MANUAL DE UTILIZARE MONITOR LCD ROMANESTE. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza televizorul şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare.

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "MANUAL DE UTILIZARE MONITOR LCD ROMANESTE. Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza televizorul şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare."

Transcriere

1 ROMANESTE MANUAL DE UTILIZARE MONITOR LCD Citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza televizorul şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare. MODELE DE MONITOARE LCD IPS226V IPS236V

2 Precau ii importante Acest dispozitiv a fost proiectat i produs pentru a asigura siguran a dumneavoastr ; cu toate acestea, utilizarea necorespunz toare poate cauza scurtcircuit sau incendii. Pentru a permite func ionarea tuturor elementelor de siguran Óncorporate Ón acest monitor, respecta i regulile de baz pentru instalarea, utilizarea i depanarea acestuia. Siguran Utiliza i doar cablul de alimentare furnizat cu acest dispozitiv. Dac utiliza i un alt cablu de alimentare, care nu este pus la dispozi ie de furnizor, asigura i-v c este certificat conform standardelor na ionale Ón vigoare. Œn cazul Ón care cablul este defect Ón vreun fel, contacta i produc torul sau cel mai apropiat centru de service autorizat pentru a fi Ónlocuit. Cablul de alimentare este utilizat ca dispozitiv principal de deconectare. Asigura iv c priza este u or accesibil dup instalare. Utiliza i monitorul conectat doar la o surs de alimentare indicat Ón aceste specifica ii sau listat pe monitor. Dac nu sunte i sigur( ) asupra sursei de alimentare disponibil Ón casa dumneavoastr, consulta i dealer-ul. SupraÓnc rcarea surselor i cablurile de AC este periculoas. Cablurile de alimentare uzate sau prizele defecte reprezint de asemenea un pericol. Utilizarea acestora poate cauza scurtcircuit sau incendiu. Contacta i tehnicianul de service pentru Ónlocuirea acestora. C t timp aceast unitate este conectat la priza de perete CA, aceasta nu va fi deconectat de la sursa de alimentare CA, chiar dac opri i unitatea. Nu deschide i monitorul: Œn untru nu se g sesc componente care pot fi reparate de c tre utilizator. Tensiunea este ridicat i periculoas, chiar i atunci c nd alimentarea este oprit. Contacta i dealer-ul dac monitorul nu func ioneaz corespunz tor. Pentru a evita r nirea: Nu plasa i monitorul pe un raft Ón pant, dec t dac este prins corespunz tor. Utiliza i doar un suport de montare recomandat de produc tor. Nu sc pa i obiecte i nu aplica i for asupra produsului. Nu arunca i juc rii sau obiecte c tre ecran. Poate cauza r nirea persoanelor, probleme ale produsului sau defectarea monitorului. Pentru a preveni incendiile sau pericolele: Œntotdeauna opri i monitorul dac p r si i camera pentru o perioad mai lung de timp. Nu l sa i niciodat monitorul pornit c nd p r si i casa. Nu permite i copiilor s scape sau s arunce obiecte Ón deschiz turile monitorului. Unele componente interne sunt Ónc rcate cu tensiune periculoas. Nu ad uga i accesorii care nu au fost proiectate pentru acest monitor. C nd monitorul nu este supravegheat pentru o perioad mai lung de timp, deconecta i-l de la priza de perete. Œn caz de tunete i fulgere, nu atinge i cablul de alimentare sau cablul de semnal, deoarece poate fi periculos. Exist riscul provoc rii unei electrocut ri. 1

3 Precau ii importante Instalare Nu l sa i niciun obiect s stea sau s se rostogoleasc peste cablul de alimentare, nu plasa i monitorul Ón loca ii unde cablul de alimentare poate fi deteriorat. Nu utiliza i monitorul l ng surse de ap, cum ar fi o cad, o chiuvet, chiuveta din buc t rie, l ng cuva de lenjerie, Óntr-un subsol cu umezeal sau l ng o piscin. Monitoarele sunt prev zute cu deschiz turi de ventilare Ón carcas pentru eliminarea c ldurii generate Ón timpul func ion rii. Dac aceste deschiz turi sunt blocate, c ldura acumulat poate cauza defec iuni care pot conduce la un incendiu. Prin urmare, NICIODAT : Nu bloca i fantele de ventilare din partea de jos prin plasarea monitorului pe un pat, pe o canapea, covor etc. Nu plasa i monitorul Óntr-o carcas Óncorporat, dec t dac este asigurat ventila ie corespunz toare. Nu acoperi i deschiz turile cu es turi sau alte materiale. Nu plasa i monitorul l ng sau deasupra unui radiator sau unei surse de c ldur. Nu freca i i nu lovi i monitorul LCD Active Matrix cu obiecte dure, deoarece acest lucru poate cauza zg rierea, stricarea sau deteriorarea permanent a monitorului LCD Active Matrix. Nu ap sa i ecranul LCD cu degetul pentru un timp Óndelungat, deoarece acest lucru poate cauza persisten a imaginii pe monitor. Unele defecte ale punctelor pot ap rea pe ecran ca puncte ro ii, verzi sau albastre. Totu i, acestea nu au efecte negative asupra performan ei monitorului. Dac este posibil, utiliza i rezolu ia recomandat pentru a ob ine cea mai bun calitate a imaginii pe monitorul dumneavoastr. Dac utiliza i monitorul cu orice alt mod Ón afar de rezolu ia recomandat, este posibil apari ia pe ecran a unor imagini scalate sau pixelate. Cu toate acestea, situa ia prezentat mai sus reprezint o caracteristic a unui ecran LCD cu rezolu ie fix. L sarea unei imagini fixe pe ecran pentru o durat lung de timp poate cauza deteriorarea ecranului i arderea imaginii. Asigura i-v c utiliza i un economizor de ecran pe monitor. Acest fenomen se Ónregistreaz i la produse ale altor produc tori i nu face subiectul garan iei. Nu oca i sau zg ria i partea frontal sau p r ile laterale ale ecranului cu obiecte metalice. Œn caz contrar, pute i deteriora ecranul. Asigura i-v c panoul este Óndreptat Ón fa i ine i cu ambele m ini pentru a muta. Dac sc pa i produsul, produsul deteriorat poate cauza oc electric sau incendiu.contacta i centrul autorizat de service pentru repara ii. Evita i temperaturile ridicate i umiditatea. Pentru afi eaz cu ramele lucioas, utilizatorul trebuie s ia Ón considerare plasarea a ecranului c rama poate provoca reflec ii tulbur toare de la lumina din jur i suprafe e str lucitoare. 2

4 Precau ii importante Cur are Deconecta i monitorul Ónainte de a cur a partea din fa a ecranului monitorului. Utiliza i o c rp u or umezit (nu ud ). Nu utiliza i aerosol direct pe ecranul monitorului, deoarece aplicarea Ón exces poate cauza un scurtcircuit. C nd cur a i produsul, deconecta i cablul de alimentare i freca i u or cu o c rp moale pentru a preveni zg rierea. Nu cur a i cu o c rp umed i nu pulveriza i ap sau alte lichide direct pe produs. Se poate produce un oc electric. (Nu utiliza i produse chimice, de tipul benzenului, diluan ilor sau alcoolului) Stropi i cu ap de 2 p n la 4 ori o c rp moale i utiliza i-o pentru a cur a cadrul frontal, Óntr-o singur direc ie. Prea mult umezeal poate cauza p tarea. Reambalare Nu arunca i cutia i ambalajele. Acestea reprezint modalitatea ideal de a transporta dispozitivul. C nd trimite i dispozitivul c tre o alt loca ie, ambala i-l Ón ambalajele originale. Casare Nu casa i acest dispozitiv Ómpreun cu de eurile menajere. Casarea acestui produs trebuie realizat Ón conformitate cu reglement rile autorit ilor locale. 3

5 Accesorii!!! V mul umim c a i ales produsele LGE!!! Asigura i-v c v-au fost furnizate urm toarele elemente Ómpreun cu monitorul. Dac lipse te oricare dintre acestea, contacta i dealerul dumneavoastr. Ghidul utilizatorului /Carduri Cablu semnal 15 pini D-SUB (Pentru montare, cablul de semnal poate fi ata at la acest produs Ónainte de expediere.) Sau Cablu de alimentare Adaptor CA-CC (Œn func ie de ar ) Adaptor CA-CC (Œn func ie de ar ) Cablu semnal DVI-D (Aceast func ie nu este disponibil Ón toate rile.) uruburi NOT Aceste accesorii pot ar ta diferit de cele ilustrate aici. Utilizatorul trebuie s foloseasc cabluri de interfa semnal protejate (cablu D-sub cu 15 pini, cablu DVI-D) cu miez de ferit pentru a asigura conformitatea acestui produs cu standardele Ón vigoare. 4

6 Conectarea monitorului Înainte de instalarea monitorului asiguraţi-vă că este oprită alimentarea pentru monitor, computer și alte dispozitive atașate. Conectarea i dezasamblarea suportului 1. Așezaţi monitorul cu faţa în jos pe o pernă sau un material moale. 2. Folosiţi o monedă pe partea din spate a bazei Stand și rotiţi șurubul sensul acelor de ceasornic pentru a strânge. 3. După ce ia asamblate de monitor cu atenţie atenţie și faţă de fatada. 4. Când dorinţa de a monitoriza dezintegra de la baza stand, utilizaţi o monedă pentru a porni invers acelor de ceasornic șurubul. Important Această figură prezintă asamblarea pentru un model general. Monitorul dvs. poate fi diferit faţă de elementele prezentate în figură. Nu transportaţi produsul răsturnat, ţinându-l numai de baza suportului. Produsul poate să cadă și se poate deteriora sau vă poate răni piciorul. 5

7 Conectarea monitorului Œnainte de montarea monitorului, asigura i-v c alimentarea, sistemul computerizat i alte dispozitive ata ate sunt oprite. Pozi ionarea monitorului Dup instalare, ajusta i unghiul a a cum este indicat mai jos. * Cu baza stand Ajusta i pozi ia monitorului pentru a asigura confortul maxim. Grad de Ónclinare: -5 la 15 Nu atinge i sau ap sa i urubul c nd ajusta i unghiul monitorului. C nd ajusta i unghiul monitorului, nu a eza i degetul (degetele) Óntre partea de sus a monitorului i baza suportului, deoarece v pute i r ni. ERGONOMIE Pentru a men ine o pozi ie de vizionare ergonomic i confortabil, esterecomandat s nu Ónclina i monitorul Ón fa mai mult de 5 grade. 6

8 Conectarea monitorului Conectarea la calculator 1. Œnainte de a instala monitorul, asigura i-v c a i oprit alimentarea monitorului, calculatorului i a altor dispozitive ata ate. 2. Conecta i cablul de intrare semnal 1 i cablul de alimentare 2 Ón ordine, apoi str nge i urubul cablului de semnal. A Conecta i cablul DVI-D (Semnal digital) B Conecta i cablul D-sub (semnal analogic) C Conecta i cablul HDMI Conecta i cablul de intrare a semnalului i str nge i-l rotindu-l Ón direc ia s ge ii, a a cum este indicat Ón figur. Echipament de AV (Set-Top Box, DVD, Video, Consolă de Jocuri Video) Cascæ penru radio/cascæ de Intrare *Nu este compatibil cu PC Tip priz de perete Sau C nd utiliza i un conector cablu de intrare semnal D-Sub pentru Macintosh : Tip priz de perete Adaptor MAC : Pentru utilizare cu Apple Macintosh, este nevoie de o muf adaptor care s modifice mufa de 15 pini (3 r nduri) a conectorului D-sub VGA de pe cablul furnizat la un conector cu 15 pini pe 2 r nduri. NOT Aceasta este o reprezentare simplificat a vizualiz rii din spate. Aceast vizualizare prezint un model general; monitorul dumneavoastr poatediferi de vizualizarea prezentat. 7

9 Conectarea monitorului Conectarea la calculator 3. Ap sa i butonul alimentare de pe panoul frontal pentru a porni alimentarea. C nd monitorul este pornit, func ia 'Self Image Setting' (Setare imagine proprie) ruleaz automat. (Doar Mod analogic) Buton alimentare NOT "Self Image Setting Function"? (Func ie Setare imagine proprie?) Aceast func ie asigur utilizatorului set rile optime de afi aj. C nd utilizatorul conecteaz monitorul pentru prima dat, aceast func ie ajusteaz automat afi ajul la set rile optime pentru semnalele de intrare individuale. "AUTOFunction"? (Func ie AUTOMAT?) C nd Ónt mpina i probleme precum ecran sau litere Ónce o ate, tremurare sau Ónclinare a imaginii c nd utiliza i dispozitivul sau dup modificarea rezolu iei ecranului, ap sa i butonul AUTO (AUTOMAT) din partea de jos pentru a Ómbun t i rezolu ia. 8

10 Func iile panoului de control Func iile de control ale panoului frontal Buton MENU (MENIU) OSD LOCKED/UNLOCKED(OSD BLOCAT/DEBLOCAT) Aceast func ie v permite s bloca i set rile curente de control, pentru a nu putea fi schimbate neinten ionat. Ap sa i i men ine i ap sat pentru c teva secunde butonul MENU (MENIU). Se va afi a mesajul "OSD LOCKED" (OSD BLOCAT). Pute i debloca func iile afi ajului pe ecran Ón orice moment ap s nd butonul MENU (MENIU) pentru c teva secunde. Se va afi a mesajul "OSD UNLOCKED" (OSD DEBLOCAT). Buton SMART+ Utiliza i acest buton pentru a accesa func iile ORIGINAL RATIO,DUAL WEB,CINEMA MODE. Pentru mai multe informa ii, consulta i pagina 19~20. Buton MODE Pentru mai multe informa ii, consulta i pagina 21~22. 9

11 Func iile panoului de control Buton AUTO (AUTOMAT) AUTO IMAGE ADJUSTMENT (AJUSTARE AUTO IMAGINE) C nd ajusta i set rile monitorului, ap sa i Óntotdeauna AUTO (AUTOMAT) Ónainte de a p r si On Screen Display (Afi ajul pe ecran). (Doar Mod analogic) Acest lucru va ajusta automat imaginea de pe monitor la set rile ideale pentru rezolu ia curent (mod afi aj). Cel mai bun mod afi aj este IPS226V/IPS236V : 1920 x 1080 Buton INPUT (Tast rapid Surs ) Utilizaţi acest buton pentru a selecta surse de la intrare. Când cel puţin de două semnalele de intrare sunt conectate, puteţi selecta semnalul de intrare (D- SUB/DVI/HDMI) pe care doriţi. Atunci când un singur semnal este conectat, acesta este detectată automat. Setarea implicită este de D-Sub. Buton EXIT Ie i i din OSD. Buton alimentare i indicator alimentare Utiliza i acest buton pentru a porni sau opri monitorul. Indicatorul de alimentare r m ne albastru dac ecranul func ioneaz corect (modul Activat). Dac ecranul se afl Œn modul Sleep (Economisire energie), indicatorul de alimentare clipe te albastru. 10

12 Ajustare control afi aj pe ecran Ajustare ecran Ajustarea formatului imaginii, a pozi iei i a parametrilor de func ionare a afi ajului se realizeaz u or i rapid cu ajutorul sistemului de control al afi ajului pe ecran. Œn cele ce urmeaz este oferit un exemplu pentru a v familiariza cu aceste func ii de control. Urm toarea sec iune ofer o prezentare a op iunilor de ajustare i a selec iilor disponibile pentru OSD (afi ajul pe ecran). Pentru a realiza ajust ri pe On Screen Display (afi ajul pe ecran) urma i etapele de mai jos: Ap sa i Butonul discre ionare, apoi meniul principal al OSD apare. Pentru a accesa un control, utiliza i Butoanele corespunz toare. Utiliza i butoanele / pentru a ajusta imaginea la nivelul dorit. Ap sa i butonul pentru a selecta alte elemente ale sub-meniului. Ap sa i Butonul EXIT pentru a ie i din OSD. 11

13 Selectare i ajustare a afi ajului pe ecran Urm torul tabel prezint toate meniurile de control, ajustare i setare a On Screen Display (afi aj pe ecran). DSUB DVI-D HDMI : Intrare D-SUB (Semnal analogic) : Intrare DVI-D (Semnal digital) : Intrare HDMI Meniu principal Sub-meniu Semnale acceptate Descriere PICTURE BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS DSUB DVI-D HDMI Set ri standard pentru imagine. BLACK LEVEL HDMI COLOR COLOR TEMP (PRESET) (USER) WARM SIX COLOR MEDIUM (RED/GREEN/ BLUE/CYAN/ COOL MAGENTA/ YELLOW) HUE SATURATION RED GREEN BLUE DSUB DVI-D HDMI Reglaje pentru temperatura culorii. GAMMA COLOR RESET DISPLAY HORIZONTAL VERTICAL DSUB Pentru ajustarea pozi iei monitoruluia CLOCK PHASE OVERSCAN DSUB HDMI Pentru Ómbun t irea clarit ii, stabilit ii i limpezimii imaginii VOLUME HDMI Pentru a ajusta volumul OTHERS LANGUAGE POWER INDICATOR DSUB DVI-D HDMI Pentru personalizarea st rii ecranului Ón func ie de mediul de lucru al utilizatorului WHITE BALANCE DSUB FACTORY RESET DSUB DVI-D HDMI 12

14 Selectare i ajustare a afi ajului pe ecran Meniu principal Sub-meniu Semnale acceptate Descriere SMART+ ORIGINAL RATIO DSUB Pentru a ajusta dimensiunea DVI-D imaginii DUAL WEB CINEMA MODE HDMI DSUB DVI-D MODE USER DSUB DVI-D HDMI Acesta este un mod Ón care utilizatorul poate ajusta fiecare element. Poate ajusta modul culoare al meniului principal. MOVIE Acesta este un mod Ón care ecranul este ajustat Ón mod optim pentru a vizualiza clipuri video. TEXT Acesta este un mod Ón care ecranul este ajustat Ón mod optim pentru lucr rile text. PHOTO Acesta este un mod Ón care ecranul este ajustat Ón mod optim pentru a vizualiza fotografii. srgb Acesta este un mod Ón care ecranul este ajustat la srgb standard. NOT Ordinea pictogramelor poate fi diferit Ón func ie de model (12~22). 13

15 Selectare i ajustare a afi ajului pe ecran Aceasta a fost prezentarea procedurii de selectare i ajustare a unui element utiliz nd sistemul OSD. Mai jos sunt listate pictogramele, numele i descrierile acestora pentru toate elementele indicate Ón Meniu. Ap sa i butonul MENU (MENIU) pentru a accesa OSD. Numele meniului Pictograme Submeniuri Exit (Ie ire) Ajustare (Descre tere/cre tere) Selectarea unui alt sub-meniu Reporni i pentru a selecta sub-meniul Tip buton NOT Limba meniului OSD (afi aj pe ecran) de pe monitor poate fi diferit de cea din manual. 14

16 Selectare i ajustare a afi ajului pe ecran Meniu principal Sub-meniu Descriere (IMAGINE) BRIGHTNESS Pentru ajustarea luminozit ii monitorului. (LUMINOZITATE) CONTRAST SHARPNESS (CLARITATE) BLACK LEVEL (NIVEL NEGRU) Exit : Ie ire : Descre tere : Cre tere : Selectarea unui alt sub-meniu : Reporni i pentru a selecta sub-meniul Pentru ajustarea contrastului monitorului. Pentru ajustarea clarit ii monitorului. Pute i selecta nivelul de compensare. Dac selecta i "HIGH" (Ridicat), ecranul se va lumina, dac selecta i "LOW" (Sc zut) ecranul se va Óntuneca. (doar pentru intrare HDMI) * Compensare? Ca i criteriu pentru semnalul video, cel mai Óntunecat monitor care poate fi afi at. 15

17 Selectare i ajustare a afi ajului pe ecran Meniu principal Sub-meniu Descriere (CULOARE) PRESET Mode USER Mode COLOR TEMP (TEMPERATUR CULOARE) PRESET (PRESETARE) USER (UTILIZATOR) GAMMA (GAMA) Selecta i PRESET (PRESETARE) sau USER (CULOARE) pentru a ajusta culoarea ecranului. Selecta i temperatura de culoare presetat. WARM: Seta i ecranul pentru culoarea cald. MEDIUM: Seta i ecranul pentru culoarea mediu. COOL: Seta i ecranul pentru culoarea rece. SIX COLOR ( ASE CULORI) Seteaz i memoreaz nuan a i satura ia pentru ase culori (R/G/B/C/M/Y) pentru a Óndeplini cerin ele unui utilizator privind culorile. HUE (NUANfi ) Ajusteaz nuan a ecranului. SATURATION (SATURAfiIE) Ajusteaz claritatea culorii pe ecran. Valorile mai mici reduc claritatea i cresc luminozitatea culorilor, Ón timp ce valorile mai mari cresc claritatea i reduc luminozitatea culorilor. RED (RO U) Ajusteaz nivelurile de culoare pentru ro u. GREEN(VERDE) Ajusteaz nivelurile de culoare pentru verde. BLUE (ALBASTRU) Ajusteaz nivelurile de culoare pentru albastru. Seta i propriile valori gamma. : 1,8/2,0/2,2/2,4/2,6 Valorile gamma mari afi eaz pe monitor imagini mai albe, iar valorile gamma mici afi eaz imagini mai negre. COLOR RESET Exit : Ie ire (RESETARE : Descre tere CULOARE) : Cre tere : Selectarea unui alt sub-meniu : Reporni i pentru a selecta sub-meniul Reseteaz set rile pentru culori la set rile implicite din fabric pentru dispozitivul curent de intrare. 16

18 Selectare i ajustare a afi ajului pe ecran Meniu principal Sub-meniu Descriere HORIZONTAL (ORIZONTAL) Ajusteaz imaginea Ón st nga i dreapta. VERTICAL Ajusteaz imaginea Ón sus i jos. CLOCK (CEAS) Exit : Ie ire PHASE : Descre tere (FAZ ) : Cre tere : Selectarea unui alt sub-meniu : Reporni i pentru a selecta sub-meniul OVERSCAN (SUPRASCAN ARE) Pentru ajustarea oric ror bare verticale sau dungi vizibile Ón fundalul ecranului. Dimensiunea orizontal a ecranului se va modifica de asemenea. Pentru ajustarea focaliz rii monitorului. Acest element permite Óndep rtarea zgomotului orizontal i asigur claritatea caracterelor. Elimin zgomotul care poate ap rea la marginile unei imagini atunci c nd HDM este conectat la un dispozitiv extern. Dac se selecteaz ON(PORNIT), dimensiunea imaginii este redus pentru prevenirea zgomotului. Dac se selecteaz OFF(OPRIT), dimensiunea original a imaginii este p strat indiferent de zgomot. (Doar pentru intrare HDMI) VOLUME Aranjaţi volum de cască penru radio/cască. (numai pentru intrare de HDMI ) Exit : Ie ire : Descre tere : Cre tere : Mut : Reporni i pentru a selecta sub-meniul 17

19 Selectare i ajustare a afi ajului pe ecran Meniu principal Sub-meniu Descriere LANGUAGE (LIMB ) Pentru selectarea limbii de afi are a denumirilor func iilor de control. Exit : Ie ire : Descre tere : Cre tere : Selectarea unui alt sub-meniu : Reporni i pentru a selecta sub-meniul POWER INDICATOR (INDICATOR ALIMENTARE) WHITE BALANCE (BALANS DE ALB) Utiliza i aceast func ie pentru a comuta indicatorul de alimentare din partea din fa a dispozitivului la On (Pornit) sau Off (Oprit). Dac selecta i OFF (OPRIT), se va stinge. Dac seta i ON (ON) Ón orice moment, indicatorul de alimentare va fi pornit automat. Dac ie irea pl cii video este diferit de specifica iile solicitate, nivelul de culoare se poate deteriora din cauza distorsion rii semnalului video. Utiliz nd aceste func ii, nivelul semnalului este ajustat pentru a se potrivi cu standardul de ie ire al pl cii video, pentru a oferi cea mai bun imagine. Activa i aceast func ie c nd pe ecran apar culorile alb i negru. FACTORY RESET (REINIfiIALIZAR E LA SET RILE DIN FABRIC ) Reseteaz toate set rile la valorile din fabric, cu excep ia set rii "LANGUAGE(LIMB )". Ap sa i butonul, imediat. pentru a reseta NOT Dac acest lucru nu Ómbun t e te imaginea de pe ecran, restabili i set rile implicite. Dac este necesar, ajusta i din nou func ia WHITE BALANCE (BALANS DE ALB). Aceast func ie va fi activat doar dac semnalul de intrare este analogic. 18

20 Selectare i ajustare a afi ajului pe ecran Aceasta a fost prezentarea procedurii de selectare i ajustare a unui element utiliz nd sistemul OSD. Mai jos sunt listate pictogramele, numele i descrierile acestora pentru toate elementele indicate Ón Meniu. Ap sa i butonul SMART+ pentru a accesa OSD. Numele meniului Pictograme Submeniuri Exit (Ie ire) Mutare Reporni i pentru a selecta sub-meniul Tip buton NOT Limba meniului OSD (afi aj pe ecran) de pe monitor poate fi diferit de cea din manual. 19

21 Selectare i ajustare a afi ajului pe ecran Meniu principal Sub-meniu Descriere Comut Ón modul ecran complet Ón conformitate cu semnalele de intrare al imaginii. * Aceast func ie func ioneaz numai dac rezolu ia de intrare este mai mic dec t raportul monitorului (16:9) * Œnainte de a utiliza funcţiile de mai jos, vă rugaţi să instalaţi programul Easy Set Package. Ajută pe utilizatorul pentru a parcurge eficient de web prin împărţirea în jumătate. Ajută pentru a organiza și a trece ferestrele de pe ecran. Ajută pe utilizatorul pentru o exercită un control împărţit raportul de ferestre. Face ochi confortabilă, prin reducerea luminozitatea de fundal în pagina web. Exit : Ie ire : Mutare : Reporni i pentru a selecta sub-meniul 20

22 Selectare i ajustare a afi ajului pe ecran Aceasta a fost prezentarea procedurii de selectare i ajustare a unui element utiliz nd sistemul OSD. Mai jos sunt listate pictogramele, numele i descrierile acestora pentru toate elementele indicate Ón Meniu. Ap sa i butonul MODE pentru a accesa OSD. Numele meniului Pictograme Submeniuri Exit (Ie ire) Mutare Reporni i pentru a selecta sub-meniul Tip buton NOT Limba meniului OSD (afi aj pe ecran) de pe monitor poate fi diferit de cea din manual. 21

23 Selectare i ajustare a afi ajului pe ecran Meniu principal Sub-meniu Descriere USER (UTILIZA TOR) Acesta este un mod Ón care utilizatorul poate ajusta fiecare element. Poate ajusta modul culoare al meniului principal. MOVIE (FILM) Acesta este un mod Ón care ecranul este ajustat Ón mod optim pentru a vizualiza clipuri video. TEXT Acesta este un mod Ón care ecranul este ajustat Ón mod optim pentru lucr rile text. PHOTO (FOTO) Acesta este un mod Ón care ecranul este ajustat Ón mod optim pentru a vizualiza fotografii. srgb Acesta este un mod Ón care ecranul este ajustat la srgb standard. Exit : Ie ire : Mutare : Reporni i pentru a selecta sub-meniul 22

24 Depanare Verifica i urm toarele Ónainte de a apela la service. Nu apare nicio imagine Cablul de alimentare al monitorului este conectat? Verifica i dac a i conectat corespunz tor cablul de alimentare la priza de alimentare. Indicatorul de alimentare este aprins? Ap sa i butonul Power (Alimentare). Indicatorul de alimentare se aprinde intermitent? Dac afi ajul este Ón mod economisire energie, mi ca i mausul sau ap sa i orice tast de pe tastatur pentru a activa ecranul. Porni i calculatorul. Pe ecran se afi eaz mesajul "OUT OF RANGE" (ŒN AFARA INTERVALULUI)? Acest mesaj apare c nd semnalul de la calculator (placa video) este Ón afara intervalului de frecven orizontal sau vertical a monitorului. Consulta i sec iunea privind 'Specifica iile' pentru a configura din nou monitorul. Pe ecran se afi eaz mesajul "CHECK SIGNAL CABLE" (VERIFICAfiI CABLU SEMNAL)? Acest mesaj apare c nd cablul de semnal dintre monitor i calculator nu este conectat. Verifica i cablul de semnal i Óncerca i din nou. Pe ecran se afi eaz mesajul "OSD LOCKED" (OSD BLOCAT)? Pe ecran se afi eaz mesajul "OSD LOCKED" (OSD BLOCAT) c nd ap sa i butonul MENU (MENIU)? Pute i bloca set rile curente de control, pentru a nu putea fi schimbate neinten ionat. Pute i debloca func iile afi ajului pe ecran Ón orice moment ap s nd butonul MENU (MENIU) pentru c teva secunde. Se va afi a mesajul "OSD UNLOCKED" (OSD DEBLOCAT). 23

25 Depanare Imaginea afi at este incorect Pozi ia afi ajului nu este corect. Ap sa i butonul AUTO(AUTOMAT) pentru a ajusta automat monitorul la cea mai bun setare. Dac rezultatele nu sunt satisf c toare, ajusta i pozi ia imaginii cu ajutorul pictogramelor H position (Pozi ie orizontal ) i V position (Pozi ie vertical ) afi ate pe ecran. Œn fundal sunt vizibile bare verticale sau dungi. Ap sa i butonul AUTO (AUTOMAT) pentru a ajusta automat monitorul la cea mai bun setare. Dac rezultatele nu sunt satisf c toare, elimina i barele verticale sau dungile cu ajutorul pictogramei CLOCK (Ceas) afi at pe ecran. Dac apare zgomot orizontal pe caractere sau imagini, acestea nu sunt afi ate corect. Ap sa i butonul AUTO(AUTOMAT) pentru a ajusta automat monitorul la cea mai bun setare. Dac rezultatele nu sunt satisf c toare, elimina i barele orizontale cu ajutorul pictogramei PHASE (Faz ) afi at pe ecran. Verifica i Control Panel (Panou de control)--> Display (Afi aj) --> Settings (Set ri) i ajusta i afi ajul la rezolu ia recomandat sau ajusta i monitorul la setarea ideal. Configura i setarea de culoarea la mai mult de 24 bi i (true color). IMPORTANT Verifica i Control Panel (Panou de control ) --> Display (Afi aj) --> Settings (Set ri) pentru a verifica dac rezolu ia sau frecven a au fost modificate. Dac da, reseta i placa video la rezolu ia recomandat. Dac nu este selectat rezolu ia recomandat (rezolu ia optim, este posibil ca literele s fie Ónce o ate i ecranul s estompat, trunchiat sau deviat. Asigura i-v c a i selectat rezolu ia recomandat. Metoda de setare poate diferi Ón func ie de calculator sau sistemul de operare, este posibil ca rezolu ia men ionat s nu fie compatibil cu placa video. Œn acest caz, apela i la produc torul calculatorului sau al pl cii video. 24

26 Depanare Imaginea afi at este incorect Ecranul este monocolor sau se vede anormal. Ecranul clipe te. Verifica i dac a i conectat corespunz tor cablul de semnal i utiliza i o urubelni pentru a str nge, dac este necesar. Asigura i-v c placa video este introdus Ón loca. Configura i setarea de culoarea la mai mult de 24 bi i (true color) Ón Control Panel - Settings (Panoul de control - Set ri). Verifica i dac ecranul este setat Ón modul Ómbinare i, dac da, modifica i la rezolu ia recomandat. Se afi eaz mesajul "Monitorul nu este recunoscut, nu a fost g sit monitorul Plug & Play (VESA DDC)"? A i instalat driverul monitorului? Asigura i-v c a i instalat driverul monitorului de pe CD-ul (sau discheta) furnizat cu monitorul. Alternativ, pute i desc rca driverul de pe pagina de internet: Asigura i-v c placa video este compatibil cu func ia Plug & Play. Func ia Audio nu func ioneaz. Imagine OK i f r sunet. Verifica i dac volumul este "0". Verifica i dac sunetul este oprit. Cablu HDMI instalat corespunz tor. Cablu c ti instalat corespunz tor. Verifica i formatul audio. Formatul audio comprimat nu este acceptat. 25

27 Specifica ii IPS226V Cablu de alimentare 54,6 cm (21,5 inch) Ecran Plat Activ -TFT LCD Strat anti-reflexie Dimensiune vizibil diagonal : 54,6 cm Densitate 0,248 x 0,248 mm pixel Intrare sincronizare Intrare video Frecven orizontal Frecven vertical Format intrare Intrare semnal Format intrare 30 khz la 83 khz (Automat) Analogicæ,Digitalæ: 56 Hz la 75 Hz (Automat) HDMI: 56 Hz la 61 Hz (Automat) Sincronizare separat Digital Conector 15 pini D-SUB Conector DVI-D (digitalæ) Conector 19 pini HDMI Analogicæ (0,7 Vp-p/75 Ohmi), digitalæ,hdmi Rezolu ie Max Recomandat VESA 1920 x VESA 1920 x Plug & Play Consum curent electric Dimensiuni & greutate Interval Intrare alimentare Adaptor CA-CC DDC 2B (Analogicæ,Digitalæ, HDMI) Mod On (Pornit): : 35 W (Tip) Mod Sleep (Repaus) 0,5 W Mod Off (Oprit) 0,5 W Cu suport F r suport L ime 51,48 cm (20,27 inch) 51,48 cm (20,27 inch) Œn l ime 40,30 cm (15,87 inch) 33,22 cm (13,08 inch) Ad ncime 23,00 cm ( 9,06 inch) 4,04 cm ( 1,59 inch) Greutate (f r ambalaj) 3,4 kg (7,50 lb) Œnclinare : -5 la V 2,0 A Tip PA , fabricate de LITEON TECHNOLOGY CORP. sau Tip EADP-40LB B, fabricate de Delta Electronics,Inc. Condi ii de mediu Baz suport Cablu de alimentare Condi ii de func ionare Temperatur Umiditate Condi ii de depozitare Temperatur Umiditate Montat ( ), Demontat ( O ) Tip priz de perete 10 C la 35 C 10 % p n la 80 % (f r condens) -20 C la 60 C 5 % p n la 90 % (f r condens) Not Informa iile con inute Ón acest document sunt subiectul modific rii f r notificare. 26

28 Specifica ii IPS236V Cablu de alimentare 58,4 cm (23,0 inch) Ecran Plat Activ -TFT LCD Strat anti-reflexie Dimensiune vizibil diagonal : 58,4 cm Densitate 0,265 x 0,265 mm pixel Intrare sincronizare Intrare video Frecven orizontal Frecven vertical Format intrare Intrare semnal Format intrare 30 khz la 83 khz (Automat) Analogicæ,Digitalæ: 56 Hz la 75 Hz (Automat) HDMI: 56 Hz la 61 Hz (Automat) Sincronizare separat Digital Conector 15 pini D-SUB Conector DVI-D (digitalæ) Conector 19 pini HDMI Analogicæ (0,7 Vp-p/75 Ohmi), digitalæ,hdmi Rezolu ie Max Recomandat VESA 1920 x VESA 1920 x Plug & Play Consum curent electric Dimensiuni & greutate Interval Intrare alimentare Adaptor CA-CC DDC 2B (Analogicæ,Digitalæ, HDMI) Mod On (Pornit): : 36 W (Tip) Mod Sleep (Repaus) 0,5 W Mod Off (Oprit) 0,5 W Cu suport F r suport L ime 54,87 cm (21,60 inch) 54,87 cm (21,60 inch) Œn l ime 42,19 cm (16,61 inch) 35,04 cm (13,80 inch) Ad ncime 23,00 cm ( 9,06 inch) 3,90 cm ( 1,54 inch) Greutate (f r ambalaj) 3,9 kg (8,77 lb) Œnclinare : -5 la V 2,0 A Tip PA , fabricate de LITEON TECHNOLOGY CORP. sau Tip EADP-40LB B, fabricate de Delta Electronics,Inc. Condi ii de mediu Baz suport Cablu de alimentare Condi ii de func ionare Temperatur Umiditate Condi ii de depozitare Temperatur Umiditate Montat ( ), Demontat ( O ) Tip priz de perete 10 C la 35 C 10 % p n la 80 % (f r condens) -20 C la 60 C 5 % p n la 90 % (f r condens) Not Informa iile con inute Ón acest document sunt subiectul modific rii f r notificare. 27

29 Specifica ii Moduri presetate de intrare calculator (Rezolu ie) DSUB/DVI Timing Moduri de afișare (Rezoluţie) Frecvenţă orizontală (khz) Frecvenţă verticală (Hz) * x x x x x x x x x x x x ,468 31,469 37,500 37,879 46,875 48,363 60,123 67,500 63,981 79,976 65,290 67, *Mod recomandat HDMI Timing Moduri de afișare (Rezoluţie) Frecvenţă orizontală (khz) Frecvenţă verticală (Hz) P 576P 720P 720P 1080i 1080i 1080P 1080P 31,50 31,25 37,50 45,00 28,12 33,75 56,25 67, Indicator MOD Mod On (Pornit) Mod Sleep (Repaus) Mod Off (Oprit) Culoare LED Albastru Albastru intermitent Oprit 28

30 Instalarea pl cii montate pe perete Acest monitor este Ón conformitate cu specifica iile referitoare la pl cile montate pe perete sau dispozitivele interschimbabile. 1. A eza i monitorul cu fa a Ón jos pe o c rp moale. 2. Când dorinţa de a monitoriza dezintegra de la baza stand, utilizaţi o monedă pentru a porni invers acelor de ceasornic șurubul. 3. Trage i de Baza suportului pentru a o Óndep rta. 4. Scoate i Piciorul suportului. 29

31 Instalarea pl cii montate pe perete 5. Instalarea pl cii montate pe perete. Plac montat pe perete(achizi ionat separat) Aceasta este o plac tip suport sau montat pe perete i se poate conecta prin intermediul pl cii montate pe perete. Pentru mai multe detalii, consulta i ghidul de instalare, oferit la achizi ionarea pl cii montate pe perete. Suport montare perete Sistemul Kensington Security Conectat la un cablu de blocare care poate fi achizi ionat separat de la majoritatea magazinelor de calculatoare. 30

32 Asiguraţi-vă că citiţi Precauţiile de siguranţă înainte de a utiliza produsul. Păstraţi Manualul de utilizare (CD-ul) într-un loc accesibil pentru consultare ulterioară. Modelul şi numărul de serie ale PRODUSULUI sunt localizate pe partea din spate sau cea laterală a PRODUSULUI. Înregistraţi-l mai jos dacă aveţi vreodată nevoie de service. MODEL SERIE ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA). As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.