STUDIU DIATOPIC PRIVIND SOCIETĂŢILE PE ACŢIUNI (S.A.) CU CAPITAL MAJORITAR DEŢINUT DE UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE (U.A.T.)

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "STUDIU DIATOPIC PRIVIND SOCIETĂŢILE PE ACŢIUNI (S.A.) CU CAPITAL MAJORITAR DEŢINUT DE UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE (U.A.T.)"

Transcriere

1 STUDIU DIATOPIC PRIVIND SOCIETĂŢILE PE ACŢIUNI (S.A.) CU CAPITAL MAJORITAR DEŢINUT DE UNITĂŢILE ADMINISTRATIV-TERITORIALE (U.A.T.) DIATOPIC STUDY REGARDING JOINT-STOCK COMPANIES (JSC) WITH LOCAL ADMINISTRATIVE UNITS (LAU) AS MAJORITY SHAREHOLDERS Ec. Eng., PhD Student, Sabin SISERMAN Eng.PhD Simion DAN Abstract: Joint stock companies make up an important category of public enterprises, which immobilise significant fixed and current assets and carry out complex activities with a medium or large scope, aimed at satisfying the public needs of big and average local communities. As in the case of public companies, the management of these institutions are suspected of poorly administrating the equity and assets that the companies own. This study aims at achieving a diatopic research of these economic entities, based on summary financial-accounting data made available on the website of the Ministry of Public Finance on December 31, 13. Keywords: joint stock company, local administrative unit, assets, claims, debts Rând liber 1 INTRODUCERE 1.1 Definirea conceptului de diatopie in domeniul administratiei publice locale 1 Din punct de vedere al originii, termenul diatopie aparţine domeniului ştiinţelor limbajului şi a fost introdus de lingvistul norvegian Leiv Fydal în 195, redefinit şi dezvoltat mai apoi de lingvistul român Eugen Coşeriu. În forma sa iniţială, conceptul se referea la aspecte, particularităţi, tipuri fundamentale de diferenţiere internă a limbilor istorice, care îşi au originea în provenienţa sau amplasarea geografică a vorbitorilor care se referă la aceeaşi origine (DEX online). Etimologic, adjectivul diatopic se compune din prefixul de origine greacă dia- ce înseamnă diferenţă şi 1 INTRODUCTION 1.1 Defining the concept of diatopia in the field of local public administration The term diatopia originally pertains to the field of language sciences. It was introduced by the Norwegian linguist Leiv Fydal in 195 and was later redefined and developed by the Romanian linguist Eugen Coșeriu. Initially, the concept referred to aspects, particularities and essential types of internal differentiation of historical languages, which originate in speakers extraction or geographical location; referring to the same origin (DEX online). Etymologically, the adjective diatopic consists of the Greek prefix dia- difference and the noun topos place. Starting from the definition 1 Acest concept a fost definit identic in articolul Societăţile cu răspundere limitată (S.R.L.) cu capital majoritar deţinut de unităţile administrativ-teritoriale (U.A.T.) : o analiză diatopică publicat în cadrul LDMD 3 Târgu-Mureş. This concept was defined identically in the paper Limited Liability Companies with Local Administrative Units (LAU) as Majority Shareholders: A Diatopic Analysis, published in the proceedings of the LDMD 3 Conference in Târgu-.

2 substantivul topos care înseamnă loc. Pornind de la definţia cu care funcţioneayă în lingvistică, termenul diatopic poate fi însă aplicat şi în alte domenii, inclusiv în domeniile economice si sociale (cu diferenţieri specifice), devenind un parametru ce determină variaţia spaţială a unui fenomen. În acest context, conţinutul semantic al adjectivului diatopic se extinde la o arie geografică în perimetrul căreia un anumit fenomen economic, social, cultural sau de altă natură se manifestă. De altfel, dicţionarul explicativ englez defineşte cuvântul diatopic doar ca variaţie geografică fara a mai trimite la determinarea în sens lingvistic a acestui cuvânt. În ceea ce priveşte administraţia publică locală, aceasta este organizată la nivel naţional, conform Constituţiei României pe Unităţi Administrativ Teritoriale (UAT): comune, oraşe şi judeţe. (Cf Constitutia Romaniei, art.3 al. 3) Diatopia formelor de organizare, de administrare şi gestionare a patrimoniului public sau de urmărire în timp a fenomenelor economicosociale generate de acţiunile administraţiei publice locale se va referi în cazul studiului de faţă la dispersia spaţială a acestora, în special pe judeţe şi municipiul Bucureşti. DISTRIBUTIA ENTITĂŢILOR ECONOMICE ORGANIZATE CA SOCIETĂŢI COMERCIALE PE ACŢIUNI APARŢINÂND U.A.T. according to which the term is used in linguistics, one can also apply the concept diatopic in other fields, including in economy and social studies (with specific differences), becoming a parameter that determines the spatial variation of a phenomenon. In this context, the semantic content of the adjective diatopic is extended to a geographical area within which a certain economic, social, cultural or other kind of phenomenon is manifested. As a matter of fact, comprehensive dictionaries of English only define the word diatopic in relation to geographical variation, without referring to the linguistic determination of the word. Local public admininistration is organised on a national level, according to the Constitution of Romania, into local administrative units (LAU): communes, towns/cities and counties (cf. the Constitution of Romania, Art. 3, Par. 3). The present study discusses the diatopia of the forms of organisation, administration and management of public patrimony, as well as the types of analysis across time of the economic-social phenomena triggered by the activities of local public administrations. The aforementioned aspects will be presented in relation to their spatial dissemination in the counties of Romania and the municipality of Bucharest. DISSEMINATION OF ECONOMIC ENTITIES ORGANISED AS JOINT-STOCK COMPANIES OWNED BY LAU.1 Societăţi pe acţiuni (S.A.) aparţinând U.A.T. Aspecte diafazice La , in România existau conform informaţiilor publicate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, un numar de 376 societăţi comerciale pe acţiuni (S.A.) din care 43 (11%) făceau parte din categoria marilor contribuabili, iar diferenţa de 335 societăţi (89%) fiind contribuabili mici şi mijlocii. Aceste societăţi deţineau la finele anului 13 ponderea cea mai mare a angajaţilor din sectorul întreprinderilor publice în care acţionar majoritar erau unităţile administrativ teritoriale, respectiv 35.3 angajaţi (54%), în întreprinderile publice considerate mari contribuabili şi 9.86 (46%) angajaţi în societăţi pe acţiuni aparţinând U.A.T, considerate contribuabili mici şi mijlocii. Histogramele de mai jos evidenţiază intuitiv acest lucru:.1 Joint-stock companies belonging to LAU. Diaphasic aspects According to the information made public by the National Agency for Fiscal Administration, on December 31, 13, in Romania there were 376 joint-stock companies, 43 (11%) of which pertained to the category of big taxpayers, while the other 335 companies (89%) were small and medium taxpayers. At the end of the year 13, these companies displayed the largest number of employees in the sector of public enterprises with local administrative units as majority shareholders, namely 35,3 employees (54%) in public companies considered big taxpayers and 9,86 employees (46%) in majority LAU-owned joint-stock companies considered small and medium taxpayers. The histograms below illustrate this aspect:

3 EMPLOYEES IN COMPANIES OPERATING UNDER LAU BIG Fig. 1 Angajaţi în întreprinderi publice după forma juridică de organizare S.M. Fig 1. Employees in public companies according to the latter s legal form of organisation TOTAL OF LAU-OWNED JSC Fig. Număr S.A. cu capital majoritar al U.A.T. Fig. Number of majority LAU-owned JSC NUMBER OF EMPLOYEES IN JSC OWNED BY LAU Fig. 3 Număr angajaţi in S.A. cu capital al U.A.T. Judeţele în care societăţile pe acţiuni deţinute de U.A.T au fost din punct de vedere numeric cele mai numeroase la , sunt următoarele:,, Iaşi şi. În ceea ce priveşte obiectul de activitate al acestor societăţi pe acţiuni, ponderea cea mai mare au reprezentat-o contribuabilii mici şi mijlocii care au prestat servicii de distribuţie şi tratare a apei, de colectare a apelor uzate, de salubritate şi de construcţii a drumurilor şi podurilor. Fig. 3 Number of employees in LAU-owned JSC The counties in which the joint-stock companies owned by LAU were the most numerous on December 31, 13, were,, Iaşi and. From the viewpoint of the object of activity of these companies, the largest number was that of small and medium companies that performed services in the following domains: water supply and treatment, wastewater collection, sanitation, road and highway construction.

4 TOTAL SOCIETATI OF MAJORITY PE ACTIUNI LAU-OWNED CU CAPITAL MAJORITAR JOINT-STOCK DETINUT COMPANIES DE U.A.T. CUNTRIBUABILI SMALL AND MICI MEDIUM SI MIJLOCII MARI BIG CONTRIBUABILI Fig. 4 Distribuţia societăţilor pe acţiuni deţinute de U.A.T. pe judeţe Fig. 4 Distribution according to counties of joint-stock companies owned by LAU Fig. 4 Distribution according to counties of joint-stock companies owned by LAU DISTRIBUTION DISTRIBUTIA PERSONALULUI OF PERSONNEL ANGAJAT EMPLOYED IN S.A. IN DETINUT LAU-OWNED DE U.A.T. JSC CONTRIBUABILI SMALL AND MICI MEDIUM SI MIJLOCII MARI BIG CONTRIBUABILI Fig. 5 Distribuţia personalului angajat în S.A. ale U.A.T., pe judeţe.1.1 Societăţi pe acţiuni mari contribuabili La finele anului 13, numărul maxim de societăţi pe acţiuni mari contribuabili existente într-un judeţ a fost de cel mult 3; obiectele de activitate ale acestor întreprinderi publice au fost diferite în interiorul judeţului respectiv (societăţile nu erau concurente pentru un anumit serviciu) şi cvasiidentice între judeţe, dat fiind faptul că serviciile publice furnizate de aceste entităţi se adresau unui areal geografic bine definit administrativ teritorial, rareori transgresând graniţele judeţene. Fig. 5 County Fig. 5 County distribution of the personnel of the employed personnel in LAU-owned employed JSC in LAU-owned JSC.1.1 Joint-stock companies big taxpayers At the end of the year 13, there were at most three joint-stock companies big taxpayers in a county. The objects of activity of these public enterprises were diverse in each county (the companies were not rivals in a specific field) and quasi-identical across counties, as the public services provided by joint-stock companies big taxpayers addressed a geographical area that was well defined administratively and territorially and rarely crossed county borders.

5 3 SOCIETATI LAU-OWNED PE ACTIUNI JOINT-STOCK DETINUTE COMPANIES DE UAT BIG -MARI CONTRIBUABILI Fig. 6 S.A. deţinute de U.A.T considerate mari contribuabili (43 contribuabili) În ceea ce priveşte numărul de angajaţi în societăţile pe acţiuni deţinute de U.A.T., agregate la nivel judeţean, acesta a fost în strânsă corelaţie cu populaţia marilor comunităţi urbane, numărul cel mai mare de angajaţi regăsindu-se în judeţele în care operează mari contribuabili foarte puternici care îşi adresează serviciile unor mari capitale de judeţ sau regiuni geografice: - Timiş o S.C. AQUATIM S.A. cel mai mare angajator 1966 angajaţi o S.C. ECOLOGIC SERVICE S.A. 58 angajaţi o COMPANIA DE TERMOFICARE 861 angajaţi - o SOCIETATEA DE TRANSPORT LOCAL S.A. o S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. - Iaşi o S.C. APAVITAL S.A. o S.A.LUBRIS S.A - o S.C. CĂLĂTORI EXPRES S.A. o S.C. CANAL S.A. - Galaţi o S.C. TRANSURB S.A. o S.C. CANAL S.A. Fig. 6 JSC Fig. owned 6 JSC by by LAU LAU and considered and big taxpayers considered (43 taxpayers) big taxpayers (43 taxpayers) The number of employees in the joint stock companies owned by LAU, established on the county level, was in tight correlation with the population of large urban communities. The biggest number of employees occurred in the counties in which very strong taxpayers operated and aimed their services at large county seats or geographical regions: - Timiş o S.C. AQUATIM S.A. the largest employer 1966 employees o S.C. ECOLOGIC SERVICE S.A. 58 employees o COMPANIA DE TERMOFICARE 861 employees - o SOCIETATEA DE TRANSPORT LOCAL S.A. o S.C. COMPANIA DE APĂ SOMEŞ S.A. - Iaşi o S.C. APAVITAL S.A. o S.A.LUBRIS S.A - o S.C. CĂLĂTORI EXPRES S.A. o S.C. CANAL S.A. - Galaţi o S.C. TRANSURB S.A. o S.C. CANAL S.A..1. Societăţi pe actiuni considerate contribuabili mici şi mijlocii Numărul angajaţilor în societăţile comerciale de talie mică şi mijlocie este dependent, în genere, de.1. Joint-stock companies considered small and medium taxpayers The number of employees in small and medium companies generally depends on the latter s object of

6 obiectul de activitate desfăşurat (sunt preponderente serviciile de transport urban, distribuţie agent termic şi servicii de apă-canal) şi de numărul localităţilor în care aceste servicii sunt organizate în judeţul respectiv. Histograma următoare evidenţiază numeric, pe judeţe, aceste întreprinderi. activity (urban transport, heating supply and watersewage services are predominant) and the number of settlements in which the services are organised in a certain county. The following histogram highlights the numbers of the aforementioned companies according to the counties in which they occur. LAU-OWNED JOINT-STOCK SOCIETATI COMPANIES PE ACTIUNI SMALL APARTINAND AND MEDIUM UAT CONTRIBUABILI MICI SI MIJLOCII Fig. 7 S.A. deţinute de U.A.T contribuabili mici şi mijlocii (335 societăţi) Fig. 7 LAU-owned Fig. 7 JSC small and small medium and taxpayers medium (335 companies) taxpayers (335 companies). Active fixe si active circulante ale S.A. deţinute de U.A.T. la Caracteristicile S.A. mici contribuabili, comparativ cu marii contribuabili cu aceeaşi formă de organizare juridică şi cu capital social aparţinând U.A.T, vizează îndeosebi activele fixe şi activele circulante deţinute la finalul anului 13. Acestea sunt prezentate comparativ în diagramele de mai jos:. Fixed and active assets of LAU-owned JSC on December 31, 13 The characteristics of JSC small taxpayers, as opposed to big taxpayers of the same legal category and with social capital owned by LAU, refer especially to the fixed and active assets held at the end of the year 13. These are presented comparatively in the diagrams below: JSC SMALL AND MEDIUM TOTAL OF FIXED ASSETS OF LAU-OWNED JSC JSC BIG Fig. 8 Active fixe ale S.A. aparţinând U.A.T. Fig. 8 Fixed assets of LAU-owned JSC Fig. 8 Fixed assets of LAU-owned JSC S OF JSC SMALL AND MEDIUM TOTAL OF ACTIVE ASSETS OF LAU-OWNED JSC BIG PAYERS JSC BIG Fig. 9 Active circulante ale S.A. deţinute de U.A.T. În ceea ce priveşte imobilizarile în active fixe, C Fig. 9 Active assets of LAU-owned JSC Fig. 9 Active assets of LAU-owned JSC As regards immobilisations into fixed assets, one

7 Bistrița- Caraș- se observa că acestea se corelează cu existenţa societăţilor pe acţiuni, mari operatori regionali de apă-canal, transporturi şi distribuţia agentului termic, cunoscut fiind că orice activitate de genul celor enumerate anterior presupun existenţa unei baze logistice deosebit de consistentă. Activele fixe au fost la finele anului de analiză, în medie, de două ori mai mari decât cele circulante oferind o bună solvabilitate întreprinderii, dar şi riscul de a avea dificultăţi de plăţi către furnizorii de servicii conexe. Distribuţia pe judeţe a imobilizărilor fixe este prezentată mai jos: can notice that they correlate with the existence of joint-stock companies big regional operators in the field of water-sewage services, transportation and heating supply. It is known that any activity pertaining to the aforementioned domains implies the existence of a highly consistent logistic base. In average, at the end of the year of analysis fixed assets were twice as large as active assets. They can ensure better solvency for a company, but at the same time create the risk of having difficulties in paying suppliers of related services. The distribution of fixed immobilisations according to counties is presented in the following: DISTRIBUTION DISTRIBUTIA OF IMOBILIZARILOR FIXED IMMOBILISATIONS FIXE DETINUTE OWNED DE BY U.A.T. LAU 1,4E+9 1,E+9 1E+9 CONTRIBUABILI SMALL AND MICI MEDIUM SI MIJLOCII MARI BIG CONTRIBUABILI Fig. 1 Distribuţia pe judeţe a imobilizărilor în active fixe Cele mai mari imobilizări în active fixe s-au regasit în judeţele, Iaşi, Timiş, Constanţa şi Braşov. Distribuţia pe judeţe a imobilizarilor în active circulante a S.C. deţinute de U.A.T pe categorii de contribuabili este prezentată mai mai jos: Fig. 1 Distribution Fig. 1 of immobilisations into fixed assets according into to fixed counties assets according to counties The most significant immobilisations into fixed assets were found in the counties of, Iaşi, Timiş, and. The distribution according to counties of immobilisations into active assets of JSC owned by LAU depending on the categories of taxpayers is presented below: DISTRIBUTIA DISTRIBUTION ACTIVELOR OF CIRCULANTE ACTIVE DETINUTE ASSETS DE OF S.A. LAU-OWNED APARTINAND U.A.T. JSC CONTRIBUABILI S.M. MICI SI MIJLOCII MARI BIG CONTRIBUABILI 3 1 Fig. 11 Distribuţia pe judeţe a activelor circulante deţinute de S.A. cu capital majoritar al U.A.T Fig. 11 to counties of active assets of majority LAU-owned JSC Fig. 11 Distribution according to counties of active assets of majority LAU-owned JSC

8 Volumul activelor circulante cele mai mari, înregistrate la , se regăseşte în judeţele: - Neamţ: prin compania APASERV S.A. Piatra Neamţ; - : prin Compania de Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe; - : prin Compania de Apă şi Termoficare S.A.. Obiectele de activitate ale acestor entităţi presupun prin natura lor existenţa unor consumuri substanţiale de materii prime, materiale şi produse auxiliare, constituite iniţial ca stocuri. The largest amount of active assets recorded on December 31, 13, occurred in the following counties: - Neamţ: through the company APASERV S.A. Piatra Neamţ; - : through Compania de Gospodărie Comunală S.A. Sfântu Gheorghe; - : through Compania de Apă şi Termoficare S.A. Through their very nature, the objects of activity of these entities imply the existence of a substantial input of raw material, auxiliary material and products, initially constituted as stocks..3 Capitaluri sociale si capitaluri proprii ale S.A. cu capital majoritar detinut de U.A.T. Capitalurile proprii raportate la capitalurile iniţiale ale oricărei societăţi comerciale evidenţiază în dinamică aspectele de calitate ale actului managerial cosumat în timp în aceste entităţi. Sub aspect sintetic şi într-o exprimare intuitivă, grafică, evoluţia capitalurilor iniţiale (la constituirea societăţilor) în capitaluri proprii la este prezentată în cele ce urmează:.3 Social capital and ownership equity of majority LAU-owned JSC Ownership equity assessed in relation with the initial capitals of any company dynamically foreground the quality aspects of the management act performed in these entities in time. Presented synthetically and expressed intuitively, graphically, the evolution of initial capitals (upon the establishment of the enterprises) into ownership equity, as recorded on December 31, 13, can be depicted as follows: SOCIAL CAPITAL SOCIAL OF JSC DETINUT OWNED BY LAU DE S.A. APARTINAND U.A.T. JSC SMALL AND CONTRIBUABILI MEDIUM MICI SI MIJLOCII % TO E 1,5E 1E 5 Fig.1 Capitalul social al S.A. deţinut de U.A.T. JSC BIG MARI CONTRIBUABILI % Fig. 1 Fig.1 Social Social capital capital of JSC of JSC owned owned by LAU by LAU -5E -1E -1,5E Fig. TOTAL OF TOTAL OWNERSHIP CAPITALURI EQUITY PROPRII OF JSC OWNED ALE S.A. BY LAU DETINUTE DE U.A.T E+9 1,5E+9 1E+9 5-5E+8-1E+9 MARI CONTRIBUABILI JSC SMALL AND MEDIUM CONTRIBUABILI JSC BIG MICI SI MIJLOCII Fig.13 Total capitaluri proprii ale S.A. deţinute de U.A.T. -1,5E+9 Fig. Fig.13.Total of of ownership equity of JSC owned by LAU

9 Bistrița- Caraș- Majoritatea capitalului social al S.A. deţinute de U.A.T. se află în proprietatea S.A. încadrate în categoria marilor contribuabili (57%), aceştia fiind principalii beneficiari ai valorilor imobiliare intrate în proprietate odată cu constituirea lor ca întreprinderi publice locale. Este şi motivul subsidiar pentru care aceste entităţi economice s-au capitalizat semnificativ pe parcursul existenţei lor. Contribuabilii mici şi mijlocii (în număr de 355 societăţi pe actiuni), deşi în principal operează în aceleaşi domenii de activitate deţin doar 43% din totalul capitalurilor iniţiale. Dimensiunea redusă a capitalului iniţial şi dispersia acestuia pe un număr ridicat de companii a făcut ca acestea să întâmpine serioase dificultăţi de capitalizare, într-un număr covârşitor, acestea înregistrând pierderi sistematice pe întreaga ţară. Judeţele în care capitalul social initial era cel mai bine reprezentat sunt urmatoarele: : influenţă semnificativă S.C. APAPROD S.A. ; Timiş: influentţă semnificativă AQUASERV S.A. Timişoara; : influenţă semnificativă: S.A. TRANSPORT -Napoca, COMPANIA DE APĂ S.A. şi CLUJANA S.A. Most of the social capital of LAU-owned JSC is held by JSC that belong to the category of big taxpayers (57%), as they are the main beneficiaries of the real estate that entered into property along with their establishment as local public enterprises. This is also the subsidiary reason why the economic entities in question were significantly capitalised throughout their existence. Although operating in the same fields of activity, small and medium taxpayers (355 jointstock companies) own only 43% of the total of initial capitals. The reduced amount of the initial capital and its dissemination in a great number of companies led the enterprises to be faced with serious capitalisation difficulties to an overwhelming extent, as they recorded systematic losses throughout the country. The counties in which the initial social capital was the best represented are the following: : a significant influence: S.C. APAPROD S.A ; Timiş: a significant influence: AQUASERV S.A oara; : a significant influence: S.A. TRANSPORT -Napoca, COMPANIA DE APĂ S.A. and CLUJANA S.A. DISTRIBUTION DISTRIBUTIA CAPITALULUI OF SOCIAL SOCIAL CAPITAL DETINUT HELD DE BY S.A. LAU-OWNED ALE U.AT. 3 5 CONTRIBUABILI SMALL AND MEDIUM MICI SI MIJLOCII BIG MARI CONTRIBUABILI Fig. 14. Distribuţia pe judeţe a capitalului social deţinut de S.A. cu capital al U.A.T..4 Creanţe şi datorii ale S.A. deţinute de U.A.T. Creanţele ridicate ale S.A. deţinute de U.A.T. sunt generate de specificul activităţii acestora (prestaţii de furnizare a apei şi energiei termice în special) care presupun, înainte de toate, furnizarea serviciului, iar mai apoi încasarea contravalorii acestuia de la o mulţime foarte diversificată de Fig. 14 Distribution Fig. 14 according to counties of to social counties capital held by of LAU-owned social JSC capital held by LAU-owned JSC.4 Claims and debts of LAU-owned JSC The high claims of LAU-owned JSC are generated by the specific nature of their activity (providing water supply and heating in particular), which implies, first and foremost, that a certain service be provided and then that its equivalent value be cashed in from a great many beneficiaries,

10 Bistrița- Caraș- beneficiari, fiecare cu propriile probleme de cashflow. În ceea ce priveşte datoriile, acestea apar îndeosebi la contribuabilii mici şi mijlocii care, chiar dacă au o poziţie de cvasimonopol pe piaţa serviciilor publice, prin insuficienţa activelor circulante şi prin încasarea cu întârziere a drepturilor de creanţă, le-au determinat pe cele mai multe dintre ele să recurgă la creditul furnzior sau la credite bancare şi, îndatorându-le uneori nepermis de mult, aducându-le în pragul insolvenţei. each with its own cash-flow problems. Debts occur especially with small and medium taxpayers. Even when they enjoy a quasi-monopoly position on the service market, these companies have to resort to supplier s credits or bank loans due to the insufficiency of active assets and the late cashing in of claim rights. Consequently, these companies become intolerably indebted and are brought to the brink of bankruptcy. CLAIMS CREANTE OF ALE JSC S.A. OWNED APARTINAND BY LAU U.A.T. JSC SMALL AND MEDIUM SA CONTRIBUABILI MICI SI MIJLOCII; ; 43% BIG SA MARI CONTRIBUABILI ; 57% Fig. 15 Creanţe ale S.A. deţinute de U.A.T. Fig. 15 Claims of JSC owned by LAU Fig.15 Claims of JSC owned by LAU DEBTS OF JSC OWNED BY LAU JSC SMALL AND MEDIUM BIG Fig. 16 Datorii ale S.A. deţinute de U.A.T. Fig. 16 Debts of JSC owned by LAU Fig. 16. Debts of JSC owned by LAU DISTRIBUTIA DATORIILOR S.A. DETINUTE de U.A.T. 7 6 CONTRIBUABILI MICI SI MIJLOCII MARI CONTRIBUABILI Fig. 17 Distribuţia datoriilor S.A. deţinute de U.A.T. Cele mai mari datorii ale S.A. ale U.A.T se regăsesc în judeţele: Iaşi: prin APAVITAL S.A. şi C.E.T. S.A; : prin S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. şi COMPANIA DE APĂ S.A.; Galaţi: prin TRANSUB S.A. şi CANAL S.A. Fig. 17 Distribution Fig 17 of Distribution debts of debts JSC of JSC owned by LAU LAU The largest debts of LAU-owned JSC were found in the following counties: : through APAVITAL S.A. and C.E.T. S.A; : through S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. and COMPANIA DE APĂ S.A.; : through TRANSUB S.A. and CANAL S.A.

11 Distribuţia pe judeţe a creanţelor şi datoriilor se poate vedea in histogramele de mai jos: The distribution according to counties of claims and debts is salient in the histograms below: DISTRIBUTIA DISTRIBUTION CREANTELOR OF CLAIMS S.A. DETINUTE OF LAU-OWNED DE U.A.T. JSC CONTRIBUABILI MICI SI MIJLOCII S.M. MARI BIG CONTRIBUABILI 3 1 Fig. 18 Distribuţia creanţelor S.A. deţinute de U.A.T. Cele mai mari creanţe se întâlnesc la contribuabilii mari, toate societăţile pe acţiuni având ca obiect de activitate tratarea şi distribuţia apei, între acestea distingându-se prin volumul ridicat al drepturilor avute faţă de terţi următoarele societăţi din judeţele: Neamţ: prin S.C. APASERV S.A.; : prin COMPANIA DE APĂ S.A.; : prin COMPANIA DE APĂ S.A.; : prin COMPANIA DE APĂ S.A.; : prin COMPANIA DE APĂ S.A. Fig. 18 Distribution of Fig 18 claims Distribution of claims LAU-owned of JSC JSC The largest claims occurred with big taxpayers. All these joint-stock companies have as the object of their activity water treatment and supply. Among these, the following companies in the listed counties could be noted for having more rights over third parties: : through S.C. APASERV S.A.; : through COMPANIA DE APĂ S.A.; : through COMPANIA DE APĂ S.A.; : through COMPANIA DE APĂ S.A.; : through COMPANIA DE APĂ S.A..5 Capitalizarea/decapitalizarea societatilor pe actiuni detinute de U.A.T Oricare ar fi însă elementele de activ respectiv de pasiv cu care operează o societate comercială publică, eficienţa managementului acelei entităţi poate fi cuantificată prin creşterea de valoare intrinsecă a societăţii şi care se măsoară prin activul net al acesteia capitalul propriu al societăţii..5 Capitalisation/decapitalisation of LAU-owned joint-stock companies Nevertheless, whatever the active or fixed elements with which a commercial public enterprise operates, the efficiency of the management of the entity in question can be quantified through the growth in the intrinsic value of the company, which is gauged through the net active of the enterprise (the company s capital).

12 CAPITALIZARI CAPITALISATIONS ALE S.A. - MARI OF LAU-OWNED CONTRIBUABILI JSC BIG - DETINUTE DE U.A.T Fig. 19 Capitalizări ale S.A. deţinute de U.A.T mari contribuabili Cele mai semnificative capitalizări ale S.A. mari contribuabili s-au înregistrat în judeţele: CONSTANŢA: prin RAJA S.A.; CLUJ: prin S.C. TRANSPORT CLUJ NAPOCA S.A., COMPANIA DE APA S.A.; IAŞI: prin S.C. APAVITAL S.A. şi SALUBRIS S.A. Fig. 19 Capitalisations Fig. 19 Capitalisations of of LAU-owned JSC big taxpayers JSC big taxpayers Series1 The most significant capitalisations of JSC big taxpayers were recorded in the following counties: CONSTANŢA: through RAJA S.A.; CLUJ: through SC. TRANSPORT CLUJ NAPOCA S.A., COMPANIA DE APA S.A.; IAŞI: through S.C. APAVITAL S.A. and SALUBRIS S.A. DECAPITALIZARI DECAPITALISATIONS ALE S.A. - MARI OF LAU-OWNED CONTRIBUABILI JSC -BIG DETINUTE DE U.A.T. -5-1E ,5E+8 -E+8 -,5E+8 Fig. Decapitalizări ale S.A. deţinute de U.A.T mari contribuabili Cele mai semnificative decapitalizări ale S.A. mari contribuabili aparţinând U.A.T. s-au înregistrat în judeţele: BIHOR: prin ELECTROCENTRALE S.A. Oradea; BACĂU: prin S.C. CET S.A. ; BRĂILA: prin S.C. CET S.A.. -3E Fig. Decapitalisations Fig. of LAU-owned JSC big taxpayers JSC big taxpayers The most significant decapitalisations of LAUowned JSC big taxpayers occurred in the counties listed below: BIHOR through ELECTROCENTRALE S.A. Oradea; BACĂU through S.C. CET S.A. ; BRĂILA through S.C. CET S.A..

13 CAPITALISATIONS CAPITATIZARI ALE OF S.A. LAU-OWNED - CONTRIBABILI JSC MICI SMALL SI MIJLOCII AND MEDIUM - APARTINAND U.A.T Fig. 1 Capitalizări ale S.A. deţinute de U.A.T contribuabili mici şi mijlocii În ceea ce priveşte judeţele în care contribuabilii mici şi mijlocii organizaţi sub forma societăţilor pe acţiuni, cele mai reprezentative capitalizări s-au înregistrat în judeţele PRAHOVA, SIBIU şi GORJ. Caracteristic acestor capitalizări este faptul că ele nu depind de un număr limitat de S.A., ci reprezintă rezultanta unui număr relativ mare de societăţi mici şi mijlocii care s-au capitalizat simultan. În acelaşi mod, cele mai mari decapitalizări (rezultantă a decapitalizării simultane a mai multor societăţi pe acţiuni) contribuabili mici şi mijlocii s- au înregistrat în judeţele Iaşi,, Galaţi, şi Argeş. Distribuţia decapitalizărilor acestor entităţi economice este prezentată mai jos: Fig. 1 Capitalisations Fig 1 of of LAU-owned LAU-owned JSC small and medium JSC taxpayers small and medium taxpayers As regards the counties in which small and medium taxpayers were organised as joint-stock companies, the most representative capitalisations were recorded in the counties of, and. Characteristic of these capitalisations is the fact that they do not depend on a limited number of JSC, but they are the result of a relatively large number of small and medium companies that were capitalised at the same time. Similarly, the most significant decapitalisations (resulting from the simultaneous decapitalisation of several joint-stock companies small and medium taxpayers) were recorded in the counties of Iaşi,, Galaţi, and Argeş. The distribution of the decapitalisations of these economic entities is presented below: DECAPITALIZARI ALE S.A. - CONTRIBUABILI MICI SI MIJLOCII - APARTINAND U.A.T. -1E+8 -E+8-3E E+8-5E Fig. Decapitalizări ale S.A. deţinute de U.A.Tcontribuabili mici si mijlocii Ca un indicator de performanţă a -6E+8 Decapitalisations of LAU-owned JSC small and medium taxpayers Fig. Decapitalisations of LAU-owned JSC small and medium taxpayers As a performance indicator of the management of

14 managementului S.A. deţinut de U.A.T., indiferent de mărimea acestuia, prezentăm în cele ce urmează distribuţia ratelor de capitalizare/ decapitalizare a acestora, calculate ca raport dintre capitalurile proprii şi capitalul social la : LAU-owned JSC, regardless of the size of the LAU, the paper illustrates in the following the distribution of the capitalisation/decapitalisation rates of the JSC in question, gauged as the ratio between a company s assets and its social capital as recorded on December 31, 14. 4, RATELE DE CAPITALIZARE ALE SOCIETATILOR PE ACTIUNI DETINUTE DE U.A.T. 4, RATELE DE CAPITALIZARE ALE SOCIETATILOR PE ACTIUNI DETINUTE DE U.A.T. CAPITALISATION RATES OF LAU-OWNED JOINT-STOCK COMPANIES 3, 3,,, 1, 1,,, -1, -1, -, RATA MARI CONTRIBUABILI RATA CONTRIBUABILI MICI SI MIJLOCII -, RATE RATA OF MARI BIG CONTRIBUABILI RATE OF SMALL AND MEDIUM RATA CONTRIBUABILI MICI SI MIJLOCII AVERAGE RATE -3, RATA MEDIE -3, RATA MEDIE -4, Fig. 3 Ratele de capitalizare pe judeţe a S.A. deţinute de U.A.T. faţă de rata medie de capitalizare -4, Fig. 3 Capitalisation rates according to counties in LAUowned JSC by comparison with the capitalisation average Fig. 3 Capitalisation rates according to counties in LAU-owned JSC by comparison with the capitalisation average Evoluţia grafică a ratelor de capitalizare/ decapitalizare calculate ca raport între capitalurile proprii şi capitalurile iniţiale este prezentată în figura 3. Cele mai bune rate de capitalizare (care măsoară şi competitivitatea managementului din judetul respectiv) se regăsesc în judeţele Maramureş, şi, la polul opus, cel al judeţelor care au înregistrat pe ansamblu cele mai mari rate de decapitalizare situându-se judeţele Botoşani, Argeş şi. The graphical evolution of capitalisation/ decapitalisation rates, calculated as the ratio between initial capital and ownership equity, is presented in Figure 3. The best capitalisation rates (which also gauge management competitiveness in a certain county) occurred in the counties of, and. At the other end, the overall largest decapitalisation rates were recorded in the counties of, and. 7,869 8, 6, 4,,, CAPITALISATION RATA CAPITALIZARII RATE S.A. OF DETINUTE LAU-OWNED DE U.A.T. JSC, INDIFERENT REGARDLESS DE DIMENSIUNEA OF THEIR SIZE ACESTORA -, -4, -6, -8, Fig. 4 Ratele medii de capitalizare ale S.A. deţinute de U.A.T. 3 CONCLUZII -1, -1, Fig. 4 Average capitalisation Fig. 4 Average rates of LAU-owned JSC JSC 3 CONCLUDING REMARKS -11,336 Societăţile comerciale pe acţiuni al căror capital Joint-stock companies whose social capital,

15 social este deţinut în proporţie de peste 5% de către unităţile administrative teritoriale (comune, oraşe, judeţe) îşi datorează existenţa actelor legislative care au normat în mod general procesul de privatizare a fostelor întreprinderi de stat, precum şi interesului U.A.T. de a exploata oportunităţi de interes general ale comunităţilor (captarea, tratarea şi distribuţia apei, colectarea deşeurilor nepericuloase, distribuţia agentului termic, canalizare etc.). Spre deosebire de alte entităţi economice publice, aceste întreprinderi, îndeosebi cele care intrat în categoria contribuabililor mari, s-au înfiinţat prin preluarea patrimoniului de la fostele întreprinderi cu capital de stat din perioada conunistă, beneficiind deci de un suport logistic consistent şi de un portofoliu de clienţi gata constituit. A fost nevoie doar de un management vizionar şi de determinare pentru consolidarea pe piaţă (ele deţinând încă din momentul constituirii o poziţie de cvasimonopol pe piaţa serviciilor prestate). Contribuabili mici şi mijlocii din aceeaşi categorie a furnizorilor de servicii organizaţi juridic sub forma societăţilor de capital (S.A.) s-au înfiinţat fie în aceleaşi moment de timp ca şi marii contribuabili (dar beneficiind de aporturi logistice şi de personal mai puţin semnificative), fie ulterior, la nivelul comunităţilor oraşe şi municipii de dimensiuni medii, pentru a exploata nişele de oprtunităţi pe care marii contribuabili locate îndeobşte la nivelul capitalelor de judeţ nu şi-au manifestat interesul de a le exploata. Acest lucru se poate observa foarte bine în indicatorul de sinteză al calităţii actului de management: capitalurile proprii deţinute de S.A. mari contribuabili private comparativ cu capitalurile proprii ale contribuabililor mijlocii. În ansamblul lor societăţile pe acţiuni au cunoscut o bună capitalizare. Totuşi aspectele de management defectuos manifeste şi în categoria acestor entităţi publice pot fi imputabile aceloraşi tare existenţiale identificate în cazul regiilor autonome şi societăţilor comerciale în care unităţile administrative teritoriale deţin capitalul majoritar: În unele din aceste întreprinderi au fost angajate persoane provenite îndeosebi din instituţii publice, în care salarizarea se efectua de la bugetul statului fără a exista o circumstanţiere legată de îndeplinirea unor anumite prestaţii într-un timp determinat şi de o anume calitate; Prestaţiile de slabă calitate ale acestor întreprinderi publice conduc la frecvente reclamaţii more than 5% of it, is owned by local administrative units (communes, towns/cities and counties) owe their existence to laws that regulated, in general, the privatisation of former state companies and the interest of LAU to exploit opportunities that express the general interest of the communities (water abstraction, treatment and supply, non-hazardous waste collection, heating distribution, sewage services and others). Unlike other public economic entities, these companies, especially those that belong to the category of big taxpayers, were founded when the capital was taken over from the former state-owned enterprises of the communist age, and therefore, they benefited of a consistent logistic framework and an already established portfolio of customers. A visionary management and determination was all that was needed to consolidate the position of the aforementioned companies on the market (ever since they were founded they held a quasi-monopoly position on the market of the services they provided). Small and medium taxpayers in the same category of service providers legally organised as joint-stock companies (JSC) were established either at the same time as big taxpayers (but benefited of less significant logistic and personnel support) or subsequently, in the communities of medium-sized cities and municipalities. These companies were aimed at exploiting the niches of opportunities that big taxpayers, located especially in county seats, did not wish to exploit. This aspect is clear in the synthesis marker of the quality of the management act: the comparative assessment of the ownership equity of JSC big taxpayers and medium taxpayers. Overall, joint-stock companies were finely capitalised. However, the aspects related to poor management that can also be noticed in the category of these public companies can be blamed on the same existential flaws identified in the case of autonomous administrations and commercial entities in which local administrative units are majority shareholders: People from public institutions were particularly employed in some of these companies. In the enterprises they came from remuneration was made from the state budget, without there being any restriction related to the fulfilment of certain tasks within specific time frames and quality standards; The poor services of the aforementioned public companies led to frequent complaints from the

16 din partea beneficiarilor, neplata contravalorii unor servicii în termen şi de aici distorsiuni în fluxul de lichidităţi al întreprinderii, cu întreg cortegiul de consecinţe; Afilierea angajaţilor la organizaţii sindicale puternice conduce la atitudine reticentă faţă schimbare, reorganizările în aceste întreprinderi fiind rare şi fără substanţă; Îndatorarea societăţilor pe acţiuni deţinute de U.A.T. este mare (comparativ cu capitalurile proprii deţinute) ceea ce pune adesea în discuţie solvabilitatea şi lichiditatea acestora. Deşi prin faptul că U.A.T. sunt acţionare majoritar în aceste întreprinderi nu ridică în mod deosebit accesul la creditare, totuşi depăşirea unui anumit prag de îndatorare atrage o anume reţinere din partea băncilor comerciale acordarea de facilităţi noi, ceea ce complică decontarile cu terţii şi generează frecvente acţiuni în instanţă pentru plata unor datorii. Prin specificul activităţilor pe care le desfăşoară, aceste întreprinderi sunt foarte adesea obligate la relaţii contractuale cu o clientelă eterogenă ca potenţial economic şi pulverizată în întreg spectrul economic şi social al României. În consecinţă apar frecvente întârzieri la încasarea prestaţiilor sau chiar neîncasarea lor, dacă aceste întreprinderi nu practică încasarea prestaţiilor în avans. Având în vedere că aceste societăţi comerciale au fost înfiinţate cu un capital social mare (fiind costituit atât din lichidităţi, cât şi din aporturi în natură) ratele de capitalizare/decapitalizare, calculate ca raport între capitalurile proprii şi capitalurile iniţiale variază într-o plajă restrânsă, de cca 1 ori mai îngustă decât în cazul societăţilor cu răspundere limitată în care capitalul social este deţinut de aceeasi categorie de acţionari/asociaţi respectiv U.A.T. Cele mai ridicate rate de capitalizare (care măsoară şi competitivitatea managementului din judetul respectiv) se regăsesc în judeţele Maramureş, şi, la polul opus, cel al judeţelor care au înregistrat pe ansamblu cele mai mari rate de decapitalizare, situându-se judeţele Botoşani, Argeş şi. Ratele de decapitalizare mari pot fi imputabile precarităţii capitalurilor sociale iniţiale ale societăţilor pe acţiuni în care U.A.T. sunt acţionari majoritari, în cvasimajoritatea lor contribuabili mici şi mijlocii, care nu au avut parte de aporturi în natură la capitalul social în momentul înfiinţării lor. beneficiaries, non-payment of the equivalent values of the services performed within a specified period and, as a result, distortions in the liquidity flow of the company and all the consequences it involved; The affiliation of employees to strong union organisations brought about a reserved attitude towards change (reorganisations in these companies are rare and unsubstantial); The indebtedness of joint-stock companies owned by LAU is high (as compared to their ownership equity), which often leads to a consideration of their solvency and liquidity. Although LAU are majority shareholders in these companies, this fact does not necessarily improve the companies access to credits. Nevertheless, crossing a certain level of indebtedness determines commercial banks to be rather reticent about granting new facilities, which complicates discounts with third parties and frequently generates court actions for the payment of certain debts. Through the specific nature of the activities they perform, the companies analysed are most often forced to establish contractual relationships with customers that are heterogeneous as regards their economic potential and scattered throughout Romania s entire economic and social spectrum. Thus, there are frequent delays in the payment of service costs or the services may not be paid at all if these companies do not have as a policy the advance payment of services. Taking into consideration that these commercial entities were founded on large social capital (consisting of liquidities and in-kind capital), the capitalisation/decapitalisation rates, calculated as the ratio between ownership equity and initial capitals, vary within a restricted range, which is about 1 times narrower than in the case of limited liability companies in which social capital is owned by the same category of shareholders/associates LAU. The highest capitalisation rates (which are also suggestive of management competitiveness in a certain county) occur in the counties of, and. By contrast, the counties that recorded the highest overall decapitalisation rates are, and. High decapitalisation rates can be accounted for by the unreliability of the initial social capitals of the jointstock companies in which LAU are majority shareholders, in this case mainly consisting of small and medium taxpayers that did not have in-kind capital as a part of the social capital when they were founded.

17 BIBLIOGRAFIE / REFERENCES Abrudan, I., (1), Cultura managerială [Management culture], Editura Digital Data, -Napoca. Coşeriu, Eugen, 9, Omul şi limbajul său. Studii de filosofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvisticii generale, antologie [Man and language. Studies on the philosophy of language, language theory and general linguistics. An anthology], Editura Polirom, Iaşi Feleagă, N., Feleagă, L., Dragomir, V., Bigioi, A., (11), Guvernanţa corporativă in economiile emergente: cazul Romaniei [Corporate governance in emerging economies: the case of Romania], Economie teoretică şi aplicată [Theoretical and applied economy], Vol. XVIII, Nr. 9. Rotariu, Traian, Badescu, Gabriel Mezei, Elmer, Muresan, Cornelia, 6, Metode statistice aplicate in stiintele sociale [Statistic methods applied in social sciences], Editura Polirom, Iaşi Siserman, S., 15, Studiu diatopic privind regiile autonome (R.A.) cu capital majoritar deţinut de unităţile administrativ-teritoriale (U.A.T.) / Diatopic study of autonomous administrations (A.A.) with Local Administrative Units (L.A.U.) as majority shareholders, Review of Management and Economic Engineering Vol. 16, Nr. 3. Websites Lista B_514 Lista operatorilor economici monitorizati trimestrial, care functioneaza la nivelul administratiei publice locale la data de.5.14 [List B_514 The list of economic entities under trimestral supervision, which is verified on the level of local public administration on May, 14] (available online on May 15, 15) 1/Lista_B_514.pdf Informaţii fiscale şi bilanţuri [Fiscal data and balances]