ROMANIA JUDETUL BUZAU CONSILIUL LOCAL POSTA CALNAU. HOTARARE privind adoptarea bugetului local rectificat II pe anul 2020

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "ROMANIA JUDETUL BUZAU CONSILIUL LOCAL POSTA CALNAU. HOTARARE privind adoptarea bugetului local rectificat II pe anul 2020"

Transcriere

1 ROMANIA JUDETUL BUZAU CONSILIUL LOCAL POSTA CALNAU HOTARARE privind adoptarea bugetului local rectificat II pe anul 2020 Consiliul local al comunei Posta Calnau,judetul Buzau Avand in vedere: -Legea 273/2006 privind finantele publice locale ; -Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul Adresa AJFP Buzau nr.13825/ privind repartitia sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor -cheltuieli materiale pentru scoli -Adresa AJFP Buzau nr.1393/ privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri al bugetului de stat -Adresa AJFP Buzau nr.1660/ privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri al bugetului de stat -Adresa AJFP Buzau nr.11729/ privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (pentru indemnizatii fixe persoane cu handicap si caldura ajutor social) pe trimestre. - Hotararea Consiliului judetean Buzau nr. 1/ pentru repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit in vederea echilibrarii bugetului local din Fondul constituit la dispozitia acestuia; -Referatul de aprobare inregistratat la nr.54/ ; -Raportul comisiilor de specialitate nr.56/ ; -Raportul compartimentului de resort nr.55/ ; -Avizul secretarului general delegat dat pe proiectul de hotarare; In temeiul prevederilor art.84,alin.(3-5),art.87,alin.(3) si alin.(5),art.88,art.129,alin.(2),lit.b),alin.(4),lit.a),art.139 alin (3),lit.a),coroborat cu art.5,lit.a),precum si art 196 alin(1),lit.a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, HOTARASTE Art.1-Se adopta Bugetul Local rectificat II pe anul 2020 conform anexelor 1,2, 3, 4,5, 6 la prezenta Hotarare. Art.2.Se adopta rectificarea bugetului local pe anul 2020 astfel : Total venituri =11573 mii lei Total cheltuieli =12043 mii lei -se repartizeaza suma primita de la Consiliul Judetean de 15 mii lei la cap alte cheltuieli pentru ordine si protectie civila Art.5.-Primarul comunei Posta Calnau prin intermediul compartimentului financiar contabil va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. POSTA CALNAU NR. 17 / PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL DELEGAT, ENACHE ANA Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Posta Calnau in sedinta din cu respectarea prevederilor art 139 alin.1 si art.196 alin.1.lit a. din Codul administrativ, cu un nr de.voturi pentru abtineri si voturi impotriva..din numarul total de 15 consilieri in functie si prezenti la sedinta.

2 ANEXA 1 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R 2020 Estimari Estimari Estimari TOTAL VENITURI (A+B) 11, A.VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 5, ,603 I. VENITURI CURENTE(02) (cod ) 5, ,509 A. A1.2. VENITURI IMPOZIT FISCALE PE VENIT, (03) PROFIT, (cod ) SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 7, ,356 PERSOANE FIZICE (06) (cod ) 2, ,563 Impozit pe venit (03.02) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(04.02) (cod ) 2, ,546 Cote defalcate din impozitul pe venit( ) Sume repart din fond cons judetean Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( ) A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(09) (cod 07.02) Impozite si taxe pe proprietate (07.02) (cod Impozit si taxa pe cladiri ( ) (cod ) Impozit pe cladiri de la persoane fizice Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice Impozit si taxa pe teren( ) (cod ) Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul din extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ( ) A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (10) (cod , Sume defalcate din din taxa TVA pe (11.02) valoarea (cod adăugată ) pentru finanţarea cheltuielilor 4, descentralizate la nivelul judeţelor ( ) 1, Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri ( ) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale( 0 3, Taxe pe servicii specifice(15.02) (cod ) Impozit Taxe pe pe utilizarea spectacole bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02) (cod ) Impozit pe mijloacele de transport (cod ) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare ( ) A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(11) (cod 18.02) Alte impozite si taxe fiscale (18.02) (cod ) Alte impozite si taxe( ) C. VENITURI NEFISCALE (12) (cod ) C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (13) (cod ) Venituri din proprietate (30) (cod ) Venituri din dobanzi Venituri din concesiuni si inchirieri C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (14) (cod Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33) Venituri din prestari de servicii (cod Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise(34) (cod alte venituri Amenzi, penalitati si confiscari (35) (cod la ) Venituri din amenzi si a Diverse venituri(36) (cod ) Venit din vanz unor bunuri(cod 39) Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare IV. SUBVENTII (17) (cod 00.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (18) (cod Subventii de la bugetul de stat (42) (cod 00.20) B. Curente (20)(cod la ) Subventii ptr finantarea sanatatii , Sprijin financiar pentru incalzirea locuintei Subventii TConsiliul judetean Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sume primite pt.fonduri europeane Finantarea subprogramului de pietruire a drumurilor Subventii PNDL Finantarea subprogramului de alimentare cu apa Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare (cu semnul minus) -2, Page 1

3 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R 2020 B.VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (01) (cod ) - TOTAL Vărsăminte din secţiunea de funcţionare (31) Finantarea subprogramului de pietruire a drumurilor Finantarea subprogramului de alimentare cu apa Estimari Estimari Estimari , , TOTAL CHELTUIELI (A+B) 12, A.CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 5, CHELTUIELI CURENTE 5, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2, TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1, TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1, TITLUL X ALTE CHELTUIELI B.CHELTUIELILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE 6, TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (CHELTUIELI DE CAPITAL) 3, VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT REZERVE EXCEDENT (cod ) DEFICIT 2) (cod ) 2) finantat din excedentul anilor precedenti A. VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE( 01)(cod ) - TOTAL 5, I. VENITURI CURENTE(02) (cod ) 5, A. A1.2. VENITURI IMPOZIT FISCALE PE VENIT, (03) PROFIT, (cod ) SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 7, PERSOANE FIZICE (06) (cod ) 2, Impozit pe venit (03.02) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit(04.02) (cod ) 2, Cote defalcate din impozitul pe venit( ) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( ) sume repat de Cons Judetean A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE(09) (cod 07.02) Impozite si taxe pe proprietate (07.02) (cod Impozit si taxa pe cladiri ( ) (cod ) Impozit pe cladiri de la persoane fizice Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice Impozit si taxa pe teren( ) (cod ) Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice Impozitul pe terenul din extravilan Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru ( ) A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (10) (cod , Sume defalcate din taxa TVA pe (11.02) valoarea (cod adăugată ) pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor ( ) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri ( ) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale( Taxe pe servicii specifice(15.02) (cod ) Impozit Taxe pe pe utilizarea spectacole bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 4, , , desfasurarea de activitati (16.02) (cod ) Impozit pe mijloacele de transport (cod ) Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *) Taxe Alte taxe si tarife pe utilizarea pentru eliberarea bunurilor, de autorizarea licente si autorizatii utilizarii bunurilor de functionare sau pe ( ) desfasurare de activitati( ) A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE(11) (cod 18.02) Alte impozite si taxe fiscale (18.02) (cod ) Alte impozite si taxe( ) C. VENITURI NEFISCALE (12) (cod ) -2, C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (13) (cod ) Venituri din proprietate (30) (cod ) Venituri din concesiuni si inchirieri C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (14) (cod Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33) (cod Page 2

4 D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R 2020 Estimari Estimari Estimari Venituri din prestari de servicii Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati Venituri din taxe administrative, eliberari permise(34) (cod Taxe extrajudiciare de timbru Amenzi, penalitati si confiscari (35) (cod la ) Venituri din amenzi si a Diverse venituri(36) (cod ) Alte venituri Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare IV. SUBVENTII (17) (cod 00.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (18) (cod Subventii de la bugetul de stat (42) (cod 00.20) B. Curente (20)(cod la ) Sprijin financiar pentru incalzirea locuintei Sume Vărsăminte primisume din secţiunea primiconsiliul de funcţionare judetean pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare (cu semnul minus) 15-2, A.CHELTUIELILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE 5, Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod , Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02) 2, CHELTUIELI CURENTE 2, TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1, TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte servicii publice generale (a+b+c) (cod 54.02) 0 ALEGERI LOCALE 0 CHELTUIELI CURENTE 0 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 0 TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 0 CHELTUIELI CURENTE Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02) Politie comunitara Protectie civila si protectie contra incendiilor 15 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII Invatamant (cod 65.02) (a+b+c+d+e+f+g) CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3 Sanatate chel pers Cultura, recreere si religie (cod 67.02) (a+b+c+d+e+f+g+h+k) CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL X ALTE CHELTUIELI Biblioteca ocomunala CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CAMINE CULTURALE Sport alte cheltuieli alte cheltuieli Asigurari si asistenta sociala (cod 68 02)(a+b+c+d+e+f+g) 1, CHELTUIELI CURENTE 1, Page 3

5 Estimari Estimari Estimari D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA Asistenta sociala in caz de invaliditate Ajutor de incalzire Legea 416/2001 si ajutor de incalzire locuinte Ajutor de urgenta Indemnizatii de insotitor Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod ) Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70 02) 946 1, CHELTUIELI CURENTE CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII Protectia mediului (74 02) CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII Transporturi (84 02) CHELTUIELI CURENTE TITLUL II BUNURI SI SERVICII Alte actiuni economic CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (96.02) REZERVE (97.02) B.VENITURILE EXCEDENT SECŢIUNII SECTIUNEA DE FUNCTIONARE DEZVOLTARE (98.02) (01) (cod 00.01SF-49.02SF) ) - TOTAL 5, Vărsăminte din secţiunea de funcţionare (31) 2, IV. SUBVENTII (17) (cod 00.18) SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(18) (cod 42.02) Subventii de la bugetul de stat (cod (cod 00.19) la la ) Finantarea subprogramului de pietruire a drumurilor Finantarea B.CHELTUIELILE subprogramului SECŢIUNII de alimentare DE DEZVOLTARE cu apa (cod ) 6, Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod Autoritati publice si actiuni externe (51 02) TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (CHELTUIELI DE CAPITAL) Partea a II-a ORDINE PUBLICA CULTURA SI RECREERE TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (CHELTUIELI DE CAPITAL) Invatamant(65.02) TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (CHELTUIELI DE CAPITAL) SERVICII RECREATIV MASINI ECHIPAMENTE Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod ) Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70 02) TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (CHELTUIELI DE CAPITAL) TITLULXII MASINI ECHIPAMENTE DRUMURI SI PODURI , TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (CHELTUIELI DE CAPITAL) CONSTRUCTII 4, VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT REZERVE EXCEDENT sume pentru acoperirea temporara a golului de casa (cod 00.01SD-49.02SD) DEFICITUL SECTIUNII DE DEZVOLTARE 2) (cod 49.02SD-00.01SD) Page 4

6 Nr. Crt. Denumire obiectiv Data inceperii executiei (luna,an) Nr.si data actului de aprobare Valoare Totala LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2020 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET Mii lei ANEXA 2 La Hotararea nr /.. a Consiliului Local al Comunei Posta Calnau Judetul Buzau Total Prevederi 2020,din care : CAP P.I.F. Finantate din Cre-dite inter-ne Sur-se Proprii Bancare exter -ne Alte surse con-stitui- Buget local Total alocatii bugetare Transferuri De la buget De stat TOTAL B LUCRARI NOI A LUCRARI IN CONTINUARE C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

7 A B INVATAMANT LUCRARI IN CONTINUARE -REABILITAREA,MODERNIZAREA EXTINDEREA SC C-TIN IVANESCU POSTA CILNAU C B C LUCRARI NOI -PARCARE GRADINITA POSTA CILNAU -MONTAJ PAVELESI EXECUTIE ALEE SI GARD SCOALA SUDITI -EXTINDERE PTR GRUP SANITAR SCOALA SUDITI -EXTINDERE PTR GRUP SANITAR SCOALA ZILISTEANCA,MONTAT PAVELE -MONTAJ PAVELE GRADINITA SUDITI - MONTAJ ACOPERIS SCOALA COCONARI -REPARATII CAPITALE SCOALA SAT NOU CULTURA LUCRARI NOI -CONSTRUCTIE CAPELA POSTA CALNAU ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII -STUDIU FEZABILITATE CONSTRUCTIE CAPELA ZILISTEANCA -REPARATII CAPITALE MONUMENT ISTORIC -REPARATII CAPITALE ACOPERIS CAMIN CULTURAL SUDITI

8 C LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA B C A B ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII -POMPE APA -MODERNIZARE STATIE APA ZILISTEANCA- -FORAJ APA POSTA CILNAU -REPARATII CAPITALE ILUMINAT PUBLIC -STUDIU FEZABILITATE GAZE -CAMERE WIRLESS -PUG -PUZ POSTA CALNAU -STATII MICROBUZ SCOLAR SAT NOU SI POSTA CALNAU -GIS SALUBRIZARE ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII -CONSULTANTA POSTIMPLEMENTARE ACHIZITIE MASINA DESEURI MENAJERE DRUMURI SI PODURI LUCRARI IN CONTINUARE -MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COM POSTA CALNAU,JUD BUZAU LUCRARI NOI -MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COM POSTA CILNAU 700 M ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII -PROIECTARE DRUMURI -RIDICARE TOPO DRUMURI COMUNALE

9

10 A N E X A Nr.3 La Hotarirea nr.. din a Consiliului Local Posta Cilnau BUGETUL DIN VENITURI PROPRII AL SERVICIULUI APA CANALIZARE POSTA CILNAU PE ANUL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Cod Clasificatie DENUMIRE INDICATORI Program 2020 TOTAL VENITURI 876 I PRESTARI SERVICII ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 876

11 A N E X A Nr.4 La Hotarirea nr.. din a Consiliului Local Posta Cilnau BUGETUL DIN VENITURI PROPRII AL SERVICIULUI APA CANALIZARE POSTA CILNAU PE ANUL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Cod Clasificatie DENUMIRE INDICATORI Program 2020 TOTAL CHELTUIELI 876 I ALTE ACTIUNI ECONOMICE ALTE ACTIUNI ECONOMICE 876

12 A N E X A Nr.5 La Hotarirea nr.. din a Consiliului Local Posta Cilnau BUGETUL DIN VENITURI PROPRII AL SERVICIULUI SALUBRIZARE POSTA CILNAU PE ANUL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Cod Clasificatie DENUMIRE INDICATORI Program 2020 TOTAL CHELTUIELI 604 I SALUBRIZARE SALUBRIZARE 604

13 A N E X A Nr.6 La Hotarirea nr.. din a Consiliului Local Posta Cilnau BUGETUL DIN VENITURI PROPRII AL SERVICIULUI SALUBRIZARE POSTA CILNAU PE ANUL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE Cod Clasificatie DENUMIRE INDICATORI Program 2020 TOTAL VENITURI 604 I PRESTARI SERVICII ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII 604