..;"",#;:'::,il Xffiitii pent.r reabilitareh arnena.idrilor. if,:lffi,x;+il?",*,1:i:f::g1.=fl":ii.,, insritulie pubricd i' subordi'ea Ministerurui

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "..;"",#;:'::,il Xffiitii pent.r reabilitareh arnena.idrilor. if,:lffi,x;+il?",*,1:i:f::g1.=fl":ii.,, insritulie pubricd i' subordi'ea Ministerurui"

Transcriere

1 \.1 MINISTERUL- AGRICULTURNI SI,DEZVOLTARIII RU]RALE AGENTTA NapoN,ri,A nn ivrnuxirrirrnr punt,"", $os. Oltenilei35-37,Sector 4 Buctrreqti ROMANIA CIF fel/fax: 021.3_12.2g.16 F;;, * ', 021,3,j :i2.68,40 centr ala(danif.r o i{ lnls IERU l A O i i _ :1 Rl r Si DE2.''OtrARil nuer_lf AGENTA NATtonrrtr or iueuriralir INIRARE / teglre Hr,,,,,,., ' RAPOR T DE ACTIVITATE-4 AC}EN]]IE NATIONALE DE INTNIUNATAITNTT FUNCIARE PII]NTRIJ ANUL 2015 INTI{.ODUCERE if,:lffi,x;+il?",*,1:i:f::g1.=fl":ii.,, insritulie pubricd i' subordi'ea Ministerurui ilor de.imbundl.4tiri ftinr:iare silu a pdr{ilor de te publicd;..;"",#;:'::,il Xffiitii pent.r reabilitareh arnena.idrilor execulla -^ de sv imbunatafiri rrrrt/u\lcllautt de noi amenpjdri; I funcielre rul-tulzlre existenre exlstente ei $. j".;fi:t:t*ea de servicii de imbun[td{iri -funciare r:,dtre organ iza[ii,federa]ii gi aite persoane fizice gi

2 CADRU GENERAL arcursul anului 2015, crearea unui climat cat mai ei; linand cont de resursele unlane limitate (1500 licat activ in irnpleme rstarea p,revederilor O, U. G. MF). llii gi str.ucturile orgarizatoioe cu noile posturi,.re Consiliului de Conducere: al ANIF,i "atr. au asigurat secretariatul in diferite comisii, legislaliei irl vigoare. tartimente funcjionale ale institu{iei ar: fost a fbst necesari stabilirea sau actual l,rarl"u in unitatea centrald gi <londucerile filialeior de,",."0,l1i,'1"'ix" :f::::t::,ffffi1t:il L:iil;;;li}fi,il1""{6 a sarariarilo,, care presupune Au forit inregi gtrate/ completate/eliberale : -.* *!^rvr! r 2.

3 - f,oi colective de prezen[d.; - cereri ale salariajilor: de concedii <Ie o{ihnd,.concedii fbrd plat6, recuperdri, rechemdri, adeverinfe din caie sd reiasd vechimea in tnu'cd, adeverintre carer atestd citlitatea de angajatin cadrul Agenfiei. - si-au intopmit formele de lichidarq prevdzute <le lege, in urma incr:tdrii raporturilor de muncdl serviciu. M de tructurel otganizator.ica gi s{atele de flrncfii, in veclerea aprobdrii in prin ordin apricare a_prevederilor Hi,G. nr, 61 :r2al4pentru aprot,area regulamerntului onare a ANIF, entraki gi s_a r;entralizttt programatea efectudrii umdr de 450 de:cizii,inbaza r,lferatelor intoomite ajrrotrate de cdtr:e directorul general al ANIF. ;e Umane a f'ost numit Secletar al Structurii de : de imbunfftdtiri Funciare, pr.in decizia ANI.IF nr. 5 cle Secrr:teLrul Struct'rii de r;ecuritate au urmdrit sepuritate, sub toate componenlele de proter:fie a lol acesteia; rmafiilor c Iasifi r:;ate. Responsabil al Sistemului de Manage:ment it inteln la nivel de ANIF, prin <lecizia nr. ale R.esponsatrilului al Sistemului de corti.ficare la l elaborarea, implementarea gi atr;ement al Calit{ii; cc,nform Standardului ISIO 9001: 200g; Manualul e ;;i alte fonrrula.re anexe.:, a oerinfelor tistr:rnurui de Management al cal:italii ;ftiul:tt intocmite r'{spunsuri la diverse petilii, t: part,:.izale serviciului de ciltre directorul general al ]

4 - au fost intocmite rdspunsuri fa!6 de credite, MADR. sesizilrile pri'rite gi rap'rtdri cdrrre ordonatorul principal de 2. Activitatea Compartimentu In anul 20!5 activitatea c verificarea tuturorj documentelor Fac obiectpl controluluj 'preventiv propriu a constiat in ' birourile, compafiimentele AN1F. - ordonanlarea ciheltuielil.r: platdr; ", #rt:::t;tii$ltnttietea' lransmitere a:, vainzareaqi schimbul de bun'ri aparfinand domeniului public - alte categorii de opera{iuni sti in oadrul Aill;^;";i:"# actelor justificativq care au atesta Au fost velificate dacd < realitalii gi regulariltatii de odtre o unde nu a exijtat pfriuiinr*^"# S-a verific at daca exist?i prezental, acordatde cdtre cei destinalia creditelo! bugetare, dacd datele de identificaie ale: ;elor Publice' partimentului au verificzlt existenla.'lcll sau executarea de lucrdri. la vize' surt cerlificate in privinla ;t:3 j:..dittctorului general, iar acoio ;-:-:,:it" conform cu originalul; rnscnsd pe documentul justificativ A fost intoomit trimestrial preventiv propriu. le prr>zentate lavjza: ersonale, po un numdr cle 16,969 nd ar:tivitatr:a de control financiar 3. Activitatea Compartimentului Audit In anul 2015, au fost realiz audit cu tema,,,,evaluarea sisteme luare a deciziilor,, si doua misir.rn ANIF in decembrie Q015,, si,,aui data de !' rdit, clintre c:are trei rnisiuni de mlslune cu tema,,sistemul de fii si oporl:unitalii angaj[rilor rnventarierii patrimoniului la rnilor de aur:li urile, regulialrnenlere si procec,urile, celt si cu cadrur normativ rofesionala : eteriordrii cle orice natura a lor justificalive ; operaliilor efectuate : sistemel'or 'e conducere si contror si a masur'or r intreprinse acestora ; care treburie sa le ia managelii izret or care aurapllicat_o Ạ t

5 nilor in vederea realizdrii obioctivelor Constatare si Raportare a Iregularitdlilor pentru semnificative constatate si a fost urmdrita rapoaftelor de audit conform prevederilor legale in De tru anul 2016 si Raportul anual pentru anul efbctuate cursuri cre pr:egdtire. ftffi,j "lieo?;i?.il1",f;j1. 4. Activitatea Ser"viciului,Iuridic le 519 dosare, din ca.r; 141 r;unt in lucru la u'itatea unciare, restull dosarelnr fiind reparlizater firialelor fruntd, se referd la cauze de r:ontencios adrninistrativ de cdtre (lurlea de Conturi a RomAniei, prin care au ile, existd dificultdli prrivind incasareer cre*n{elor in lvabilitater ale debitoril or noqt:ri. urmd.r mare de litigii civile qi penale izvordte din ntractelor lrncheiate de institulie sau din comiterea a.trimoniu. I ewtjvjtatea de modificare qi completare a Legii nr.,gu:',yt: $ltfunctrionare al Agenliei Nalionale de nr, i4. 5

6 5. Activitatea berviciul rntern de preyenire qi prrtecfieo **r-*.t* **; - 0l '01 ' r I * Serviciul Intern de Preiverrire gi Prote,ctie, proteclie ldediu. - 03'11'2015-3l',12'2015 * Compartimentul fidndtate gi Securitatein Munca, psr. l.activitatea de protec{ia muncii nform prevederilor Legii normele metodologice de luncd la nivel ANIF. irii instrucfiunilor interne, ente in scopul prevenirii tract de prestdri ser,,zicii medicale, la ni.velul ANIF.omirea dosarelor r'edicale gi efecl.uarea examenul iitate tn Munc6, acolo unde este <:,azul, conform 2. Securifatea in muncd rrdat alirnentalie de prote'jie respectiv 0.5 l. lapte/ ctiv de Muncd al AlrlIF. oazuri de irrobolndvi ri profe:sionale. cdrile elect'ice la staliile cie pompare gi prizele de a specia)izar:e ANRE in veclerea autorrzdrjj. privind_ securitatea r;i sdndlatea in munca gi H.G.,are a Legili s_au revizuit gi completat ionald pe gflrpe de meserii gi riscuri. roarea echipramentelor psi la nivelul AfrIF qi s-au 4. Coordonarea aptivititii. coordonare4 activitdlii la nivelul ANIIF s-a rcalizat at6t prin coresponden{d cat gi telefonic, menlindnd in permanenfd legdtura cu inspeotoratele qle profil lllft:ltlj.rl..?9t"1 Serviciului I;erh de, prevenire ii proteofie, prorerclie in Fliarere 'ieritoriare lvledi au erectuat ";,.#i;i";i":ffil"ii'rl-iil'":rdj"t;nii""ttlj.:i#11'":hi; prevederilor legale., 5" Alte activitlfi lc nivelul unififii centralb. - rrrs[r'utrs instruire salarihti salana]l - verificare fige de aptitudine salariali vederea respectdrii - ::::::::::-Tf,::3'ialilaniveluiANIF irrr v:di:rea erectudrii pldlii rar:turii de medici'a muncii corespondenla filiale - intocmire referhte filiale - transmitere referate apr:obate - verificare gi aplicarevizd,,elun de platdi, 7. Accidenl;e in munci. in anul 2015 af6st inregistral un acoiden{ de munod rnoftal la Friliala Ter.itoriald Ialomila c6lnid}ui - Unitatea de Administrare Cdldragi. 6

7 5. Activitate4 Biroului Control Intern

8 contractelor de cqncesiune de lucr5ri publice q;i a cont completdrile ulterioare ; - Elaborare sau, d.irpd caz, coordonare elaborarea clocu -.Transrnitere i4 SEAP documentalii de atribuire p vederea validdrii de cdtre ANA.p; Activitatea Biroului Enerp,et.ic 4rrrv DLrrvelllLE llt lgglslallel 8

9 :::T::?*,^"fl:i^l:ill,Ti d,: n,".:p::i_i" aresrzi{ii ANR_E -y..g..."a ca electric ian autorizar in ^ lonformitate ou prevede'ilt: or:dinul ANRru n1u20li. -"'"1" I u\r\! u4 er.'urrruto,r aurorrzar tn t fi:nfi'":t:1,::,yl:':::r=_e-"o.-1.1 ntr".ii"-b.,r"r,{u induslriale de Dezvoltare Durabita si a zonelor industria cle apdrare privind H.C.lr'.?q t);iiii*/z"i.l ffiffii#""#ffi:fijj:ili:; j:":li "l,ty'tl"."t:,:*t,:: Y::1.",*orii de pentru "onuu*oo,lnlai o. i,, stabilirea Legii sistemului nr. "pri.iea 220t2008 de promov4re al pro(tu.oii.ti..gi"fjr, t,"r"" i;il;o:iir*"j;jii::"" j;::#:ry:,f,':::ffljll:yg,.u,il?,,t.jr"t;;;f,[i,.,,.u]rar in energia vr:derea electrip[ reducerii chettuielilor reactiv?i facturatd,, cu schimbrerea rrnoitranslb;[** nevoile ;l;t, actuale si trec lrea lor in il;"a'r-*ffi,:til:;;: reze:rva '"zei,va rece, deconec:tarea ceconec:jarea trransf_orrnztoqrctnr triansforrnatoarelor pe ^o perioada r,^.i^^r^ ff*}'jf,:t::::li'j::*^ll_tfi'.?:,moptarea contoaretor p.,,'1u mdsurarea energiei acrive si reactive I I l,:::: o: g.: l':l i",: " ;, iqpri' &".r r r o'it1;"i'llfi-i". :i^':-'-?^:n:1':^"1'l:.'- ", - i#-.'"#;i " I ;'ifi lik; i i3iiiffi,,t: * i.",,.ei,- ;i;;###;1;;:t"ti*r'tin"',1",h'":,:h ractur'or pentru energie electrica co'nsumata.-u,, u.rljiritio*r uut.rii F-;#ffi;,;;#:::ffi! Hlt:; factorului de plrtere la st liile de pompare aparlindnd Filia,fei Irfaila si sr-au rrrr4lg, filiale. fec:ut E--r-"'--- propuneri trrentru alte to,i;:#"t:",*3::_j:f, Xll^fl:l.t:^f.Tp:i de aliment?l.g., energie electricd ei s_eru stabilit impreund cu rlprezentanfii filialeior +Nrp',,rurni"or,rr--ii' ji'triu"r[]1i';";;t:":#.r;'i,:n:i:x ili,:::trfjltff a acestora-schimbarea un,,, truoriorrn,rro*.p de putere la ltiliala Teritoriala riala Timis, Mures Inferior si inceperea rjerrlersuriloq in acest sens p.i,t:, ua orjo. 1 1' Au fost centrdlizate, verifir;ate si transmisr: la ANRd ;;e;,fri"li,r p.rrtr,, eficienra energetica si privind ]J,ff:tj :"ff:i'::::*, ^.::i*,,"::,'1"lq.*,.,,*ei. 'w ar 4r afrurui (Trurur consuriurile anterior.rrttrrrur precum si decrarafile, energetice sl declaratllle al filialelor t1f,i:'#iji"fi-":'"::lro^t*,::t::e!11,,,\nrf ^,,\NtF. programut d,e eficienld energeticd pentru reducerea energetic la filialgle teritoriale prevederile Legii nr. I2ll20l4 lrurur ANt(, de rnanager mar rnare de 1000 de tep conform IF emise de furnizorull de energie I corespunzdloare consumului de timente din cadrul ANIF cerntrala. de administrare ale ANIF. Activitatea Servicirilui Adminis f tn conformitate cu airi pe parcursul anului 2015 au con alele ractivite$i care s-au desfhgural - s-au solufionat gi s_au trans judejene; v^ " ws!rs'r itdrile primite din partea lilialelor

10 curatenie, lemne de foc, asigurari auto, pazd,. pogtf,, utijitdli, ertc; wl\vt' *t'r vrvv\/' rvvr.rrvlu',-,:,::?:t"t-":ljilltferate/ordonantdri/deconturi - de necesitate $entru aohizilii diverse materiale, obiecte de inventar, precpm gi pentru actrrtarcafacturilor de urtilit[ti (;,;.;;"i.^"""111.'";":;t;";;i'.''.r^, -,^ centralei; - s-au intocnlit calculafiiler necesare s-a asigurat gestionarea parcului foile de parcurs, FISZ-uri, consumuri lun ;-':?,T',tJ:?:j:1"t"'t:Yl3 g:o"tul de. riez,vottare a sistemutui de c,ontrol precum intern managerial rq5vr la.l 9i la implementarea standardelor de control intern, s-au elaborzlt proc,eduri specifice resoftului administrativ; - s-au executat toate sarcinile speciflce servit primirea gi expedierea coresltonderrfei prin fax qi po; 4.1 DIRECTIA TEHNICA DirecJia Tehnicd este comp'sd din doudlservicii i;i un birou: Serviciul Tehnic Investilii Serviciul PlBn Exploatare, I+-R, Tarife G,EIItl) Biroului Administrare patrimoniu I Activ itatea S erviciului Tehnic Investi{ii. ^^9orfo.tn Legii nr, 186 / '.i _ lt.egeq Burgetuh.ri di: nr a fost aprobat plantrl cre"inrvestiiii pe 21' lei pentru execul.area unui nr. rle 43 obiective, oin obiective i:::lllll,"re si,25 obiective _ 9up.c _ arte cn"riuieli de: Pro r rvr)rc'rsre gr ame I e utrrulale c.'-rrt at e'ai au ;il'il avut m vedele ;;:" ;,uri?liil rc:altzal.ea X]j:lt unor lucrd.r ; funciar cu folosinle agricole, pdstrdndu-se in acela;;i timp echilibrul cu aceste investilii. Prin adresa MAp_R _ Direclia generdld Eiuget Finante qi Fo, Planul reaqezat gi rectificat al ANIF pe anul 2015 cir finantare de lei pentru executaroa unui nr. de 40 obiective, din care un nr. de continuare si 22 obipctive - cap,c -.Alte cheltuieli di: investifii. Pentru lucrrrile din capitorur A - obiective i.n continuar :?li:2r^2,lei pentru "1 -ry. 1i" t8 obiestive de investilii. Au ll ' lei, reprbzentdncr g2 o/o din suma arooath pentru acest rzl Din Lrsre cele rd 18 odlecttve obiective de rnvestitii investilii, g obiective obiectitve a.u avut avur pu vezi ANEXA, punctele I,2,4,g,9, 13, 16, 17 ),7 ot,ie.,tive rru avr punctele 5, 15,10,11,!.2,!.4,15,) gi 3 obiecxive nu aqr realizdri ( ve Cauzele nercalizdrilor (2,40g.753 lei ) la aces{ capitol - Timp nefavorabil: Stat, precum gi a Adresei rr, MADR 2015 pentru ANIF cu o.,'aloare de un ru', de 1;8 obiective in Cap. A _ nvestlll1. care vor conduce la pdstrarea fondului ecologic Ai sor;ial al zonei de influenfd uri Eur:opene rtr.200,738 I 17, Bugetul de Sitat a fost de obieotive irl Cap. A - Otriective in in anr-rl 2015 s-au alocat fbnduri de fost executate lucrdri in valoare de tol bugetar'. (vezianexa ). in functiune ( PIF ), in anul 2015 realizdli 70 qi 100 %o (vezianexa. ANEX:A, purlctele 3,7, l8 ), : pot fi rczumale astfel: 253,434lei; 97.06Ct lei ' lei, 830"00{) lei; lei '.2\ei. Pentru lucririle din Capitolul C _ Alte cheltuieli, subca 2015 s-au alocat fonduri de ts.3oq,o00 lei pentru,rn *. O. lucrari in va.loare de lei, reprezantdttd 7l % din (vezi ANEXA ). tolul d - calumitdli/urgenfe, in anul ive de investifii. Au fost executate alocatd pentru acest capitol bugetar. l0

11 0 lei realifarile sunt de 27,694.g..J3 leri ceea ce realiz,drile slrnt de U.355.1tj7 lei, reprezentand : "337 tei Perioadd limitata de lucru ( " campanie rle iri[at ),r,.rii?: :- T:l::,:,.^10^i:r:-f,o"*ldecutturileproprietlirilor: ' rii]riiizi', Achizilionare de diferite materiale : i.;;;,;r; rz Reziliere contracte cu'vecrrii constfuctrcri : p lei. Eoonomie la devi:z fa{d de planul anuall : 1.89g.330.P7o.JJU - lei. ret Autorizalia de construire: 2.g34.994lei : ctincdri Ia A gyq*".":t.1'':s^i:t?,u,- iil3'j'ii'*.r0,.ts4 / qi, Planul db 'avvelrlrr investilii qlr all nr\u ANIrrpe ptr i+irur SUIlfo uv /.JrJ.vuu {nd zvi) 2015 a afost lost rsl dlmmuat diminual pe ne Buget R,,ocr, acesta oevenind cu 2g,535,000 ldi. ^,, in paralel cu activitatea de o.tt-"ri;'ilt"i*tl"t"r, asigurarea documentajiilor in an{l 2075 aufost luate necesare rndsuri pentru aprobarii in,li*toril,,* i.t ni.o-*{onomici - s-au analilat astfbl: gi s-au prezentatin cre - ANIF *n;;;; din ;ru;;enralii care : tehnico_economice. - Note de fundarnentale.,. i,... - Fxperlize tehnice. DALr (sf)......:. ; r;1u inaintat spr.e. auiz,are in ITE _ Malfn qi s_au intocmit numdr de 49 documentalii tehnico_ecor,r-i".,^aiil;;;; "- fote de fundamentur"...') Proieotere ;lfiil;;;ii ;;;" d; M;;;f _ anir "" dezv oltar e, re abi l itare gi mo derni zare a si stemf r "r:'ji r*rr#uru1r, i 4'l'2' Activir;atea serviciului pran Exproatare, J[*R, rtarit'e (IrEI iecte de refl:rate gi avize pentru un 40 9 rmdrit continuarea iare ex.istente" programelor de in conformitate cu prevederile art. 17 clin Legea nr. completdrile ulterioare gi a aft.4 din O.a#"",1", al de urgenld de Le gea 26s t 20 i,;, - n il:$, :Ti"u: g",li, -' i,;fi,,;1a "::Tf]:,atd urmdtoarele activitdli! 004, republiciitd cu modificarile si )11, aprobatd de Legea lggl20l'2 e Imbundtdfiri Funciare desfrgoard a).exploatarea, intrelinerea gi reparajiile arnenajbriror de im iri funciare declarate de utilitate :y* :t :'" :T_.^rJl.1 amenaj dril or. ii au pdrjil or d; arl!;ar "re preluate yr wr u4lf, \- cdrora li s-a retras recunoaqterea de utilitate publicri gi irr carjrul r:ilrora federa.fii, precum gi a amenaidrilor corrstituit ar ganizalri ; ll

12 b) executarea lucrdrilor de conservare a amdnai?irilor de amenajare c[rora li s-a retras recunoagtere{ de utilitate publica; _ c) sc.oaterea din funcliune el lucrdrilor din ramenajarie de im carora h s-a retras recunoagterea de utilitate publicii gi valorif,rca cu prevederile prqzentei ordonan{e de urgepf6; bunatiiliri funciale sau a pdrfilor de iri funciare sau pdrfi de amenajare matelialelor rezultate. in conformitate d) redelrea in oircuitul agricol a terennril'r rezultate in dezafectdrri lucrdrilor de imbundtdfiri funciare; o.tl" "#:il?rit investilii pentru reabilitarea arne,na.;idrilol rje iribunataliri funoiare existente gi execulia ANIF in vederea realizdrir condifiilor ne:es-are ',,prouia,ii;" 1ilil";",;%;;;il:i,'::;il?:l: infrastructtrrii de imbundt.{iri funciare din oadrul ur.nujarilor de j]hbunbtftiri funciare , Activitifi desfdgurate de trrersonalul tierviqiul'i perrt a pregatit o su de irigalii cu be ap]ticiirii uddrilor fala de peste ha, in vederea ficiarii. prezintd. in tabelul de mai ios: SUPRAFATA 2014 Suprafala contractatd ', din care: OUlr.l lafa udatd, total, din care: , , , Suprafafd Udarea I , , r66.48s 382.7s1 r Serviciul PEIRT din cadrul filialelor impr'eund cu inspe'tori administrare si cei ai beneficiarilor serviciilbr cre iribatii a, aq4lr;; vo.lumele de apa solicitate, necesirrul de lucrdri d,l :epa.r calculat conform ordinului MADR nr. I2O/201.[ : si < irigalii si punct de livrare. propunerile de tarifr: e der inaintate la unitatea centrala, pentru aprobare' in co'siliul de Monitorul Oficial. A fost urmdrita si anarizata activitatqa c]e contra.ctare ardt pregdtirea amenajd4ilor de irigalii, respectiv ;;;;r;;r""a lu< infrastructurii de aducliune. de zona si reprezentan{ii unitarilor de suprafelele llropuse prentnr irigat si ii la irfrastructura de aduc{iune si au e livrare pentru fiecare amenajare de rcprezentanlii consiliilor de filiala si onducere al ANIF si publicarea in ntru aplicarea uddrilor cat si pentrtr ilor de inl.rr:f inere si reparalii a t2

13 In anul 2013 prin ap*rbarea ordiirulrlri MADIT 30/ s-au re{us cheltuielile indirecte, "rprirr* io,,r**,rru, 8%. Prin punerea in aplicarer a prevederilor ouci rn, 79r 2013 care permit ouai sa execute cu personal propr:iu czllificat exploat a constatal rndrirea suprafejei irigale, stimuldncr astfer deschiderea Repr.ezentan{ii Replezentaplii r in fio^^_- fiecare.'-:':l:: j Probe lelnol or de pomp transporl a canalelor se facd fi aprobate anual cu aceasta destinafie sau din abonamentul de irigali 269t2015. de modificare a Ordinului MADR nr..rifultri anual sii de livrare de la I 0o/o la IF si reprezentan{ii fii aferr:nte tarifului OUAl-urilor s-a anual sa poatd fi inchej,erea Convenliilor de exploatare,a stal.iilor de pompare de aducliune s_ irigralii a br;nsfi sirrir.r, an la inceperea sezonului de irigalii sa e, preoum si verificare a capacitalii de din bugetul ANIF in limita sumelor gi dese,:are conform preveclerilor Lesii 2. Activ int,::rv evl In conformitate cu art. nr. 7 din OUC' nr., , 'pro :li.:"_.l,d:.organizqre a activitdlii cie imbun EfiE\iri fu".i"r., be,nefi ljfl l:f:"'l j:,1.11!ii:lul._ :'i, d. I:J gnilra trn ainena,i 6rl e de irnbu Astfel Filialele teriloriale,{nif au solicil reparalii a infrastructurii de IF in valoare d,e 22.g,.)5 t - decolmatbri canale - reparajii stafii de pompare - reparalii agregate de pompare debazd in temeiul art, I alin.4 lit.l), gi alin.2 completarea Ordonantei de ljrgerlld a Guvernului 13

14 Legea 199/2013 Agenlia Nalionald de imbundtdtiri zona ce urrneazd a fi afectatd pentru prevenire,a' 1,t funciare precum ji pentrtt prevenirea accidenteloi aceste activitdfi se de or pgntru situalii de u Agelt i dezyoltdrii rurale Si al i afh. o.,yjl?ll.?,'i".,'",,"j $.ffi;:,:;,ll ir i,i:r^l"iionar,,. vu.,_it. ;,;il+fi;,*1ir,,,,,,terur,i Mrnisrentl Afo^o'ir^- LL!1rne Asricurturii prin^care si 'Lt'r's lrr'tlr se {Rroba,se?fro a cheltuielile maxime -u"i;";;rr"rut. generate a. de activitdlile activitdtile p n oare pot firnciare gi sau c infrastructura "*"J,.,]-":4lita1i de irnburiatafiri concomitenl, )i;::'*tttt hictrotejrnice datorate precipita{iilor abundente Ministerul Agriculturii gi Dezvoltdrli lurqe friin l,genfia Nafionald aplicare dr; legislalia imbundtdliri in domeniul Funciare pune imbunatafirilor in fi"rnliare iir imo,, r^^^r^ locale) /^_:^x-:: '"i;it-il;iii de a convinge ;iil:t'#f 'locale ii:'il'"tjj (primdrii, consilii infrastructura de imbunataliri infa asocierii pentru funcirrie sd poatb flunc1;iona confc ca ca Le detin'torii de{indtorii.e de feienrrri cx r.o_,^n^i^_^ r^ : de terenuri exploatare gi pentru sd berleficieze.de.impactul po;zitiv ar potenlialulrlri ace$tor lucrdri,.#f,"ono.fft?ri;tj,ilij'l productiv al terenurilor agricole. n [rilor de IF in confcrrrnitate cu pr'{vederile Legii apelor nr cu re' a HG nr'328t12010 ar-r fost soliciiate de cdtre filialele teritoriale fbnduri tehnice nentnr evr:'t'irfiz.q,oo.i ^L,+l.^^,trl.,1'ji I b11j3r3r si autorizalff*'jr:ilffiij:ff:,t: u' out["u autorizaliilor de r,,'.lionu,. in l;"*ml?1,:"::-'.,:1t* l,rytffif[ijf ;n,,i,io*nrru eyacuarea bazade avans apei achitatpentru in exces, s_a energie.r'"i'r"r i 'J*".#;ffi;;;ft;;[:il:ii,ffi:,H;- rtjjffh:,?:,"jj]ii:tt de cdtre filialele teritoiiale gi aprobalte d; ;;;;rcerea,flnif, in conf,ormitate du prevederile urmare a condifiilor meteorologice. dbosebite din perioal4 ' g.r.01 _ 31, datorate topirii zdpezilor gi cdderilor de precipitalii a6undeate 1 riul ldrii- arr {,osf ne,..oora inra*_,^*. +:: _^---,.- uuna runcfi";;;;;:i{*:r:i:h.?:i::$'.j i'ji;ffl,ll ii}j,ffiilxtjil*#penrru *,.*t1l'::t:11-t",lt:i \"t':::l..d.e imbunati,-;-;ffit;;.i,,ui rit,rutia nrecinitariirn" oi.,ut,'.-l'..1ll,"pi""]iiir.d"'rr"a-i"irii"ij#'r;:i,fi ;jil;xttifr fi: cu luciu de apa si :','ffji', ff ;hlffi:, it'^*l't# "".lqlylii;,i ;; i9;j=,1'e: r A ra d,, B ih o r, B ra s ov, B rri, a, Pentr:u anul ]015, consum'l cle energie eleotriq:a la acli.'nila.t;,{ de_eva,:u are a apeiprin pompare din sistemere de.g'_::u:u^: rost de 7e.6.00 d" M;t; i;;;ffi;; e 2t.640nii lei. Pentr' anul2014, nsumul a" gn.tgii-^j.,.tltr"'r,t fqyd=it:.'."j",r*e a apei prin pompare din sistemele 1._*.::?:r " a de de MWr in valoare d,e 13,,200tnii tei. In anul 2013 d..;.rsi. ;ffi##:ffi#;''#'i;:*re a apei prin pornp are ta o""u',..u,3jl*^t1^*,^!'nt';f;il;'"t"r ""i"- de apa pe e55.r)85 mii mc. In perioada martie - runie si iulie - dpcer:nbri", ;;^i;;#fjr1il:?#:,tr;regare termice de pompare de mare capacit.e de tip Volvo. : AlLe. activltiti aesas Lsadrul_,$rlv._tsulri llplrl_ t4

15 -l Conform frevede art.l 1 din OL/G g,zl20i1 aprob{ta de Legea modificatd gi completata de Legea pentru reilizarea ve,niturilor nrf,nrii al,: Xqerrtiei nerqnnqtrrl rehnin o l^^c^^^--:--11i, desfigoard calculul tarifulur pentru urmdtoarele actir,i - valorificarc,a materialutrui lemnos rezultat planta{iilor silrlice pentru combaterea eroziunii so - prestdri seryicii de evacuarea apei in exr:es la - prest[ri servicii de alirnentare cu Apa a uxr amenajdri piscicole si evacuare a apelor ph-rvialei me:najere si i{dustrial,e Llzate; - inchiriere bunuri din dotneniul publlc si priv4t, aflite i:n patf.imonirf p"uii,, al ANIF' - tarife sezoniere la activirtatea de irigalii obligali sd achite Agenliei un ahonamertt de iiiglrtrii ;i desecar 15 privind aprobarea Ordonanlei de i de Ulgenld a Guvernului nr.82l2011 funcia.re prin care se rnenfioneazd cd,: ietate ori de'folosinla tn amenaidrile lucrdrile de ir,nbundtdtiri funciare sunt. i" temeiul legislativ actr;al personalul cle cc,nducere gi dc: tmplerrlentare gi procedura rie calcul a cuantumu,lui zrbonanaenrt xecujie al AIJIF analizzeazd. modul de prevenirea dezustrelor tur.te tle rneutu mecliu coa cod M[ss-360, ll,4s.)_jou, s_itv s-auefect.u"at etecl;uat depl $eplasdli i verifica'rea amilasamentelor oplime pentru montirea senz:orilor si urmarir proiectului Activitatea Biroului Administrare Fatriimoniu in conformitate cu atribuliile Birorllui Aclministrarea pa1 i T^t- Direcliei Tehnice, principalele activitdli cale s-a.u desfb$ur.at pe - s-au solulionat solicitdri, s_au intocmi rdspunsuri la ll3 adrese transrnise de Mini transmise de filialele teritoriale A.N.LF. si la Consilii locale; tx:l,t:llt ierarhic Problerne.(ie ordin "u,.t"?*,j1:":"t.t^t'.qe tehnif in caclrul colabor.drilor rwr4r'rv superioare cu institulii DLrl'erruars cdtre uilrrc - Guvernul uuvernul Romdniei, Komanler,, Mirristerul Miltisterul rri Irinanfelor Publice, - Ministerul Mediului gi Schimbdrilor Climatice, rrvv, Ministerul rvrrrrrrlt;rur AdminiStral.iei Aqrnlmsraltel gi 91 Inrternelot: mternelor lab la,jg adrese. adtesq, cdtrrt Ambasada Renrrhlinii Bulgaria ti.epublicii la 1 adresd, unor institu4ii colaboratoai'e/o rirloag. la,.rpr.1fiiffiih. R. r" la 5 adrese. adrese, c[tre S N r tr 7 adrese citre S.N.I.F. precum, cdtre A.S.A.S. la lei[qsa, cd1.re t.nls.s. ta + cdtre I.N,H.G.A.. cdtre A.G.l'R. la la I I adres6, adresd, cdtre A.D.s ra i adr.csa, cdtre Gar,rali: la 1 q.dresd qi unor persoane 1 i^ ftzice la 19 petitii ; - s-au solulionat problemele tehnice prin rdspunsuri gi puncte identificate in teritoriiu gi s-au 1: de vedero la societbli comercia adrese gi solicitdri; - s-au intocmit raspunsuri qi puncte de vedere privind a.spect l7 adrese transmise de O.U.A.I, O.D.D, qi F.O.I.F"_ uii; - s-au transmi5 puncte de vedere $i instrgctiuiri din pafiea is operativ instruc{iuni gi detalii gi dive:rse finne in domeniu Ia7 de tehnice, funcjionale gi legislative la pentru 1l d9-nglq-.l!1qrue p'imite de la servir:;iiie/!,iroudri p.e.lt iroului Administrarea Patrimoniului Resurse Umane, Biroul Energetic, Direclia Economicd, compartimerntul Audit, cornpartime:ntul In ic din cadrul centralei A.N.I.F. : - verificarea documenta{iilor ai'erente?n verjerea aprobdrii gi ii cle cdtre conducerea A.N.I.F. a referatelor tehnice pentru constituirea organizaliiltnr J.' t* natljiri Funciare gi Ferleraliilor ;il Fe a lelor de predare-preluare a de Organizalii de imbundtatiri t5

16 precum,: )glr; 'e. Patrilnoniblui s-a'verificat gi ce'tralizat situalii Pregdtirea. documentafiillor necesale proiecti domeniul public al statului IVIADR _ ANIF, in doi entitdli, s-au efectuat demersurile necesard la ue necesare la f4.a.lll.r. $i M, '.P. in vederea aprobd'd.rli actualizdrii And domeniului prrbljic a.l statului (l G de actualizare a HG 1705t2005);, fiilsitua{ii privind starea de firncl )nare a amenajdrilor de d imbundtdliri F. (irigafii, - deseci rui q;i combaterea roziunii solului); participarea in cadrul srupurilor de lucnl r rinlster:iale pe di :rite M.A.D.R. tematici 9i A.N.IiF., la solicitaa!;ea pr.",irn conducerii gi la dezbatgri telrnipe iirr cadrul gr promovdrii iinlelor C.T.E. de investilii noi, com pletdri, - A.N,l,I.F. in vederea modernjzd ri qi reabilitdr:i ak - celor e><istente: s-au mai executat gi ; alte r sarcini specifice dprneniului adr inistrdrii conducerii patrimoniului A.N,I.F. la solicitarea valoril or mij loacelo'i fi'l""*il - s-au elaborat documenta funciare din administrarea A.N.I s. DTRECTTA ECONOMTCA Direclia Ecorromica este c ompusd dintr-unt 5. l. l.serviciul Financiar - Contat 5. L2. Biroul Buget - prognoze rilitate 5. 1,3. Compa.rlimentul Informatic erlriciu, un birou r un compafilment: Activitatea Direc{iei flcont Nmlce Realizarea indicatorilor r le venituri si che ttu{eli prevlzu{i ugetul de venituri gi cheltuieli mii a. fr. lei, nului 2015 o vr:rlc ulre de 217.2A6,9 97,28yo rrului tabel: n BVC pe anul2015 I prevdzutd suma toti otalii de mii lei, repre:zentdnd nd un procent de Mii lei Denumire indicator Cod bugetar nuget lzot S Real ziui 201!i o/o realizare t u t AL VENITURI, din care: ,00 '17.206,90 97 YEII9E BqSEI, din care: , a2 109,410/0 VENITURI DIN PROFRIETATE1 din care: o illutt (Itn c:oncgsluni Si ,00 0 Oo/" l6

17 inchirieril VENITURI DIN D VENTTURI DINFRES SERVICIil SI ALTE ACTIVITATI. din care: Venituri djn prestdfi de servicii ,29 116,79% DIVERSE VENITURt, din care: % 2.850,00 24,57% Subvenlii pentru institutii publice, din care: Subventii pentru institutii E.269, ,68 Ponderea pea mai irnportantd in total veniturii o reprezi venituri obfinute din liv'area apei pentru lrigalfii pet b^za co'tra< din tariful anual gi de rivrare, acestea fiind in Juma de 47.g4tt,2g buget. Totodatd, menjiondm cd ve'iturile din concepiuni gi inohiri cle 154,08 mii lei gi virate la bugetul de stat, La capitolql cheltuieti a for;t cuprinsd in bugetr.rl de venit' realizandu-se la sfdrgitul anurui 20r5 oialoare de ),ll.z}a,oo ^ii defalcate pe urmbtoarele categorii cle cheltuieli: td venil.urile clin activitatea de irigafii, elor incheiate cu beneficiarii, respectiv nii lei fa!6 de nlii lei aprobat in ri cod 30.10,0:i au fost incasate in sumd gi cheltuieli suma de mii lei. i, reprezentdrld un procent de 97,2g%. Mii lei Dernumire ildicator lizdri 2015 TOTAL CHELTIJIELT, din care: CHELTUIELI DE PERSONAL EU_N!E!!l SERVtGlt, din care: Furnituri der birou Materiale pentru cufaten te Incdlzit, ilurninat si forta motrica , ',7,73 Carburanti si lu ,24 Piese de sc;himb tyo realizare 97, ,2201t Materiale si prestdri servicii cu caracter func{ional Alte bunuri qi servicir or. 20.0'1, , ,44 Uniforme si Deplasdri interne, detas. dri, in strdindtaite Carti, publicatii si miteriale 89,96% 74,55% Consultanta si ex dtire profesio Protectia muncii Preven irea si cornoaterea Alte cheltuieli 3.327,A8

18 PROIECTE CU FINANTARE DIIN FONDURI EXTERNE ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI DE CAPITAL La capitolirl cheltuieli, suma cuprinsd in brlgelul apr.bal ,00 mii lei, valoare ce cuprinde: - cheltuielile de capital (investilii) de2s.775loo mii tei. - proiecte cu finanlare externa _ rrlji lei. - cheltuieli de capital _ rnii lei. - cheltuieli curente de I94.494,00 mii L.:i, care cuprind: - cheltuieli de personal _ ,00 mii lei - bunuri si servicii _ 136,$4,00 mii li;i anul 2015 a fost in valoare totald de cuprin,c: La capitolul Bunuri si Servicii din tolarur sumei prevdzt nrii lei a fost reali:zatii valoarea de j, ,:lz mii tei. urmdtoarele compdnente : 5, la acest capitol (cocl 10,01), au fost total6 rcalizatl, este i.n sumd de in bugetul zrprobat pe anul 2015 de n aceastd categorie de cheltuieli intrd a a a a l:tiry.ide birou (service birotir;a, rcrchiz:ite,eto.) --leafudrin sunrd de245,36mii lei, si for{a motrica. STI}:tt-::.]. C\l'.i:rllyi1* in care se cuprinde consumul r de uv energie elecfricd pentru wrrwt 6l\' activitatea de <lesec,arer, iriga{ii, {tiritafi inregistrat pentru desfbgurar.ea ruul'rcu'' u'u'sul T'ilt]"f1f{!_!"p^loul1. a a2rrcy1jry^t]g_' d. i-1,.atii!iri frn.,ia.e, c,onsumul de de fbc - realizariin saze,lemne valoare dp stlosg,ro,*rl.;."' ponsum carburanfi gi lubrifianti_-.rcatizilti in valoare de2.157,24 miilei, i1:rj:*:lta Arte tunuri si ; rilil;j;; "#;#"-ij'*,ariin varoare de i!r]^2?!,!.,:tt,l";_lli,: cea inai H; " au cheltuielile privin d paza infrastructurii de imbundtapp r:uncrqre, respectiv ,08 mii lei. [r-r"ri "f;;;;;i, t#'r"i"*j"o' IrzFni in valoare de 2.901,86 mii lei. in ilor, sume datorate ca urrnare a li de judecatd, daune morale. cheltuieli L') Ju'rv vuarg p.jnrru ;nerncaorafea pprsoanelor cu laandicap, penalitafi, etc. o La capitolul Asis;tenfa sociald - cod bugetar sl.oz.ot au fbst cuprinse sumele aferente sentihlelor cdsrigate in instanle atdt de i8pri,"r"r*r1"..#i J il;;;i"1ti}jffi;rffi;l: sumqle reprezentind ajutoare Je clecest La capitolul cheltuieli de capital t]tlu 7l 9i 5(, din suma totrfld prevd.zutd.in buget a fost.:":t:1ff,1?r:"l.jl1:t de 2g.77Smii lei l:,^rj y:?:?!,pjrli, atapeurimdtoare,le - "i',.,ix,, categorii La principale: capitolul A - obiective de investilii i' contiinuz*, t:::::"^t:_ig:.1l=,:,"1.]r,rj"]: uui*i.[;;l#;;.;:?:'ii.'j"i!]111r,,,reati;atd,,",, i.ul":rr..u <>ste ile 8.s05,2r nrii independente lei, in din care: dotdri sumd de ,25 mil lei, chelttuieh studiilor ;;"il"1"1"r"*"'r*aiiffi; de fezabilitate gi a attor studli alerente obiectivelor *ti"lx'oli#?::; de investitii in srrmi rte 5?1 aj mii t^i chertuieri de expertizd, proiectar. $i.*#;i;'riti,lj!"j ",j;fif*,1'llli:ftilili:i:"tj'j,l#j!; :H}'li":?'i?:f:,:t::1]j"1::: d,9.a.liuni accidentale fi.a1u-ttag nat*ui., i,r,ar1ii,.1r,..a.t, agcl{enle i:::]:tff:"',?,',?1'-*.1'='1' t.r'ni..,'p.*f;;iilril;i v'vr!q'v' rw6q "'":.'lgij, i'.'r* [';i Zi"7]lJi acestor investitii in sumd de 5.357,54 mii lei, -f '--^^ '' Proiecte cu finanjare din fonduri exteme, 'valoarea realizatl.rlt" a. 7.ti21.37 mii lei.. 1: Situafia creanfelor inregistrafte rle,{genfia decembrie 2015: Agenlia Nafionala de imbu'fitd]iri Funciare inre,gis Ir:eazd.crezmfe cl care se compun din : la de imbunataliri Funciare la 31 fi in izaloare de ,14 mii lei 18

19 a) 13,198,33 mii lei -- creanje comprciale a de irigafii, desecare qi din alte actlvitii.li, es b) 109,59 mii lei - creanfe comerciafe clin ac vechi de 1 an, clienli ce vor fi inregistlali la c) 146,25 mii lei - clien{i incerfi sau in litigiu d) ,9V mii lei - clienfi ince(i Sau in liti vechi de 1 an gi penalitdli calculate aflere cle recuperare a acestora, av6nd orizontul 2. Situajia datoriilor La 3l decembrie 2015 Algenlia NaJionalilL de de 3, lei, preponderent rjin luna deoernbrie perioada imediat urmdtoare, Activfi tatea C o mp artimentului Inforrnat ic In cadrul Compartimentului Inforntatic di 20 I 5 urmdtoarele activitdti: - asistenta tehnica hard si soft pentrg cr:ri cc aferente din cadrul UnitAii centrale; asigurarea dem rrrrna firma care a asrgurat asigurat servrce-ul service-ul pana in septembrie 2 - intocmirba documerrtaliei necosaro p achizilionarea de cqnsumabile tehnica de ciilcul si datelor pentru toate gele 16 filial,e teritoriale si Linit contracte (incadrarea in che ltuielile aprobate, refl;rrale - gestionaqea corespondentei ofiqiale pr redireclionarea sau distribuirea mesaj elor primite,, - administrarea relelei VPN; s-au luat mas acestei relele ( inlocuirea echitrramentelor striqate, im - s-a rcalizat o noua carnera tehnica a insti pentru implementarea prograrnului MIS 360, dar to carnera tehnica, deoarece aceasta a fost inundata <latct - actuahzare si intocmire: de harli a dbier:tiv la solicitdrile Instituliilor colaboratoare, - executarea operativei de urmdrire a elplic filialele teritoriale. - c entr alizare a date I or pri vind invenljariex e a de IF, lucrdri de irigafii, desecare, CES, ape uzate:) - ce,ntralizarea datelor pentru intocmirea ddri - centrahzarca datelor pentru inventarierea e centralizar,ea datelor perntru intocmlrear anexelol pentru ac\ualizare:a patrimoniului din 6omeniul public al statului aflat in administrarea ANIF pentru promovareu unuf proiect ae UC in acest sens - actualizaiea programelor informatioe prloprii pentru fr corespunde ultimilor cer:infe ale compafiimerltelor de specialitale beneficiare ale llce:stor prog operative, inventariere anuala) - activitatea de copiere si scanare Unitatii centrale.,docurnrtnte inljrrmati<:e (inventare tehnice, trersonalului din cadrul Ec. 4$;ie'li,rft

20

21

22

23

24