GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PĂDURILE DACICE

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PĂDURILE DACICE"

Transcriere

1 INTRODUCERE LEADER, reprezintă o serie de măsuri care ar trebui implementate, și o metodă de mobilizare și promovare a dezvoltării rurale în comunitățile rurale locale; un instrument care funcționează eficient în situații și în zone rurale diferite, prin adaptarea deciziilor privind mediul rural la nevoile extrem de diverse ale zonelor rurale. Astfel, LEADER a devenit o parte integrantă a politicii de dezvoltare rurală care încurajează participarea locală pentru elaborarea și implementarea strategiilor de dezvoltare durabilă a comunităților rurale locale. Prin încurajarea teritoriilor rurale să exploateze modalități noi de a rămâne competitive, LEADER contribuie la îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale, atât pentru familiile de agricultori cât și pentru populația rurală în sens larg. Abordarea LEADER urmărește să ofere comunităților rurale o metodă de implicare a partenerilor locali în orientarea dezvoltării viitoare a zonei lor. Astfel, de exemplu, acțiunile LEADER pot activa și mobiliza resursele locale, sprijinind proiecte de redezvoltare, cum ar fi: studii diagnostic, de fezabilitate, de consolidare a capacităților locale, care vor ameliora capacitatea acestor zone de a accesa și de a utiliza nu doar fondurile LEADER, ci și alte surse pentru finanțarea dezvoltării lor. De asemenea, LEADER susține sectoare și categorii de beneficiari care, de multe ori, nu sunt sprijinite deloc sau primesc doar un sprijin limitat prin alte programe care funcționează în zonele rurale, precum și activitățile culturale, punerea în valoare a mediului natural, reabilitarea arhitecturii și a clădirilor de patrimoniu, turismul rural, ameliorarea relațiilor dintre producători și consumatori, etc. Teritoriul GAL Pădurile Dacice este compus din UAT urile următoare de pe raza județului Vrancea: Boghești, Corbița, Homocea, Ploscuțeni, Tănăsoaia și UAT Brăhășești din județul Galați. Conceptul fundamental din spatele abordării LEADER este că, dată fiind diversitatea zonelor rurale, strategiile de dezvoltare sunt mai productive și mai eficiente, dacă sunt decise și implementate la nivel local, de către actorii locali care utilizează proceduri clare și transparente și beneficiază de susținerea administrațiilor publice corespunzătoare. Obiectivele previzionate a fi atinse ca urmare a implementării LEADER sunt: participarea membrilor comunităților rurale la procesul de dezvoltare locală și încurajarea acțiunilor inovative, încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanții altor comunități, stimularea formării de parteneriate, pregătirea și asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locale. Dezvoltarea comunităților locale nu se poate realiza fără o implicare activă a cetățenilor în procesul de consultare și de luare a deciziilor. Astfel, apare necesitatea înființării la nivel local a unor structuri care să reunească reprezentanți ai sectoarelor public, privat și societății civile dintr-un teritoriu stabilit, să identifice punctele slabe și tari și să stabilească prioritățile teritoriului, să implementeze acțiunile corespunzătoare și apoi să împărtășească experiența și bunele practici cu alte structuri parteneriale similare. Spațiul rural românesc se confruntă cu numeroase carențe, acestea reprezentând și motivul pentru disparitățile între urban și rural prin prisma tuturor componentelor sale: economie rurală, potențialul demografic, sănătate, școală, cultură, etc. Pentru reducerea acestor disparități, una dintre soluții o reprezintă elaborarea și implementarea unor strategii

2 integrate de dezvoltare de către comunitățile locale, având ca punct de plecare nevoile identificate la nivel local și potențialul endogen. Nevoile de la nivel local sunt multe și variate fiind conștientizate mai clar de către comunitățile locale astfel că elaborarea unor strategii de la nivel central nu poate acoperi întrutotul nevoile spațiului rural. Abordarea LEADER are o importanță deosebită întrucât va contribui prin prisma specificului ei la o dezvoltare echilibrată a teritoriilor rurale și la accelerarea evoluției structurale. Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată și implementată local și administrată de reprezentanți ai GAL care vor reprezenta interlocutorii populației din teritoriile respective în vederea îmbunătățirii continue a strategiei și a acțiunilor ce vor fi implementate. Astfel, comunitățile locale vor determina, în urma unor studii locale, care sunt nevoile zonei în care trăiesc, care sunt modalitățile de satisfacere a acestora și cum poate fi pus în valoare potențialul endogen, acțiuni în urma cărora spațiul rural va evolua în folosul comunităților locale. Practic, dezvoltarea teritoriilor rurale acoperite de abordarea LEADER, va fi programată și coordonată de actorii locali ce vor reprezenta factorul decizional și, de asemenea, vor purta responsabilitatea evoluției în timp. Abordarea LEADER, prin acțiunile sale specifice va duce la îmbunătățirea guvernanței locale și la promovarea potențialului endogen al teritoriilor. De asemenea, abordarea LEADER presupune consolidarea coerenței teritoriale și implementarea de acțiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea și dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităților. Un alt deziderat îl constituie construcția instituțională în vederea elaborării și implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor din spațiul rural, reprezentanți ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze și să interacționeze în folosul comunităților rurale. Strategiile elaborate și selectate se vor materializa în proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL, proiecte ce vor fi sprijinite financiar din fonduri publice la care se va adăuga cofinanțarea privată. Inovația în zonele rurale poate implica transferul și adaptarea inovației generată în altă parte, modernizarea formelor tradiționale de know-how sau descoperirea de noi soluții la problemele rurale persistente pe care alte instrumente politice nu au reușit să le rezolve întrun mod durabil și satisfăcător. Acestea pot furniza răspunsuri noi la problemele zonelor rurale. Cooperarea reprezintă lucrul în comun pentru atingerea unor scopuri comune. În cadrul axei LEADER, cooperarea reprezintă o modalitate de a extinde experiențele locale, un mod de a avea acces la informații și idei noi, de a face schimb de experiență și de a învăța din experiența altor regiuni sau țări, pentru a stimula și sprijini inovația, pentru dobândire de competențe și îmbunătățirea lor. Printre obiectivele Grupului de Acțiune Locala Pădurile Dacice se numără și acțiunile de cooperare.

3 CAPITOLUL I Prezentarea teritoriului și a populației acoperite - analiza diagnostic Teritoriul Grupului de Acțiune Locala Pădurile Dacice este situat în estul României, acoperind UAT-uri de pe raza județelor Vrancea și Galați. Ambele județe fac parte din Regiunea de Dezvoltare Sud - Est. Suprafața totală a teritoriului GAL Pădurile Dacice este de 266,54 km². Prezentare fizică și geografică Județul Vrancea este situat în sud-estul României. Are reședința în municipiul Focșani. Este situat la granița dintre regiunile istorice Moldova și Muntenia, care erau despărțite de râul Milcov. Este cuprins între coordonatele geografice și latitudine nordică și și longitudine estică. Județul Galați este situat în partea central-estică a țării noastre, desfășurând-se între 45 o 25 și 46 o 10 latitudine nordică, între 27 o 20 și 28 o 10 longitudine estică. Relieful județului Vrancea este dispus în trepte ce coboară de la vest spre est. Astfel, treapta vestică, cea mai înaltă, este alcătuită din culmi și masive muntoase, cu aspect de măguri, ale căror altitudini oscilează între m. Prin poziția sa județul Galați ocupă zona de întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sudeuropeană și, în parte, central-europeană, cât și în structura geologică a reliefului. Aceasta din urmă oferă o priveliște cu înălțimi domolite, cuprinse între 310 m în nord și 5-10 m la sud. Datorită dispunerii reliefului în trepte, clima județului Vrancea deschide larg spațiul în primul rând influențelor est-continentale dar, în același timp, și climatului nordic și sudic. Totodată, Carpații de curbură au funcția unui deversor natural pentru masele de aer vestice. Influența reliefului este predominantă în traseul izotermelor. Câmpia are o temperatură medie anuală mai mare de 9 Celsius, dealurile subcarpatice, inclusiv glacisul subcarpatic între 6 și 9 Celsius, iar munții între 2 și 6 Celsius. Teritoriul Județului Galați aparține în totalitate sectorului cu climă continentală (partea sudică și centrală însumând mai bine de 90 % din suprafață, se încadrează în ținutul cu climă de câmpie, iar extremitatea nordică reprezentând 10 % din teritoriu, în ținutul cu climă de dealuri). În ambele ținuturi climatice, verile sunt foarte calde și uscate, iar iernile geroase, marcate de viscole puternice. Județul Vrancea are o cuvertură de soluri foarte variată și complexă, datorită diversității condițiilor geografice. În Câmpia Siretului, ele sunt constituite din cernoziomuri levigate și compacte, precum și cernoziomuri freatice-umede levigate, ce ocupă partea mai joasă a câmpiei înalte. O caracteristică pentru câmpia joasă și luncile râurilor este existența solurilor aluvionare cu carbonați. Pe teritoriul județului Galați se întâlnesc foarte multe tipuri de sol, iar în cadrul aceluiași tip regăsim mari varietății. Majoritatea tipurilor de sol au roca mamă pe loess, mai puțin pe argile și marne. Textura variază de la o grupă de sol la alta. La cele mai multe predomină textura nisipoasă și mai puțin argiloasă. De asemenea, structura se schimbă de la un orizont la altul, lipsind cu totul la nisipurile consolidate din zona comunelor Barcea, Umbrărești, Drăgănești, Munteni și Matca. Suprafața județului Vrancea este km².teritoriul județului Vrancea este străbătut de mai multe cursuri de apă. Siretul formează limita estică a județului, fiind din punct de vedere economic cel mai important. Râul Putna curge de la vest la est pe o lungime de 144 km. Cu ajutorul principalilor săi afluenți, Putna își adună apele din zona Curburii Carpaților prin intermediul Zăbalei, Milcovului și a Râmnei. Județul Galați are o suprafața de 4466 km². Apele curgătoare din județul Galați se încadrează în tipul de regim continental accentuat, specific

4 dealurilor și podișului Moldovei, cu scurgere predominantă în sezonul de primăvară și vară, cu viituri primăvara și toamna. Principalele cursuri de apă care străbat județul Galați sunt: Dunărea, Siretul, Prutul, Bârladul. Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o prioritate în dezvoltarea României pentru perioada , contribuind la creșterea mobilității persoanelor și a mărfurilor, la integrarea polilor regionali de creștere cu rețeaua trans-europeană de transport, la combaterea izolării zonelor subdezvoltate și, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale și locale. în ceea ce privește accesibilitatea la coridoarele de transport interne ale UE și anume rețeaua TEN-T. Județul Vrancea beneficiază de același tip de avantaj major dat de situarea pe un traseu subsidiar traseului axei 22 care intră pe teritoriul național la Nădlac, trece prin Sibiu, Brașov și București și se termină la Constanța. Un traseu național de conectare la axa 22 începe la Ploiești, trece prin Buzău, Focșani, Bacău și se oprește la Siret-Suceava, acest traseu străbătând județul Vrancea de la sud la nord, pe traseul actualului DN2, acoperind practic axa de străbatere N-S. Astfel: de locuitori ai județului, anume 89,9 % din total locuitori au acces la un drum pan-european în cel mult 30 de minute; numai de locuitori ai județului, anume 10,2 % din total locuitori au acces la un drum pan-european în peste 30 de minute. Județul Galați este amplasat strategic, ca nod regional de legătura între țările din regiunea de vest a Mării Negre: Turcia, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina. În județul Galați lungimea drumurilor publice este de km din care 385 km drumuri modernizate și 631 km cu îmbrăcăminte ușoară rutieră. Drumurile naționale reprezintă 314 km, din care 306 km drumuri modernizate și 8 km cu îmbrăcăminte ușoară rutieră. Drumurile județene și comunale reprezintă km, din care 79 km drumuri modernizate și 623 km cu îmbrăcăminte ușoară rutieră. Lungimea străzilor orășenești în județul Galați este de 847 km din care 511 km modernizate. Populația stabilă a județului Vrancea este conform Recensământului populației 2011, locuitori. Populația stabilă a județului Galați este locuitori, cu o densitate de 120 locuitori/km², conform Recensământului populației În județul Vrancea pot fi amintite următoarele instituții de cultură și civilizație: Muzeul satului Vrâncean, situat în Crângul Petrești, Muzeul Unirii din Focșani, Rezervația naturală Cascada Putnei, de pe teritoriul comunei Tulnici, Rezervația geologică Focul viu, din zona montană Andreiașu. Printre monumentele istorice și de arhitectură ale județului Galați se remarcă Situl arheologic de la Barcea, Situl arheologic de la Băneasa, Fortificația de la Căpuiești Cetatea de pământ de la Cosițeni, punct Cetățuia de la Brăhășești, Biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului de la Cerțești și altele. Prezentare teritoriu Grupului de Acțiune Locala Pădurile Dacice. Analiza diagnostic. Teritoriul Grupului de Acțiune Locală Pădurile Dacice face parte din în Regiunea de Dezvoltare Sud-est și se întinde pe raza județelor Vrancea și Galați. Cuprinde 5 comune din Nord-Estul județului Vrancea și comuna Brăhășești, situată în nordul județului Galați. Din punct de vedere geografic, limitele geografice ale teritoriului sunt următoarele: comunele Sascut, Tătărăști, Dealu Morii, Huruiești din județul Bacău și Ivești, județul Vaslui, la nord; comunele Buciumeni și Țepu, județul Galați, și comuna Pufești, județul Vrancea la Sud; comunele Podu Turcului și Rădăcinești, județul Bacău, și comuna Priponești, județul Galați, la Est; La Vest, orașul Adjud, județul Vrancea și comuna Buciumeni, județul Galați.

5 Relieful teritoriului GAL Pădurile Dacice aparține extremității sudice a Podișului Bârladului, parte a Podișului Central Moldovenesc. Relieful este constituit din interfluvii relativ largi, netede ori slab ondulate, care variază ca altitudine absolută între 200 m și 300 m, despărțite de văi adânci de circa 100 m. Aceste culmi scad în înălțime începând din nord până la sudul teritoriului. Clima are același caracter temperat continental ca și în întreaga regiune, cu mici diferențe față de sud, datorate altitudinii. Asprimea climei este afirmată atât de verile fierbinți și uscate, cât mai ales de iernile reci, cu viscole frecvente. Vânturile dominante în această zonă sunt, în ordine, cele dinspre nord, dinspre sud și dinspre nord vest, aceste direcții fiind favorizate și de orientarea culmilor și văilor. Temperatura medie anuală este 9,3 C. Precipitațiile au valori dintre cele mai reduse din țară, ca urmare a influențelor estice, continentale, dar și ca o consecință a prezenței Foehnului. Solurile din teritoriu sunt variate ca geneză: nisipoase și argiloase pe versanți și în luncile celor două râuri, Berheciul și Zeletinul. Cea mai mare pondere au solurile slab acide îndeosebi pe latura estică. Resursele naturale reprezintă totalitatea zăcămintelor de minerale și de minereuri, a terenurilor cultivabile, a pădurilor și apelor de care dispune un teritoriu. Resursele naturale sunt substanțe care apar în mod natural dar care sunt considerate valoroase în forma lor relativ nemodificată. Resursele naturale sunt considerate capital natural ce poate fi convertit în materii prime pentru procesele capitalului infrastructural. Resursele naturale ale teritoriului GAL Pădurile Dacice: fondul funciar agricol, funcția dominantă în profilul economico-social al zonei fiind dezvoltarea agriculturii cu cele două ramuri principale: cultura vegetală și creșterea animalelor; suprafațatele de păduri. Teritoriul analizat prezintă o suprafață de pășuni și fânețe semnificativă, care acoperă 23,26 % din totalul suprafeței agricole utilizate. Principalele căi de comunicații sunt reprezentate de următoarele drumuri: un drum național, DN 11A Adjud - Podul Turcului - Bârlad; tranzitează teritoriul prin comunele Homocea și Corbița până la ieșirea din teritoriu, spre Podu Turcului și Bârlad, cinci drumuri județene: DJ 241, DJ 241A, DJ 241, DJ 252 și DJ 241G. De asemenea există o rețea bogată de drumuri comunale, cu toate acestea starea infrastructurii rutiere comunale nu este foarte bună, fiind alcătuită în proporție de peste 75 % din drumuri pietruite sau drumuri din pământ. Continuitatea teritorială între localitățile din teritoriu aparținând județului Vrancea și Brăhășești, județul Galați, este dată de DJ 241 care leagă această din urmă localitate de comuna Tănăsoaia. Microregiunea este situată la mai puțin de 10 km de drumul european E85, care traversează Europa de la Nord la Sud prin Estul României, pe ruta București-Suceava. Populația este în număr de locuitori, conform Recensământului din 2011, densitatea medie fiind de 90,159 locuitori/km². Structura populației în teritoriu conform Recensământului din anul 2011 este după cum urmează: Populație GAL Pădurile Dacice Români Rromi Alte etnii Etnie nedeclarată Număr (pers.) Procent Număr (pers.) Procent Număr (pers.) Procent Număr (pers.) Procent ,23 % ,01 % ,74 %

6 Structura etnică a populației teritoriului în momentul Recensământului populației 2011 indica faptul că în teritoriul GAL Pădurile Dacice marea majoritate a populației este reprezentată de etnici români, persoane respectiv 66,23 %. Un număr de 5771 de persoane, s-au declarat rromi, dintre aceștia persoane din localitatea Brăhășești, 531 din Homocea și 5 din Corbița. Procentul populației rrome din totalul populației teritoriului este de 24,01%. Sub 10 % persoane din totalul populației au etnie nedeclarată. Grupul de Acțiune Locala Pădurile Dacice cuprinde UAT-uri care fac parte din Zone Sărace pentru care indicele de dezvoltare umană locală (IDUL), cu valori mai mici sau egale cu 55. Acestea sunt: Boghești, Corbița, Tănăsoaia din județul Vrancea și Brăhășești din județul Galați. (C.S. 1.2 = 4 puncte) Siturile de importanță comunitară reprezintă acele arii care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care există, contribuie semnificativ la menținerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar din Directiva Habitate și Directiva Păsări și care pot contribui astfel semnificativ la coerența rețelei Natura 2000 și/sau contribuie semnificativ la menținerea diversității biologice în regiunea sau regiunile biogeografice respective. Pe cuprinsul teritoriului LEADER GAL Pădurile Dacice există două situri, ca arie protejată a rețelei ecologice Natura Prima se numește Pădurea Buciumeni - Homocea, cod ROSCI 0334 și acoperă suprafețe din comunele Corbița și Tănăsoaia din județul Vrancea și comuna Brăhășești din județul Galați. Al doilea sit este Lunca Siretului Inferior care acoperă suprafețe din comunele Homocea și Ploscuțeni din județul Vrancea. (C.S. 1.3 = 4 puncte) Fondul funciar este exploatat prin cultura plantelor și creșterea animalelor. Structura fondului funciar al GAL Pădurile Dacice conform datelor Recensământului Agricol 2010 este următoarea: Categoria suprafeței agricole Ha % Suprafața totală , % Suprafața agricolă utilizată totală ,71 83,04 % 1. Arabil 8.193,07 62,91 % 2. Grădini familiale 241,64 1,94 % 3. Pășuni și fânețe 2.891,20 23,26 % 4. Culturi permanente 1.103,80 8,88 % Suprafața împădurită 917,57 6,13 % Suprafața agricolă neutilizată 1.275,57 8,52 % Suprafețe ocupate cu clădiri, curți, drumuri 340,34 2,27 % Heleșteie, iazuri, bălți 5,13 0,03 % Din totalul suprafeței fondului funciar, suprafața agricolă utilizată deține ponderea cea mai mare 83,04 %, din care 8.193,07, respectiv 62,91 % suprafață arabilă. Un procent însemnat 23,26 % îl ocupă pășunile și fânețele 2.891,20 ha. Suprafața împădurită 917,57 ha reprezintă 6,13 %. Așadar, teritoriului Grupul de Acțiune Locala Pădurile Dacice prezintă următoarele caracteristici privind agricultura: sub aspectul proprietății, agricultura este fărâmițată, iar formele de asociere acoperă mai puțin de jumătate din terenul agricol existent; lipsa capitalurilor împiedică implementarea de tehnologii moderne. Agricultura ocupă mare parte

7 din populația activă dar veniturile din agricultură sunt reduse în funcție de condițiile climatice și de prețul pieței. Produsele agricole sunt în general comercializate într-o formă neorganizată, direct din gospodărie. Caracteristica zonei este producția vegetală, orientată spre cultura cerealelor, plantelor uleioase, plantelor de nutreț și legumelor. Astfel, în cadrul Grupul de Acțiune Locala Pădurile Dacice, economia are ca trăsătură predominantă procentul foarte mare al fermelor de subzistență, care produc în principal pentru autoconsum, comercializând pe piață doar întâmplător produsele obținute. În plus, fermele de subzistență au acces dificil la alte surse de venituri și, de aceea, bunăstarea unei părți semnificative a populației rurale depinde considerabil de nivelul de profitabilitate al fermelor. În concluzie, potențialul agricol ridicat al GAL Pădurile Dacice este favorabil practicării agriculturii, în special cereale, plante oleaginoase și legume, precum și creșterii animalelor, în special a speciilor autohtone. Având în vedere că agricultura este practicată în cadrul Grupul de Acțiune Locală Pădurile Dacice în mod individual și fracționat, motiv pentru care se impune crearea unor forme asociative atât în cazul cultivării terenurilor agricole, cât și în materie de valorificarea și comercializarea produselor obținute. GAL Pădurile Dacice va încuraja gospodarii să se dezvolte, să dezvolte și să modernizeze exploatațiile agricole prin introducerea și dezvoltarea de tehnologii și procedee inovative, diversificarea producției, ajustarea profilului, nivelului și calității producției la cerințele pieței, inclusiv a celei ecologice. Cultura este un factor fundamental al vieții sociale pentru că dezvoltă potențialul intelectual la nivel național și capitalul uman în special; creează, prin afirmarea diversității culturale, o societate deschisă și conștientă de valoarea celuilalt. Participarea activă a tuturor actorilor implicați, de la nivel public sau privat, va căuta să asigure implementarea măsurilor destinate conservării și valorificării patrimoniului cultural și arhitectural. Manifestări artistice în teritoriu: Festivalul de cântec și dans popular Susur de Dor de la Ploscuțeni; la Brăhășești se intenționează organizarea unui festival de muzica rromă. Indicatori de context relevanți Cea mai parte a terenurilor din teritoriu GAL Pădurile Dacice sunt cultivate cu grâu și porumb, gradul de diversificare a producției este foarte mic; o mare parte din terenuri o reprezintă pășunile, utilizate pentru animalele proprii sau pentru comercializarea fânului. Majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere economică scăzută și sunt orientate, în principal, spre autoconsum. Deschiderea acestora către piață este relativ redusă și se caracterizează printr-o dotare tehnică redusă. Formele asociative contribuie la realizarea lanțurilor scurte și a strategiilor de marketing în comun, de promovare a produselor agricole și alimentare locale, crearea de piețe locale. Dezvoltarea mediului de afaceri poate fi stimulat prin investițiile pe care le întreprind formele asociative, care la rândul lor vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltării turismului din zonă. Serviciilor locale de bază destinate populației rurale, nivelul de asigurare a serviciilor publice este foarte scăzut în majoritatea comunelor din teritoriul GAL Pădurile Dacice, existând un grad foarte redus de reciclare a deșeurilor colectate de la populație. În acest sens a apărut necesitatea asigurării unui management adecvat în domeniul colectării deșeurilor de la populație, care va conduce la reducerea gradului de poluare a mediului, în zonă. Prin acordarea

8 acestui sprijin, GAL Pădurile Dacice ar putea beneficia de o mai bună dezvoltare a afacerilor, care ar conduce la reducerea sărăciei existente în zonă, inclusiv prin absorbția surplusului de forță de muncă din sectorul agricol. Ocupațiile principale ale locuitorilor din GAL Pădurile Dacice sunt legate de valorificarea resurselor primare ale zonei. Profilul economic al microregiunii este pronunțat agro-zootehnic, caracterul primar al economiei fiind poate ceva mai puternic evidențiat decât cel ocupațional. Microîntreprinderile din domeniul de producție, sau al serviciilor vor crește gradul de atractivitate al zonelor rurale, reducând migrația populației către mediul urban. Furnizarea de servicii medicale și de asistență socială gratuite, locuitorilor din teritoriu este deficitară. Dificultățile populației sunt legate de accesul la serviciile medicale, acesta fiind împiedicat de serviciile de transport deficitare, cu un impact negativ asupra fluxului urban rural al cadrelor medicale și al intervențiilor în caz de urgență dar și de infrastructura medicală insuficientă mai ales în domeniul stomatologic. Serviciilor locale de bază destinate populației rurale, nivelul de asigurare a serviciilor publice este foarte scăzut în majoritatea comunelor din teritoriul GAL Pădurile Dacice, existând un grad foarte redus de reciclare a deșeurilor colectate de la populație. În acest sens a apărut necesitatea asigurării unui management adecvat în domeniul colectării deșeurilor de la populație, care va conduce la reducerea gradului de poluare a mediului, în zonă. Analiza teritoriului în ceea ce privește infrastructura rutieră și educațională a indicat anumite direcții în extinderea și îmbunătățirea infrastructurii rutiere, necesitatea investițiilor în infrastructura educațională și socială, priorități în achiziții de utilaje pentru dotarea serviciilor de salubrizare și a serviciului voluntar pentru situații de urgență și investiții în reabilitări și restaurări de obiective de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale, cămine culturale.

9 CAPITOLUL II: Componența parteneriatului Parteneriatul public privat al Grupului de Acțiune Locală Pădurile Dacice este format din parteneri publici 40 %, parteneri privați 50 % și parteneri societate civilă 10 %. În total sunt cuprinse 6 comune: Boghești, Corbița, Homocea, Ploscuțeni, Tănăsoaia - din județul Vrancea, și comuna Brăhășești din județul Galați. PARTENERI PRIVATI; 50.00% PARTENERI SOCIETATE CIVILA; 10.00% PARTENERI PUBLICI; 40.00% Reprezentanți ai partenerilor publici - 8 Reprezentanți ai partenerilor privați - 10 Reprezentanți ai societății civile 2 (Asociația Amaro-Drom sprijină integrarea minorităților rromă - C.S. 2.2 = 4 puncte); (Asociația comunitară Maria Francisca are ca obiect dezvoltarea comunitară C.S. 2.6 = 3 puncte, interesele tinerilor C.S. 2.3 = 3 puncte) După cum se poate observa în graficele prezentate, parteneriatul public-privat Pădurile Dacice a respectat criteriul referitor la eligibilitatea parteneriatului, astfel partenerii privați și ai societății civile se situează peste pragul de 51 %, așa cum prevede ghidului solicitantului pentru participarea la selecția de dezvoltare locală. În procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală au fost implicate în permanență entitățile interesate atât publice, cât și private și ONG - din aria teritorială a Grupului de Acțiune Locală Pădurile Dacice. GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PĂDURILE DACICE MEDIU PRIVAT SI SOCIETATE CIVILA; 60.00% ; PUBLICI; 40.00% Faptul că fiecare entitate care face parte din cadrul parteneriatului va avea gradul sau de implicare în realizarea obiectivelor se explică prin faptul ca fiecare entitate are un reprezentant în cadrul parteneriatului. Astfel, entitățile publice locale care fac parte din cadrul

10 Grupului de Acțiune Locală Pădurile Dacice, datorită omogenității teritoriului din punct de vedere fizico-geografic, economic și social vor derula și în mod individual proiecte și acțiuni similare ca și activități și obiective. În ceea ce privește reprezentativitatea privată în cadrul Grupului de Acțiune Locală Pădurile Dacice, participanții în cadrul grupului sunt entități juridice care reprezintă diferite sectoare de activitate: prestări servicii, comerț, mediu, agricultură, servicii în agricultură etc. sau derulează activități complementare importante pentru dezvoltarea teritoriului din care fac parte, ceea ce aduce o asigurare în plus pentru caracterul integrator al strategiei de dezvoltare locală propusă de Grupul de Acțiune Locală Pădurile Dacice. Componența Parteneriatului GAL Pădurile Dacice 2 asociatii; 10% 3 PFA; 20% 7 autoritati publice; 35% 7 SRL; 30% 1 institutie publica ; 5% La nivelul comunităților rurale din teritoriul Grupului de Acțiune Locală Pădurile Dacice, administrația publică în calitate de factor de decizie, în consultare permanentă cu toți factorii interesați (mediul de afaceri, partenerii sociali, cetățenii,) sunt preocupați în permanență de obținerea de finanțări prin programe ale U.E., pentru proiectele de dezvoltare încadrate în strategii de dezvoltare bine fundamentate pe realitățile locale. Au fost implementate proiecte care vizau modernizarea drumurilor comunale, dotarea administrațiilor locale cu utilaje de deszăpezire și ISU, înființarea și modernizarea terenurilor sportive din incinta școlilor, reabilitări și înființări ale sistemelor de alimentare cu apă, reabilitare școli, dispensare, construire săli de sport, reabilitare sedii primării. Aceste proiecte au vizat soluționarea problemelor realiste apărute în dezvoltarea comunităților. Partenerii privați care aparțin parteneriatului o reprezintă agenții economici care își dezvoltă propriile afaceri în teritoriu. Existența acestora contribuie la valorificarea resurselor umane prin crearea și menținerea locurilor de muncă; aport important în aducerea de venituri la bugetul de stat prin colectarea de impozite și taxe, contribuții sociale, TVA; contribuția la reducerea disparităților monetare prin crearea locurilor de muncă, și consolidarea unei clase de mijloc; împlinirea profesională a populației cu valențe antreprenoriale; îmbunătățirea mediului concurențial, valorificarea nișelor de piață. În acest context, antreprenorialul rural este un factor esențial în orice abordare care urmărește dezvoltarea rurală. Dezvoltarea agenților economici în teritoriul Grupului de Acțiune Locală Pădurile Dacice contribui la creșterea productivității în zonele rurale și, pe această bază, la creșterea standardului de viață al locuitorilor din zonele rurale. Mai buna valorificare a oportunităților existente în zonele rurale poate crește ratele profiturilor pentru activitățile economice de aici. Implicarea tuturor partenerilor - care reprezintă un factor decizional puternic, are ca obiectiv responsabilitatea evoluției în timp a zonelor teritoriale delimitate în care vor acționa.

11 CAPITOLUL III: Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunităților și amenințărilor) TERITORIUL (caracteristici geografice izolare deservire infrastructuri - centre de interes patrimoniu cultură mediu înconjurător) PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 1. CARACTERISTICI GEOGRAFICE. IZOLARE. DESERVIRE o așezare geografică a teritoriului în zona de est a României, în arealul colinar al Carpaților de Curbură, în zona de contact a Luncii Siretului cu colinele Tutovei, în vecinătatea a patru orașe importante din punct de vedere economic și administrativ: Focșani (73km), Bacău (75 km), Adjud (26km) și Tecuci (40km); o condiții geografice favorabile (climatice, hidrogeologice, o pedologice); cuprinde teritorii aflate pe valea Siretului relieful teritoriului este omogen permițând o dezvoltare echilibrată a sectorului agricol. Din suprafața totală de 266,55 km² a GAL-ului, suprafața agricolă totală este de 149,68 km². 2. INFRASTRUCTURI 2.1. Căile de comunicație o existența și accesibilitatea drumurilor europene, naționale și județene, care străbat tot teritoriul; o existența căii ferate București- Focșani-Adjud-Suceava care asigură legătura rapidă a teritoriului cu restul tarii Sistemele de alimentare cu apă, canalizare, gaze o existența sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă, care acoperă o mare parte din teritoriul GAL, gospodării și instituții; o îmbunătățirea în ritm constant a rețelei de alimentare cu apă și canalizare Sistemul de colectare a gunoaielor menajere o o în teritoriu sunt disponibile servicii de colectare a deșeurilor menajere; în teritoriu se asigură depozitarea rezidiurilor menajere în platforme de gunoi special amenajate, în extravilanul localităților, la distanțe suficient de mari încât să nu afecteze zonele locuibile Rețeaua de distribuție cu energie electrică, sistemele de telecomunicații o rețea de alimentare cu energie electrică bine dezvoltată ; 1. CARACTERISTICI GEOGRAFICE. IZOLARE. DESERVIRE o resurse de naturale relativ reduse; o accentuarea deficitului de apă din sol; o potențial natural și antropic al teritoriului insuficient valorificat. 2. INFRASTRUCTURI 2.1. Căile de comunicație o infrastructura rutieră deficitară în cea mai mare parte a teritoriului Sistemele de alimentare cu apă și canalizare, gaze o rețelele de alimentare cu apă și canalizare nu acoperă întreg teritoriul; o mai există locuințele care nu sunt racordate la rețelele de alimentare cu apă și canalizare, acolo unde acestea există; o nu există sisteme centralizate de canalizare menajeră Sistemul de colectare a gunoaielor menajere o reticența populației la măsurile luate de consiliile locale pentru depozitarea gunoiului menajer; o colectarea neselectivă a gunoiului menajer Rețea distribuție energie electrică, sisteme de telecomunicații o preț relativ ridicat al serviciilor de telefonie, TV și Internet; o calitate slabă a semnalului de telefonie mobilă și Internet în unele zone ale teritoriului Asistență medicală, asistență socială o o dotarea precară cu aparatură de specialitate a unora dintre cabinetele medicale; nu toată populația este asigurată în sistemul asigurărilor de sănătate de stat datorită lipsei locurilor de muncă; o resurse financiare insuficiente ale autorităților publice locale necesare asigurării serviciilor de asistență socială.

12 o autoritățile locale sunt preocupate pentru asigurarea iluminatului stradal și au derulat lucrări de modernizare; o existența rețelelor de telefonie, TV și Internet în mare parte din teritoriul GAL Pădurile Dacice Asistență medicală, asistență socială o existența cabinetelor medicale, cabinetelor stomatologice și farmaciilor în tot teritoriul GAL Pădurile Dacice Infrastructură educațională o rețea de învățământ preșcolar și școlar dezvoltată și adaptată cerințelor teritoriului (învățământ clasic, alternativ, teoretic). 3. PATRIMONIU o existența monumentelor istorice, atât de importanță națională, cât și de importanță locală, existența zonelor Natura 2000 pe teritoriu. 4. CULTURĂ o infrastructură culturală bine dezvoltată în teritoriu, prin existența căminelor culturale, bisericilor, bibliotecilor publice, centrelor comunitare. 5. MEDIUL INCONJURĂTOR o preocuparea autorităților publice locale pentru derularea de activități de educație ecologică; o existența biodiversității, Sit-uri Natura 2000 de o valoare foarte mare (Siretul Inferior, Pădurea Buciumeni-Homocea) OPORTUNITĂŢI 1. CARACTERISTICI GEOGRAFICE. IZOLARE. DESERVIRE o potențial agricol mare în domeniul creșterii animalelor și al pomiculturii; Total pășuni și fânețe 2.891,20 ha (23,6 % din total suprafață agricolă); suprafețe împădurite 917 ha (6,13 % din total suprafață agricolă). 2. INFRASTRUCTURI o contextul legislativ (directivele europene transpuse în legislația națională) susține eforturile Administrațiilor Publice Locale, privind extinderea și modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare, drumuri Sistemele de alimentare cu apă și canalizare o existența de proiecte tehnice pentru alimentare cu apă și canalizare Sistemul de colectare a gunoaielor menajere, gaze 2.6. Infrastructură educațională o grad avansat de uzură al unora dintre clădirile unităților școlare din teritoriu și dotarea precară a unităților de învățământ din satele izolate; o necesitatea extinderii unităților școlare din teritoriu datorită insuficienței spațiilor. 3. PATRIMONIU o insuficienta protecție, punere în valoare și valorificare a patrimoniului natural local de către autoritățile publice; o lipsa acțiunilor de promovare activă a imaginii teritoriului. 4. CULTURĂ o insuficienta protecție, punere în valoare și valorificare a patrimoniului cultural local. 5. MEDIUL INCONJURĂTOR o colectarea neselectivă a deșeurilor; o slaba educație a locuitorilor în domeniul protecției mediului; o nu sunt folosite sursele naturale de energie regenerabilă (biomasa). AMENINŢĂRI 1. CARACTERISTICI GEOGRAFICE. IZOLARE.DESERVIRE 2. INFRASTRUCTURI o procedurile de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene sunt complicate și necesită un flux financiar important, dificil de realizat; o reducerea investițiilor publice în infrastructură ca urmare a crizei economico-financiare Sistemul de colectare a gunoaielor menajere, gaze o dezinteresul firmelor din domeniu pentru colectarea selectivă a gunoiului menajer Rețeaua de distribuție cu energie electrică, sistemele de telecomunicații o accesul dificil la informație în satele izolate;

13 o atragerea de fonduri nerambursabile pentru îmbunătățirea mediului ambiant și a calității vieții Rețeaua de distribuție cu energie electrică, Sistemele de telecomunicații o investiții în comunitățile locale ale companiilor de telefonie, TV și Internet pentru extinderea acoperirii teritoriului și îmbunătățirea serviciilor Asistență medicală o programe de finanțare europene pentru reabilitarea și dotarea unităților medicale; o descentralizarea sistemului medical Infrastructură educațională o existența fondurilor europene pentru reabilitarea și dotarea unităților de învățământ ; o existența unor O.N.G.-uri implicate în activități educaționale. 3. PATRIMONIU o interesul crescând manifestat pentru bogăția patrimoniului și a tradițiilor rurale, pentru elementele de identitate rurală o preț relativ ridicat al serviciilor de telefonie, TV și Internet pentru unii dintre locuitorii teritoriului Asistență medicală o autoritățile locale dispun de fonduri insuficiente pentru întreținerea și dotarea unităților medicale; o numărul insuficient de cadre medicale de specialitate din comunitățile locale Infrastructură educațională o o abandonul școlar; acces limitat la informație pentru copiii săraci și cei aparținând minorității rrome. 3. PATRIMONIU o lipsa de cultură și a interesului tinerilor pentru păstrarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric; o nerespectarea specificului rural și tradițional al construcțiilor din zonele de patrimoniu. 5. CULTURĂ o lipsa specialiștilor și a pregătirii profesionale în domeniul 4. CULTURĂ cultural, care pot duce la pierderea valorilor culturale. o existența festivalurilor și programelor locale sau naționale care 5. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR promovează cultura și tradițiile populare. 5. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR o dezinteresul unor membrii din comunitățile locale pentru aplicarea politicilor de protejare și conservare a mediului o nivel înalt de biodiversitate asociat cu terenuri agricole-pășuni, înconjurător; fânețe; valorificarea agregatelor minerale și a biomasei; o Degradarea terenurilor ca urmare a exploatării resurselor o potențialul de îmbunătățire a conservării biodiversității. naturale (lemn, pietriș). POPULAŢIA (demografie populația activă îmbătrânire nivel de instruire cunoștințe și competențe specifice teritoriului) PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 1. DEMOGRAFIE 1. DEMOGRAFIE o evoluție demografică ascendentă în teritoriul GAL Pădurile Dacice, de o scăderea natalității, în principal din cauza scăderii nivelului la un total de locuitori la recensământul din 2011, la un total de trai în unele zone ale teritoriului GAL Pădurile Dacice, de locuitori la 1 ianuarie 2016, ceea ce reprezintă o creștere exceptând comunele cu populație importantă rroma. de 9,54 %, cu o creștere mai accentuată a populației în comunele în 2. POPULAŢIA ACTIVĂ care procentul populației rrome este mare (Homocea, cu o creștere o creșterea sărăciei la o parte din populația din teritoriul GAL; de 17,1 %, Brăhășești cu o creștere de 10,51 %). o rata crescută a șomajului, în special în rândul tinerilor; o 2. POPULAŢIA ACTIVĂ o tendința de creștere a ratei șomajului;

14 o creșterea numărului de angajați din învățământ și sănătate; o creșterea numărului de microîntreprinderi înființate mai ales datorită implementării PNDR (măsurile 141 și 112). 3. NIVEL DE INSTRUIRE o creșterea numărului de absolvenți de scoli și universități, în domeniul agricol. 4. CUNOŞTINŢE ŞI COMPETENŢE SPECIFICE TERITORIULUI o creșterea numărului de absolvenți de școli și universități, în domeniul agricol. OPORTUNITĂŢI 1. DEMOGRAFIE o migrarea populației dinspre mediul urban spre mediul rural; o fenomenul de migrație dinspre țările din spațiul Uniunii Europene spre teritoriul GAL (întoarceri în țară). Populația GAL a crescut cu cca 6,6% în 2015 față de POPULAŢIA ACTIVĂ o posibilitatea de a fi create noi locuri de muncă în activități agricole orientate spre piață, precum și în cele non agricole, inclusiv agroturism. 4. NIVEL DE INSTRUIRE o acordarea de consultanță absolvenților grupurilor vulnerabile pe plan social, cu atenție specială acordată populației rrome. PUNCTE TARI o ponderea redusă a femeilor care au loc de muncă, din totalul ocupat. 3. NIVEL DE INSTRUIRE o ACTIVITĂŢI ECONOMICE (primar secundar terțiar servicii turism) cursuri insuficiente pentru șomeri și necorelarea acestora cu necesitățile pieței muncii. 4. CUNOŞTINŢE ŞI COMPETENŢE SPECIFICE TERITORIULU o o tinerii nu mai sunt interesați de valorile satului românesc; nivelul scăzut al productivității muncii în mediul rural. AMENINŢĂRI 1. DEMOGRAFIE o migrația din mediul rural a populației tinere și mature, în special a celei calificate, în zone urbane. 2. POPULAŢIA ACTIVĂ o neimplicarea cetățenilor în acțiuni de voluntariat în interesul comunităților locale din teritoriu. 4. NIVEL DE INSTRUIRE o reticență unei părți a populației de a participa la cursuri; o Abandonul școlar al copiilor rromi din motive financiare. PUNCTE SLABE o o o o o o Potențial agricol semnificativ în domeniul cultivării plantelor; în domeniul creșterii animalelor - ovine, caprine; Nivel înalt al biodiversității asociate cu terenuri agricole, inclusiv suprafețele mari de pajiști semi-naturale, care pot fi clasificate ca terenuri agricole cu valoare naturală ridicată; Consum redus de substanțe chimice în agricultură; potențial de certificare ca produse ecologice; Potențial de energie din surse regenerabile din agricultură (biomasă); Tradiții locale în creșterea animalelor, în special ovine și caprine; Potențial agroturistic ridicat al zonei, există multe atracții turistice; o Terenuri agricole cu o productivitate scăzută din cauza condițiilor nefavorabile naturale, astfel de terenuri sunt, în general, caracterizate prin prezența unui nivel înalt de biodiversitate; o Practicile agricole tradiționale, importante pentru conservarea biodiversității, necesita o cantitate mare de muncă fizică și nu garantează viabilitatea economică a exploatației; o Existența unui număr mare de întreprinderi mici, cu o competitivitate scăzută în conformitate cu normele UE;

15 OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI o existența fondurilor nerambursabile, europene și guvernamentale, pentru dezvoltare rurală, infrastructură, servicii; o greutăți în asigurarea cofinanțării pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii edilitare în teritoriu GAL; o Reconversia unor capacități economice aflate în conservare în capacități cu profil nou de fabricație; o migrația forței de muncă înalt calificate din teritoriul GAL Pădurile Dacice către zone mai bine dezvoltate economic; o Încurajarea liberei inițiative în domeniul IMM și al agroturismului; o Ruralizarea excesivă exprimată prin reducerea surselor de o Creșterea cererii de produse de calitate tradiționale; venit la exploatarea unei gospodării de subzistență; o Dezvoltarea de relații de parteneriat economic și administrativ cu o Schimbările climatice și dezastre naturale; unități teritoriale similare-asemănătoare din țară și străinătate. o Lipsa de receptivitate și flexibilitate la cerințele pieței, ORGANIZAREA SOCIALĂ ŞI INSTITUŢIONALĂ (activități asociative ONG organizare instituțională) PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 1. ACTIVITĂŢI ASOCIATIVE 1. ACTIVITĂŢI ASOCIATIVE o existența Asociației Grupul de Acțiune Locală Pădurile Dacice. o neîncrederea unor actori locali relevanți din teritoriu în 2. ONG succesul încheierii unor parteneriate viabile. o existența a numeroase ONG-uri care acoperă un spectru larg de 2. ONG grupuri țintă vizate (minorități, dezvoltare comunitară etc.). 3. ORGANIZARE INSTITUŢIONALĂ o slaba implicare a sectorului asociativ în atragerea de fonduri europene, datorită slabei finanțări. o existența și desfășurarea corespunzătoare a activității instituțiilor de 3. ORGANIZARE INSTITUŢIONALĂ interes local, în toate localitățile teritoriului GAL Pădurile Dacice; o resurse limitate pentru asigurarea cofinanțării proiectelor. o Organizarea de cursuri de instruire pentru actorii locali în punerea în aplicare a axei LEADER. OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI ACTIVITĂŢI ASOCIATIVE ACTIVITĂŢI ASOCIATIVE o programul LEADER pentru comunitățile locale; o în unele zone ale teritoriului GAL, slaba comunicare și o programe europene care încurajează parteneriatul public-privat. colaborare între administrațiile publice locale și mediul ONG asociativ. o contextul favorabil încurajării înființării de asociații în mediul rural; ONG o existența programelor europene adresate mediului asociativ. o lipsa resurselor financiare pentru asigurarea cofinanțării ORGANIZARE INSTITUŢIONALĂ proiectelor. o existența unor programe privind creșterea calității și eficienței ORGANIZARE INSTITUŢIONALĂ furnizării serviciilor publice la nivelul administrațiilor publice locale. o modificări legislative naționale cu privire la organizarea o Sprijin financiar pentru punerea în aplicare de către PNDR a strategiilor de dezvoltare locală. instituțională, care determină o slăbire a capacității manageriale a autorităților administrației publice locale.

16 CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție În urma întâlnirilor și consultărilor dintre membrii parteneriatului GAL Pădurile Dacice, dintre echipa de coordonare și actorii din teritoriu, s-au decantat informații care au permis recunoașterea problemelor principale ale zonei, identificarea cauzelor acestora, stabilirea unor priorități de dezvoltare, definirea strategiilor care să conducă la atingerea obiectivelor vizate și găsirea mijloacelor care să susțină aceste strategii. În definirea priorităților de dezvoltare, prima etapă a constituit-o identificarea problemelor, disfuncțiilor din mediul rural. Odată ce datele și informațiile au fost colectate, următoarea etapă a fost de a comprima aceste informații secundare într-o serie de secțiuni logice, care au avut drept obiectiv analizarea datelor, identificarea unor lacune care trebuie completate și schițarea punctelor cheie relevante. Toate problemele zonei ar putea fi rezumate într-una singură: calitatea vieții locuitorilor din întreg teritoriu GAL Pădurile Dacice lăsa foarte mult de dorit raportat la ceea ce se înțelege astăzi prin standard corespunzător de viață. În general se consideră că aceasta reflectă un nivel scăzut de dezvoltare. Formele de manifestare ale decalajului dintre nivelurile diferite ale calității vieții, într-o enumerare foarte succintă ar fi: nivel redus de educație general; acces redus la servicii și calitatea în general scăzută a celor existente; nivel redus de confort oferit de viața rurală în aproape toate domeniile; nivelul redus și nesiguranța veniturilor; dependența foarte mare de factori conjuncturali; dezinteres pentru calitatea mediului ambiant. De subliniat că aceste aspecte se întâlnesc de obicei alăturate și se potențează unele pe altele. În trecut, datorită nivelului relativ slab al educației populației rurale, aceste aspecte erau considerate ca fiind implicite și de neînlăturat în viața rurală. În prezent, nivelul mai ridicat al cunoașterii, informațiile difuzate prin mass-media, lărgirea posibilităților de mișcare în tot spațiul european, au schimbat optica asupra condițiilor de viață din mediul rural. Tot mai mulți tineri din mediul rural, își doresc o calitate mai bună a vieții la ei acasă. Neîndeplinirea acestui deziderat conduce la convulsii în mediul rural, iar uneori la drame. Cele mai frecvente forme de manifestare sunt: abandonarea cultivării terenurilor agricole; migrarea în zonele urbane; emigrarea temporară prelungită sau definitivă; dispariția tradițiilor culturale; pierderea identității locale. Principiul integrării și inovării este prezent în toate etapele procesului de dezvoltare locală, de la definirea viitorului dorit și a situației existente, până la implementarea strategiilor, programelor și acțiunilor. În urma analizei descriptive și a analizei SWOT a teritoriului au fost identificate o serie de priorități de dezvoltare, cuprinzând aproape toate domeniile vieții rurale: P1 - Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale; P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; P5 - Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic; O mare parte din problemele teritoriului își pot găsi rezolvarea prin soluții venite tot din teritoriul GAL Pădurile Dacice, parteneriatul dintre membrii GAL-ului și-a stabilit o viziune de dezvoltare a zonei în concordanță cu dorințele locuitorilor zonei, cu strategiile locale, zonale, naționale și europene și evident și cu posibilitățile financiare oferită de axa LEADER. Se estimează că acțiunile care se vor întreprinde să contribuie la înlăturarea stagnării și declinului din zonă printr-o planificare îmbunătățită, alocarea de resurse, parteneriatul publicprivat și gestionarea resurselor disponibile pentru a aduce beneficii locuitorilor existenți și a-i convinge că viața și munca în mediul rural sunt alternative cel puțin la fel de bune ca cele din mediul urban.

17 Obiectivul de dezvoltare rurală 1 Favorizarea competitivității agriculturii Obiective Transversale INOVARE MEDIU Obiectivul de dezvoltare 2: Priorități de dezvoltare rurală Domenii de Intervenție P1 1B M1 P2 2A M2 Măsuri Indicatori de rezultat Număr total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare:1 Număr total de exploatații/beneficiari sprijiniți: 3 Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice P5 5C M3 Totalul investițiilor: EURO Obiectiv transversal: Atenuarea schimbărilor climatice Obiectivul de dezvoltare rurală 3: 6A M6 Locuri de muncă nou create: 5 Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă P6 6 B M4 M5 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită: locuitori Obiectiv Transversal INOVARE C.S. 3.1 = 5 puncte C.S. 3.2 = 5 puncte C.S. 3.5 = 5 puncte C.S. 4.1 = 10 puncte C.S. 4.2 = 10 puncte C.S. 4.3 = 15 puncte C.S. 4.4 = 2,5 puncte C.S. 4.5 = 3 puncte

18 CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Denumirea măsurii - Cooperare în sectoarele agricol și pomicol Codul măsurii: M1 /Domeniu de intervenție1b Tipul măsurii: Investiții Servicii Sprijin forfetar 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL În conformitate cu analiza SWOT a nevoilor teritoriului GAL Pădurile Dacice, în cadrul acestei măsuri, se acordă sprijin financiar pentru a facilita cooperarea între actorii implicați în dezvoltarea rurală, pentru a le oferi sprijin pentru depășirea dificultăților de natură economicosocială legate de dezvoltarea afacerilor și de asigurarea de servicii de bază în zonele rurale sau provocările legate de mediu. Cooperarea va ajuta micii fermieri prin promovarea entităților (în parteneriate) care colaborează pentru identificarea unor soluții noi, inovatoare pentru problemele specifice. Parteneriatele create astfel pot reprezenta o nouă abordare pentru promovarea inovării privind productivitatea și durabilitatea agriculturii, prin crearea de legături între știință și practică, în special prin proiecte derulate de grupuri operaționale, dar și prin activități de interconectare. De asemenea, analiza SWOT a teritoriului a identificat lipsa reală a factorilor generatori de activități inovatoare, care să stimuleze, cu impact negativ asupra valorii adăugate și asupra viabilității afacerilor din spațiul rural, a competitivității acestora, în comparație cu nivelul existent în zonele urbane. Astfel, nici un produs din zona GAL Pădurile Dacice nu este recunoscut la nivel european și nici măcar național, deși mare parte din produse sunt de înaltă calitate, provenind din zone nepoluate. Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea constituirii și promovării formelor asociative, în vederea protejării produselor alimentare și agricole la nivel național sau european, stimularea proceselor și a proiectelor realizate în comun, realizarea lanțurilor scurte și a strategiilor de marketing în comun, de promovare a produselor agricole și alimentare locale, crearea de piețe locale. Investițiile pot ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. Sprijinirea are drept scop încurajarea constituirii de forme asociative ale producătorilor și/sau procesatorilor de produse agricole, de realizare a lanțurilor scurte și protejarea produselor agricole și alimentare tradiționale și locale, în scopul includerii lor ca și componentă de bază a activităților de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale contribuind astfel la atractivitatea teritoriilor LEADER. Din datele furnizate de analiza din teren rezultă că producătorii locali nu acționează convergent, interesele lor nu sunt reprezentate corespunzător, nu au forță pe piața de desfacere directă, ceea ce le-ar asigura venituri mai mari.

19 Măsura va contribui la soluționarea următoarelor nevoi: Cooperare și parteneriate la nivel local pentru dezvoltarea locală, crearea de lanțuri scurte de vânzare; Promovarea la nivel local și național a produselor locale. Obiectivul de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie măsura: Favorizarea competitivității agriculturii Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Prioritatea 1 Încurajarea transferului de cunoștințe și al inovării în agricultură, silvicultură și în zonele rurale; Prioritatea 3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și gestionării riscurilor din agricultură. Contribuția la Prioritățile SDL (locale) nu este cazul Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii lanțului de aprovizionare în sectoarele agricol și pomicol. Contribuția la domeniile de intervenție, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Principal: - 1B Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite; Secundar: - 1A încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale; - 3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugare a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor de producători și al organizațiilor interprofesionale. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: Măsura contribuie la inovare, protecția mediului. Operațiunile sprijinite pot deveni un pilon important pentru adaptarea sectorului agricol la schimbările climatice, oferind soluții eficiente și inovative precum: soiuri rezistente la secetă prelungită, tehnici și sisteme cu un număr limitat de intervenții asupra solului, contribuind astfel la reducerea pierderilor de apă și a degradării solului și la conservarea patrimoniului genetic local. Comercializarea produselor alimentare obținute la nivel local, prin lanțuri scurte și prin piețe locale poate avea efecte pozitive asupra mediului și climei prin reducerea consumului de energie.

20 Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: Măsura M1 este complementară cu măsurile M2 Sprijin pentru fermele mici deoarece beneficiarii direcți ai măsurii M2 (fermieri organizați ca fiind PFA, II, IF, SRL) sunt beneficiarii indirecți ai măsurii M1. Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul 2. Valoarea adăugată a măsurii Calitatea și diversitatea producției agricole din teritoriile LEADER reprezintă unul dintre punctele forte ale dezvoltării teritoriilor, reprezentând un avantaj concurențial pentru producători și contribuind în mod semnificativ la dezvoltarea locală. Cetățenii și consumatorii din Uniune solicită din ce în ce mai frecvent atât produse de calitate, cât și produse tradiționale, fiind preocupați, de asemenea, de menținerea diversității producției agricole. Această situație generează o cerere de produse agricole sau alimentare cu anumite caracteristici identificabile, în special în ceea ce privește specificitatea acestora în legătură strânsă cu teritoriul de proveniență. Producătorii pot continua să ofere o gamă diversificată de produse de calitate numai dacă sunt obțin venituri corespunzătoare eforturilor depuse. Aceasta presupune ca ei să aibă capacitatea de a informa cumpărătorii și consumatorii în privința caracteristicilor propriilor produse în condiții de concurență loială și să își poată identifica în mod corect produsele pe piață. Politica în domeniul calității produselor agricole trebuie să ofere producătorilor instrumentele corespunzătoare de identificare și promovare a acelor produse care au caracteristici specifice, protejând în același timp producătorii respectivi împotriva practicilor neloiale. Se sprijină, de asemenea, stimularea lanțurilor scurte de aprovizionare și piețe locale stabile. 3. Trimiteri la alte acte legislative Regulament European nr.1305/2013 (art. 35), R (UE) 1303/2013, R (UE) 1407/ Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari direcți Parteneriate constituite în baza unui Acord de cooperare și în a cărui componență să fie cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă din sector și cel puțin un partener din următoarele categorii: Microîntreprinderi sau întreprinderi mici, organizații neguvernamentale, consilii locale, unități școlare, sanitare, de agrement și alimentație publică. Beneficiari indirecți Persoane fizice și juridice de pe raza pieței locale, agenți din domeniul turismului și alimentației publice. 5. Tip de sprijin Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;

21 Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, numai în cazul componentelor de investiți. 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuie efectuate pe teritoriul GAL Pădurile Dacice). Cheltuielile prevăzute în planul de marketing: Studii/planuri, costuri generale ale proiectului; Costuri de funcționare a cooperării maxim 20 % din valoarea totală eligibilă a proiectului; Costuri directe ale proiectelor specifice, corelate cu planul proiectului și care cuprind: o Cheltuieli de promovare; o Cheltuieli de marketing legate de etichetare și ambalare produse, creare marcă înregistrată; o Investiții în construcții aferente activității de producție (modernizare, construcție), echipamente, utilaje necesare implementării proiectului, așa cum rezultă din planul proiectului; o Aplicații software adecvate activității din proiect; o Onorarii ale personalului, partenerilor, colaboratorilor, aferente activităților proiectului. Cheltuieli neeligibile Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente second hand ; Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, cu excepția costurilor generale definite la art. 45 alin 2 lit. c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate înaintea depunerii cererii de finanțare; Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport în comun pentru uz personal și pentru transport persoane; Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; Achiziționarea de terenuri construite/neconstruite și clădiri; Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale; Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de comisioane de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuieli generale și cheltuieli de asigurare.

22 7. Condiții de eligibilitate Solicitantul va depune un acord de cooperare care face referire la o perioadă egală cu perioada de acordare a finanțării (maxim 3 ani). Pentru proiecte legate de lanțuri scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un plan/studiu, privitor la conceptul de proiect. Pentru proiecte legate de piețe locale, solicitantul va prezenta un plan de marketing adaptat la piața locală. Partenerii care sunt fermieri și își desfășoară activitățile agricole într-una din unitățile administrativ teritoriale din GAL Pădurile Dacice, iar în cazul fermelor pomicole, acestea trebuie să fie prezente în anexa STP. Partenerii care sunt grupuri de producători sau cooperative și își desfășoară activitatea în teritoriul GAL, iar cele din domeniul pomiculturii își desfășoară activitatea în UAT-uri din anexa STP. 8. Criterii de selecție Numărul de membri (mai mult de 5, primesc maximul de puncte; între 3-5 număr mediu de puncte; sub 3 membri nu se punctează). Sunt prioritizate parteneriatele care, la finalizarea proiectului formalizează cooperarea prin constituirea unei forme asociative cu personalitate juridică. Sunt prioritizate parteneriatele care comercializează produse ecologice, tradiționale, care participă la o schemă de calitate sau sunt certificate în urma unei scheme de calitate (de exemplu produs ecologic) Sunt prioritizate proiectele care propun integrarea lanțului scurt cu piața locală. 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului Valoarea maximă a sprijinului: EURO. Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile. În cazul investițiilor, ponderea sprijinului este de 90 %. Costurile de funcționare a cooperării nu vor depăși 20 % din valoarea maximă a sprijinului acordat. 10. Indicatori de monitorizare Numărul total de operațiuni de cooperare. Cheltuieli publice totale. Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte. Denumirea măsurii - Sprijin pentru fermele mici Codul măsurii: M2 / Domeniu de intervenție 2A Tipul măsurii: Investiții Servicii

23 Sprijin forfetar 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL În România, zonele rurale joacă un rol socio-economic important deoarece acestea reprezintă cea mai mare parte din suprafața totală a țării, fiind locuite de aproape jumătate din populația țării. Sprijinul acordat pentru fermele mici existente și care își asumă o formă autorizată de desfășurare a activității economice este un instrument menit să determine transformarea structurală și deschiderea spre piață a fermelor mici, cu potențial de a deveni întreprinderi agricole viabile, cu un management îmbunătățit. Implementarea acestei măsuri va contribui la creșterea veniturilor realizate de operatorii economici, prin tehnologizarea proceselor de producție din cadrul fermelor. Ca urmare a analizei SWOT a teritoriului GAL Pădurile Dacice, a rezultat necesitatea dezvoltării exploatațiilor și întreprinderilor agricole. Principalul scop al măsurii este restructurarea, consolidarea și dezvoltarea capacității de producție și de comercializare a micilor întreprinzători din domeniul agricol, atât din domeniul cultivării plantelor, cât și al creșterii animalelor. Din datele culese din teritoriu rezultă că cea mai parte a terenurilor sunt cultivate cu grâu și porumb (mai ales în cazul fermierilor mai în vârstă), gradul de diversificare a producției este mic. În teritoriul GAL Pădurile Dacice, majoritatea fermelor individuale se caracterizează printr-o putere economică scăzută și sunt orientate, în principal, spre autoconsum. Deschiderea acestora către piață este relativ redusă și se caracterizează printr-o structură foarte variată, determinată de nevoile proprii ale gospodăriei (dar în total dezacord cu principiile eficienței economice), precum și printr-o dotare tehnică redusă, ceea ce împiedică creșterea productivității muncii și obținerea unui surplus de produse destinate vânzării. Teritoriul GAL Pădurile Dacice se confruntă cu un grad accentuat de îmbătrânire a populației, cu efecte în managementul și orientarea către piață a fermelor, care sunt preponderent de dimensiuni mici și orientate, în principal, spre cultivarea cerealelor (grâu și porumb). Fermele mici reprezintă un procent important din totalul exploatațiilor existente în teritoriul GAL Pădurile Dacice, majoritatea fiind ferme familiale, care au ca activitate principală cultivarea plantelor dar și creșterea animalelor - ovine, caprine iar activitatea agricolă se îmbină cu viața familială. Legătura măsurii cu nevoile Măsura propusă va contribui la soluționare următoarelor nevoi ale teritoriului: - Diversificarea producției agricole; - Realizarea procesării materiei prime de către fermierii locali; - Reducerea fluctuației sezoniere a locurilor de muncă;

24 - Diversificarea economică a teritoriului GAL Pădurile Dacice; - Creșterea veniturilor gospodăriilor agricole, contribuind la un mai bun echilibru teritorial socio-economic. Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie măsura: Favorizarea competitivității agriculturii și obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă. Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Prioritatea 2 Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor; Contribuția la Prioritățile SDL (locale) - nu este cazul Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr.1305/2013 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor. Contribuția la domeniile de intervenție, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Principal - 2A Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole; Secundar - 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: Măsura contribuie la inovare, mediu și climă, prin prevenirea abandonului terenurilor agricole, prin contribuția la cerințele de Eco-condiționalitate și măsuri de înverzire, conducând la o activitate agricolă sustenabilă. Sprijinul vizează adaptarea fermelor mici la schimbările climatice și reducerea vulnerabilității acestora prin adoptarea unor culturi/rase rezistente la schimbările climatice și minima intervenție asupra solului, economisirea apei în agricultură, reducerea emisiilor de amoniac prin investiții în ferme. Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: Măsura M2 este complementară cu măsurile M4 Servicii de bază și reînnoirea satelor și M1- Cooperare în sectoarele agricol și pomicol deoarece beneficiarii direcți ai măsurilor M2 și M1 (microîntreprinderi și întreprinderi mici din domeniul agricol, parteneriate constituite în baza unui Acord de cooperare și în a căror componență să fie cel puțin un fermier sau un grup de producători/o cooperativă din sector și cel puțin un partener din următoarele categorii: Microîntreprinderi sau întreprinderi mici, organizații neguvernamentale, consilii locale, unități școlare, sanitare, de agrement și alimentație publică) sunt beneficiarii indirecți ai măsurii M4.

25 Sinergia cu alte măsuri din SDL: nu este cazul 2. Valoarea adăugată a măsurii Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte direct la nivel economic, deoarece prin intermediul ei se vor dezvolta lanțurile valorice din cadrul agriculturii/industriei alimentare. Cu cât mai mulți pași din acest lanț valoric, de la materia primă la produsul final ce ajunge la consumator, sunt realizați în teritoriu, cu atât o proporție mai mare din valoarea finită a produsului este generată în teritoriu. Cu cât lanțul valoric ajunge mai aproape de consumator, cu atât valoarea adăugată adusă teritoriului este mai mare. De asemenea, prosperitatea agenților economici înseamnă și mai multe venituri către consiliile locale, care vor putea întreține și extinde investițiile de valorificare a patrimoniului și investi în alte servicii publice. Acestea vor duce nu doar la creșterea nivelului de trai, ci și la creșterea atractivității teritoriului. 3. Trimiteri la alte acte legislative Regulament European nr. 1305/2013 (art. 19), Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 (art. 13) Regulamentul (CE) nr. 1242/2008; recomandarea 2003/361/CE din 6 mai Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari direcți - Exploatații agricole cu activitate în teritoriul GAL Pădurile Dacice, din categoria microîntreprinderilor (PFA, II, SRL cu asociat unic/majoritar care are și calitatea de administrator, SRL-D). Beneficiari indirecți Persoane fizice și juridice de pe raza pieței locale. 5. Tip de sprijin Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor din planul de afaceri. 6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de 3 ani. Sprijinul va fi acordat în două tranșe: - 75 % din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare; - 25 % din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția îndeplinirii corecte a planului de afaceri propus, fără a depăși 3 ani. 7. Condiții de eligibilitate - Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL Pădurile Dacice, iar investiția trebuie realizată pe teritoriul GAL; - Solicitantul trebuie să dețină o exploatație agricolă cuprinsă între EURO SO (valoarea producției standard);

26 - Solicitantul nu a beneficiat de sprijin anterior prin măsura 6.3 din PNDR ; - Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data acordării sprijinului. 8. Criterii de selecție Sunt prioritizate: - exploatațiile agricole zootehnice; - exploatații ce dețin rase de animale autohtone/soiuri de plante autohtone; - exploatații în care nivelul de calificare a șefului exploatației este ridicat/mediu. 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului Valoarea maximă a sprijinului: EURO. 10. Indicatori de monitorizare Cheltuieli publice totale. Numărul de exploatații sprijinite Locuri de muncă nou create.

27 Denumirea măsurii - Responsabilitate civică în problemele de mediu Codul măsurii: M3 / Domenii de intervenție 6B Tipul măsurii: Investiții Servicii Sprijin forfetar 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea responsabilității civice în problemele de protecția mediului înconjurător. Sprijinirea are drept scop realizarea unui proiect ce vizează stimularea cetățenilor pentru colectarea selectivă a deșeurilor şi respectul faţă de mediul înconjurător. Măsura va contribui la îmbunătățirea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv colectarea selectivă a deșeurilor menajere. Din datele culese în teren se pot trage câteva concluzii: nivelul de asigurare a serviciilor publice este foarte scăzut în majoritatea comunelor din teritoriul GAL; nu este stimulată în nici un fel colectarea selectivă a deșeurilor de către populație; există un grad foarte redus de reciclare a deșeurilor colectate de la populație. Legătura măsurii cu nevoile: Măsura propusă va contribui la soluționarea următoarelor nevoi: Asigurarea unui management adecvat în domeniul colectării deșeurilor de la populație; Reducerea gradului de poluare a mediului; Creșterea gradului de reciclare a materialelor colectate de la populație prin cointeresarea acesteia Creşterea gradului de educaţie în ceea ce priveşte Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie măsura: Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice. Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Prioritatea 5 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic. Contribuția la Prioritățile SDL (locale)-nu este cazul Măsura corespunde obiectivelor art. 17, lit. d) din Reg.(UE) nr.1305/2013

28 Contribuția la domeniile de intervenție, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: 5C Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor și a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: Măsura contribuie la atenuarea schimbărilor climatice. Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: Măsura este complementară cu măsura M4 deoarece beneficiarii indirecți ai măsurii M3 sunt beneficiarii direcți ai măsurii M4, respectiv locuitorii din zonele rurale. Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura poate contribui indirect la obiectivele domeniilor de intervenție: 4A prin refacerea, conservarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice și în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală și a stării peisajelor europene. 2. Valoarea adăugată a măsurii Valoarea adăugată pe care o aduce această măsură se manifestă pe mai multe paliere: În primul rând, pe palier tehnologic, datorită caracterului inovativ al proiectelor finanțate, această măsură va reprezenta un punct de pornire pentru diseminarea rezultatelor. Ele astfel vor demonstra aplicabilitatea economică imediată a soluțiilor inovative și vor duce la perfecționarea și înmulțirea lor. Mai mult, având în vedere proximitatea, vor demonstra atât agenților economici din teritoriu, cât și locuitorilor avantajele colectării selective a deșeurilor, premisa pentru reciclare; Pe palierul resurselor umane, măsura va facilita colaborarea dintre agenții economici din teritoriu și locuitorii zonelor rurale. Prin implementarea unor proiecte inovative din punct de vedere tehnologic, comunitatea locală își arată interesul pentru colectarea selectiva a deșeurilor, pentru protecția mediului în general; La nivelul întregii Strategii de Dezvoltare Locală a GAL Pădurile Dacice, valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de potențialul de replicare a proiectului dacă soluția se dovedește a fi una eficientă, și alți actori locali vor implementa proiecte similare. De asemenea, încurajându-se proiectele cu impact scăzut asupra mediului înconjurător, dezvoltarea economică va fi dirijată spre una durabilă și care să contribuie la acoperirea celorlalte nevoi ale teritoriului: conservarea patrimoniului natural (prin activități cu un impact scăzut asupra mediului înconjurător, promovarea unei dezvoltări economice integrate (prin implementarea unor soluții inovative de utilizare rezultatelor secundare, se va crea un lanț valoric între acestea în teritoriu, beneficiarul soluției putând obține aceste produse secundare de la terți. 3. Trimiteri la alte acte legislative

29 Regulament European nr. 1305/2013 (art. 17, 45 și 46), Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 (art. 13) 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari direcți - Comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare (ADI) - Parteneriate între autorități publice locale și ONG-uri, - ONG reprezentative pentru activitățile de mediu, educație - Instituții publice cu preocupări în domeniul educației Şi protecției mediului. Beneficiari indirecți Locuitorii din zonele rurale din teritoriul GAL 5. Tip de sprijin Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/ Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Tipuri de acțiuni eligibile: Tipurile de operațiuni care pot fi sprijinite în cadrul măsurii sunt enumerate mai jos. Pentru fiecare dintre ele este dată o listă orientativă și nu exhaustivă a posibilelor intervenții: - Acțiuni de informare şi instruire cu privire la măsurile de protecția mediului; - Informare și activități de sensibilizare, de exemplu, centre de vizitare în zone protejate, acțiuni de publicitate și trasee tematice; - Achiziționarea de echipamente și dotări în vederea reciclării /colectării / prelucrării deșeurilor de plastic, metal, hârtie, carton vegetal, electronic, menajer, etc. - Acțiuni de colectare deșeuri vegetale, electronice, plastice, hârtie, aluminiu; - Acțiuni de procesare/reciclare a deșeurilor rezultate în urma activității de colectare; Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuie efectuate pe teritoriul GAL). o Costuri directe ale proiectelor specifice, corelate cu planul proiectului și care cuprind: o cheltuieli pentru închirierea de echipamente și logistică pentru derularea acțiunilor în cadrul proiectului; o cheltuieli pentru achiziția de materiale didactice și/ sau consumabile pentru derularea activităților proiectului;

30 o cheltuieli cu materiale de informare și promovare utilizate în acțiunile proiectului (mape, bloc-notes, pix, pliante, broșuri, banner, editarea și tipărirea de materiale - geantă umăr, mapă de prezentare, inclusiv pagina web, materiale audio si video promovare platită prin social media și alte rețele de publicitate, radio și televiziune, personalizare echipamente, personalizare auto, etc); Costuri generale ale proiectului ( consultanța, monitorizare, management, etc) cu condiția încadrării în limita de 5 % pentru proiectele care prevăd achiziții simple. Cheltuieli neeligibile Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente second hand ; Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, cu excepția costurilor generale definite la art. 45 alin. 2 lit. c) a R (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate înaintea depunerii cererii de finanțare; Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport în comun pentru uz personal și pentru transport persoane; Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; Achiziționarea de terenuri construite/neconstruite și clădiri; Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale; Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; 7. Condiții de eligibilitate Solicitantul trebuie să realizeze activitățile proiectului și eventualele investiții în teritoriul GAL Pădurile Dacice; Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției (dacă este cazul). Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată (dacă este cazul); Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; Beneficiarii finali (indirecți) să fie din teritoriul GAL; 8. Criterii de selecție Sunt prioritizate: - Proiectele propuse în comune cu populație peste de locuitori; - Proiectele care au și componenta de investiții, de min EURO.

31 - Proiectele care promovează parteneriatul - Proiectele care au drept grup țintă elevi 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului Valoarea maximă a sprijinului: EURO. Ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile. 10. Indicatori de monitorizare Investiţii totale public-private. Denumirea măsurii - Servicii de bază și reînnoirea satelor Codul măsurii: M4 / Domeniu de intervenție 6B Tipul măsurii: Investiții Servicii Sprijin forfetar 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Dezvoltarea economică și socială durabilă a zonei rurale este indispensabil legată de îmbunătățirea infrastructurii rurale și a serviciilor de bază existente. Infrastructura și serviciile de bază neadecvate constituie principalul element care menține decalajul accentuat dintre zonele rurale și cele urbane și care reprezintă o piedică în calea egalității de șanse și a dezvoltării economico-sociale a zonelor rurale. Zona acoperită de GAL Pădurile Dacice se distinge comparativ cu alte zone prin dezavantaje naturale, cum ar fi: izolarea față de căile de comunicație și de piețele de comercializare și prin dezavantaje structurale: grad ridicat de dispersare a gospodăriilor în cadrul unei localități, distanțe mari față de centrele decizionale și administrative.

32 Această măsură va oferi sprijin financiar pentru stimularea investițiilor în înființare, extindere și îmbunătățire a infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investiții în infrastructura educațională și socială, achiziționarea de utilaje pentru servicii de salubrizare și serviciul voluntar pentru situații de urgență, investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale. De asemenea, prin intermediu măsurii se va oferi sprijin financiar pentru întreținerea, restaurarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, așezăminte monahale, culturale (de ex. cămine culturale). Investițiile vor avea un impact pozitiv asupra condițiilor de trai pentru populația rurală, vor stimula activitățile de turism rural și vor contribui la stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban. Evoluția demografică a teritoriului este înspre îmbătrânirea populației, spre depopularea mai ales a satelor aflate la mare distanță de orașe. În teritoriul GAL Pădurile Dacice jumătate din comune, respectiv 3 au o populație sub locuitori, iar acest aspect restricționează accesul acestora la finanțările din PNDR (sub-măsura 7.2). Datorită bugetului redus al comunelor, multe dintre acestea nu au în dotare mașini și utilaje moderne pentru intervenții în situații de urgență. Nu dispun nici de utilaje de intervenție în situații de calamități naturale cum ar fi inundațiile, alunecările de teren, înzăpezirea căilor de acces. În privința situațiilor de urgență s-a constatat că în zonă există unități ale pompierilor voluntari locali, care pot interveni în mod corespunzător în cazuri de situații de urgență, pot ajunge și acționa foarte repede. Aceste unități locale pot interveni mai repede în cazul situațiilor de urgență din teritoriul de referință, în comparație cu angajații ISU din orașele cele mai apropiate, respectiv Focșani, Adjud, Tecuci. Unitățile pompierilor voluntari locali, nu dispun de toate echipamentele de specialitate necesare, acestea nefiind capabile sa răspundă tuturor tipurilor de solicitări; astfel s-a identificat nevoia de dotare cu echipamente necesare pentru funcționarea optimă a unităților de intervenție în situații de urgență. Din datele culese în teren se pot trage câteva concluzii: nivelul de asigurare a serviciilor publice este foarte scăzut în majoritatea comunelor din teritoriul GAL Pădurile Dacice, infrastructură socială deficitară; există o mare deschidere, disponibilitate și expertiză din partea autorităților publice locale pentru efectuarea de proiecte de investiții pentru asigurarea infrastructurii locale; există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate în vederea accesării fondurilor nerambursabile necesare îmbunătățirii calității vieții pentru populația rurală; există potențial de dezvoltare a turismului, insuficient valorificat datorita infrastructurii deficitare. Legătura măsurii cu nevoile: Măsura propusă va contribui la soluționarea următoarelor nevoi: - Reducerea sărăciei, menținerea locurilor de muncă și crearea altora noi; - Păstrarea și conservarea unor tradiții, obiceiuri și meșteșuguri locale; - Asigurarea accesului la servicii publice de calitate și adaptarea infrastructurii la standardele de funcționare în siguranță;

33 - Dezvoltarea turismului rural. Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie măsura: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Contribuția la Prioritățile SDL (locale) - nu este cazul Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr.1305/2013 Servicii de bază și reînnoirea satelor din zonele rurale Contribuția la domeniile de intervenție, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: - 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: Măsura contribuie la inovare. O infrastructură îmbunătățită permite afacerilor din mediul rural să se dezvolte și încurajează spiritul antreprenorial și inovator. Existența unei infrastructuri educaționale performante permite formarea de generații bine pregătite, deschise spre noi oportunități și capabile să inoveze și să dezvolte cu adevărat zonele rurale, facându-le atractive pentru noi și noi generații, Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: măsura M4 este complementară cu măsurile M2 Sprijin pentru fermele mici și M6 - Sprijin pentru microîntreprinderi non-agricole deoarece beneficiarii direcți ai măsurilor M2 și M6 (microîntreprinderii, întreprinderi mici din domeniul agricol și non-agricol) sunt beneficiarii indirecți ai măsurii M4. Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura acționează în sinergie cu măsura M5 și M6 din SDL și conduc la realizarea priorității P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 2. Valoarea adăugată a măsurii GAL Pădurile Dacice cuprinde multe zone rurale în care infrastructura de bază, în special drumurile comunale sau căi de legătură între comune, este insuficient dezvoltată, fiind neatractive pentru investitori. De asemenea, dotarea UAT-urilor cu utilaje și echipamente pentru intervenții în cazuri de urgență sau calamitate (incendii, alunecări de teren, inundații, înzăpezire, urgențe medicale) este precară în cele mai multe cazuri, ceea ce conduce la depopularea zonelor rurale, mai ales a celor aflate la mare distanță de orașe. Măsura va contribui la îmbunătățirea infrastructurii de bază și a serviciilor de bază pentru populație, cu precădere a unităților administrativ teritoriale aflate la distanță mai mare de orașe, contribuind astfel la reducerea decalajului dintre spațiul urban și cel rural. Dezvoltarea socio-economică a spațiului rural este indispensabil legată de existența unei infrastructuri rurale, existența și accesibilitatea serviciilor de bază pentru populație, inclusiv a

34 celor sociale, medicale, culturale, de agrement, reprezentând o cerință esențială pentru creșterea calității vieții și care pot conduce la incluziune socială și la inversarea tendinței de declin economic și social. 3. Trimiteri la alte acte legislative Temei juridic : Articolul 20 din Regulament (UE) nr.1305/2013 Regulamentul (UE) 1407/2013 Regulamentul (UE) 1303/2013 Regulamentul (UE) 480/2014 de completare a R (UE) 1303/2013 Regulamentul (UE) 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R (UE) nr. 1305/2013 Legislație Națională Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor; Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale-republicată; Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor; Ordinul nr din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 143/2007 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare. 4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari direcți - Comunele, conform legislației naționale în vigoare; - ONG- uri, conform legislației naționale în vigoare; - Unități de cult, conform legislației naționale în vigoare; - Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică. Sediul social și punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, pe teritoriul GAL Pădurile Dacice, activitatea desfășurîndu-se în spațiul rural. Beneficiari indirecți Microîntreprinderi și întreprinderi mici din domeniul agricol și non agricol; Persoane fizice locuitori ai zonelor rurale, precum și turiști. 5. Tip de sprijin Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/ Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuie efectuate pe teritoriul GAL). Modernizarea infrastructurii de acces către obiective de interes social și/sau economic, inclusiv obiective turistice;

35 Înființarea și/sau extinderea rețelei de iluminat public prin utilizarea eficientă a energiei; Restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local; Crearea, îmbunătățirea și extinderea infrastructurii la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei din surse regenerabile și al economisirii energiei; Înființarea/extinderea/modernizarea infrastructurii de valorificare a produselor locale; Achiziția de utilaje, echipamente pentru serviciile publice de salubrizare și pentru serviciile voluntare pentru situații de urgență; Costuri generale ocazionate de cheltuieli cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea în leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii de piață a activului, precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica de mediu, inclusiv studii de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita a 5 % pentru proiectele care prevăd achiziții simple de utilaje. Cheltuieli neeligibile Contribuțiile în natură; Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente second hand ; Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, cu excepția costurilor generale definite la art. 45 alin. 2 lit. c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate înaintea depunerii cererii de finanțare; Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport în comun pentru uz personal și pentru transport persoane; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile, dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale; Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de comisioane de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuieli generale și cheltuieli de asigurare; Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații, echipamente, costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie. 7. Condiții de eligibilitate - Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL Pădurile Dacice, iar investiția trebuie realizată pe teritoriul GAL; - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili; - Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

36 - Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată. 8. Criterii de selecție Sunt prioritizate: - Proiectele care deservesc un număr mare de beneficiari direcți; - Căile de acces care fac legătura cu investii realizate din fonduri publice; - Proiectele depuse de comunitățile cu indice de sărăcie mare; - Proiectele depuse de comunitățile aflate la distanță mare față de orașe. 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului Valoarea maximă a sprijinului: EURO. Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri și de 90 % dacă se generează venituri. În cazul investițiilor beneficiarilor privați, ponderea sprijinului este maxim 90 % dacă acestea sunt generatoare de venituri și de 100 % dacă nu sunt generatoare de venituri 10. Indicatori de monitorizare Cheltuieli publice totale. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită. Locuri de muncă nou create. Denumirea măsurii - Servicii sociale Codul măsurii: M5 / Domeniu de intervenție 6B Tipul măsurii: Investiții Servicii Sprijin forfetar 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Prin această măsură se va sprijini financiar construirea, extinderea, modernizarea, dotarea de centre comunitare multifuncționale sociale și de sănătate, în scopul deservirii comunităților locale, inclusiv a minorităților locale, în special minoritatea rromă. Această măsură vizează satisfacerea unor nevoi ale comunității locale marginalizate, cu risc de sărăcie și excluziune socială, identificate ca atare în analiza SWOT. Centrele comunitare multifuncționale pot oferi comunității următoarele servicii: asistență medicală primară comunitară; servicii medicale stomatologice;

37 analize medicale de laborator; asistență socială-refugiu temporar pentru mame abuzate și copii; îngrijire medicală și asistență socială la domiciliu; dezvoltare și educație pentru copii; servicii auxiliare cu caracter administrativ (inclusiv sprijin pentru obținerea cărților de identitate pentru rromi). Implementarea măsurii va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zonele rurale, prin furnizarea de servicii medicale și de asistență socială gratuite. Realizarea obiectivelor măsurii contribuie la stoparea declinului economic și social al mediului rural. Dificultățile populației sunt legate de accesul la serviciile medicale, acesta fiind împiedicat de serviciile de transport deficitare, cu un impact negativ asupra fluxului urban rural al cadrelor medicale și al intervențiilor în caz de urgență dar și de infrastructura medicală insuficientă mai ales în domeniul oftalmologic și stomatologic. Din datele culese în teren se pot trage câteva concluzii: nivelul de asigurare a serviciilor publice este foarte scăzut în majoritatea comunelor din teritoriul GAL Pădurile Dacice, infrastructura sociala deficitară; există o largă deschidere pentru dezvoltare de parteneriate în vederea accesării fondurilor nerambursabile necesare îmbunătățirii calității vieții pentru populația rurală, inclusiv a celei de etnie rromă. Legătura măsurii cu nevoile Măsura propusă va contribui la rezolvarea următoarelor nevoi identificate în teritoriu: - asigurarea accesului la servicii publice de calitate a persoanelor de etnie rromă; - dezvoltare personală a copiilor proveniți din familii aflate în dificultate; - asigurarea asistenței medicale primare; - îngrijire și asistență socială la domiciliu a persoanelor aflate în dificultate. Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie măsura: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă. Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale Contribuția la Prioritățile SDL (locale) nu este cazul Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Servicii de bază și reînnoirea satelor din zonele rurale Contribuția la domeniile de intervenție, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: - 6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: Măsura contribuie la inovare. Existența unei infrastructuri sociale performante permite formarea de generații bine pregătite, deschise spre noi oportunități și capabile să inoveze și să dezvolte cu adevărat zonele

38 rurale, facându-le atractive pentru noi și noi generații. Având în vedere lipsa din teritoriul GAL Pădurile Dacice a infrastructurii sociale de acest tip, propus prin măsura M5, ideea însăși este inovatoare, contribuindu-se astfel la combaterea riscului excluziunii sociale, a segregării din motive de apartenență la o anumită etnie. Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: măsura M5 este complementară cu măsura M4 Servicii de bază și reînnoirea satelor deoarece beneficiarii direcți (grupul țintă) ai măsurii M5 sunt și beneficiarii indirecți ai măsurii M4. Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura acționează în sinergie cu măsura M4 și M6 din SDL și conduc la realizarea priorității P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 2. Valoarea adăugată a măsurii În teritoriul GAL Pădurile Dacice infrastructura socială este slab dezvoltată. Prin înființarea și/sau modernizarea (inclusiv dotarea) centrelor comunitare multifuncționale de asistență medicală comunitară și socială reprezintă o abordare complexă pentru soluționarea accesibilității la serviciile de bază pentru populația din satele izolate, greu accesibile, cu venituri cvasi inexistente, inclusiv pentru persoane cu dizabilități și a celor aparținând minorității rrome. Aria de deservire a centrelor comunitare multifuncționale va fi reprezentată de mai multe comune, fiind un criteriu de eligibilitate. Prin implementarea măsurii va contribui la dezvoltarea teritoriului, a identității locale, omogenizarea socială, prin favorizarea incluziunii sociale a grupurilor cultural-etnice. 3. Trimiteri la alte acte legislative Temei juridic: Articolul 20 din Regulament (UE) nr. 1305/2013 Regulamentul (UE) 1407/2013 Regulamentul (UE) 1303/2013 Regulamentul (UE) 480/2014 de completare a R (UE) 1303/2013 Regulamentul (UE) 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a R(UE) nr, 1305/ Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari direcți - Comunele, conform legislației naționale în vigoare; - ONG-uri, conform legislației naționale în vigoare; - Unități de cult, conform legislației naționale în vigoare; - Parteneriate public-private. Sediul social și punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, pe teritoriul GAL Pădurile Dacice, activitatea desfășurîndu-se în spațiul rural. Beneficiari indirecți/grupuri țintă Persoane aparținând grupurilor vulnerabile;

39 Persoane aparținând minorității rrome. 5. Tip de sprijin Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/ Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile Cheltuieli eligibile (pentru a fi eligibile, trebuie efectuate pe teritoriul GAL). Înființarea, modernizarea și/sau dotarea centrelor comunitare multifuncționale; Costuri generale ocazionate de cheltuieli cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea în leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii de piață a activului, precum onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică de mediu, inclusiv studii de fezabilitate, vor fi realizate în limita a 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd achiziții simple de utilaje. Cheltuieli neeligibile Contribuțiile în natură; Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente second hand ; Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, cu excepția costurilor generale definite la art. 45 alin. 2 lit. c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate înaintea depunerii cererii de finanțare; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale; Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de comisioane de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuieli generale și cheltuieli de asigurare. 7. Condiții de eligibilitate - Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL Pădurile Dacice, iar investiția trebuie realizată pe teritoriul GAL și să deservească cel puțin două comune; - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari eligibili; - Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;

40 - Solicitantul trebuie să nu fie în insolvență sau incapacitate de plată Criterii de selecție Sunt prioritizate: - Proiectele care propun dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă; - Proiectele depuse de comunitățile cu indice de sărăcie mare; - Proiectele depuse de comunitățile aflate la distanță mare față de orașe. 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului Valoarea maximă a sprijinului: EURO. Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri și de 90 % dacă se generează venituri. În cazul investițiilor beneficiarilor privați, ponderea sprijinului este maxim 90 % dacă acestea sunt generatoare de venituri și de 100 % dacă nu sunt generatoare de venituri. 10. Indicatori de monitorizare Cheltuieli publice totale. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită. Locuri de muncă nou create. Denumirea măsurii - Sprijin pentru microîntreprinderi non-agricole Codul măsurii: M6 / Domeniu de intervenție 6A Tipul măsurii: Investiții Servicii Sprijin forfetar 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei, la domeniile de intervenție, la obiectivele transversale și a complementarității cu alte măsuri din SDL Această măsură va oferi sprijin financiar pentru dezvoltarea de activități non-agricole, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și reducerea disparităților dintre rural și urban, având în vedere lipsa de capital din zonele rurale, precum și cunoștințele reduse din domeniul managementului afacerilor dintr-un alt domeniu decât agricultura. Prin acordarea acestui sprijin, GAL Pădurile Dacice ar putea beneficia de o mai bună dezvoltare a afacerilor, care ar conduce la reducerea sărăciei existente în zonă, inclusiv prin absorbția surplusului de forță de muncă din sectorul agricol.

41 Stimularea activităților de producție, serviciilor de agro-turism, sanitar-veterinare și medicale va crește gradul de atractivitate al zonelor rurale, reducând astfel tendința populației de a migra spre mediu urban, mult mai ofertant, în căutarea unor oportunități sociale și economice. Sprijinirea are drept scop restructurarea și consolidarea activităților non agricole, creșterea interesului generațiilor de tineri de a se dezvolta din punct de vedere profesional în zonele rurale, dat fiind fenomenul de scădere și îmbătrânire a populației rurale. Se va urmări promovarea antreprenorialului și a ocupării forței de muncă, reducerea fluctuației sezoniere a locurilor de muncă. Prin diversificarea economică va crește gradul de ocupare a forței de muncă, vor crește veniturile familiilor, contribuind astfel la un mai bun echilibru teritorial socio-economic și la dezvoltare durabilă în zonele rurale. Dezvoltarea rurală și diversificarea economiei rurale depind și de tinerele generații, de modul în care societatea reușește să răspundă nevoilor specifice ale familiilor tinere. Din analiza teritoriului a reieșit că: - Vârsta medie a locuitorilor este peste 50 de ani, cu impact negativ asupra gradului de inovare; - Persoanele în vârstă, care dețin suprafețe mici de teren, practică o agricultură de subzistență, rentabilitatea utilizării terenurilor agricole fiind foarte mică; - Familii tinere, cu copii, se întorc din țările europene în care au lucrat, și intenționează sa desfășoare activități non-agricole. Legătura măsurii cu nevoile Măsura propusă va contribui la rezolvarea următoarelor nevoi: - Reducerea sărăciei; - Crearea de locuri de muncă în mediul rural; - Creșterea veniturilor familiilor; - Reducerea decalajului dintre mediul urban și cel rural; - Stabilirea în mediul rural a familiilor tinere care se întorc din străinătate. Obiectivele de dezvoltare rurală, conform art. 4 din Reg. (UE) 1305/2013, la care contribuie măsura: Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiei și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă. Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Prioritatea 6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Contribuția la Prioritățile SDL (locale) nu este cazul Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor. Contribuția la domeniile de intervenție, conform art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013: Principal - 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici și a creării de locuri de muncă. Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. 1305/2013: Inovare

42 Diversificarea activităților economice în zonele rurale va deschide noi oportunități și posibilități pentru adoptarea de metode noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea satelor românești. Complementaritatea cu alte programe/strategii/măsuri: - Sinergia cu alte măsuri din SDL: Măsura acționează în sinergie cu măsura M4 și M5 din SDL și conduc la realizarea priorității P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. 2. Valoarea adăugată a măsurii Sprijinul acordat atât tinerilor fermieri cât și membrilor familiei acestora (pentru activități non-agricole ) va conduce la interes crescut pentru întoarcerea acasă a tinerilor care lucrează în străinătate și care au familiile (îmbătrânite și care au nevoie de ajutor sau copii aflați în grija bunicilor) în mediul rural și au nevoie de venituri pentru subzistență. Se pot astfel reuni familii, reprezentând mai multe generații și care, împreună, pot dezvolta și alte activități, benefice întregii comunități rurale. În vederea dezvoltării zonei rurale, se impune sprijinirea tinerilor care lucrează în prezent în străinătate, au familii în teritoriul GAL Pădurile Dacice și doresc să se stabilească în țară, beneficiind de experiența și capitalul acumulate în străinătate. Se urmărește renunțarea la activități agricole nerentabile economic, practicate pe suprafețe foarte mici și inițierea de activități din sfera producției de bunuri materiale și prestarea de servicii către populația rurală. 3. Trimiteri la alte acte legislative Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 (art. 19), Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014, art. 8, Anexele I și II, Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014, art. 2 și Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă) Beneficiari direcți Microîntreprinderi care propun activități non agricole complet noi sau microîntreprinderi nou înființate (PFA, II, SRL) ce propun activități de producție, servicii pentru populația rurală (non agricole). Beneficiari indirecți Persoane fizice și juridice din GAL Pădurile Dacice, inclusiv UAT. 5. Tip de sprijin: Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/ Tipuri de acțiuni eligibile

43 Investiții pentru producerea și comercializarea produselor neagricole: Fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, de hârtie, carton etc.; Fabricarea produselor chimice, farmaceutice; Activități de prelucrare a produselor lemnoase; Fabricarea de construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; Fabricarea de produse electrice și electronice. Investiții pentru activități meșteșugărești (activități de artizanat și alte activități tradiționale neagricole - olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului și pielii etc.) Investiții legate de furnizarea de servicii: - Servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; - Servicii de reparații mașini, unelte, obiecte casnice; - Servicii de consultanță, contabilitate, juridice, audit; - Servicii informatice, tehnice, administrative. Investiții în pensiuni agroturistice și activități de agrement. Investiții pentru producția de combustibili din biomasă (fabricarea de pelete, brichete) pentru vânzare. Costuri eligibile specifice: - Construirea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea clădirilor; - Achiziționarea și costurile de instalare, inclusiv leasing financiar, de utilaje, instalații și echipamente noi; - Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci; Costuri generale ale proiectului (proiectare, consultanță, monitorizare, management, etc) cu condiția încadrării în maxim 10 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții-montaj și în limita de 5 % pentru proiectele care prevăd achiziții simple. Cheltuieli neeligibile Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente second hand ; Cheltuieli efectuate înaintea semnării contractului de finanțare, cu excepția costurilor generale definite la art. 45 alin. 2 lit. c) a R (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate înaintea depunerii cererii de finanțare; Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport în comun pentru uz personal și pentru transport persoane; Construcția sau modernizarea locuinței și sediilor sociale; Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile; Achiziționarea de terenuri construite/neconstruite și clădiri;

44 Dobânzi debitoare, cu excepția celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenții pentru dobândă sau a unei subvenții pentru comisioanele de garantare și pentru fondurile mutuale; Taxa pe valoarea adăugată, cu excepția cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislației naționale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru instrumente financiare; În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de comisioane de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuieli generale și cheltuieli de asigurare; 7. Condiții de eligibilitate - Solicitantul trebuie să aibă sediul social sau punctul de lucru în teritoriul GAL Pădurile Dacice; - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de microîntreprindere sau întreprindere mică și să propună o activitate eligibilă; - Solicitantul trebuie să aibă capital privat 100 % și să acționeze în nume propriu; - Solicitantul trebuie să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 8. Criterii de selecție Sunt prioritizate: - Domeniile de activitate: producție, servicii pentru populația rurală, agroturism; - microîntreprinderi nou înființate; - crearea de două sau mai multe locuri de muncă. 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului Valoarea maximă a sprijinului: EURO. Ponderea sprijinului nerambursabil este de 70 % pentru activități de servicii și de 90 % pentru producție, agroturism și servicii medicale și veterinare și pentru fermierii care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activități non-agricole. 10. Indicatori de monitorizare Cheltuieli publice totale. Numărul de beneficiari sprijiniți. Locuri de muncă nou create.

45 CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.) Obiectivele și prioritățile de dezvoltare rurală ale strategiei GAL Pădurile Dacice vin în completarea altor strategii și programe naționale, cum ar fi Strategia de dezvoltare teritorială a României care este un documentul programatic pe termen lung prin care este conturată viziunea de dezvoltare a teritoriului național pentru orizontul de timp 2035 și sunt stabilite obiective de dezvoltare, și măsuri complementare. Următoarele tipuri de acțiuni sunt sprijinite: creșterea viabilității exploatațiilor agricole, sprijinirea formării lanțurilor alimentare scurte, complementare măsurilor M2: Sprijin pentru fermele mici și măsurii M1: Cooperare în sectoarele agricol și pomicol ; diversificarea activităților economice în mediul rural, acțiune susținută prin măsura M6: Sprijin pentru microîntreprinderi non-agricole. De asemenea sunt propuse următoarele acțiuni strategice, complementare acțiunilor pe care GAL Pădurile Dacice intenționează să le sprijine în cadrul măsurilor sale: modernizarea drumurilor care fac legătura între reședințele de comună și localitățile componente, complementară măsurii M4: Servicii de bază și reînnoirea satelor ; managementul integrat al deșeurilor prin realizare/extindere/modernizare de platforme de depozitare, acțiuni care se regăsesc și completează obiectivele susținute prin măsura M3: Responsabilitate civică în problemele de mediu.

46 În cadrul Strategiei Naționale a României privind schimbările climatice sunt prevăzute pregătirea acțiunilor legate de combaterea schimbărilor climatice atât pentru politicile de reducere a emisiilor de GES, cât și pentru cele de adaptare din cadrul Programelor Operaționale pentru ciclul financiar Obiectivul strategiei de dezvoltare locală a GAL Pădurile Dacice cu privire la combaterea schimbărilor climatice se regăsește și în obiectivele cu privire la climă și mediu care fac parte integrantă a strategiei mai sus menționate. Sunt susținute financiar prin proiecte integrate pentru consolidarea și extinderea sistemelor de gestionare integrată a deșeurilor, acțiuni regăsite în măsura M3: Responsabilitate civică în problemele de mediu, respectiv colectarea selectivă a deșeurilor menajere. Încurajarea cooperării prin crearea de grupuri operaționale între sectoarele agricol și pomicol acțiuni sprijinite prin măsura M1, contribuie la intervențiile prioritare din PNA Aceste intervenții pot include varietăți rezistente la secetă, practici agricole prietenoase cu resursele de sol și apă. În plus, crearea lanțurilor de aprovizionare scurte și a piețelor locale, sprijinite ar putea genera beneficii pentru climă și mediu. Măsura M1 face parte și din prioritate de investiții P1 din PNDR , respectiv Măsura 16, sub-măsura care are ca obiectiv sprijinul acordat pentru cooperarea dintre actori în sectorul angro-alimentar și sectorul pomicol, cu scopul de a comercializa produsele din lanțurile scurte de aprovizionare, va facilita utilizarea metodelor inovatoare de comercializare a produselor și atragerea unor categorii noi de consumatori. Prin Măsura M2: Sprijin pentru fermele mici se acordă sprijin fermelor mici existente menit să determine transformarea structurală și deschiderea spre piață a acestora. Acțiuni complementare se regăsesc în sub-măsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici din PNDR, obiectivele fiind îmbunătățirea managementului exploatației agricole și orientarea spre piață a exploatațiilor agricole de mici dimensiuni. Măsura M6: Sprijin pentru întreprinderi non-agricole va oferi sprijin financiar pentru dezvoltarea de activități nonagricole, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și reducerea disparităților dintre rural și urban, având în vedere lipsa de capital. Complementarități se găsesc în obiectivele POR (AP2.1;2.2) 1 sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, referitoare la beneficiari microîntreprinderi non-agricole din mediul rural. Acțiunile sprijinite sunt comune și se completează astfel: investițiile în active corporale precum și cele în active ne-corporale de tipul brevete, licențe, etc. și alte drepturi și active similare. Alt program ale cărui obiective vin în completarea măsurii M6 este POCU-AP3,PI 8iii 2, care sprijină crearea de întreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban, furnizarea de servicii personalizate de consiliere, formare profesională antreprenorială și alte forme de sprijin în faza de înființare și post înființare. Prin sub-măsura 6.4. din PNDR sprijină acțiuni complementare măsurii M6, pentru dezvoltarea micro întreprinderilor și întreprinderilor mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale, stimulând mediului de afaceri din rural. Măsura M4: Servicii de bază și reînnoirea satelor, conține acțiuni prin care vor fi susținute financiar stimularea investițiilor în înființare, extinderea și îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale din zonele rurale, investiții în infrastructura educațională și socială, achiziționarea de utilaje pentru servicii de salubrizare și serviciul voluntar pentru 1 Program Operațional Capital Uman - Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții :Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi- subzistență 2 Program Operațional Capital Uman - Axa prioritara 3; Prioritatea de investiții: Creșterea ocupării persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semi- subzistență

47 situații de urgență, investiții în crearea, îmbunătățirea și extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, cu respectarea principiilor de eficiență energetică a clădirilor; sprijin financiar pentru întreținerea, restaurarea și modernizarea căminelor culturale. Complementaritatea acțiunilor acestei masuri se regăsesc și în POR - reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene coordonate cu planurile de dezvoltare regională; restaurarea, consolidarea, protecția,conservarea monumentelor; restaurarea, protecția, conservarea și realizarea picturilor interioare, frescelor. Prin PNDR Sub-măsura se pot finanța investiții asociate cu restaurarea, conservarea și dotarea clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil, în zonele rurale, de interes local; construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale; restaurarea, conservarea și accesibilizarea așezămintelor monahale; modernizarea, renovarea și/sau dotarea așezămintelor culturale. PNDL 4 își propune să finanțeze reabilitări de unități de învățământ preuniversitar; drumuri publice clasificate și încadrate ca drumuri județene, drumuri de interes local, drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților; poduri, podețe sau punți pietonale; obiective culturale de interes local; platforme de gunoi. Aceste investiții finanțate prin PNDL 5 completează obiectivele stabilite prin strategia de dezvoltare locală a GAL Pădurile Dacice. Măsura M5: Servicii sociale oferă sprijin financiar construirea, extinderea, modernizarea, dotarea de centre comunitare multifuncționale sociale și de sănătate, în scopul deservirii comunităților locale, inclusiv a minorităților locale, în special minoritatea rromă. Obiective complementare se regăsesc în POR , care finanțează investiții în infrastructura de servicii sociale fără componentă rezidențială în urban și rural și investiții în locuințe de tip familial, etc. Prin POCU se pot finanța investiții care urmăresc creșterea calității serviciilor sociale la nivelul comunității prin abordări inovative în furnizarea serviciilor sociale, incluziunea socială a cetățenilor din grupuri vulnerabile în special cei de etnie rromă. Măsura M5 vine în completarea obiectivelor prevăzute în Strategia Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români Aparținând Minorității Rome ( ), care are ca scop incluziunea socio-economică a cetățenilor români aparținând minorității rrome la un nivel similar cu cel al restului populației și asigurarea de șanse egale prin inițierea și implementarea unor politici și programe publice în domenii precum: educația, formarea profesională și ocuparea forței de muncă, sănătatea, locuirea și mica infrastructură, cultură, infrastructura socială, prevenirea și combaterea discriminării. Totodată, se urmărește implicarea autorităților publice centrale și locale, a rromilor înșiși și a societății civile în activități care vizează creșterea incluziunii socioeconomice. Obiectivele acesteia, complementare măsurii M5, sunt: creșterea nivelului de incluziune educațională a cetățenilor români aparținând minorității rrome la un nivel similar cu cel al restului populației; îmbunătățirea stării de sănătate a cetățenilor români aparținând minorității rrome prin creșterea accesului la servicii de sănătate preventive și curative; asigurarea accesului la servicii publice și mica infrastructură; îmbunătățirea situației sociale a categoriilor defavorizate, inclusiv a rromilor, în domeniile: dezvoltare comunitară, protecția copilului, justiție și ordine publică; dezvoltarea unei abordări integrate a domeniilor prioritare 3 PNDR Submăsura Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural 4 Plan Național de Dezvoltare Locală 5 Plan Național de Dezvoltare Locală

48 în vederea sprijinirii cetățenilor români aparținând minorității rrome pe tot parcursul vieții, cu măsuri directe specifice problemelor fiecărei etape de viață. În ceea ce privește măsura M3: Responsabilitate civică în problemele de mediu se oferă sprijin financiar pentru stimularea responsabilității civice în problemele de protecția mediului înconjurător, scopul fiind realizarea unor proiecte ce vizează stimularea cetățenilor pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Măsura M3 are ca obiectiv îmbunătățirea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, respectiv colectarea selectivă a deșeurilor menajere. Acțiuni complementare sprijinite se regăsesc în POIM care sprijină investiții care vor avea ca rezultat sistarea activității depozitelor neconforme în conformitate cu prevederile directivelor europene și cu angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare și închiderea acestora, extinderea colectării selective și crearea capacităților de compost/tratare și stații de transfer necesare îndeplinirii obiectivelor legate de creșterea ponderii deșeurilor reciclate/valorificate în totalul cantității de deșeuri colectate, prin crearea infrastructurii necesare. De asemenea, obiectivele pe care Strategia Națională a Deșeurilor ( ) și le propune să le îndeplinesc, sunt și ele complementare măsurii M3, acestea sunt: dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deșeuri și reutilizarea, promovând utilizarea durabilă a resurselor; creșterea ratei de reciclare și îmbunătățirea calității materialelor reciclate, lucrând aproape cu sectorul de afaceri și cu unitățile și întreprinderile care valorifică deșeurile; promovarea valorificării deșeurilor din ambalaje; reducerea impactului produs de carbonul generat de deșeuri; încurajarea producerii de energie din deșeuri pentru deșeurile care nu pot fi reciclate. Măsura M3 completează Obiectivul Strategic nr.3, Managementul eficient al deșeurilor și substanțelor periculoase care face parte din Planului Strategic , elaborat de Garda de Mediu. Obiectivele specifice sunt următoarele: transformarea deșeurilor în resursă/utilizarea eficientă a resurselor; extinderea și îmbunătățirea sistemelor de colectare selectivă a deșeurilor; reducerea amplasamentelor de depozitare ilegală a deșeurilor; reducerea suprafeței ocupate de situri contaminate; asigurarea protecției resursei de apă subterană. CAPITOLUL VII: Descrierea planului de acțiune În cadrul implementării strategiei de dezvoltare locală va fi urmărit următorul calendar semestrial estimativ: 1. Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție măsurile de infrastructură socială se vor realiza în primele două semestre. Responsabilități: experți tehnici GAL, manager GAL. Lansarea apelului de selecție se va face prin intermediul mijloacelor de informare mass-media, pliante, pagină web. Perioada de timp: semestrele I și II. 2. Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție măsurile de investiții. Responsabilități: experți tehnici GAL, manager GAL. Lansarea apelurilor de selecție se va face prin intermediul mijloacelor de informare mass-media, pliante, pagină web. Perioada de timp: semestrele I,II și III. 3. Acțiunile de animare a teritoriului Responsabilități: experți tehnici GAL, manager GAL.

49 Perioada de timp: semestrele I, II, III, IV. 4. Analiza, evaluarea și selecția proiectelor se va desfășura în semestrele I IV. Responsabilități: expert tehnic 1, manager GAL, Comitetul de Selecție al Proiectelor. o în urma depunerii cererilor de finanțare de către posibilii beneficiari care se încadrează în criteriile de eligibilitate stabilite pentru fiecare măsură, expertul tehnic al GAL, va verifica eligibilitatea și conformitatea proiectului, iar managerul GAL va asigura coordonarea acestor activități; o verificarea criteriilor de selecție și selecția cererilor de finanțare depuse în cadrul fiecărei măsuri, va fi realizată de care Comitetul de Selecție a Proiectelor. Perioada de timp: semestrele I, II, III, IV,V. 5. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei. Dispozitivul de monitorizare, evaluare și control implementat de GAL presupune: luarea operativă a deciziilor asupra implementării (sau depistarea problemelor); efectuarea zilnică a gestionării GAL; executarea operativă și corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; facilitarea coordonării între activitățile compartimentelor; monitorizarea și raportarea la timp despre realizările și rezultatele implementării strategiei GAL; comunicarea stadiului implementării strategiei de dezvoltare către factorii de decizie, respectiv Adunarea Generală și Consiliul Director; Responsabilități: responsabil financiar-contabil, experți tehnici, manager GAL. Perioada de timp: toată perioada de implementare strategiei de dezvoltare locală. 6. Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate Responsabilități: expert tehnic 2, responsabil financiar-contabil. Perioada de timp: semestrele IV - XV. 7. Monitorizarea proiectelor contractate se va realiza de către tot personalul angajat al GAL, în perioada cuprinsă între semestrele IV și XV. Beneficiarii finanțării sunt obligați să înceapă implementarea proiectului în termenul fixat în contractul de finanțare. Implementarea proiectului va fi urmărită de personalul GAL care va efectua vizite la locul implementării va verifica respectarea condițiilor asumate prin contractual de finanțare. Neînceperea condițiilor contractuale duce la pierderea ajutorului acordat beneficiarului final. Responsabilități: experți tehnici GAL, manager GAL. Perioada de timp : semestrele IV XV. 8. Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare se realizează pe toată perioada de implementare a strategiei de dezvoltare locală. Responsabil este responsabilul financiar-contabil, angajat al GAL-ului. Responsabilități: responsabil financiar-contabil. Perioada de timp : pe toată perioada de implementare a strategiei de dezvoltare locală. În scopul desfășurării acțiunilor mai sus menționate, se vor utiliza resursele financiare necesare din: bugetul alocat costurilor de funcționare GAL Pădurile Dacice, conform Planului Financiar și alte resurse externe: cotizațiile partenerilor, venituri realizate din activități economice directe, donații, sponsorizări, resurse obținute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, alte venituri prevăzute de lege. GAL Pădurile Dacice dispune de următoarele resurse material-administrative necesare pentru implementarea corespunzătoare a strategiei de dezvoltare locală în vederea gestionarii cât mai judicioase a fondurilor europene: sediu

50 corespunzător format dintr-un spațiu multifuncțional, dotat cu mese și scaune, videoproiector și ecran de proiecție, flip-chart, birouri, dulapuri, telefon, fax, internet. Acest spațiu are asigurate utilitățile necesare și este în stare bună. În vederea desfășurării în bune condiții a activităților GAL Pădurile Dacice dispune de aparatură IT: calculatoare, laptopuri, imprimante, scanner, copiator; birotică și papetărie necesare desfășurării activităților cotidiene într-un mod cât mai eficient.

51 Activități Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție măsuri de infrastructură socială Semestrul Responsabili Personal angajat: experți tehnici, manager GAL Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție Animarea teritoriului Analiza, evaluarea și selecția proiectelor Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar) Monitorizarea proiectelor contractate Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare Personal angajat: 2 angajați: experți tehnici, manager GAL Personal angajat: experți tehnici, manager GAL Personal angajat: expert tehnic 1, manager GAL, Comitet Selecție Personal angajat: responsabil financiarcontabil, experți tehnici, manager GAL Personal angajat: expert tehnic 2, responsabil financiar-contabil Personal angajat: experți tehnici, manager GAL Personal angajat: responsabil financiarcontabil

52 CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei Procesul de identificare a nevoilor comunității locale din cadrul GAL Pădurile Dacice a fost structurat în mai multe etape, scopul final fiind înștiințarea potențialilor beneficiari de proiecte asupra condițiilor de aplicare și de implementare a proiectelor sprijinite din fonduri nerambursabile. A fost pregătită echipa coordonatoare din cadrul GAL Pădurile Dacice și grupuri de lucru ce au organizat întâlniri cu potențiali parteneri, consultări pe plan local cu lideri de opinie, ONG-uri, potențiali beneficiari, administrații publice locale. Echipa de proiect a inițiat evaluarea mediului economico-social și a potențialelor locale pentru a crea și implementa politici și programe, bazate pe oportunități locale și adresate necesităților locale. S-a pornit de la înțelegerea faptului că forțele determinante ale dezvoltării locale sunt baza economică și capacitatea de dezvoltare a acesteia, având în vedere și tendințele externe și evenimentele care pot avea impact asupra acestora. Pentru a asigura o informare cât mai corectă și eficientă au fost necesare definirea etapelor de urmat. Beneficiind de sprijin în cadrul sub-măsurii 19.1 Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală, echipa GAL Pădurile Dacice a realizat activitățile de animare în teritoriu, așa cum este menționat în proiect. Activitățile de animare au avut loc în cadrul fiecărei autorități publice și întâlniri ale grupurilor tematice cu partenerii în UAT-urile: Brăhășești, Tănăsoaia și Corbița, în scopul implicării acestora în procesul de elaborarea a strategiei de dezvoltare locală. Cu acest prilej a fost prezentată strategia de dezvoltare locală a GAL Pădurile Dacice pentru perioada S-au purtat discuții informative despre tipurile de proiecte sprijinite la nivelul GAL-ului. Cele mai semnificative oportunități se regăsesc în următoarele domenii de acțiune: contribuția la diversificarea activităților economice non-agricole și încurajarea micilor întreprinzători; crearea, îmbunătățirea și diversificarea facilităților de dezvoltare economică, infrastructura fizică locală la scară mică; proiecte prin care se urmărește creșterea atractivității teritoriului și diminuarea migrației populației rurale către zonele urbane, îmbunătățirea incluziunii sociale inclusiv în ce privește grupurile minoritare/etnice, protejarea și conservarea patrimoniului natural și cultural rural; încurajarea proiectelor inovative legate de mediu. La activitățile de animare și informare au fost invitați să participe reprezentanți din diverse domenii de activitate: agricultori, întreprinzători privați, autoritatea locală, parteneri interesați în dezvoltarea zonei. Transformarea în realitate a potențialului pe care comunitățile locale îl pot valorifica, se poate realiza și prin soluțiile pe care GAL Pădurile Dacice le oferă. În sprijinul celor spuse s-a pus accent pe oportunitatea realizării de proiecte care stimulează transferul de cunoștințe și acțiunile inovative, dar și pe implicarea reală a cetățenilor în deciziile strategice. Obiectivul întâlnirilor a fost reprezentat de creșterea capacității de colaborare între actorii locali, în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală. La acțiunile de animare au participat reprezentanți ai sectorului privat și public. Aceștia au pus întrebări concrete în legătură cu ideile de afaceri pe care și le doresc sau pe care le au și vor să le dezvolte, (în principiu au fost legate de dezvoltarea micilor fermieri, investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, promovarea produselor agricole și alimentare locale, crearea de piețe locale de desfacere a produselor agricole și pomicole investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, servicii sociale pentru persoane dezavantajate, în special cei care aparțin comunității rrome). De asemenea, persoanele prezente, în urma materialelor informative și a dialogului liber purtat cu membrii echipei GAL, au manifestat un interes deosebit, mai ales că dintre aceștia erau oameni cu diverse activități economice, unii accesând în trecut alte măsuri. Informațiile au fost prezentate verbal. În urma discuțiilor au fost identificate o serie de proiecte care se doresc a fi implementate în teritoriu prin obținerea

53 de finanțare nerambursabilă; au fost date ca exemplu proiecte deja implementate în programul precedent. Au avut loc 3 întâlniri ale grupurilor tematice în Brăhășești, Tănăsoaia și Corbița unde au participat pe lângă membrii GAL, parteneri reprezentanți ai administrației publice locale, ai mediului de afaceri, ai societății civile, interesați în dezvoltarea zonei prin depunerea de proiecte viabile. Din analizele realizate în urma acțiunilor de informare din teritoriul GAL Pădurile Dacice au rezultat următoarele: necesitatea conceperii unor măsuri care să satisfacă necesitățile din teritoriu și care bineînțeles să respecte regulamentele europene și legile României. Următoarele idei de proiecte s-au expus: realizarea unui centru multifuncțional în comunele Brăhășești și Homocea sau chiar în una din comunele învecinate. Prin realizarea de investiții în infrastructura socială se urmărește impactul major asupra dezvoltării rapide a unor zone prin reducerea gradului de sărăcie, analfabetism și acces la anumite servicii medicale, educaționale și de consultanță a grupurilor vulnerabile și în special a minorității rrome; colectare selectivă a deșeurilor prin amplasarea de pubele de reciclare cât și acțiuni de conștientizare a populației în acest scop; proiecte de cooperare, atât prin măsura națională la care GAL Pădurile Dacice poate deveni un beneficiar dar și local, zonal sau chiar internațional privind realizarea de studii, proiecte și instruiri privind asocierea dar și lanțuri scurte și scheme de calitate; necesară intervenția asupra infrastructurii rurale de bază, mai ales prin dezvoltarea infrastructurii rutiere și s-au identificat câteva posibile drumuri care ar putea face obiectul unor finanțări prin GAL; Proiecte în direcția sprijinirii tinerilor pentru deschiderea unei afaceri în mediul rural, non-agricolă. Concluziile întâlnirilor au fost integrate în Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Pădurile Dacice iar liniile de intervenție analizate și încadrate în fișelor măsurilor pe care GAL își va propune să le implementeze în perioada de finanțare. Dacă se vor identifica pe parcursul activității potențiali beneficiari ai măsurii de sprijin pentru instalare a tinerilor ca șef de exploatații, beneficiari care nu se încadrează pe punctaje naționale din diferite motive obiective dar a căror activitate trebuie stimulată, finanțarea prin sume forfetare a afacerilor pe care aceștia ar dori să le realizeze poate fi una din direcțiile de acțiune a GAL Pădurile Dacice. S-a concluzionat importanța realizării unor măsuri care să ofere posibilități de selectare și finanțare a unor proiecte viabile, inovative și sustenabile. S-a discutat și despre încadrarea beneficiarilor pe măsurile clasice ale PNDR și despre depunerea de proiecte pentru finanțare națională. În urma discuțiilor s-a considerat oportună realizarea unor măsuri pentru beneficiarii din teritoriu care nu îndeplinesc condițiile pentru finanțare națională, dar și măsuri clasice care beneficiază de finanțare acordată de PNDR. În etapa de animare și elaborare a SDL, inițiatorii au respectat nediscriminarea și egalitățile între bărbați și femei, tineri sau bătrâni, minoritățile etnice, persoanele cu dizabilități, religie sau convingeri, vârstă sau orientare sexuală. Nici o persoană nu a fost dezavantajată de caracteristicile pe care le are din naștere și pe care le poate influența cu dificultate pentru a le schimba. Fără egalitatea de șanse, dezvoltarea locală ar putea fi afectată sau chiar oprită, existând o corelație clară și pozitivă între creșterea economică și egalitatea de șanse pe piața forței de muncă. Elaborarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Pădurile Dacice reprezintă un pas important în creșterea calității și bunăstării teritoriului.

54 CAPITOLUL IX: Organizarea viitorului GAL - Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control a strategiei Structura de organizare a GAL Pădurile Dacice, structura organizatorică și prezentarea compartimentelor organizatorice sunt conținute în Regulamentul de Organizare și Funcționare. Aceasta cuprinde Adunarea Generală, Consiliul Director, Cenzorul, Comitetul de selecție al proiectelor, Comisia de Contestații și Aparatul Administrativ. Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor asociației. Atribuțiile principale sunt următoarele: aprobă strategia și obiectivele generale ale asociației; aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil; aprobă Strategia de dezvoltare a teritoriului GAL; alege și revocă pe membrii Consiliului Director, Cenzorul sau după caz a membrilor comisiei de cenzori și Comitetul de Selecție al Proiectelor și Comisia de Contestații; decide primirea de noi membri și excluderea unor membri. Consiliul Director este organul care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. Consiliul Director exercită conducerea Asociației în perioada dintre sesiunile Adunării Generale și hotărăște în toate problemele ce intră în competența sa. Este răspunzător pentru întreaga activitate în față Adunării Generale. Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele și faptele sale în cazul încălcării legislației sau dispozițiilor primite. Consiliul Director este format dintr-un număr de 5 membrii, președinte, secretar și membrii aleși, în care ponderea membrilor care provin din sectorul privat este de peste 50 %. Consiliul Director are principalele atribuții: programează gestionarea administrativă, economică și financiară a asociației, în conformitate cu obiectivele asociației; prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectele asociației; aprobă încheierea de acte juridice în numele și pe seama asociației de către președintele GAL, altele decât cele pentru care directorul executiv este reprezentant legal al GAL-ului; aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Selecție precum și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Cenzorul asigură controlul financiar al Asociație își poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot; verifică modul în care este administrat patrimoniul asociației; verifică gestiunea asociației, consemnând constatările într-un registru de proceseverbale; întocmește pe baza verificării efectuate și prezintă Adunării Generale, rapoarte asupra activității sale și asupra gestiunii Asociației; îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală și Consiliul Director. Aparatul administrativ este compus din Managerul GAL, Serviciul de audit, Serviciul financiar contabil, Serviciul Tehnic. Serviciul de audit al asociației va fi externalizat, către un auditor financiar, acreditat de Camera Auditorilor financiari din România. Principalele atribuții ale serviciului de audit sunt: elaborează norme metodologice proprii privind exercitarea auditului public; elaborează proiectul planului anual de audit public intern; efectuează activități de audit public intern, inclusiv auditări ad-hoc cu caracter excepțional, cu aprobarea și la ordinul ordonatorului de credite, pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale asociației sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate. Asociația Grupul de Acțiune Locală Pădurile Dacice, va ține cont următoarele sarcini,

55 în direcția implementării cu succes a Strategiei de Dezvoltare Locale: consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusive promovarea capacităților de management al proiectelor; conceperea unor proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51 % din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă; asigurarea cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor si țintelor strategiei. Grupul de Acțiune Locală Pădurile Dacice are ca principale atribuții, următoarele: implementarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Grupului de Acțiune Locală Pădurile Dacice; elaborarea și implementarea proiectelor oferite de programul LEADER, din Programul Național de Dezvoltare Rurală ;pregătirea si publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție; primirea și evaluarea cererilor de finanțare; selectarea proiectelor care vor fi finanțate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de selecție a proiectelor în acord cu prioritățile specifice ale strategiei de dezvoltare locală; primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse; selectarea operațiunilor; stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare; monitorizează implementarea strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă. În ceea ce privește încheierea contractelor de muncă pentru toate posturile, GAL Pădurile Dacice se vor respecta următoarele principii: nediscriminare și tratament egal, prin care se vor asigura condițiile de manifestare a concurenței reale, prin stabilirea și aplicarea pe parcursul întregii proceduri de reguli și condiții identice pentru toți candidații; transparență, constând în aducerea la cunoștință publicului a tuturor informațiilor referitoare la încheierea contractelor de muncă; asumarea răspunderii, prin determinarea clară a sarcinilor și responsabilităților persoanelor implicate în procesul de evaluare și selecție a personalului cheie al GAL Pădurile Dacice - evitarea conflictului de interese, prin punerea la dispoziția candidaților a tuturor documentelor ce trebuie însușite, precum și a atribuțiilor ce vor reveni ocupantului postului, pentru a se evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese și/sau manifestarea concurenței neloiale; egalitatea de șanse - toate condițiile de evaluare și selecție sunt strict de natură profesională și în acord cu legislația în vigoare, evaluarea și selecția asigurând-se pe criterii obiective, pentru toate categoriile de persoane, fără considerarea deosebirilor de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, sau orice alt criteriu care ar putea avea ca efect restrângerea drepturilor sau libertăților fundamentale, asigurândse evitarea oricărei forme de discriminare directă sau indirectă. În cadrul GAL Pădurile Dacice își vor desfășura activitatea 4 persoane, angajate pe baza unui contract de muncă de minim 4 ore. Funcțiile administrative sunt următoarele: MANAGER GAL (responsabilul administrativ): responsabilitatea principală este coordonarea activităților zilnice de implementare a proiectului și luarea deciziilor în toate chestiunile legate de implementarea proiectului. Pentru deciziile strategice se va consulta mai

56 întâi cu Consiliul Director (partenerii de proiect). Va fi responsabil pentru calitatea activităților, pentru respectarea costurilor previzionate și pentru îndeplinirea obiectivelor în timpul asumat. Atribuții principale: coordonează activitatea GAL sub aspect organizatoric, al implementării și respectării procedurilor de lucru; Coordonează și evaluează împreună cu experții GAL activitățile desfășurate pentru realizarea obiectivelor Strategiei; Conducerea generală a activității echipei tehnice a proiectului; Aprobă specificațiile tehnice și cerințele pentru produsele și serviciile care urmează a fi achiziționate în cadrul proiectului; asigură suportul tehnic pentru evaluarea, verificare și selecția cererilor de plată; EXPERT TEHNIC GAL realizează managementul general și implementarea proiectului conform fișei postului, contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale în vigoare și instrucțiunilor emise de PNDR. Responsabilitatea principală este coordonarea activităților zilnice de implementare a proiectului. Pentru deciziile strategice se va consulta mai întâi cu partenerii de proiect și managerul proiectului. Va fi responsabil pentru calitatea activităților, pentru respectarea costurilor previzionate și pentru îndeplinirea obiectivelor în timpul asumat. Atribuții principale: organizează lansarea apelurilor de selecție a proiectelor; asigură suportul tehnic pentru evaluarea, verificare și selecția cererilor de finanțare depuse respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare măsură; participă la activități de monitorizare și implementare strategie, conform prevederilor contractului de finanțare; pune la dispoziția managerului de proiect și a Comitetului de Selecție toate documentele redactate în timpul evaluării cererilor de finanțare; proiectează și implementează campanii de informare și de animare pentru promovarea acțiunilor GAL în teritoriu. 3.RESPONSABIL FINANCIAR-CONTABIL care este și reprezentantul legal al GAL Pădurile Dacice, asigură corectitudinea cheltuielilor și înregistrarea contabilă a acestora, avizează operațiunile financiare ale organizației, efectuează rapoartele de decontare și cererile de rambursare în conformitate cu legislația și normele europene, centralizează documentele justificative aferente plăților efectuate în cadrul proiectului, ține contabilitatea aferentă proiectului conform prevederilor din Manualul Beneficiarului, se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar-contabile, redactează rapoartele financiare, asistă Comitetul de Selecție pentru aspectele economico-financiare, este implicat în activitatea de monitorizare. Principale atribuții: efectuează rapoartele de decontare și cererile de rambursare în conformitate cu legislația și normele europene; ține evidența contabilă a operațiunilor financiare ale organizației în conformitate cu principiile generale ale contabilității; centralizează documentele justificative aferente plăților efectuate în cadrul proiectului; ține contabilitatea aferentă proiectului conform prevederilor din Manualul Beneficiarului; asigură suportul tehnic pentru evaluarea, verificare și selecția cererilor de plată; relaționează cu auditorul pentru pregătirea raportului anual de audit; relaționează cu expertul contabil în vederea avizării rapoartelor justificative; relaționează cu experții responsabili cu monitorizarea în vederea verificări conformității bugetului cu activitățile ce urmează a fi implementate; efectuează operațiuni bancare prin virament și/sau în numerar (plăți furnizori, ordine de plată bugetare etc), după aprobarea de către managerul de proiect a acestora; are activități de secretariat; înregistrează documentele. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii și va respecta legislația cu privire la reglementarea conflictului de interese. Grila de personal a Aparatului Administrativ a fost gândită în scopul unei utilizări judicioase a fondurilor alocate, astfel va fi

57 ocupată într-o normă de lucru de minim 4 ore/zi, cu excepția managerului GAL care va deține normă întreagă de 8 ore/zi. Pentru fiecare angajat al GAL Pădurile Dacice se va întocmi o fișă a postului care va cuprinde descrierea clară a obiectivelor, sarcinilor, responsabilităților acestora. Acestea sunt prezentate în Anexa 8 - Fișe de post. Organigrama personalului propriu al GAL Pădurile Dacice, care evidențiază relațiile de subordine și subordonare are următoarea componență: În ceea ce privește personalul necesar pentru derularea activității de audit, care necesită o calificare specială, acesta va fi angajat pe bază de contract prestări de servicii în funcție de necesitățile reale ale GAL PĂDURILE DACICE, în fazele distincte de implementare a strategiei. Criteriile pe baza cărora se va realiza contractarea personalului, sunt următoarele: experiență relevantă în domeniul în care este necesar, astfel persoana juridică/expertul care urmează a fi contractat trebuie să beneficieze de o bună experiență în domeniul respectiv și să dețină o calificare profesională conformă activității din cadrul contractului de prestăriservicii. Monitorizarea este un bilanț continuu și sistematic al contribuțiilor bugetare, al activităților finanțate conform măsurilor și al datelor privind primele rezultate la nivelul proiectelor. Procesul de monitorizare trebuie să evidențieze următoarele aspecte: respectarea termenelor și conținutul activităților din cadrul planului de dezvoltare locală a GAL Pădurile Dacice; întârzierile în realizarea activităților și motivul producerii lor; modificările asupra situației grupurilor țintă vizate prin fiecare măsură și acțiune din cadrul Strategiei, atât pe parcursul implementării cât și la finalizarea acesteia; costurile implementării. În vederea monitorizării atingerii obiectivelor stabilite în Strategia de Dezvoltare, pentru fiecare obiectiv se vor colecta date statistice, care necesită să includă indicatori măsurabili și măsuri stabilite pentru fiecare obiectiv. Aceste informații constituie baza rapoartelor de monitorizare și a raportărilor strategice anuale și vor fi folosite evaluarea rezultatelor proiectului. Monitorizarea oferă informații privind evoluția punerii în aplicare a programului în raport cu indicatorii de inputuri financiare, de realizări și de rezultate. Indicatorii de input financiar se referă la resursele financiare alocate la fiecare nivel al activităților desfășurate în cadrul GAL Pădurile Dacice. Acești indicatori sunt utilizați pentru a monitoriza evoluția în ceea ce privește angajamentele și plățile din fondurile disponibile pentru fiecare operațiune, măsură, acțiune

Microsoft Word - Leader.docx

Microsoft Word - Leader.docx Informații generale privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală prin intermediul LEADER LEADER este un instrument important pentru România în sporirea dezvoltării economice și sociale a zonelor

Mai mult

FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți

FIȘA MĂSURII M7.3A - Promovarea formelor asociative de producători în agricultură 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenți FIȘA MĂSURII M7.3A - "Promovarea formelor asociative de producători în agricultură" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile strategiei,

Mai mult

Microsoft Word - 5. CAPITOLUL III - Analiza SWOT( analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor).docx

Microsoft Word - 5. CAPITOLUL III - Analiza SWOT( analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor).docx CAPITOLUL III: Analiza SWOT( analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor) Analiza SWOT este capabila sa sintetizeze punctele cheie ale grupului. In primul rand, gruparea problemelor

Mai mult

FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODU

FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODU FISA MASURII M 2.4 Anexa 1 Masura 2.4 Denumirea masurii: Reinnoirea generatiei de fermieri prin incurajarea micilor intreprinzatori tineri rurali CODUL Masurii: M 2.4 Masura / DI: M 2.4 / 2B Tipul masurii:

Mai mult

FIȘA MĂSURII M2.6A - "Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de inter

FIȘA MĂSURII M2.6A - Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de inter FIȘA MĂSURII M2.6A - "Sprijin pentru crearea sau dezvoltarea de activități non agricole" 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenție a acesteia și a contribuției la prioritățile

Mai mult

CAPITOLUL III : Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor Max. 5 pag.) ANALIZA SWOT PUNCTE TARI Apropier

CAPITOLUL III : Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor Max. 5 pag.) ANALIZA SWOT PUNCTE TARI Apropier CAPITOLUL III : Analiza SWOT (analiza punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor Max. 5 pag.) ANALIZA SWOT Apropierea față de municipiile Bacău, Onești și Moinești; Bogăția pădurilor,

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R

Hotărâre Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - R Hotărâre 933 2018-11-29 Guvernul României privind înfiinţarea Societăţii Naţionale Casa Monitorul Oficial al Română de Comerţ Agroalimentar UNIREA - României nr 1032 din S.A. 2018-12-05 NOTA DE FUNDAMENTARE

Mai mult

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai P.I Perioada depunere Prioritatea Alocare

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai P.I Perioada depunere Prioritatea Alocare STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR 2014-2020 LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 7 mai 2018-6.1 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 06.01.2017-13.07.2017 3.1 A 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 28.08.2017

Mai mult

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ - BUCUREŞTI Ec. Măria Magdalena TUREK RAHOVEANU TEZA DE DOCTORAT Cercetări privind impactul aderării la Uniunea Europeană asupra structurilor

Mai mult

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO

FIȘA TEHNICĂ A MĂSURILOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ COLINELE MOLDOVEI - VARIANTA FINALĂ ÎN URMA APRO Măsura 411.23 CREȘTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR AGRICOLE ȘI FORESTIERE Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare miza intervenţiei În România industria alimentară reprezintă principala piaţă

Mai mult

1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică Demografia agenţilor economici locali Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statisti

1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică Demografia agenţilor economici locali Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statisti 1.5. Mediu de afaceri şi competitivitate economică Demografia agenţilor economici locali Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în judeţul Brăila existau, în anul 2012, 6248 unități

Mai mult

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A

Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A Denumirea masurii Modernizarea exploatatiilor agricole Codul masurii 2.1 Tipul masurii x INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. DESCRIEREA GENERALA A MASURII Justificare. Corelare cu analiza SWOT Obiective

Mai mult

FISA MASURII Denumirea măsurii "Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL" CODUL Măsurii M 6/6B Tipul măsurii: INVESTITII SER

FISA MASURII Denumirea măsurii Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL CODUL Măsurii M 6/6B Tipul măsurii: INVESTITII SER FISA MASURII Denumirea măsurii "Sprijin pentru dezvoltarea comunitatilor locale din teritoriul GAL" CODUL Măsurii M 6/6B Tipul măsurii: INVESTITII SERVICII FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii 1.1.

Mai mult

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G

ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA TINUTUL ZIMBRILOR PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ 2017 Ediţia I Revizia 1 Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL G Pagina 1/14 PLANUL DE EVALUARE ȘI MONITORIZARE SDL GAL TINUTUL ZIMBRILOR 2014-2020 A. CADRUL LEGISLATIV În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată

Mai mult

Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA

Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA Anexa 3 - Fișa măsurii Măsura 7 - Cooperarea orizontală și verticală pentru asocierea agricultorilor și a agenților economici din turism M7 COOPERAREA ORIZONTALĂ ŞI VERTICALĂ PENTRU ASOCIEREA AGRICULTORILOR

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul actului normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Bucureşti-Craiova- Dro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul actului normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Bucureşti-Craiova- Dro NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul actului normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Bucureşti-Craiova- Drobeta-Turnu Severin (Autostrada Sudului) Secţiunea a

Mai mult

Microsoft PowerPoint - prezentare MERIDIAN

Microsoft PowerPoint - prezentare MERIDIAN PARTENERIAT Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Integrării Europene Ministerul Economiei şi Comerţului Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei Agentia Nationala pentru Resurse

Mai mult

Denumirea masurii: 4. INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI LEADER al GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M4/6B Tipul măsurii: X Investitii X Se

Denumirea masurii: 4. INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI LEADER al GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M4/6B Tipul măsurii: X Investitii X Se Denumirea masurii: 4. INVESTITII PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIULUI LEADER al GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M4/6B Tipul măsurii: X Investitii X Servicii Sprijin forfetar 1.Descrierea generală a măsurii,

Mai mult

Tabel culegere propuneri de proiecte pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) PA 8) SPRIJINIREA COMPETITIVITĂțII ÎNTREPRINDERILOR, INCLUSIV

Tabel culegere propuneri de proiecte pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) PA 8) SPRIJINIREA COMPETITIVITĂțII ÎNTREPRINDERILOR, INCLUSIV Tabel culegere propuneri de proiecte pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunarii (SUERD) PA 8) SPRIJINIREA COMPETITIVITĂțII ÎNTREPRINDERILOR, INCLUSIV DEZVOLTAREA CLUSTERELOR Nr. Actiuni Exemple de proiect

Mai mult

(M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL Tipul măsurii : INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1

(M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL Tipul măsurii : INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1 (M4/ 6A) Infiintarea, modernizarea și reabilitarea activitatilor non-agricole pe teritoriul GAL Tipul măsurii : INVESTITII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii

Mai mult

FISA MASURII M6/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL

FISA MASURII M6/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL FISA MASURII M6/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și

Mai mult

FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG ASOCIATIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD Țara: ROMANIA Regiunea: 2 SUD-EST Operațional: FLAGU-UL A FOST INFIINTAT SI FINANTAT SI IN P

FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG ASOCIATIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD Țara: ROMANIA Regiunea: 2 SUD-EST Operațional: FLAGU-UL A FOST INFIINTAT SI FINANTAT SI IN P FIȘĂ DE PREZENTARE FLAG ASOCIATIA GRUP LOCAL DOBROGEA SUD Țara: ROMANIA Regiunea: 2 SUD-EST Operațional: FLAGU-UL A FOST INFIINTAT SI FINANTAT SI IN PERIOADA 2007-2013, STRATEGIA AFERENTA PERIOADEI 2014-2020,

Mai mult

Denumirea măsurii

Denumirea măsurii Denumirea masurii Valorificarea turistica a patrimoniului natural, istoric si cultural al teritoriului Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 9/6B Tipul masurii X Investitii 1.Descrierea generala

Mai mult

Denumirea măsurii

Denumirea măsurii Denumirea Sprijinirea antreprenoriatului non-agricol si crearea de locuri de masurii munca in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche Codul masurii M 6/6A Investitii Tipul masurii Servicii X Sprijin

Mai mult

Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est

Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est Cercetarea cantitativă Analiza de macromediu în Regiunea Nord-Est CUPRINS REZUMAT EXECUTIV... 3 REZULTATE... 9 Graficul 1. Gradul de acord - suport financiar... 9 Graficul 2. Factorii pe care tocmai i-am

Mai mult

R O M A N I A

R O M A N I A R O M Â N I A JUDEŢUL VASLUI CONSILIUL JUDEŢEAN H O T Ă R Â R E A Nr.96/2007 privind aprobarea asocierii între judeţul Vaslui şi judeţul Bacău pentru realizarea proiectului Reabilitare şi modernizare drum

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci

Hotărâre Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comerci Hotărâre 740 2017-10-05 Guvernul României privind acordarea de ajutor financiar organizaţiilor de producători şi altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor şi legumelor Monitorul

Mai mult

TERITORIUL

TERITORIUL Denumirea măsurii Codul măsurii M3/6A SERVICII Tipul măsurii X INVESTIȚII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii 1.1 Justificare. Corelare cu analiza SWOT 1.2. Obiectivul de dezvoltare rurală

Mai mult

FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII

FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII FIŞA MĂSURII 1 Denumirea măsurii : Extinderea şi modernizarea exploataţiilor agricole de dimensiuni mici Codul măsurii: M1/1A Tipul măsurii INVESTIŢII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a

Mai mult

FIȘA MĂSURII MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS.1 PNDR: Măsura 1, Submăsu

FIȘA MĂSURII MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS.1 PNDR: Măsura 1, Submăsu FIȘA MĂSURII MCS.1. - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare Denumirea măsurii - CODUL Măsurii: MCS.1 PNDR: Măsura 1, Submăsura 1.2. Sprijin pentru activități demonstrative și

Mai mult

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie Monitorul Oficial

Ordonanţă de urgenţă Guvernul României pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie Monitorul Oficial Ordonanţă de urgenţă 50 2016-08-31 Guvernul României pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie Monitorul Oficial al României nr 689 din 2016-09-06 NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Indicatori_statistici

Microsoft PowerPoint - Indicatori_statistici Indicatoride urmaritîntr-ostrategie de Dezvoltare Locală ADR Vest Propunere indicatori de urmărit pentru realizarea unei Strategii Locale de Dezvoltare Prezentarea oraşului şi pozińia geografică Cadrul

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Inovarea socialÄ… final.pptx

Microsoft PowerPoint - Inovarea socialÄ… final.pptx INOVAREA SOCIALA Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 VESTART Arta antreprenoriatului POCU/82/3/7/105729 CAPITOL 1 IN CONTEXTUL EUROPEAN 1 Inovarea socială devine tot mai

Mai mult

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc

Microsoft Word - 5 CUPRINS ED 2018.doc CUPRINS Notă metodologică generală XVII Capitolul 1. Locul judeţului Suceava în economia natională 1 1.1. Locul judeţului Suceava în economia naţională 2 Capitolul 2. Geografie, meteorologie şi organizare

Mai mult

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate Caracterul integrat și inovator Denumirea măsurii - Îmbunătățirea performanței econom

CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate Caracterul integrat și inovator Denumirea măsurii - Îmbunătățirea performanței econom CAPITOLUL V: Prezentarea măsurilor Demonstrarea valorii adăugate Caracterul integrat și inovator Denumirea măsurii - Îmbunătățirea performanței economice a exploatațiilor agricole - sprijin pentru investiții

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 198 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EU

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2017) 198 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EU COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 27.4.2017 COM(2017) 198 final COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Un plan de acțiune pentru

Mai mult

Slide 1

Slide 1 RAPORT DE ANALIZĂ COMPARATIVĂ Sondaj de opinie în vederea măsurării gradului de informare a publicului general privind Regio - Programul Operaţional Regional Iulie Iunie A s p e c t e m e t o d o l o g

Mai mult

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu

FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masu FISA MASURII M 2.3 Denumirea masurii: Sprijin pentru infiintarea si dezvoltarea de structuri asociative in teritoriul GAL Stejarii Argintii CODUL Masurii: M 2.3 Masura / DI: M 2.3 / 2A Tipul masurii: INVESTITII

Mai mult

Microsoft Word - 0. Introducere.docx

Microsoft Word - 0. Introducere.docx (motivație, context, scop, obiectiv, metodologie) Motivație Strategia de dezvoltare a municipiului Pitești reprezintă instrumentul de planificare strategică și orientare de perspectivă pe termen mediu

Mai mult

Microsoft Word - raport primar 2010 _1_.docx

Microsoft Word - raport primar 2010 _1_.docx ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA COMUNA ALUNIŞ PRIMAR RAPORT ANUAL privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Aluniş, judeţul Prahova Doamnelor şi domnilor consilieri, În conformitate cu prevederile

Mai mult

Oportunități de finanțare oferite de Programul INTERREG V-A România Bulgaria

Oportunități de finanțare oferite de Programul INTERREG V-A România Bulgaria Oportunități de finanțare oferite de Programul INTERREG V-A România Bulgaria INTERREG V-A România - Bulgaria STRUCTURILE PROGRAMULUI Autoritatea de Management (AM) Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației

Mai mult

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 14 iunie P.I Perioada depunere Prioritatea Aloca

STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 14 iunie P.I Perioada depunere Prioritatea Aloca STADIUL LANSĂRII APELURILOR DE PROIECTE IN CADRUL POR 2014-2020 LA NIVELUL REGIUNII NORD-EST - 14 iunie 2019-6.1 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 06.01.2017-13.07.2017 3.1 A 16.05.2016 16.11.2016 Apel 2 28.08.2017

Mai mult

Anexa 4 FIŞA MĂSURII SPRIJIN PENTRU CREAREA DE NOI ACTIVITATI ECONOMICE IN SECTORUL NON-AGRICOL M9/6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFE

Anexa 4 FIŞA MĂSURII SPRIJIN PENTRU CREAREA DE NOI ACTIVITATI ECONOMICE IN SECTORUL NON-AGRICOL M9/6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFE Anexa 4 FIŞA MĂSURII SPRIJIN PENTRU CREAREA DE NOI ACTIVITATI ECONOMICE IN SECTORUL NON-AGRICOL M9/6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii

Mai mult

Stadiu POR [1]

Stadiu POR [1] Informare privind proiectele depuse la în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Situaţie valabilă la data de 19 August 2019 Programul Operaţional Regional 2014-2020 Programul Operațional Regional

Mai mult

NOTĂ FUNDAMENTARE

NOTĂ FUNDAMENTARE Hotărâre 1064 2013-12-11 Guvernul României privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Monitorul Oficial prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 al României nr privind

Mai mult

Microsoft Word - 5 C - MEDIU

Microsoft Word - 5 C - MEDIU S.C. EDIM CONSULTING S.R.L. Roman, str. Smirodava 46/5, J27/1310/2006 ; R19186770/2006 Tel/fax: :0233 / 738038, Faza : Mediu Proiect de planificare strategica Comuna ION CREANGA Judetul NEAMT BENEFICIAR

Mai mult

FISA MASURII Denumirea masurii "Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala" CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: IN

FISA MASURII Denumirea masurii Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: IN FISA MASURII Denumirea masurii "Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de infrastructura sociala" CODUL Măsurii M5/6B Tipul măsurii: INVESTITII SERVICII FORFETAR 1. Descrierea generală a

Mai mult

Denumirea masurii Codul masurii Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila M10/6B X INVESTITII Tipul masurii X SERVI

Denumirea masurii Codul masurii Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila M10/6B X INVESTITII Tipul masurii X SERVI Denumirea masurii Codul masurii Protejarea patrimoniului cultural in teritoriul GAL Danubius Ialomita-Braila M10/6B X INVESTITII Tipul masurii X SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generala a masurii,

Mai mult

avansând cu instrumentele financiare FESI Fondul European de Dezvoltare Regională Instrumente financiare

avansând cu instrumentele financiare FESI Fondul European de Dezvoltare Regională Instrumente financiare avansând cu instrumentele financiare FESI Fondul European de Dezvoltare Regională Instrumentele financiare cofinanțate prin Fondurile Europene Structurale și de Investiții sunt un mod sustenabil și eficient

Mai mult

Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJ

Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJ Fișa Măsurii M6/3A MODIFICATĂ 1 1 MĂSURA M6/3A Sprijin pentru mențiunea de calitate facultativă produs montan Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv

Mai mult

E2

E2 FIŞA MĂSURII DEZVOLTAREA SECTORULUI NON-AGRICOL CODUL MASURII M6/6A Tipul măsurii: INVESTIȚII SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de intervenţie a acesteia şi

Mai mult

ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA IZVORU BERHECIULUI PRIMARIA NR. 964 DIN RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 În conformitate cu preveder

ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA IZVORU BERHECIULUI PRIMARIA NR. 964 DIN RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 În conformitate cu preveder ROMANIA JUDETUL BACAU COMUNA IZVORU BERHECIULUI PRIMARIA NR. 964 DIN 28.03.2017 RAPORT PERIODIC DE ACTIVITATE PE ANUL 2016 În conformitate cu prevederile art. 5, alin. (3) din Legea nr. 544/2001, privind

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ADTM Association of Tourism Development in Moldova Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova Motive pentru a face investiţii în turismul din Republica Moldova Viorel Miron Asociația de Dezvoltare

Mai mult

FIŞĂ DE PREZENTARE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL Odorheiu Secuiesc Programul Operațional Regional Axa prioritară 3 Sprijinir

FIŞĂ DE PREZENTARE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL Odorheiu Secuiesc Programul Operațional Regional Axa prioritară 3 Sprijinir FIŞĂ DE PREZENTARE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL Odorheiu Secuiesc Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de

Mai mult

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDENTIFICARE 4S155. Persoane aflate în risc de sărăcie

Mai mult

Microsoft Word - Anexa 9.6 Proiecte Directive pasari_habitate.doc

Microsoft Word - Anexa 9.6 Proiecte Directive pasari_habitate.doc Anexa nr. 9.6 Proiecte privind Directiva Habitate 92/43/CEE si Directiva Pasari 79/409/CEE Pana in prezent au fost derulate o serie de proiecte care sa sustina implementarea directivelor Habitate si Pasari

Mai mult

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ

ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ ANUARUL STATISTIC AL JUDEŢULUI DOLJ Anuarul Statistic al judeţului Dolj este o lucrare de referinţă a Direcţiei Judeţene de Statistică şi conţine informaţii referitoare la evoluţia economico-socială a

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 24 mai 2017 (OR. en) 9645/17 REZULTATUL LUCRĂRILOR Sursă: Data: 23 mai 2017 Destinatar: Secretariatul General al Consiliului Delegațiile ENV 540 FIN 326 FSTR 42 REGIO

Mai mult

Hotărâre Guvernul României pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţ

Hotărâre Guvernul României pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţ Hotărâre 184 2018-04-04 Guvernul României pentru deschiderea punctului internaţional de trecere a frontierei de stat româno-ucrainene pentru comunicaţie de pasageri şi marfă în regim de bac şi pietonal

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Ordonanţă de urgenţă 3 2017-01-06 Guvernul României pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal Monitorul Oficial al României nr 16 din 2017-01-06 NOTĂ DE FUNDAMENTARE la

Mai mult

Nr…………

Nr………… Fisa masuriim2/2b Sprijin pentru exploatatiile agricole Codul Masurii: M2/2B Tipul masurii sprijin forfetar 1.Descrierea generală a măsurii, inclusiv a logicii de interventie a acesteia si a contribuției

Mai mult

Introducere Teritoriul acoperit de Asociația GAL Valea Șomuzului reprezintă un parteneriat public privat format din 40 de parteneri, structurați astfe

Introducere Teritoriul acoperit de Asociația GAL Valea Șomuzului reprezintă un parteneriat public privat format din 40 de parteneri, structurați astfe Introducere Teritoriul acoperit de Asociația GAL Valea Șomuzului reprezintă un parteneriat public privat format din 40 de parteneri, structurați astfel: 9 unități administrativ teritoriale din județul

Mai mult

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/50 50 Punctul 101 101. afirmă că o politică agricolă comună modernizată este esențială pentru securitatea și autonomia alimentară, prezervarea populațiilor rurale și ocuparea forței de

Mai mult

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc

Microsoft Word - P U B L I C A T I E CHELTUIELI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN ANUL 2015 (1).doc ISSN L: 1842 578X CHELTUIELI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 CHELTUIELILE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, ÎN ANUL 2015 Protecţia mediului înglobează mai multe activităţi direcţionate către o mai bună

Mai mult

ACADEMIA ROMÂNĂ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu

ACADEMIA ROMÂNĂ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu ACADEMIA ROMÂNĂ,,Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii, cod SIPOCA 3 Rezultat R2: Analiză realizată

Mai mult

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării

Hotărâre Guvernul României privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării Hotărâre 216 2017 0412 Guvernul României privind aprobarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin

Mai mult

FIȘA MĂSURII

FIȘA MĂSURII FIȘA MĂSURII Denumirea măsurii: Cooperare pentru lanţuri scurte şi pieţe locale CODUL Măsurii - Măsura 3 / 3A Tipul măsurii: x INVESTIȚII X SERVICII SPRIJIN FORFETAR 1. Descrierea generală a măsurii, inclusiv

Mai mult

Slide 1

Slide 1 Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale Organismul Intermediar Regional POSDRU Regiunea Bucureşti-Ilfov Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Smaranda Coşbuc Şef Birou Managementul

Mai mult

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Servicii Sociale INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE M.M.F

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Servicii Sociale INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE M.M.F Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Direcţia Servicii Sociale INDICATORI DE INCLUZIUNE SOCIALĂ CALCULAŢI DE M.M.F.P.S.P.V. CORESPUNZĂTORI PERIOADEI 2005-2014 București

Mai mult

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, CIF Tel./Fax ,

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA DIN ZONA VAILOR AMPOIULUI SI MURESULUI Vințu de Jos, str. Lucian Blaga, nr. 20, CIF Tel./Fax , Apel de selectie nr 3 pentru masura M 411.2-121 Data lansarii apelului de selectie pentru masura M 411.2-121:.09.2014 GAL Valea Ampoiului - Valea Muresului anunta lansarea celei de a 3-a sesiuni de depuneri

Mai mult

Calendar lansari POR_web

Calendar lansari POR_web Programul Operaţional Regional 2014-2020 Calendarul estimat al lansărilor în cadrul programului (perioadele sunt estimate, urmand a fi revizuite în funcție de indeplinirea condițiilor pentru lansarea apelurilor)

Mai mult

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN

Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 10 mai 2017 (OR. en) 8964/17 NOTĂ PUNCT I/A Sursă: Destinatar: Secretariatul General al Consiliului ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Comitetul Reprezentanților

Mai mult

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE

ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDE ID/ Titlu Subdiviziuni Obiective Specifice Unitate Măsură Tip de Legătura cu alți indicatori Istoric Cod Definiție indicator Explicarea termenilor IDENTIFICARE 4S157. Servicii funcționale oferite la nivelul

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE NOTA DE FUNDAMENTARE SECŢIUNEA 1 TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV : HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înființarea Societății Naționale Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA S.A, completarea art.3 din Hotarârea

Mai mult

Microsoft Word - model formular 2015.docx

Microsoft Word - model formular 2015.docx REGIUNEA VEST - ROMÂNIA AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ ORGANISM INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERA IONAL REGIONAL Str. Proclamaţia de la Timişoara nr. 5, Timişoara 300054, România tel: +40-256- 491923

Mai mult

NOTA DE FUNDAMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTARE Hotărâre 1092 2014-12-10 Guvernul României privind realocarea pe anul 2014 a sumei de 1.095 mii lei rămase necheltuită din suma prevăzută la art. 3 din Hotărârea Guvernului Monitorul nr. 842/2008 privind

Mai mult

Slide 1

Slide 1 HOTEL NOVOTEL 11.04.2019 Claudia Ionescu, Sef Departament ADRBI Dezvoltarea regională în România Obiectivul POR: reducerea discrepanţelor de dezvoltare dintre regiuni POR 2014-2020 Alocarea naţională:

Mai mult

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Hotărâre 963 2014-10-29 Guvernul României privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Ro-NET - construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele

Mai mult

Microsoft PowerPoint - Prezentare Craiova pptx

Microsoft PowerPoint - Prezentare Craiova pptx POPAM pe scurt 6 priorități ale Uniunii (axe prioritare): pescuit, acvacultură, control și colectare date, dezvoltarea zonelor pescărești, procesare și comercializare PMI Alocare financiară: FEPAM 168.421.371

Mai mult

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implement

SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implement SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru sectorul zootehnic, pentru implementarea standardelor şi respectiv pentru beneficiarii

Mai mult

Prioritizarea sectoarelor care necesită măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice

Prioritizarea sectoarelor care necesită măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice Proiect Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă Operator Program: Promotor Proiect: Parteneri de proiect din partea Statelor Donatoare: Asociația Norvegiană a Autorităților Locale și Regionale Parteneri proiect:

Mai mult

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL VINULUI SAT OVESELU, COMUNA MĂCIUCA, JUDEȚUL VÂLCEA CIF: FIŞA MĂSURII INFRASTRUCTURA SOCIALA PENTR

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL VINULUI SAT OVESELU, COMUNA MĂCIUCA, JUDEȚUL VÂLCEA CIF: FIŞA MĂSURII INFRASTRUCTURA SOCIALA PENTR ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ȚINUTUL VINULUI SAT OVESELU, COMUNA MĂCIUCA, JUDEȚUL VÂLCEA CIF: 34292813 FIŞA MĂSURII INFRASTRUCTURA SOCIALA PENTRU COMUNITĂŢILE MARGINALIZATE/ CU RISC DE SĂRĂCIE/ EXCLUZIUNE

Mai mult

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 ANEXE la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULU

COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 ANEXE la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULU COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, 30.5.2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 ANEXE la Propunerea de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a programului Europa creativă (2021-2027)

Mai mult

Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon: Fax:

Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon: Fax: Asociaţia Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România Membră a Construction Products Europe Telefon:+40.724.356.404 Fax:+40-21-3211236 E-mail: office@apmcr.ro Web: www.apmcr.ro Masa Rotundă

Mai mult

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Ialomiței ca fiind de utilitate publică În temeiul art. 108

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Ialomiței ca fiind de utilitate publică În temeiul art. 108 GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociației Grupul de Acțiune Locală Valea Ialomiței ca fiind de utilitate publică În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.

Mai mult

R O M Â N I A JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOM

R O M Â N I A JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOM R O M Â N I A JUDEŢUL NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO- ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI EFECTUATE

Mai mult

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation sfdjgk PLANIFICARE REGIONALA OPORTUNITATI SI PROVOCARI 2021-2027 IMPORTANTA PLANIFICARII REGIONALE Planificarea dezvoltarii la nivel regional ofera baza esentiala si strategica pentru includerea masurilor

Mai mult

2011_Bucharest_Marica

2011_Bucharest_Marica Management şi dezvoltare durabila la agregatele din sudul şi centrul României Silviana Marica Importanţa agregatelor Resursele de pietriş şi nisip, respectiv piatra spartă reprezintă al doilea material

Mai mult

Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu Nr. Referitor dosar 16641/

Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu Nr. Referitor dosar 16641/ Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu Nr. Referitor dosar 16641/30.09.2015 DECIZIE DE ÎNCADRARE Nr. DRAFT din 21.12.2015

Mai mult

KIT FINANTARE INACO

KIT FINANTARE INACO ... GHIDUL LINIILOR DE FINANȚARE PENTRU SUSȚINEREA TINERILOR CU ABILITĂȚI CULTURALE, ARTISTICE SAU CREATIVE... IULIE-DECEMBRIE 2017 ................................................................ Una

Mai mult

CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI DECIZIE Nr. ASER-20 din mun. Chişinău Plenul Consiliului Concuren

CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI DECIZIE Nr. ASER-20 din mun. Chişinău Plenul Consiliului Concuren CONSILIUL CONCURENŢEI СОВЕТ ПО КОНКУРЕНЦИИ PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI DECIZIE Nr. ASER-20 din 04.04.2019 mun. Chişinău Plenul Consiliului Concurenţei acționând în temeiul art. 41 al Legii concurenţei

Mai mult

Denumirea măsurii: 7. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN TERITORIUL GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M7/6C Tipul măsurii: X Investitii

Denumirea măsurii: 7. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN TERITORIUL GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M7/6C Tipul măsurii: X Investitii Denumirea măsurii: 7. INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE BANDA LARGA IN TERITORIUL GAL CETATEA BUCOVINEI Codul măsurii: M7/6C Tipul măsurii: X Investitii Servicii Sprijin forfetar 1.Descrierea generală a

Mai mult

Departament EAM PROPUNERI TEME FINALIZARE DE STUDII MASTER, ANUL UNIVERSITAR Prof.univ.dr. Boboc Dan 1. Îmbunătăţirea managementului proiect

Departament EAM PROPUNERI TEME FINALIZARE DE STUDII MASTER, ANUL UNIVERSITAR Prof.univ.dr. Boboc Dan 1. Îmbunătăţirea managementului proiect Departament EAM PROPUNERI TEME FINALIZARE DE STUDII MASTER, ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 Prof.univ.dr. Boboc Dan 1. Îmbunătăţirea managementului proiectelor de reconversie viticolă 2. Metode de stimulare

Mai mult

FISA MASURII M5/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-M

FISA MASURII M5/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-M FISA MASURII M5/3A Denumirea măsurii: Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și

Mai mult

Fişa de măsură Infrastructură turistică mică si dezvoltare locala Titlu măsură: Infrastructură turistică mică amenajarea de trasee turistice si dezvol

Fişa de măsură Infrastructură turistică mică si dezvoltare locala Titlu măsură: Infrastructură turistică mică amenajarea de trasee turistice si dezvol Fişa de măsură Infrastructură turistică mică si dezvoltare locala Titlu măsură: Infrastructură turistică mică amenajarea de trasee turistice si dezvoltare locala în Ţinutul Haiducilor Cod măsură: 7 M7.5.a/6B

Mai mult

Microsoft Word - XXITRAINER_PROFILE_for translation RO last

Microsoft Word - XXITRAINER_PROFILE_for translation RO last Profilul formatorului secolului XXI Prezentul document este un rezumat al studiului de cercetare O1 - Profilul formatorului secolului XXI Pentru a defini profilul formatorilor VET, cercetarea a analizat

Mai mult