RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL BOTOȘANI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL BOTOȘANI"

Transcriere

1 Nr. 9637/ RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN JUDEȚUL BOTOȘANI An școlar Aprobat în ședința Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani din data de Str. General Berthelot nr , Sector 1, , Bucureşti Str. N. Iorga nr. 28, , Botoşani Tel: , Fax: Tel: , Fax:

2 CUPRINS: SECȚIUNEA I Planificarea strategică Cadrul legislativ Țintele strategice ale I.S.J. Botoșani, în anul școlar Analiza SWOT a activității I.S.J. Botoșani Prioritățile I.S.J. Botoșani Îndrumare, monitorizare și control Organigrama I.S.J. Botoșani* (Anexa 1) SECȚIUNEA II Diagnoza internă Evoluția efectivelor de elevi Resurse umane Rezultate olimpiade și concursuri SECȚIUNEA III Activitatea instituțională Activitatea de inspecție școlară Activitatea de perfecționare și formare continuă Activitatea instructiv-educativă: rezultate la examenele naționale Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct Corpul național de experți în management educațional SECȚIUNEA IV Forme și alternative educaționale Învățământul profesional și tehnic Învățământul special și special integrat Învățământul particular și alternativele educaționale Educație permanentă și activități extrașcolare SECȚIUNEA V Colaborare interinstituțională Integrare europeană, relații internațională, programe de cooperare internațională Consilierea școlară activitatea CJRAE Pagina 2 din 119

3 Violența școlară Activitatea CCD SECȚIUNEA VI Activitatea departamentală Serviciul financiar-contabil, tehnic, administrativ Serviciul informatizare Serviciul juridic Biroul salarizare-normare Biroul audit Pagina 3 din 119

4 SECȚIUNEA I Planificarea strategică 1. Cadrul legislativ În anul școlar , sistemul de învățământ din județul Botoșani a funcţionat în baza unor documente legislative importante, și anume: Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și legislația subsecventă acestui document legislativ; Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.Ș. nr. 5079/2016, cu modificările și completările ulterioare; Regulamentul de inspecţie a instituţiilor de educaţie din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S. nr.5547/2011, cu modificările și completările ulterioare; HG nr. 418/ privind aprobarea Strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții ; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75 / privind asigurarea calităţii educaţiei; Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ privind asigurarea calităţii educaţiei; Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ, cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.C.S. nr.3400/ , privind modificarea și completarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011; Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare; Pagina 4 din 119

5 Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.N. nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.N.C.S. nr. 4742/ pentru aprobarea Statutului elevului; O.M.E.C.T.S. nr.5555/ pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor județene/al municipiului Bucureşti de resurse și asistență educațională, cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.C.T.S. nr.6552/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, asistența psihoeducațională, orientarea școlară și orientarea profesională a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale, cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.C.T.S. nr. 5573/ privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.C.T.S. nr. 5568/ privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a unităților de învățământ cu program sportiv integrat, cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.N. nr. 3060/ privind aprobarea Condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar; O.M.E.N. nr. 4792/ privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2018 și Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 4799/2010, cu modificările ulterioare; O.M.E.N. nr. 4793/ privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar ; O.M.E.N. nr. 4787/ privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar ; Pagina 5 din 119

6 O.M.E.N. nr. 4794/ privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar ; O.M.E.N. nr. 4795/ privind aprobarea graficului de desfășurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar în anul școlar ; O.M.E.N. nr.4815/ privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar ; O.M.E.N. nr. 3151/ pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar aprobată prin O.M.E.N.C.S. nr. 5739/2016; O.M.E.N.C.S. nr.3844/ pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.N. nr. 3633/ pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat în sesiunea 2018; O.M.E.N. nr. 3382/ privind structura anului școlar ; O.M.E.C.T.S. nr. 5248/ privind aplicarea Programului "A doua şansă", cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.C.T.S. nr.5249/ privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală", cu modificările și completările ulterioare; O.M.E.C.T.S. nr.5561/2011 privind Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare; alte acte normative subsecvente Legii educației naționale nr. 1/2011. Pagina 6 din 119

7 2. Țintele strategice ale Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, anul școlar Aplicarea politicilor educaţionale ale M.E.N. cu scopul asigurării cadrului adecvat pentru o educaţie de calitate în învăţământul botoșănean aplicarea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a activităţii manageriale, prin toate tipurile de inspecţie şcolară, în unităţile de învățământ din județul Botoșani, înscrise în graficul unic de inspecţii; diseminarea şi aplicarea în reţeaua şcolară a tuturor documentelor de politică educaţională elaborate de M.E.N; aplicarea Curriculumului Național și creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul fiecărei unități de învățământ, în vederea realizării standardelor europene; cunoașterea și aplicarea legislației în domeniul educațional, precum și în domeniul încadrării, normării și salarizării. Asigurarea unui management eficient în perspectiva realizării egalităţii şanselor în educaţie, a reducerii absenteismului, abandonului şcolar, părăsirii timpurii a şcolii şi îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale asigurarea cadrului instituţional şi managerial de calitate, pentru unităţile de învăţământ din județul Botoșani, în vederea creşterii ratei de participare la o educaţie de calitate; creșterea nivelului de performanță atins de către elevi prin menținerea/ridicarea procentelor de promovare la examenele naționale și de încadrare pe piața muncii; creșterea numărului de cadre didactice care utilizează instrumentele de evaluare a rezultatelor învățării, prin îmbinarea evaluării performanțelor individuale cu evaluarea performanțelor de grup; dezvoltarea capacităţii unităţilor de învățământ special în ceea ce priveşte asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor educaţional-terapeutice oferite; asigurarea educaţiei specializate pentru toti copiii/ elevii cu dizabilităţi; asigurarea măsurilor de evitare a segregării elevilor romi în educație; reducerea absenteismului școlar, a riscului de abandon școlar, prevenirea violenței și creșterea siguranței elevilor; Pagina 7 din 119

8 asigurarea accesului în domeniul învățământului și educației pentru minoritățile naționale și confesiuni religioase; crearea unui mediu educațional stimulativ pentru copiii proveniți din comunități dezavantajate. Facilitarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare continuă şi perfecţionare în vederea îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv-educativ creșterea calității profesionale a resursei umane; dezvoltarea programului activităţilor metodice, ştiinţifice, cercurilor pedagogice; facilitarea participării personalului din învățământul special la programe de formare continuă și perfecţionare; asigurarea formării continue şi a perfecţionării cadrelor didactice prin susţinerea examenelor de definitivare şi acordarea gradelor didactice; eficientizarea cursurilor de formare continuă a personalului didactic, în special la cadrele didactice-evaluatori în comisiile pentru examenele naționale. Promovarea Învăţământului Profesional şi Tehnic şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele economiei naţionale, în vederea unei bune inserţii sociale a absolvenţilor asigurarea cadrului instituțional/organizatoric și managerial de calitate pentru Î.P.T.; adaptarea la schimbările de sistem şi micşorarea impactului restrângerilor de activitate a cadrelor didactice din Î.P.T. cauzate de scăderea populaţiei şcolare; promovarea exemplelor de bună practică realizate în cadrul unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic; facilitarea comunicării între structurile administraţiei centrale şi locale şi unităţile şcolare, promovând un dialog permanent între partenerii sociali şi educaţionali în vederea adaptării ofertei educaționale la cerințele pieței forței de muncă; adaptarea ofertei educaţionale a Î.P.T. la cerinţele identificate pe piaţa muncii; garantarea calităţii în învățământul tehnic, urmărind direcţiile către care tinde Uniunea Europeană. Pagina 8 din 119

9 Accesarea și implementarea de proiecte educaționale europene în domeniul educației și formării profesionale, în acord cu strategia Europa 2020 asigurarea accesului la informaţii și documente pe teme corelate privind programele Uniunii Europene în domeniile educației, formării profesionale și tineretului; asigurarea accesului la programele educaționale din domeniul educației și formării profesionale specifice învățământului preuniversitar, finanțate cu fonduri europene (Erasmus+, SEE, POCU); optimizarea activităților de consultanță și a sesiunilor de formare continuă privind scrierea de proiecte/managementul de proiect, accesarea și implementarea proiectelor educaționale europene, pentru beneficiarii și potenţialii beneficiari de proiecte; sprijinirea acţiunilor pe care unităţile de învăţământ și personalul didactic din judeţ le organizează în cadrul cooperării cu instituţii similare din străinătate; iniţierea și organizarea/coordonarea activităţilor de valorizare a proiectelor, a produselor realizate în cadrul acestora și a exemplelor de bună practică; optimizarea activității de monitorizare a proiectelor aflate în derulare. Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale şcoală părinţi, administraţie publică locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, O.N.G.-uri stabilirea și derularea de parteneriate educaţionale cu administraţia locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, O.N.G.-uri; promovarea învățământului profesional și tehnic, a educaţiei speciale și special integrate, precum și a serviciilor terapeutic-recuperatorii pentru copiii/elevii cu cerințe educaţionale speciale; promovarea voluntariatului în rândul comunității locale derularea S.N.A.C.; deschiderea școlii către comunitate și dezvoltarea parteneriatului cu actorii comunităților locale. îmbunătățirea calității comunicării organizaționale. Pagina 9 din 119

10 3. Analiza SWOT a activității Inspectoratului Școlar Județean Botoșani Puncte tari: creşterea numărului de parteneriate educaţionale, de programe specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare; colaborarea cu instituţiile administraţiei publice locale şi teritoriale; accesul la educaţia timpurie pentru copiii de vârstă preşcolară, inclusiv pentru cei care aparţin unor grupuri dezavantajate şi grupuri vulnerabile; procentul ridicat de promovare la examenul național de Bacalaureat nivelul profesional ridicat şi de pregătire didactică a personalului din unităţile de învăţământ; respectarea legislaţiei şi a transparenţei în actele decizionale; utilizarea constantă, în procesul de învăţământ, a echipamentului informatic, a aparaturii şi materialor pentru laboratoare, săli de sport şi biblioteci; dezvoltarea/refacerea infrastructurii educaționale prin proiecte cu finanţare externă şi prin fonduri ale administraţiei locale; derularea programelor de formare profesională care contribuie la asigurarea unor resurse umane cu pregătire managerială bună (inspectori, directori, profesori metodişti, cadre didactice); existenţa unei baze de date privind populaţia şcolară, cadrele didactice, normarea, mişcările de personal. Puncte slabe: activitatea de inspecţie școlară nu acoperă în totalitate componenta de consiliere şi îndrumare; practicarea, în unele unităţi şcolare, a unui management improvizat, neprofesional; disfuncţionalităţi sau comunicare formală, în relaţia şcoală-familie şi, în unele cazuri, în relaţia şcoală-autorităţi locale; utilizarea preponderent a metodelor tradiţionale de instruire, educare şi evaluare; lipsa unui set coerent de instrumente interne de evaluare, a unui sistem fiabil de calitate, pentru determinarea valorii adăugate şi a celei nou create prin educaţia furnizată de şcoală; unităţi şcolare fără autorizaţie sanitară de funcţionare; existenţa unui număr mare de absenţe și a unui număr foarte mare de elevi repetenţi; Pagina 10 din 119

11 interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor de strategie educaţională privind asigurarea calităţii în educaţie; existenţa unor unităţi şcolare care nu asigură servicii educaţionale de calitate, cu rezultate foarte slabe la examenele naţionale. Oportunități: strategia M.E.N. privind îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului de educaţie şi de formare profesională; facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi de formare profesională; implementarea sistemului de control managerial intern; participarea Inspectoratului Şcolar Județean Botoșani ca partener la proiecte finanţate din fonduri structurale; capacitatea unor unităţi şcolare şi a C.C.D. Botoșani de a obţine fonduri extrabugetare; colaborarea eficientă cu instituții publice, agenți economici, parteneri sociali, mass-media locală; deschiderea spre dialog manifestată de autorităţile locale şi de comunitate. Amenințări: scăderea puterii economice a familiei ceea ce contribuie la creşterea abandonului şcolar; declinul demografic; existenţa unei oferte tot mai scăzute pentru piaţa muncii; rezervele manifestate de cadrele didactice din mediul rural în fața ncesității implicării în proiecte europene; interesul şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii; existenţa unor cauze externe, care generează situaţii de absenteism şi de abandon şcolar, în unele unităţi, în special din zonele şi regiunile defavorizate; încadrarea, cu dificultate, a unităţilor cu efective mici, din zone izolate, cu personal didactic titular sau calificat. Pagina 11 din 119

12 4. Prioritățile Inspectoratului Școlar Județean Botoșani Inspectoratul Școlar Județean Botoșani și-a propus, pentru anul școlar , drept priorități, următoarele demersuri: realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil și eficient; asigurarea calităţii procesului instuctiv-educativ în contextul cerinţelor şi exigenţelor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; eficientizarea activității de inspecție școlară; promovarea profesioniștilor în managementul educațional; dezvoltarea parteneriatului educaţional şcoală-părinţi, administraţia locală, comunitate; corelarea ofertei educaţionale a învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii şi ale dezvoltării economice şi sociale; monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenţelor, a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie; asigurarea unui nivel ridicat de accesare a fondurilor structurale prin proiecte strategice; asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi, prevenirea și diminuarea violenţei în unităţile de învăţământ. 5. Îndrumare, monitorizare și control Activitatea de îndrumare, monitorizare și control a Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, planificată pentru anul școlar prin Graficul de monitorizare și control, a urmărit, în continuarea demersului inițiat în anul școlar precedent, o serie de obiective generale: evaluarea eficacității managementului, conducerii unității de învățământ și a responsabililor și coordonatorilor corespunzători diferitelor niveluri din structura de management; monitorizarea activităților didactice la clasele terminale în vederea preîntâmpinării eșecului la examenele naționale; evaluarea capacității instituției de a-și administra eficient resursele; evaluarea măsurii în care unitatea școlară are cunoștință de legislația în vigoare în ceea ce privește drepturile elevilor și eficacitatea cu care o aplică; îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unităților de învățământ; Pagina 12 din 119

13 monitorizarea, controlul și evaluarea unităților de învățământ în vederea parcurgerii integrale a materiei la toate disciplinele, conform standardelor de calitate naționale, care să contribuie la adaptarea demersului didactic la nevoile elevilor și la realizarea unei evaluări ritmice, obiective și relevante; consilierea și sprijinirea unităților de învățământ și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități; acordarea de consiliere metodică și pedagogică cadrelor didactice debutante și a celor cu rezultate slabe în activitatea didactică; evaluarea și/sau monitorizarea activității didactice, în mod fundamental a activității de proiectare, predare-învățare-evaluare, prin raportare la sistemul de competențe al profesiei didactice; consilierea cadrelor didactice în legătură cu activitatea lor profesională și posibilitățile de dezvoltare profesională și evoluție în carieră; calitatea activității didactice în unitățile cu învățământ special, învățământ alternativ (Step by step) și particular; calitatea educației furnizate către beneficiarii direcți și indirecți, de către Palatul Copiilor, Clubul Copiilor și Clubul Sportiv Școlar; monitorizarea derulării programului A doua şansă ; promovarea valorilor interculturale în scopul diminuării fenomenului de discriminare/segregare. Criteriile generale, care au stat la baza planificării activității de îndrumare, monitorizare și control, în anul școlar , au fost următoarele: evaluarea și monitorizarea calității actului didactic și managerial din instituțiile de învățământ; monitorizarea școlilor cu rezultate slabe la examenele naționale (Evaluare Națională și Bacalaureat 2017), precum și a celor care înregistrează diferențe mari între rezultatele la examenele naționale și evaluarea din școală; acordarea de consiliere metodică și sprijin în dezvoltarea carierei cadrelor didactice debutante sau a celor cu rezultate slabe în activitatea didactică; respectarea planului-cadru în toate unitățile școlare; prezentarea și aplicarea în unitățile școlare a metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor naționale, de admitere în licee și învățământ profesional. Pagina 13 din 119

14 SECȚIUNEA II Diagnoza internă 1. Evoluția efectivelor de elevi În anul școlar , reţeaua şcolară a cuprins, în județul Botoșani: 121 de unităţi cu personalitate juridică învăţământ de masă; 2 unități cu personalitate juridică învăţământ special; 8 unităţi cu personalitate juridică învăţământ particular; 6 unități cu personalitate juridică alte tipuri de unităţi. Nr Unități cu personalitate Urban Rural Total crt juridică 1 Grădiniţe Şcoli cu cls I - VIII Licee, colegii Şcoli profesionale Şcoli speciale Învăţământ particular Total Alte unități: Nr. Tipul unității Urban Rural Total crt. 1 Casa Corpului Didactic Club Sportiv Şcolar Palate şi cluburi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 5 Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani Total Pagina 14 din 119

15 Total unităţi cu personalitate juridică: 137 (64 urban, 73 rural), față de 136 în anul școlar (64 în mediul urban și 72 în mediul rural). Total structuri: 365 (165 grădiniţe, 129 şcoli primare, 71 şcoli gimnaziale), față de 376 în anul școlar (173 grădiniţe, 129 şcoli primare, 74 şcoli gimnaziale). Populaţia şcolară din judeţul Botoşani, anul şcolar Învăţământ de masă: Forma de învăţământ Clase Elevi Preşcolar program normal Preşcolar program prelungit Primar Gimnazial Liceu zi rută directă Liceu seral rută directă Liceu FR rută directă Învăţământ profesional Postliceal Buget 2 45 A doua şansă primar 2 31 A doua şansă secundar inferior 3 43 Stagii de practică 3 76 Total: Prin comparație, în anul școlar , în învăţământul de masă: Forma de învăţământ Clase Elevi Preşcolar program normal Preşcolar program prelungit Primar Gimnazial Liceu zi rută directă Liceu seral rută directă Liceu FR rută directă Învăţământ profesional Postliceal Buget 2 48 A doua şansă primar 1 15 A doua şansă secundar inferior 3 59 Stagii de practică 4 96 Total Pagina 15 din 119

16 Învăţământ particular: Forma de învăţământ Clase Elevi Preşcolar program normal 3 64 Preşcolar program prelungit 4 86 Primar 5 98 Gimnazial 4 68 Liceu zi rută directă 2 7 Liceu FR rută directă Învăţământ profesional Postliceal Taxă Total Prin comparație, în anul școlar , în învăţământul particular: Forma de învăţământ Clase Elevi Preşcolar program normal 3 59 Preşcolar program prelungit 4 80 Primar 5 98 Gimnazial 4 69 Liceu zi rută directă 2 8 Liceu FR rută directă Învăţământ profesional Postliceal Taxă Total Învăţământ special: Forma de învăţământ Total clase - 47 Total elevi Primar Primar înv la domiciliu 12 Gimnazial Gimnazial înv la domiciliu 16 Învăţământ profesional Total: Prin comparație, în anul școlar , în învăţământul special: Forma de învăţământ Clase Elevi Primar Primar înv. la domiciliu - 18 Gimnazial Gimnazial înv. la domiciliu - 8 Învăţământ profesional Stagii de practică 2 15 Total Pagina 16 din 119

17 2. Resurse umane În vederea atingerii obiectivului general de încadrare a unităților de învățământ cu personal didactic calificat, în conformitate cu prevederile Metodologiei cadru de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar, ale Calendarul mobilității personalului didactic și ale Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar , se impune o analiză a activităților și rezultatelor acestor activități desfășurate în anii precedenți. Din analiză se observă, ca în anul școlar precedent, o tendință permanentă de scădere a numărului de persoane încadrate în unitățile de învățământ din județ. Această tendință este corelată cu evoluția efectivelor de elevi si preșcolari cuprinși în sistemul de învățământ, efective influențate de evoluția demografică a populației școlare. După forma de încadrare, se disting următoarele categorii de personal, având ponderea din tabelul alăturat: Total posturi Ocupate cu titulari Calificați Suplinitori Pensionari Asociați Necalificați 4965,5 3924, ,5 101,97 42,3 Prin comparație, în anul școlar : Total Ocupate cu Suplinitori Pensionari Asociați posturi titulari Calificați Necalificați 4996,5 3955,42 742,35 155,41 97,13 46,19 Exprimat in procente, după tipul contractului de muncă, se disting două categorii: a) personal didactic angajat pe perioadă nedeterminată 79,02%; b) personal didactic angajat pe perioadă determinată 20,98%. Deși obiectivul general, acela de a încadra unitățile de învățământ cu personal didactic calificat, a fost atins in proporție 97,15%, se constată totuși o fluctuație încă destul de mare a personalului didactic în și între unitățile de învățământ din județul Botoșani. Pagina 17 din 119

18 Această mobilitate exagerată are cauze obiective, dar trebuie diminuată printr-o strategie proprie de resurse umane a fiecărei unități de învățământ, prin care să se mențină pe post, în condițiile legii, personalul didactic calificat, pe o perioadă cât mai îndelungată, la aceleași clase/grupe de elevi/ preșcolari, atât timp cât performanțele didactice, evaluate de conducerea unității de învățământ, sunt corespunzătoare. Etape de mobilitate: Se disting mai multe tendințe in mișcarea personalului didactic in vederea încadrării unităților de învățământ in anul școlar : a) o creștere a numărului de detașări; b) reducerea semnificativă a numărului titularilor aflați in restrângere; Toate acţiunile de mobilitate s-au desfăşurat cu respectarea strictă a prevederilor metodologice, cu parcurgerea riguroasă a fiecărei etape din Calendar și cu încadrarea în termenele prevăzute de acesta. a) Concurs/Testare judeţean(ă) Sesiunea 2017 Sesiunea 2018 Procent 2017 Procent 2018 CANDIDAŢI ÎNSCRIŞI LA CONCURS, % 100% cadre didactice calificate ,34% 61,32 cadre didactice necalificate ,66% 38,68 b) Concurs pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacantate pe parcursul anului școlar Posturile/catedrele care s-au vacantat pe parcursul anului școlar au fost ocupate cu prioritate de personal didactic calificat care îndeplinește condițiile de ocupare, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în vigoare. În cazul în care, posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului școlar nu au putut fi ocupate cu personal didactic calificat care îndeplinește condițiile de ocupare a acestor posturi didactice/catedre, conform metodologiei-cadru, consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat au organizat individual, în consorții școlare sau în asocieri temporare la nivel local, concursuri cu probe scrise și practice/orale în profilul postului sau inspecții speciale la clasă pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, pe perioadă determinată, cu personal didactic calificat, respectiv testări pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor cu personal fără studii corespunzătoare Pagina 18 din 119

19 postului. Au fost organizate concursuri de ocupare a posturilor în 43 de unități de învățământ preuniversitar. c) Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplinește condițiile legale de pensionare la 1 septembrie 2018 a) pentru limită de vârstă 185 cadre didactice; b) la cerere, pentru pensionare anticipată sau pensionare anticipată parțială un cadru didactic. d) Stabilirea personalului didactic care îndeplinește condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2017 și se menține în activitate ca titular în anul școlar , în funcția didactică, până la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017: cadre didactice care au depus dosare: 102; cadre didactice care au primit acordul de menţinere în activitate: 101; cadre didactice care nu au primit acordul de menţinere în activitate: 1. e) Ocupare posturi pentru anul școlar , conform etapelor de moblitate, la data de 31 august 2018 Statistică posturi la 31 august 2018: TOTAL POSTURI 2386 Posturi complete 731 Posturi incomplete 1655 Posturi vacante 1853 Posturi rezervate 533 Posturi ocupate 2079 Posturi neocupate 307 Pagina 19 din 119

20 Posturi ocupate pe etape de mobilitate: Nr. crt. Motiv ocupare/etapa repartizare Număr 1 Agajare pe perioadă determinată candidați cu notă din Angajare pe perioadă determinată candidați cu rezultate 2012,2013, Angajare pe perioadă determinată candidați cu rezultate Angajare pe perioadă determinată candidați cu rezultate 2016, Angajare pe perioadă determinată detașare, candidați cu note 7 6 Angajare pe perioadă determinată detașare, candidați cu punctaj 56 7 Angajare pe perioadă nedeterminată 35 8 Completarea normei didactice pe perioadă determinată 29 9 Completarea normei didactice pe perioadă nedeterminată Continuitate pentru detașare la cerere 3 11 Detașare în interesul învățământului Detașare la cerere Ocupare cu personal didactic fără studii corespunzătoare postului, pe perioadă determinată Ocupare în ședință publică (angajare pe perioadă determinată Plata cu ora pentru angajați calificați, pe perioadă de maximum 60 zile Plata cu ora pentru angajați necalificați, pe perioadă de maximum 30 zile Plata cu ora pentru angajați pe perioadă determinată Plata cu ora pentru titulari Plata cu ora pentru personal didactic asociat Plata cu ora pentru personal didactic pensionat Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată, candidați cu definitivat cu note/medii cel puțin 7, Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată, candidați cu note/medii cel puțin 5,00 (sau între 5,00 și 7,00) Prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată, candidați fără definitivat, cu note/medii cel puțin 7, Pretransfer consimțit între unitățile de învățământ Pretransfer prin schimb de posturi 4 26 Repartizare în baza art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/ Repartizare titulari, prin concurs Restrângere de activitate soluționată prin repartizare în ședință publică Rstrângere de activitate soluționată prin transfer consimțit între unitățile de învățământ 3 30 Revenirea titularului la post 9 Pagina 20 din 119

21 Concurs Naţional de Titularizare, 2018: număr procent CANDIDAȚI ADMIȘI LA PROBA SCRISĂ, din care: % Candidați absenți % Candidați retrași % Lucrări anulate în centru de examen % Lucrări transmise spre evaluare % număr procent Lucrări transmise spre evaluare, din care: % Lucrări anulate % Lucrări evaluate % număr procent Candidați evaluați, din care: promovati (cu note de minim 5) % nepromovați (cu note sub 5) % număr procent Note obținute la proba scrisă: 100% de % între 9-9, % între 8-8, % între 7-7, % între 6-6, % între 5-5, % sub % Pagina 21 din 119

22 Studiu comparativ Titularizare 2017 vs. Titularizare 2018: număr 2017 procent 2017 număr 2018 procent 2018 CANDIDAȚI ADMIȘI LA PROBA SCRISĂ, din care: % % Candidați absenți % % Candidați retrași % % Lucrări anulate în centru de examen % % Lucrări transmise spre evaluare % % număr 2017 procent 2017 număr 2018 procent 2018 Candidați evaluați, din care: promovati (cu note de minim 5) ,47% % nepromovați (cu note sub 5) 64 15, % număr 2017 procent 2017 număr 2018 procent 2018 Note obținute la proba scrisă: de % % între 9-9, ,07% % între 8-8, ,78% % între 7-7, ,27% % între 6-6, ,81% % între 5-5, ,54% % sub ,53% % Pagina 22 din 119

23 3. Rezultate obținute la olimpiade și concursuri naționale și internaționale Premii și mențiuni obținute în etapa națională: Nr. crt. Numele și prenumele elevului 1 BEȘLEAGĂ SARA 2 MACOVEI I. PETRONELA 3 HRIȘCĂ M. C. DIANA SABINA 4 HLUȘCU T. MANUELA 5 AZAMFIRE N. EVELINA 6 7 PITROP N. MARIA TEODORA ZGÎRCEA M.G. ILINCA IOANA 8 IACOB C. ECATERINA HLATCU G. ROXANA NICOLETA HALICI D. OCTAVIAN- EUSEBIU HONCERIU G. GABRIELA 12 MAXIM V. LUCIA BULIGA B. D. COSMIN ANDREI GHETLER N. G. BIANCA - ISABEL Unitatea de învățământ Clasa Olimpiada/concursul Colegiul Național Grigore Ghica Dorohoi Colegiul Național "A.T. Laurian" Botoșani Colegiul Național "A.T. Laurian" Botoșani Colegiul Național "A.T. Laurian" Botoșani Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă Săveni Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național "A.T. Laurian" Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Liceul Pedagogic "Nicolae Iorga" Botoșani Liceul ''Regina Maria'' Dorohoi Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoșani Olimpiada Națională de Limba Engleză Olimpiada Națională de Limbi Romanice limba franceză Olimpiada Națională de Limbi Romanice limba franceză Olimpiada Națională de Limbi Romanice limba franceză Olimpiada Națională de Limbi Romanice limba franceză Olimpiada Națională de Limbi Romanice limba franceză Olimpiada Națională de Limbi Romanice limba franceză Olimpiada Națională de Limbi Romanice limba franceză Olimpiada Națională de Limbi Romanice limba franceză Olimpiada Națională de Limbi Romanice limba franceză Olimpiada Națională de Limbi Romanice limba spaniolă Olimpiada Națională de Limbi Romanice limba spaniolă Olimpiada Națională de Chimie Olimpiada Națională de Chimie Premiul obținut MEN specială specială Premiul III specială specială specială specială specială specială specială, Premiu special pentru originaliate în exprimare specială MENȚIUNE MENȚIUNE SPECIALĂ Pagina 23 din 119

24 15 GAFIŢA C. GABRIELA MARIA 16 NISTOR C.C. ȘERBAN 17 MURARIU M. DĂNUŢ IUREA C. A. IASMINA MARIA AVRAM F. ALEXANDRU GABRIEL 20 MALANCA P. DANIEL TUDOR G. ANDREI BOGDAN CREȚU V.C. ELENA CRISTIANA CORDUNEANU C. MĂLINA MIHOREANU C.G. COSMINA MOROȘAN F. ERIC ALEXANDRU COSTÎN C. LUCA COSMIN BĂLĂUCĂ C. ȘTEFAN- RĂZVAN ATUDOROAE MIHNEA- DANIEL 29 CLIPACIUC ROXANA 30 DRUȚU FLORENTINA GEORGIANA 31 APETROAIE COSMINA 32 ROTARIU TUDOR LIVIU 33 CIUBOTARIU ANDREI 34 TRIȘCĂ VICOL CEZAR Liceul Teoretic Grigore Antipa Botoşani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Școala Gimnazială Spiru Haret Dorohoi Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoșani Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 9 Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 10 Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național A.T. Laurian Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național A.T. Laurian Botoșani Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani Olimpiada Națională de Chimie Olimpiada Națională de Chimie Olimpiada Națională de Chimie Olimpiada Națională de Chimie Olimpiada Națională de Fizică Olimpiada Națională de Fizică Olimpiada Națională de Fizică Olimpiada Națională de Fizică Olimpiada Națională de Fizică Olimpiada Națională de Fizică Olimpiada Națională de Fizică Olimpiada Națională de Fizică Olimpiada Națională de Fizică Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică MENȚIUNE SPECIALĂ MENȚIUNE SPECIALĂ MENȚIUNE MENȚIUNE SPECIALĂ MENȚIUNE MEDALIE DE ARGINT MEDALIE DE ARGINT MEDALIE DE BRONZ MEDALIE DE BRONZ DIPLOMĂ DE ONOARE MENȚIUNE MEDALIE DE ARGINT MEDALIE DE BRONZ MEDALIE DE BRONZ PREMIUL I/ LOCUL I ȘI MEDALIE DE AUR DIPLOMĂ DE ONOARE 12 Olimpiada de Istorie Premiul II 12 Olimpiada de Geografie Premiul SGR 11 Olimpiada de Geografie Premiul SGR Liceul Regina Maria Dorohoi 9 Olimpiada de Geografie Premiul SGR Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă Săveni 10 Olimpiada de Geografie Premiul SGR Colegiul Național Mihai Concurs Național Eminescu Botoșani 10 PREMIUL I Pagina 24 din 119

25 35 CAZACIUC VALENTIN Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 12 Concurs Național PREMIUL II 36 AJECHILOAE EUGENI Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 12 Concurs Național Urmașii lui Moisil PREMIUL I 37 TRIȘCĂ VICOL CEZAR 38 TRIȘCĂ VICOL CEZAR Colegiul Național Mihai 10 Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 10 Concurs Național Urmașii lui Moisil Olimpiada Națională de Informatică PREMIUL III MENȚIUNE 39 CUCU MIHNEA Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani 7 Olimpiada de ştiinţe socioumane Menţiune 40 VÂNTU IOANA Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani 7 Olimpiada de ştiinţe socioumane / Cultură civică Menţiune 41 COBZARIU ROXANA ȘTEFANIA 42 AZAMFIREI MARINELA 43 BACRĂU BIANCA 44 COBZARIU ROXANA ȘTEFANIA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Economic,,Octav Onicescu Botoșani Liceul Ștefan D. Luchian Ștefănești Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Olimpiada națională de limba și literatura rromani Olimpiada națională de limba și literatura rromani Olimpiada națională de limba și literatura rromani Concursul național școlar de istoria și tradițiile rromilor I I 45 BORCOI TEODORA Școala Gimnazială,,Ion Bojoi Flămânzi 7 Concursul național școlar de istoria și tradițiile rromilor II 46 AGHEORGHIESEI ALEXANDRU Şcoala Gimnazială "Tiberiu Crudu" Tudora 8 Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii -Educație tehnologică PREMIUL II 47 SAVA A. ANDREI COSMIN Colegiul Economic Octav Onicescu Botoşani 12 Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii -Turism şi alimentaţie PREMIUL II 48 GELAN L. REBECA Liceul Tehnologic Al. Vlahuță Șendriceni 11 Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii -Turism şi alimentaţie PREMIUL II 49 OLTEANU P. GRIGORE TUDOR Colegiul Economic Octav Onicescu Botoşani 12 Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii -Economic, administrativ, comerţ PREMIUL II 50 UNGUREANU G. ANDREEA Colegiul Economic Octav Onicescu Botoşani 11 Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii -Economic, administrativ, comerţ PREMIUL II Pagina 25 din 119

26 51 DAMIAN I. CIPRIAN Liceul Dimitrie Negreanu Botoşani 12 Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii -Mecanică MENȚIUNE 52 DOBRINCU C. DUMITRIŢA SABINA 53 TANASĂ D. NICOLAE Liceul Dimitrie Cantemir Darabani Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botoşani Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii -Industrie alimentară Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii -Electric, electrotehnic, electromecanic MENȚIUNE MENȚIUNE 54 CĂLIN C. ALINA FLORENTINA Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Flămânzi 12 Olimpiada la disciplinele din aria curriculară Tehnologii -Agricultură MENȚIUNE 55 MAXIM ELISA VALENTINA 56 PETREA DANIELA 57 IACOB HLIHOR ANA MARIA Școala Profesională de Cooperație Botoșani Liceul Tehnologic Ștefan cel Mare și Sfânt Vorona, Botoşani Colegiul Economic Octav Onicescu Botoșani Concursul la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional- Bucătar Concursul la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional- Confecționer produse textile Concursul la disciplinele tehnologice pentru învățământul profesional- Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație PREMIUL I PREMIUL III MENȚIUNE 58 CARDAȘ TUDOR DARIUS Colegiul Național A.T. Laurian Botoșani 9 Olimpiada Națională de Matematică Premiul I, medalie de aur 59 BĂLĂUCĂ ȘTEFAN RĂZVAN 60 ANECHITEI MATEI Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 12 Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 12 Olimpiada Națională de Matematică Olimpiada Națională de Matematică MEN, medalie de argint Medalie de bronz 61 PITROP PETRE ALEXANDRU 62 BUHACIUC MATEI 63 ZVÎNCĂ BIANCA 64 BUICIUC CRISTINA- BIANCA 65 FODOR RUTH-ESTERA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 12 Liceul Teoretic Gr. Antipa Botoșani Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani Școala Gimnazială M. Kogălniceanu Dorohoi Olimpiada Națională de Matematică Olimpiada de limba și literatura română Olimpiada de limba și literatura română Olimpiada de limba și literatura română Olimpiada de limba și literatura română Medalie de bronz Premiu special Pagina 26 din 119

27 66 ANGHEL ANDREI 67 PUŞCAŞU ANDREEA 68 PÎNZARU MARIA SUCEVEANU IULIA ELENA CIURUȘNIUC PAUL CRISTIAN SANDU EDUARD GABRIEL COJOCARIU ILIE - GABRIEL BRAI ALEXANDRA SABINA CONSTANTINICĂ TUDOR COSMIN Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani Colegiul Naţional "A. T. Laurian" Botoşani Colegiul Naţional "A. T. Laurian" Botoşani Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Gheorghe Botoșani Liceul de Artă "Ştefan Luchian" Botoşani Liceul de Artă "Ştefan Luchian" Botoşani Liceul de Artă "Ştefan Luchian" Botoşani Liceul de Artă "Ştefan Luchian" Botoşani 7 Olimpiada de limba și literatura română Olimpiada de limba și literatura română Olimpiada de limbi clasicelatină Olimpiada de limbi clasicelatină Olimpiada de limbi clasicegreacă veche Olimpiada Naţională de interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice muzicale Olimpiada Naţională de interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice muzicale Olimpiada Naţională de interpretare vocală, instrumentală şi studii teoretice muzicale Olimpiada Naţională de interpretare instrumentală Premiu special Premiu special PREMIUL I MENŢIUNE PREMIU SPECIAL MENŢIUNE 75 ŞCHIOPU EMANUEL Liceul de Artă "Ştefan Luchian" Botoşani 7 Olimpiada Naţională de interpretare instrumentală MENŢIUNE 76 MAICĂ-GRIMIŞTEANU ANDREEA Liceul de Artă "Ştefan Luchian" Botoşani 11 Olimpiada Națională de arte vizuale, arhitectură și istoria artelor PREMIUL II 77 PUGHIUC ALEXIA- JANICE Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani 8 Concursul Naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe comunitare Made for Europe I 78 ŢIFREA LUCA STELIAN Școala Gimnazială nr. 17 Botoșani 5 Concursul Naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe comunitare Made for Europe 79 MOLDOVANU TUDOR 80 ANTOCHI IULIA-MARIA Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani Colegiul Naţional Grigore Ghica Dorohoi 8 11 Concursul Naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin programe comunitare Made for Europe Concursul Naţional de produse finale ale proiectelor finanţate prin Pagina 27 din 119

28 programe comunitare Made for Europe 81 AZAMFIREI MARINELA Colegiul Economic,,Octav Onicescu Botoșani 11 Concursul național școlar de creație literară în limba rromani,,ștefan Fuli'' APETRI DENISA MIRUNA IUSTINA BUTNARU DENISA GEORGIANA MARMALIC DAVID NICULAI 85 COROBLEA SABINA 86 MOLDOVANU DARIA 87 SAINENCO LUCHIAN 88 BIDALACH IOANA 89 CIRIPAN ANA-MARIA 90 ANIȚULESEI DENISA APETRI DENISA MIRUNA IUSTINA BUTNARU DENISA GEORGIANA 93 CIRIPAN ALEXANDRU 94 DOUBENCIUC BIANCA 95 MARMALIUC DAVID Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni Școala Gimnazială,,Elena Rareș Botoșani Școala Gimnazială,,Elena Rareș Botoșani Școala Gimnazială,,Elena Rareș Botoșani Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni Concursul Naional,,Călătoria mea interculturală'' Concursul Naional,,Călătoria mea interculturală'' Concursul Naional,,Călătoria mea interculturală'' Concursul Naional,,Călătoria mea interculturală'' Concursul Naional,,Călătoria mea interculturală'' Concursul Naional,,Călătoria mea interculturală'' Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor III III III I I I III III III III III III III III Pagina 28 din 119

29 96 OHRINCIUC ALEXANDRU Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni 7 Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor III 97 VĂTUI FLAVIA Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni 7 Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor III 98 SENIOVCHI LENUTA Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni 8 Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor III 99 DAMASCHIN BIANCA Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni 5 Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor III 100 GAȘPAR FLAVIUS Școala Gimnazială,, Ion Păun Pincio''' Mihăileni 7 Concursul Național de istoria și tradițiile ucrainenilor III 101 BULIGA MARIA- ADELINA Liceul Pedagogic,,Nicolae Iorga'' Botoşani 9 Olimpiada de psihologiepedagogie menţiune 102 PREPELIŢĂ ANDREEA- DANIELA Liceul Pedagogic,,Nicolae Iorga'' Botoşani 10 Olimpiada de psihologiepedagogie menţiune 103 ŢAPU ELENA SABINA Liceul Pedagogic,,Nicolae Iorga'' Botoşani 10 Olimpiada de psihologiepedagogie II 104 IVANICIUC RALUCA Școala Gimnazială nr. 1 Cândești 3 Concursul Național de recitare de poezie ucrainene I 105 ȚIFREA G. LUCA STELIAN Şcoala Gimnazială Nr. 17 Botoșani 5 Concursul Naţional,,G. E. Palade,, Mentiune 106 UNGUREANU M.D. MAIA-ALEXIA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 6 Concursul Naţional G. E. Palade Premiu Special 107 PERDEICĂ V. VICTOR ALEXANDRU Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoșani 7 Olimpiada Interdisciplinară,,Ştiinţe pentru Juniori Premiu Special 108 GHETLER M.G. BIANCA ISABEL Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoșani 8 Olimpiada Interdisciplinară,,Ştiinţe pentru Juniori Premiu Special 109 CALISTRU ANDREEA Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani 11 Concursul Național Sesiunea de comunicări științifice pentru elevii de liceu - disciplina istorie specială 110 CIOBANU MIRCEA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 7 Concursul Național Memoria Holocaustului MEN 111 MURARIU COSMIN Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 10 Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului MEN 112 HRIȚCU ANDREI Liceul Regina Maria Dorohoi 12 Olimpiada Interdisciplinară Științele Pământului Premiul special SGR 113 ROTARIU ANAMARIA Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă Săveni 11 Concursul Național Sesiunea de comunicări științifice pentru elevii de liceu - disciplina geografie Premiul II Pagina 29 din 119

30 114 CEICĂ BIANCA MARIA 115 NITĂ ROXANA IONELA Liceul Dimitrie Cantemir Darabani Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani Concursul Național Sesiunea de comunicări științifice pentru elevii de liceu - disciplina geografie Concursul Național Sesiunea de comunicări științifice pentru elevii de liceu - disciplina geografie Premiul special SGR Premiul special SGR 116 CARP FLORINA ELENA Şcoala Gimnazială,,Mihail Kogălniceanu Dorohoi 5 Concursul Național de Geografie TERRA - Mica Olimpiada Premiul III 117 MARTIN GABRIEL Şcoala Gimnazială Dimitrie Pompeiu Broscăuți 5 Concursul Național de Geografie TERRA - Mica Olimpiada 118 ACĂLFOAIE DELIA STELIANA Liceul Teoretic Dr. M. Ciucă"Săveni 5 Concursul Național de Geografie TERRA - Mica Olimpiada Premiul III 119 BARNEA MARINA Liceul Teoretic Grigore Antipa Botoșani 5 Concursul Național de Geografie TERRA - Mica Olimpiada 120 MUNTEANU RADU OVIDIU Școala Gimnazială,,Spiru Haret Dorohoi 6 Concursul Național de Geografie TERRA - Mica Olimpiada Premiul III 121 SAVA ROBERT VALENTIN Colegiul Național A.T. Laurian Botoșani 6 Concursul Național de Geografie TERRA - Mica Olimpiada 122 LIPSA BIANCA Școala Gimnazială,,Spiru Haret Dorohoi 6 Concursul Național de Geografie TERRA - Mica Olimpiada 123 DELIBAȘ ROBERT Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani 6 Concursul Național de Geografie TERRA - Mica Olimpiada Premiul II 124 HIZILNICOV ANA MARIA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 7 Concursul Național de Geografie TERRA - Mica Olimpiada 125 ILIESCU MATEI Școala Gimnazială,,Grigore Antipa Botoșani 7 Concursul Național de Geografie TERRA - Mica Olimpiada 126 ZAHARIA MELANIA VALENTINA Școala Gimnazială Raluca Iurașcu Joldești 7 Concursul Național de Geografie TERRA - Mica Olimpiada 127 CIOBANU MIRCEA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 7 Concursul Național de Geografie TERRA - Mica Olimpiada 128 RĂILEANU GABRIELA LĂCRĂMIOARA Liceul Tehnologic Bucecea 9 Concursul de Chimie Petru Poni (cls. IX-XII, filiera tehnologică) MENȚIUNE SPECIALĂ Pagina 30 din 119

31 129 RÎMBU ANDREI COSMIN Liceul Tehnologic Bucecea PERDEICĂ VICTOR- ALEXANDRU 131 MALANCA DANIEL Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoșani Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoșani 7 7 Concursul de Chimie Petru Poni (cls. IX-XII, filiera tehnologică) Concursul de Chimie Raluca Ripan Concursul de Chimie Raluca Ripan MENȚIUNE SPECIALĂ MENȚIUNE MEN PREMIUL SPECIAL MENȚIUNE MEN și 132 GAVRILAŞ ALESSIA Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoșani 7 Concursul de Chimie Raluca Ripan MENȚIUNE SPECIALĂ 133 HIZILNICOV I. ANA MARIA 134 ROTARIU F. ȘERBAN 135 MIHOREANU COSMINA 136 AILOAIE MARIA MĂDĂLINA 137 GAVRILEȚ TEODORA 138 COTRUȚĂ MARIA 139 VIȚELARU-TUDOSĂ DARIUS 140 MEIU RUXANDRA 141 IACOBIŢĂ DANIELA 142 BĂLINIȘTEANU ELISA MARIA 143 CIOBANAȘU BOGDAN 144 MURARIU ALEXIA HARAS NICHOLAS- CLAUDIU BUȚINCU ADELINA- MARIA 147 UNGUREANU MAIA 148 PURICE RAREȘ 149 ROBU AIDA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Școala Gimnazială Nr. 1 Orășeni-Deal Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Dorohoi Școala Gimnazială G.Antipa Botoșani Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani Colegiul Național A.T. Laurian Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Dorohoi Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național A.T. Laurian Botoșani Școala Gimnazială Spiru Haret Dorohoi Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Concursul de Chimie Raluca Ripan Concursul de Fizică și Chimie pentru școlile din învățământul rural Impuls Perpetuum Concursul Național Vrânceanu-Procopiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu MENȚIUNE SPECIALĂ MENȚIUNE MEN MENȚIUNE MEN Pagina 31 din 119

32 150 KOHUT SABINA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 6 Concursul Național D. Pompeiu 151 MUNTEANU RADU OVIDIU Școala Gimnazială Spiru Haret Dorohoi 6 Concursul Național D. Pompeiu 152 ARCĂLIANU ANA LHEA Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani 6 Concursul Național D. Pompeiu 153 CISMAN IZABELA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 6 Concursul Național D. Pompeiu 154 MUSTATA VLAD IUSTIN Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 6 Concursul Național D. Pompeiu 155 SOVAN PATRICIA DIANA Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani 6 Concursul Național D. Pompeiu 156 AGHEORGHIESEI MAIA ILINCA Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani 6 Concursul Național D. Pompeiu 157 DĂNILĂ ANDREI Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani 6 Concursul Național D. Pompeiu 158 GRĂDINARIU EMANUEL Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani 6 Concursul Național D. Pompeiu 159 LEŞAN LIVIA ANDREEA Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani 6 Concursul Național D. Pompeiu 160 TURCANU IOANA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 6 Concursul Național D. Pompeiu 161 MALANCA DANIEL Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani 7 Concursul Național D. Pompeiu Premiul BUICIUC CRISTINA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 7 Concursul Național D. Pompeiu 163 NITA ANTONIA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 7 Concursul Național D. Pompeiu 164 RADANI ANTONIA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 7 Concursul Național D. Pompeiu 165 BARBALATA TUDOR Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 7 Concursul Național D. Pompeiu 166 HIZILINICOV ANAMARIA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 7 Concursul Național D. Pompeiu 167 PERDEICĂ VICTOR- ALEXANDRU Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani 7 Concursul Național D. Pompeiu 168 DĂNILA GEORGE Școala Gimnazială G. Antipa Botoșani 7 Concursul Național D. Pompeiu 169 GAVRILAȘ ALESSIA Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani 7 Concursul Național D. Pompeiu 170 SAUCIUC TAMARA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 7 Concursul Național D. Pompeiu 171 VIȚELARU TEODOR Colegiul Național A.T. Laurian Botoșani 7 Concursul Național D. Pompeiu 172 SILION LIVIU MIHAI Școala Gimnazială Nr.7 Botoșani 8 Concursul Național D. Pompeiu PALICIUC MIRUNA Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani 8 Concursul Național D. Pompeiu Pagina 32 din 119

33 174 CONSTANTIN CIPRIAN 175 AMARIEI SEBASTIAN 176 STROICI ANDREI 177 IUREA CEZARA 178 CREŢU ELENA 179 HANZA CASIAN 180 NEAMŢU DARIA 181 PÎJÎN MARA 182 CARDAȘ TUDOR DARIUS 183 COBASCHI AŞER 184 MIHOREANU COSMINA 185 DĂSCĂLESCU CLAUDIA 186 HORODINCA RARES 187 TRISCA VICOL CEZAR 188 ABABEI MĂDĂLINA 189 BRÎNZĂ ALINA ELENA 190 HOLCAN COSMIN 191 BIDAŞCĂ CARINA 192 VRANCIU ADRIAN 193 BĂLĂUCĂ ȘTEFAN RĂZVAN 194 CIUBOTARIU EMANUEL 195 COLESCU ALICE 196 SURDU ȘERBAN 197 PODARIU RĂZVAN Școala Gimnazială Nr.11 Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Școala Gimnazială G. Antipa Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Școala Gimnazială L.Dănăilă Darabani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național A.T. Laurian Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național A.T. Laurian Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani OIM Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național D. Pompeiu Concursul Național Laurențiu Panaitopol Marele Premiu Premiul II 1 Premiul II 11 Concurs Adolf Haimovici Premiul III 11 Concurs Adolf Haimovici 11 Concurs Adolf Haimovici 9 Concurs Adolf Haimovici Pagina 33 din 119

34 198 ADĂSCĂLIȚEI SABINA 199 ILIE CONSTANTIN 200 VIZITEU LAURENȚIU 201 BRÂUŞOR SEBASTIAN 202 LISCAN CĂTĂLIN 203 VIZITEU LOREDANA 204 ECHIPA S-RUGBY MIXT 205 ECHIPA VOLEI FETE 206 ECHIPA PENTATLON FETE 207 ECHIPA FOTBAL FETE 208 BURLACU MARIA 209 PERDEICĂ V. VICTOR- ALEXANDRU 210 MALANCA P. DANIEL Liceul Regina Maria Dorohoi Colegiul Economic Octav Onicescu Botoșani Colegiul Economic Octav Onicescu Botoșani Liceul cu Program Sportiv Botoşani Liceul cu Program Sportiv Botoşani Liceul cu Program Sportiv Botoşani Şcoala Gimnazială nr.11 Botoşani Şcoala Gimnazială nr. 7 Botoşani Liceul cu Program Sportiv Botoşani Liceul Tehnologic "Al. Vlahuţă" Şendriceni 10 Concurs Adolf Haimovici 12 Concurs Adolf Haimovici, Etapa Naționala,Profil servicii 11 Concurs Adolf Haimovici IV V- VIII IX- XII V- VIII Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar - Cros - Gimnaziu- Băieţi Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar - Cros - Liceu- Băieţi Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar - Cros - Liceu- Fete Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar - S-rugby mixt - Învăţământ primar Gimnaziada - Volei fete - Învăţământ gimnazial Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar - Pentatlon - Liceu- Fete Gimnaziada - Fotbal fete - Învăţământ gimnazial Menţiune Premiul I Menţiune Menţiune Menţiune Premiul II Menţiune Școala Gimnazială "Gr. Olimpiada de religie- Cultul 7 Menţiune Antipa" Botoşani ortodox Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoșani 7 Tabăra Națională de Chimie PREMIUL III Şcoala Gimnazială Nr.7 Botoșani 8 Tabăra Națională de Chimie MENȚIUNE În anul școlar , elevii botoșăneni au obținut 210 premii și mențiuni la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. Pagina 34 din 119

35 Premii și mențiuni obținute în etapa internațională: Nr. crt. 1. Numele și prenumele elevului DĂNILĂ LOREDANA ANA-MARIA 2. HUŢANU DARIO CONSTANTINICĂ TUDOR-COSTIN GRĂDINARU IRINA- THEODORA BRAI SABINA - ALEXANDRA 6. ROTĂRESCU IOAN DAMIAN ALEXANDRU- IULIAN BUTNARIU ROBERT- MATTIA SIMINICEANU GABRIEL- COSMIN 10. APACHIŢEI CLARA 11. ILAŞ ŞTEFAN 12. UNGUREANU ŞTEFAN- CRISTIAN 13. BRAI ALEXANDRU 14. SIMINICEANU ALEXANDRU 15. MAXIM MARIO Unitatea de învățământ Clasa Olimpiada/concursul Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 6 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 7 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 8 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 10 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 4 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 5 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 7 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 7 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 8 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 9 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 11 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 12 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 12 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 6 5 Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Premiul obținut Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul I Premiul al II - lea Premiul al II - lea Premiul al II - lea Premiul al II - lea Premiul al II - lea Premiul al II - lea Premiul al II - lea Premiul al II - lea Premiul al III - lea Menţiune Pagina 35 din 119

36 DASCĂLU MARCIAN- VASILE VASILE ANDRADA MARIA COJOCARU ILIE- GABRIEL CARDAȘ TUDOR- DARIUS CARDAȘ TUDOR- DARIUS BĂLĂUCĂ ȘTEFAN RĂZVAN BĂLĂUCĂ ȘTEFAN RĂZVAN Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani 7 Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani Colegiul Național A.T. Laurian Botoșani Colegiul Național A.T. Laurian Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Colegiul Național Mihai Eminescu Botoșani Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Concursul Internaţional de interpretare muzicală,,emauel Elenescu Olimpiada Pluridisciplinară de Științe Tuymaada Cupa Europeană de Matematică Matematical Danube Competition(concurs international) Olimpiada Internațională de Fizică a țărilor din Asia Menţiune Menţiune Menţiune Locul 3, Medalie de Argint Medalie de Argint la secțiunea de Seniori si evaluator la secțiunea de Juniori Medalie de Aur/seniori MEDALIE DE AUR În anul școlar , elevii botoșăneni au obținut 22 premii și mențiuni la etapele internaționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare. Pagina 36 din 119

37 SECȚIUNEA III Activitatea instituțională 1. Activitatea de inspecție școlară la nivelul județului Botoșani Inspecția școlară generală Inspecţia școlară generală, la nivelul județului Botoșani, s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind activitatea de inspecție școlară în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011. Obiectivele inspecției școlare generale: monitorizarea și evaluarea activității unităţii de învățământ preuniversitar; îmbunătățirea rezultatelor școlare prin evaluarea conformității funcționării și dezvoltării unității de învățământ preuniversitar cu legislația învățământului în vigoare, cu politicile, strategiile și proiectele naționale în domeniul educației și cu nevoile individuale, comunitare, regionale și naționale în domeniul educației; consilierea și sprijinirea unității de învățământ preuniversitar și a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pentru îmbunătățirea propriei activități. Cu prilejul activității de inspecție generală, inspectorii școlari din cadrul I.S.J. Botoșani au formulat aprecieri asupra următoarelor șapte arii tematice/domenii: I. managementul şcolar, managementul asigurării calității, dezvoltarea instituțională, eficiența atragerii şi folosirii resurselor (umane, financiare, material şi informaționale), respectarea legislației în vigoare şi a regulamentelor; II. modul de aplicare a curriculumului național, dezvoltarea şi aplicarea curriculumului la decizia şcolii/în dezvoltarea locală şi calitatea activităților extracurriculare realizate de personalul didactic şi unele categorii de personal didactic auxiliar; III. activitatea personalului didactic (proiectare, predare-învățare, evaluare, reglare/remediere, diferențiere a demersului educațional); IV. nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare raportat la standardele educaționale naționale (curriculare şi de evaluare); Pagina 37 din 119

38 V. modul în care unitatea de învățământ sprijină şi încurajează dezvoltarea personală a elevilor şi motivația acestora în învățare (consiliere, orientare şcolară, asistență individualizată) respectând principiile educației incluzive şi asigurarea egalității de șanse; VI. relațiile unității şcolare cu părinții şi cu comunitatea locală; VII. atitudinea elevilor față de educația pe care le-o furnizează unitatea de învățământ. Unitățile de învățământ inspectate în anul școlar : Nr. crt. Unitatea de învățământ inspectată Perioada 1. Școala Gimnazială Elena Rareș Botoșani octombrie Școala Gimnazială M. Eminescu Ipotești octombrie Școala Gimnazială Ep.Dr. Partenie Ciopron Păltiniș noiembrie Școala Gimnazială nr. 1 Rădăuți Prut noiembrie Școala Gimnazială Sf. Nicolae Botoșani 4 8 decembrie Școala Gimnazială nr. 1 Stăuceni 4 8 decembrie Școala Gimnazială nr. 1 Dorohoi martie Școala Gimnazială D. Pompeiu Broscăuți martie Școala Gimnazială I.P. Pincio Mihăileni aprilie Școala Gimnazială nr. 1 Manoleasa aprilie 2018 Concluziile inspecțiilor școlare generale: În general, unităţile de învățământ inspectate cunosc şi respectă legislaţia din domeniu. Deciziile sunt luate în plenul Consiliului de administraţie sau al Consiliului profesoral, în conformitate cu procedurile/dispozițiile legale prevăzute pentru fiecare caz în parte, iar colaborarea unităților cu autoritățile locale este satisfăcătoare. Curriculumul național și planurile de învățământ sunt respectate și aplicate. Există câteva aspecte negative, prezente în majoritatea unităților de învățământ inspectate, care, în pofida consilierii efectuate constant, pe parcursul anului, de inspectorii școlari, încep să capete caracter general: rezultatele elevilor la examenele naționale nu sunt mulțumitoare, iar planurile remediale avizate nu se respectă; Pagina 38 din 119

39 delegarea de sarcini și constituirea comisiilor de lucru nu sunt întotdeauna bine gândite, aspect care influențează eficiența acestora; perfecționarea cadrelor didactice nu este făcută întotdeauna în funcție de nevoile unităților de învățământ de care aparțin; resursele materiale și cele financiare sunt insuficiente; documentele școlare obligatorii ale cadrelor didactice fie nu sunt prezente la mapele comisiilor metodice, fie nu sunt actualizate, avizate, înregistrate; documentele de proiectare și cele de analiză sunt întocmite formal și/sau schematic; predomină învățământul de tip tradițional; oferta extracurriculară nu corespunde întotdeauna nevoilor şi dorinţelor beneficiarilor direcți, respectiv indirecți ai procesului educațional; există un deficit de comunicare între unii directori și I.S.J., precum și o tratare cu superficialitate din partea acestora a termenelor trasate de către inspectorii școlari; nu există personal specializat angajat să asigure securitatea elevilor în unitățile școlare și spațiul limitrof acestora. Inspecția școlară de revenire Inspecțiile școlare de revenire efectuate în anul școlar au avut drept scop fundamental verificarea gradului de îndeplinire a obiectivelor asumate în cadrul planului de îmbunătățire a activității elaborat de unitatea de învățământ în urma inspecției școlare generale. Au fost efectuate 12 inspecții școlare de revenire: Nr. Unitatea de învățământ inspectată Perioada crt. 1. Școala Gimnazială nr. 1 Santa Mare noiembrie Școala Gimnazială N. Călinescu Coșula noiembrie Școala Gimnazială I. Murariu Cristinești noiembrie Școala Gimnazială nr. 1 Dumeni noiembrie Școala Gimnazială nr. 1 Concești noiembrie Clubul Copiilor Dorohoi noiembrie Şcoala Gimnazială Elena Rareş Botoşani 30 aprilie 4 mai 2018 Pagina 39 din 119

40 8. Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Ipoteşti 30 aprilie 4 mai Şcoala Gimnazială nr. 1 Rădăuţi Prut 30 aprilie 4 mai Şcoala Gimnazială Sf. Nicolae Botoşani 30 aprilie 4 mai Şcoala Gimnazială nr. 1 Stăuceni 30 aprilie 4 mai Şcoala Gimnazială Ep. Dr. Partenie Ciopron Păltiniş 30 aprilie 4 mai 2018 Inspecția școlară tematică În anul școlar , la nivelul județului Botoșani, au fost efectuate nouă inspecții școlare tematice în toate unitățile de învățământ preuniversitar existente. Tematica inspecțiilor efectuate: 1. În perioada septembrie 2017, conform Graficului de monitorizare și montrol pentru semestrul I al anului școlar , a avut loc o inspecție tematică cu următoarele obiective prioritare: verificarea modului în care s-a realizat remedierea disfuncțiilor constatate în cadrul controlului mixt coordonat de Instituţia Prefectului, judeţul Botoşani; verificarea încadrării personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic; verificarea orarului școlar; verificarea modului în care se asigură securitatea elevilor și a cadrelor didactice; verificarea modului de gestionare a actelor de studii; verificarea stadiului pregătirii unităţilor de învăţământ pentru sezonul rece al anului şcolar În perioada 23 ianuarie 27 octombrie 2017, conform Graficului de monitorizare și control pentru semestrul I al anului școlar , a avut loc o inspecție tematică cu următoarele obiective prioritare: verificarea managementului unităţii de învăţământ (documente manageriale, organizare, planificare) monitorizarea unităţilor de învăţământ care au obţinut rezultate slabe (sub media pe judeţ) la Evaluarea Națională și Bacalaureat , precum și monitorizarea modului de întocmire și implementare a planurilor de remediere; verificarea graficulului pregătirii suplimentare a elevilor; Pagina 40 din 119

41 verificarea modului în care unitatea de învăţământ realizează monitorizarea şi centralizarea frecvenţei elevilor. 3. În perioada 29 ianuarie 2 februarie 2018, conform Graficului de monitorizare și control pentru semestrul I al anului școlar , a avut loc o inspecție tematică cu următoarele obiective prioritare: verificarea încheierii situației școlare pentru semestrul I, anul școlar În perioada februarie 2018, conform Graficului de monitorizare și control pentru semestrul II al anului școlar , a avut loc o inspecție tematică cu următoarele obiective prioritare: monitorizarea examenului de bacalaureat naţional: probe de competențe. 5. În perioada 5 9 martie 2018, conform Graficului de monitorizare și control pentru semestrul II al anului școlar , a avut loc o inspecție tematică cu următoarele obiective prioritare: monitorizarea modului de organizare și desfășurare a simulării examenului de Evaluare națională pentru elevii clasei a VIII-a. 6. În perioada martie 2018, conform Graficului de monitorizare și control pentru semestrul II al anului școlar , a avut loc o inspecție tematică cu următoarele obiective prioritare monitorizarea modului de organizare și desfășurare a simulării examenului de bacalaureat național. 7. În perioada aprilie 2018, conform Graficului de monitorizare și control pentru semestrul II al anului școlar , a avut loc o inspecție tematică cu următoarele obiective prioritare: monitorizarea rezultatelor obținute de elevi la simularea Evaluării naționale și a Bacalaureatului, precum și monitorizarea modului de întocmire și implementare a planurilor de îmbunătățire; monitorizarea derulării programului A doua şansă ; promovarea valorilor interculturale în scopul diminuării fenomenului de discriminare/segregare. Pagina 41 din 119

42 8. În perioada 4 8 iunie 2018, conform Graficului de monitorizare și control pentru semestrul II al anului școlar , a avut loc o inspecție tematică cu următoarele obiective prioritare monitorizarea pregătirii unităţilor de învăţământ în vederea organizării şi desfăşurării examenelor naţionale Evaluare naţională şi Bacalaureat. 9. În perioada iunie 2018, conform Graficului de monitorizare și control pentru semestrul II al anului școlar , a avut loc o inspecție tematică cu următoarele obiective prioritare respectarea legislației în vigoare privind încheierea situației școlare la sfârșitul anului școlar Concluzii ale inspecțiilor tematice: Aspecte pozitive: în majoritatea școlilor inspectate este asigurată securitatea elevilor și a cadrelor didactice; încadrarea s-a făcut cu respectarea prevederilor legale în vigoare; s-au respectat procedurile de încheiere a situației școlare; la nivelul unităţilor de învăţământ sunt stabilite comisii de lucru privind monitorizarea frecvenţei, notarea ritmică, monitorizarea disciplinei; notele la purtare și sancțiunile elevilor (preaviz de exmatriculare) au fost acordate și aplicate conform Regulamentului de organizare și funcționare a fiecărei unități școlare și a procedurilor privind acordarea notelor la purtare; situaţia şcolară a elevilor privind absenteismul a fost comunicată familiei; transferurile au fost realizate respectând Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; în cele mai multe unităţi de învăţământ inspectate în urma desfășurării examenului de simulare a Evaluării naționale și a examenului de Bacalaureat, au fost realizate Rapoartele privind rezultatele obținute de elevi. Din cauza promovabilităţii scăzute s-au impus şi realizat în cadrul unităţilor de învăţământ Planurile de acţiune privind ameliorarea rezultatelor la examenele naționale, documente înregistrate și care cuprind activităţi de pregătire suplimentară, eficientizarea și individualizarea activităţii de predare-învăţare-evaluare, tratarea diferenţiată, Pagina 42 din 119

43 monitorizarea frecvenţei, asigurarea unei bune colaborări cu familia şi analiza sistematică a progresului şcolar. au fost stabilite în cadrul comisiilor metodice ale profesorilor, activități de analiză şi identificare a măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea rezultatelor. analiza sistematică a progresului școlar este urmărită de majoritatea cadrelor didactice; măsurile şi programul de activități remediale a fost adus la cunoştinţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi prin prezentarea acestuia elevilor de către diriginţi şi organizarea şedinţelor cu părinţii; au fost întocmite, la începutul anului şcolar, Planul de măsuri pentru limitarea absenteismului şi Planul de măsuri pentru reducerea violenţei în mediul şcolar; monitorizarea frecvenței și a comportamentului elevilor se realizează lunar; în toate unităţile funcţionează comisii de monitorizare a frecvenţei şi a comportamentului elevilor; logistica necesară organizării şi desfăşurării în condiţii optime a examenelor naţionale (monitorizare audio-video, imprimante funcționale, tipizate) este corespunzătoare. Aspecte negative: există un număr semnificativ de situaţii şcolare neîncheiate din cauza numărului mare de absențe; abandonul școlar rămâne o problemă nerezolvată; foarte multe unități de învățământ nu au autorizații sanitare de funcționare; o parte dintre ele nu au nici autorizații pentru securitate la incendiu; nu toate unitățile școlare au respectat Planul de măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naționale; există unități de învățământ în care nu se face consilierea elevilor şi a părinţilor cu privire la orientarea şcolară şi profesională; participarea părinților în număr mic la ședințele sau consultațiile organizate de unitatea de învățământ și slaba cooperare școală familie, în unele unități de învățământ. Recomandări: consilierea cadrelor didactice în vederea evitării oricăror acte de discriminare, abuz și/sau neglijare în cadrul procesului instructiv-educativ; Pagina 43 din 119

44 colaborarea cu instituţii și organizaţii care să sprijine unitatea școlară în prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalităţii; luarea tuturor măsurilor legale cu privire la respectarea principiului interesului superior al copilului, care va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii; informarea, promovarea și urmărirea respectării cadrului legal prin care se reglementează protecţia și promovarea drepturilor copilului în unitatea de învăţământ; înscrierea cadrelor didactice la cursuri şi program de formare continuă; implicarea tuturor factorilor din şcoală în vederea limitării absenteismului la orele de curs; respectarea programului de consiliere a părinţilor și păstrarea unei legături permanente cu părinții elevilor care au devieri comportamentale; monitorizarea elevilor cu situaţii şcolare neîncheiate; monitorizarea informării familiilor elevilor privind situaţia şcolară a acestora; înștiințarea serviciului social din primărie, precum și Poliția locală, cu privire la elevii aflați în situație de abandon școlar; monitorizarea ritmicității notării la toate disciplinele; verificarea periodică a nivelului de cunoștințe a elevilor; monitorizarea semnării condicii de prezenţă pregătirea tuturor unităților de învățământ în vederea asigurarării condiţiilor optime desfășurării examenelor naţionale (tipizate, instalare/verificare camere audio-video, amenajare săli etc). respectarea procedurile de încheiere a situaţiei şcolare la clasele în care curriculumul parcurs este organizat modular (învățământ profesional și liceal tehnologic) și activitățile didactice continuă analiza sistematică a progresului şcolar. Inspecția școlară curentă și specială pentru definitivat și grade didactice O atenţie deosebită a fost acordată tinerilor debutanţi prin implicarea în sprijinirea lor a cadrelor didactice cu experienţă la catedră, responsabililor comisiilor metodice, conduceriilor unităţilor şcolare şi a inspectorilor de specialitate. A fost pregătită o bază de date și au fost realizate inspecții de specialitate pentru consilierea cadrelor didactice debutante. A fost organizată înscrierea pentru examenul de definitivare în învățământ din 18 iulie 2018, conform Metodologiei pentru definitivarea în învăţământ 4814/2017. Pagina 44 din 119

45 În octombrie 2017 au fost depuse 223 dosare de înscriere dintre care 221 au fost validate. Au fost repartizate 442 inspecții de specialitate conform prevederilor metodologiei pentru definitivare în învățământ. Examenul de definitivare în învățământul preuniversitar, sesiunea 2018: număr procent CANDIDAȚI VALIDAȚI PENTRU PROBA SCRISĂ, din care: 203 Candidați absenți 13 6,40% Candidați retrași 23 11,33% Lucrări transmise spre evaluare ,27% număr procent Lucrări transmise spre evaluare, din care: 167 Lucrări anulate 0 0% Lucrări evaluate % număr procent Candidați evaluați, din care: 167 promovati (cu medii de minim 8) ,64% nepromovați (cu medii sub 8) 34 20,36% număr procent MEDIA obținută la EXAMEN: 167 de ,99% între 9-9, ,32% între 8-8, ,32% între5-7, ,36% sub 5 0 0,00% număr procent Note obținute la proba scrisă: % de ,19% între 9-9, ,75% între 8-8, ,74% între 7-7, ,16% între 6-6, ,98% între 5-5, ,19% sub 5 5 2,99% Pagina 45 din 119

46 Comparativ, situația se prezintă astfel: Sesiunea Procent promovare ,30% ,34% ,80% ,64% Profesorii debutanți și cei înscriși la Definitivat au fost consiliați în cadrul inspecțiilor de specialitate, al inspecțiilor generale și în cadrul activităților derulate la Casa Corpului Didactic Botoșani. INSPECȚII DE CONSILIERE DEBUTANȚI Disciplina Cadre didactice Educaţie timpurie 2 Învăţământ primar 4 Limba română 5 Limbi moderne 8 Matematică 5 Fizică chimie 4 Istorie geografie 5 Socio umane şi învăţământ special 9 Educaţie fizică 4 Învăţământ profesional şi tehnic 9 Informatică şi TIC 4 Biologie 4 Arte educaţie muzicală 9 Religie 8 Limba rromani 1 TOTAL 81 Pagina 46 din 119

47 Grade didactice Organizarea activităților de dezvoltare şi evoluţie în carieră a cadrelor didactice prin grade didactice s-au desfășurat în acord cu calendarele în vigoare și în acord cu tendinţele privind dezvoltarea resurselor umane şi asigurarea calităţii în educaţie. SITUAŢIA STATISTICĂ privind realizarea inspecțiilor în anul școlar : Grad didactic/sesiunea Număr inspecții programate Număr inspecții realizate Gr. II Gr. II Gr. II Gr. I Gr. I Gr. I Gr. I Total Activitatea de perfecționare și formare continuă Obiective propuse în Planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean, : 1. Asigurarea formării continue şi a perfecţionării cadrelor didactice prin susţinerea examenelor de definitivare şi acordarea gradelor didactice Pentru atingerea acestui obiectiv au fost planificate următoarele măsuri și acțiuni: identificarea nevoilor de formare ale personalului didactic din unităţile de învăţământ, în vederea corelării formării şi dezvoltării profesionale, cu nevoile şi interesele beneficiarilor şi cele ale furnizorilor de formare; diseminarea informaţiilor utile, planificarea şi monitorizarea realizării inspecţiilor pentru susţinerea definitivatului și a gradelor didactice, în vederea asigurării ritmicităţii şi continuităţii îndrumării metodice şi de specialitate; Pagina 47 din 119

48 organizarea înscrierilor pentru definitivat și în vedea susținerii gradelor didactice; prelucrarea și actualizarea bazei de date cu cadrele didactice înscrise; selecţia cadrelor didactice metodiste, stabilirea graficului şi a tematicii cercurilor pedagogice, pentru anul şcolar ; înaintarea către centrele de examen a dosarelor şi a rapoartelor scrise de la inspecţii; monitorizarea efectuării inspecţiilor curente şi speciale efectuate cadrelor didactice înscrise; identificarea furnizorilor de formare şi informare a cadrelor didactice, privind oferta curentă de programe de formare, acreditate; formarea cadrelor didactice şi a managerilor pentru aplicarea noului curriculum flexibil, centrat pe competenţe; organizarea şi desfăşurarea la nivel judeţean a examenului de definitivat. 2. Eficientizarea cursurilor de formare continuă a personalului didactic, în special la cadrele didactice evaluatori în comisiile pentru examenele naționale Pentru atingerea acestui obiectiv au fost planificate următoarele măsuri și acțiuni: identificarea unor noi posibilităţi de formare pe plan local sau zonal prin actualizarea bazei de date cu resurse umane si resurse materiale; organizarea împreună cu C.C.D. Botoşani de cursuri de formare pentru cadrele didacticeevaluatori din județul Botoșani. Activitatea în cadrul Cercurilor pedagogice și comisiilor metodice: Disciplina Cercuri pedagogice Management instituțional 8 Educație timpurie 45 Învățământ primar 91 Limba română 14 Limbi moderne 16 Matematică 10 Chimie 5 Pagina 48 din 119

49 Fizică 5 Chimie-fizica 3 Informatică 2 Discipline socio-umane 2 Învățământ special integrat/ 5 Consiliere psihopedagogică Istorie Geografie 21 Biologie 8 Religie 5 Educație plastică 2 Educație muzicală 2 Educatie muzicala specializată 2 Educație fizică 10 Tehnologii 9 Minorități naționale 2 TOTAL 267 Aspecte pozitive: cercurile metodice au în vedere perfecționarea cadrelor în ceea ce privește calitatea actului didactic şi promovarea metodelor interactive centrate pe elev; majoritatea activităților din cadrul cercurilor metodice s-au desfășurat în baza planificărilor la nivel de disciplină, iar temele abordate sunt de actualitate și în concordanță cu obiectivele propuse în planurile manageriale; între cadrele didactice există o colaborare strânsă, fiecare informație (privind noutățile sau modificările ce apar) fiind analizată şi diseminată; au fost realizate activități demonstrative, existând preocupări pentru diversificare metodelor şi procedeelor didactice, dezvoltarea formelor de activitate/de organizare a colectivelor de elevi. Pagina 49 din 119

50 Aspecte negative interesul scăzut al unor colegi pentru activităţile desfăşurate în cadrul cercurilor pedagogice și lipsa de participare și implicare a acestora la activitățile desfășurate; deşi majoritatea cadrelor didactice au participat/participă la cursuri de formare şi perfecţionare, nu în toate cazurile s-a constatat aplicarea consecventă şi competentă a cunoştinţelor dobândite; interesul în ceea ce privește realizarea de asistențe și de interasistențe în cadrul comisiilor și al catedrelor este scăzut și/sau lipsit de finalitate; prezenţa formalismului atât în întocmirea dosarelor și realizarea activităților comisiilor, cât și în organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă la nivelul comisiilor metodice. Inspectoratul Școlar Botoșani şi Casa Corpului Didactic Botoșani, prin atribuțiile ce le revin în conformitate cu prevederile din Metodologie, au coordonat activitatea de formare continuă pe direcţiile de acţiune propuse prin planul managerial. Metodiștii Inspectoratului Școlar Județean Botoșani Colectivele de metodiști pe specialități au fost selectate prin concursul din septembrie 2017 pe o perioadă de 1 an, conform procedurii de selecție nr. PO 59/ a ISJ Botoșani, privind selecția metodiștilor, în conformitate cu adresa M.E.N. nr / Au fost depuse 405 de dosare, din care: 348 dosare ale cadrelor didactice depuse în etapa I; 57 dosare ale cadrelor didactice depuse în etapa a II - a; și au fost validați 397 metodiști pentru care au fost eliberate decizii. Componența corpului de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Botoșani: Nr. crt. Specializarea Număr metodişti 1 Agricultura 2 2 Biologie 11 3 Chimie 12 4 Consilier școlar 4 5 Consiliere și orientare 5 6 Economic/ turism servicii 2 Pagina 50 din 119

51 7 Economist/ Poştă/Drept/ Comerţ/ Turism/ Alimentatie Publică 2 8 Educaţie muzicală 2 9 Educaţie muzicală specializată 4 10 Educaţie fizică Educație plastică 2 12 Educație tehnologică 3 13 Fizică Geografie Industrie alimentară 2 16 Informatică 9 17 Istorie Învățământ preșcolar Învățământ primar Învățământ special 5 21 Limba engleză Limba franceză Limba greacă veche 1 24 Limba latină 1 25 Limba română Matematică Mecanică 2 28 Pedagogie 1 29 Protecția mediului 2 30 Religie Socio-umane 6 32 Textile Pielarie 2 33 Zootehnie 1 TOTAL 397 Pagina 51 din 119

52 SITUAŢIA STATISTICĂ privind cadrele didactice înscrise şi preînscrise la perfecţionare, în anul şcolar : Cadre didactice care au depus dosare de înscriere în vederea obținerii definitivatului 2018 dosare valide Cadre didactice care au depus cerere de preînscriere în vederea obținerii gradului didactic II- sesiunea 2020 Cadre didactice care au depus dosare de înscriere în vederea obținerii gradului didactic II- sesiunea 2019 Cadre didactice care finalizează demersurile de obținere a gradului didactic II în anul școlar Cadre didactice care au depus cerere de preînscriere în vederea obținerii gradului didactic I- sesiunea Cadre didactice care au depus dosare de înscriere în vederea obținerii gradului didactic I- sesiunea Cadre didactice care finalizează demersurile de obținere a gradului didactic I în anul școlar Cadre didactice care finalizează demersurile de obținere a gradului didactic I în anul școlar TOTAL CADRE DIDACTICE PREÎNSCRISE / ÎNSCRISE Gradul didactic I - sesiunea : CENTRUL UNIVERSITAR DE PERFECŢIONARE Număr dosare transmise Universitatea Ştefan cel Mare Suceava 71 Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 38 Universitatea de Arte George Enescu Iaşi 6 Universitatea Vasile Alecsandri Bacău 2 Universitatea Gheorghe Asachi Iași 1 Universitatea Oradea 1 Total 119 Pagina 52 din 119

53 Gradul didactic II sesiunea : 143 dosare Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi: 48 dosare; Universitatea Ştefan cel Mare Suceava: 78 dosare; Universitatea Vasile Alecsandri Bacău: 1 dosar; Universitatea din Bucureşti: 6 dosare; Academia de Studii Economice București: 1 dosar; Universitatea de Arte George Enescu Iaşi: 5 dosare; Universitatea Babeș Bolyai Cluj: 1 dosar; Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș: 1 dosar; Universitatea din București, filiala Buzău: 1 dosar; Universitatea Transilvania Brasov: 1 dosar. Situația amânărilor: amânare grad II 18 candidați; amânare grad I 22 candidați. 3. Activitatea instructiv educativă 3.1. Evaluarea Națională Organizarea examenului de Evaluare Naţională 2018, în județul Botoșani s-a realizat în conformitate cu prevederile OMEN nr. 4793/2017 privind organizarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, anul școlar , și a Anexei 2 la OMECTS 4801/2010, cu privire la organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a. Comisia Judeţeană de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar a propus spre aprobare Consiliului de administraţie al I.Ş.J. şi transmis Ministerului Educaţiei Naţionale unităţile de învăţământ desemnate centre de examen şi centre zonale de evaluare. În judeţul Botoşani au fost constituite 104 centre de examen. La nivelul județului au fost organizate 4 Centre Zonale de Evaluare: Colegiul Naţional A. T. Laurian Botoşani Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani Şcoala Gimnazială nr. 12 Botoșani Școala Gimanzială Ștefan cel Mare Botoșani Pagina 53 din 119

54 SITUAȚIA STATISTICĂ, DUPĂ CONTESTAȚII: TOTAL elevi înscriși la Evaluare Națională Prezenți Absenți Medii peste 5 Medii 1-4,99 medii 5-5,99 Medii între 5,00-10: 2604 (69,26%) medii medii medii medii 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9, medii 10 95,24% 4,76% 69,28% 30,72% 16,17% 18,46% 15,45% 10,90% 8,09% 0,21 % SITUAȚIA STATISTICĂ, PE DISCIPLINE DE EXAMEN: Total elevi înscriși Prezenți Absenți Note peste 5 Note 1-4,99 note 5 5,99 note 6 6,99 note 7 7,99 note 8 8,99 note 9-9,99 note 10 Limba și litertura română ,54% 4,46% 82,00% 18,00 13,10% 14,16% 16,52 % 19,03% 17,3 1,80 % Matematică ,24% 4,76% 52,74% 47,26 19,49% 12,21% 7,98% 6,65% 5,51 0,90 % Procentul mediilor peste 5,00 este de 69,26% (înainte de contestaţii) şi 69,28% (după contestaţii). Prin comparație, în 2017, procentul mediilor peste 5,00, după contestații, a fost de 73,56%. Elevii botoșăneni au obținut: 68 note de 10 la Limba și literatura română (față de 31 în 2017); 34 note de 10 la Matematică (față de 95 în 2017); 8 medii de 10 (față de 10 în 2017). Pagina 54 din 119

55 Bacalaureat a) Sesiunea iunie iulie 2018 Organizarea în județul Botoșani a examenului național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, a respectat OMEN nr. 4792/ privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2018 și Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat , aprobată prin OMECTS nr. 4799/2010, cu modificările ulterioare, precum și procedurile specifice transmise de M.E.N. Au fost înscriși 2816 de candidaţi. Prezenţa proba E a) Total înscrişi Prezenţi Eliminaţi Neprezentat Prezenţa proba E c) Total înscrişi Prezenţi Eliminaţi Neprezentat Prezenţa proba E d) Total înscrişi Prezenţi Eliminaţi Neprezentat Situație statistică pe medii după soluționarea contestațiilor Înscriși Prezenți Absenți Eliminați Respi nși Din care cu medii: < Prom o vați Din care cu medii: (91,55%) 238 (8,45%) 1 (0,04%) 709 (27,49 %) 611 (86,18 %) 98 (13,82 %) 1869 (72,47 %) 369 (19,74 %) 448 (23,97 %) 591 (31,62 %) 457 (24,45 %) 4 (0,22 %) Pagina 55 din 119

56 Situație statistică pe note după soluționarea contestațiilor Proba de examen Înscriși Prezenți Absenți Eliminaț i Prom ovați Respinși (cu note < 5) Situație statistică pe tranșe de note: E. a) (0%) 2321 (92,73 %) 182 (7,27%) E. c) (0,04%) 2021 (80,29 %) 495 (19,67% ) E. d) (0%) 2253 (88,88 %) 282 (11,12% ) Procentul de promovare este de 70,57% (înainte de contestaţii) şi 72,47% (după contestaţii). Analiză comparativă: Anul Procent de promovare ,97% ,16% ,61% ,47% b) Sesiunea august septembrie 2018 Organizarea în județul Botoșani a examenului național de bacalaureat, sesiunea augustseptembrie 2018, a respectat OMEN nr. 4792/ privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național și Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat , aprobată prin OMECTS nr. 4799/2010, cu modificările ulterioare, precum și procedurile specifice transmise de M.E.N. Au fost înscriși 741 de candidați. Pagina 56 din 119

57 Prezenţa proba E a) Total înscrişi Prezenţi Eliminaţi Neprezentat Prezenţa proba E c) Total înscrişi Prezenţi Eliminaţi Neprezentat Prezenţa proba E d) Total înscrişi Prezenţi Eliminaţi Neprezentat Situație statistică pe medii după soluționarea contestațiilor Înscriși Preze nți Absen ți Elimin ați Respi nși Din care cu medii: < Prom o vați Din care cu medii: (78,92 %) 156 (21,08 %) (69,69 %) 307 (75,43 %) 100 (24,57 %) 177 (30,31 %) 139 (78,53 %) 35 (19,77 %) 3 (1,69 %) 0 0 Procentul de promovare este de 30,31%. Prin comparație, în sesiunea august septembrie 2017 a examenului național de bacalaureat, procentul de promovare a fost de 31,19%. Pagina 57 din 119

58 Evaluarea națională a elevilor din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a Unităţi de învăţământ care au administrat evaluarea naţională la clasa a II-a Unităţi de învăţământ care au administrat evaluarea naţională la clasa a IV-a Unităţi de învăţământ care au administrat evaluarea naţională la clasa a VI-a Clasa a II-a Nr. elevi ÎNSCRIŞI PREZENŢI ABSENŢI CITIT LIMBA ROMÂNĂ SCRIS LIMBA ROMÂNĂ MATEMATICĂ Clasa a IV-a Nr. elevi ÎNSCRIŞI PREZENŢI ABSENŢI LIMBA ROMÂNĂ MATEMATICĂ Clasa a VI-a Nr. elevi ÎNSCRIŞI PREZENŢI ABSENŢI LIMBA ŞI COMUNICARE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE Pagina 58 din 119

59 Admiterea în învățământul liceal de stat Înscrierea elevilor din alte judeţe În judeţul Botoşani a fost constituit un Centru Special de Înscriere la Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani, pentru elevii proveniţi din alte judeţe conform art. 15, art.18 din anexa I la OMECTS nr. 4802/ Comisia din Centrul Special de Înscriere pentru candidaţii din alte judeţe va îndeplini atribuţiile prevăzute în art.17 din OMECTS nr.4802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar şi nr. 4794/ privind organizarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar Realizând o comparaţie între anul şcolar şi anul şcolar , se pot evidenţia următoarele: Înscrierea elevilor care au studiat în străinătate Criteriile de înscriere în clasa a IX-a pentru elevii care au studiat în străinătate au fost stabilite de Comisia Judeţeană de Admitere, iar în data de 18 iulie 2018 Comisia Judeţeană de Admitere a analizat cazurile speciale repartizând 5 elevi din străinătate. După a II-a etapă de admitere au fost repartizați 8 elevi din străinătate. Românii de pretutindeni Pentru anul şcolar au fost școlarizaţi 21 elevi din Republica Moldova. Admiterea candidaţilor de etnie romă Conform calendarului, în data de 6 iulie Comisia Judeţeană de Admitere a repartizat în şedinţă publică candidaţii rromi care au depus cereri pentru locurile speciale pentru rromi. Număr elevi rromi repartizaţi în şedinţă publică 37 elevi. Cazuri speciale Conform calendarului, în perioada iulie 2018, Comisia Judeţeană de Admitere a rezolvat situaţiile speciale apărute după prima etapă de repartizare computerizată, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele în termen şi a candidaţilor care nu au participat la primele două repartizări computerizate. Au fost înregistrate un număr de 12 cereri, fiind repartizați, conform art. 54 din OMECTS nr. 4802/ , un număr de 12 absolvenţi. Pagina 59 din 119

60 Învăţământul special Realizând o comparaţie, se pot evidenţia următoarele: An școlar Număr locuri alocate prin Număr locuri ocupate planul de şcolarizare (80,56%) (64,58%) (97,22%) Învăţământul vocaţional Realizând o comparaţie, se pot evidenţia următoarele: An școlar Număr locuri alocate prin Număr locuri ocupate planul de şcolarizare (86,31%) (83,33%) (93,18%) Învăţământul liceal (filiera teoretică și tehnologică) Realizând o comparaţie, se pot evidenţia următoarele: An școlar Număr locuri alocate prin planul de şcolarizare Număr locuri ocupate Etapa I Etapa II Etapa III TOTAL (93,49%) (88,12%) (94,41%) Învățământul profesional și dual a. învățământul profesional particular Număr locuri Locuri ocupate alocate prin planul în etapa I de şcolarizare Locuri ocupate în etapa II Nr. total de locuri ocupate Nr. total de clase Pagina 60 din 119

61 b. învățământul dual Număr locuri alocate prin planul de şcolarizare Locuri ocupate în etapa I Locuri ocupate în etapa II Nr. total de locuri ocupate Nr. total de clase ,5 c. învățământul profesional de stat Număr locuri alocate prin planul de şcolarizare Locuri ocupate în etapa I Locuri ocupate în etapa II Nr. total de locuri ocupate Nr. total de clase (92 %) 25,5 4. Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct La începutul anului școlar , situația funcțiilor de conducere de la nivelul unităților de învățământ din județul Botoșani era următoarea: Statistică personal de conducere în unităţi de învăţământ în semestrul I, an şcolar Anul POSTURI OCUPATE PRIN CONCURS ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT POSTURI RĂMASE VACANTE POSTURI OCUPATE PRIN DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI la 01 septembrie DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR POSTURI OCUPATE PRIN CONCURS POSTURI OCUPATE PRIN NUMIRE DE CĂTRE FONDATORI DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT ADJUNCT ADJUNCT ADJUNCT Concurs Concurs ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR Anul școlar POSTURI OCUPATE PRIN CONCURS POSTURI OCUPATE PRIN DETAŞARE ÎN INTERESUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI la 01 septembrie Total posturi de conducere POSTURI OCUPATE PRIN CONCURS POSTURI OCUPATE PRIN NUMIRE DE CĂTRE FONDATORI DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT DIRECTOR DIRECTOR ADJUNCT Pagina 61 din 119

62 Nr. total de posturi de director An școlar Nr. de posturi de director ocupate prin concurs Nr. de posturi de director ocupate prin detașare Situația ocupării posturilor de director prin concurs/detașare Nr. total de posturi de director adjunct An școlar Nr. de posturi de director adjunct ocupate prin concurs Nr. de posturi de director adjunct ocupate prin detașare Situația ocupării posturilor de director adjunct prin concurs/detașare 5. Corpul național de experți în management educațional Seria a 13 - a 2017 În conformitate cu prevederile OMEN nr.5549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu OMEN nr.3742 din privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management Pagina 62 din 119

63 educaţional, seria a 13-a, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.447 din , în perioada 31 mai 06 iulie 2018 s-a desfășurat, la nivel județean, înscrierea şi evaluarea portofoliilor candidaţilor înscrişi la concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 13-a. În urma verificării şi evaluării portofoliilor care au fost depuse la Inspectoratul Școlar Județean Botoşani în perioada de către candidaţii admişi în etapa de selecţie online, s-au constatat următoarele: Număr candidaţi admişi în urma selecţiei online: 34; Număr portofolii depuse: 28; Candidaţi care nu au depus portofoliul: 6. Rezultatele concursului: Total portofolii evaluate la ISJ Botoşani: 28; Total candidaţi declaraţi promovaţi: 23; Total candidaţi declaraţi nepromovaţi: 2; Total candidaţi declaraţi respinşi: 3. Pagina 63 din 119

64 SECȚIUNEA IV Forme și alternative educaționale 1. Învățământul profesional și tehnic Obiectivele specifice: dezvoltarea competenţelor necesare într-o societate a cunoaşterii și a spiritului antreprenorial; formarea competenţelor-cheie conform standardelor de pregătire profesională; dezvoltarea parteneriatelor; realizarea unei baze de date operaţionale; optimizarea reţelei şcolare pe baza cifrelor demografice, având în vedere principiul eficienţei socio-economice; promovarea sistemului de indicatori şi standarde pentru evaluarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ; stimularea dezvoltării CDŞ urilor şi CDL urilor; aplicarea instrucţiunilor MEN cu privire la încadrarea cadrelor didactice, adaptat la cerinţe specifice unităților IPT; verificarea structurii, componenţei catedrelor de specialitate din IPT, concordanţa acestora cu specialitatea profesorilor şi maiştrilor instructori; instituţionalizarea unui nou cadru funcţional în comunicarea / informarea privind modernizarea / reformarea procesului de învăţare la disciplinele tehnologice; elaborarea de modele parteneriale în vederea cuprinderii adulţilor în programe educaţionale; implicarea în certificarea educaţiei nonformale în raport cu competenţele ocupaţionale, pe baza metodologiilor existente; implicarea colectivelor didactice în depunerea de aplicaţii pentru obţinerea finanţării diferitelor tipuri de proiecte adaptate nevoilor fiecărei şcoli; Pagina 64 din 119

65 antrenarea în activitatea de administrare şi finanţare a unităţilor de învăţământ a tuturor partenerilor interesaţi: părinţi, comunitatea locală, agenţi economici, organizaţii ale societăţii civile; utilizarea mijloacelor moderne de promovare. Diagnoza procesului educațional în învățământul profesional și tehnic Diagnoza mediului intern: cultura organizaţională este bine structurată cu obiective clare; resursele curriculare variate, accesibile majorităţii componenţilor culturii organizaţionale, reprezentă un ghid pentru desfăşurarea demersului didactic; oferta educaţională actuală, chiar dacă perfectibilă, conferă un cadru propice desfăşurării unui învăţământ modern, capabil de performanţe specifice nivelului de vârstă al elevilor, abilităţilor, competenţelor şi intereselor de formare profesională ale acestora. Diagnoza mediului extern: analiza nevoii şi a cererii de formare profesională scoate la iveală faptul că piaţa educaţională trebuie să fie extinsă şi să devină concurenţială în toate segmentele sale. la nivelul judeţului Botoşani se impune o atenție deosebită asupra următoarelor aspecte: nivelul scăzut al resurselor bugetare, insuficienta conştientizare a unor factori de decizie privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în Î.P.T., situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/elevi/tineri, insuficienta conştientizare a părinţilor /tutorilor legali privind rolul lor de parteneri educaţionali ai şcolii, diminuarea efectivelor de elevi ca urmare a indicelui de natalitate scăzut. Analiza SWOT a învățământului profesional și tehnic Puncte tari: organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în conformitate cu respectarea legislaţiei în vigoare şi cu reglementările MEN cuprinse în regulamentele şi metodologiile specifice; asigurarea condiţiilor pentru dezvoltarea învățământului profesional și dual, promovarea susţinută a ofertei de calificări profesionale pentru atragerea elevilor interesaţi; Pagina 65 din 119

66 includerea, în proiectul planului de școlarizare , a primei formațiuni de studiu pentru învățământ dual; fundamentarea cifrei de şcolarizare, pentru anul şcolar , a avut în vedere identificarea calificărilor profesionale pe baza tendinţelor de dezvoltare socio-economică, a prognozei ocupării forţei de muncă în vederea orientării şcolare şi profesionale a elevilor din clasa a VIII-a, a solicitărilor operatorilor economici economici, analiza opţiunilor elevilor din clasa a VIII-a precum şi documentele de planificare strategică PRAI- PLAI -PAS, pentru perioada ; elevi participanţi şi premiaţi la olimpiadele şi concursurile şcolare judeţeneși naţionale; cadre didactice calificate cu experienţă didactică care au participat la cursuri de formare prin programul Phare VET şi Phare TVET, POSDRU; derularea proiectului JOBS; dotarea prin Programul PHARE; experienţă în derularea proiectelor cu finanţare europeană POSDRU, transfer de bune practici, informare, formare şi diseminare specifică în grupurile ţintă. Puncte slabe: nerealizarea planului de şcolarizare la clasa a IX-a, în unele unităţi ÎPT, având drept cauze: orientare şcolară şi profesională inadecvată, posibilităţi financiare reduse ale unor elevi pentru a urma liceul sau învățământul profesional, dezinteresul manifestat de elevi în dobândirea unor calificări profesionale pe anumite domenii care sunt cerute de piața muncii; utilizarea, în unele şcoli, a stilului de predare tradiţional, predominant informativ, axat pe transmiterea şi însuşirea de cunoştinţe, în defavoarea formării deprinderilor practice şi a dobândirii competenţelor; neomogenitate şi polaritate în organizarea, funcţionarea şi calitatea activităţii unităţilor şcolare (modernizare, dotări, pregătirea cadrelor didactice, pregătirea elevilor, relaţii comunitare etc.); consilierea în carieră nefuncţională din cauza lipsei de motivaţie; insuficienta dezvoltare la elevi a capacităţii de adaptare şi învăţare de-a lungul vieţii; lipsa unor parteneriate reale cu operatorii economici din anumite domenii; lipsa soft-ului educaţional pentru învăţământul profesional şi tehnic; insuficienta dotare a atelierelor şi laboratoarelor în unele unităţi IPT; Pagina 66 din 119

67 lipsa manualelor de specialitate pentru majoritatea domeniilor profesionale, ca urmare a restructurării învăţământului profesional şi tehnic. Oportunităţi: derularea de către instituţii şi organizaţii a unor programe educaţionale având ca finalitate soluţionarea unor probleme de incluziune socială (diminuarea abandonului şcolar, abateri comportamentale) şi consiliere a elevilor, părinţilor, cadrelor didactice; existenţa PRAI la nivel regional, PLAI la nivel judeţean şi PAS la nivelul şcolilor, conferind posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul învăţământului liceal tehnologic şi postliceal, în calificări cerute pe piaţa muncii; oferta MEN şi IȘJ de formare/informare prin programe regionale, naţionale şi internaţionale; introducerea şi utilizarea sistemului AEL; posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu MEN; posibilitatea derulării unor programe de dezvoltare a resurselor umane, conform cererii pieţei muncii, cu susţinere din Fondul Social European; propunerea în oferta educaţională, de noi calificări, solicitate de piaţa forţei de muncă. Ameninţări: insuficienţa dotării unităţilor şcolare cu soft educaţional și echipamente necesare instruirii; reticența operatorilor economici de a solicita clase cu învățământ dual; situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii elevi; nivelul scăzut al resurselor bugetare, mai ales în mediul rural, combinat cu lipsa de experienţă la nivelul consiliilor locale privind specificul finanţării unităţilor de învăţământ; instabilitate economică, scăderea ratei de absorbţie a absolvenţilor de către piaţa forţei de muncă; insuficienta conştientizare a unor factori de decizie (consilii locale, societăţi comerciale, sindicate, părinţi) privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie necesare în IPT; scăderea populaţiei din grupa de vârstă ani (categorie care prezintă interes din punct de vedere al sistemului de învăţământ ÎPT); Schimbări rapide şi imprevizibile în economie, cu implicaţii negative pe piaţa forţei de muncă; Neimplicarea familiei şi a cadrelor didactice în dezvoltarea cultului muncii la elevi; Pagina 67 din 119

68 Date statistice privind încadrarea la disciplinele/modulele din aria curriculară Tehnologii Număr cadre didactice Număr norme didactice Titulari 254 Titulari 268,15 Suplinitori calificaţi 76 Suplinitori calificaţi 83,76 Suplinitori necalificaţi 17 Suplinitori necalificaţi 21,64 Plata cu ora/cumul 14,34 Total 347 Total 387,89 La învățământul profesional și tehnic numărul absolvenților care au obținut certificat de calificare profesională, pentru cele 3 niveluri de calificare, a crescut de la 1896, în , la 1992 de absolvenți în anul școlar ceea ce înseamnă o creștere cu 05,06 %. Învățământ profesional și tehnic Nr. de unități de învățământ Nr. de calificări profesionale Nr. de absolvenți care au obținut certificatul de calificare Stagii de pregătire practică nivelul 3 de calificare Învățământ profesional nivelul 3 de calificare Învățământ liceal tehnologic nivelul 4 de calificare Învățământ postliceal nivelul 5 de calificare TOTAL - JUDEȚUL BOTOȘANI Anul școlar Număr CDL-uri Unități școlare din mediul urban Unități școlare din mediul rural Pagina 68 din 119

69 Situaţia statistică referitoare la curriculumul în dezvoltare locală (CDL) pe domenii şi calificări, anul școlar : Număr CDLuri Numărul de domenii de pregătire profesională Numărul de calificări profesionale nivel 4 Numărul de calificări profesionale nivel 3 Numărul de unităţi de învățământ IPT Numărul de operatori economici parteneri Priorități ale Învățământului Profesional și Tehnic pentru anul școlar Armonizarea sistemului de învățământ profesional și tehnic cu piaţa muncii: corelarea ofertei unităților cu învățământ profesional și tehnic cu nevoile de calificare, având în vedere condiţiile de calitate a procesului de educaţie şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la piața muncii şi continuarea învăţării pe tot parcursul vieţii; promovarea învățământului profesional dual, ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, cu oportunitățile și carcteristicile sale specifice: proiectarea CDL-urilor, din învăţământul profesional şi tehnic, astfel încât să vină în completarea conţinuturilor de specialitate şi în conformitate cu cerinţele formulate de agenții economici parteneri; implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale ale unităților de învățământ. 2. Asigurarea de şanse egale prin sistemul de învățământ profesional și tehnic: motivarea instruirii, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor; prevenirea absenteismului, a părăsirii timpurii a şcolii şi creşterea gradului de includere a elevilor cu cerinţe educaţionale speciale; sprijinirea şi încurajarea dezvoltării personale a elevilor prin oferta activităţilor extracurriculare; 3. Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolilor din sistemul de învățământ profesional și tehnic în parteneriat cu alte organizaţii: Pagina 69 din 119

70 reabilitarea infrastructurii educaţionale (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcoală) necesară instruirii specifice învățământului profesional și tehnic; atragerea de fonduri extrabugetare prin proiecte europene pentru formarea profesională a elevilor din învățământul profesional și tehnic. 4. Eficientizarea relaţiilor parteneriale existente şi dezvoltarea de noi parteneriate pentru învățământul profesional și tehnic dezvoltarea parteneriatelor cu operatorii economici în vederea modernizării infrastructurii unităților de învățământ și a formării profesionale. 5. Dezvoltarea sistemului de învățământ profesional și tehnic prin atragerea de specialişti şi formarea continuă a resurselor umane: asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT. 6. Eficientizarea şi dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională a elevilor din IPT asigurarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor educaţionale. 2. Învățământul special și special integrat Copiii sau tinerii cu deficienţe, oricare ar fi natura sau gradul acestora, au dreptul la educaţie gratuită, adaptată la nevoile şi cerinţele lor, conform articolului 28 din Convenția cu privire la drepturile copilului, convenție la care România este parte semnatară. La începutul anului şcolar , atât în cadrul ședințelor de lucru, cât şi în cadrul întălnirilor de la nivelul fiecărei unităţi de învățământ special au fost dezbătute actele normative generale care reglementeză educaţia şi documentele legislative specifice. De asemenea, pe parcursul anului şcolar, în timpul inspecţiilor tematice, a fost monitorizată cunoaşterea, respectarea şi aplicarea legislaţiei. În județul Botoșani funcționează două unități de învățământ special: Școala Profesională Specială Sfântul Stelian Botoșani și Școala Profesională Specială Ion Pillat Dorohoi. Pagina 70 din 119

71 Unitățile de învățământ special din județul Botoșani: Denumirea unităţii Tipul de deficienţă Nivel de învăţământ Număr de elevi/nivel de învăţământ/ tip de deficienţă Şcoala Profesională Specială,,Sf. Stelian Botoşani mentală Primar special Gimnazial special Şcoală profesională specială 95 primar special/deficienţă mintală 125 gimnazial special/deficienţă mintală 64 şcoală profesională specială/ deficienţă mintală Şcoala Profesională Specială,,Ion Pillat Dorohoi mentală Primar special Gimnazial special Şcoală profesională specială 24 primar special / deficienţă mentală 72 gimnazial special / deficienţă mentală 86 şcoală profesională specială / deficienţă mentală Elevi cu dizabilităţi înscrişi în şcoli de masă: Nivelul de învăţământ Învăţământ de masă Învăţământ special Învăţământ la domiciliu (învăţământ de masă) Învăţământ la domiciliu (învăţământ special) Preşcolar Primar Gimnazial Liceal Postliceal Total În anul şcolar Centrul Logopedic Interşcolar şi cabinetele logopedice al C.J.R.A.E Botoşani a funcţionat cu un număr de 7 cabinete logopedice şcolare şi 7 posturi didactice de profesori logopezi în următoarele unităţi de învăţământ din judeţul Botoşani:: Şcoala Leon Dănăilă Darabani, Şcoala Gimnazială Ion Bojoi Flămînzi, Şcoala Gimnazială nr. 13 Botoşani, Şcoala Sfânta Maria Botoşani, Şcoala Gimnazială Elena Rareş, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Botoşani, Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoşani şi sediul C.J.R.A.E. Botoşani. Pagina 71 din 119

72 Depistarea copiilor cu tulburări de limbaj s-a realizat prin investigarea populaţiei şcolare şi preşcolare din zonele de componenţă a Cabinetelor Logopedice Interşcolare în perioada 12 septembrie 10 octombrie 2017: Nivel unităţi şcolare implicate Nr. copii depistaţi Preşcolar 69 Primar/Gimnazial 102 Total 171 Copiii cu tulburări de limbaj au fost cuprinşi în grupe de lucru, pe cat posibil omogene, în conformitate cu diagnosticul logopedic stabilit, cu particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora: Nivel unităţi şcolare implicate Număr copii înscrişi în terapie Preşcolar 61 Primar/Gimnazial 152 Total 213 Numărul copiilor şi tipul tulburărilor de limbaj şi comunicare depistate: Tipul tulburărilor de limbaj şi comunicare Nr. copii depistaţi Dislalie simplă 22 Dislalie polimorfă 154 Dislexie - disgrafie 18 Întârziere în dezvoltarea limbajului 16 Balbism 2 Monitorizarea rezultatelor programelor de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj: Nr. copii cu tulburări de limbaj cuprinşi Nr. copii cu tulburări ameliorate Nr. copii cu tulburări corectate Nr. copii retraşi din terapie Nr. copii propuşi spre terapie in anul şcolar în activitate Pagina 72 din 119

73 Copii cu CES / dizabilităţi integraţi în grădiniţe: GRĂDINIȚA NR. COPII DIAGNOSTIC Grădinița cu Program Prelungit Girotondo Botoșani 7 Grădinița cu Program Prelungit nr. 23 Botoșani 5 Gradinița cu Program Prelungit nr. 22 Botoșani 4 Grădinița cu Program Prelungit nr Botoșani Grădinița cu Program Prelungit Floare de Colț 2 Botoșani Grădinița cu Program Prelungit Şotron 2 Botoșani Grădinița cu Program Prelungit nr Botoșani Grădinița cu Program Prelungit nr. 19 Botoșani Grădinița cu Program Prelungit Alexandru cel Bun Botoșani Grădinița cu Program Prelungit nr. 12 Botoșani Grădinița cu Program Normal Nicșeni 1 Paralizie cerebral spastică Dislalie polimorfă 1 TSA DMU cu tulburări de comportament 1 DMU Sindrom hiperkinetic 1 Sindrom Down DMS 1 DMM ADHD 1 Malformație cerebrală Întârziere în dezvoltarea limbajului 1 Retard în dezvoltarea psihică și de limbaj 1 TSA ADHD 3 Întârziere în achiziția limbajului 1 Encefalopatie cronică infantilă Întârziere în dezvoltarea neuromotorie 2 Hipoacuzie neurosenzorială bilaterală 1 DMU Sindrom hiperkinetic 1 TSA 2 Sindrom hiperkinetic Întârziere în dezvoltarea limbajului 2 TSA 1 TSA ADHD 1 Întârziere în dezvoltarea mentală Dislalie polimorfă 1 Autism infantil Tulburări de comportament 1 Sindrom hiperkinetic Întârziere în dezvoltarea cognitivă și de limbaj 1 Sindrom Down 1 Parapareză flască Retard sever în achiziții neuromotorii 1 1 Întârziere în dezvoltarea limbajului expresiv 1 1 TSA DMU 1 1 Sindrom Kabuki DMM 1 1 Sindrom Down Întârziere în dezvoltarea mentală Pagina 73 din 119

74 Situaţia statistică privind numărul de elevi/părinţi/cadre didactice care au beneficiat de consiliere Elevi consiliați: elevi din sistemul preuniversitar au beneficiat de servicii de consiliere psihoeducaţională prin intermediul activităţilor la clasă (2.275 activități); elevi au fost incluşi în programul de consiliere de grup în cadrul celor 836 de întâlniri realizate; elevi (8.429 ședințe) în programul de consiliere și asistență psihopedagogică individuală. Părinți consiliați: consiliați individual (1.966 ședințe); au participat la lectorate (42 întâlniri); au fost informați în cadrul ședințelor cu părinții (180 activități). Cadre didactice care au beneficiat de consultanță metodologică de specialitate: cadre didactice (1.704 ședințe de consiliere/consultanță). Concluziile privind părinţii şi atitudinea lor faţă de şcoală au arătat că cei mai interesaţi şi implicaţi sunt părinţii care au copii în ciclurile preşcolar şi primar, scade numărul celor de la gimnaziu, iar la liceu vin doar când sunt chemaţi pentru diferite abateri comportamentale. În acelaşi timp, numărul părinţilor care acceptă discuţia cu profesorul consilier şcolar, care se implică şi caută împreună soluţii pentru rezolvarea unor situaţii este în creștere de la an la an. 3. Învățământul particular și alternativele educaționale Structura reţelei unităţilor de învăţământ particular din judeţul Botoşani, la sfârşitul anului şcolar , pe niveluri de învăţământ: Nivel preșcolar: 3 unităţi de învăţământ cu nivel preşcolar, 3 acreditate. Şcoala Gimnazială Cornerstone Dorohoi (3 grupe 64 preşcolari), acreditată; Gradinița cu Program Prelungit Sandy Belle (2 grupe 41 preşcolari), acreditată; Grădiniţa cu Program Prelungit Girotondo (2 grupe 50 preşcolari), acreditată; Total 7 grupe 144 preşcolari. Pagina 74 din 119

75 Nivel primar: Şcoala Gimnazială Cornerstone HCI Dorohoi (5 clase 100 elevi), unitate acreditată. Nivel gimnazial: Şcoala Gimnazială Cornerstone Dorohoi (4 clase 68 elevi), unitate acreditată. Nivel liceal: Liceul Teoretic Centrul de Studii Ştefan cel Mare şi Sfânt Botoşani (2 clase învăţământ liceal cu frecvenţă de zi; 8 clase învăţământ cu frecvenţă redusă; 340 elevi), profil uman, specializarea filologie unitate acreditată. Învățământ profesional: Şcoala Profesională de Cooperaţie Botoşani (12 clase zi cu 365 elevi), învăţământ profesional cu durata de 3 ani, domeniul de calificare: Turism şi servicii şi Estetica şi igiena corpului omenesc; meserii: bucătar, ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie şi Frizer-coaformanichiurist-pedichiurist. Nivel postliceal: 4 unităţi de învăţământ cu nivel postliceal, din care 3 unităţi acreditate şi 1 unitate autorizată: Şcoala Postliceală Prof. Dr. Enescu Longinus Botoşani: 15 clase / 380 elevi Calificări profesionale: Asistent Medical Farmacie (calificare profesională acreditată); Asistent Medical Generalist (calificare profesională acreditată). Liceul Teoretic Centrul de Studii,,Ștefan cel Mare și Sfânt Botoșani: 21 clase / 466 elevi Calificări profesionale: Asistent Medical Farmacie (acreditată); Asistent Medical Generalist (acreditată); Asistent medical de balneofiziochinetoterapie şi recuperare (autorizată). FEG Education Dorohoi: 9 clase / 171 elevi Calificări profesionale: Asistent Medical Farmacie (acreditată); Asistent Medical Generalist (acreditată); Asistent medical de balneofiziochinetoterapie şi recuperare (autorizată). Pagina 75 din 119

76 FEG Education Botoşani: 6 clase / 144 elevi Calificări profesionale: Asistent Medical Farmacie (autorizată); Asistent Medical Generalist (autorizată); Asistent medical de balneofiziochinetoterapie şi recuperare (autorizată). Cifra de școlarizare în învățământul particular: Învăţământ particular autorizat Învăţământ particular acreditat Total Nivel preşcolar Nivel primar din care, elevi în clasa pregătitoare 18 Nivel gimnazial Învățământ liceal (ciclul inferior) Învățământ profesional Învățământ liceal (ciclul superior) Învățământ postliceal din care, elevi în învăţământul sanitar Total Numărul de elevi cuprinşi în unităţile de învăţământ particulare a crescut faţă de anul şcolar anterior de la 1.775, în , la în , însemnând o creştere de 26%. Pagina 76 din 119

77 Evoluția alternativelor educaționale în județul Botoșani Număr grupe/clase învăţământ alternativ Anul şcolar Alternativa Plan Jena/preşcolar Alternativa Step by Step/preşcolar Alternativa Step by Step/primar Educație permanentă și activități extrașcolare Numărul participanţilor la Şcoala altfel din învăţământul de zi/stat a fost: nivel preşcolar = copii; nivel primar = elevi; nivel gimnazial = elevi; nivel liceal = ruta directă; învăţământul profesional = elevi. Prezentul program, prin obiectivele urmărite, prin implicarea permanentă a echipelor de proiect, a condus nemijlocit la conştientizarea comunităţilor locale, a preşcolarilor şi elevilor privind importanţa activităţilor cultural-artistice, literare, de cunoaştere şi sportive în afirmarea personalităţii acestora, a dezvoltării competenţelor/talentelor din diverse domenii. Prin derularea coerentă a acestuia, elevii au avut posibilitatea să-şi formeze un comportament liber, responsabil, deschis spre comunicare şi iniţiativă, au conştientizat valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă la prezentarea unor activităţi recreative, cultural-artistice şi sportive, a obiceiurilor şi a tradiţiilor româneşti. Pagina 77 din 119

78 Festivalul Naţional al Şanselor Tale prin proiectul judeţean Educaţie prin voluntariat şi voluntariat prin educaţie : 141 activităţi; elevi participanţi; 526 cadre didactice şi cadre didactice auxiliare; 681 părinţi; 68 parteneriate încheiate; 27 apariţii mass-media şi comunicat de presă al CCD. Școlile participante la programul Școala de Vară în domeniul Situațiilor de Urgență, ediția a VIII-a: Nr. crt. Unitatea şcolară Profesor coordonator Seria 1. Şcoala Gimnazială nr. 10 Botoşani Funduianu Marena şi Azoiţei Cristian 1 2. Şcoala Gimnazială nr. 11 Botoşani Socianu Carmen 1 3. Şcoala Gimnazială nr. 7 Botoşani Leonte Dorin 1 4. Şcoala Gimnazială Elena Rareş Botoşani Dănilă Costel 1 5. Şcoala Gimnazială Grigore Antipa Botoşani Iacob Anca 2 6. LiceulTeoretic Dr. M. Ciucă Săveni Mandache Monica 3 7. Şcoala Gimnazială nr. 1 Săveni Cucu Adina 3 8. Şcoala Gimnazială nr. 1 Adăşeni Bejenariu Ioan 3 9. Şcoala Gimnazială Arstotel Crîşmaru Drăguşeni Onofrei Marilena Claudia Şcoala Gimnazială Teofil Vâlcu Hăneşti Hriţac Rodica Şcoala Gimnazială nr. 1 Mihălăşeni Chelariu Andrei Şcoala Gimnazială nr. 1 Conceşti Cracana Carmen Şcoala Gimnazială nr. 1 Vârfu Câmpului Sofronie Iuliana Şcoala Gimnazială nr. 1 Cândeşti Vatamaniuc Dumitru Şcoala Gimnazială nr. 1 Durneşti Scripa Leonard Şcoala Gimnazială nr. 1 Dângeni Dăscălescu Aurelian Şcoala Gimnazială nr. 1 Santa Mare Asavetei Lacrămioara Liceul Ştefan D. Luchian Ştefăneşti Vaipan Raluca 5 Pagina 78 din 119

79 Tabere școlare: Nr. crt. Tematica taberei Loc Grup - țintă Număr elevi 1. Tabăra națională de Excelență, de Centenar Centrul de Agrement Căprioara Deva jud. Hunedoara Cel mai bun elev de liceu 1 2. Tabăra olimpicilor Centrul de agrement New Paradise Eforie Sud 3. Tabără socială Centrul de Agrement Poiana Căprioarei Vaslui 4. Tabără socială Centrul de Agrement Codrii de Aramă Agafton 5. Tabăra Prietenia Tabăra Luceafărul Vadu lui Vodă, Chişinău, Republica Moldova 6. Tabăra sinistraților Centrul de Agrement Codrii de Aramă 7. Tabăra sinistraților Centrul de Agrement Poina Pinului Buzău 8. Tabăra sinistraților Centrul de Agrement Cozla Piatra Neamţ 9. Tabăra sinistraților Centrul de Agrement Sângeorz Băi, Bistriţa-Năsăud Elevii premiaţi la faza naţională Elevi din medii defavorizate Elevi din medii defavorizate Elevi fruntaşi la învăţătură, participanţi la activităţile nonformale Elevi proveniţi din familiile sinistrate în urma inundaţiilor din iulie 2018 Elevi proveniţi din familiile sinistrate în urma inundaţiilor din iulie 2018 Elevi proveniţi din familiile sinistrate în urma inundaţiilor din iulie 2018 Elevi proveniţi din familiile sinistrate în urma inundaţiilor din iulie Palatul Copiilor Palatul Copiilor Botoşani şi Filiala Darabani au organizat, în anul școlar , activități instructiv-educative specifice educaţiei non-formale, structurate în 18 cercuri, la care au fost înscriși de elevi la Botoșani și peste 400 de elevi la Darabani. Elevii au fost repartizați în 168 grupe de începători, avansați și performanță. Palatul Copiilor Botosani a propus pentru Calendarul Activităților Educative Extrașcolare al MEN atât în 2017, cât și în 2018, un număr de 6 proiecte educative care au fost aprobate astfel: 2 Pagina 79 din 119

80 proiecte naționale au fost cuprinse în CAEN cu finanțare MEN, 3 regionale în CAER și un proiect județean în CAEJ. Au fost organizate la nivelul instituției următoarele concursuri, spectacole și activități extrașcolare: 1. Deschiderea festivă a anului școlar ; 2. Spectacolul Magia sărbătorilor de iarnă la Palatul Copiilor ; 3. Concursul Național de Construcţii Electronice TEAM, editia a XI-a; 4. Concursul judeţean interdisciplinar al cercurilor din palatele și cluburile copiilor; 5. Spectacol de producție Primăvara micilor artiști ; 6. Concurs regional Gala copilului actor ; 7. Spectacol omagial dedicate zilei de 8 Martie,,Zâmbet pentru suflet ; 8. Concursului Național de Protecția Mediului Și gestul tău contează!, ediția a XI-a; 9. Spectacol dedicat zilei de 1 iunie - desfăşurat pe Pietonalul Unirii Botoşani; 10. Programul Internațional Junior Achievement România Job Shadow Day 2018 ; 11. Concurs interjudețean Cupa Municipiului Botoșani ; 12. Concursul regional Moldovă, mândră grădină. Elevii și coordonatorii de cerc au participat, în anul școlar , la un număr de 118 activități de tip non formal, unele de nivel local sau județean, organizate de unități școlare sau instituții partenere având domenii de activitate din zona cultural, artistic, sportiv, tehnic și științific, iar altele de nivel interjudețean, regional, național și internațional organizate de alte palate și cluburi din țară, în cadrul Calendarului Activităților Educative Extrașcolare al MEN, la care deplasarea s-a făcut cu finanțare de la Palatului Copiilor Botoșani prin ISJ Botoșani și MEN. La aceste competiții elevii înscriși la Palatul Copiilor/ Filiala Darabani au obținut 57 de premii (I, II, III și mențiuni) materializate în cupe, medalii, distincții, materiale didactice și promoționale. Clubul Copiilor Clubul Copiilor Dorohoi reprezintă o oportunitate de petrecere a timpului liber pentru cei aproximativ 853 de copii şi elevi din municipiul Dorohoi şi din localităţile alăturate, în vârstă de 4-19 ani, care doresc să dobândească o serie de competenţe în domeniul educaţiei nonformale. În prezent, oferta educaţională a unităţii cuprinde 7 cercuri: Pagina 80 din 119

81 Orchestră populară ; Muzică folk - muzică ușoară ; Matematică aplicată în tehnica de calcul ; Educaţie civică ; Dansuri populare ; Pictură - Desen ; Cultură şi civilizaţie engleză. Activități educative realizate în anul școlar : 94 de activități realizate; 22 activități organizate, dintre care amintim: Festivalul Internațional de muzică populară Mugurelul, ediția a XIV-a, Spectacolul omagial Flori pentru mama, ediția a XX-a, Spectacolul de datini și obiceiuri Carnavalul zăpezii, ediția a XXI-a, Spectacolul de folclor Hai la Botoșani etc.; coorganizatori la 11 concursuri județene, interjudețene, regionale și naționale; 32 de acorduri de parteneriat educațional cu instituții de învățământ, de cultură, administrații publice locale, alți factori educaționali; Premii obținute de elevi în concursuri de profil: 1 trofeu; 42 premii I; 12 premii II; 9 premii III; 7 mențiuni; 5 premii speciale. Pagina 81 din 119

82 SECȚIUNEA V Colaborare interinstituțională 1. Integrare europeană, relații internaționale, programe de cooperare internațională Denumire Program Tip proiect Nr. proiecte aflate în derulare Nr. proiecte aflate în derulare Erasmus + Proiecte de Mobilitate 3 4 (Actiunea cheie 1) Educaţie școlară Erasmus + Proiecte de Mobilitate 4 1 (Actiunea cheie 1) formare profesională-vet Erasmus + Proiecte de Mobilitate 0 3 (Actiunea cheie 1), Mobilităţi pentru TINERI Erasmus + Proiecte de parteneriat strategic (Acţiunea cheie 2) Partenariate strategice în domeniul şcolar, proiecte doar între şcoli Erasmus + Proiecte de parteneriat strategic (Acţiunea cheie 2) 4 6 Partenariate strategice în domeniul şcolar Erasmus + Proiecte de parteneriat strategic (Acţiunea cheie 2) 0 1 Parteneriate strategice care se adresează mai multor domenii / Cooperare şi inovare pentru schimburi de bune practici Erasmus + Proiecte de parteneriat strategic (Acţiunea cheie 2)- Parteneriate 2 2 strategice în domeniul formării profesionale Erasmus+ Vizită de studiu 0 1 etwinning Proiecte de parteneriat etwinning CELM/ Ateliere Graz/CELM 0 1 Graz SES SES 2 3 ROSE ROSE 7 0 POCU 2 POCU Alte tipuri Alte proiecte/ programe(europa pentru Cetățeni, Euroscola, 7 26 Euro-Quiz, Europa în şcoala mea, EURO-QUIZ, Lider European, JOBS, Educaţie fără frontiere, World s Largest Lesson etc) Total Pagina 82 din 119

83 Comparativ cu anul şcolar trecut, pentru tipurile de programe în derulare: Denumire Program Nr. proiecte aflate în derulare ( ) Nr. proiecte aflate în derulare ( ) Erasmus etwinning Ateliere Graz/CELM 0 1 SES 2 3 ROSE 7 0 POCU 2 0 Alte tipuri 7 26 Total A. Proiecte care s-au derulat în perioada de raportare: ERASMUS+, Acţiunea cheie 1 Mobilităţi, educaţie școlară = 3 proiecte: Instituţia de învăţământ Proiect Număr proiect Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani Inov8 your school RO01- KA Colegiul Naţional Mihai Eminescu Botoșani European educational techniques for a European high level youth integration RO01- KA Aplicant: Académie de Nice, Rectorat de Nice- DAREIC, Franţa Partener: I.Ș.J. Botoșani «MOISSON (Mobilités d Observation Inter- Catégorielle des Systèmes Scolaires pour l Ouverture et la Nouveauté)» FR01- KA Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Flămânzi Stagii de practică în spaţiul european oportunitate de dezvoltare socio-profesională și personală Liceul Tehnologic «Nicolae Bălcescu» Viitori horticultori instruiţi în spaţiul Flămânzi Asociația O șansă pentru fiecare - coordonator; Parteneri: Liceul Tehnologic Hârlău, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul Economic Octav Onicescu Botoșani, Liceul Teoretic Mihai Eminescu Bârlad organizația parteneră: C4G Consulting and Training Network LDA, (Lisabona, Portugalia) european TRIP Program de intership în turism și alimentație ERASMUS+, Acţiunea cheie 1 Mobilităţi, Formare profesională-vet = 4 proiecte: Instituţia de învăţământ Proiect Număr proiect Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă Săveni Formare de calitate în mediu intercultural RO01- KA RO01- KA RO01- KA RO01- KA Pagina 83 din 119

84 ERASMUS+, Acţiunea cheie 2 proiecte de parteneriat strategic în domeniul școlar, proiecte între școli = 15 proiecte: Instituţia de învăţământ Proiect Număr proiect Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Dorohoi Seminarul Teologic Liceal Sf. Ioan Iacob Dorohoi Colegiul Naţional A. T. Laurian Botoșani Liceul Tehnologic Bucecea Interkulturelles Lernen an unseren Schulen - Innovative Bausteine zur Umsetzung in wichtigen Fächern Foreign languages, better life, perfect jobs Sharing the world: disability and displacement Dziedzictwo kulturowe - europejska jedność i indywidualizm DE03-KA _ DE03-KA _ FR01-KA _ PL01-KA _3 Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani From Knowledge to Competences RO01-KA Liceul Pedagogic Nicolae Iorga RAINBOW Right Attitude IN Building 2017-RO01-KA Botoșani Our World Liceul Teoretic Grigore Antipa Electronic Waste Awareness Of Students TR01-KA _4 Botoșani Through Erasmus Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă The European Newsroom FI01-KA Săveni Școala Profesională Specială Ion Pillat, No to Discrimination and Social IT02-KA Dorohoi Exclusion Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Migrants in the world history and IT02-KA Ioan Iacob Dorohoi woman s role Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sf. Little towns big history great PL01-KA Ioan Iacob Dorohoi opportunities Şcoala Gimnazială nr. 1 Ungureni Digital Green PT01-KA Şcoala Gimnazială nr. 1 Vîrfu-Cîmpului The Web2.oTools Circle TR01-KA Şcoala Gimnazială nr. 1 Vîrfu-Cîmpului I m Planning My Future TR01-KA Şcoala Gimnazială nr. 1 Vîrfu-Cîmpului Let s play outside TR01-KA ERASMUS+, Acţiuneacheie 2 proiecte de parteneriat strategic în domeniul școlar, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici = 4 proiecte: Instituţia de învăţământ Proiect Număr proiect Școala Gimnazială nr. 10 Arts and Traditions (Promoting Awareness of UK01-KA Botoșani Cultural Traditions in Modern Settings) Școala Gimnazială nr. 13 Botoșani Arts and Traditions (Promoting Awareness of Cultural Traditions in Modern Settings) UK01-KA Liceul Alexandru cel Bun LEARNING FOR LIFE BY PBL PROJECTS Botoșani I.Ș.J. Botoșani Developing the Capacity of Pre-School Education ES01-KA TR01-KA Pagina 84 din 119

85 ERASMUS+, Acţiunea cheie 2 - Parteneriate strategice în domeniul formării profesionale VET = 2 proiecte Instituţia de învăţământ Proiect Număr proiect Liceul Tehnologic Nicolae Future entrepreneurs for agriculture trained in Europe RO01-KA Bălcescu Flămânzi Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botoșani UPPScience - Using Profiling and Publishing for the Upping of Scientific Approaches (Utilizarea profilelor și publicaţiilor pentru îmbunătăţirea abordărilor știinţifice) NO01-KA Program ROSE Schema de Granturi pentru Licee din Proiectul privind Învățământul Secundar/Romania Secondary Education Project (ROSE), Runda I = 7 proiecte aprobate: Unitatea școlară Liceul Tehnologic Bucecea Liceul Teoretic "Anastasie Bașotă" Pomârla Liceul "Alexandru cel Bun Botoșani Liceul Tehnologic "Elie Radu" Botoșani Liceul "Demostene Botez" Trușești Liceul Tehnologic "Alexandru Vlahuţă" Șendriceni Liceul Dimitrie Cantemir Darabani Titlul proiectului Motivaţi pentru succes! Absolvind liceul, dai o șansă viitorului tău Viitorul începe azi - VIA Școala modernism și siguranţă (SMS) Viitorul depinde de tine! (VDT) Învaţă pentru viitorul tău! Viitorul îţi aparţine Licee care au propus proiecte, Program ROSE, Runda a II-a = 15 proiecte (în curs de facilitare/evaluare): Unitatea școlară Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani Liceul Tehnologic Petru Rareș Botoșani Liceul cu Program Sportiv Botoșani Liceul Tehnologic Coţușca Liceul Dimitrie Negreanu Botoșani Colegiul Naţional Grigore Ghica Dorohoi Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Botoșani Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă Săveni Seminarul Teologic Liceal Sf. Gheorghe Botoșani Liceul de Artă Ștefan Luchian Botoșani Liceul Tehnologic Plopenii Mari Liceul Tehnologic Todireni Liceul Ștefan D. Luchian Ștefănești Liceul Regina Maria Dorohoi Seminarul Teologic Liceal Sf. Ioan Iacob Dorohoi Titlul proiectului Investim în viitor! Educaţie pentru viitor! Școală educaţie performanţă (SEP) Ai încredere, vei reuși! VIAS Viitorul Începe Acum, în Școală! Sprijin și Unitate prin Competenţe spre o Carieră Europeană de Succes (SUCCES) Educaţia și Consilierea Tinerilor Garanţii pentru Absolvenţi 4 Tips for You, Student stay, socialize, studie, succed FORTYS Educația - drum cu prioritate DIPLOMĂ DE ARTIST (D_ART) Viitorul tău începe cu absolvirea liceului O școală pentru viitorul tău ÎNVAŢĂ PENTRU VIITORUL TĂU! PROmovează BACalaureatul pentru un viitor mai bun! - PROBAC Performanţe crescute pentru un bacalaureat de succes Pagina 85 din 119

86 SES Senior Expert Service Instituţia de învăţământ Proiect I.Ş.J. Botoşani Proiect Cooperarea dintre instituții din Botoșani și școli din Germania, (Cooperation between Botosani institutions and schools in Germany), , Ursula Tiedemann Colegiul Economic O. Onicescu Botoșani Proiect de asistență Senior Expert Service Germania, BJORN VON ZEDDELMANN Proiecte etwinning = 42 proiecte: - Liceul Teoretic Grigore Antipa Botoșani 2 proiecte - Școala Gimnazială nr.1 Concești 6 proiecte - Școala Gimnazială nr. 1 Albești 1 proiect - Şcoala Gimnazială nr.1 Răchiţi 2 proiecte - Liceul Teoretic Dr. Mihai Ciucă Săveni 1 proiect - Școala Gimnazială nr. 11 Botoșani 1 proiect - Școala Gimnazială nr. 10 Botoșani 2 proiecte - Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani 1 proiect - Școala Gimnazială nr. 1 Vlădeni 1 proiect - Școala Gimnazială Dimitrie Romanescu Dorohoi 3 proiecte - Colegiul Naţional Grigore Ghica Dorohoi 2 proiecte - Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani 4 proiecte - Liceul Ștefan D. Luchian Ștefănești 1 proiect - Liceul Dimitrie Cantemir Darabani 3 proiecte - Școala Gimnazială nr. 1 Dumbrăviţa 6 proiecte - Liceul Tehnologic Todireni 1 proiect - Școala Gimnazială nr. 1 Cristești 1 proiect - Școala Gimnazială nr. 17 Botoșani 1 proiect - Grădiniţa cu P. P. Șotron Botoșani 1 proiect - Palatul Copiilor Botoșani 1 proiect - I.Ș.J. Botoșani 4 proiecte Alte proiecte = 7 proiecte: 1. Școala Profesională Sf. Stelian Botoșani Europa, casa noastră Lider European 2. Școala Gimnazială nr. 7 Botoșani EURO-QUIZ 3. Liceul Dimitrie Negreanu Botoșani World s Largest Lesson 4. Școala Gimnazială Leon Dănăilă Darabani World s Largest Lesson 5. Şcoala Gimnazială Nr.1Răchiţi World s Largest Lesson 6. Școala Gimnazială nr. 1 Mileanca, Proiect transfrontalier Metode și strategii în realizarea inspecției școlare 7. Liceul Tehnologic Petru Rareș Botoșani JOBS Pagina 86 din 119

87 Proiecte în cadrul cărora I.Ș.J. Botoșani este partener, an școlar : Developing the Capacity of Pre-School Education ProForm - PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă Șansă la educaţie, viitor asigurat (SEVA) B. Proiecte finalizate în 2017, cu termen de raportare în perioada august-noiembrie 2017 : ERASMUS+, Acţiunea cheie 2 - Parteneriate strategice care se adresează mai multor domenii / Cooperare şi inovare pentru schimburi de bune practici = 1 proiect Instituţia de învăţământ Proiect Număr proiect I.Ş.J. Botoşani European Literacy and Citizenschip Education FR01-KA ERASMUS+, Acţiuneacheie 1 Mobilităţi, educaţie școlară = 2 proiecte: Instituţia de învăţământ Proiect Număr proiect Liceul Demostene Botez Learning using Non-Formal Methods During Classes RO01-KA Trușești Liceul Regina Maria Dorohoi Cercetare, dezvoltare și inovare prin intermediul metodelor activ-participative RO01-KA ERASMUS+, Acţiuneacheie 2 proiecte între școli = 3 proiecte: Instituţia de învăţământ Proiect Număr proiect Colegiul Naţional Grigore Sick or sound:enhancing young DE03-KA _2 Ghica Dorohoi Europeans competences to achieve health and prevent diseases Școala Gimnazială «Ștefan Cel SAGAS FROM PAST TO THE FUTURE SE01-KA _4 Mare» Dorohoi Liceul Regina Maria Dorohoi CULTURAL FIGURES TR01-KA _3 ERASMUS+, Acţiuneacheie 2 proiecte de parteneriat strategic în domeniul școlar, Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici = 2 proiecte: Instituţia de învăţământ Proiect Număr proiect Colegiul Tehnic Gheorghe «Au fil de nos cours d'eau» FR01-KA _2 Asachi Botoşani Colegiul Naţional A. T. Laurian Botoșani A collaborative European inquiry into Technology Enhanced Mathematical Pedagogy SE01-KA Pagina 87 din 119

88 C. Proiecte depuse la runda 2018, în care I.Ș.J. Botoșani este aplicant sau partener: - Erasmus+, KA1, Mobilităţi, Educaţie școlară, Proiect Școli mai deschise către Europa - provocare sau necesitate? (Schools more open to Europe challenge or necessity?) lista de rezerve; - Erasmus+, KA1, Mobilităţi, Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü; - Erasmus+, KA1, Mobilităţi, Rectorat de l Académie de Grenoble, de France, 5 zile, anul școlar aprobat ; - Erasmus+, KA2, proiect DICO+ : Dispositifs inclusifs de coopération», Université de Bretagne Occidentale aprobat; - Erasmus+, KA2, proiect PEPITE - Partages et échanges de pratiques d inspections sur le territoire européen», le GIP Formation et Insertion Professionnelles de l Académie de Nice. - FRAMEWORK PARTNERSHIP AGREEMENT WITH A EUROPEAN POLICY NETWORK ON TEACHERS AND SCHOOL LEADERS, ESENESR, Franţa; - proiect Together for a better educational integration of children with special educational need, nr. 2SOFT/1.1/133, Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova, a 2-a rundă de propuneri, proiect de tip SOFT, Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educaţie, cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, Prioritatea Cooperare instituțională în domeniul educațional în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia, în parteneriat cu Direcţia Învăţământ, Tineret și Sport, Municipiul Bălţi, Republica Moldova. D. Proiecte PO CU (I.Ș.J. Botoșani și unităţi școlare), Axa 6: Apel Școala pentru toţi = 3 proiecte Titlu proiect / nr. proiect Șansă la educaţie, viitor asigurat (SEVA), cod Organizaţia beneficiară (aplicantă) Inspectoratul Școlar Judeţean Neamţ La școală cu bucurie, cod Fundația Corona Iași Parteneri - Asociaţia Română de Literaţie Iaşi - Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani - Judeţul Neamţ-Consiliul Judeţean Neamţ - Inspectoratul Școlar Judeţean Harghita Asociația Clara Dorohoi4 UAT Municipiul Dorohoi Școli asociate - Liceul Tehnologic Special Ion Pillat Dorohoi - Liceul Tehnologic Special "Sfântul Stelian" Botoşani - Liceul Tehnologic Bucecea - Școala Gimnazială nr.1 Lunca - Şcoala Gimnazială nr. 2 Botoșani - Școala Profesională Specială Ion Pillat Dorohoi, Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza Dorohoi, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Dorohoi Pagina 88 din 119

89 PACT Parteneriat activ pentru calitate și transfer de cunoștinţe în comunităţi școlare din judeţele Botoșani și Suceava, cod Asociaţia Dezvoltare Intercomunitară EURONEST de - UAT Oraș Liteni, jud. Suceava -Asociaţia Salvaţi copiii, jud. Iași Școli asociate : -Liceul Tehnologic Coţușc, Liceul Tehnologic «Iorgu Vârnav Liteanu» Liteni, Școala Gimnazială Rotunda, Școala Gimnazială nr. 1 Stăuceni, Școala Gimnazială Vasile Conta Iași, Școala Gimnazială nr. 1 Cordăreni - Liceul Tehnologic Coţușca - Școala Gimnazială nr. 1 Stăuceni - Școala Gimnazială nr. 1 Cordăreni Apel Profesori motivaţi în școli defavorizate = 2 proiecte Titlu proiect / nr. proiect pregătiţi- motivaţi!, Profesori profesori nr ProForm- PROFesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă, cod Organizaţia beneficiară (aplicantă) Asociația Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură (SNSH) Fundaţia Îngerului (Romanian Appeal) Apelul Român Angel Parteneri Inspectoratul Judeţean Botoşani Inspectoratul Județean Giurgiu Şcolar Școlar - Asociaţia de Psihoterapii Cognitive Comportamentale din România (APCCR) - FEDRA (Federaţia pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Autism) Școli asociate - Școala Gimnazială nr. 1 Albești - Școala Gimnazială nr. 1 Manoleasa - Școala Gimnazială nr. 1 Mihălășeni - Liceul Ștefan D. Luchian" Ștefănești - Școala Gimnazială nr. 1 Mileanca - Şcoala Gimnazială nr. 2 Tudor Vladimirescu - Școala Profesională Specială Sf. Stelian Botoșani școală asociată - Școala Profesională Specială Ion Pillat Dorohoi școală asociată Apel 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei: Titlu proiect / nr. proiect Combaterea sărăciei prin măsuri inovative, POCU/138/4/1/ Organizaţia beneficiară (aplicantă) Primăria Comunei Coșula Parteneri Școala Gimnazială Nicolae Călinescu Coșula Fundaţia Universitară Hyperion POCU/140/4/2/ Reducerea numărului de comunității marginalizate (non-romă) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate Titlu proiect / nr. proiect Măsuri integrate de dezvoltare a comunităţii marginalizate din comuna Frumușica, cod Măsuri integrate pentru reducerea sărăciei și dezvoltarea comunitară a Organizaţia beneficiară (aplicantă) Primăria Comunei Vlădeni-Deal UAT Orașul Flămânzi Parteneri Școala Gimnazială nr. 1 Vlădeni-Deal Liceul Tehnologic Nicolae Bălcescu Flămânzi Pagina 89 din 119

90 orașului Flămânzi, nr Contract de finanţare nr. 1809/ Ștefănești măsuri integrate pentru o societate incluzivă, cod Contract de finanţare nr. 885/ Reducerea sărăciei prin activităţi integrate în comunităţile marginalizate Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate UAT Orașul Ștefănești Primăria Comuna Hilișeu-Horia Durnești Liceul Ștefan Luchian Ștefănești Primăria Comuna Hilișeu-Horia Școala Gimnazială nr. 1 Hilișeu-Horia Asociaţia zile cu soare pentru îngerași Școala Gimnazială nr. 1 Durnești 2. Consilierea școlară. Activitatea C.J.R.A.E. Departamente din cadrul C.J.R.A.E.: Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică coordonează activitatea desfășurată în cele 40 de cabinete școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică; Centrul Logopedic Interșcolar în care își desfășoară activitatea profesorii logopezi; există o rețea de 7 cabinete logopedice interșcolare; Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională oferă servicii de evaluare, de asistență psihoeducațională, de orientare școlară și de orientare profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale (C.E.S.). Echipa de specialiști din cadrul C.J.R.A.E. Botoșani a fost formată din 63 de angajați: 48 de profesori în centre și cabinete școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică, 7 profesori logopezi în centre și cabinete logopedice școlare, 5 profesori în SEOSP, 1 administrator financiar, 1 secretar și 1 asistent social. Dintre cele 60 de cadre didactice, 45 își susțin activitatea în școli din mediul urban și 15 în mediul rural; 50 sunt titulari, iar 10 sunt suplinitori Pagina 90 din 119

91 Specialiștii din cabinetele de asistență psihopedagogică și cabinetele interșcolare de asistență psihopedagogică: asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală - elevi - părinţi etc.; asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc; realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor; propun şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor; propun în cadrul CDȘ cursuri opţionale vizând dezvoltarea personală a elevilor; asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi; sprijină şi asigură asistenţă şi consilierea metodologică a cadrelor didactice; elaborează studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale din învăţământul profesional şi liceal; recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa lor - centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.; colaborează cu cabinetele logopedice, cu cadrele didactice itinerante şi de sprijin și cu mediatorii şcolari; asigură servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale; colaborează cu diverse instituţii şi organizaţii neguvernamentale care oferă servicii şi desfăşoară activităţi în sfera educaţională. În anul şcolar , Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică a coordonat metodologic activitatea a 43 de cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică din judeţul Botoşani (30 unități de învățământ din mediul urban şi 13 din mediul rural). Pagina 91 din 119

92 Proiecte și programe inițiate de CJAP C.J.R.A.E. Botoșani: Titlul programului Grup țintă Locul de desfăşurare Program de responsabilizare, implicare și suport pentru integrarea copiilor cu abilități diferite Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar Formarea civică a minorilor pentru care se dispun măsuri educative neprivative de libertate Activitățile proiectului s-au adresat unui nr de 30 de elevi cu CES (dintre aceștia 15 elevi au fost identificați cu tulburări de învățare, 10 elevi cu tulburări emoționale și 5elevi cu elemente de autism ) care frecventează cursurile în școlile din județ, 110 părinți și 120 cadre didactice care predau la clase în care învață elevi cu CES 517 preșcolari 7 minori 16 sesiuni (x 2 ore) de formare pe teme de educație juridică și moral civică CJAP Botoșani Școala Gimnazială nr. 1 Sulița Liceul Tehnologic Bucecea Școala Gimnazială T. Crudu Tudora Au fost înființate 17 centre de evaluare în județ Parteneri: Serviciul de Probațiune Botoșani Parteneriate încheiate la nivelul unităților de învățământ prin intermediul consilierilor școlari: Instituţia/instituţiile partenere Obiectiv Nr. de elevi participanţi Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani Desfăşurarea activităţilor cuprinse în cadrul proiectului Necenzurat 32 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani Școala Gimnazială Nr.2 Botoșani Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani Direcția de Sănătate Publică Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani Centrul de Prevenire, Evaluare și Desfăşurarea activităţilor cuprinse în cadrul proiectului ABC-ul emoţiilor Desfășurarea activităților cuprinse în cadrul proiectului La șezătoare Colaborarea permanenta între Poliție și unitatea școlară în vederea reducerii numărului infracționalității juvenile și a victimizării minorilor prin promovarea măsurilor de siguranță personală și de prevenire a comportamentelor de risc Promovarea măsurilor de siguranță personală și prevenire a comportamentelor de risc Desfășurarea activităților cuprinse în cadrul proiectului Tinerii și libertatea de a alege Implementarea proiectului ABC-ul emoțiilor - de formare și consolidare a abilităților emoționale cu rol de factori de protecție în prevenirea consumului de droguri în unitatea școlară Implementarea proiectului Mesajul meu antidrog de formare și consolidare a abilităților emoționale cu rol de factori de protecție în Pagina 92 din 119

93 Consiliere Antidrog Botoșani Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani Școala Gimnazială Octav Băncilă Corni Școala Gimnazială Nr. 2 Botoșani Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani prevenirea consumului de droguri în unitatea școlară - Organizarea şi desfăşurarea în comun a activităților din program; - Promovarea activităților programului; - Colaborarea unităţilor școlare cu specialiștii CPECA în implementarea activităților din program, Formarea și consolidarea abilităților emoționale cu rol de factori de protecție în prevenirea consumului de droguri Formarea capacității de a trăi emoții pozitive, de prietenie în momentul întâlnirii cu copiii din altă localitate Formarea deprinderii copiilor de a respecta norme de comportare în societate, educarea abilității copiilor de a intra în relație cu cei din jur - Organizarea şi desfăşurarea în comun a activităților din program; - Promovarea activităților programului; - Colaborarea unităţilor școlare cu specialiștii CPECA în implementarea activităţilor din program, elevi 6 profesori 80 părinți Politia Municipiului Botosani Prevenirea delicventei juvenile si a victimizării minorilor 850 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani Informarea și cunoașterea in detaliu a riscului substanțelor si comportamentului nesănătos. 11 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani Dezvoltarea emoțiilor și exprimarea in diferite ipostaze 16 Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani Școala Profesională Specială Sfântul Stelian Botoșani Școala Profesională Specială Sfântul Stelian Botoșani Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani Biserica Sf. Nicolae Trușești Desfășurarea activităților cuprinse în cadrul proiectului NECENZURAT Desfășurarea activităților cuprinse în cadrul proiectului Fred Goes Net Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter, a unei atitudini pozitive față de sine și față de cei jur Dezvoltarea abilitățile de comunicare și socializare prin participarea la viața grupului Implementarea proiectelor ABC-ul emoțiilor si Necenzurat, proiecte naţionale de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri în rândul adolescenților cu vârste între 12 şi 14 ani /respectiv a școlarilor mici din unitatea de învățământ Desfășurarea activităților cuprinse în cadrul proiectului Tinerii și libertatea de a alege Pagina 93 din 119

94 Asociația ELIBERARE Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Botoșani Şcoala Gimnazială Nr.17, Botoşani Şcoala Profesională Specială Sf. Stelian Botoşani Centrul de Plasament Prietenia Botoşani Şcoala Populară de Arte Botoşani Şcoala Profesională Specială Sf. Stelian Botoşani Realizarea activităților de prevenire a traficului de persoane și a exploatării sexuale în România Implementarea Proiectului,,Necenzurat,, proiect național de prevenire a consumului de tutun, alcool și droguri în rândul adolescenților cu vârste între 12 și 14 ani în unitatea școlară parteneră. Implementarea Proiectului,,ABC-ul emoțiilor,,,proiect național de formare și consolidare a abilităților emoționale cu rol de factori de protecție în prevenirea consumului de droguri, adresat copiilor de vârstă școlară mică din unitatea parteneră. Implementarea Proiectului,,ABC-ul emoțiilor,,,proiect național de formare și consolidare a abilităților emoționale cu rol de factori de protecție în prevenirea consumului de droguri, adresat copiilor de vârstă școlară mică din unitatea parteneră. Desfăşurarea activităţilor cuprinse în cadrul proiectului Reuşim împreună! Desfăşurarea activităţilor cuprinse în cadrul proiectului ABC-ul comportamental Şcoala Gimnazială Nr.17 Botoşani Postul de Poliție Hănești Şcoala Gimnazială Nr.17, Botoşani Desfășurarea activităților cuprinse în cadrul proiectului Stop-Nu fi victimă! Desfăşurarea activităţilor cuprinse în cadrul proiectului Părinte de nota Şcoala Gimnazială Nr.7, Botoşani Şcoala Profesională Specială Sf. Stelian Botoşani Şcoala Gimnazială Nr.17, Botoşani Desfăşurarea activităţilor cuprinse în cadrul proiectului Şi eu ştiu, şi eu pot! - adresat copiilor cu CES Desfăşurarea activităţilor cuprinse în cadrul proiectului Şi eu ştiu, şi eu pot! - adresat copiilor cu CES Desfăşurarea activităţilor cuprinse în cadrul proiectului Şi eu ştiu, şi eu pot! - adresat copiilor cu CES Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani Organizarea şi desfăşurarea în comun a activităţilor din program; Promovarea activităţilor programului; Colaborarea unităţilor şcolare cu specialiştii CPECA în 37 Pagina 94 din 119

95 Grădiniţa cu PN Călăraşi Cabinet Individual Medicină Dentară Grădiniţa cu P N Libertatea Şcoala Primară Nr. 4 Libertatea Parohia,,Sfânta Cuv. Parascheva Libertatea CPECA - Școala Gimnazială Elena Rareș CPECA - Școala Gimnazială Elena Rareș Școala Gimnazială Elena Rareș - CJRAE Botoșani-Școala Profesională Specială Sfântul Stelian Școala Gimnazială Elena Rareș - Liceul Tehnologic Petru Rareș implementarea activităţilor din program, Să înțeleagă noţiunile de sănătate şi boală; Să cunoască şi să aplice reguli de igienă personală si colectivă; Să înțeleagă necesitatea controlului periodic la cabinetul stomatologic; Stabilirea unei relații de prietenie şi colaborare între elevii şcolii; Promovarea valorilor umane; Folosirea internetului în scop informativ; Implementarea proiectului Mesajul meu antidrog, proiect național de prevenire a consumului de alcool, tutun și droguri în rândul elevilor. Implementarea proiectului ABC-ul emoțiilor, proiect național de prevenire a consumului de tutun, alcool și droguri în rândul copiilor de clasa I și a II-a. Implementarea proiectului educativ de incluziune a elevilor cu CES Ne jucăm, învățăm, ne dezvoltăm! Desfășurarea unui program de consiliere și orientare școlară a absolvenților de clasa a VIII-a privind învățământul profesional și tehnic Școala Profesională Specială Ion Pillat Dorohoi Școala Gimnazială Spiru Haret Dorohoi Școala Profesională Specială Sf. Stelian Botoșani Derularea concursului local Prietenii Pământului, Ediția I Mediatizarea concursului Selectarea lucrărilor pentru concurs Derularea concursului local Prietenii Pământului, Ediția I Mediatizarea concursului Selectarea lucrărilor pentru concurs Contribuția la jurizarea lucrărilor Derularea concursului local Prietenii Pământului, Ediția I Mediatizarea concursului Selectarea lucrărilor pentru concurs Contribuția la jurizarea lucrărilor Pagina 95 din 119

96 Serviciul Public Local de Asistență Socială Botoșani Centrul Social de Zi pentru copiii aflați în situații de risc social Școala Profesională Specială Sf. Stelian Botoșani Direcția de Sănătate Publică Biserica Sf. Nicolae Trușești Derularea activităților din proiectul educațional Școala pentru toți Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială și dezvoltarea abilităților copiilor cu sau fără nevoi speciale prin activități creative și de abilitare practică Derularea activitaților din proiectul educațional Școala pentru toți Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială și dezvoltarea abilităților copiilor cu sau fără nevoi speciale prin activități creative și de abilitare practică Să dobândească un stil de viață sănătos. Să exemplifice comportamente sănătoase pe care le manifestă. Să dobândească un stil de viață sănătos. Să exemplifice comportamente sănătoase pe care le manifestă Seminarul Teologic Sf. Gheorghe, Botoșani Consultanța elevilor, cadrelor didactice, părinților 40 Penitenciarul Botoșani Conștientizarea consecințele unor comportamente indeziderate 46 CJRAE - Colegiul Tehnic Gh. Asachi Botoșani Sprijinirea elevilor din anii terminali pentru realizarea unei decizii optime in orientarea carierei 47 CPECA Prevenirea comportamentelor de risc la adolescenți 50 În scopul sprijinirii elevilor din anii terminali din unităţile şcolare din judeţul Botoşani pentru realizarea unei decizii optime în orientarea carierei şi motivarea pentru continuarea studiilor s-a desfășurat proiectul Viitorul începe azi!, proiect judeţean derulat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Casa Corpului Didactic Botoșani şi Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Botoşani. Activităţile din cadrul proiectului s-au desfăşurat în 116 unităţi şcolare incluzând 76 unităţi cuprinse în programul de orientare şcolară şi profesională itinerant şi 40 unităţi în care există cabinete de consiliere. Din totalul participanţilor (10.211) la activităţile din cadrul proiectului, 2135 au fost elevi, părinţi şi profesori din școlile cuprinse în programul itinerant, diferenţa de 8076 fiind elevi, părinţi şi profesori din şcolile care asigură permanent servicii de consiliere şi orientare şcolară şi profesională prin intermediul consilierilor şcolari ai CJRAE Botoşani. Pagina 96 din 119

97 Numărul total al elevilor care au fost înregistraţi ca participanţi la cele 449 activităţi de informare şi consiliere (din care 101 s-au realizat în regim itinerant) este de 8693 reprezentând 145% faţă de numărul participanţilor propus iniţial (6000). În programul itinerant s-au organizat 101 activităţi de informare şi consiliere la care s-au înregistrat un număr total 2135 de participanţi, din care 1801 elevi de clasa a VIII-a şi 334 părinţi. În unitățile şcolare care asigură serviciu permanent de informare şi consiliere prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică din reţeaua C.J.R.A.E. Botoşani, s-au realizat un număr de 348 activități la clasă, la care au participat un număr de elevi, 770 părinţi şi 414 profesori. În cadrul proiectului o componentă importantă a fost realizarea studiului privind opţiunile profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a la care au participat un număr de 3433 subiecţi, rezultatele acestuia stând la baza realizării planului de şcolarizare pentru anul şcolar Statistica privind numărul de elevi/părinţi/cadre didactice care au beneficiat de consiliere Elevi consiliaţi: elevi din sistemul preuniversitar au beneficiat de servicii de consiliere psihoeducaţională prin intermediul activităţilor la clasă (2.275 activități) elevi au fost incluşi în programul de consiliere de grup în cadrul celor 836 de întâlniri realizate elevi (8.429 ședințe) în programul de consiliere și asistență psihopedagogică individuală Părinți care au beneficiat de consultanță educațională: 1448 consiliați individual (1966 ședințe) 1209 au participat la lectorate (42 întâlniri) 3238 au fost informați în cadrul ședințelor cu părinții (180 activități) Cadre didactice care au beneficiat de consultanță metodologică de specialitate: 1263 cadre didactice (1704 ședințe de consiliere/consultanță) Pagina 97 din 119

98 Centrul Logopedic Interşcolar al C.J.R.A.E Botoşani a funcţionat cu un număr de 7 cabinete logopedice şcolare şi 7 posturi didactice de profesori logopezi în următoarele unități de învățământ din județul Botoșani:: Şcoala Leon Dănăilă Darabani, Şcoala Gimnazială Ion Bojoi Flămînzi, Şcoala Gimnazială nr. 13 Botoşani, Şcoala Sfânta Maria Botoșani, Școala Gimnazială Elena Rareş, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Botoșani, Liceul Pedagogic Nicolae Iorga Botoșani și sediul C.J.R.A.E. Botoşani: Nivel unităţi şcolare implicate Nr. copii depistaţi Preşcolar 69 Primar/Gimnazial 102 Total 171 Copiii cu tulburări de limbaj au fost cuprinşi în grupe de lucru, pe cat posibil omogene, în conformitate cu diagnosticul logopedic stabilit, cu particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora: Nivel unităţi şcolare implicate Număr copii înscrişi în terapie Preşcolar 61 Primar/Gimnazial 152 Total 213 Numărul copiilor şi tipul tulburărilor de limbaj şi comunicare depistate: Tipul tulburărilor de limbaj şi comunicare Nr. copii depistaţi Dislalie simplă 22 Dislalie polimorfă 154 Dislexie - disgrafie 18 Întârziere în dezvoltarea limbajului 16 Balbism 2 Pagina 98 din 119

99 Monitorizarea rezultatelor programelor de recuperare a copiilor cu tulburări de limbaj: Nr. copii cu tulburări de limbaj cuprinşi în activitate Nr. copii cu tulburări ameliorate Nr. copii cu tulburări corectate Nr. copii retraşi din terapie Nr. copii propuşi spre terapie in anul şcolar Violența școlară În anul şcolar , au fost sesizate un număr de 94 infracțiuni (cu 16 mai multe față de perioada similară a anului școlar trecut). Pe genuri de fapte predomină infracțiunile de lovire sau alte violențe fiind înregistrate 61 astfel de sesizări, urmate de cele 20 infracțiuni de furt sesizate, nefiind înregistrate infracțiuni grave precum talhărie, omor, tentativa de omor. Din totalul infracțiunilor sesizate, 50 au fost comise în mediul urban şi 44 în rural. Majoritatea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe se datorează unor conflicte spontane între elevi şi au fost comise în timpul pauzelor sau la ieşirea de la cursuri, când nu erau supravegheaţi de profesori. Cauze: supravegherea necorespunzătoare a bunurilor; neatenţia elevilor; conflictele spontane; neimplicarea părinţilor în prevenirea violenţei; lipsa asigurării unităţilor şcolare cu pază. În urma evaluării unităţilor de învăţământ preuniversitare, pe linia pazei se constată că din cele 496 unităţi de învăţământ, 52 (toate în mediul rural), nu dispun de pază umană şi nici de sisteme tehnice de supraveghere video, procent 10,4%. Un număr de 18 unităţi de învăţământ (10 în urban şi 8 în rural) dispun atât de pază umană, cât şi de sisteme tehnice de supraveghere video, iar 353 sunt dotate exclusiv cu sisteme de supraveghere video (majoritatea amplasate în interiorul unităţii). Pagina 99 din 119

100 În vederea prevenției, s-au derulat, la nivelul județului Botoșani 21 de proiecte și campanii de prevenire, având 38 de parteneri implicați și benefiari direcți. 4. Activitatea Casei Corpului Didactic Botoșani Obiectivele generale și specifice ale Casei Corpului Didactic Botoşani stabilite în Planul managerial, pentru anul şcolar : Obiective generale: Propunerea şi derularea de programe de formare continuă de calitate, adecvate nevoilor diverse de formare ale cadrelor didactice, inclusiv axate pe competenţele de evaluare specifice examenelor naţionale; Asigurarea formării şi perfecţionării cadrelor didactice înscrise pentru susţinerea examenelor de definitivare şi acordarea gradelor didactice prin programe de formare continuă din oferta C.C.D. Botoşani; Dezvoltarea de programe şi activităţi de formare continuă, de activităţi ştiinţifice, metodice, de consultanţă şi culturale axate pe management educaţional şi leadership, evoluţie în carieră; Organizarea de programe şi activităţi de formare continuă destinate dezvoltării competenţelor specifice managementului de proiect; Organizarea de activităţi metodice în sprijinul perfecţionării cadrelor didactice calificate şi atragerea unui număr mare de beneficiari ai serviciilor C.C.D. Botoşani. Obiective specifice: Domeniul I: Formare continuă pentru personalul din învăţământul preuniversitar perfecţionarea cadrelor didactice prin programe acreditate; perfecţionarea cadrelor didactice prin programele din Oferta de programe de formare a C.C.D. Botoşani avizată de MEN. Domeniul II: Informare, Documentare, Consultanţă facilitarea accesului la informaţie şi formare; consilierea personalului didactic şi didactic auxiliar în vederea optimizării actului educaţional şcolar şi extraşcolar; Pagina 100 din 119

101 coordonarea, consilierea corpului de mentori, organizarea şi desfăşurarea selecţiei viitoare a profesorilor mentori. Domeniul III: Activităţi ştiinţifice, metodice, culturale promovarea tuturor iniţiativelor viabile (activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale) propuse de C.C.D. sau de alţi parteneri ai C.C.D.; optimizarea activităţii de formare derulate în cadrul cercurilor metodice pe discipline; facilitarea schimbului de experienţă între cadre didactice prin popularizarea exemplelor de bună practică; cultivarea limbii franceze ca limbă europeană; sprijinirea formării continue a cadrelor didactice şi prin alte forme alternative; creşterea rolului C.C.D. în comunitatea educativă; armonizarea activităţii C.C.D. la nivel naţional; dezvoltarea unor proiecte care să motiveze pentru lectură; optimizarea activităţii derulate de documentarişti în şcolile cu CDI; promovarea iniţiativelor viabile ale diverşilor parteneri educaţionali. Domeniul IV: Editare şi difuzare de carte şi de publicaţii promovarea experienţei educaţionale inovatoare ale cadrelor didactice; dezvoltarea tehnologiei pentru promovarea experienţei educaţionale a cadrelor didactice. Domeniul V: Parteneriat extern dezvoltarea instituţională prin promovarea unor parteneriate externe. Domeniul VI: Marketing educaţional, publicitate, diseminare identificarea nevoilor de formare ale cadrelor didactice din judeţ; identificarea corelaţiei dintre nevoile de formare ale cadrelor didactice şi subiectele abordate în revista MENTOR XXI a C.C.D. Botoşani; facilitarea accesului cadrelor didactice la programele de formare a C.C.D.; promovarea activităţii C.C.D. ca furnizor de formare pentru personalul din învăţământul preuniversitar; promovarea în mass-media locală a imaginii C.C.D. şi a activităţilor desfăşurate; promovarea imaginii C.C.D. şi popularizarea activităţilor derulate; diseminarea activităţii desfăşurate de C.C.D. în instituţiile de învăţământ ale judeţului. Pagina 101 din 119

102 Domeniul VII: Dezvoltarea profesională a personalului instituţiei creşterea prestigiului şi valorii instituţiei prin resursa umană de calitate; formarea şi dezvoltarea profesională prin accesare de programe LLP; participarea personalului C.C.D. Botoşani la programe/proiecte furnizate de MEN. Resurse umane: Număr posturi personal didactic Personal didactic încadrat Număr posturi personal didactic auxiliar Personal didactic auxiliar încadrat Număr posturi personal nedidactic Personal nedidactic încadrat Număr total posturi existente Total personal încadrat Programe de formare continuă a) pentru personalul din invățământul preuniversitar Denumirea programului Nr. deciziei de acreditare Nr. credite Nr. participanţi Cost total Cost credit / cursant Alternativă la formal educaţia nonformală 4859/ ,46 Asigurarea calităţii în educaţie prin valorizarea 3137/ ,49 resurselor umane (ACEVRU) Pedagogia activităţilor extracurriculare/ 3150/ ,28 extraşcolare (PAEE) Curriculum modele de proiectare şi 3343/ ,93 implementare Total programe - 4 Total participanți b) Programe de formare ale altor instituţii, acreditate de MEN şi derulate prin C.C.D. Furnizorul programului acreditat Asociaţia PROEURO- CONS Slatina C.C.D. Argeș Asociaţia PROEURO- CONS Slatina C.C.D. Brăila Total participanți Denumirea programului Nr. credite Nr. participanţi Cost total Cost credit / cursant Management Educaţional Competențe în evaluare a cadrelor didactice pentru examene și concursuri naționale Leadership și management în organizațiile școlare Informatică și TIC pentru gimnaziu clasa a V-a , ,66 Pagina 102 din 119

103 c) Programe în concordanță cu obiectivele strategice în domeniul resurselor umane ale MEN, organizate prin casa corpului didactic Tema programului Grup ţintă Durata Cursanţi Cost total Cost ora / cursant Debate ca strategie Cadre didactice care coordonează echipaje ce 25 ore ,49 educațională participă la olimpiada naţională de argumentare, dezbatere și gândire critică Tinerii dezbat Abilitarea curriculară a metodiştilor IŞJ Metodiști ISJ 16 ore ,07 d) Programe de formare continuă din oferta de programe a C.C.D., avizată MEN Nr. crt. Teme din categoria: Durata Nr. cursanţi Cost Cost ora / total cursant 25 ore ,39 1. Managementul timpului liber oportunitate de dezvoltare personală 2. Sociologia familiei-repere didactice 25 ore ,19 3. Prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar 25 ore ,18 4. Disciplinele opţionale - o provocare 25 ore ,75 5. Comisia metodică - formă eficientă pentru perfecţionarea 25 ore ,25 cadrelor didactice 6. Prevenirea și combaterea abandonului școlar 25 ore ,89 7. Modalităţi concrete de realizare a educaţiei remediale 25 ore ,79 8. Intervenții psihopedagogice în corectarea tulburărilor de limbaj şi comunicare la copiii cu CES 25 ore ,31 9. Abilitarea curriculară a cadrelor didactice pentru clasa 16 ore ,48 pregătitoare 10. Proiectarea integrată în învăţământul primar 25 ore , Relația școală comunitate 25 ore , Informare-documentare prin CDI 10 ore Manager de proiect (proiecte europene) 25 ore , Strategii de intervenţie în mediul şcolar 25 ore , Debate ca strategie educațională 25 ore , Consiliere și orientare 25 ore , Implementarea sistemului de control managerial/intern 25 ore ,8 Total programe 17 Total participanți e) Programe pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în învățământ Nr. crt. Tema programului Grup ţintă Durata Nr. cursanţi Cost total Cost ora/ cursant 1. Harta Debutantului - Atelier Profesori nou intrați în sistem 6 ore 18 Gratuit Gratuit 2. Definitivat 2018 modalităţi de abordare - seminar Profesor înscriși la examenul de definitivat 6 ore 71 Gratuit Gratuit Total programe - 2 Total participanți - 89 Pagina 103 din 119

104 f) Programe pentru pregătirea cadrelor didactice încadrate cu statut de suplinitor în vederea participării la susținerea concursului național de ocupare a posturilor vacante Nr. crt. Tema programului Grup ţintă Durata programului 1. Titularizarea examen definitoriu pentru evoluţia în carieră Cadre didactice înscrise la concursul de titularizare Nr. cursanţi Cost total 10 ore Cost ora/ cursant Total programe - 1 Total participanți - 42 g) Activități de instruire/formare a directorilor din unități de învățământ preuniversitar din județ Nr. crt. Tema activității de instruire/formare Locul desfășurării activității Durata Nr. participanți Cost total Cost ora/ participant 1. Cercul pedagogic al directorilor de unităţi şcolare CCD Botoşani 6 ore din judeţul Botoşani, sem. I, anul şcolar Consiliere şi mentorat pentru directorii de unităţi CCD Botoşani 6 ore şcolare din judeţul Botoşani numiţi cu delegaţie în anul şcolar Formare continuă prin Cercul pedagogic al Şcoala Gimnazială 6 ore directorilor Şcolilor Gimnaziale din Municipiul nr. 7 Botoşani Botoşani Leadership-ul o viziune a succesului 4. Formare continuă prin Cercul pedagogic al Şcoala Gimnazială 6 ore directorilor Şcolilor Gimnaziale din Municipiul nr. 11 Botoşani Botoşani Iniţierea şi implementarea de proiecte şi programe educaţionale naţionale şi europene Total programe - 4 Total participanți h) Activități de instruire/formare a responsabililor cu formarea continuă și dezvoltarea profesională din unități de învățământ preuniversitar din județ Nr. crt. Tema activității de instruire/ formare Locul desfășurării activității Durata Nr. participanți Cost total Cost ora/ participant 1. Consiliere în domeniul formării continue Dorohoi 6 ore Total programe - 1 Total participanți - 26 i) Programe/activităţi desfăşurate în mediul rural Localitatea Titlul programului Durata cursului Nr. participanţi Cost total Cost ora/ cursant Corni Sociologia familiei-repere didactice 25 ore ,19 Frumușica Prevenirea și combaterea violenței în 25 ore 25 3,18 mediul școlar Hudești Prevenirea și combaterea violenței în 25 ore 30 3,18 mediul școlar Albești Disciplinele opţionale - o provocare 25 ore ,75 Manoleasa Comisia metodică - formă eficientă 25 ore ,25 pentru perfecţionarea cadrelor didactice Pagina 104 din 119

105 Albești Managementul timpului liber 25 ore ,39 oportunitate de dezvoltare personală Corni Modalităţi concrete de realizare a 25 ore ,95 2,97 educaţiei remediale Vorona Modalităţi concrete de realizare a 25 ore ,97 educaţiei remediale Hudești Prevenirea și combaterea abandonului 25 ore ,89 școlar Coşula 4/4 Pentru Prieteni 10 ore Dersca Manager de proiect (-proiecte 25 ore ,011 europene) Mihăileni Cerc pedagogic CDI şi biblioteci şcolare 10 ore Provocarea la lectură Smîrdan Consiliere şi orientare 25 ore ,50 3,75 Total programe 13 Total participanți 504 j) Programe/activităţi destinate educaţiei adulţilor (părinţi, tineri, romi din zonele defavorizate şi alte grupuri ţintă din afara sistemului de învăţământ preuniversitar) Localitatea Titlul programului Grupul ţintă Durata cursului Nr. participanţi Cost total Coşula 4/4 Pentru Prieteni Tineri 10 ore Botoşani Instructori montani Tineri 25 ore Total programe 2 Total participanți Cost ora/ cursant Situaţii statistice privind beneficiarii programelor de formare şi mediul lor de provenienţă Categoria de personal Nr. posturi Nr. personal existent în judeţ Nr. personal participant la acţiuni de formare Personal didactic: - educatoare învăţători/institutori profesori 2.900, maiştri instructori 121, personal didactic cu funcţii de conducere, de îndrumare şi de control Personal didactic auxiliar 469, Personal nedidactic 1.143, Total 6.578, Mediul Nr. programe derulate Nr. participanţi urban rural Total Pagina 105 din 119

106 Acţiuni în domeniul informării, documentării şi consultanţei Domeniul Acţiunea Nr. participanţi Informare - informarea cadrelor didactice asupra activităţilor de formare continuă în cadrul 2214 Consfătuirilor personalului de conducere, îndrumare şi control şi ale cadrelor didactice pe specialităţi, în cadrul cercurilor pedagogice şi comisiilor metodice - facilitarea accesului la informaţii pe suporturi diferite: carte pedagogică şi de specialitate, programe şcolare, programe pentru obţinerea gradelor didactice, programe pentru titularizare, soft educaţional, Internet Documentare - ateliere de lucru privind promovarea practicilor pedagogice inovatoare în demersul 217 proiectelor interdisciplinare - cercetare documentară pentru activitatea didactică Consultanţă - acordare de consiliere pentru cadre didactice, directori de unităţi de învăţământ pe teme diverse: dezvoltarea profesională proprie și a personalului (definitivat, grade didactice, lucrări de dizertaţie, de grad didactic I), organizarea activităţii comisiilor şi cercurilor 2112 metodice, legislație școlară, întocmirea documentelor de inspecție școlară, prevenirea violenței în școală, utilizarea instrumentelor TIC în actul instructiv-educativ, publicarea exemplelor de bună practică, evoluția în carieră, întocmirea dosarelor pentru restrângere de activitate, pentru pretransfer, pentru concursul de acceptare în corpul de experți în management educațional, înscriere şi participare la concursul pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct, derulare de proiecte educaționale, didactică, participare la examene şi concursuri naţionale etc. - acordare de consiliere metodologică referitoare la derularea activităţilor de formare continuă, atât faţă-în-faţă cât şi prin corespondenţă electronică şi telefonică - acordare de consiliere individuală şi de grup în probleme educaţionale şi de inovaţie pedagogică - ateliere de animaţie inovaţie pedagogică - alcătuirea planificării anuale şi semestriale, mapa profesorului, alegerea manualelor, modalităţi şi criterii de evaluare profesori debutanţi - teoria şi practica biblioteconomică - consiliere şi consultanţă individuală şi de grup privind editarea de reviste şi cărţi educaţionale - consultanţă şi îndrumare a colectivelor redacţionale ale revistelor şcolare din şcoli - consultanţă şi consiliere în domeniul managementului educaţional Activităţi ştiinţifice, metodice şi culturale Denumirea activităţii Tipul activităţii : simpozioane/ sesiuni/schimburi de experienţă Locul desfăşurării activităţii (C.C.D., filiale, CDI, unităţi de învăţământ) Nr. participanţi Cercuri pedagogice CDI şi biblioteci Cerc pedagogic CDI - C.C.D. 50 şcolare Cămara bunătăţilor de toamnă Expoziţie Liceul Teoretic Dr. M. Ciucă 25 Săveni Artă şi pasiune în bucătărie Expoziţie Liceul Teoretic Dr. M. Ciucă Săveni 25 Pagina 106 din 119

107 Dăruieşte aproapelui din puţinul tău Expoziţie Liceul Teoretic Dr. M. Ciucă 25 Săveni Discover Your Talent Seminar Judeţean European Vocational Skills Week C.C.D. 50 Festivalul Naţional Al Şanselor Tale conferinţă judeţeană, expoziţii C.C.D. 184 România SEG A ruginit frunza din vii Proiect CAEN Grădiniţa PP nr. 23 Botoşani 100 BOSTANIADA Proiect CAEJ Şcoala Gimnazială Corlăteni 300 Sărbătoarea crizantemelor Proiect CAEN Liceul Tehnologic N. 200 Bălcescu Flămânzi Ghetuţa Moşului Nicolae Proiect CAEN Grădiniţa PP nr. 23 Botoşani 100 Ziua Mondială a Educației Dezbatere C.C.D. 34 Dor de Eminescu Proiect CAEJ Şcoala Gimnazială M. 200 Eminescu Ipoteşti Obiceiuri şi tradiții-ed. V Proiect judeţean C.C.D. 120 Sărbători de iarnă Proiect CAERI Şcoala Gimnazială Vlădeni 200 Sărbătorile românilor de pretutindeni Proiect CAERI Şcoala Gimnazială O. Băncilă 200 Corni Pe aripile cărţilor Proiect judeţean Şcoala Gimnazială 100 Albeşti/Şcoala Gimnazială Călăraşi Universul cărţilor Proiect judeţean Liceul Pedagogic N. Iorga 50 Botoşani Măşti de Haloween Proiect judeţean Liceul Al. cel Bun Botoşani 50 Festivalul Toamnei Proiect judeţean Şcoala Gimnazială Gr. Antipa 50 Botoșani Cercuri pedagogice şi metodice CJRAE Proiect judeţean CCD 100 Parteneri pentru calitate în educaţie Proiect judeţean CCD/CJRAE 50 Botoşani, oraşul copilăriei mele Proiect judeţean CCD/ Asociaţia Educatori 50 creativi-copii inventivi Botoşani Zilele EDU CCD Proiect judeţean CCD 342 Metoda Feuerstein Proiect internaţional CCD şi Asociaţia Feuerstein 100 Cerc pedagogic educaţie timpurie Proiect judeţean Școala Gimnazială Sf. Maria 50 Botoșani Curriculum la decizia școlii - perspective Simpozion Naţional Şcoala Gimnazială nr inovative Botoşani Şcoala botoşăneană în zi de sărbătoare Conferinţă Internaţională AÎJBT 500 Manualul școlar de-a lungul timpului simpozion și expoziție CCD 53 ( ) Charlotte Sibi - o profesoară exemplară simpozion județean CCD 48 Ziua mondială a sănătăţii masă rotundă CCD 32 Violenţa în mediul şcolar strategii de atelier de lucru CCD 46 prevenire violenței și abandonului școlar Ziua Mondială a Educatorului dezbatere CCD 72 Activităţi didactice în imagini Expoziţie de fotografie CCD 55 Activităţi nonformale de succes Expoziţie de fotografie CCD 55 Debut de an şcolar expoziţie de fotografie CCD 55 Total activități - 35 Pagina 107 din 119

108 Activităţi/ servicii prestate pentru obţinerea de venituri extrabugetare Suma Tipul activităţii/ serviciului încasată (RON) a) proiecte/parteneriate 0 b) închirieri spaţii 0 c) multiplicare materiale inscripţionare CD 100 d) editare carte/ reviste : Mentor XXI 1023 e) alte servicii (care anume): cazare 0 f) cursuri cu plată (tema/grupul ţintă) Alternativă la formal- educaţia nonformală cadre didactice din învăţământul preuniversitar Pedagogia activităţilor extracurriculare/ extraşcolare personalul didactic din învăţământul preuniversitar Proiectarea integrată a în învăţământul primar cadre didactice din învăţământul preşcolar 4741 Informatică şi TIC pentru gimnaziu cadre didactice care predau Informatică şi TIC în învăţământul 9594 clasa a V-a preuniversitar Curriculum modele de proiectare şi personal didactic din învăţământul preuniversitar implementare Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare cadre didactice din învăţământul primar 5312 Comisia metodică - formă eficientă pentru responsabilii comisiilor metodice din învăţământul preşcolar şi 3398 perfecţionarea cadrelor didactice primar sau aspiranţi Consiliere şi orientare învăţători, institutori, profesori din învăţământul preuniversitar 5249 Abilitarea metodiştilor IŞJ metodişti ai IŞJ Botoşani 93 Debate ca strategie educaţională personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 1683 Manager de proiect (proiecte europene) personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul 89 preuniversitar Relaţia şcoală - comunitate personal din învăţământul preuniversitar, părinţi, membri ai comunităţilor locale, membri ai Consiliilor de Administraţie din şcoli Disciplinele opţionale - o provocare cadre didactice din învăţământul preuniversitar 6198 Prevenirea şi combaterea abandonului şcolar cadre didactice din învăţământul preuniversitar 1880 Intervenţii psihopedagogice în cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar corectarea tulburărilor de limbaj şi comunicare la copii cu CES Consiliere şi orientare învăţători, institutori, profesori din învăţământul preuniversitar 5249 Asigurarea calității în educație prin valorizarea resurselor personal didactic din învăţământul preuniversitar umane Implementarea sistemului de control personal didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar 6372 intern / managerial Managementul timpului liber cadre didactice din învăţământul preuniversitar 2033 oportunitate de dezvoltare personală Modalităţi concrete de realizare a cadre didactice din învăţământul preuniversitar 8156 educaţiei remediale Sociologia familiei - repere didactice cadre didactice din învăţământul preuniversitar de masă 2072 Modalități concrete de realizare a educației personal didactic din învăţământul preuniversitar 8156 Competenţe în evaluare a cadrelor didactice pentru cadre didactice din învăţământul preuniversitar examene şi concursuri naţionale Prevenirea si combaterea violenţei școlar personal didactic din învăţământul preuniversitar 2069 TOTAL Pagina 108 din 119

109 SECȚIUNEA VI Activitatea departamentală 1. Serviciul financiar-contabil, tehnic, administrativ Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, de la bugetul de stat, se asigură următoarele cheltuieli aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv pentru învăţământul special din județul Botoșani: a) finanţarea programelor naţionale ale M.E.N., aprobate prin hotărârea Guvernului României; b) componenţa locală aferentă proiectelor aflate în derulare, cofinanţate de Guvernul României şi de organismele financiare internaţionale, precum şi rambursările de credite externe aferente proiectelor respective; c) bursele, aprobate prin hotărâre a Guvernului, pentru elevii din Republica Moldova, etnicii români din afara graniţelor ţării, precum şi bursele pentru elevii străini; d) organizarea evaluărilor, a simulărilor şi a examenelor naţionale; e) perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice şi didactice auxiliare, pentru implementarea politicilor şi strategiilor M.E.N.; f) finanţarea, prin hotărârea Guvernului, iniţiată de M.E.N., a unor programe anuale sau multianuale de investiţii, de modernizare şi de dezvoltare a bazei materiale a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv consolidări şi reabilitări de şcoli şi dotări; g) finanţarea unor programe naţionale de protecţie socială, stabilite prin reglementări specifice; h) finanţarea privind organizarea de concursuri pentru elevi, pe obiecte de învăţământ şi pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, concursuri şi festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare, cu participare naţională şi internaţională, precum şi olimpiade internaţionale pe obiecte de învăţământ. Pagina 109 din 119

110 Execuția programelor naționale: La nivelul județului Botoșani, în cadrul execuției programelor naționale, statistica se prezintă în felul următor: 2017 Program Beneficiari Execuție Euro Transport elevi Rechizite școlare Bani de liceu Bursă profesională Examene Naționale TOTAL elevi / cadre didactice lei Investiții: În anul școlar au fost realizate și finalizate 17 investiții în unitățile de învățământ din județul Botoșani cu o valoare totală de lei: Grădinițe construite prin Programul PRET: Construcție Grădiniță cu PN Draxini Bălușeni = lei Construcție Grădiniță cu PN Cristinești = lei Construcție Grădiniță cu PN Broscăuți = lei Grădinițe construite cu finanțare din bugetul local: Construire grădiniţă la Şcoala Gimnazială "Tiberiu Crudu" = lei Pagina 110 din 119

111 Construcție sală de atletism prin C.N.I.: Liceul cu Program Sportiv Botoșani sală de atletism = lei Reabilitare școli cu finanțare din bugetul local: Reabilitare acoperiş Școala Profesională Specială Ion Pillat Dorohoi = lei Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 2 Miorcani = lei Reabilitare școli în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare prin programul PNDL: Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 4 Aurel Vlaicu, comuna Avrămeni = lei Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 2 Dimitrie Cantemir, comuna Avrămeni = lei Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal nr. 1 Avrămeni = lei Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 1 Timuș, comuna Avrămeni = lei Modernizare/Reabilitare Școala Primară nr. 1 Zăicești, comuna Bălușeni = lei Modernizare/Reabilitare Școala Primară nr. 2 Bălușenii Noi = lei Modernizare/Reabilitare Școala Primară nr. 3 Buzeni, comuna Bălușeni = lei Reabilitare și Modernizare Școala Primară nr.3 Dragalina, comuna Cristinești = lei Reabilitare și Modernizare Școala Primară nr.2 Baranca, comuna Cristinești = lei Reabilitare și Modernizare Școala Primară Ioan și Natalia Corbu Dămileni, comuna Cristinești = lei Investiții începute în anul școlar și aflate în derulare și pe parcursul anului școlar : 144 de investiții aprobate pentru unitățile de învățământ din județul Botoșani prin PNDL II: lei: din care 13 au șantiere deschise 67 de investiții aprobate pentru unitățile de învățământ din județul Botoșani prin alt tip de finanțare (PNDL I, buget local, AFIR, POCU, FEADR): lei din care 39 au șantiere deschise TOTAL INVESTIȚII aprobate pentru unitățile de învățământ preuniversitar din județul Botoșani: 211 cu o valoare totală de lei, din care: 52 de unități de învățământ cuprinse în aceste proiecte au șantiere deschise Pagina 111 din 119

112 2. Serviciul informatizare Activități derulate: Eficientizarea proceselor pentru aplicarea programelor sociale guvernamentale: Programul Euro 200 realizarea bazei de date a solicitanților unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare prin programul guvernamental; Programul Bani de liceu realizarea bazei de date a solicitanților unei subvenții prin programul guvernamental Susținerea procesului decizional la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și la nivelul unităților de învățământ prin integrarea instrumentelor digitale în activitatea de management educațional: Colectarea și centralizarea informațiilor statistice din sistemul de învățământ preuniversitar din județul Botoșani; Completarea și actualizarea bazei de date a cadrelor didactice; Încărcarea și actualizarea bazei de date conținând opțiunile de participare a cadrelor didactice în comisiile care asigură desfășurarea examenelor naționale, precum și stabilirea componenței acestor comisii pe baza metodologiilor elaborate de M.E.N. Completarea și actualizarea S.I.I.I.R. Asigurarea suportului tehnic pentru unitățile de învățământ de preuniversitar de stat și particular din județul Botoșani, privind utilizarea aplicațiilor M.E.N. Admiterea în licee și școli profesionale; Evaluările naționale (clasele II, IV, VI, VIII); Bacalaureat; Examen definitivat; Titularizare; Înscrierea în învățământul primar și înscrierea în învățământul preșcolar. Pagina 112 din 119

113 3. Serviciul juridic Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoșani prin compartimentul juridic a desfăşurat activităţi specifice domeniului educaţiei, implicându-se în realizarea obiectivelor prevăzute în legile speciale de organizare a sistemului public de educaţie din România, şi în mod special de aplicarea actelor normative în practică de către toate unităţile şcolare din judeţul Botoșani oferind consiliere juridică la cerere, în scris sau prin sistemul de consiliere, pe speţe concrete de lucru acordată tuturor managerilor şcolari interesaţi, contribuind astfel la promovarea valorilor comunitar europene în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar de stat, calitate ce nu se poate realiza fără respectarea cu stricteţe a legilor statului. Obiectivele compartimentul juridic urmărite şi realizate sunt: asigurarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoșani în raporturile sale juridico-administrative cu terţe persoane fizice şi juridice şi implicit interesele statului. În acest sens, pe rolul instanțelor de judecată în care Inspectoratul Școlar Județean Botoșani este parte sunt un număr de 317 dosare din care: 256 dosare sunt din 2017 și 61 din 2018; consultaţii juridice pe speţe concrete de lucru a inspectorilor şcolari, a funcţionarilor din compartimentele instituţiei, managerilor/directorilor și directorilor adjuncți, personalului didactic din judeţ; elaborarea de cereri cu caracter juridic şi administrativ în toate domeniile dreptului; redactarea de opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea juridică a instituţiei; verificarea legalitatății actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare, îndreptarea inadvertenţelor existente în aşa fel încât să nu fie încălcate prevederile legale şi să nu fie lezate drepturile şi interesele legitime ale instituţiei. Comisia de disciplină de pe lânga ISJ Botoșani a analizat 3 contestații la deciziile de sancționare emise de unități de învățământ, din care 2 contestații au fost admise întrucât unitățile școlare nu au respectat procedura. De asemenea, în perioada , compartimentul juridic al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani a avut 26 audiențe. Pagina 113 din 119

114 4. Biroul salarizare normare Principalele activităţi desfăşurate în cadrul biroului au fost: Calcul lunar al drepturilor salariale pentru angajații din aparatul propriu; Întocmire de state de personal și state de funcții pentru personalul din aparatul propriu; Întocmirea dosarelor de personal ale angajaților și completarea acestora; Întocmirea de decizii de încadrare și salarizare pentru angajații din aparatul propriu; Întocmirea și actualizarea registrului electronic al angajaților prin programul REVISAL și transmiterea acestuia la I.T.M. în termenele stabilite de lege; Întocmirea de proceduri de lucru pentru activitățile din cadrul biroului; Monitorizare lunară a numărului de posturi din unitățile conexe și din inspectoratul școlar în vederea încadrării în numărul de posturi finanțat de M.E.N.; Calculul sumelor, eșalonarea și evidența plăților în conformitate cu legislația în vigoare în cazul drepturilor salariale obținute ca urmare a unor hotărâri judecătorești; Normarea anuală a personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, unitățile de învățământ special și unitățile conexe; Analiza și soluționarea solicitărilor primite din unitățile de învățământ privind modificarea statelor de personal; Lunar, împreună cu reprezentantul biroului Audit avizarea prin programul EDUSAL a statelor de personal, a statelor de plată și a statelor de avans pentru unitătțle de învățământ; Întocmirea de situații centralizatoare privind numărul de posturi și fondul de salarii realizat, la solicitarea M.E.N. sau A.N.A.F.; Întocmirea și eliberarea de adeverințe la solicitarea angajaților privind situația încadrării, a veniturilor realizate, adeverințe pentru medic sau adeverințe necesare pentru acordarea unor credite; Consilierea unităților de învățământ în ceea ce privește legislația în domeniul încadrării și salarizării personalului. Pagina 114 din 119

115 5. Biroul audit În cadrul ISJ Botoșani, auditul public intern este organizat sub forma formă de compartiment în directa subordonare a inspectorului şcolar general. Personalul din compartimentul de audit public intern asigură auditul atât pentru activitatea proprie a Inspectoratului Şcolar, cât şi a unităţilor conexe care funcţionează în subordinea sa, respectiv: Casa Corpului Didactic Botoşani, Palatul Copiilor Botoşani, Clubul Copiilor Dorohoi, Clubul Sportiv Şcolar Botoşani. Clubul Sportiv de pe lângă Liceul Sportiv Botoşani, Clubul Sportiv de pe lângă Liceul Regina Maria Dorohoi. În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, ai căror ordonatori principali de credite sunt primarii unităţilor administrativ teritoriale, auditorul din compartimentul de audit al ISJ Botoşani asigură auditatea activităţilor finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, respectiv: evaluarea activității conducătorilor unităților din învățământul preuniversitar de stat, din punct de vedere al managementului financiar și al resurselor umane; verificarea obiectivelor și activităților finanțate de la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011, republicată, și ale Hotărârii Guvernului nr. 538/2001, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat; realitatea raportărilor unităților școlare privind numărul de elevi, pe profiluri de învățământ, număr de clase etc., în vederea stabilirii costurilor medii orientative pe elev/preșcolar; avizarea proiectelor de buget ale unităților școlare, conform normelor metodologice în vigoare; legalitatea finanțării manualelor școlare, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale; îndeplinirea obligațiilor privind transmiterea raportărilor referitoare la execuția bugetară trimestrială și anuală, conform anexelor nr. 2 și nr. 3 la Normele pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 538/2001. Pagina 115 din 119

116 Realizarea misiunilor de audit: În anul 2017, la următoarele unități: Inspectoratul Școlar Județean Botoşani, Liceul Dimitrie Cantemir Darabani; Colegiul Național Grigore Ghica Dorohoi; Liceul Teoretic Stefan D. Luchian Ştefănești; Şcoala Profesională Sf. Ap. Andrei Smârdan; Liceul Tehnologic Todireni; Liceul Tehnologic Plopenii Mari. În anul 2018, la următoarele unități: Seminarul Teologic Sf. Ioan Iacob Dorohoi, Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuță Șendriceni, Școala Gimnazială Al. I. Cuza Dorohoi, Școala Gimnazială M. Kogălniceanu Dorohoi, Școala Gimnazială Leon Dănăilă Darabani, Școala Gimnazială nr. 1 Hudești, Școala Gimnazială nr. 17 Botoșani, Liceul Tehnologic Elie Radu Botoșani, Colegiul Național A. T. Laurian Botoșani, Școala Gimnazială nr. 1 Săveni, Școala Gimnazială nr. 1 Drăgușeni, Școala Gimnazială nr. 12 Botoșani, Școala Gimnazială Ștefan cel Mare Botoșani, Seminarul Teologic Sf. Gheorghe Botoșani, Lieul Tehnologic Ștefan cel Mare și Sfânt Vorona, Școala Gimnazială Tiberiu Crudu Tudora, Școala Gimnazială Ion Bojoi Flămânzi, Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni Deal, Școala Gimnazială Octav Băncilă Corni. Principalele constatări: 1. Legalitatea şi realitatea realizării cheltuielilor aferente organizării de examene (evaluare naţională, admitere liceu, bacalaureat şi pentru examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul profesional şi liceal, titularizare, etc.) S-au verificat procedurile şi documentele privind plata cheltuielilor angajate pentru perioada 1 ianuarie decembrie Nu s-au constatat deficienţe privind plata personalului care a desfăşurat activităţi finanţate de la bugetul de stat prin ISJ Botoşani 2. Legalitatea şi realitatea acordării ajutoarelor financiare: 2.1. Programul naţional de protecţie socială Bani de liceu și Programul de subvenţionare a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional s-a acordat pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii. Conform legislaţiei în vigoare, sprijinul financiar se sistează în următoarele situaţii: elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ; elevul a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile; elevul a obţinut sub nota 7 la purtare; elevul nu mai frecventează cursurile unităţii de învăţământ sau a fost exmatriculat. Pagina 116 din 119

117 Ca și deficiență s-a constatat că motivarea absențelor de către diriginți pe bază de cerere s-a făcut peste numărul maxim admis prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare al unităților de învățământ preuniversitar, ajungând până la nivelul a 15 zile/an școlar. Recomandări: - elaborarea regulamentului de ordine interioară în concordanță cu prevederile legale; - elaborarea (revizuirea) procedurii de motivare a absențelor; - ținerea unei evidențe a absențelor motivare pe bază de cereri Decontarea cheltuielilor de transport elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu. Elevilor care nu au școală în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport, pe perioada cursurilor şcolare, pe bază de abonament, în limita a 50 km. Pentru distanţe mai mari de 50 km se asigură decontarea sumei reprezentând contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru. Nu s-au constatat deficienţe privind activitatea de acordare a ajutorului financiar pentru transportul elevilor la şcoală Ajutorul financiar privind stimularea achiziţionării de calculatoare Beneficiare sunt familiile cu elevi care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 1,5 milioane lei pe membru de familie. Pentru acesta, conform legislaţiei şi procedurii operaţionale, solicitanţii au depus la conducerea unităţii cerere şi acte doveditoare privind veniturile familiei, copii ale actelor de identitate ale membrilor familiei şi celelalte documente solicitate. S-au verificat toţi beneficiarii. Nu s-au constatat deficienţe privind activitatea de acordare a ajutorului financiar în vederea achiziţiei de calculatoare la toate unităţile cuprinse în eşantion şi verificate Modul de gestionare a manualelor școlare primite cu titlu gratuit Referitor la activitatea de evidență și gestionare a manualelor școlare s-au constatat ca și deficiență următoarele: 1. neînregistrarea în evidența contabilă sintetică și analitică a tuturor documentelor ce privesc transferul de manuale școlare; 2. neînregistrarea în conturi contabile corespunzătoare; 3. neefectuarea inventarierii manualelor. Pagina 117 din 119

118 Recomandări: 1. pentru înregistrarea în evidența contabilă analitică se vor folosi conturi contabile corespunzătoare, conform prevederilor OMFP pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare ale acestuia nr. 1917/2005 cu modificările și completările ulterioare. 2. la finele anului școlar, odată cu recuperarea manualelor de la elevi, se va efectua și inventarierea faptică a acestora, se va compara cu evidența contabilă și se vor înregistra eventualele diferențe, în conformitate cu prevederile OMFP pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuării inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii nr. 2861/ Legalitatea acordării burselor pentru elevii din republica Moldova Conform legii, Statul român poate acorda anual burse pentru sprijinirea etnicilor români din ţări învecinate şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate, care doresc să studieze în cadrul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat din România. Bursele sunt acordate elevilor absolvenţi ai ciclului gimnazial din Republica Moldova, cu aprobarea MEN. Bursă lunară este echivalentul în lei al sumei de 65 de euro/lună. Bursa se acordă pe parcursul anului academic, inclusiv în vacanţele de iarnă şi de primăvară, şi nu se acordă pe perioada vacanţei de vară. Din verificările efectuate asupra plăților din perioada auditată, nu s-au constatat deficienţe privind acordarea acestor categorii de burse Modul de stabilire a eligibilității beneficiarilor de rechizite școlare și evidența acestora Ca și deficiențe s-au constatat următoarele: 1. Nerespectarea procedurii operaționale privind analiza dosarelor și stabilirea eligibilității beneficiarilor. Urmare testării modului de aplicare a procedurii operaționale s-a constatat că învățătorii și diriginții primesc dosarele potențialilor beneficiari, stabilesc prin calcul venitul pe persoană, întocmesc tabel cu elevii eligibili și transmit administratorului. Conform procedurii operaționale și legislației aplicabile, învățătorii și diriginții trebuie să primească dosarele potențialilor beneficiari, să le depună la secretariatul unității și ulterior comisia numită prin decizie a conducerii analizează dosarele și stabilesc beneficiarii. 2. Neînregistrarea în conturi contabile corespunzătoare. Rechizitele au fost înregistrate numai valoric în contul 309 unde, conform planului de conturi, se înregistrează stoc de muniții, furnituri pentru apărarea națională, ordine și siguranță națională precum și alte stocuri specifice. Pagina 118 din 119

119

120 Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN BOTOŞANI, an școlar Inspector Școlar General prof. Gabriel HÂRTIE Inspector Școlar General Adjunct Juridic -1 Audit -1 Inspector Școlar General Adjunct prof. Otiliea SANDU Carmen Trușcanu Adela Iordăchescu prof. Paula GAVRILUȚĂ DOMENIUL ECONOMIC ŞI DOMENIUL CURRICULUM ŞI INSPECŢIE DOMENIUL MANAGEMENT ADMINISTRATIV ŞCOLARĂ Educație timpurie 1 Managementul instituțional - 2 prof. Cristina Sfeclă prof. Crina Muraru Contabilitate - 2 Învățământ primar 1 prof. dr. Dragoș-Mugurel Cristea ec. Rodica Roșca prof. Olguța Șchiopu ec. Lungu Vasilica Limba și literatura română Managementul resurselor umane -1 prof. Ciprian Manolache prof. Elena Dămii Secretariat arhivă - 1 Limbi moderne 1 prof. Constantin Giosu Geanina Zaharescu Dezvoltarea resursei umane - 1 Matematică - 1 prof. Alina Păduraru prof. Daniela Vicol Reţea şcolară, plan şcolarizare - 1 Fizică - Chimie 1 Educație permanentă și activități ec. Carmen Țilică prof. Nadia Guluță Istorie Geografie - 1 extrașcolare - 1 Salarizare, normare - 1 prof. Mihaela Filip prof. Paul Bilocopetiuc ec. Michaela Dramu Socio-umane și învățământ special 1 prof. Laurențiu Palade prof. Cătălina Hodan Proiecte educaționale - 1 prof. dr. Rodica Mighiu Învățământ particular și alternative educaționale - 0,5 prof. Paul Bilocopetiuc Informatizare - 1 inf. Ana Ilaș Investiţii - 1 ing. Dragomir Constantineanu Șofer - 1 Mihai Ojog Personal de îngrijire 0,5 Dorica Sfeică Educație fizică și sport 1 prof. Ionuț Anisie Învățământ profesional și tehnic 1 prof. Romică Vărvăruc Informatică și monitorizarea programelor privind accesul la educație 1 prof. Liliana Chira Biologie 0,5 prof. Irina Juglan Arte 0,5 prof. Laurențiu Palade Religie 0,5 prof. pr. Liviu Botezatu Minorităţi naţionale 0,5 prof. Petronia Scripcaru