REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 446/2012 AL COMISIEI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 446/2012 AL COMISIEI"

Transcriere

1 L 140/2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene REGULAMENTE REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 446/2012 AL COMISIEI din 21 martie 2012 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la conținutul și formatul rapoartelor periodice privind datele de rating care trebuie transmise Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe de către agențiile de rating de credit (Text cu relevanță pentru SEE) COMISIA EUPEANĂ, având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit ( 1 ), în special articolul 21 alineatul (4) litera (e), (3) Datele raportate trebuie compilate într-un format standard pentru a permite AEVMP să le primească și să le proceseze automat în sistemele sale interne. Datorită progresului tehnic, este posibil ca AEVMP să fie nevoită să actualizeze și să transmită, prin comunicări orientări specifice, o serie de instrucțiuni tehnice de raportare privind transmiterea formatul fișierelor care trebuie prezentate de agențiile de rating. întrucât: (1) În conformitate cu articolul 21 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) trebuie să prezinte Comisiei spre aprobare, până la 2 ianuarie 2012, proiecte de standarde tehnice de reglementare cu privire la conținutul și formatul datelor de rating pe care agențiile de rating trebuie să le raporteze periodic către AEVMP. Scopul acestor raportări periodice este de a permite AEVMP să își îndeplinească atribuțiile cu privire la supravegherea continuă a agențiilor de rating de credit, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din regulamentul respectiv. (2) Datele de rating trebuie să permită AEVMP să supravegheze îndeaproape conduita și activitățile agențiilor de rating, astfel încât să fie în măsură să reacționeze prompt în cazul unei încălcări reale potențiale a cerințelor Regulamentului (CE) nr. 1060/2009. De aceea, datele de rating trebuie raportate în mod normal către AEVMP lunar. Cu toate acestea, din motive de proporționalitate, agențiile de rating de credit care au mai puțin de 50 de angajați și care nu fac parte dintrun grup trebuie să aibă posibilitatea de a raporta date de rating din două în două luni, în loc de o dată pe lună. AEVMP trebuie să aibă totuși posibilitatea de a solicita agențiilor de rating de credit respective să furnizeze rapoarte lunare, în funcție de numărul și tipul ratingurilor lor, inclusiv de complexitatea analizei de credit, de relevanța instrumentelor a emitenților cărora li se acordă ratinguri și de eligibilitatea ratingurilor pentru a fi utilizate în scopuri cum sunt cele prevăzute în Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( 2 ). ( 1 ) JO L 302, , p. 1. ( 2 ) JO L 177, , p. 1. ( 3 ) JO L 331, , p. 84. (4) Pentru a asigura o raportare completă și corectă a datelor de rating și a lua în considerare evoluția piețelor financiare, este important să se permită agențiilor de rating de credit să dezvolte sisteme și proceduri adecvate în funcție de specificațiile tehnice furnizate de AEVMP. În acest scop, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare numai la șase luni după publicare. Între timp, agențiile de rating de credit trebuie să prezinte date periodice de rating în conformitate cu orientările existente emise de Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare. (5) Agențiile de rating de credit care fac parte dintr-un grup trebuie să aibă posibilitatea de a raporta datele de rating separat către AEVMP de a mandata una dintre celelalte agenții din cadrul grupului să prezinte datele pentru toți membrii grupului care sunt supuși cerințelor de raportare. (6) Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate de către AEVMP Comisiei, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului ( 3 ). (7) AEVMP a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010,

2 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/3 ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: Articolul 1 Obiect Prezentul regulament prevede conținutul și formatul rapoartelor periodice cu date de rating care trebuie solicitate din partea agențiilor de rating de credit în scopul supravegherii continue de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ( AEVMP ), în conformitate cu articolul 21 alineatul (4) litera (e) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009. Articolul 2 Principii de raportare (1) Agențiile de rating de credit trebuie să respecte cerințele prevăzute de prezentul regulament și sunt responsabile de exactitatea și exhaustivitatea datelor raportate către AEVMP. (2) În cazul unui grup de agenții de rating de credit, membrii grupului pot mandata un membru să transmită rapoartele prevăzute în prezentul regulament în nume propriu și în numele celorlalți membri ai grupului. Fiecare agenție de rating de credit în numele căreia este prezentat un raport trebuie identificată în datele prezentate AEVMP. (3) Rapoartele transmise în conformitate cu prezentul regulament trebuie prezentate lunar și trebuie să furnizeze date de rating referitoare la luna calendaristică precedentă. (4) Agențiile de rating de credit care au mai puțin de 50 de angajați și care nu fac parte dintr-un grup de agenții de rating de credit pot prezenta, o dată la două luni, rapoarte care să conțină date de rating referitoare la ultimele două luni calendaristice, cu excepția cazului în care AEVMP informează agenția de rating de credit că trebuie să prezinte rapoarte lunare având în vedere natura, complexitatea și gama ratingurilor de credit pe care le emite. (5) Rapoartele se transmit către AEVMP în termen de cincisprezece zile de la sfârșitul perioadei la care se referă. (6) Agențiile de rating de credit notifică fără întârziere AEVMP cu privire la orice circumstanțe excepționale care pot împiedica întârzia temporar prezentarea rapoartelor în conformitate cu prezentul regulament. Articolul 3 Date care trebuie raportate (1) La sfârșitul primei perioade de raportare, agenția de rating de credit trebuie să includă în rapoartele sale către AEVMP datele calitative prevăzute în tabelul 1 din anexă. În cazul în care datele respective se modifică în cursul unei perioade de raportare ulterioare, noile date trebuie transmise către AEVMP. (2) Agențiile de rating de credit trebuie să furnizeze datele prevăzute în tabelul 2 din anexă pentru fiecare acțiune efectuată indicată în tabelul respectiv și pentru fiecare rating de credit vizat de acțiunea respectivă. Acțiunile raportate trebuie să se refere la ratingurile de credit emise aprobate de către agenția de rating de credit. (3) În cazul în care în cursul unei perioade de raportare nu a avut loc nicio acțiune dintre cele indicate în tabelul 2, agenția de rating de credit nu este obligată să transmită o notificare în acest sens. (4) Datele specificate în tabelul 1 și în tabelul 2 din anexă trebuie transmise către AEVMP în fișiere separate. Datele calitative indicate în tabelul 1 trebuie transmise înainte de transmiterea datelor prevăzute în tabelul 2. Articolul 4 Tipuri de ratinguri (1) Agențiile de rating de credit clasifică ratingurile care trebuie raportate în următoarele categorii: (a) ratinguri ale entităților comerciale; (b) ratinguri pentru finanțarea structurată; (c) ratinguri suverane și ale finanțelor publice; (d) ratinguri ale obligațiunilor garantate. (2) În sensul alineatului (1), ratingurile pentru finanțarea structurată se raportează la un instrument financiar alte active care rezultă dintr-o tranzacție un program de securitizare menționat la articolul 4 punctul 36 din Directiva 2006/48/CE. Atunci când raportează ratingurile pentru finanțarea structurată, agențiile de rating de credit clasifică ratingul în una dintre următoarele categorii de active: (a) titluri garantate cu active (asset-backed securities). Această categorie de active include împrumuturile pentru achiziționarea de autovehicule/ambarcațiuni/avioane, împrumuturile pentru studii, împrumuturile de consum, împrumuturile pentru tratamente medicale, împrumuturile pentru case prefabricate mobile, împrumuturile pentru producția de filme, împrumuturile pentru furnizorii de utilități, leasingurile de echipamente, creanțele aferente cărților de credit, garanțiile fiscale (tax liens), împrumuturile neperformante, instrumentele de tipul credit-linked note, împrumuturile pentru achiziționarea de vehicule de agrement și creanțele comerciale; (b) titluri garantate cu ipoteci rezidențiale (residential mortgagebacked securities). Această categorie de active include titlurile garantate cu ipoteci pe imobile rezidențiale, de înaltă calitate (prime) cu risc ridicat (non-prime), și creditele de nevoi personale cu ipotecă (home equity loans); (c) titluri garantate cu ipoteci comerciale (commercial mortgagebacked securities). Această categorie de active include împrumuturi pentru achiziționarea de spații comerciale de birouri, împrumuturi pentru spitale, azile de bătrâni, spații de depozitare, hoteluri, centre de îngrijiri medicale, împrumuturi industriale și proprietăți multifamiliale;

3 L 140/4 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (d) obligațiuni garantate cu active (collateralised debt obligations, CDO). Această categorie de active include obligațiuni garantate cu împrumuturi colateralizate, obligațiuni garantate cu obligațiuni, obligațiuni garantate sintetice, obligațiuni garantate în tranșă unică, obligațiuni garantate cu fonduri acoperite (hedge funds), obligațiuni garantate cu instrumente financiare garantate cu active și obligațiuni garantate cu obligațiuni de tip CDO; (e) efecte de comerț garantate cu active; (f) alte instrumente financiare structurate care nu sunt incluse în categoriile de active de mai sus, inclusiv obligațiuni garantate structurate, vehicule de investiții structurate, instrumente financiare emise pe polițe de asigurare (insurance-linked securities) și companii specializate în produse financiare derivate (derivative product companies). (3) Ratingurile acordate obligațiunilor garantate se referă la obligațiuni garantate care nu sunt incluse în lista categoriilor de active prevăzute la alineatul (2) cu privire la ratingurile pentru finanțarea structurată. Articolul 5 Proceduri de raportare (1) Agențiile de rating de credit trebuie să transmită fișierele de date în conformitate cu schemele XML furnizate de AEVMP, folosind sistemul de raportare stabilit de AEVMP. Ele trebuie să denumească fișierele respectând convenția de denumire a fișierelor indicată de AEVMP. (2) Agențiile de rating de credit trebuie să păstreze fișierele trimise către AEVMP și primite de aceasta în format electronic pentru o perioadă de cel puțin cinci ani. Aceste fișiere trebuie puse la dispoziția AEVMP la cerere. (3) Atunci când o agenție de rating de credit identifică erori de fapt în datele care au fost raportate, agenția procedează la anularea și înlocuirea datelor în cauză. (4) Pentru a anula datele, agenția de rating de credit transmite către AEVMP un fișier care cuprinde rubricile indicate în tabelul 3 din anexă. După anularea datelor inițiale, agenția de rating de credit transmite noua versiune a datelor utilizând un fișier care cuprinde rubricile indicate în tabelul 1 tabelul 2, după caz. Articolul 6 Intrarea în vigoare Prezentul regulament intră în vigoare după șase luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre. Adoptat la Bruxelles, 21 martie Pentru Comisie Președintele José Manuel BARSO

4 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/5 ANEXĂ Tabelul 1: Date calitative pentru prima raportare și actualizările ulterioare Rubricile tehnice trebuie incluse doar o singură dată în fișierul cu date calitative 1 Version Versiunea XML Schema Definition (XSD) utilizată pentru a genera fișierul. Numărul exact al versiunii. 2 Creation date and time Data și ora creării fișierului. Se raportează ca timp universal coordonat (UTC). 3 CRA unique identifier Cod folosit intern de sistem pentru identificarea agenției de rating de credit. Trebuie să fie codul de identificare a entității (BIC) al agenției care trimite fișierul. ISO 9362 Rubricile privind activitatea trebuie incluse dacă este cazul și ori de câte ori este necesar în fișierul cu date calitative 4 CRA name Denumirea agenției de rating de credit. Trebuie să corespundă denumirii notificate AEVMP. Dacă un singur membru raportează pentru întregul grup, trebuie indicată denumirea grupului de agenții de rating de credit. Obligatoriu pentru raportarea inițială dacă se produc modificări. 5 Rating scale identifier Identifică fără echivoc o anumită scală de rating a agenției de rating. Obligatoriu pentru raportarea inițială dacă se produc modificări. 6 Rating scale validity date Data de la care scala de rating începe să fie valabilă. raportat rating scale identifier. Formatul de dată ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ) 7 Time horizon Indică orizontul de timp vizat de scala de rating. raportat rating scale identifier. L dacă scala de rating se aplică ratingurilor pe termen lung; S dacă scala de rating se aplică ratingurilor pe termen scurt. 8 Scope of the rating scale Descrierea tipului de ratinguri incluse în scală, incluzând aplicabilitatea geografică, dacă este cazul. raportat rating scale identifier. Maximum 200 de caractere. 9 Rating category label Identifică o anumită categorie de rating în scala de rating. raportat rating scale identifier.

5 L 140/6 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Rating category description Definirea categoriei de rating în cadrul scalei de rating. raportat rating scale identifier. 11 Rating category value Poziția categoriei de rating în cadrul scalei de rating, treptele fiind considerate subcategorii. raportat rating scale identifier. Numărul de ordine este un număr întreg, cu valoarea minimă 1 și valoarea maximă 20. Valorile categoriilor de rating trebuie declarate în ordine consecutivă. Trebuie să existe cel puțin o categorie de rating pentru fiecare rating. 12 Notch label Identifică o anumită treaptă în cadrul scalei de rating. Treptele furnizează detalii suplimentare asupra categoriei de rating. inclusă o treaptă în scala de rating pentru care este raportat rating scale identifier. 13 Notch description Definirea treptei în scala de rating. inclusă o treaptă în scala de rating pentru care este raportat rating scale identifier. 14 Notch value Poziția treptei în scala de rating. Valoarea treptei este valoarea atribuită fiecărui rating. inclusă o treaptă în scala de rating pentru care este raportat rating scale identifier. Valoarea treptei este un număr întreg, cu valoarea minimă 1 și valoarea maximă 99. Valorile furnizate trebuie să fie consecutive. 15 List of Lead Analysts Internal Identifiers Lista identificatorilor analiștilor principali desemnați de agenția de rating. Listele se actualizează prin includerea unor noi analiști principali. Înregistrările pot fi eliminate de pe listă numai în cazul unor erori. Obligatoriu pentru raportarea inițială în caz de actualizare, pentru analiștii principali care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană. Fiecare înregistrare din listă va include identificatorul intern și numele complet al analistului principal. Identificatorul intern va avea maximum 40 de caractere alfanumerice. Tabelul 2: Date care trebuie raportate către AEVMP Rubricile tehnice trebuie incluse doar o singură dată în fișierul de date 1 CRA unique identifier Cod folosit intern de sistem pentru identificarea agenției de rating de credit. Trebuie să fie codul de identificare a entității (BIC) al agenției care trimite fișierul. ISO 9362

6 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/7 2 Version Versiunea XML Schema Definition (XSD) utilizată pentru a genera fișierul. Numărul exact al versiunii. 3 Creation date and time Data și ora creării fișierului. Se raportează ca timp universal coordonat (UTC). 4 Reporting start date and time Data și ora la care începe perioada de raportare. Se raportează ca timp universal coordonat (UTC). 5 Reporting end date and time Data și ora la care se încheie perioada de raportare. Se raportează ca timp universal coordonat (UTC). Rubricile privind activitatea trebuie incluse dacă este cazul și ori de câte ori este necesar în fișierul de date 6 Action type Identifică tipul acțiunii întreprinse de agenția de rating de credit pentru un anumit rating. 7 Outlook/Trend Identifică perspectiva/tendința atribuită unui rating de către ARC în conformitate cu politica sa în domeniu. NW atunci când ratingul este emis pentru prima dată; UP atunci când ratingul este îmbunătățit; DG atunci când ratingul este scăzut; WD atunci când ratingul este retras; AF atunci când ratingul este confirmat; CA atunci când un statut de supraveghere (watch) de revizuire (review) este atribuit unui rating, modificat retras, când o perspectivă o tendință este atribuită unui rating, modificată retrasă; SU atunci când statutul ratingului se modifică din solicitat în nesolicitat viceversa; DF atunci când este anunțată o stare de nerambursare (default) pentru un emitent un instrument. POS pentru o perspectivă/ tendință pozitivă; NEG pentru o perspectivă/ tendință negativă; EVO pentru o perspectivă/ tendință în curs de evoluție de dezvoltare; STA pentru o perspectivă/ tendință stabilă; NOT pentru absența retragerea perspectivei/tendinței.

7 L 140/8 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Watch/Review Identifică statutul supraveghere revizuire atribuit unui rating de către ARC în conformitate cu politica sa în domeniu. POW în caz de supraveghere/revizuire pozitivă; NEW în caz de supraveghere/revizuire negativă; EVW în caz de supraveghere/revizuire în curs de evoluție de dezvoltare; UNW în caz de supraveghere/revizuire într-o direcție incertă; NWT pentru absența retragerea statutului de supraveghere/revizuire. 9 Watch/review determinant. Identifică motivul pentru care a fost atribuit statutul supraveghere/revizuire unui rating. Obligatoriu dacă ratingul este emis aprobat în Uniunea Europeană. Se aplică doar dacă statutul supraveghere/ revizuire este diferit de NWT. 1 atunci când statutul supraveghere/revizuire se datorează unor modificări ale metodologiilor, ale modelelor ale ipotezelor principale de rating; 2 atunci când statutul supraveghere/revizuire se datorează unor motive economice, financiare legate de credite; 3 atunci când statutul de supraveghere revizuire se datorează altor motive (de exemplu, plecarea unor analiști, apariția unor conflicte de interese). 10 Responsible CRA unique identifier Codul de identificare a entității (BIC) al agenției de rating de credit care a efectuat acțiunea. ISO Rating identifier Identificatorul unic al ratingului. Nu poate fi modificat. 12 Rating value Identifică valoarea ratingului după acțiune. 13 Previous rating value Identifică valoarea ratingului înainte de acțiune. Obligatoriu dacă tipul de acțiune raportat este diferit de NW. 14 Rating scale identifier Identifică fără echivoc scala de rating. 15 Internal Lead Analyst Identifier Identificator atribuit de către ARC analistului principal responsabil de rating. Obligatoriu dacă ratingul este emis în Uniunea Europeană. Maximum 40 de caractere alfanumerice. 16 Country of the Lead Analyst Identifică țara în care se află biroul analistului principal responsabil de rating. ISO Solicited/ Unsolicited Indică dacă ratingul este solicitat nesolicitat. S dacă ratingul este solicitat; U dacă ratingul este nesolicitat.

8 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/9 18 Rating Type Identifică tipul de rating la care se referă scala de rating. C dacă este vorba de un rating pentru o entitate comercială; S dacă este vorba de un rating suveran un rating pentru finanțele publice; T dacă este vorba de un rating pentru finanțarea structurată; B dacă ratingul se referă la o obligațiune garantată care nu este un instrument financiar structurat. 19 Country Codul de țară al emitentului al instrumentului pentru care se acordă ratingul. ISO În cazul ratingurilor de credit pentru organizații supranaționale, se va indica ZZ. În cazul ratingurilor de credit pentru finanțarea structurată, țara este cea în care sunt situate majoritatea activelor suport. În cazul în care nu este posibilă identificarea domiciliului majorității activelor suport, se va indica ZZ. 20 Industry Sectorul de activitate al emitentului. C. FI dacă este vorba de o instituție financiară, incluzând instituțiile de credit și firmele de investiții; IN dacă este vorba de o societate de asigurare; CO dacă emitentul este o societate comercială care nu este considerată instituție financiară societate de asigurare. 21 Sector Precizează subcategoriile pentru ratingurile suverane și ale finanțelor publice. S. SV pentru un rating suveran; SM pentru un rating subsuveran al unei municipalități; SO pentru un rating al unei organizații supranaționale; PE pentru un rating al unei entități publice. 22 Asset class Definește principalele categorii de active în cazul ratingurilor pentru finanțarea structurată. T. ABS pentru titluri garantate cu active; RMBS pentru titluri garantate cu ipoteci rezidențiale; CMBS pentru titluri garantate cu ipoteci comerciale;

9 L 140/10 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Time horizon Identifică orizontul de timp al ratingului la care se referă scala de rating. 24 Seniority Identifică gradul de prioritate al categoriei de datorie a emitentului a instrumentului căruia îi este acordat ratingul. 25 Currency Indică dacă ratingul este în moneda locală în valută. 26 Action validity date and time 27 Action communication date and time Data și ora valabilității acțiunii. Trebuie să coincidă cu momentul exprimat ca timp universal coordonat (UTC) al publicării acțiunii al distribuirii pe bază de abonament. Data și ora comunicării acțiunii către entitatea căreia i se acordă ratingul. Se exprimă ca timp universal coordonat (UTC). 28 Action decision date Identifică data la care se decide acțiunea. Este vorba de data aprobării preliminare a acțiunii (de către comitetul de rating), dacă aceasta este comunicată entității căreia i se acordă ratingul înaintea aprobării finale. 29 ISIN value Codul ISIN al instrumentului căruia i se acordă ratingul. Nu poate fi modificat. 30 Internal Instrument Identifier Cod unic atribuit de către ARC pentru a identifica instrumentul căruia i se acordă ratingul. Nu poate fi modificat. CDO pentru obligațiuni de tip CDO; ABCP pentru efecte de comerț garantate cu active; OTH în toate celelalte cazuri. L pentru un rating pe termen lung; S pentru un rating pe termen scurt. C S. Se aplică numai pentru ratingurile acordate emitenților. Obligatoriu numai dacă ratingul este emis în Uniunea Europeană. Se aplică numai dacă acțiunea este comunicată entității căreia i se acordă ratingul. Obligatoriu numai dacă ratingul este emis în Uniunea Europeană. Obligatoriu dacă instrumentului căruia i se acordă ratingul îi este atribuit un număr internațional de identificare a titlurilor de valoare (ISIN). Se aplică numai pentru ratingurile acordate instrumentelor. Se aplică numai pentru ratingurile acordate instrumentelor. SE dacă emitentul instrumentul căruia îi este acordat ratingul este prioritar; SB dacă emitentul instrumentul căruia îi este acordat ratingul este subordonat. LC pentru ratinguri în moneda locală; FC pentru ratinguri în valută. Formatul de dată ISO 8601 (AAAA-LL-ZZ) Cod ISO 6166 Maximum 40 de caractere alfanumerice.

10 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/11 31 Issuer BIC code Codul BIC al emitentului. Obligatoriu dacă agenția de rating dispune de codul unic de identificare a entității (BIC) al emitentului. Cod ISO Internal Issuer Identifier Cod unic atribuit de ARC pentru a identifica emitentul. Maximum 40 de caractere alfanumerice. 33 Issuer s Name Trebuie să conțină o referință inteligibilă adecvată la denumirea juridică a emitentului ( a societății-mamă a emitentului). Maximum 40 de caractere. 34 Originator BIC Code Codul BIC al entității inițiatoare. Obligatoriu dacă agenția de rating dispune de codul unic de identificare a entității (BIC) al entității inițiatoare. T. Cod ISO Originator Internal Identifier Cod unic atribuit de către ARC entității inițiatoare. În cazul entităților inițiatoare multiple se va indica MULTI PLE. T. Maximum 40 de caractere alfanumerice. 36 Originator s Name Trebuie să conțină o referință inteligibilă adecvată la denumirea juridică a entității inițiatoare ( a societății-mamă a acesteia). În cazul entităților inițiatoare multiple se va indica MULTI PLE. T. Maximum 40 de caractere. 37 Withdrawal reason Motivul, în cazul în care acțiunea raportată este o retragere. Obligatoriu dacă acțiunea raportată este WD. 1 pentru informații incorecte insuficiente cu privire la emitent/emisiune; 2 în caz de insolvență a entității căreia i-a fost acordat ratingul de restructurare a datoriei; 3 în caz de reorganizare a entității căreia i-a fost acordat ratingul, inclusiv în caz de fuziune achiziție a acesteia; 4 pentru un titlu de creanță ajuns la scadență;

11 L 140/12 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pentru invalidarea automată a ratingului ca urmare a modelului de afaceri al unei agenții de rating de credit (cum ar fi expirarea ratingurilor valabile pentru o perioadă de timp predeterminată); 6 pentru expirarea ratingului din alte motive. Tabelul 3: Lista rubricilor care trebuie completate pentru anularea datelor Rubricile tehnice trebuie întotdeauna incluse o singură dată în fișierul de anulare 1 CRA unique identifier Cod folosit intern de sistem pentru identificarea agenției de rating de credit. Trebuie să fie codul de identificare a entității (BIC) al agenției care trimite fișierul. ISO Version Versiunea XML Schema Definition (XSD) utilizată pentru a genera fișierul. Numărul exact al versiunii. 3 Cancellation date and time Data și ora anulării. Se raportează ca timp universal coordonat (UTC). Rubricile privind activitatea trebuie incluse ori de câte ori este necesar în fișierul de anulare 4 Rating scale identifier Identifică fără echivoc o anumită scală de rating a agenției de rating. Se aplică numai dacă datele care urmează să fie anulate se referă la o scală de rating raportată în cadrul datelor calitative prevăzute în tabelul 1. 5 Action type Identifică tipul acțiunii întreprinse de agenția de rating de credit pentru un anumit rating. Se aplică numai dacă datele care urmează să fie anulate se referă la o acțiune raportată în cadrul datelor prevăzute în tabelul 2. NW atunci când ratingul este emis pentru prima dată; UP atunci când ratingul este îmbunătățit; DG atunci când ratingul este scăzut; WD atunci când ratingul este retras; AF atunci când ratingul este confirmat;

12 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/13 6 Action validity date and time Data și ora valabilității acțiunii. 7 Rating identifier Identificatorul unic al ratingul atribuit de agenția de rating de credit. 8 Reason for cancellation Se aplică numai dacă datele care urmează să fie anulate se referă la o acțiune raportată în cadrul datelor prevăzute în tabelul 2. Se aplică numai dacă datele care urmează să fie anulate se referă la o acțiune raportată în cadrul datelor prevăzute în tabelul 2. Motivul anulării datelor. CA atunci când un statut de supraveghere (watch) de revizuire (review) este atribuit unui rating, modificat retras, când o perspectivă o tendință este atribuită unui rating, modificată retrasă; SU atunci când statutul ratingului se modifică din solicitat în nesolicitat viceversa; DF atunci când este anunțată o stare de nerambursare (default) pentru un emitent un instrument.