ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL"

Transcriere

1 ROMÂNIA JUDEŢUL ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.233/202 Privind aprobarea Devizului general revizuit, api.obarea Proiectului Telmic actualizat si modificării Ari.l din H.C.L nr.50/2018 pi.ivind aprobai.ea Documentaţiei de Avizai.e a Luci.ărilor de lntewenţii pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare clădire Centru de Sănătate -M. Viteazu, ni..28, Mun. Sebeş" Consiliul Local al Municipium Sebeş,jud. Alba; Întrunit în şedinţa publică ordinară din data de , ora 14,00; Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general revizuit, aprobarea Proiectului Tehnic actualizat si aprobarea modificării Aii.1 din H.C.L nr.50/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de lntervenţii pentru obiectivul de investitii "Reabilitare clădire Centru de Sănătate -M. Viteazu, nr.28, Mun. Sebeş; Văzând referatul de aprobare nr.6419l / al iniţiatorului la proiectul de hotărâre; Analizând: -raportul de specialitate nr. 3361/ întocmit de către Pandor Dan Sabin din cadrul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş, privind aprobarea Devizului general revizuit, aprobarea Proiectului Tehnic actualizat si aprobarea modificării Art.1 din H.C.L nr.50/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de lntervenţii pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare clădire Centru de Sănătate -M. Viteazu, nr.28, Mun. Sebeş"; -raportul de specialitate nr.64844/ l al Compartimentului lnvestiţii Publice; -referatul nr.3377/ al Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş privind necesitatea introducerii suplimentare pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre; Având avizul nr.525/2021 al Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi avizul nr.522/202l al Comisiei pent" amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sebeş; Având în vedere: -H.C.L. nr. 188/2019 privind aprobarea modificării Art. 1 din H.C.L. nr. 188/2019 privind aprobarea devizului general, aprobarea Proiectului Tehnic si aprobarea modificării Art.1 din H.C.L nr.50/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de lntervenţii pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare clădire Centru de Sănătate -M. Viteazu, nr.28, Mun. Sebeş"; Devizul general revizuit pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare clădire Ceiiti.u de Sănătate -M. Viteazu, nr.28, Mun. Sebeş"; -proiectul tehnic actualizat; -H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi continutului iadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; -prevederile art. 44, alin.1, din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; Pagina 1 din 3

2 Văzând prevederile art.129 alin. 2,1it. b, si cu alin. 4, lit. d, OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; In baza art.139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: HQŢĂRĂŞTEi Afl Se modifică Art.l din H.C.L. nr.50/2018 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrăi.ilor de lntervenţii pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare clădire Centru de Sănătate -M. Viteazu, nr.28, Mun. Sebeş", in sensul ca va avea umătorul cuprins: i.;;l;;;-e_=;â;;,i-;investiliei-=2.4,2.275,,8,eifăarăt.v.a.,respeîţiy 2._8F_6:5?2.,16,le.i imlusi;.i-i:i,-ii;iăr-e C+M = j ,33 lei f ăară T.V.A., respectiv ,49 lei inclusiv r.v.,4. ++-_ Afl Se -_,--- aprobă T_ ---- Devizul general \, revizuit al obiectivului de investiţii "Reabilitare clădire Centru de Sănătate -M. Viteazu, nr.28, Mun. Sebeş", din Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre ca umare a: -majorării cu suma de ,95 lei fără T.V.A, respectiv ,03 lei cu T.V.A inclus la Capitolul 4, Cheltuieli pentru investiţia de bază -majorării cu suma de ,11 lei fără TVA, respectiv ,171ei cu TVA inclus la Capitolul 5, Alte cheltuieli 4± HL: Se aprobă proiectul tehnic actualizat pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare clădire Centru de Sănătate -M. Viteazu, nr.28, Mun. Sebeş"cuprins în Anexa nr.2, parie integrantă din prezenta hotărâre. Nr.18 8/2019. Art.IV. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează valabilitatea HCL 4±!][ De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş, 4±!±:JY!; Prezenta hotărâre poate fi atacată de persoanele îndreptăţite, în temenul şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificărib şi completările ulterioare. Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul Oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică: -Instituţiei Prefectului Judeţului Alba; -Primarului Municipiului Sebeş; Viceprimarului Municipiului Sebeş; - Arhitectului şef ; - Direcţiei Tehnice; Direcţiei Venituri; - Compartimentului lnvestiţii Publice ; Pagina 2 din 3

3 Biroului Contencios Juridic şi Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă; -CompartimentuluiRelatiiPubice,ComunicarelnfomaticăşiMonitorOficialLocal; - Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş. Sebeş la PREŞEDINTEDEŞEDINŢĂ/ Consilier local, RODEAN 1..```\,:'"`\` t,--ri=_i -},\ _7" i's\ri RETAR GENERAL #icipku;sebeş \M J.` Total consilieri locali Prezenţi Pentru Abţineri 2ex.DP/CV/CG conţine 3 pagini şi anexe pagina 3 din 3

4 Aţu \ \o ku c\\. AiftB Aoq :rîx,nzaoc::::,:,:*:,:â..m,a.,,z.nunv.8,,,,.,± REAe TARE C AOIRE CENTRU DE SANATATE. M viteazu, NR.z8, MUN.9EEEs TVA \'ca VeDimumr..c.pftotolor.1.ubcopl`ohlotd.ch nul.llb]r TVALol I 1VA L l1 0,'9 lw 0 Ld5 1 CAPITOLUL 1 11 Ch,''u1.1i.i nmtru ob(ln.r.1obtin.t..`.r.n g.i.mer`.ieia. toi.nu ul''u' o_otioooloo0t 0000.ao 1.Z 1'1 Am,nlllr,lbr ţ`o 1 diului.eauc.r.. o sut.. lnnl.l, 0000_00 iam.ndgl p.i`tru prottcţ. m. lct`rtiiit}entnimloc.re./or 1TOTA I C 'î, u'm'm''a, _00 0_00 AP.1 CAP'TOlu12 Chettul.ll aonlru -TO" CAl]2 aurem. ulii` i' ii]i oi n.c!.r. ob{ ctivuiui ae l"ost.tii , - CAPITC)LUL3 d Î'( M'hll Ch.ltu\.l i-ntru i`rols.1s'ud'' clor. 9.n. nc.1,13, `udlu lodoarafic 3112,\,\ S`udlu a.ot t`nlc sl v rific.r. 80i] 'ehn(c SLudlu o"nd Dm"fiut.] m' on'eri dvu«z. «unor oemllul e( t.ltemaw a. a/oducere..n.miot 9.12,`., R.aon awlnd 1AJ','udll,-mDec`U ISud. mfio 3.Z Documenu9.3ExmLz.m l ch.ltulerl D.nt" o btl nere. d..vize,.cordurl sl.u`oriz]9tii , _ , Z.6oo.oo Z.6DO 00 9, , 00., C,r,inc,mo.r.oTm.nt.i.n.ro.tlc..1.udm.1.n.rti.tlo. 1 c'ld'rllor.400_00 "00.0, P,ol ctir lbm. d.. Oct,re S. OO ,, BS00 3S235'3 S'lHlu d. m(ozab\ubt , Sl3 5 Smdlu d rez-bllrt.tc/docu""hl Docun"ntaV Ahc r e tl d vl e 1 cretllordeln` r\oncl.lao\nzo.n.r.l ] d ree obun " "zebi emrduribi/aum/lzaullor t hnlc. d. calnd e mi clulul tohrlc " a d.` liilo r d ««u«e CH.00 4S6 00 2,OS S.e,, Prolec` t.hdc el d hql de.xec uti OmenLzer.. iirocedutllor d.. ch'z'ti 3,7 Con uimmi 373, M,n, m AIH]l'u'fin n `d o ol c( t` ntni oblecilwlde lrrv.et"t 381 l'ndl, A,llt ntl t hn'cl A6b` 3 8`11 "iaaho.d `-`r`````.` 3.8.2` omd.ntl. t ( hnlco d`n Berb. orolcc\entijlul eanu, TOTAI CAP. CAP ITOIul,Chlm.lBoi`tni \rwebml. d. taz. a k), 0_00 ODO.0 9.2, ,% _ T.01S.TO2e eo Z o*conwtr 'rv,m *::L.iî.h!E#n"c':n.#dmflm".Convo"mM W, t..7"_oo IU.S._70 1] W Z BÎ..6 4.i ConJ.`"c''1 Il lnţtlhtil ' CENTRU DE SANATATE t9,0as.036 ' S 740 %1Î.S eo ,0,OS4, 1-- 1,t obiect i`208lect2 4 RETELE EXTERIOAF`E EDILITARE M C S BIECT96.1`.OBIECT. : lnstaiatll \NTERIOARE S4 25, B OJ0_00 : DEZAFECT 000 0_00 2 Mon'al u,^3utilll,c4,3,10biecţ2obiect3»1,1 clllomntohld".nhl.hnolo`reteleexieriot hnobdic. lunc lu' on. edllfct1c.mn.c.ft. mor`t.l '2S ,. 9 eo00, ,7J,9.CO.OCH' O I9.04D W AR E EDIUTARE e INST^LATIl lnterioare 107, , e Utlhl...C,_,d,u,nft, hlp mlnu 'or' luncuoti.l. c.r. nu n.c..lu monti s( chlp.m.n` _ Do',ri4`6Active ne 00_000002Zd3I.W2-0 co'eor ' To"LcApm LUIJ z.o.77, T2 C 'TOIul A'l,ch "'a.i oro.nbr. d...nd.iouc«g` hui b m omerlzi)dideu".rr2".i l.` 51S1. 1 llrc2ch dddnul,l cans n \ eon".ominizlds.i" 'uul ş2 Comlllo,52'CO"lo,n. cot ux.. co.tul credkululn haldob4nz]t./er n`.criftulul b ndl l`nenbloar 9 `J , ~S, s OO.,ZŞ-,0, e ,15000,,71 S '0 lscb, U ' 1 M.uiwct.hkwd.oon tn" 0 5% x C+M 0.773~ ,5 htorlulu\. un).nhm.1 p n" Cu oba: :: 'c!şriîoţdn.":#. "m ăţ''otil.;uţl6n+i,-.'-a' '.93, S Coii ot.r.nt C..l S5251`o.mc niw mjciohlor -CSC o 5% C+M\ 773,50 00 î3 Oel 8.u`odzd}e o. co rulre ei\n'en' S , Ch l'u' il div.ri. sl nei)r.vazu. /10% x 4.td,2+ 2 7, _ Ch,'tub11 e.ntr`i lnlomar..1 bublk:lgt. C"lCh,''TOLUL 0ul.Uo.nt" i].ob. hnolodc. ţj `«`e sl Dredi)r 1. b.n ncl.r 0_ z J.7m_î 6,m.1'1-O1 ',,,m, 1 e.' Lpnd,, Ilu exelqt,re 0_ oo 0-00 ' lprob, hnoloa 0000ool m' ^lc^,l,oi C, ŢO"L`OENERAL a 275.lS. _."." 2.C6es"t, l)1n o.r. C" S C * ! + 6:1,1` «0.i30 J7t\"l. te z.ze.oei. ) \1) -,_ /,-.',1/ r,``,,`=``.i,\ EŞEDNTE DE ŞEDINŢĂ,.:J`, Consilier local, RODEAN IOAŢ,',/ ERAur\mc[P[ULSEBEŞ SECRETAR GEN VLAD CRI stwlâelena

5 A-Lltiun"6) %A1 FORMULAR FI Oblectiv : REABILITARE CLADIRE CENTRU DE SANATATE -M VITEAZU Centralizatorul cheltuielilor pe obioctiv Nr.cap./subcsp,devizgeneral Denum'irea capitolelor de cheltuieli cheltuielilor Din csre; pe Obiect(exclusivTVA) C+M lei le' Amenajarea terenului 0,00 0, Amenajari pentru pro`ectia mec!iului si aducerea terenului la st 0,00 0,00 C heltu'ieli pentru relocarea/protectia uti litatilor 0, Real iza rea utilîtatilor necesare obiectivu lui 0,00 0,00 Proiectare 4 lnvestitia de baza , ,63 I 4.1 Constructii si ins(alatule a(erente acestora , ,63 I CENTRU DESANATATE 1, , ,99 I RETELE EXTERIOARE EDILITAF`E 65`886, , lnstaiatll lnterioare , , DEZAFECŢARI RETEIE 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologlce si functionale 0,00 0, Utilaie ech'ipamente tehnologice si functionale cai.e neces , Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu ne 0,00 4,5 Dotan 0,00 11 I 4 6 Active necorporale 0, Organizare de Şantier 0, lucrari do constructii si lnstalatii aterente organizarii de 0,00 0,00 I 0, Cheltuieli conexe organizarii santierijlul 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL VALOARE (exclusiv TVA) , Taxa pe va oarea aclaugata , ,14 TOTAL VALOARE (inc{usiv TVA) ,37J ,77 I

6 FORMULAR F2 0biectlv : REABILITARE CLADIRE CENTRU DE SANATATE -M VITEAZU Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte OBIECT I CENTRU DE SANATATE Nr.cap./subcap.deJlzpoobiect Cheltuieli pe catogoriade lucrari Val?eî,rea Constructii si instalati-ile aferente acestora Terasamente, sistematizare pe verticaia si amenajari exterioare, RezistentaArhnectura 0, RA REPARATll ACOPERIS 2Î;; RFRREEpPAAR#i,", NÎşE;Rj%âEE ; Î ±;âî 2271NR NR , ,93 227NCS NSC 0, lnstalatii 2271 DI DEMONTARE ELEMENTE INSTALATll lnterioare TOTAL I 42 JTOŢAL Procurare 43 Utilaie, echipamente tehnologice si functionale care necesita montajutilajeechipamentetehnologicesifunctionalecarenuneces-itamontai si echipamente cle transport Dotarl ,19Monta'uttlaiesiechipamentetehnologice 46 Active necorporale 0, 00 Tol.AL lll 0, Probe tehnologice si teste TOTAL IV TOTAL VALOARE (excl usiv lva) Taxa pe vak)area adaiigata TOTAL VALOARE (incliisiv lva) 0,00 0,00,000 0,00 1, ` ,88 1, ,07 Elaborator, SC ARtilTECT MAGDA SRL. ----i-:-:--

7 FORMULAR F2 0biectiv : REABILITARE CLADIRE CENTRU DE SANATATE -M VITEAZU Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte OBIECT 2. RETELE EXTERIOARE EDILITARE Nr.cap./subcap. idevizpe-obîect Cheltuieli pe catogoria de lucraii Val?ea]rea I C OnTerasamente structii si siinstalatiile aferente acestora stematizare pe verticala si amenajan exterioare ,97 ÎÎ;Îg îl;ăe'!îepeîîîî:â5îpaa%tr NET Î!Î',â± 4_ Rezistenu,,8 Arhitectura 'nstalatii4141lnstalatiî elec`rice lnstalat lnstalat i sanitare temice TOTAL 1MontajiitHaje si ecmpamente tehnologicetotal11 ProcurareUtilaje,ecmpamente tehnologice si fiinctionale care necesita montaj Utilaje echipa mente tehnologice sl functionale care nu necesita montai si echipamente e ransp Dot3riActive necorporale 0,000,00 0, ' Î 0,001 16_000,00dtonooO 0,00 62 TOTAL 11' Probe tehnologice si teste TOTAL IV TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)Taxapevaloareaadaugata ,00 0, ,52 TOTAL VALOARE (inclusiv TVA) ,49 Elaborator. ` SC ARHITECT MAGDA SRL,

8 FORMULAR F2 0biectiv : REABILITARE CLADIRE CENŢRU DE SANATATE -M VITEAZU Centralizatorul cheltuielllor pe categorii de lucrari, pe obiecte OBIECT 3: INSTALATII INTERIOARE Nr.cap./subcap. devizpedbiect Cheltuieli pe catogotia de lucrari Val?eaîrea Cons ruc t ii si insterasamentesistemat t" ` talatjîleaferenteacestora izare pe verticala si amena]ari extenoare ,02 0,00Rezistentao,ooArhitectura lnstalati4141 nstalatiielectrice(2273cs2273ds2273ie) , lnstalatii sanita TOTALMonta` nstalatii termic:tt î%i,2273i şi 3 âîii;î ,021utilaeslechipamentetehnologice 4.2 TOTAÎ j 0,00Procurare Utilaje, echipautila eechipamentemente h 1. fu ctonale care necesita montaj ,00 ::h::l:g:= S`i tu:ct:onale care nu necesita mongi si echipamente de transpon 0, :t,?3 ne..,p.ra,. TOTAL lll ,00 Probe tehnologice si teste %,g3 o,oototaliv TOTAL VALOATaevaloa axptotal VALOAmRaEatd%â:uas±WA, ;, o5. 563,43 RE (inclusiv TVA) ,45 Elaborator. SC ARHITECT MAGDA SRL

9 FORMULAR F2 0blectlv : REABIUŢARE CLADIRE CENTRU DE SANAŢATE -M VITEAZU Centralizatorul cheltuielilor pe categorll de lucrari, pe oblecte OBIECT 4 DEZAFECTARI RETELE Nr.cap./subcap.devlzpeobioct Cheltuleli pe catogoria do lucrari Val:oa,rea 1 Ţ-`` --` `_`_`.... _i ,1 C onsru iisitrasamente t c`'. siginstaiatiile aferenteacestora e2274dc DEZAF temaec1' DE DEZAFECT2274DTDEZAFECT ÎtiîîeEâ:#Îîcih± s' amenajar' e"r'o" :Î iiî ;Î 4.2 lnsta'ati4141 nstalatii electrice 0, ,1,4,3 nstalatlnsta'atj Îea=%ree ( W25Î' TOTALMonta+ 1utila.e si echipamer`te tehnologice ''TOŢAL1' 0,00 Procurare,. f c`ionaio c re necesita rnontsj ' ,662 Utilaie, echipamenteutjlaeechipamente '. =:::l:g= S'i f::coonal%are nu necesits montawchpamente db transpon. 0,00% :,%r:nemporale J" TOTALProbe TOTAL IV TOTALVALOATaxapovaloa RE (exclusiv TVA)reaadaugata TOTAL VALOAR E (inclusiv TVA) 0,00' tehnologice iteste 0, , ,38 i ,03 SC ARHITECT MAGDA Â]3mTECŢ a'-- magda.,g.

10 I I I I c, 8 to 8SOD C,ş 8_S 8:r` 8c,? c,+og? C,ş 88r` ?+ C,SS Î0ă5 EşÎ \ \,`6:!ÎT\( Î`iiş a 8ş 80 8u)Cu 8Ş; 8Î 88şŞ 88? 8-&r` 8E C,ş C, 8şq i S aj c N CV- I I I ă jî E Î Î â E 8 gî Î! E â E Î_ÎJ00gţE08 EJ=9 Îă =Î eeia-\- 5 5EE 0gÎÎ ş ă=c>!tl8%îî,şşe =E%aÎ*E0,îÎ,eE! ăi#îoeîîîîiiiiîî Î=0işEt'J:ÎÎ iiîî i83ă ÎşEiiÎ îăîe 0Eăî ÎÎ Î Î= = Îo ggîî, ÎÎ Î.!a)Î,eÎ!5ÎEşEÎi Î 1, \ta. L ± \ \ F F \+ \ \ I \=

11 J-`

12

13 LziE

14

15 ' :'.':,....,../. OL86 a, go,r\t 0 Cr L /

16 Proiectant S C. INSTAL VEST S R L SPECIFICA"A TEHNICA (FISA TEHNICA) NR.. Ne`workvideo Rocorder pemru camere \P 160M rnbound bandwid`h :şn,â,d ;F.,PveG2ArF ufhuon,soastoap.nî;n2%::%ât3ă:f,,8t8 11 Por( USB Port US8 3 0!oPo mn)8: L=!;9:b:\..i:'iru'(şsP5?3h.U&5P2 meji Owmam.hmenu""""ia ooţ::#t,:,,:,:bcgoşt%:8opp:,g:#m.e,xî;c,âw55{ 2 am gerantie APHIŢECŢ. MABDA_ Proiectant S C INSTAL VEST S.R,L SPEciFICATIATEHNICA(FlşATEHNICA)NF`.Î b nnen de samnu. d la d.`a pun r\l in functiune-in baza unui proces vorbal servlce po.(-oarmti. 115ia pieselor cu uzum mpida, pretul si duraia normala de viab e aceş`ote \,\ J9!t'_ 4,05 \/. FormularF5 `..---voiu,, 1SATEHNicA)NR.)C.m.r.vid.oinbrlor Proiectanl' S c instaive.ştsrl. `S`Î.±\?;gFicA"fEHNICA(Uulalul,.chiDamemul\.hnolooi N' Crl Speclnca(u l.hnic4 impuse pnn Ce\.iul do serani `.:..:..`.:....`.:..`.`.`.`3a,C'n' d Pn*ucaior Cam.ra lp 4MP, microbn lncorpora\, lentila 3.6mn`, PoE,, SrT\an lr 50M, rero!u mf EXIR` dar sl m)cfofon incorpotat p.n`ru inr.gis(rsre aiid`o S.nzor la. 4 Meoopix.l CMO S r.za\utte d. p n.1. 4 meoap}x.li alimen(ere PoE Si.liment.r. cla6.c 12V DOME Obleciiv 2 8 mm lr 50 m 'n hnctrid imeo]ne utite WDR Si 30DNR. de`oc(ie le misc.re 2 Şg#Lc±a#ru.,rm:ouŢ:::t:"cno,:d#3;,,=n:â:oucai,nj?.mexploa'a \

17 1 Parernetni letinici si func`ionali' 19' ricule(on Fata / Spate Clasa de pro`ectio lp20 -Echip8` si tunc\ior`al. 16 porluri conexiuni. pschpanol. mediaconverler.swl`ch 16 por(urltensiu"3 de in`rare AC ICOV -240V 50 / 60HZ Consum de energie< 150W (lnciude PoE) Temporaiura cle Oi)erare-i o t - 5o C Tempera(ura de depozitare40 t - 85 C Umicl(`a\o do oporares% -9S% ( fiără condens) OLmensiiine (W. D. HP94mm.180rnm. 44mm, plecero pe cupru,cablu i)rize RJ45 cat 6 si specriica\ii de por(oman`a si condkii privind siguran\a in exploa\are Prodiicatorul trebiiie sa prez\me cermca(e de celitate Condi(u privind comormi(a`ea cu standardele relevante. -act cle omologffe sau agngor -produşul se livreaza sl Şe reoeptioneaza la benericiar `,L-L Com3itîi ae garantle si Postgarantle, -`etmen de garart`ie de la da`a punerii in functiunein baza ur`ul proces vert)al se~lce post arsn(le `-:. -:.. -' :-`-.- +<`..`: Ţ-. `j.` iniocmn Co MAGDA '{` ngpeu,cr,stm \\ j:;şn,:,:fa,,,:şsî FomularF5 \ 4,L.\1 / I Pro"nt sc INSTAIVESTS R L ``*ge±'' 1 SPECIFICATIA TEHMCA (FISAŢEHNICA) NR. 7 Utilaiu(, echidamen`ul O!hnolooic. UPS Nr Crt Specirica`ii `ehnlco impuse prin Caietul de Sarcini...`..``... ` ``.... :` `..-,deşa,clr'l Prcducator 1 Paramem tehnici si fur`c(ionali' Capaci(ato pu`efe 2000VA Voltaj nomhal outpia 230 V Distorsiuni Vc)l(ai nc)m )nal +/- 10% Frecvonta ouipul SO - 6o ± i % Frecvon inpu` Hz ± 5% llmp modiu de incarcare 4-6 ore par`a ld 80% din capaci(ate Protoc(ie \a gupra(ensiure DC 0a Timp mediu de functionaîe 10 minuto -50% incarcare Panou do con`roi Dispiay lcd ilumna( Şpecrtica`ii ae pertomanta si conditli prwir\a 5iguranta m exploatare - Producatorul (rebuio ss prezinte cer(mcate de cali`ate onaitii prmnd conformitatea cu stmaardehb relevsnte -act de omologare sau aoree{o prodi/siil ge livroaza Si se recop`ionoaza la beti.ficiar Cor\ditli Oo garantio i postoarantie, -temen de oarantie de la data punefii in functiuse.in baza unui proces verbal - Servlce pos` aran(to Alte cordi(ii cu carect r tennici maniiai de ut"zare ir` iimba rcmana 'r'tocm''. hg Paul CRISTEA oo` A3#:T5f Ţ Ş.R.L. \ J0t/'174/05

18 MEMORIU TEHNIC INSTALATll ELECTRICE Proiectul stabileste solutiile tehnice si conditiile de realizare a instalatii]or electrice interioare pentru obiectivul REABILITARE CLADIRE CENTRU DE SANATATE beneficiar MUNICIPIUL SEBES prin S.P.A.P. Categoria de imporianta a constructiei -C; 1 Clasa de importanta a constructiei -111; Gradul de rezistenta la foc, conform Normativ P188/99-11 Documentatia a fost intocmita pe baza cerintelor temei de proiectare, precum si pe prevederile normativelor tehnice si standardelor in vigoare. De asemenea s-au luat in considerare indicatiile scenariului de securitate la incendiu intocmit prin grija beneficiarului. Principalele normative si standarde luate in considerare sunt urmatoare[e: I 7/2011 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor; NP Normativ pentru proiectarea si executia sistemelor de iluminat artificial din cladiri; NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice; Normativ P 118/ Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a 11- a -lnstalaţii de stingere modificat cu ORDIN 6026 din 25/10/2018 ; SR EN 54 -Sisteme de detectare si de alarma la incendiu; I P118 Normativ de siguranta la foc a constructiilor; Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; OMAl 163/2007 -Norme generale de aparare impotriva incendiilor; Legea 10/1995 Legea privind calitatea in constructie (modificata prin legea 123/2007); C56: Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si a înstalatiilor aferente; 1 Legea 453/2001 privind autorizarea executarii constructiilor; HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca Nr. 319/2006; HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile; - PE 932 Regulament de furnizare si utilizare a energiei electrice; PE116 Normativ privind masuratorile si verificarile la echipamentele si instalatiil`e electrice; i C300:1994 -Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora 1 Legea 319/2006 a sigurantei si sanatatii in munca L NSSM Norme specifice de securitate a muncii la utilizarea energiei electrice in medii normale; L SR :1997 -lluminatul artificial. Conditii specifice pentru iluminatul in cladiri Civile 1 SR :1997 -lluminatul ahificial. Conditii tehnice pentru iluminatul interior si din incintele ansamblurilor de cladiri i SR :1997 -lluminatul artificial. Conditii pentru iluminatul spatiilor de lucru - SR EN :2001 -Corpuri de iluminat Pe tot Parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a instalatiilor proiectate se va urmari respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative mentionate. Lista de mai sus nu este limitativa si va fi completata cu restul prevederilor legale in domeniu, aflate in vigoare la momentul respectiv.

19 Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului lucrarii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare normala, intretinere curenta si reparatii (dupa receptionarea lucrarilor si a punerii in functiune). Alimentarea cu energie electrică se va face în conformitate cu Avizul tehnic de racordare emis de Furnizorul de electricitate. Conform Normativului art , solutia de racordare la reteaua de distributie publica se stabileste de catre furnizorul de energie electrica sau alti consultanti de specialitate atestati in conditiile legii, in consecinta prezentarea solutiei de alimentare nu face obiectul acestui proiect. Pentru deservirea receptoarelor electrice s-a prevazut alimentarea dintr-un tablou electric denumit in proiect TEG amplasat la paner si care alimenteaza consumatorii din spatiile comune ale cladirii. Cabinetele medicale individuale se alimenteaza separat din firida FDCP propusa si vor fi contorizate individual.teg se alimenteaza separat iar costul energiei de pe acest tablou se va inregistra pe contorul din BMPT propus. Din tabloul TEG se vor alimenta iluminatul de securitate din cladire,instalatia ldsal respectiv, echipamentul de control si semnalizare la incendiu.aceste circuite se vor alimenta inaintea intreru patorului general. nstalatia e ectrica interioara este dimensionata pentru urmatoarele caracteristici: Tensiune nominala M; Pi [kw] Pa [kw] Frecventa nominala [Hz TG 230/400 V; 50 Hz Cablurile de alimentare montate in exterior se vor poza in sant, cu adancimea minima de 0.7 m, pe pat de nisip de 10 cm grosime acoperite apoi cu straturi succesive de pamant batatorit cu maiul de mana. Pe tot traseul acestora se va ingloba in straturile de pamant doua randuri de folie de avertizare. Priza de pământ a instalaţiei electrice, este compusă din platbanda Olzn 40 x 4 mm şi electrozi cruce 50 x 50 mm,1 = 1,50 m îngropaţi În pământ În poziţie vehicală, astfel Încât panea superioara a acestora să fie la minim 0,50 m sub nivelul terenului. Rezistenta de dispersie a prizei de pământ artificiale nu trebuie să depăşească valoarea de 1 Q. Răspunderea privitoare la respectarea legislaţiei în vigoare revine în Întregime executantului lucrării În perioada de realizare a investiţiei şi beneficiarului pe perioada de exploatare normală, Întreţinere curentă şi reparaţii (după recepţionarea lucrărilor şi a punerii În funcţiune). jos. Pozarea caburilor subterane se va face cu respectarea distantelor din tabelul de mai

20 Distanţa minimă (m) Denumirea reţelei, construcţiilor sau obiectelor în plan orizontal în plan vertical Observaţii (apropîeri) (intersecţii) *) La adâncimi peste 1,5 m distanţa Apă şi canalizare 0,5') minimă este de 0,6 m. Temice cu apă fierbinte Distanţele se măsoară până la marginea canalului termic. Ele pot fi reduse cu 50% cu măsuri de protecţie termcă a cablului (de ex. prin montarea În tub la intersec!ii sau prin reducerea Încărcării În sftuaţii de apropieri). *) Distanţa poate fi redusă până la Conducte, canale Lichide combustibile 0,25 m, în cazul protejării cablului În tuburi pe toată lungimea intersecţiei plus câte 0,5 m pe fiecare parte. *) În cazul protejării cablurilor în tuburi, distanţa se măreşte la: - 1,5 m, În cazul conductelor de gaze pentru presiune joasă, intermediară sau redusă; -2 m, În cazul conductelor de gaze pentu presiune medie. 0,25w) **) De regulă, conducta de gaze deasupra. În caz contrar, fie conducta, fie ffiblul (de regulă, ultima instalaţie care se pozează) se introduce În tub de protec!ie pe o lungime de 0,8 m de fiecare parte a intersecţiei. Tubul va fi prevăzut la capete cu răsuflători confom nomativului 16. Unghiul minim de traversare 6o. Fundaţii de clădiri Cu conduia verificării stabilităţii construcţiei Arbori (axul acestora) Se admite reducerea distanţei cu condiţia protejării cabliirilor În tuburi.

21 Distanţa se măsoană de la marginea stâlpului sau fundaţiei. Distanţele se măsoară de la conductorul extrem al LEA (proiecţia pe orizontală). Pentru cablurile de comandă-control şi de telemecanică, precum şi pentru adoptarea unor distanţe mai reduse se vor face calcule de influenţă. H) cabiuriie se Şină de tramvai (cea mai apropiată) *) Se admite reducerea până la 1 m În cazul cablurilor cu Înveliş din PVC sau pozate În tuburi. montează în tuburi de protecţie: unghi minim de traversare 6oo (recomandat ). Căi ferate neelectrififfite Uzinale *) Unghi minim de traversare 75. Cablurile vor fi protejate în tuburi până la limita zonei de expropriere, dar minimum 2 m de la şina extremă. *)Cu măsuri de protecţie pentru cabluri Căi ferate electrificate SNCFR 10') *)Se admite reducerea până la 3 m pe bază de calcul, cu măsuri de protecţie pentru cablu şi cu aprobarea organelor SNCFR. ldem, dar minim 3 m. - Traversarea la 1 0 m de ace sau ffiblu de întoarcere '`.' -1,4 m -tub izolat (PVC, beton etc.) - 3 m - tub metalic

22 [ihst.a.iââi! i6ţţftsth.tsşire. Pentru obiectivul analizat au fost tratate urmatoarele tipuri de instalatii electrice: lnstalatie interioara de iluminat general; lnstalatie interioara de iluminat de siguranta de securitate; Instalatie interioara de prize de uz general; 1 lnstalatie interioara de putere; i lnstalatie electrica de protectie impotriva socurilor electrice; lnstalatie lnterioara de iluminat general. Sistemul de iluminat proiectat indeplineste conditiile impuse de normele in vigoare (NP 061/02) in ceea ce priveste valoarea nivelului iluminarii mentinute Em [lx], astfel incat sa se asigure o buna vizibilitate a sarcinilor vizuale specifice activitatii in conditii de confort vizual. Valorile nivelurilor iluminarii medii normate pentru incaperile obiectivului sunt prezentate in tabelul de mai jos: lncapere Em (lx) Cabinete 300 Holuri, corîdoare 100 Sali de tratament 300 Bai si toalete 150

23 S P atii de de ozitare Camera tehnicalluminatdesecuritate pentru evacuare ln general 10% dinniveluldeiluminare lluminat de securitate impotriva panicii 10% din nivelul deiluminarenormatdarnumaimicde20lx 20% din nivelul deiluminarenormat \lluminatdesecuritatepentrucontinuarealucrulu lluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu nu se normeaza Corpurile pentru iluminatul general au fost alese in concordanta cu cerintele arhitecturale si de design. Acestea pot fi inlocuite la solicitarea beneficiarului si a arhitectului cu alte corpuri de iluminat, respectandu-se gradul de protectie impus de tipul de incapere si puterea electrica instalata pe circuitul de lumina. Circuitele de lumina proiectate se vor realiza cu cablu N2XH (3,4,5 )xl,5 mm2 cu intarziere marita la propagarea flacarn conform SR EN , categoria C, temperatura maxima a conductorului in funcţionare normala 70 C montat in tub de protectie ignifug din PVC mm.distributia la consumatori se va face cu cabluri pozate in jgheab metalic pe structura cladirii si structura tavanului fals. Tuburile de protectie in care au fost montate cablurhe se vor monta ingropat in elementele de constructie(pereti,plansee,sape)simascatdeasupraelementelordefinisaj(tavaneflase). Pentru conectare se vor folosi aparate, montate ingropat, la o inaltime de 1,20 m de la pardoseala la muchia inferioara, grad de protectie mim lp20, avand curentul nominal de minim 10A. ln tablourile electrice, pentru protectia circuitelor de lumina se vor prevedea intrerupatoare automate P+N de 10 A, 6 ka, 30 ma, curba de protectie C, 30 ma. Tipul aparatelor de comutare, in ceea ce privesc cerintele arhitecturale si de design vor fi Stabilite in conformitate cu cerintele beneficiarului si ale arhitectului, respectandu-se caracteristicile electrice impuse prin proiect si gradul de protectie. Caracteristicile corpurilor de iluminat vor fi citite pe planurile de instalatii si in Caietul de sarcini. lnstalatie interioara de iluminat de siguranta de securitate. Conform indicatiilor Normativului , art , , , , se Va Prevedea instalatie electrica pentru iluminatul de securitate pentru continuarea lucrului, Pentru evacuare si interventie.

24 Pentru marcarea iesirilor din încaperi, a traseului sj a iesirilor cailor de evacuare se folosesc aparate de iluminat tip "indicator luminos" (STAS 297/2). Ele se amplaseaza astfel Încat sa indice traseul de urmat În caz de pericol.ln prezent exista corpuri de iluminat de siguranta pentru evacuare cre se vor suplimenta conform plansei anexate.pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, marcarea iesirilor din incaperi, a traseului si a iesirilor cailor de evacuare, se folosesc corpuri de iluminat tip.`indicator luminos" (STAS 297/2), min. lp40, autonomie 3 h, sursa LED 2 W. Ele se amplaseaza astfel incat sa indice traseul de urmat in caz de pericol. Corpurile de iluminat de evacuare trebuie sa respecte SR-EN si tipurile de marcaj stabilite prin HG971/2006,SR ISO 3864L1(simboluri grafice) si SR EN 1838 privind distantele si nivelul de iluminare conform 17/2011 art lluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului va respecta prevederile normativului 17/2011. Acesta se prevede in camera ECS si va fi destinat asigurarii unei iluminari minim impuse conform P118-3 Ari Iitera b). Acesta va ramane in functiune minim 3h de la caderea tensiunii de retea prin intermediul unui kit de emergenta inclus in acesta. lluminatul de siguranta pentru interventie se prevede in spatiile tehnice si va fi realizat prin corpuri de iluminat cu kit de emergenta, asigurand o autonomie minima de 3h de la caderea tensiunii din retea. Alimentarea ECS (Echipamentului de control si semnalizare - centrala de detectie incendiu), se va realiza printr-un circuit separat in amonte de intreruptorul general al tabloului general TG. Se va folosi cablu rezistent la foc 90 min. lnstalatie interioara de prize de uz general. Tipul constructiv al aparatelor de priza, respectiv gradul de protectie va fi in concordanta cu categoria de influente externe ale incaperilor in care sunt montate. Apratele de prize prevazute sunt de tip modular, bipolare, cu contact de protectie,16 A, IP20, de uz general, alimentate cu energie electrica conform indicatiilor de pe planurile desenate. Prizele se vor monta aparent la inaltimi ale cotelor inferioare evidentiate pe planuri, fixate dupa caz in doza si rama de fixare pentru zidarie sau doza si rama de fixare pentru doze speciale de pardoseala. Avand in vedere ca la data realizarii proiectului nu a existat o propunere de mobilare si echipare a birourilor, instalatia de prize s-a proiectat cat mai flexibil din punct de vedere a exploatarii, conform cerintelor beneficiarului, urmand ca inainte de punerea in opera a lucrarii prin grija beneficiarului, pozitia acestora sa fie stabilita definitiv, functie de cerintele impuse in exploatare, fara a modifica numarul de aparate de pe un circuit sau tipul acestora. Toate modificarile vor fi aduse la cunostinta proiectantului, inainte de punerea in opera, acesta neasumandu-si nici o raspundere privind calitatea instalatiei de prize de uz general, in caz contrar. ln tablourile electrice, pentru protectia circuitelor de priza se vor prevedea intrerupatoare automate cu protectie diferentiala P+N de 16 A, 30 ma,10 ka curba de protectie C. Circuitele de prize proiectate se vor realiza cu cablu N2XH 3x2,5 mm2 cu intarziere marita la Propagarea flacarii conform SR EN , categoria C, temperatura maxima a Conductorului in funcţionare normala 70 C montat in tub de protectie ignifug din PVC 20 mm. Tuburile de protectie in care au fost montate cablurile se vor monta ingropat in elementele de Construcite (pereti, plansee, sape) si mascat deasupra elementelor de finisaj (tavane flase).

25 lnstalatie interioara de putere. lnstalatia interioara de putere cuprinde alimentare cu energie electrica a tablourilor secundare de distributie, a echipamentelor celorlalte tipuri de instalatii (climatizare, ventilatii etc.). Alimentarea tablourilor electrice secundare de distributie se va realiza cu cablu N2XH cu intarziere marita la propagarea flacarii conform SR EN , categoria C, temperatura maxima a conductorului in funcţionare normala 70 C, montat in tuburi de protectie ignifuge, avand sectiuni conforme cu cele de pe schemele monofilare. Alimentare cu energie electrica a echipamentelor celorlalte tipuri de instalatii se va realiza pana in punctele de racord ale echipamentelor, racordarea directa la echipament sau la tabloul de control si automatizare furnizat impreuna cu acesta urmand a se face de catre furnizorul de tehnologie prin grija beneficiarului, proiectantul neasumandu-si nici o responsabilitate la aceasta etapa. Alimentarea se va realiza cu cablu N2XH cu intarziere marita la propagarea flacarii conform SR EN , categoria C, temperatura maxima a conductorului in funcţionare nomala 70 C, montat in tuburi de protectie ignifuge, avand sectiuni conforme cu cele de pe schemele monofilare. ln tabloul electric, pentru protectia circuitelor de putere se vor prevedea intrerupatoare automate conform schemelor monofilare anexate. lnstalatie electrica de protectie impotriva socurilor electrice Protectia la defect (impotriva atingerilor indirecte) se va realiza prin intreruperea automata a alimentarii cu energie electrica. Reteaua de distributie interioara se va realiza dupa schema de tip TN-S, in care conductorul de protectie distrîbuit este utilizat pentru intreaga schema, pana la ultimul punct de consum. Barele PE a tablourilor electrice vor fi legate la priza de pamant, prin intermediul conductorului de protectie PE. Priza de pamant ahificiala va fi alcatuita din electrozi verticali tip cruce 50x50xl500 mm Si electrozi orizontali din banda 01 Zn 40x4 sudati la capetele electrozilor verticali. Electrozii vor fi ingropati la o adancime a capatului superior de 500 mm fata de nivelul solului si la o distanta de 1 m fata de cladire. Se va verifica rezistenta de dispersie a prizei de pamant propusa care nu poate depasi valoarea de 1 Q. Daca aceasta valoare nu este respectata se va imbunatati rezistenta de dispersie a prizei de pamant existente, prin adaugare de electrozi suplimentari, prin grija beneficiarului. Protectia de baza (contra atingerilor directe) se asigura prin utilizarea de materiale si echipamente corespunzatoare categoriei de influente externe, conductoare izolate, cabluri, tuburi de protectie, carcase, tablouri de distributie avand partile active izolate (protectie completa). Ca masura tehnica suplimentara se utilizeaza protectia cu dispozitive de curent diferential rezidual (DDR), 30mA.

26 lnstalatie de curenti slabi a. lnstalatie de voce-date. Posturile in care au fost prevazute prize de internet au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul. Se vor prevedea prize de date RJ45 cal 6, de tip modular, amplasate confom planurilor, amplasate pe pereti. Pentru transmiterea datelor se va utiliza cablu UTP cat.6 Gigabyte montat in tub de protectie ignifug din PVC. Cablarea se va realiza independent pentru fiecare priza de date pana la RACKul de la parter. Legatura intre RACKuri din cadrul obiectivului se va real:iza prin cablu cu fibra optica unwersal, fara halogenuri, cu protectie UV, protectie rozatoare, 6 fibre.echiparea RACKurik)r cu echipamente de distributie semnal (switch, pach pannel) si elemente de conversie se va realiza prin grija beneficiarului, in confomitate cu necesitatile activitatii desfasurate in cadrul institutiei, prezenta documentatie neavand ca si obiect aceasta etapa. Se vor prevedea doua cabluri cu fibra optica de la incaperea serverului pana la subsol in spatiul tehnic denumft S25. b. lnstalatie de sudraveahere video. Echipamentele pentru instalatia video de supraveghere si cea de antiefractie vor fi amplasate intro incapere c" destinatie specifica smata la parter. Aceasta este amplasata cât mai aproape de centrul de greutate al retelei respetive si i sa asourat un grad de securitate corespunzător. AHimentare cu energie a echipamentek)r se va realiza din tabk)ul electric TEG. Camerele video pentru exterior vor avea grad de protectie minim lp66. Sistemul de supraveghere video este alcatuit dintr unitate de inregistrare NVR 16 canale, unitate de monftorizare LCD 17" si sursa de alimentare. Cabkarea pana La camerele video se va realiza cu cablu FTP CAT 6 montat in tub de protectie mifug din PVC 20 mm. Sistemul ales este unul de tip d ftal la care camerele sunt alimentate cu tehnologia PoE şi care are următoarele cx)mponente: Camere video lp NVR pentru camere lp lnstalaţia antkgfracţie va deservi spatiile de la parterul cladirii si ariik3 comure ale cladirii.aceasta se va compune din serkori de prezenţă amplasati perimetral În încăperile deservite la toate posibmăile de acces în Încăpere. Cablarea sistemului de antiefractie se va face cu cablu de securitate 6XO.22 SAU 4XO.22, montat in tub de protectie ignifug din PVC 20 mm.ambele sisteme vor fi puse in functiune de o firma specializata.

27 Formularul F3 0biectivul: REABILITARE CLADIRE CENTRU DE SANATATE - M VITEAZU Obiectul : CENTRU DE SANATATE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 2271RE REPARATII EXTERIOARE Catcgoria dc lucrari: 0620 Preturile sunt exprimate in RON = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN = A R T I C 0 L PU UTI VAlj UTI = PU TRA VAL TRA = = SPORMAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T AL = 001 CE15EI M GLAF,COPERTINA LAT 30-50,LUNG>2M CARTON BITUM KG 1. HIDROIZOI.ANT MASTERSEAL , CF06XA MP. 120 TENC.EXT.OBIS.MANUAL CU M 25-T VAR-CIM EXCL.SCHElj.DRISC.DIN GROS.LA CALCANE, INT. PODURI. SUBS. ETC _ Total= RPCE16BI MP. 550 STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF INCLINATE PESTE 40 GR MP. VATA MINERALA 80 KG/MC 100 MM CU FOLIE ALUMINIU Total= Total= RPCE16BI MP. 110 STRAT TERMOIZoljANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA PE SUPRAF INCI.INATE PESTE 40 GR MP. vata MINERALA SO KG/Mc 50 m4 CU FOLIE AI,UMINIU

28 2271RE pag _ _ _ 005 IZF10CI MP. 50 STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE ACOPER PLANSEE CU PLACI...SUPR VERT SAU INCL > 40% LIPIT MAST BITUM MP. AUSTROTHERM 30XPS-G/ MM CANT NETED CN06BI MP. 710 VOPSITORII DECORATIVE IN RELIEF,APLICATE IN 2 STRATURI,VOPSEA VINAROM,1 STRAT VOPSEA DECORATIVA Total= KG VOPSEA VINAROM ALBA V STAS KG 710 VOPSEA EFECT DECOR RELIEF SR A NTR 4741~ Total= C847AI MP. 71 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30, OM Total , 70 C)08 CG11BI MP. 50 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE IN 2 CulioRI CU DESEN Total= MP PLACI GRESIE NEGliAZURATE NETEDE GRI F 300X150X18 CI S Total RPC803A1 [ 1] M.C TURNAT BETON ARMAT IN DIAFRAGME SI PLANSEE, RAMPE DE SCARA SI PODESTE Tc,tal

29 2271RE pag M.C BETON C 18/22.5 (830C)) T3/ ,00 6 Total= CL20BI KG 130 MONTAREA CONFECTIILOR METALICE APARENTE: BAljusTRAZI GRILE, CHEPENG, OPRITORI, GRATARE KG 130 STILP METALIC PENTRU F XAT IMPRE"UIRI INcljusIV PIESE FIXARE , CH04AI MINA CURENTA DIN LEMN M PERVAZURI BAGHETE PENTRU USI CHERESTEA RASINOASE 82/19 " RPCXP05 KG 60 DEMONTARE CONFECTII METALICE ORICE TIP CU SAU FARA RECUPERARE. 013 TBA01A15 TONA TRANSPORTUL RUTIER AI. MATERIALEljoR, SEMIFABRICATEI,OR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM. Cheltuieli directe din articole: C) GREUTATE MATERIAI,E MANOPERA UTIljAJ TRANSPORT TOTAL Din care: Valoare aferenta`utilaje termice = Valoare aferenta utilaje ej.ectrice = Detaliere transporturi: -Articole TRA Alte cheltuieli directe: -Contributie asiguratc>rie pentru munca 0, ( * * 0) * =

30 2271RE pag 4 _ _- -_ Total cheltuieli directe: GREUTATE MATERIALE MANOPERA C) Cheltuieli indirecte: * = Profit: * = UTILAJ TRANSPORT TOTAL TOTAL GENERAL DEVIZ: TVA * 19.0% = TOTAL cu TVA PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT) DEVI Z I ER.` -,

31 227lRA pag 5 -_-_-_-_=-_-=_`-.. -.,.-.-.._=------===============================:= ` _- -_- Formularul F3 0biectivul: REABILITARE CLADIRE CENTRU DE SANATATE - M VITEAZU Obiectul: CENTRU DE SANATATE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 2271RA REPABATII ACOPERIS Categoria de lucrari: 0620 Preturile sunt exprimate in RON = NR. SIMBOI, ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN = A R T I C 0 1, PU UTI VAI. UTI = PU TRA VAL TRA = = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L = 001 RPCT26BI MP. 550 DESFACEREA INVELITORIljoR DIN OI.ANE TIGljE SoljzI SAU PROFIljATE PE SIPCI INCL DESF. SIPCILOR DOLIILO 002 RPCT25AI MP. 480 DESFACEREA SARPANTEljoR DIN LEMN SI A ELEMENTELOR COMPONENTE A ASTER. DIN SCIND.SAU PFL LA CONS.OB RPCHOSXB MP. 480 ASTEREALA INVELITORII DIN SCAND. RASIN.CU GR.=24 "EX.PE S.>25 MP.CU SC.FAliTUITE SI GELUITE- CTII M.C SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA C GR=24MM L=3,00M S KG CUIE CU CAP CONIC TIP A1 5 X120 0L37 S C)O 6 Total= CE19CI M OC) STREASINA SIMLA CAPRIORI APARENTI ASTERIAliA FALTUITA GELUITA PE 0 PARTE M.C SCANDURA RASINOASE LUNGA TIVITA CLASA D GR=18MM L=3,00M S Total= 110

32 2271RA pag L RPCR39DI MP. 100 VOPSITUL LEMNARIEI EXTERIOARE GELUITE CU CARBOLINEUM IN TREI STRATURI Total C) CNO9A1 [ 1] MP. 480 VOPSIREA LEMNARIEI CU VOPSEA IGNIFUGA LA INTERIOR , API.ICATA PE LEMN, PAL SI PFI, DUR SAU POROS, EXECUTATA MANUAL IZF10F1 [ 1] MP. 480 STRAT TERMOIZOL.LA TERASE.ETC.CU PLACI VATA MINERAI.A SUPR.ORIZ.LIPIT MASTIC 8ITUM Total= MP. VATA MINEBALA so KG/MC ioo m4 CU FOLIE ALUMINIU Total CE05AI MP INVELITORI DIN TABLA ZINCATA PROFILATA ONDUL SAU CUTATA FIXATE CU SURUBURI AUTOFILETANTE Total= MP. PANOU CUTAT ZINCAT NTR.981 X 750X2000 0L34-1N Total= RPC105A1 [ 2] M DEMONTARE ELEM DE ACOPERIS JGHEABURI, BURLANE, GLAFURI, SORTURI, PAZII ETC CE13CI M JGHEABURI TABljA ZINCATA O, 5MM GROS SEMI 1C) ROTUNDE D=15CM UZINATE OC) CE14AI M BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE O,5MM CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU D= 15, 4CM

33 2271RA pag TBA01A15 TONA 40 C).00 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 15 KM Cheltuieli directe din articole: GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL ,53 Din care: Valoare aferenta utilaje termice = Valoare aferenta utilaje electrice = Detaliere transporturi : -Articole TRA 3 00 Alte cheltuieli directe: -Contributie asiguratorie pentru munca ( * * 0) * = 1131.OC) Total cheltuieli directe: GREUTATE MATERIALE MANOPERA Cheltuieli indirecte : Prof it : * = * = UTILAJ TRANSPORT TOTAL C)O TOTAli GENERAL DEVIZ: TVA * 19.0% = TOTAli cu TVA PROIECTANT CONTRACTANT (OFERTANT) DEVIZIER

34 2271Rl pag 8 Formularul F3 0biectivul: REABILITARE CLADIRE CENTRU DE SANATATE - M VITEAZU Obiectul : CENTRU DE SANATATE Lista cu cantitatile de lucrari Deviz oferta 2271RI REPARATII INTERIOARE Categoria de lucrari: 0620 Preturile sunt exprimate in RON = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT = = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN = A R T I C 0 L PU UTI VAL UTI = PU TRA VAL TRA = = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L = 001 RPCE16AI MP STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA 2.97 MINERAljA PE SUPRAF ORIZONTALE SAU INCI]INATE SUB 40 GR 3 0 Total MP VATA MINERALA so KG/MC ioo m4 CU o.oo FOLIE ALUMINIU Total RPCE16BI MP STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA 5.37 MINERALA PE SUPRAF INCLINATE PESTE 40 GR Total= MP VATA MINERALA 80 KG/MC 100 MM CU FOLIE ALUMINIU Total= RPCT33AI MP DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN * 0 Total CK14A1 [ 2] MP. USI INTERIOARE DIN PVC Total RPCT34AI KG DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR METALICE * Total

35 2271Rl pag CK14A1 [ 3] KG USI METAlilcA ETANSA LA FOC 100 C) KG USA METAI,ICA ETANSA LA FOC UME RPCT03AI M.C DEMOI,AREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA CU MORTAR VAR+CIMENT VOLUM SUB 1,000 MC * RPCT02BI MP C) DEMOI,AREA PERETILOR DESPARTITORI 19.8C) 297,00 EXECUTATI DIN PljACI DIN BETON CELULAR * OO9 RPCG03B1 [ 1] M.C. 2, ZID DE CARAM PT UMPLERI DE GOLURI CU GROS =SAU>D812,5 CM DIN CARAM 240X115X13.8 CU M 25Z Total= CDOSEI M.C ZIDARIE DIN BCA IN PERETI DESPART.I.A CONSTR.H<35M,12,5CM GROS.NEARMATI,CU BL.GBN 50/650 IN VR Total= M.C MORTAR DE ZIDARIE M 100 NISIP S Total RPCJ75AI MP SPAljAREA MAN.A TENCUIELILOR SPEC.LA FATADE. 0 Tc>tal= RPCT11AI MP. 160 DESFACEREA TENCUIEI.II.OR LA TAVANE DE BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS DE CIMENT *

36 2271Rl pag RPCT10AI MP DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI * 0 Total RPCT29AI MP. 300 DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE RPCT20AI MP DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT 9.24 TURNATE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAICATE * RPCJ28AI MP REPARATII DE TENCUIEI.I INTERIOARE DRISCUITE LA TAVANE DIN BETON ARMAT MONOLIT SAU PREFABRICAT 9 1 Total= RPCJO9AI MP REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT. GRUND SI STR. VIZIB Total= RPCJ06BI MP REP.TENC.INT.LA PERETI DIN PLACI DE STUFIT CU MORT.DE VAR 4-T CU ADAOS DE 100 KG IPSOS lja MC MOR Total= CF10A1 [ 1] MP GLET DE VAR APLICAT PE TENCUIELI 48.C) INTERIOARE DRISCUITE Total= 26293C) RPCROSAI MP ZUGRAVEI,I SUPER.CULORI APA PE TENC.VECHI <500 MP * 1 Total= KG VOPSEA VINAROM ALBA V STAS Total=