Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii"

Transcriere

1 La Nr. Nr. din Președintelui Consiliului Superior al Magistraturii RECOMANDARE în temeiul pct.8, subpct.6) din Legea nr. 164 din pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Oficiului Avocatului Poporului. Conform prevederilor art.1 al Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr. 52 din , Avocatul Poporului asigură respectarea drepturilor şi libertăților omului de către autoritățile publice, organizații şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, organizațiile necomerciale și de către persoanele cu funcții de răspundere de toate nivelurile și contribuie la apărarea drepturilor și libertăților omului prin prevenirea încălcării acestora, aplicând procedeele reglementate de această lege. În scopul realizării eficiente a funcțiilor de bază, Avocatului Poporului în conformitate cu prevederile Legii pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Oficiului Avocatului Poporului nr. 164 din ( pct. 8 subpct. 6)) elaborează şi prezintă autorităților publice, organizațiilor şi întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, organizațiilor necomerciale şi persoanelor cu funcții de răspundere de orice nivel obiecții şi propuneri de ordin general referitoare la asigurarea drepturilor şi libertăților omului, la îmbunătățirea activității acestora. Astfel, la data de 16 septembrie 2019 în adresa Avocatului Poporului (Ombudsmanul) a parvenit cererea cetățeanului XXXXXXXXX XXXXXXXXX, care invocă încălcarea dreptului fundamental la apărare și dreptul la un proces echitabil prin judecarea sa cu ulterioara dispariție a înregistrărilor audio a 8 din cele 10 ședințe de judecată din dosar. Adresantul a invocat, că prin sentința Judecătoriei Chișinău, Sediul Centru din 23 noiembrie 2018 a fost condamnat în baza art.42 alin.(3), art.361 alin.(2) lit. b) CP cu aplicarea art.81 alin.(3) la o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani, iar în baza art.42 alin.(3), art.27, art.190 alin.(5) cu aplicarea art.81 alin.(3) Cod penal la o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau exercita activități în domeniul gestionării bunurilor pe un termen de 5 ani.

2 Urmare a studierii dosarului a constatat că atât declarațiile sale cât și declarațiile părții vătămate, precum și ale martorilor diferă de cele date în ședința de judecată, dorind să contrapună însemnările efectuate în procesul verbal al ședințelor de judecată cu cele din înregistrările audio, a sesizat că din dosar lipsesc înregistrările audio a ședințelor de judecată, aceasta deși fiecare ședință era înregistrat cu reportofonul SRS Femida. Dat fiind faptul că în sentință și în procesul-verbal al ședințelor de judecată se regăseau declarații ale pretinsei părți vătămate care nu le-a dat în instanță fapt care trezea dubii în privința imparțialității judecătorului, s-a adresat cu numeroase cereri privind eliberarea înregistrării audio a ședințelor de judecată. Ultima solicitare de acest gen a fost la , la care însă nici până la acel moment nu a primit nici un răspuns nici de la Judecătoria Chișinău sediul Centru nici de la magistratul Djeta Chistol, judecător care a avut în gestiune cauza dată. Astfel, s-a adresat la Autoritatea de Administrare a Instanțelor Judecătorești cu solicitarea de a i se explica cum a fost posibil ca din dosar să lipsească înregistrările audio și a solicitat prezentarea acestora. În urma intervenției Autorității de Administrare a Instanțelor Judecătorești a primit doar două înregistrări audio ale ședințelor de judecată din cele 10 ședințe de judecată petrecute în dosarul său. Acest fapt i-a trezit dubii, mai ales ținând cont de faptul că declarațiile date se contrazic. În această ordine de idei, consideră că judecarea procesului penal în privința sa, s-a realizat cu grave abateri de la legislația Republicii Moldova, or lipsa înregistrărilor audio a ședințelor de judecată i-au afectat dreptul la un proces echitabil și dreptul la apărare prin prisma prevederilor art.6 para.1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului fiind lipsit de posibilitatea de a contrapune declarațiile date cu cele menționate în sentință și în procesul-verbal al ședințelor de judecată. Totodată consideră că a fost încălcat și Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărârea CSM nr.338/13 din , precum și prevederile art.336 și 337 din CPP sub aspectul înregistrării ședințelor de judecată în vederea asigurării plenitudinii procesului-verbal al ședințelor de judecată, fapt care echivalează cu încălcare gravă a drepturilor fundamentale la apărare și la un proces echitabil. În urma examinării argumentelor cererii și a materialelor anexate Avocatul Poporului a constatat, că în procesul de judecată în privința Domnului XXXXXXXXX XXXXXXXXX lipsesc înregistrările audio a 8 din cele 10 ședințe de judecată, fapt constatat și prin Raportul Inspecției Judiciare, precum și prin

3 demersul Agenției de administrare a Instanțelor Judecătorești adresat Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, lipsa înregistrărilor audio a ședințelor de judecată denotă încălcarea prevederilor art.336 și art.337 din CPP fapt care în esență duce la încălcarea dreptului fundamental la apărare al cetățeanului XXXXXXXXX XXXXXXXXX, fapt ce contravine art. 6 par. 1 CEDO (Hotărârea CEDO din 09 ianuarie 2013 cauza Volkov vs Ucraina). Dreptul persoanei la un proces echitabil este garantat în articolele 8, 10 și 11 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 14 din Pactul cu privire la drepturile civile și politice și articolul 6 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Prevederile acestui drept se regăsesc și în articolele 20, 21, 26 din Constituția Republicii Moldova. Aceste articole reglementează accesul liber la justiție, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare. Avocatul Poporului punctează asupra faptului, că dreptul la un proces echitabil se regăsește și în Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, la obiectivul 16 care se referă la Pace, justiție și instituții puternice. Elemente esențiale ale dreptului la un proces echitabil sunt examinarea cauzei în mod echitabil, într-un termen rezonabil, de către un tribunal independent și imparțial, stabilit prin lege, cu respectarea dreptului la viața privată, a principiului de prezumție a nevinovăției, a dreptului la apărare, precum și alte drepturi procesuale menite să contribuie la realizarea acestui drept. Conform art.1 alin.(2) din Codul de Procedură Penală, scopul procesului penal este protejarea persoanei, societăţii şi statului de infracţiuni, precum şi protejarea persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale persoanelor cu funcţii de răspundere în activitatea lor legată de cercetarea infracţiunilor presupuse sau săvîrşite, astfel ca orice persoană care a săvîrşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală şi condamnată. Potrivit art.10 alin.4 din CPP orice persoană este în drept să-şi apere prin orice mijloc neinterzis de lege drepturile, libertăţile şi demnitatea umană, lezate sau limitate nelegitim în cursul procesului penal. Avocatul Poporului (Ombudsmanul) reamintește despre recomandările comitetelor ONU în contextul asigurării realizării dreptului la un proces echitabil, statul este încurajat să întreprindă măsuri concrete și eficiente, pentru a asigura dreptul la o administrare corectă a justiției, în conformitate cu articolul 14 din Pactul cu privire la drepturile civile și politice și Comentariul general nr.32 (2007) privind dreptul la egalitate în fața instanțelor și tribunalelor și la un proces echitabil; asigurarea unei anchete imediate, minuțioase, independente și imparțiale în toate acuzațiile de încălcare a procedurii și aducerea în fața justiției a celor

4 responsabili, inclusiv funcționarii organelor de justiție, care sunt implicați în acest lucru. În același timp, Secretarul General al Consiliului Europei, în Raportul său pentru anul 2018 privind starea democrației, drepturilor omului și statului de drept, menționează că în Republica Moldova sunt necesare în continuare eforturi pentru consolidarea eficienței și imparțialității sistemului judiciar, și pentru restabilirea încrederii publice. Consiliul Superior al Magistraturii s-a confruntat cu critici referitor la componența și funcționarea sa. Deciziile sale necesită să ofere garanții suficiente de obiectivitate și transparență, în special, referitor la recrutarea, promovarea și răspunderea disciplinară a judecătorilor. 1 Conform art.4 și art.5 din Legea privind organizarea judecătorească nr.514 din , instanțele judecătorești înfăptuiesc justiția în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Justiția se înfăptuiește în strictă conformitate cu legislația. Potrivit art.344 din Codul de procedură penală, cauza penală parvenită în instanță se repartizează judecătorului. Ședințele instanței de judecată, potrivit art.317 CPP, sunt prezidate de către judecătorul căruia i-a fost repartizată cauza pentru judecare. Președintele conduce ședința de judecată și, în interesele justiției, ia toate măsurile pentru examinarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a tuturor probelor. Astfel, judecătorului îi revine sarcina și responsabilitatea de a realiza obiectivul procesului penal consacrat în art.1 al Codului de procedură penală de a asigura ca în cursul procesului nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată ori să nu fie victima încălcării altor drepturi fundamentale. Realizarea acestui obiectiv include și acțiunile necesar a fi asigurate de judecător, în condițiile art.353 CPP, de a lua din timp toate măsurile necesare și de a da indicațiile respective pentru a asigura transparența procesului de judecată, iar odată cu începerea ședinței de judecată, în corespundere cu art.317 CPP, judecătorul este obligat să informeze părțile că ședința de judecată se înregistrează audio și/sau video. În procesul exercitării atribuțiilor funcționale la exercitarea actului de justiție, judecătorul este asigurat de grefier, care conform art.83 CPP, are obligația să execute întocmai indicațiile președintelui ședinței de judecată, exercitând doar activități cu caracter organizațional-tehnic. La înfăptuirea actului de justiție, munca grefierului constituie un sprijin în activitatea magistraților. Grefierul, asigură, sub conducerea judecătorului, suportul 1 coe.pdf

5 administrativ și organizațional pentru desfășurarea eficientă a procesului de judecată. Îngrijorarea Ombudsmanului vine în contextul în care, strategia de reformare a sectorului justiției pentru anii adoptată prin Legea nr. 231 din 25 noiembrie 2011, a prevăzut în calitate de obiectiv general edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie. În acest context, asigurarea eficienței sistemului de justiție, poate fi realizată, inclusiv prin informatizarea sistemului judecătoresc. În Raportul privind rezultatele evaluării implementării sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată SRS FEMIDA și a dispozitivelor portabile (dictafoane) în instanțele judecătorești din Republica Moldova 2 s-a precizat că informatizarea sistemului judecătoresc este o prioritate pentru Republica Moldova, fiind un element indispensabil pentru funcționarea şi gestionarea justiției în condițiile în care numărul de dosare este în continuă creștere. Automatizarea instanțelor de judecată reprezinta un element care trebuia să vină în ajutorul atît al judecătorilor, cît şi al cetățenilor, contribuind, astfel, la consolidarea independenței judecătorești, asigurarea transparenței în activitatea instanțelor de judecată şi sporirea calității actului de justiție. Automatizarea deplină a instanțelor judecătorești, prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor (PIGD) și a Sistemului de înregistrare audio a şedinţelor de judecată SRS Femida, a avut drept scop sporirea considerabilă a eficienței și eficacității procesului de înfăptuire a justiției. Astfel, în 2009, graţie suportului financiar din partea Programului pentru Buna Guvernare finanţat de Fondul Provocările Mileniului și administrat de către USAID, toate sălile de judecată din instanţele de judecată din Moldova, amenajate la acel moment, au fost dotate cu seturi de înregistrare audio a şedinţelor de judecată. Totuşi, practica a arătat că o buna parte a instanţelor nu uitilizau mijloacelor de înregistrare audio a şedinţelor de judecată, fapt demonstrat, ulterior, şi de datele prezentate în Raportul privind rezultatele evaluării implementării sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată SRS FEMIDA și a dispozitivelor portabile (dictafoane) în instanțele judecătorești din Republica Moldova. Anume faptul neutilizării sistemelor de înregistrare audio de către instanțele de judecată, a servit temei pentru a include în Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii şi Planul de acţiuni pentru implementarea 2 de_inregistrare_audio_srs_femida_si_a_dictofoanelor_in_instantele_judecatoresti-rolisp-2013.pdf

6 Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii , adoptat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 6 din 16 februarie , măsuri orientate spre asigurarea implementării efective a sistemului de înregistrare audio/video a ședințelor de judecată, precum şi a sistemului e-justiție. De asemenea, necesitatea intervenției legislative în partea ce se referă la modul de înregistrare audio a şedinţelor de judecată, a fost inclusă şi în Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiţiei, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 669 din 2 septembrie În contextul celor menţionate mai sus, în vederea realizării Strategiei de reformare a sectorului justiţiei pentru anii şi şi angajamentelor asumate de Republica Moldova în raport cu Uniunea Europeană, Ministerul Justiţiei a elaborat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative prin intermediul cărora a prevăzut necesitatea înregistrării audio a ședințelor de judecată. Scopul general ale modificărilor operate la legislația națională îl constituie sporirea eficienţei şi transparenţei sistemului judecătoresc, precum şi asigurarea respectării drepturilor şi intereselor participanţilor în proces. Astfel potrivit art.336 alin.(2) din CPP, pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în cadrul şedinţelor de judecată se utilizează mijloace de înregistrare audio şi/sau video ori alte mijloace tehnice. Utilizarea mijloacelor tehnice pentru înregistrarea ședinței de judecată se consemnează în procesul-verbal. De asemenea, Avocatul Poporului atestă faptul, că Republica Moldova și-a asumat angajamentul față de comunitatea internațională de a respecta drepturile justițiabililor și de a-și ralia cadrul normativ intern la standardele internaționale și cele stabilite de CEDO, fapt care nu se reflectă în situația descrisă de petiționar. Necesitatea adoptării prin Hotărârea CSM nr. 338/13 din a Regulamentului privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată și adoptarea modificărilor la Codul de Procedură Penală a fost pentru verificarea corectitudinii şi plenitudinii proceselor-verbale scrise a ședințelor de judecată, pentru reproducerea înregistrărilor şi eliberarea copiilor de pe acestea participanților la proces, fapt care reiese chiar din pct.1.2 al acestui Regulament. Fapt atestat și prin diferite rapoarte de monitorizare internațională, precum Raportul final al Programului OSCE de monitorizare a ședințelor de judecată în Republica Moldova realizat de misiunea OSCE 5 din Moldova,

7 Documentul de politici CRJM privind procesul-verbal și înregistrarea audio a ședințelor de judecată. 6 Astfel, toate documentele naționale sau internaționale vizate insistă pe necesitatea respectării dreptului la un proces echitabil, conceput ca un drept al tuturor celor acuzați de comiterea unei infracțiuni la respectarea unor anumite proceduri atunci când statul îi trage la răspundere. În conformitate cu standardele Națiunilor Unite și ale Consiliului Europei, precum și cu angajamentele politice asumate în cadrul OSCE și ale Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est 7, fiecare are dreptul la un proces echitabil, atât în cauzele civile, cât și în cele penale. respectiv judecarea unei persoane fără a i se oferi dreptul de a se apăra prin compararea declarațiilor date în instanța de judecată cu cele inserate în procesul-verbal al ședinței reprezintă o îngrădire a dreptului la apărare și a dreptului la un proces echitabil a sistemului justiției față de petiționar și nu se încadrează în angajamentele asumate de Republica Moldova enumerate mai sus. În situația descrisă cetățeanului XXXXXXXXX XXXXXXXXX i-a fost încălcat dreptul fundamental la apărare fără a avea oportunități rezonabile de a-și prezenta argumentele în fața instanței judecătorești, în condiții care să nu îl plaseze într-o poziție substanțial dezavantajată față de oponentul său, astfel încât să se asigure un echilibru de forțe între părți, or acesta nu va avea posibilitatea să obiecteze în privința erorilor conținute în procesul-verbal al ședinței de judecată în fața unei instanțe ierarhic superioare dacă nu va avea cu ce compara aceste înscrisuri. (a se vedea în acest sens De Haes şi Gijsels vs. Belgia, Hotărîrea Curţii Europene, 24 februarie 1997, paragraful 53). Această situația contravine și Principiilor Bangalore privind conduita judiciară din potrivit cărora fiecare are dreptul de a fi judecat de un judecător imparțial și echitabil. Potrivit art.14 alin.1) al Legii nr.514 din privind organizarea judecătorească, ședințele de judecată se înregistrează prin utilizarea mijloacelor tehnice video sau audio ori se consemnează prin stenografie. Înregistrările și stenogramele se transcriu de îndată. Înregistrarea audio și/sau video a ședințelor de judecată se realizează în modul stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii. Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.338/13 din 12 aprilie 2013, reglementează procedura de înregistrare audio digitală a ședințelor de judecată în instanțele de judecată, în cazurile în care se perfectează procesul nian.pdf

8 verbal, arhivarea şi păstrarea înregistrărilor audio digitale, reproducerea înregistrărilor audio, eliberarea copiilor înregistrărilor audio la solicitare şi menținerea sistemului digital de înregistrare audio în stare funcțională. Potrivit punctului 1.2 al Regulamentului, înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată se utilizează pentru verificarea corectitudinii şi plenitudinii proceselor-verbale scrise a ședințelor de judecată, pentru reproducerea înregistrărilor şi eliberarea copiilor de pe acestea participanților la proces, contra unei plăti stabilite de Guvern. Procesele-verbale scrise şi înregistrările audio digitale vor constitui părți oficiale ale ședințelor de judecată. Conform punctului 1.4 al prezentului Regulament înregistrarea audio a ședințelor de judecată este obligatorie în toate cazurile când urmează a fi întocmit procesul-verbal al ședinței de judecată. Punctul 4.1 al Regulamentului, prevede că înregistrarea audio a ședinței de judecată se efectuează de către grefier. Grefierul este responsabil pentru asigurarea înregistrării corespunzătoare a ședințelor de judecată și că unitățile de înregistrare audio digitală sunt administrate corect conform specificațiilor tehnice ale producătorului. Punctul din Regulament menționează că în cazul depistării unor deficiențe a sistemului de înregistrare audio, grefierul este obligat să anunțe imediat despre acest fapt judecătorul şi administratorul. Punctul din Regulament indică, că dacă se depistează că sistemul înregistrării audio digitale are vreo defecțiune care duce la captarea insuficientă a înregistrării, grefierul va anunța imediat președintele ședinței respective. Din conținutul punctului 4.5 al prezentului Regulament rezultă responsabilitatea judecătorului în privința asigurării înregistrării integrale a mersului ședinței de judecată. Astfel, potrivit Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică în perioada lunilor iunie-noiembrie 2018 nu au fost înregistrate careva defecțiuni ale sistemului de înregistrare audio SRS Femida Potrivit punctului 6.2.1, și al Regulamentului menționat este prevăzut expres După perfectarea dosarului, înregistrările audio digitale ale ședințelor de judecată vor fi transferate de către grefier pe CD şi transmise în cancelarie împreună cu dosarul. În scopul transmiterii înregistrărilor audio în cancelarie, grefierul, sub responsabilitate proprie, va efectua următoarele acţiuni: va verifica integritatea şi calitatea înregistrărilor audio transferate pe CD; va insera CD-ul într-un plic sigilat pe care va indica numărul dosarului conform PIGD şi numărul de serie al CD-ului (dacă există); va face mențiuni în Registrul de transmitere a dosarelor în cancelarie şi în fişa acțiunilor despre faptul transmiterii CD-ului cu înregistrările audio în cancelarie. După primirea dosarului în cancelarie, înregistrările audio salvate pe server şi CD-urile cu înregistrările audio

9 vor fi păstrate de către instanţă timp de un an de zile de la executarea reală a hotărîrii pe dosarul respectiv. Potrivit articolului 15 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr.544 din , judecătoriii sunt obligați să fie imparțiali; să asigure apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor, onoarei şi demnităţii acestora; să respecte întocmai cerinţele legii la înfăptuirea justiţiei şi să asigure interpretarea şi aplicarea uniformă a legislaţiei; să se abţină de la fapte care dăunează intereselor serviciului şi prestigiului justiţiei, care compromit cinstea şi demnitatea de judecător, provoacă îndoieli faţă de obiectivitatea lor. Astfel, Avocatul Poporului constată cu celeritate că lipsa înregistrărilor audio ale ședințelor de judecată pe cauza penală îi afectează cetățeanului XXXXXXXXX XXXXXXXXX în mod direct realizarea dreptului la apărare și la un proces echitabil. Luând în considerare circumstanțele expuse supra și calitatea Consiliului Superior al Magistraturii ca organ independent, format în vederea organizării și funcționării sistemului judecătoresc, în temeiul Legii cu privire la Avocatul Poporului (Ombudsmanul) nr. 52 din , RECOMAND: 1. Examinarea multiaspectuală și minuțioasă a cazului descris prin prisma carențelor de sistem identificate. 2. Elaborarea unei circulare privind importanța și obligativitatea respectării de către angajații instanțelor de judecată a prevederilor întocmai a Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărârea CSM nr.338/13 din , care reglementează procedura de înregistrare audio digitală a ședințelor de judecată în instanțele de judecată, în cazurile în care se perfectează procesul-verbal, arhivarea şi păstrarea înregistrărilor audio digitale, reproducerea înregistrărilor audio, eliberarea copiilor înregistrărilor audio la solicitare şi menținerea sistemului digital de înregistrare audio în stare funcțională. 3. Monitorizarea continuă din partea președinților instanțelor de judecată a implementării cerințelor din Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărârea CSM nr.338/13 din Organizarea controlului asupra respectării întocmai a Regulamentul privind înregistrarea audio digitală a ședințelor de judecată aprobat prin Hotărârea CSM nr.338/13 din

10 5. Organizarea instruirii continuă a angajaților instanțelor de judecată cu genericul Programul integrat de gestionare a dosarelor (PIGD) și a sistemului de înregistrare audio a ședințelor de judecată Femida, în scopul asigurării utilizării corecte și eficiente a soft-urilor. Asupra rezultatului examinării şi a măsurilor întreprinse pentru implementarea recomandărilor solicit să fiu informat în termen de 30 de zile, cu anexarea actelor confirmative. Cu respect, /semnătura/ Mihail COTOROBAI, Avocatul Poporului (Ombudsman) Executor: Ada Șimon Șef direcție gestionarea și investigarea cererilor

11