectltm~f:de aue Prornitentul-achizitor pentru orice pierderc si/sau, ' -i, : 'f'j, ',,,_ " ';' ~ prejudiciu rc7ulr,aldin nclndepliulrea li'~kcvatli'4~ciitr6 pfomiteqti:ll-prestator a obligatiilor lor contractuale, 243 A;u(Ol'itate'b: Coniractanta 'ate ~keptul de a emite preteri{ii osupra gararuiei de buna execiqie in conditiile p;ev~ut~laaj I' 41 dinfli;jj:j95liif)6:,: ;~';J :,' :'_-,:,: 244 In ca7~('in care ~e :p~~irsu1 ele6~lat:f6hl1tfact41ui ~e~chizjtie publica sc suplimentea~a valoan:a acestuia, ()Onlract(}ntuliproltljte(lt~!cfui;'iiiQJ: ar~:b~ligl;tti~'!:iea' co:mpleta garantia <Iebuna cxecutie 10 corejalie eu noun valoate a col1ta~tullil de achizjl~ ;~~bii~~":~i)'~;~;w ~~; :,~ / ' \,:~:: " 245 in cazlii 7n care:ivaloajta:g~aulr~t de hitn~ executie 6te mar midi de 500Q de lei, P'roruilentul-achiziror arc c,i~plu[ de a accepla c~nstlt~trcl;(~ces~j~fin ~epurier~a 1<:[ea~lerie a u~orsl_imein num,erar 246 [~e parcofsld execiltiiru ~9hlractq~),l[ Subse~vent~ dadi: persoanajurldica ce furmzcaza garantla 1111~al c~te In masura sa-~ionofl~ze';hngajaij:)~ntej~~;;~roiniteri'itl-furririor'a~e6bligatia de a depune in termen ge maxim 20 ziie, 0 nou~ ganljllie troisa to acelea l\;oli{ii~i~ea cca~b:teri~ru: ii ' :: ' 247 1n ~azul til c~re ;J:{' he~~l~~zor ;lti::~h'?dcplin~st; Qhligapfl de a pre7enta 0 nouii garantie, Promitentul-' achl7itor ai'c dl'eptul )'e7iliri;; Contraotu} 'sub~ec\;ents~u sa constttuie ilceast~ garantic, din pjatne datoratc;: FurnizuJuJuL ;'''; ji> 'k ~{i:~?t :':~, ' ;::~ : ;,>,~ 248 PfolUitentul-!iCbi!J~oi ~~, ;~x~~~(~~s~ciil~i~e~;tr~i~ual~:~h~~le pentru care garantul es'te raspul1zator cunform goo'antiei i ;care sunt;datoralthh,:~rrh~'fri:ci"c~~j: o6ii&a'lillo{~6i1u actualede catre Promitenrol-ful1lizor, 11'1Acord CI} tcnneoii garantilii ~i:,pan~!~,; ~~lo:are&' ;t esl~{~:! (Jararifltl vt'plati tara 1ntarziere sumele respective, Ja solicitarea Promiteotul~achizitor;~i nu ~I:~~dl*p:t~~;~;(di ):id~c~,ni~i 9pretei: ~: 2,4~ InaiJ?tc de a f()rmul~ :~ijt1iw:~t~~~~~~~~~f;t:g~r~~~~j ge; ~lll1liexccu~ie, Pmmilentul-achizitor!l va notifica pe Pr:estator cu' privirc la'nat'ur~~-!icai~~nrlh'fapoird~ care este' formulata pretentia '24-10 PrOll1itelitul-achizitor:': rl 'el~berwi'estitui:: garantia 'de buna execulic in cel mult 14 zilc de la data executa-rii corcspurizatqai't_)~iio 5n~tegi~:qia:~o~o~c~uYi'i' illbse'o~~j{t', <laca 'nu a ridicat palla In acea data (:lretentii asuprn ei, " ';~?4i",' :' :r~i ) :~:I~ ~,,:',',:' 2411ln ca71~1rn cure D:fer1:antul',U;mriJjicpttil td~pun~rh of~ttei~ste 0 asociere, 111cndrarea 'in categuria tntreprincterilar mlci ~i mijlocii ~se'v~r~~ali:ta ~~~~1t~1~;;~,{j1~- nre 'asjcr~i:~1n' paite Astiei, daca toti asqciatii se 'Iocaureau, tn mod indivrduaf, In ~~teg()rhlivtmi::~q~~tij,,:pot' beo~fic'{l);:de' r~d~c~i'ea cu 50% a cerili,\ei privind cuantull1ul garahliei financiat'e de b'~'lta:ex~c~ti\ }~~'1!' ;'t:?: :Y~~ '~:~' r f: (2) Ofer:tantu~ care, soli, ~;?~~frpa ~f_e~~~~~:rr[vi)l~ :~uan~,u~pl ~ar~lltiei tinanciare de buna exec~tie l'a 50% va pl't:%eota 0 dcclam~ie:~," prop'1'1~f~p~h?~i:e,,;c6nrorm Ane~9: l' (,ltn Legea dm care sa rezulte ca se IncaGtcl~a In ca~e~(jriafmm,~ :~t~ht-~~:;p~:~~l In c~~ :6feI'E~:~t~ dcpusa de dib'e (j asociere de uperatori economici, dec'la1i1i1ava trebuj sa he pi ~:\membr'(i'~1 asuc~erlj, ' M' ', : It~~j '~:,I '!; I "~':'i::~ ::!; ; ~;" i ':~ ' ~~: Arhcol25,! odlfkal'()s acordl(~ii~:c~~t~t:~:2,:,~; 't:'~,:5 ;:V:~ 241 Acntdul cadru si,colltl:l;i~l<;:ri-5itti~qc~~nte-;jpt~i;;e!ul aft: 221 din Legea privind achizitiile publice, Cu py~~~1a,\i~t~l t~ar{~~f9 'hodr~~t~ m_oc;li tkar[l~ si~con;pl~arile prin a~teadition~le in urmatoarel~ Si~uati i: 2), Ll caj,~lltat~le maxl:nle ce\p'q~:fi,~upt(,trfenwej)ar)" l{im~m 10% dltl cantltatile a,ferente acordulul cndru, pentr!j tiecare lot in ~~~te, i~({,~lit~?~~ri;li:n(!~~r#y~~d~~\ea~e,22n;ltf) tlin J,egea 98/2016 privind aohizitiile publice, cu

8 i ::'"","'r: :::i;!(:i~~:;"ij';;';il!!ljl~ : ceft; ;ale ar16 din Instructiunea 3/20 17, fli nd consi derate modificarile ~i com plemanfarjie;ll1tefi6ai'e, cgrh",- ~ r -,,- ;,;~:~" ' k:,',: (~:';" t,~t '::~'," : : '0 ::ij; :r " 2512 or~ee I'\l~dlfica:\!a da~eldr de ~Pbta~t,~~~~~#~1ttl;o(a~tori:?'ati ai Partilor, persoanelor de contact, conturilor bancare 81 bancilor " I, \ ',, " prm'care se efectueaza,:'piau"1~,,',, ''" 2513 dreptllti~~ sl obligatlile furni701:olui,stabwtt?:p'~~i;jacest Acordul Cadru sunt preluate de catre un alt operator economic ca urmal'e a u,hei succesiuni uhivers~lf s~ii bii \itlu universal in cadrul unul proces de reorganizare, in modificarc ncsubstantiala-prag valerie, ": Lege ~:,;' stabilite prin 'l;:~ :':': ;~::: :;:, 251,4 identificarca oijbafei ~fo~i;omisiuni ~ati dl'ica:i'~i '('i~lu in cerintele Achizitorului, prccizate in prezenta Documcntatie de atribulre ; ':' ; ;~" :~';' ;;j ~ ; 2515 identiflcarea ne:cesitaih oricarei; oimii:l'u~!l/maj(,itari /modiflcarl a Acordului Cadru sau a unei parti a aeesiuia (exemplu: aslgurarea :aepoz,riarii Pl'OduseIor pe6tru 0 anumitaperioada sau pentru 0 perioada rnai mare de timp, emiterea de comenzi tu cantitati partiale, crn1ten~a de cornenzl in termene 111&Iungi sau mai scurte de Limp ) conditiile "f Articol 26 thigh,: '; ';l: '; \' ' PC pot ~p:i3reaea urmare ~<abe~~~i~ii~t~rpr~ari/prevederilor prezeutului acord-cadru se vor solutiona pe cale arniabila, J;\;r~':;~f!: 262 Pal1i1e vor depune toate gb:~~uru~p~ntrl( Soliitlpl1a 10 mod amiabil, prin tratative directe orice neintclegere sau 261 Litigiile \'< :'~',':': a care se poate ivi intre ei6'rmtadrul~sau 'IR 'ieg~tui~ cu t~~d:epli11irea acordului-cadru, Oac~, dupa 15 zile 1a:'ln~pcr6a t,ice5tb~trat~tjv~, Promitentul-achzitor ~i Promitentul-furnizor nureusesc sa ajunga'in mod ~~iabilla 0 tntelegel'c Qu'~~rYitG''lasort!tion~~~a unel divergente contractuale, fiecare poate solicits ell disputa 1lase s&j'titione~ :~~ecatte irista~t~leju4~~~to're ti (ximpet~nte din Romania, disputii de 263 daca:~csteca~ili, :;, ArtjC{jliJI27Subcontr~etareh; 271 Promitentul-Iurnizor ak drdptu(,:de a sqbcont~t(: ~oride 'parte a prezentului Contract si/sau poate Subcontractantu 1iSub~on h6f~ni:ii ~pe~1t1eatlspecifi()ati' in:: Pi,(llS unej"ea Tehnica numai cu acordul prcalabil, Promitentului-achi7ito~:~; :i,: ;;' schimba scris, al ;~/ jh::> ~~::,';',<:,:?" ;::: are ~Oblig~ti{t(~'d~ii ijt~zcrtta:fa ijncheiel'ea PI'omitentul-furilizor Contractului cont~actele ineheiate ell desell1nati' ih 'c~drul atrlbuirea acestui Contract, Contractul/Contractele de Subcontt-aciar~ sc co~~tituic ruie~~ la qon{r~ctu~c3a~d parte iltlegf~mta din acesla, 27,3, Promi'tehl~}-fuf!ti~or m:c &pptui11d~ a: sdpeit~;pron\i;tehtului-achizitor, in orice moment pe perioada derularh COll'il'actuIut, rt~jrai 11,baza nnor moti'yejusl~rc~te;;fic in1o~uiica/renuntarca Ja un Subcontrilctant, fic iniplicarea de noi Subcontru1(apti r)romjten~~i-fu~jfgol :~p'~?~i~ saisoucile, in ;:lcris, aprobarea preajabila a Pl'omiltmtului-achizilQt inainte de in~ftsicrcli ull\'li nou Cdil~t&Ci de:~s\lbcolltraclare So Iici l3,j'ea in Scil'S in vederea obti 11erii aprobarii Pro~itentului~ hi?ilor pftvin({~pli~~&ide ~ fs~bc))nt:rilcbnti se realizeaza mumai dupa ce Prornitentulfurnizor a efectuftt el insusio verifical'e pr~al4bfl~~a:sub~~bi~abtaiiiul~'i ~rmeaza a fi propus, prin rapottaj'e la caractcristicilc 272 Pi;rt~ltd~rus~ :p~(jtru Subeontractantii ce *l ;'/;?';;:':;,;~~? activitatilor eaj~eurme~7,a ~ 5u~ ~i(j'~f{~te"v~ 274, Promitentlll_'ach~itBI' ri,()~fjef: :~ro~,~t;ent~\hlil'l1iz6r '4;lecizia: sa eli privire la incloeuirea 8ubeoI1traClallt/impljc~~gfrinui ~io:osu6cb~trajtflht, motivaljd;decizta sa in cazu! respingerii aprobarii unui ',,: "~ \(: ~ 275, Proniilcnlu~-furnizoi' se~ltibliga :sa: ir\ch~je Co'niracte de Subcontractare doar eu Subeontraetantii care isi expi'ima ac(lr~lil 'C u I!l;~bligati il~ ~ontrabt&ai a!\i(~ate de' catre Prom itentul-furnizor prin prezentu I Contract : ~~ ' 276 Nici un 'Con(rae( ue S'~b0ontraJ,iarc n~, breell?i tapbrtlrri: contractuale intrc Subcontl'actant :;i Promilelllulachf:i'itol', Prom~te,iiuHur'i1izor' est" ~ r~p;uhi~t~r :Jaia de Promilentul-achizitor pentru modul in care indcplineste Cont'ract~1 Proi)';ttentul" 9~':'p Jiil~e:pent~ti ~s:tele gi t~ptele Subcontractantilol' sai ca 51cum ar fi " '! " "" actelt: sau faptete Pr,?init6nt~*!~~~rn ~A 9a-q~:~~~mitentul-furnizoJ' a subcontraclarii orlcal'ei parti a COl'ltractuit}j sau:a: aw~a,iarij ~ 1~~e' umi?bi: ~ IJnoiS,ubconlractanti pentru anwnite parti din Cont~act pu clibereaza Prom ite'ntu}"f\irn i76f de nl ci " dirltfe'obligailile sale din contract 277 III cazu~ ~af~: sof~ont'rq9~ht: i~:i~~qsest~:';: '1'S~e~~ ute obligatiije eontraetuale Pro~iitentul-achizitor po"l1e solicita ProlnitcntuIui-fu:I'nizbt-j;le'S'a:JiJI6cuiasca respectivul SUbcontractant eu un ait Subcontractanl ' care sa < ' ~,;, : l:, :,: dctinacalit1carea si eirerj,el~ril solicit~f~:dy~;ei~mi;le!~\lhlehi?'1ior, tie sa preia el insllsi panea din Contract care a f05t ) ptmtc ~: :9~pi~ii jteh~pf ij: l;ubcontl'lichtta na' ~it : '~a::a~ sa ;",;~;;,~,:' i;'~j;~/":':;",, - )It'\ dihlb,8ntra ciilinjiitiijiriti'edlntate unoi Stibeontfactant de Promitentul-fumi7or sii~jali~;~c!~nt ',l ~{':~; :\";:'1~ ' 278 Pattea incredintale unoi tert~~~t~t!q 279 Oriee schitl1hari~'~:sliljcon(raci~jf{qi4n(~~a apio~ate,a~pfdilabila in scris a /partile incl"edin(aj'e a!,ll~ej p~l~l'din ' :' ~n,tj llct;1~':s(jb~itr:a~<iirii ~a:ti:etefte parti J')U Promitefltului-achizitor cstc considerate 0 PQate!pot fi sau oj'icc inca'lcai'e a Contractului,

9 ,!:l~'l'ii: i " \ \<1 \ :~~II\r;\' '; ; \ 1M ~' :,:;~~!r~ ~"",:~~ situatie care indreptateste Prornitentul-achizitor I:~tGto~~Uuin1/reziJierea Contractului si obtinerea de despagoribi din partea Promitentului-achizitor,, '; ;;:, 2'i110, In orice moment, pe perioada derulariiicontractului, Promitentul-fumlzor trebuie sa se asigure ca Subcontractantul/Suocontractantii nu afecteaza drepturile Promitentului-achizitor 27'11 ln orice moment, pe perioada derularii Contractului, Promitentul-achizitor poate solicita Promitentului- furnizor sa inlocuiasca un Subcontractant care se afla in una dintre situatille de excludere specificate in Lege 2712 In cazul in care un Subcontractant si-a exprimat optiunea de a fi platit direct, atunci aceasta optiune este valabila numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii: i aceasta optiune este inclusa explicit in Contractul de Suboontractare constltuit ca anexa la Contract si facand parte integranta din acesta; ll, Contractu! de Subcontractare include la randul sau 0 anexa explicita si specifica privind modalitatea in care se efectueaza plata directa de catre Promitentul-achizitor catre Subcontractant si care precizeaza toate si fiecare clintre elementele de ai jos ; l partea din Contract/activitate de Subcontractant astfel cum trebuie specificata in facture prezentata la plata, ii modalitatea concrete de certificare a partii din Contract/activitatea de catre Promitentul-furnizor pentru rezuhatul obtinut de Subcontractant/partea din Contract executata de Subcontractant inainte de prezentarea facturli' de catre Promitentul-furnizor Promitentulul-achizitor, Autoritatii contractante, Ill partea/proportia din suma solicitata la plata corespunzatoare partii din Contract/activitatii care este in sarcina Subcontractantului, prin raportare la conditiile de acceptare la plata a facturiior emlse de Promitentul-furnizor pentru Promitentut-achizitor, asa cum sunt acestea detaliate in Contract, iv stabileste conditiile in care se materializeaza optiunea de plata directa, v, precizeaza contul bancar at Subcontractantului Artico128 Limba care guveroeazii acnrdul-cadru 28'1 Limba care guverneaza acordul-cadru este lirnba romana, Artieo129 Legea llpjicabihiacordului-eadru 291 Prezentul acord-eadru este guvemat de Iegea romana, Competenta pentru solutionarea oricarui litigiu izvorat dill acest acord-cadru revine instantei romane Artleolul ~() Cesiunea 301 In acest contract de achizitie publica este permisa doar cesiunea creantelor nascute din contract, obligatiilor nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial Prezentul acord-cadru a fost incheiat ast(jzi 25,012021, in 2 (DOUA) exemplare origlnale, avdnd aceeasi valoare jurldicd; cdte un exemplar pentru promiteruul-prestator ~ipentru promitentul-achizitor I II i ii Sc FARMACEUTICA REMJl:DlA I PROMITENT-FURNlZOR, i I \ \ ANA ALEXANDRA'/ CONTROL FINANClAR PREVENTIV "'::~-;'~'-:"'L'DR i,:,,l I CANTACIJ)"?\)R'1 ~, J I,,'VlT CFPP - Nn]J 1;'''') /' :JUAJJWr;A : ANVL : d-( ("'AT'it' I :::::,_,

10 ' iij ': 1 ', ~: SPITALUL CLINIC DR ION CANTACUZINO FARMACIA ANEXA NR ~ _ la acordul cadru nr U~:r / k_ch :4:!l1 clas arne nr Nr lot DCI UM eant maxi pret/ Yaloare Iara Valoare cu ae 241uni tva tva UM Vessel Due F sol inj 1 21 sulodexinum Ii 600ULS/2ml fiola x 2ml x ,170 3, , Pridax cone sol perf20mcg I 23 alprostadilum e flac Iml x , ,96000 I 38 anidulafunginum flee Anidulafuogina TEVA pulb cone pt sol loomg , , , ,44960 FARMACEUTICA REMEDIA CONTROL F'INANC1AR PREVENTIV

11 SPITAlUL CLINiC FARMACIA DR ION CANTACUZINO ANEXA NR _ la acordul cadru nr U~t- / )_ -Q( :laf)4 clas Nr cant maxi Valoare [ara Vuloar~ ell arne Del UM DENUMlRE PRO,DUS lot He 241uni (V!' tva nt pret/ UM 2 4 pantoprazolum Ilac Pantoprazol Rompharm 40mg pulb pt sol inj x 1, ~ , S,22S20 Fluimucil sol inj, inhai 2 68 acetylcysteinum fi nebuliz, instilatie endotraheobron 3QOrng/31ll , ,57456 fiole x 5 :2 78 hidrolizat din proteina Cerebrolysin sol inj/perf fi din creier de porcina 2152mglml fiola 10ml x , , , ,69280 : FAR1vlACEUTlCA RElVIEDIA D1RECTO~llV!:D~I~~ Dr, petree~/ DIRECTOR FIN'-C~~1j~B, &au~u val""tl! J FA~tClST EF, SPi\j el > CABiNET E AVQCAT "DINU OANA ALEXAND CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

12 SPITAlUL CLINIC DR ION CANTACUZ1NO FARMACIA ANEXANR _ la acord ul cadru nr H 1 '3= / Js ()I <!k>u clas NT cant maxi Valoare fara Valoare cu arne DCl UM DENUMIRE PRODUS lot ac241wli tva tva nt pret/ UM 3 47 vaccin hepatitic b fi Vaccin Engerix B adulti J ml ,42094 FARMACEOTICA REMEDIA DIREcTOR EcBuzasu V61 FJN -CO CONTROL FINANCIAR PREVENTIV