Zurr"t v? e. nr.5518 I k**# T -,-1(,L G\irllt\ --il ^ ".' /,--r \/n\ ^ \t \ " ILJ \\g \ \--H \ n---l I \ \-/\ o povegti amuzante, inedite gi

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Zurr"t v? e. nr.5518 I k**# T -,-1(,L G\irllt\ --il ^ ".' /,--r \/n\ ^ \t \ " ILJ \\g \ \--H \ n---l I \ \-/\ o povegti amuzante, inedite gi"

Transcriere

1 Zurr"t v? e. nr.5518 I k**# T,1(,L G\irllt\ il ^ ".' /,r \/n\ ^ \t \ " ILJ \\g \ \H \ nl I \ \/\ o povegti amuzante, inedite gi atnactive e exencitii' cuniozitdti o texte adaptate pentnu elevul de clasa a llla o E.(D x?cam tm \R >a

2 Capitolul 1. Pe t5r6mul imaginaliei Cufirul zbu rdtor (ada pta re d u pd H a ns Christio n Andersen)...3 insemndtatea pdrtilor de vorbire (de Nata5o Gotche)...g Capitolul 2. Lectii de viats Unde este libertatea? (de trino Glin.td)...j1 Lingugirea gi minciuna (de George Cosbuc) Procesul Pionului (de NataSa Galche)..., Legenda sahului (legendd indiond)...2l Micul bucitar (de Laura Rdducanu) Paradisul pisicilor (adaptare dupd Emile Zota)...26 Capitolul 3. Animalele prietenele noastre Aventurile Doctorului Dolittle (frag me nt, de H ug h Lofti ng)...30 Jurnalul unui c51el (fragment, de SaSo Ciorn6i)...34 Cum a cipdtat Leopardul pete /de Rudyard Kitptinq)...40 Capitolul 4. Iubesc poezia! Noapte de vard (fragment, de George Co5buc)...44 Fericirea, aga cum o vdd eu (de lrina Gtinld)...,...46

3 Capitolul Pe tb16mul imaginatiei Cufirul zburitor (adaptare dupd Hans Christian Andersen) A fost odatd ca niciodatd" un negustor bogat care, dupd. ce a murit, ldsd intreaga avere fiului sdu. Acesta, care nu muncise qi nu caqtigase niciodats. nimic, a cheltuit tofi banii, pdnd la ultimul. Dupd ce a vandut tot ce mai avea prin casd", fiul negustorului a rdmas doar cu un cufdr vechi. Nu mai avea nici m5.car un pat pe care sd. doarmd, aqa cd. sa b5.gat in cufd.r. Dar, minune! Cutdrul era fermecat: cum ii inchideai capacul, se ridica in aer qi zbural $i bdiatul a zburat departe, departe, deasupra norilor, dincolo de hotarele impdrdfiei. ii era tare fric5" sd nu cad5" deacolo, de sus, dar nu sa intdmplat asta. in schimb, a ajuns intro!ard. necunoscuts.. A coborat din cuf5.r gi a intrebat o femeie, care linea de m6.nd. un copil: AJ cui este palatul care se inalfd, m6.ndru in fala noastrd? Nam mat vdzut aqa minund"fie de cdnd md. qtiu! Este palatul impd.ratului nostru qi in el trdieqte fiica lui. Nimeni nu are voie sd intre la prinlesd", pentru c5. i sa prezis cd. va fi nefericitd. c6.nd se va indrdgosti. Fiul negustorului a aqteptat ca femeia s5. plece, sa urcat in cuf5.r,a inchis capacul qi, imediat, a ajuns pe acoperiqul palatului. A intrat apoi in camera prinlesei qi a r5.mas uimit de frumuselea neasemuitd a acesteia. La randul ei, prinlesa cum la vdzut, la gi pldcut. TAndrul ia m5.rturisit cdt de frumoasd qi grafioas5. o gs"seqte: ia vorbit despre ochii ei ca niqte lacuri limpezi qi adanci, despre tot ce gd"sea deosebit la ea. A ceruto apoi de solie Ei fata a fost de acord. Vino mdine sd. te prezint pdrinlilor mei, a spus fata. Le vei spune o poveste frumoasd. qi ei, cu siguranld, te vor pl5"cea qi vor fi de acord cu nunta noastre. Ai grdd ca povestea ta sd fie plind de invd.!6minte, ca

4 %e%>o6e>eql>6wre ii placd mamei mele Ei, in acelaqi timp, sd fie veseld, ca sd" ii placd qi tatd.lui meu. Mulfumeqtei pe am6.ndoi Ei ne vom putea cdsatori! De acord, povestea va fi darul meu de nuntd, a incuviinlat tandrrl. IntorcAnduse in pddure, sa gandit mult la poveste, pentru cd nui uqor sd faci o poveste frumoasd; ili trebuie timp qi imagina{ie. El a avea imaginafie, dar nu prea avea timp. Cu toate acestea, qtia cd va reuqi. A doua zi, a fost primit cu cdldurd de impd.rat qi imp5.r5.teasi. Ne vei spune o poveste plind de inlelepciune? a intrebat mama prinlesei. Dar ne vom Ei inveseli curios impdratul. ascultdndo? a fost Ascultafim5. cu atenlie, am pentru voi o poveste minunatd, a spus fiul de negustor qi a inceput sd istoriseascd: A. "6 in bucd.tdria unui nobi1, intro dupdamiaz6.linietitd de toamnd, se auzi un glas: Suntem de vili nobil5. de cand ne qtim. Neam ns.scut dintrun brad falnic qi, iatd, am ajuns aici, spuseri belele de chibrit dintro cutie de tabld., aqezat6" pe un raft. Eram o ramurd. importanti, continuard ele, qi ascultam de dimineala pana seara cantecui pdsdrilor Ei foqnetul vantului. Bradul nostru era binecuvantat de Dumnezeu, pentru cd era tot timpul anului verde, nu ca alli copaci care nu aveau frt:lnze 4.decAt vara. Cand teietorii de lemne au venit, familia noastrd a fost impdrfiti: trunchiul a devenit catargul unei cordbii qi a ajuns in cele mai indeps.rtate colfuri ale lumii; ceielalte ramuri au plecat in diverse locuri. Noi aducem lumind oamenilor qi, chiar daci suntem de vilri nobild, iatd ca am ajuns intro bucitdrie! Eu, de cdnd am venit pe lume, am stat in bucdtdrie, spuse vasul de meta,l din dulap. Cred cd sunt ce1 mai important obiect de aici, chiar dacd nu sunt de vit6 nobild. Oamenii md pun pe masd., plin cu mdncare, apoi m5. spald" cu grijd Ei md pun la loc, in dulap. Vorbeqti vrute qi nevrute, a zis atunci cutia cu iascdr. Ea stitea pe masd. Ei, de nervi, scotea scdntei. Decat sd vorbili toli atat, mal bine ali petrece! 1 iascd = ciupercd care creqte pe trunchiul copacului qi care, in trecut, era folosita penrm aprin derea focuiui.

5 Sunt de acord, a spus imediat un vas mic de lut. in plus, numi place sd vorbesc despre mine. Daaa! Sd, petrecem! a incuviinlat qi gdleata cu apd. $i, de emofie, a vd.rsat un pic de apd pe podea. Toate farfuriile, qi cele mari qi cele Ei cele adanci qi cele plate sau bucurat. Cleqtele a inceput sd danseze. Era foarte caraghios cu picioarele lui aqa de lungi, dar lui nui pdsa! Hmm! ziser6. chibriturile. Ce adund.turd! Oare ceom cduta noi aici, printre pleber? Ceainicul vru sd cdnte ceva, dar el nu putea scoate nicio notd dacd nu fierbea. Acum era complet rece. Un toc cu pand., care stdtea pe pervazul ferestrei, iqi dddu cu pdrerea: Dacd. nu poate canta ceainicul, sd punem privighetoarea din colivie sd cante. Cineva trebuie so fac5., doar este o petrecere! Nu sunt de acord, quierd. ceainicul. Trebuie sd fim patriofi! Sd' c6.nte numai cine locuieqte aici, in buchtd.rie, nu strdinii! Of, ce harababuril! zise coeul de gunoi. Ew zic sd facem mai int6.i ordine in casd. Apoi, vom hotd.ri cine este cel mai important. intre timp, uqa se deschise qi servitorul intri, luand chibriturile de pe raft. O liniete totald se ld.sd". Nimeni nu mai scoase un cuv6nt. CAnd focul se aprinse, o lumind puternicd inundd" camera. Oupa cum vedeti, n;i suntem cele mai importante,,,p k O zisers. chibriturile. Priviti ce lumind facem! Apoi arserd. I f I ae o6 Aici, povestea se incheie. impd.rdteasa sa declarat fermecatd qi ia spus tdndrului: Extraordinar! Parcd v5.d in fala ochilor bucd.td.ria, cu ceainicul, farfuriile, chibriturile qi coqul de gunoi! Povestea ta a fost minunatd,. Jio vom da de solie pe fata noastrd. impdratul, care rasese la sfarqitul poveqtii, a fost Ei el de acord: M6.ine te vei cdsdtori cu prinlesa! intreaga impdrslie sa bucurat cand a aflat vestea cdsd.toriei. De la mic la mare, locuitorii au ieqit pe strd.zi sd sdrbdtoreasci. Pe toate drumurile erau stegulefe, baloane; se vindeau prdjituri qi sucuri la fiecare col! de stradd.. Impresionat de ce vedea, fiul negustorului a vrut sd fac5. qi el ceva deosebit. A cumpd.rat o mullime de artificii, I ptebe = categoria sociald cea mai saraca a populatiei; 2 harababurd. = glldgie, scandal.

6 sa urcat in culerul fermecat qi a zburat deasupra impdr6.fiei. Mii de stelufe au impdnzit cerul. Cufd.rul pdrea o cometd. pe cerul noplii. Oamenii, care nu mai vdzuserd" aqa ceva, erau vrdjifi! CAnd a coborat din cuf5"r, tand.rul vru sd qtie imediat ce cred locuitorii impd.r5.!iei. Sa plimbat printre ei qi a auzit vorbele: A fost grozavl a spus o femeie imbrdcatd s5.ric5.cios. Da! Nam mai vezut artificii atat de sus pe cer! a comentat un bdrbat care vindea acadele la o tarabd.. CAnd mai putem vedea aqa un spectacol? qia intrebat un bdielel doica, pe care o linea de m6n5.. Fiul negustorului a fost satisfdcut de reaclia oamenilor. Se intoarse mullumit in pddure, la cufd.rul fermecat. Dar nu gd.si decat o grd.md. joard de cenuqd.: cufd.rul luase foc de la artificii qi se prefdcuse in scrum. Nu se mai putea intoarce la prinlesd acum, pentru cd nu mai avea cu ce zbura! intre timp, fata impd.ratului se urcase pe acoperiqul palatului qi il aqtepta. A stat cs.teva ore acolo, sperand sdl vad5.. La agteptat qi a dowa zi qi in zilele care au urmat. Dar fiul negustorului nu a mai ap5. rut. El uitase de prinfesd. qi cutreiera lumea cu povegtile lui. Doar c5. poveqtile nu mai erau pline de invd.fd.minte qi nici aqa de vesele cum a fost povestea despre belele de chibrit infumurate. EXERCTTil o Realizeazi,,harta" lecturii! Personajele