HOTĂRÂRE. privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2017 HOTĂRĂŞTE:

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "HOTĂRÂRE. privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2017 HOTĂRĂŞTE:"

Transcriere

1 Proiect ROMÂNIA JUDEŢUL NEAMŢ CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt precum si a Listei de investitii pentru anul 2017 Având în vedere prevederile art.1, alin.2,art.5, alin.(14), art.14, alin(19), art.23, alin 12, art.25 si art.26, art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si art.9, art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6; Luand act: de adresa nr.224/ / primita de la Consiliul Judetean Neamt si HCJ nr.224/ prin care sa aprobat finantarea unei actiuni de interes public judetean in suma de lei ; solicitarea de finantare emisa de institutia noastra catre Centrul de cultura si arte Carmen Saeculare Neamt, conform adresei nr.13854/ pentru unele activitati ce dorim sa le desfasuram in perioada 0810 septembrie 2017; adresa nr.7950/ / primita de la Spitalul orasenesc Sf.Dimitrie Tirgu Neamt; adresa nr.2631/ / primita de la Directia de asistenta sociala a Orasului Tirgu Neamt; adresa nr.46/ / primita de la SC Statiunea Oglinzi SA; Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de specialitate nr.14856/ , realizate in comun de Directia BugetContabilitate, RU si dezvoltare locala si Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ ; Având în vedere prevederile art. 36 alin.4 lit.a, art. 45 alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂŞTE: Art.1.Aproba rectificare Bugetului local al orasului Tirgu Neamt pe anul 2017, conform Anexei nr.1 la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; Art.2.Aproba rectificarea Listei de investitii pe anul 2017, conform Anexei nr.2 la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ; Art.3. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va urmari modul in care Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala si Serviciul de Investitii Achizitii, din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ; Art.4. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate. Iniţiator, Primarul oraşului Tîrgu Neamţ Harpa Vasilică Avizat legalitate, Secretar,

2 PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ PRIMAR NR / EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2017 Având în vedere prevederile art.1, alin.2,art.5, alin.(14), art.14, alin(19), art.23, alin 12, art.25 si art.26, art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si art.9, art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, prevederile art.4, art.5, art.6, art.7 si art.8 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6; Luand act de : de adresa nr.224/ / primita de la Consiliul Judetean Neamt si HCJ nr.224/ prin care sa aprobat finantarea unei actiuni de interes public judetean in suma de lei ; solicitarea de finantare emisa de institutia noastra catre Centrul de cultura si arte Carmen Saeculare Neamt, conform adresei nr.13854/ pentru unele activitati ce dorim sa le desfasuram in perioada 0810 septembrie 2017; adresa nr.7950/ / primita de la Spitalul orasenesc Sf.Dimitrie Tirgu Neamt; adresa nr.2631/ / primita de la Directia de asistenta sociala a Orasului Tirgu Neamt; adresa nr.46/ / primita de la SC Statiunea Oglinzi SA; Supunem spre aprobare: Rectificarea bugetului local pentru anul 2017 ; Rectificarea Listei de investii pentru anul 2017 ; in forma prezentata pe capitole bugetare de departamentele de specialitate din cadrul UATO Tirgu Neamt. PRIMAR, HARPA VASILICĂ

3 PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala Serviciul Investiţii, achizitii publice NR / Aprobat, Primar, Harpa Vasilicã RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificarii Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2017 Având în vedere : prevederile art.1, alin.2,art.5, alin.(14), art.14, alin(19), art.23, alin 12, art.25 si art.26, art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si art.9, art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, prevederile art.4, art.5, art.6, art.7 si art.8 din Legea bugetului de stat pe anul 2017, nr.6; Luand act de: solicitarea de finantare emisa de institutia noastra catre Consiliului Judetean Neamt, conform adresei nr.14289/ pentru unele activitati ce dorim sa le desfasuram in perioada 0810 septembrie 2017; de adresa nr.224/ / primita de la Consiliul Judetean Neamt si HCJ nr.224/ prin care sa aprobat finantarea unei actiuni de interes public judetean in suma de lei ; solicitarea de finantare emisa de institutia noastra catre Centrul de cultura si arte Carmen Saeculare Neamt, conform adresei nr.13854/ pentru unele activitati ce dorim sa le desfasuram in perioada 0810 septembrie 2017; adresa nr.7950/ / primita de la Spitalul orasenesc Sf.Dimitrie Tirgu Neamt; adresa nr.2631/ / primita de la Directia de asistenta sociala a Orasului Tirgu Neamt; adresa nr.46/ / primita de la SC Statiunea Oglinzi SA; Supunem spre aprobare: suplimentare venituri: lei suma alocata de Consiliul Judetean Neamt; se diminueaza creditele bugetare neangajate, astfel: lei Sectiunea de functionare: lei cap invatamant transferuri ( suma alocata in BVC 2017 pentru incheierea acordurilor intre institutii scolare) : lei cap asistenta sociala trasnferuri ( economie proiecte Leg.350) : lei

4 Sectiunea de dezvoltare: lei cap autoritati executive71capital : lei ( suma auto Rabla 2017) cap autoritati executive71capital : lei ( reabilitare corp Ambulanta) cap autoritati executive71capital : lei ( amenajare Ghiseu Unic) cap cultura 71capital: lei ( Locuri de joaca) cap cultura 71capital: lei ( Amenajare parc Cinematograf) cap godpodarie comunala transferuri: ( contributie ADI Aqua) cap godpodarie comunala71capital: ( achizitie teren) cap godpodarie comunala71capital: ( achizitie locuinte) cap godpodarie comunala71capital: ( amenajari intreri oras) cap godpodarie comunala71capital: ( utilitati Bazin didactic) cap godpodarie comunala71capital: ( sistem video oras) cap godpodarie comunala71capital: ( reevaluare domeniul public/privat) cap godpodarie comunala71capital: ( stalpi iluminat) cap godpodarie comunala71capital: ( stalpi ornamentali ) cap godpodarie comunala71capital: (realizat SF, DALI proiectereabiliare blocuri) cap godpodarie comunala71capital: (servicii consultanta proiecte) cap salubritate transferuri: ( contributie ADI Eco) se suplimenteaza creditele bugetare astfel: lei ( din care: lei de la CJ Neamt si lei din credite bugetare neangajate) Directia de asistenta sociala : U.A.T.O.Tirgu Neamt: lei Sectiunea de functionare: lei cap spital transferuri: lei ( naveta cadre medicale) cap.67.02intretinere spatii verzi20materiale : lei cap.67.02alte activitati20 materiale: lei ( din bugetul local) cap.67.02alte activitati20 materiale: lei ( din suma alocata de C.J.Neamt) cap.84.02drumuri si strazi20 materiale: lei ( marcaje rutiere) Sectiunea de dezvoltare: lei cap situatii urgent 71capital : lei ( achizitie autoturism RABLA 2017) cap invatamant71capital : lei ( DALI, SF obiectiv finantat PNDL ll Reabilitare corp principal Stefan cel Mare ) cap cresa 71capital: lei ( DALI, SF obiectiv finantat PNDL ll Reabilitare Cresa)

5 cap godpodarie comunala71capital: lei ( majorare capital SC Statiunea Oglinzi SA suma va fi virata dupa avizul favorabil de la Consiliului Concurentei pentru schema individuala de minimis si insusita prin HCL). rectificarea Listei de investii pentru anul 2017 : Fata de cele prezentate am initiat prezentul proiect de hotarare, carel supunem spre aprobare. Nume/prenume Departament Semnatura Serviciul Juridic Durbaca Sorin Serviciul Investitii, achizitii Iosub Ecaterina Directia BugetContabilitate, RU si dezvoltare locala Tanasa Carmen

6 ORASUL TIRGU NEAMT BUGET rectificat 2017 Anexa 1 din HCL Sectiune Buget: Functionare + Dezvoltare Total BVC Total BVC Proiect BVC influiente rectificat 2017 (lei) +/ rectificat ,172,257 63,716, ,011,257 Fond de rezerva 2017 (5% din total cheltuieli) 200, , ,000 Sectiune Buget: Functionare 43,477,257 43,759, ,024,257 Capitole: ,158,757 5,223,757 5,223,757 Capitole: Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 648, , ,000 Capitole: Tranzacţii privind datoria publică şi 570, , ,000 Capitole: (Politia Locala) 987, , ,000 Capitole: (SVSU) 166, , ,000 Capitole: (Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale)pompieri 10,000 10,000 10,000 Capitole: INVATAMANT 24,451,000 24,713, ,693,000 sume din TVA 24,133,000 24,395, ,395,000 sume BL 318, , , salarii si alte drepturi salariale hot.jud, sume din TVA ( ) 21,603,000 21,865,000 21,865, (naveta cadre didacticesume BL) 115, , , ( bunuri si materiale TVA) 2,426,000 2,426,000 2,426, (asigurari cladiri BL) 10,000 10,000 10, ( Centrul de excelentabl) 47,000 47,000 47,000 *trim 1 = *trim 2= *trim 4 = asocieri centre scolare (BL) 20,000 20, ( tichete socialestimulente educationale speciale acordate copiilor din familii defavorizate, sume din TVA ) 8,000 8,000 8, (drepturi copii cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, sume din TVA ) 96,000 96,000 96, ( burse elevi 2016/2017 conform HCL , din BL) 126, , ,000 Capitole: Sanatate Spital Orasenesc 15,000 Sf.Dimitrie Tirgu Neamt 15, , Transferuri din bugetele locale pentru finanţarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăţii 15,000 (naveta + chirie locuintecadre medicale ) 15, ,000 Capitole: ( Biblioteca + Casa Culturii +CIPT) 658, , , ,500 BIBLIOTECA 166, , , (Biblioteca ) , , , ,500 24,500 24,500 CENTRUL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA 92,000 92,000 92, (CIPT) ,000 80,000 80, ,000 12,000 12,000 CASA CULTURII "ION CREANGA" 400, , ,000 Capitole: (Intretinere spatii verzi + Sport) 925, , Intretinere spatii , , , , , Capitole: (Servicii religioase) Capitole: (Alte servicii ) 406, , ,500

7 20 165, , , , Capitole: Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 150, , ,000 20BUNURI SI SERVICII conform Leg.448/2006 unitati protejate 40,000 40, , servicii socialecopii institutionalizati CJ Neamt 10,000 10, , Transferuri 100, Capitole: Iluminat public si electrificari 535, , ,000 Capitole: Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 1,987,500 2,083,000 2,083, , , , , , , ,130,000 1,130,000 1,130,000 Capitole: Salubritate si gestiunea deseurilor 700, , , , , ,000 Capitole: Canalizarea si tratarea apelor Capitole: Alte cheltuieli in domeniul 35,000 35,000 35, Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ( servicii paza 35,000 35,000 35,000 Capitole: Transport rutier (strazi, drumuri, poduri) 650, , , , DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA 5,424,000 5,254, ,284,000 Capitole: 66,02,08Cabinete scolare Capitole: Asistenta sociala 735, , ,000 4,689,000 4,519, ,549,000 BVC 2017 (lei) Sectiune Buget: Dezvoltare Capitole: ,700, ,830, ,585, , , , , , Capitole: Capitole: ,000 40,000 40, ,000 40,000 40, ,000 40,000 40, ,000 40,000 40, Capitole: ,000 10, , ,000 10, , ,000 10, ,000 Capitole: 65.02Invatamant 00 1,352,000 1,390, ,430, ,352,000 1,390,000 1,390, ,352,000 1,390,000 1,390, ,352,000 1,390,000 1,390, ,344,000 1,387,000 1,387, ,000 3,000 3,000 Capitole: Sanatate , , ,

8 , , , , , , , , , , , , ,000 5,000 5,000 Capitole: Cultura , , , , , ,000 Capitole: Asistenta sociala 00 68, , , , , , , , ,000 Capitole: Serviciul administrativ 00 4,541,000 4,648, ,458, ,000 50, , ,000 50, , ,000 50,000 50, ( contributie proiect ADI AQUA) 50,000 50, , ,420,000 4,527, ,307, ,000 71, ,000 achizitie actiuni Statiunea Oglinzi SA 70,000 70,000 70,000 majorare capital Statiunea Oglinzi SA ,000 majorare capital CIU 1,000 1,000 1,000 Capitole: ,950,000 7,950, ,950, ,000 50, , ,000 50, (contributie proiect ADI ECO) 50,000 50, , ,900,000 7,900,000 7,900, ,900,000 7,900,000 7,900, ,900,000 7,900,000 7,900, ,900,000 7,900,000 7,900,000 Capitole: ,000 34,000 34, ,000 34,000 34, ,000 34,000 34, Transferuri din bugetul local către asociaţiile de dezvoltare intercomunitară 34,000 34,000 34,000 **cotizatie ADI ECO Neamt 9,000 9,000 9,000 **cotizatie ADI AQUA Neamt 25,000 25,000 25,000 Capitole: ,800,000 4,800,000 4,800, ,800,000 4,800,000 4,800, ,800,000 4,800,000 4,800, ,800,000 4,800,000 4,800,000

9 ORASUL TIRGU NEAMT Anexa 2 la HCL nr LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2017rectificata Nr. crt. Denumire obiectiv de investitie TOTAL 2017 Rectificare BVC influiente +/ Rectificare BVC TOTAL sectiunea de dezvoltare din care: 19,295,000 19,625,000 Cap.51 Autoritati publice i actiuni externe din care: 210, ,000 67, ,000 Reabilitare sediul administrativ nou si vechi UATO Tirgu Neamt Amenajat spatii birouri Ghiseul Unic 52,000 52,000 52,000 0 Realizarea instalatiilor temice si a instalatiilor de gaze naturale la Primaria Tg. Neamt, Ambulanta si scoli 80,000 80,000 80, Reabilitare corp Serviciul de Ambulanta( la sediul nou Primarie) 10,379 10,379 10, Montat si demontat centrala pentru sediul primarie ,121 7,121 7, C Alte cheltuieli de investitii din care: 60,000 60,000 5,000 55,000 Cap. 61 Ordine publica i siguranta nationala Total, din care: 50,000 50,000 50,000 A Amenajare/compartimentare apartament str. Radu Teoharie 40,000 40,000 40,000 B Obiective noi 0 0 C Alte cheltuieli de investitii Total, din care: 10,000 10,000 10,000 Cap. 65 Invatamant Total, din care: 1,352,000 1,390,000 40,000 1,430,000 Scoala gimnaziala "Ion Creanga" Humulesti Construire corp central 595, , ,000 Scoala gimnaziala "Ion Creanga" Humulesti Construire corp central 590, , ,000 Alte cheltuieli de investitii Total, din care: 5, Scoala Domneasca "Grigore Gh. Voda " Tg. Neamt 80, , ,000 Scoala Domneasca "Grigore Gh. Voda " Tg. Neamt Construirea a 3 Sali de clasa 75,000 75,000 75,000 Inlocuire instalatie electrica corp A Scoala gimnaziala Grigore GhicaVoda 5,000 5,000 5,000 Modernizare teren sport Scoala gimnaziala Grigore GhicaVoda ,000 Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tirgu Neamt 643, , ,000 Reabilitare cladiri Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tg Nt a 3 Sali de clasa 638, , ,000 Montare centrala termica alimentata cu gaz metan, Corp A3 5, Colegiul National Stefan cel Mare 31,000 41,000 40,000 81,000 Reabilitare corp principal Colegiul National Stefan cel Mare, Oras Tirgu Neamt 26,000 31,000 40,000 71,000 Realizare baza sportivacorp BColegiul National Stefan cel Mare, Orasul Tirgu Neamt 5,000 10,000 10,000 Liceul "Vasile Conta" 3,000 21,000 21,000 Modernizare sala festivitati Liceul "Vasile Conta" ,000 Alte cheltuieli de investitii Total, din care: 3, ,000

10 Cap. 66 Sanatate 155, , ,000 Reabilitat instalatii electrive pavilion spital ,000 16,000 16,000 Modificare sarpanta si schimbare invelitoare, lucrari de anvelopare la Sectia Boli Infectioase la Spitalul 3,200 3,200 3,200 iorasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamtdirigintie 2016 Modernizare CPU Pediatrie la Spitalul Orasenesc Sf. Dimitrie, jud. Neamtdirigintie ,000 1,000 1,000 Reparatii capitale Salon terapie intensive si Sectia Chirurgie Generala din cadrul Spitalului Orasenesc 2,000 2,000 2,000 Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamtdirigintie 2016 Inlocuire tamplarie existent cu tamplarie PVC si lucrari inlocuire table Pavilion Chirurgie din cadrul 5,000 5,000 5,000 Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamtdirigintie 2016 Reabilitarea blocului operator sectia chirurgie din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, 2,500 2,500 2,500 jud. Neamtdirigintie 2016 Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC Pavilion Pediatrie si Cardiologie din cadrul Spitalului 2,500 2,500 2,500 Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamtdirigintie 2016 Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC Bloc Alimentar din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. 1,000 1,000 1,000 Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamtdirigintie 2016 Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC sediu administrativ din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamtdirigintie ,000 2,000 2,000 Reabilitare cladire L5 ( cardiologie, pediatrie) 2,000 2,000 2,000 Construire cladire in vederea amenajarii unui spatiu pentru Serviciul de ambulanta Statia Tirgu Neamt, 45, , ,000 judetul Neamt ( SF+PT+C+M) Amenajare curti interioare, gard 3,000 3,000 3,000 Reabilitare cladire pavilion central ( ignofugare, zugraveli exterioara) ,800 64,800 64,800 Reparatii Sectia Obstreticaginecologie, Spitalul orasenesc Sfantul Dimitrie, oraşul Tîrgu Neamţ C Alte cheltuieli de investitii Total, din care: 5,000 5,000 5,000 Cap. 67 Culture, recreere i religie Total, din care: 340, ,000 33, ,000 Modernizare Baza Sportiva (Stadion) Tirgu Neamt 30, Modernizare Casa Culturii (Cortina scena) ,771 12,771 12,771 Reabilitare Biblioteca oraseneasca Tirgu Neamt 10,000 10,000 10,000 Demolat cladire auxiliara Biblioteca oraseneasca Tirgu Neamt 1,908 1,908 1,908 Realizare Zona Agrement parc Cetate( PT, cerere finantare) 132, , ,800 *PT= *consultanta = Modernizare si amenajare Parc Cinematograf 15,000 15,000 15,000 0 Modernizare loc joaca ( parc I.Creanga) ,521 93,521 18,000 75, C Alte cheltuieli de investitii Total, din care: 40,000 10,000 10,000

11 Cap. 68 Asigurari si Asistenta sociala Total, din care: 68, ,000 45, ,000 Reabilitar/consolidare Cresa nr.1, Oras Tirgu Neamt, jud.neamt 4,000 15,000 45,000 60,000 Lucrari de refacere instalatie electrica interioara de iluminat si prize la Creas nr.1 ( 2016) 14,000 11,000 11,000 Realizare sistem semnalizare la incendiu la Centrul de primire in regim de urgenta a persoanelor fara adapost Sfanta Teodora 10,000 77,000 77,000 Realizare bransament la sistemul de canalizare al orasului la Centrul de primire in regim de urgenta a persoanelor fara adapost Sfanta Teodora 10,000 10,000 10, C Alte cheltuieli de investitii Total, din care: 30,000 5,000 5,000 1 Dotari independente ( UATO TG NT( 8, Dotari independente (DAS) 5,000 5,000 5,000 2 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente 0 0 obiectivelor de investitii 3 Lucrari de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinari seismologice, consuitanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitiilor, potrivit legii 17, Realizare documentatie PSI ( releveu, instalatii, scenariu) 17, Cap.70 Locuinte, servicii i dezvoltare publica din care: 4,420,000 4,527, ,000 4,357,000 Reabilitare termica la blocurile de locuinte 160, ,000 45, ,000 Amenajare parc Cetate, oras Tg. Neamt 10,000 10,000 10,000 Bazin de inot didactic scolar sistematizare veticala, racorduri la utilitati 10,000 10,000 10,000 0 Servicii de proiectare, consultanta, cofinantare proiecte 180, ,000 45, ,000 Extindere utilitati stradale in zona terenurilor destinate tinerilor casatoriti 10,000 10,000 10,000 Reabiliatre blocuri POR 3,1A ,000 10,000 10,000 0 C Alte cheltuieli de investitii Total, din care: 1,070,000 1,177,000 70,000 1,107,000 Cap.74 Protectia mediului 7,900,000 7,900,000 7,900,000 Realizare si modernizare platforma de gunoi in orasul Tirgu Neamt 759, , ,000 Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi 1,498,000 1,498,000 1,498,000 Reabilitare si extindere retele stradale de canalizare menajera in loc.humulesti, Blebea si Pometea, Oras Tirgu Neamt ( proiect finantat AFM) 5,643,000 5,643,000 5,643,000 Cap.84 Transporturi, Total, din care: 4,800,000 4,800,000 4,800,000