CONSILIUL UNIUNII EUROPENE. Bruxelles, 18 februarie 2010 (23.02) (OR. en) 6576/10 SOC 125 ECOFIN 109

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "CONSILIUL UNIUNII EUROPENE. Bruxelles, 18 februarie 2010 (23.02) (OR. en) 6576/10 SOC 125 ECOFIN 109"

Transcriere

1 CONSILIUL UNIUNII EUPENE Bruxelles, 18 februarie 2010 (23.02) (OR. en) 6576/10 SOC 125 ECOFIN 109 NOTĂ Sursă: Destinatar: Subiect: Comitetul pentru ocuparea forței de muncă Comitetul Reprezentanților Permanenți (partea I)/Consiliul (EPSCO) Pregătirea Consiliului European din martie 2010 (Strategia europeană pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă) - Contribuție din partea Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (EMCO), înaintată Consiliului EPSCO din 8 martie 2010, cu privire la Strategia UE 2020 În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor o contribuție din partea Comitetului pentru ocuparea forței de muncă, prezentată în vederea sesiunii Consiliului (EPSCO) din 8 martie /10 IS/cm 1

2 Comitetul pentru ocuparea for ei de muncă UE acțiuni ulterioare Consiliului extraordinar din februarie Rolul strategiei privind ocuparea forței de muncă și al Consiliului EPSCO în cadrul viitoarei strategii pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă CONTRIBUȚIA EMCO Luând act de discuțiile din cadrul Consiliului European extraordinar din 11 februarie, Comitetul pentru ocuparea forței de muncă își confirmă punctele de vedere cu privire la viitoarea strategie, astfel cum sunt reflectate în avizul aprobat de EPSCO în noiembrie și în contribuția sa privind documentul de consultare al Comisiei 2. Punctul central al viitoarei strategii Tratatul de la Lisabona stipulează că Uniunea ar trebui să tindă spre ocuparea deplină a forței de muncă și spre progres social, astfel cum este prevăzut de clauza socială orizontală. Această dispoziție oferă temeiuri pentru consolidarea dimensiunii ocupării forței de muncă și a celei sociale în cadrul noii strategii UE. Comitetul pentru ocuparea forței de muncă reafirmă faptul că Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă (SEO) ar trebui să rămână una dintre direcțiile cheie ale viitoarei strategii UE, în cadrul unui număr limitat de obiective și în conformitate cu articolele 121 și 148 din tratat. Această experiență câștigată în timpul crizei confirmă faptul că politicile privind ocuparea forței de muncă și cele economice ar trebui să se consolideze reciproc. 1 2 Documentul 15529/09. Răspunsul EMCO la documentul de consultare al Comisiei privind viitorul strategiei UE 2020 (a se vedea anexa). 6576/10 IS/cm 2

3 Comitetul pentru ocuparea forței de muncă a subliniat faptul că slăbiciunile actualei strategii de la Lisabona au constat mai curând în integrarea, coordonarea și punerea în aplicare a politicilor decât în formularea priorităților. Prin urmare, noua strategie ar trebui să intensifice echilibrul și coerența între politicile economice, sociale și de mediu. În plus, dimensiunea externă a strategiei ar trebui consolidată. Structura guvernanței Rolul cheie ale Consiliului EPSCO în procesul de guvernanță al viitoarei strategii ar trebui să fie consolidat, atât în ceea ce privește domeniile de care este responsabil, cât și în ceea ce privește integrarea pilonului privind ocuparea forței de muncă în sistemul celorlalți piloni ai strategiei. În cadrul domeniului său principal de competență, EPSCO ar trebui să se asigure că aspectele privind dimensiunea ocupării forței de muncă și cea socială la nivel UE sunt transmise într-o manieră eficace Consiliului European. Criza subliniază importanța coordonării diferitelor politici și măsuri instituite în statele membre. Metoda deschisă de coordonare și-a dovedit potențialul de a transpune obiectivele UE globale în cadrul politicilor concrete din statele membre. Instrumentele MDC ar trebui, prin urmare, să fie adaptate și consolidate în beneficiul noii strategii. Vor fi necesare dialogul și cooperarea reale între diferitele formațiuni ale Consiliului și comitetele acestora responsabile cu punerea în aplicare a viitoarei strategii, în vederea stabilirii unor politici coerente pentru atingerea obiectivelor UE și a garantării faptului că recomandările specifice sunt luate în considerare într-o măsură mai mare. Comitetul pentru ocuparea forței de muncă și subgrupurile sale au elaborat în mod constant metodologii pentru monitorizarea și supravegherea politicilor în domeniul ocupării forței de muncă. În limitele atribuțiilor sale, Comitetul este, prin urmare, pregătit să sprijine EPSCO în supravegherea transparentă a noii strategii. 6576/10 IS/cm 3

4 Modificările sugerate de Comitet în cadrul raportului urmăreau îmbunătățirea coordonării și eficienței procesului de guvernanță. Cu toate acestea, o coordonare îmbunătățită a proceselor ar trebui să asigure de asemenea, în ansamblul strategiei, o concentrare a atenției mai corespunzătoare și mai vizibilă asupra politicilor în domeniul ocupării forței de muncă. Obiective și repere Comitetul pentru ocuparea forței de muncă recunoaște consensul tot mai larg cu privire la numărul limitat de obiective majore, care ar trebui să reflecte o atenție mai mare pentru dimensiunea ocupării forței de muncă și cea socială în cadrul viitoarei strategii. Lucrările recente în cadrul EMCO arată faptul că obiectivele și reperele actuale în materie de ocupare a forței de muncă ar putea fi îmbunătățite în continuare pentru a reflecta coerența politicilor economice și sociale și pentru a indica obiective și realizări ale politicilor în domeniul ocupării forței de muncă. În așteptarea propunerii Comisiei, Comitetul menționează lucrările analitice ale grupului său pentru indicatori, care sugerează faptul că unul dintre obiectivele majore spre care UE 2020 ar trebui să tindă este o rată globală medie de ocupare a forței de muncă de 75% la nivel european pentru populația din categoria de vârstă În plus, Grupul privind indicatorii din cadrul EMCO este pregătit să ofere contribuții bine întemeiate pentru dezbaterea ulterioară, în special cu privire la obiectivele complementare privind lucrătorii în vârstă și femei și să investigheze obiective suplimentare, precum cele referitoare la tineret, competențe și învățare. 6576/10 IS/cm 4

5 Comitetul pentru ocuparea for ei de muncă Pre edintele Bruxelles, 21 ianuarie 2010 Subiect: Consultarea cu privire la viitoarea strategie UE 2020 Domnule Președinte Barroso, În numele Comitetului, doresc să salut documentul de consultare al Comisiei cu privire la viitoarea strategie UE 2020 și modalitatea vizată de acesta pentru a găsi un echilibru corespunzător în abordarea atât a consecințelor crizei actuale, cât și a provocărilor pe termen lung. În vederea susținerii Comisiei în redactarea propunerii sale, aș dori să subliniez în special următoarele cinci puncte: Comitetul pentru ocuparea forței de muncă afirmă că Strategia europeană pentru ocuparea forței de muncă (SEO) ar trebui să joace un rol central în cadrul UE Deși o parte importantă a SEO este reflectată în conținutul documentului de consultare al Comisiei, rolul său în ansamblul strategiei, precum și rolul Consiliului EPSCO în cadrul procesului de guvernanță ar trebui să fie stipulate în mod clar, în conformitate cu titlul IX din tratat. Este necesar ca obiectivele cheie - ocuparea deplină a forței de muncă, îmbunătățirea calității și productivității la locul de muncă, consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale, competitivitatea, gestionarea efectelor schimbărilor climatice și ale schimbărilor demografice - să devină mai vizibile în cadrul UE UE 2020 ar trebui să consolideze dimensiunea ocupării forței de muncă în cadrul strategiei și să asigure politici coerente și favorabile ocupării forței de muncă în toate domeniile. Acest lucru presupune faptul că orientările de politică ale SEO trebuie să fie menținute în noua strategie. Cu toate acestea, în vederea intensificării eficacității coordonării politice, numărul total al liniilor directoare integrate ar putea fi redus în raport cu structura actuală. Cu privire la dimensiunea ocupării forței de muncă, liniile directoare de politică ar trebui să fie în număr redus, simple într-un mod verosimil și de interes comun. 6576/10 IS/cm 5

6 UE 2020 ar trebui să valorifice lecțiile învățate în trecut. Obiectivele și reperele UE stabilite de comun acord s-au dovedit a fi importante în obținerea de rezultate; acestea exprimă un angajament de a îndeplini obiective de politică și, de asemenea, de a comunica scopul și realizările SEO. Comitetul pentru ocuparea forței de muncă, dispunând de o experiență amplă în materie de indicatori de dezvoltare, este pregătit să sprijine Consiliul și Comisia în acest sens. Implicarea activă a partenerilor sociali și a altor părți interesate ar trebui să fie încurajată în vederea concentrării atenției asupra punerii în aplicare în ansamblul țărilor, pentru depășirea deficiențelor la nivelul realizărilor și pentru consolidarea unei puneri în aplicare eficiente, care să susțină obiectivele strategiei. Astfel de stimulente necesită să fie dezvoltate în cadrul UE Este necesar să se acorde o atenție deosebită sferei de implicare la nivel UE în ceea ce privește realizarea priorităților principale ale SEO. Fondul social european și alte instrumente financiare relevante trebuie să sprijine în mod direct îndeplinirea reformelor în conformitate cu obiectivele SEO. Ca parte integrantă a răspunsului EMCO, permiteți-mi să vă prezint, de asemenea, avizul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă cu privire la Strategia europeană privind ocuparea forței de muncă în cadrul Agendei de la Lisabona post Avizul a fost aprobat de Consiliul EPSCO la 30 noiembrie și reflectă punctele de vedere ale Comitetului cu privire la prioritățile și guvernanța viitoarei strategii. Deși elaborat înaintea consultării, avizul este relevant pentru multe chestiuni conținute de aceasta. Vă rog să îmi acceptați scuzele pentru răspunsul tardiv în procesul de consultare, acest fapt a fost determinat de calendarul Comitetului pentru ocuparea forței de muncă. Permiteți-mi, de asemenea, să vă asigur că Comitetul așteaptă cu interes următoarele propuneri ale Comisiei privind strategia UE 2020 și dorește să fie implicat activ în punerea în aplicare a noii strategii. Cu deosebită considerație, Bruno Coquet 6576/10 IS/cm 6