FORMULARE Ş I MODELE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FORMULARE Ş I MODELE"

Transcriere

1 FORMULARE ŞI MODELE

2 Formularul nr. 1 DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA Subsemnatul, reprezentant împuternicit, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006 şi Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 94/2007, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Data completării... (semnatura autorizată)

3 Formularul nr. 2 DECLARAŢIE privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare Subsemnatul(a)... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect... (denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de... (zi/lună/an), organizată de... (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că: a) nu am fost condamnat, în ultimii 5 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau spălare de bani b) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; c) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. b); d) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau în ţara în care este stabilit) până la ; e) în ultimii 2 (doi) ani nu mi-am îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile mie, fapt care a produs sau este în măsură să producă grave prejudicii beneficiarilor; f) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispun. Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.. (semnatura autorizată )

4 Formularul nr. 3 DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ 1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică (se menţionează procedura), având ca obiect... (denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de... (zi/lună/an), organizată de... (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă: în nume propriu; ca asociat în cadrul asociaţiei..; ca subcontractant al Subsemnatul declar că: (Se bifează opţiunea corespunzătoare) nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici; sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu datele de recunoaştere o prezint în anexă. (Se bifează opţiunea corespunzătoare) 3. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică. 4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. 5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră. Operator economic,.

5 (semnatura autorizată ) Formularul nr.4 FORMULAR DE OFERTĂ Către (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 1.Examinând documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia menţionată mai sus, să prestăm activitatea de hrănire in regim de cantina la următorul preţ (fără TVA): 2. Ne angajăm ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în conformitate cu situaţia zilnică de efective transmisă nouă de către beneficiar. 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă cel puţin până la încheierea contractului şi nu mai puţin de 30 zile (de la termenul limită de primire a ofertelor), respectiv până la data de şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 5. Precizăm că nu depunem ofertă alternativă. 6. Declarăm că la elaborarea prezentei oferte am ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii. 7. Declarăm că suntem de acord cu clauzele contractuale propuse în secţiunea a II-a a documentaţiei (acord-cadru de servicii, contract de prestări servicii şi contract de comodat). 8. Am înţeles şi consimţim, ca în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire. 9. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă, dacă nu sunt îndeplinite cerinţele minime specificate în fişa de date a achiziţiei. 10.Declarăm că suntem de acord în totalitate şi ne asumăm punct cu punct, toate cerinţele din Caietul de sarcini, în părţile ce ne privesc. Data (numele şi prenumele persoanei autorizate să reprezinte ofertantul) în calitate de, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele (denumirea/ numele ofertantului).

6 Formularul nr.5 Înregistrat la sediul autorităţii contractante nr./.. SCRISOARE DE ÎNAINTARE Către. (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Ca urmare a anunţului de participare publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice sub nr... din... şi/sau în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sub nr.... din. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului, noi. vă transmitem alăturat următoarele: 1. Documentul.. (tipul, seria/numărul, emitentul) privind garanţia pentru participare, în cuantumul şi în forma stabilite de dvs. prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 2. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând documentele specificate în Fişa de date a achiziţiei: Data completării.. (semnatura autorizată)

7 Formularul nr.6 Operatorul economic. (denumire/nume/adresa) Către, Direcţia de Asistenţă Socială Brăila B-dul A.I. Cuza nr.134 IMPUTERNICIRE privind participarea la procedura de achiziţie pentru serviciul de cantină Noi,..., în calitate de administrator / director/contabil şef al... împuternicim prin prezenta pe domnul (doamna) care se legitimează cu BI/C.I seria. Nr. să participe la procedura de achiziţie licitaţie publică deschisă, organizată de instituţia dumneavoastră. Semnături autorizate ale ofertantului L.S.

8 DECLARAŢIE PRIVIND ASIGURAREA CU PERSONAL DE SPECIALITATE STRICT NECESAR PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI DE CANTINA Subsemnatul, reprezentant împuternicit al... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai. (denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. Numele şi prenumele Funcţia Pregătirea autorizată) (semnatura

9 DECLARAŢIE privind asigurarea cu echipamente tehnice strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de servicii Subsemnatul, reprezentant împuternicit al... (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai. (denumirea si adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră. (semnatura autorizată) Nr.crt. Denumire bunuri U.M. Cerinţe minime (buc.) 1. buc Nr. buc. existente Proprietate În chirie Nr. buc. pe care operatorul economic le va pune la dispoziţie (semnatura autorizată)