ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN OLT

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN OLT"

Transcriere

1 ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN OLT Bd. A.I. Cuza - Nr. 14 -SLATINA-Juţul Olt - Cod Tel : 024 / Fax : H O T R Â R E cu privire la: - înființareă post contractual înă statulă ă funcțiiă ală aparatului al ConsiliuluiăJuțeanăOlt;ă - aprobareănum răăposturi; - modificareaășiăcompletareaă organigrameiășiăaăstatuluiăăfuncțiiă ale aparatuluiă ă ă ală Consiliuluiă Juțeană Olt aprobate prină Hot râreaă Consiliuluiă Juțeană Oltă nr.31/ Avândăînăvere: - Expunerea motive nr.3148/ cu privire la Proiectulă ă hot râreă nr.314/ ; - Raportul nr.3150/ al Serviciului Resurse Umane și Managementul Unităților Sanitare din cadrul aparatului al Consiliului Juțean Olt; - Raportul nr.3506/ al Comisiei pentru muncă, protecţie socială, activităţi sportive şi agrement; - Raportul nr.3481/ al Comisiei pentru administrație publică, ă, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor omului și relații cu cetățenii; - Raportul nr.3472/ al Comisiei pentru studii economico - sociale, buget finanţe, integrare europeană, administrarea domeniului public şi privat al juţului; - Referatul nr.3053/ cu privire la necesitatea înființării unui post îngrijitor, nivel studii generale în cadrul Personalului Întreținere și Deservire Generală al Direcției Economice, Buget Finanțe a aparatului al Consiliului Juțean Olt; - Adreseleă Instituțieiă Prefectuluiă Juțulă Oltă nr / ă șiă nr / ,ă înregistrateă laă Consiliulă Juțeană Oltă subă nr.2.85/ ășiărespectiv,ănr.2601/ ; - preverileă art.iiiă alin.(1)ă dină Ordonanțaă ă Urgenț ă aă Guvernuluiă nr.63/2010ă pentruă modificareaă șiă completareaă Legiiă nr.273/2006ă privindă finanțeleă publiceă locale,ăprecumășiăpentruăstabilireaăunorăm suriăfinanciare,ăaprobată cu modificări și completări prin Legea nr.13/2011, cu modificările și completările ulterioare; - preverileă art.5ă dină Ordonanțaă ă Urgenț ă aă Guvernuluiă nr.0/2017ă privind uneleăm suriăfiscal-bugetare,ămodificareaășiăcompletareaăunorăacteănormativeășiă prorogarea unor termene; - preverileă art.104ă alin.(1)ă lit.a)ă șiă c),ă alin.(2)ă lit.a)ă șiă alin.(4)ă lit.a)ă dină Legeaă administrațieiăpubliceălocale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - preverileă Hot râriiă Consiliuluiă Juțeană Oltă nr.31/ ă cu privire la stabilire funcție publică prin modificarea calității unui post din statul funcții al aparatului al Consiliului Juțean Olt; aprobare organigramă și stat funcții pentru aparatul al Consiliului Juțean Olt, cu modificările și completările ulterioare,

2 Înătemeiulăart.1ăalin.(1),ălit.ăa)ășiăalin.(2), lit. c), art.7 alin.(1), art.8 coroborat cu art.45ăalin.(1)ășiăart.115ăalin.(1)ălit.c)ădinălegeaăadministrațieiăpubliceălocaleă nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIULăJUDEŢEANăOLTăadopt ăprezentaăhot râre: Art.1.ă Seă aprob ă înființareaă unui post contractuală ă execuție ă îngrijitor,ă nivelă studii G înă cadrulă Personaluluiă ă Întreținereă șiă Deservireă General,ă Direcțiaă Economic,ăBugetă FinanțeăaăaparatuluiăăăalăConsiliuluiăJuțeanăOlt. Art.2. Se aprob ă num rulă ă 153ă ă posturi, pentru aparatul al ConsiliuluiăJuțeanăOlt,ăcaăurmareăaăsupliment riiăacestuiaăcuăunăpost,ăastfelăcumăaă fost aprobat la art.1 din prezenta hot râre. Art.3.ăOrganigramaășiăstatulăăfuncțiiăale aparatului al Consiliului Juțeană Oltă aprobateă prină Hot râreaă Consiliuluiă Juțeană Oltă nr.31/ ,ă cu modificările și completările ulterioare, seă modific,ă seă completeaz ă șiă seă înlocuiescă cuă organigramaășiăstatulăăfuncțiiăînscriseăînăanexeleănr.1ășiănr.2ăcareăfac parteăintegrant ă din prezenta hot râre. Art.4.ăPrezentaăhot râreăseăaplic ăîncepândăcuădataăă ășiăseăcomunic :ă arhitectului șef al juțului, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor din cadrul aparatului al Consiliului Juțean Olt, în verea aducerii la înplinire, Consiliului Juțean Olt și Instituției Prefectului Juțul Olt. PREŞEDINTE, Marius OPRESCU CONTRASEMNEAZ, Secretarăalăjuțului Marinela-Elena ILIE Slatina Nr.53 A.L.A./A.L.A./2ex. Prezentaăhot râreăaăfost adoptat ăcuăunănum răă32 ăvoturiă pentru.

3 SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE SERVICIUL BUGET, IMPOZITE SI TAXE SERVICIUL URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI DISCIPLINA ÎN CONSTRUCŢII SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ, RELAŢII CU CONSILIILE LOCALE ŞI MONITORUL OFICIAL AL JUDEŢULUI BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN SERVICIUL ACHIZITII, LICITATII, CONTRACTARI ORGANIGRAMA APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT PREȘEDINTE, Marius OPRESCU Anexa nr.1 la HCJ OLT nr.53/ SPECIFICAŢIE TOTAL I FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLIC 3 II FUNC IIăSPECIFICE 1 III FUNCŢII PUBLICE TOTAL din care : 121 FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE + SECRETAR AL JUDETULUI FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 103 IV PERSONAL CONTRACTUAL din care FUNCTII DE CONDUCERE TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV ) CONSILIUL JUDEŢEAN OLT PREŞEDINTE VICEPREŞEDINTE 1 VICEPREŞEDINTE 1 SECRETAR AL JUDEŢULUI 1 DIRECTOR EXECUTIV 1 8 PERSONAL DE ÎNTREŢINERE ŞI 13 DESERVIRE GENERALĂ COMPARTIMENT ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI COMPARTIMENT INFORMATICA COMPARTIMENT ADMINISTRATIV COMPARTIMENT UNITATEA JUDEŢEAŢENĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE COMPARTIMENT AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT COMPARTIMENT UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR, COMPARTIMENT PROGRAME ŞI STRATEGII DE MEDIU SERVICIUL TEHNIC, INVESTITII SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALA SERVICIUL RESURSE UMANE ŞI MANAGEMENTUL UNITĂŢILOR SANITARE DIRECŢIA ECONOMICĂ, BUGET - FINANŢE 3 4 DIRECŢIA TEHNICĂ SI INVESTITII 20 3 DIRECTOR EXECUTIV 1 BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRATIV SERVICIUL ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI, UNITATEA JUDEŢEANĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂŢI PUBLICE ŞI AUTORITATEA JUDEŢEANĂ DE TRANSPORT SERVICIUL UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR, PROGRAME ŞI STRATEGII DE MEDIU Contrasemneaz, Șef SecretarăalăJuțului ServiciulăResurseăUmaneăşiăăăăăăă Marinela-Elena ILIE ManagementulăUnit ților Sanitare Angela NICOLAE SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS SERVICIUL RELAŢII PUBLICE, AUTORITATEA TERITORIALĂ DE ORDINE PUBLICĂ ŞI TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ CABINET PREŞEDINTE COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL CALITĂȚII ȘI CONTROL INTERN / MANAGERIAL ARHITECT ŞEF AL JUDEŢULUI 20 3 ADMINISTRATOR 1 PUBLIC AL JUDEŢULUI ARHITECT ŞEF

4 Înalțiăfuncționariă publici Clasa Grad profesional Nivelul studiilor Treaptaăăprofesional /ă grad Nivelul studiilor CONSILIULăJUDEŢEANăOLTăăăăăăăăăăăăăăăăăăă Anexa nr.2 la HCJ OLT nr.53/ STATăDEăFUNCŢII pentru personalul din cadrul aparatului ăalăconsiliuluiăjuțean Olt Nr. crt. NUMELE, PRENUMELE/ vacant temporar, vacant, dup ăcaz Structura Funcția mnitate public Funcțiaăpublic conducere execuție Funcția contractual conducere execuție Observații I. Funcțiiăă mnitateăpublic 1 Președinte 2 Vicepreședinte 3 Vicepreședinte II. Funcțiiăspecifice 4 Vacant Administrator public III. Secretar al Juțului 5 (vacant temporar) IV. Aparatul IV.1. Direcțiaăă Economic,ăBugetă - Finanțe Secretar al Juțului,ă Ocupat temporar ILIE Marinela- Elena conf. Dispoziției Consiliului Juțean Olt nr.445/ IV. 1.a Serviciul Financiar Contabilitate Director Executiv, 1

5 8 ST NESCUăMirelaă- Ana 10 STANCIU Cristina I asistent S 11 BÎRŢANăIon 12 CIORCEANU Ionela 13 FLORESCUăVictorița I asistent S 14 GHIOCANU-PÎRVAN Dumitru 15 BUŞOIUăNicolaieă IV.1.b. Serviciul Buget,ăImpoziteășiă Taxe 16 ENE Mariana-Virginia 17 CONEAăC t lina-maria 18 SANDUăAnișoaraă 1 DIACONESCU Marinela 20 Mitric ăirinaă 21 MIHAIL Camelia- Elena 22 VACANT 23 CHITEZ Isabella-Oana I asistent S IV.1.c Biroul Informatic ășiă Administrativ 24 GUGIU Nicolae birou, Informatic 25 ALEXIE Nicolae I asistent S 26 POPA-BINJUNG Ioan 27 BOCAI Viorel Inspector I principal S 28 VACANT Administrativ 2 STERIE Constantin Inspector 30 B LŞANUăGeorgetaă Referent IA SSD 31 VACANT Inspector IA S 32 VACANT Inspector IA I S S 2

6 IV.1.d. Personal Întreținereășiă DeservireăGeneral 33 VEDERE Maria Îngrijitor G 34 ROTARU Mariana Îngrijitor G 35 STAN Maria Îngrijitor G ALEXANDRU 36 Îngrijitor G Steliana 37 VACANT Îngrijitor G 38 COSTACHE Ilie Șofer I G MARIN Toma 3 Șofer I M Haralambie 40 DUMITRANA Nicolae Șofer I G 41 GHIDARCEA Victor Șofer I G POPESCU Marcel- 42 Șofer I M Leonard GHIOCANU-PÎRVANă Muncitor 43 I M Liviu calificat Muncitor 44 RASOL Stelu I G calificat Muncitor 45 NISTOR Ileana I M calificat 46 MOTOI Cornel 47 NEGRIL ădorina- Mihaela 48 Nistor Gheorghe IV.2 Direcțiaă Tehnic ășiăinvestiții IV. 2.a Serviciul Tehnic,ăInvestiții Director executiv, Referent 3 ISD 4 DUMITRAŞCUă Denisa-Cristina 50 DUMITRU Elena 51 OTEA Marcel-Doru 52 MEZDREA CIRIPUȘ Liviu - Alexandru Inspector I asistent S 53 VACANT 54 IAMANDEI George- C t lin Inspector I asistent S 55 ÂN UăTeodor asistent S 56 DUMITRACHE Dan IV.2 b. Serviciul Administrarea

7 57 NETCU Costinel Patrimoniului, UnitateaăJuțean ă pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare Utilit țiăpubliceășiă Autoritatea Juțean ăă Transport Administrarea Patrimoniului 58 MANEA Iulica 5 ANA Ion-Cristian UnitateaăJuțean ă pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare Utilit țiăpublice 60 VACANT I butant S 61 SIRBU Diana-Elena Autoritatea Juțean ăă Transport 62 TRUŞC ăgheorgheă 63 ŞTEFANăConstantină IA S 64 DIACONESCU Bebe 65 CIUREA Florin-Ion Șofer I G IV.3ăăArhitectă alăjuțului 66 DAVIDESCU Ovidiu- Marian 67 SOLDUBAN Angela IV.3.a Serviciul Unitatea Implementare a Proiectelor, ProgrameășiăStrategiiă Mediu Unitatea Implementare a Arhitect șef,ăgradăii 4

8 Proiectelor 68 VACANT I principal S 6 MIOC Teodor-Consito 70 GR DINARUă Camelia-Ileana 71 VACANT Inspector I principal S 72 TREAN ămaria-liliana I asistent S 73 VACANT Inspector I principal S 74 B RBULESCU Anamaria-Daniela ProgrameășiăStrategiiă Mediu I S 75 CIUGULEA Simona Mihaela Inspector I principal S 76 ALDEA Marin Șofer I G IV.3.b.Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului șiă Disciplinaăînă Construcții 77 CIUGULEA Teodora 78 ŢONEAăElenaă 7 VOICU Marcela 80 DR G NESCUă Mihaela 81 NICULA Cornel 82 POPESCU Verginica L cr mioaraă 83 TIUGAN Liviu (vacant temporar) I principal S 84 GHEORGHE Florea 85 VACANT I principal S Suspendare drept raport serviciu conf. Dispoziției Consiliului Juțean Olt nr.183/ IV.4 Serviciul Juridic Contencios 86 ŞTEF NESCUăAna- Venera 5

9 87 BR NESCUăAnaă 88 VACANT 8 VACANT 0 RUŢ ăalin-george 1 2 DOROBANŢUăRobert- Gheorghe ILIE Marinela Elena (vacant temporar) I butant S I principal S Modificare raport serviciu prin exercitare cu caracter temporar a unei funcții publice conducere conf. Dispoziției Consiliului Juțean Olt nr.445/ T N SESCUăMagda- Ștefania VACANT 5 ŢOLUăMgadalena 6 VACANT 7 8 CAZANGIU Alexandra DELUREANU Virgil (vacant temporar) IV.5.Serviciul Relații Publice, Autoritatea Teritorial ăă OrdineăPublic ășiă Transparenț ă Decizional I Superior S Suspendare drept raport serviciu conf. Dispoziției Consiliului Juțean Olt nr.15/

10 RAICU Tania-Amalia I Debutant S 100 IONI ăcornelia I asistent S 101 IONIC ăilie-iulian I asistent S 102 CALOT ăromic Inspector IA S IV.6. Serviciul Administrațieă Public,ăRelațiiăcuă ConsiliileăLocaleășiă Monitorul Oficial al Juțului 103 L CRARUăAdriană 104 VACANT I asistent S 105 SÎRBUăAurora 106 P TRULESCUă Iuliana-Alina AMZA Cristina Ioana (vacant temporar) N PRUIU-RIZEA Andreea-Cristina (vacant temporar) ŞTEFANăGabrielaă Luciana Inspector I principal S I principal S Suspendare drept raport serviciu conf. Dispoziției Consiliului Juțean Olt nr.457/ Suspendare raport serviciu la inițiativa funcționalului public conf. Dispoziției Consiliului Juțean Olt nr.237/ VIL UăAlina-Maria 111 MITRACHE Marin 112 VACANT IA S IV.7 Serviciul DezvoltareăRegional 113 LUNGU Daniela 7

11 114 ENACHE Laura- Rodica 115 SMARANDACHE Florin-Daniel 116 TUDORACHE Mihail- Rafael 117 IONESCU Daniela 118 DINU Adina-Manuela 11 POPESCU Marga Corina 120 TERCI Iosif 121 ŞARPEăDanielă 122 JIDOVU Claudia IV.8 Biroul Audit Public Intern 123 CHELEMEN birou,ă Octavian-Daniel 124 CONSTANTINESCU Sorin-Nicolae Auditor 125 COSTACHE Daniel- Flavius Auditor 126 IONESCU Gheorghe Auditor 127 DIACONESCU Marius-Silviu Auditor 128 VACANT Auditor IV. Serviciul Achiziții,ăLicitații,ă Contract ri 12 P TRAȘCUăVasilic 130 OLTEANU Florentina- Mihaela 131 ILEANA Oana Cristina 132 CÎRLOGANUăRomeoă Alexandru 133 VACANT I asistent S 134 PLEȘANăRemus- Cristian Inspector I asistent S 135 ZUGRAVU Victoria 136 VACANT I principal S IV.10 Serviciul ResurseăUmaneășiă Managementul 8

12 14 VACANT V. Cabinet Președinte Inspector butant Unit țilorăsanitare 137 NICOLAE Angela 138 BOCAI Laura 13 GHEORGHE Ionica 140 VLADăȘtefania- Anișoara Juridic 141 BURCIU Mihaela 142 L Z RESCUăC t lin- George Inspector I asistent S 143 NEDELCU Ana-Maria 144 POPA Floarea 145 ALBULESCU Ramona-Ioana Referent III asistent M 146 AMZU Andrei-Lucian I asistent S IV.11 ul Managementul Calit țiiășiăcontrol Intern/Managerial 147 B LANăConstantina 148 LOLEA Vasile Referent III superior M 150 GINERIC ămiruna- Andra S 151 AMZA Cristina-Ioana S IVAN Dana-Alexandra (vacant temporar ) UDREA Alexandru- Ionuț S S Referent M Ocupat temporar NEDEIANU Ionela-Mădălina conf. Dispoziției Consiliului Juțean Olt nr.12/ Funcția/ăNum răposturi Ocupate Vacante Total Nr.ătotalăăfuncții publice Nr. total funcțiiăămnitateăpublic 3-3 Nr.ătotalăăfuncțiiăspecifice Nr. total funcții publice conducere* 18* - 18**

13 Nr. total funcții publice execuție Nr.ătotalăăfuncțiiăcontractualeăăexecuție Nr. total posturi potrivit art.iii alin.(2) din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și 455 pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare Nr.ătotalăăfuncțiiădinăinstituție * inclu și funcția secretar al juțului. ** inclu și funcția secretar al juțului. PREȘEDINTE, Marius OPRESCU ŞEFăSERVICIU, CONTRASEMNEAZ, SERVICIUL RESURSEăUMANEăŞI SECRETARăALăJUDE ULUI MANAGEMENTUL UNIT ILORăSANITARE Marinela-Elena ILIE Angela NICOLAE 10