HOTARARE. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "HOTARARE. privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal"

Transcriere

1 Consiliul G'eneral a1 Municipiului Bucureqti Nr. HOTARARE din privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - STR. POLONA NR , SECTOR 1 Avind in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiul~~i Bucuregti gi raportul Directiei de Urbanism gi Amenajarea Teritoriului; LuZind in miasiderare raportul Comisiei de Urbanism gi Amenajarea Teritor't.'rv ~i avizul Comisiei hidice gi de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municip~i~iui Bucuregti; ;",, \: - VazSnd avizele emise de: - Comisia Tehnic5 de Urbanism gi Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB : Aviz de urbanism nr ; - Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice gi Locuintelor: Aviz nr ; - Agentia Regional5 pentru Protectia Mediului Bucuregti: Aviz nr ; - Comisia de Coordonare Lucrari Edilitare a PMB: Aviz nr ; Comisia Tehnica de Circulatie: Aviz nr ; - Directia pentru C~lltu~ra, Culte gi Patrimoniu Cultural National - Bucuregti: Aviz nr.3081 Z! TinZind seama de prevederile: Legii nr privind autorizarea executarii lucr5rilor de constructii, cu modificarile gi completarile ulterioare; Legii nr privind amenajarea teritoriului gi urbanismul, cu modificarile gi complet5rile ulterioare; Ordinului MTCT nr privind stabilirea unor competente pentru avizarea gi aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuregti; HotarZirii Guvernului nr pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata gi completata; PUG - Municipiull Bucuregti aprobat prin H.C.G.M.B. nr ; - Bdul Regina Elisabeta 47, sectar 5, Bucure%ti, Rornhia; tel.: ;

2 ,. In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. c, art. 36 alin. 5, lit. c $i art. 45 alin. 2, lit. e din Legea administratiei publice locale nr. 215 /2001, republicati; CONSlLlUL GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI 1 " '; i %rj Art. 1 Se aprobi Planul Urbanistic Zonal - STR. POLONA NR , sector 1, pentru o suprafata studiata de 0,55 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S = mp. - proprietate persoan3 juridic& incadrare Tn PUG - subzona MI - subzona mixti situatii in zoni protejata. Conform PUZ - Zone protejate amplasamentul este cuprins in Zona protejatii 95 - zona Polona, subzona Cplc. : POT max. = 50%, suprafata ramas5 liber3 de cel putin 50 mp.; CUT max. = 2; H max. = 13 m + 3 m retras 1,5 m din planul fatadei; H min. = 10 m. Conditii de construire aprobate: Birouri ~i locuinte cu spatii comerciale la parter P+2 /P+5-6E POTmax. = 62% (47,65% la nivelul parterului); CUTmax. = 3,25; Hmax. = 24 m. Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism $i nu dii dreptul la construire..-, Art.3 Se abrogi toate prevederile contrare cuprinse ir. ir;i rsiectele urbanistice anterior aprobate. Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani. Aceasta hotiirsre a fost aprobati in 9edinta... Municipiului Bucure9ti din data de... a Consiliului General al SECRETAR GENERAL AL MUNlClPlULUl BUCURESTI TUDOR TOMA I Mul Regina Elisabeta 47, sectot 5, Bucure$ti, Romlnia; tel.: ; mw.b- Pag 2

3 PRlMAR GENERAL Etaj: I, cam. 101 tel.: ; ; int fax: SMC aertiftcat IS : 2000 L- -", J SMM xrtifiwr IS : 2004 Primiiria Municipiului Bucure3ti EXPUNERE DE MOTIVE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - STR. POLONA NR , SECTOR I y. J Legea nr , pentru modificarea pi completarea Legii nr privind autorizarea executarii lucrarilor de ccpnstructii pi unele mgsuri pentru realizarea locuintelor stipuleazi obligatia administratiei publice locale de a elibera certificate de urbanism $i autorizatii de constru~re pe baza documentatiilor de urbanism pi amenajarea teritoriului, aprobate dupa cum urmeaz5 : - pentru terenuri amplasate in localitatea, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD) aprobate $i a regulamentelor afereinte acestora. Amplasamentul care face obiectul documentatlei de urbanism PUZ - STR. POLONA NR , se afla la limita de NORDp aonei centrale a municipiului Bucurepti cuprinsci in perlmetrul definit de Sos. $tefan Cel Mare, sb:-gunari, Str. M. Eminescu gi Calea Dorobantilor. Conform regulamentului PUG terenul se gasegte in MI - subzona mixtci sltuata in zona protejath. Conform PUZ - Zone protejate amplasamentul este cuprins in Zona protejata 95 - zona Polona, subzona Cpl c. lndicatorii urbanistici reglernentati prin PUZ - Zone protejate: POT max. = 50%, suprafata ramass libera de cel putin 50 mp.; CUT max. = 2; H max. = 13 m + 3 m retras 1,5 m din planul fatadei; H min. = 10 m. Functiunea aviaata: BlROURl SI LOCUINTE CU SPATll COMERCIALE LA PARTER P+2 IP+5-6E lndicatori urbamistici avizati: POTmax. = 62% (47,65% la nivelul parterului); CUTmax. = 3,25; Hmax. = 24 m. Planul Urbanisti~c Zonal, avsnd avizele Comisiei Tehnice de Urbanism (CTUAT -PMB), Comisiei de Urbanism pi Amenajarea Teritoriului (CUAT - CGMB), gi alte avize solicitate conform prevederilor legale in vigoare, conform prevederilor art. 45 alin. 2, lit. e, gi art. 36 alin. 2, lit. c gi art. 36 alin. 5, lit. c din Legea administratiei publice locale nr republicata, cu modificarile $i complet5rile ulterioare, se supune aprobirii Consiliului General al Municipiului. In scopul de m8i sus, prezentam spre aprobare alaturatul proiect de hotardre. PRlMAR GENERAL, Regina sector 5, Bucure~ti, ~omfiza; tel.:

4 PRIMARIA MUNICIP.IULU1 BUCUREVTI Directia General5 de Dezvoltare, Investifii qi Planificare Urban5 -- Directia Urbanism qi Amenajarea Teritoriului RAPORT privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - STR. POLONA NR , SECTOR 1 Legea nr , republicata, cu rnodificarile gi completsrile ulterioare, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii gi unele rnssuri pentru realizarea locuinfelor stipuleaza obligatia adrnirnistratiei publice locale de a elibera certificate de urbanism.$i autorizatii de construire pe baza doicumentatiilor de urbanism gi amenajarea teritoriului, aprobate dup5 cum urrneaza :, i L I % L* - pentru terenuri amplasate in localitati, pe baza planurilor urbanistice (PUZ, PUD) aprobate gi a regularnentelor aferente acestora. Arnplasarnentul care face obiectul docurnentatiei de urbanism PUZ - STR. POLONA NR 68-72, se afla la lirnita de NORD a zonei centrale a rnunicipiului Bucuregtl cuprinsa in per~metrul defin~t de Sos. Stefan Cel Mare, str. Tunari, Str. M. Erninescu gi Calea Dorobantllor. Conform regulamentului PUG terenul se g5segte in MI - subzona rnixta s~tuata in zona protejatg. Conform PUZ -Zone protejate amplasarnentul este cuprins in Zona protejatg 95 - zona Polona. subzona Cpl c. " - Ir.d~cator~i urbanistici reglernentati prin PUZ - Zone protejate: POT maa' 5U%, suprafata rgmasa libera de cel putin 50 mp.; CLlT rnax. = 2; H rnax. = 13 rn + 3 rn retras 1,5 rn din planul fatadei; H rnin. = 10 rn. Functiunea aviata: BlROLlRl $1 LOCLllNTE CU SPAT11 COMERCIALE LA PARTER P+2 /P+5-6E lndicatori urbanistici avizati: POTrnax. = 62% (47,65% la nivelul parterului); CUTmax. = 3,25; Hrnax. = 24 rn. Planul Llrbanistic Zonal, av5nd avizele Cornisiei Tehnice de Urbanlsrn (CTUAT-PMB), $- -,, Cornisiei de Urbanism $i Amenajarea Teritoriului (CUAT-CGMB), gi alte avize solicitate conform I, ' prevederilor legale in vigoare, conform prevederilor art. 45 alin. 2, lit. e, gi art. 36 alin. 2, lit. c ~i art. 36 alin. 5, lit. c din Legea adrninistratiei publice locale nr republicats, se supune aprobarii Consiliului Gerheral al Municipiului. Certificarn cii dacurnentatia prezentats spre aprobare contine toate avizele solicitate prln avizul CTUAT nr jn scopul de mai sus, prezentsrn spre aprobare alaturatul proiect de hotarare. SEF AL ARH.

5 ~-... ~. ~" --.- /~-_-,,_-,.,,*,.,.,...-%-->Tw.:,.,.,.,-,-,.:,._.- r:it//-, :-.-_-,_--., "U. DlRECTlA URBANISM SI AMENAJAREA TERlTORlULUl etaj: 2, cam. 203 tel.: ; int fax: UKAS I SMC ceftifiol IS : 2D00 SMM cerlificat IS : 2004 M, Primgria Municipiului Bucure~ti Nr AVlZ DE URBANISM nr PUZ - STR. POLONA NR , SECTOR 1.,:,:.:.:,. :;".:'!".c.*,...> BENEFICIAR: S.C. EEC INVEST S.R.L. PROIECTANT GENERAL: S.C. CREDO DESIGN S.R.L. SUPRAFATA STUDIATA prin PUZ: 0 suprafa!: de cca. 0,55 Ha. din care teren care a generat PUZ ST = 2719 mp. proprietate private persoan5 juridid. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizat2 gi reglementats prin PUZ se afli la limita de NORD a zonei centrale a municipiului Bucuregti cuprinse in perimetrul definit de Sos. Stefan Cel Mare, str. Tunari, Str. M. Eminescu ~i Calea Dorobantilor. PREVEDERI P.U.G.: Conform PUG-MB pi Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Bucuregti, aprobate cu HCGMB nr , amplasamentul se afl2 in subzona functional2 MI - subzona mixte situate in zone protejata. Conform PUZ - Zone protqjate amplasamentul este cuprins in Zona protejata 95 - zona Polone, subzona Cplc, cu urmatorii indicatori urbanistidi: POT max. = 50%, suprafata ramas5 liber5 de cel putin 50 mp.; CUT rnax. = 2; H max. = 13 m + 3 m retras 1,5 m din plahul fatadei; H min. = 10 m. FUNCTIUNEA AVIZATA: SE AVIZEAZA PLANUL LIRBANISTIC ZONAL, CONFlGURATlA EDIFICABILULUI 9-REGULAMENTLIL AFERENT CONFOAM PLANULUI DE REGLEML.T.;<TARI VlZAT SPRE NESCHIMBARE. BlROURl $1 LOCUINTE CU SPATll COMERCIALE LA PARTER. RETRAGERI EDlFlCABlL gi REGIMUL MAXIM DE ~NALTIME AL CONSTRUCTIILOR: Conform planului de reglementsri vizat spre neschimbare. INDICATORI LIRBANISTICI: FUNCTIUNE I S.TEREN I POT% i CUT I Rh.max I H max. 1 1 BIROURI, LOCUINTE, COMERT mp. 1 62% P+2 IP+5-6E 1 24 m. I 8,p's.,*j::pfj 2. CIRCLILATII, ACCESE: Parcarea pi gararea autovehiculelor se va asigura in afara spatiilor publice, in subteran, pentru un numar de vehicule calculat conform normelor aprobate prin HCGMB nr SPATll VERZl SI PLANTATE: spavile neconstruite gi neocupate de accese gi trotuare de gardi vor fi inierbate $i plantate cu un arbore la fiecare 100 mp; ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea constructiilor la retelele publice de alimentare cu apa, canalizare, energie electric& Se va asigura colectarea gi evacuarea rapid5 a apelor meteorice de pe zonele mineralizate. Racordarea burlanelor la canalizarea pluvial5 se va face obligatoriu ingropat; ACORDURI, AVlZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de precoordonare retele, avizul Comisiei Tehnice de Circulatie, aviz de mediu, avizul MTCT, aviz DCCPCN - MB, alte avize conform legislatiei in vigoare. Prezentul aviz de urbanism modifica gi completeaz2 prevederile documenta!iilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani gi poate fi foloslt numai dup2 aprobarea prin hotsrare a CGMB a documentatiei de urbanism. Certificatul de Urbanism se va elibera respectand datele tehnice impuse prin PUZ gi cuprinse in acest aviz. Autorizatia de construire se va elibera conditionat de acordul notarial al proprietarilor imobilelor din str. Polona nr. 74; 74A; 748 gi 76 pentru construirea pe limita comune de proprietate. Sef serviciu, Referent,,., ; FPS-21-01/6 '. * AVlZ CONSULTATIV - ORDIN MTCT NR COMlSlA TEHNICA DE URBANISM& arh. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Serban Siiiraza, arh. Dorin Stefan, arh. Viorel Hurduc b-dul Regina Elisabeba 47, sector 5, Bucuresti, Romsnia; tel.: ;

6 Rucure~ti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 Telefontfax : CStre, S.C; EEC INVEST IMOBILIARE S.R.L. str. Pache Protopopescu nr. 21, et. 1, ap.2, sector 1, Bucuresti > -, I I -* AVlZ nr Denurnire: P.U.Z. -,,Birouri, locuinp pi corner# - str. POLONA nr " - sectorul 1, Bucuregti Proiectant: S.C. CREDO DESIGN S.R.L. Beneficiar: S.C. EEC INVEST IMOBILIARE S.R.L. Constatind c i documentatia a fost elaboratg in conformitate cu prevederile Legiii 350/2001 privi:i:f imenajarea teritoriului gi urbanismul, modificath ~i cornpletatz 2 Legea nr. 289/2006. Hotiiriirii Guvernului nr privind aprobarea Regulamentului general de urbanism, Ordinului Ministerului Lucririlor Publice gi Amenajirii Teritoriului nr privind procedura de autorizare 9i continutul documentatiilor previzute de Legea cu modificirile ulterioare qi normele metodologice de aplicare nr , Ordinului comun M.L.P.T.L. nr gi MAP nr Lucrarea a fost prezentati in sedinta C.A.T.U.A.T. din data de $ ( -.- Minisbrul Dezvoltiirii, Lucra'rilor Publice gi Locuintelor emite urmiitorul AVlZ P.U.Z. -,,Bimuri, locuine pi come4 - str. POLONA nr ' sectorul 1, Bucuregti - cu conditiile pe verso de a verifica rnodul In care au fost

7 1. Conform avizului Ministerului Culturii 9i Cultelor - Direcfia pentru Culturi3, Culte 3i Patrimoniu Nalional a Municipiului Bucuregti nr.308/z/ $i adresa nr. 1380, 1646/ f. ** 36: ",$ 2. indicatori urbanistici: POT max. = 47,85 %, CUT max. = 3,25 mp. ADC/mp teren Rmax,h = P+2E, P+5E - 6E retras, Hmax. = 24 m 3. Circulaliile, accesele ~i parcarile vor respecta prevederile H.C.G.M.B. nr. 66/2006, iar gararealparcarea se vor asigura exclusiv in incinta propriet5tii. DlRECTlA GENERALA DEZVOLTARE TERITORIAL&. F. i DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2 Anca lleana OINAVAR.-i#,'- " ' CONSlLlER SUPERIOR D.G.D.T. Cuandn ROSU c3lll

8 . NATIONALA T,--wz,."=n ~ N P M AGENT~A PENTRU PROTECTIA MEDIVLV~... -.a !...,.,.,,..<:-:..... > I......,.. '?:' ". ' : I.., REGIONAM PENTRM-PROTECTI,A MEDIULUI,. AEENTIA B.UCURESTl..,, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sectorul6, cod Bucuresti REFERITOR: Solicitare aviz de mediu pentru P.U.Z. - Birouri, locuinte, spatii comerciale, str. Polona, nr. 68,70,72, sector 1, Bucuresti -. : a Ca iiiiari ' ' 16 ".nbt%carii adresate de :: catre ' S.C. : EEC - INVEST IMOB~~~K& S.R.L., cti. se'dlul in Bucuresti,.sectorli'st.. ~Pache Pratopopescu, nr. 21 inregis* la A:R;P.M, Bucuresti cu nr. 2128/144/ in unna analiaarii documentelor transmise si a verificarii, in urma parcurgerii etapei de incadrare, in baza HG nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Misterului Mediului si ~ezvirl~i' ~urabile si a, Ordonantei de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mdului -a$obatii si moliidkata prin Legea 265f2006, in conformitate cu H.G. nr (art. 13), urmeaza ca Planul Urbanistic Zonal - Birouri, locuinte, spatii comerciale, str. Polona, nr. 68, 70, 72, sector 1, Bucuresti sa fie supus procedurii de' adoptare fara aviz de mediu. Planul Urbanistic Zonal prevede solutionarea si reglementarea din punct de vedere urbanistic a qealului in suprafata totala de cca 0,55 ha, din care 2719 mp supdata tkenulbi kenerator - proprietate privata poana juridica (conform,&f~~~ Avizului de Urbanism nr. 4018/1/ emis de Primaria Municipiului.,J Bucuresti - Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului). Obiectivul lucrarii il constituie realizarea unui irnobil de birouri si locuinte cu spatii comerciale l,a partery avand re* de inaltime P+2P+S - 6E retras. conform Regulamentului P.U.G. pen- subzona M1 (conform AvinrIui de Urbanism nr. 40/8/1/ emis de Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Urbanism si Amenaj area Teritoriului).. Obiectivul propus de prezentul P.U.Z. se va Raliza cu respectarea tutuny conditiilor impuse prin avizele tehnice de specialitate dse de institutiile competknte, conform legii. Prfnted on mwded paper - lmprirtrat pe hartla reddatg..... _ : h a Laud Morll, nr. 1, Tel: , n sedwl6, cod Buarrestl E,mal: Fax:

9 Suprafata de spatii vazj in procent de 33,s % din suprafata totala a terenului generator va fi amenajata si intretinuta, iar parcajele se vor amenaja conform P.U.G. Se vor respectagr~vedarile P.U.G. referitoare la utilizari interzise.. Avand in vedere opiniile exprimate de membrii Comisiei Special Constituite in cab1 sedintei din data de si in absenta comentariilor din pprtea publi~ului ca mate a celor 3 anunturi publice date de titular in datele de , si respectiv , Planul Urbanistic.Zonal. - Birouri, locuinte, spat$ comerciale, str. Polon&: I&.. 68, 70, 72, sector 1,. Bucuresti urmeaza a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de me&u. i. ':: :'- :. DIRECTOR SEF SERWCTU AUTORIZARE SI CO~OLUL CONFORMARU,., Ing. Roxana Costa~he PdnM on paper - Ithp~Maf pe h8rtk) reddata Aleea Lacul Morli, nr. 1, Tel: sedorul6, cod Bucurestil Fax: '

10 DlRECTlA URBANISM SI AMENAJAREA TERlTORlULUl etaj: 2, cam. 203 tel.: ; Int fax: mail: urbanism~bucuresti-primarria.ro Primaria Municipiului Bucureqti COMISIA DE COORDONARE 13/ octombrie 2006 Nr / AVIZUL COMISIEI DE COORDONARE L... /. r..,<. \ +<2;5a. J Din PV nr. 39/ a1 sedintei Comisiei de Coordonare a PMB Nr. 16: SC CREDO DESIGN SRL, cu domiciliui/sediul in Bucuresti, str. Valea lui Mihai nr. 9, prezinta spre avizare documentatia de precoordonare a P.U.Z. "STR POLONA NR , Sl ", impreuna cu avizele scrise ale intreprinderilor r, edilitare. In confonnitate cu Dispozitia Primarullli yenera1 nr. 433/1996, se avizeaza favorabil din punct de vedere a1 retelelor edilitare planul de precoordonare mentionat mai sus cu conditiile: - se vor respecta conditiile impuse prin avizele anexa la documentatie; - se va respecta plmul de precoordonare anexat avizului. PRESEDINTE - COMISIE, REPREZENTAKT D.U.A.T., ing. Andrei g rescu SECRETAR - D.U.A.T. - SEF SERVICIU AUTORIZARE, ing. ec. D RWN C~NSTANTIN ing. Ro a Glont ${ b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, Bucure$ti, Romlnia; tel.: ;

11 S teren = 271 9mp S construita = mp S desfasurata (fara subsol) = 91 33mp i miectant general: PLAN URBANfSTlC ZONAL Str. POLONAnr sector 1, BUUJRESTl. nnul PLANSEI REGULAMENT - IUNlE 2006

12 DIRECTIA TRANSPO#NRI, DRUMURI " SlSTEMAnZAREA CIRCULATREI w] etaj: 2, cam. 252 tel.: ; int fax: %. - UKAS ',., '%trn::? 001 SMC mmcal ls0sm)l 2WO SMM dfmt IS Primlria Municipiului Bucure~ti G40w ARD ARHITECTURE S.R.L. In sedinta Cornisiei Tehnice de Circulatie din data de s-a dat acordul de principiu, din punct de vedere tehnic a1 circulatiei rutiere, pentru *<'-i documentatia, "P.U.Z. - privind desfiintarea consbh-:iiiior existente si realizarea unui imobil, cu finctiunea de locuinte, in regim de inaltime, A-. rp+2e+5e+6e retras, pe terenul proprict~c~'particu1ara situat 111 s~r. i'010nd nr ", conform certificatului de urbanism si planurilor anexate, cu asigurarea parcarii in incinta, in conforrnitate cu H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Pentru avizul comisiei veti reveni la urmatoarea faza de proiectare, faza P.A.C. Reglna Elisabeta 147, sector 5. Bucure~ti, Romsnia; tel.: ; mnrw.bucuresti-primarla.ro

13 I =- Aliniament zona protejata

14 - ROMANIA MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR DIRECTIA PENTRU CULTU~, CULTE $1 PATRIMONIU CULTURAL NATIONAL A MUNICIPlCULUI BUCURE8TI Str. Sfantul Stefan, nr. 3, sector 2 - tel Nr. 384 SMY CATRE, Spre stiinta, S.C. E.E.C. WEST IMOBILIARE SRL. Primaria sectorului 1 Bucuresti, Se~ciul de Urbanism Directia Monumentelor lstorice si Muzee, Ministerul Culturii si Cultelor AVIZ NR. 308 /Z/ Amplasam imobil locuinb Bucuresti, str. Polona, nr , sector 1 Imobilul: str. Polona, nr Localitatex Bucuresti, sector 1 Zona protej~if nr. 95 conform H.C.G.M.B. 279/2000 Proiect: Amplasare imobil Faza: P.U.Z. Proiectant: arh. A.I.G.S. SOMESAN Beneficiar: S.C. E.E.C. INVEST IMOBILMRE S&L. Documentatia contine piese scrise: cerere de inaintare, acte de proprietate, memoriu de urbanism, aviz de urbanism, aviz D.C.C.P.C.N.MB. nr. 629/2/ , piese desenate - plan cadastral: 11500, 1/2000, proiect faza P.U.Z. si montaj fotografic. (V') I-_* Documentatia propune amplasarea unui imobil de locuinte, comert si birouri in limita pararnetrilor urbanistici POT = 62% si CUT = 3,25. In urma analizarii documentatiei se acordrx AVIZ FAVORABIL Pentru documentatia prezentata

15