A7-0236/125. la propunerea Comisiei REGULAMENTUL (UE) NR. /2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "A7-0236/125. la propunerea Comisiei REGULAMENTUL (UE) NR. /2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI"

Transcriere

1 A7-0236/125 Amendamentul 125 Malcolm Harbour în numele Comisiei pentru piańa internă şi protecńia consumatorilor Raport RóŜa Gräfin von Thun und Hohenstein Soluționarea online a litigiilor în materie de consum COM(2011)0794 C7-0453/ /0374(COD) A7-0236/2012 Propunere de regulament AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN * la propunerea Comisiei REGULAMENTUL (UE) NR. /2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din privind soluńionarea online a litigiilor în materie de consum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 şi a Directivei 2009/22/CE (Regulament privind SOL în materie de consum) PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcńionarea Uniunii Europene, în special articolul 114, având în vedere propunerea Comisiei Europene, după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele nańionale, având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European 1, * Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul. 1 JO C 181, , p. 99. AM\929803RO.doc 1/51 PE v01-00

2 hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară 1, 1 PoziŃia Parlamentului European din (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) şi Decizia Consiliului din AM\929803RO.doc 2/51 PE v01-00

3 întrucât: (1) În conformitate cu articolul 169 alineatul (1) şi cu articolul 169 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcńionarea Uniunii Europene (TFUE), Uniunea trebuie să contribuie la atingerea unui nivel înalt de protecńie a consumatorilor prin măsurile pe care le adoptă în temeiul articolului 114 din TFUE. Articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că politicile Uniunii trebuie să asigure un nivel ridicat de protecńie a consumatorilor. (2) În conformitate cu articolul 26 alineatul (2) din TFUE, piańa internă cuprinde un spańiu fără frontiere interne, în cadrul căruia este asigurată libera circulańie a bunurilor şi a serviciilor. Pentru a fi în măsură să beneficieze de dimensiunea digitală a pieńei interne şi pentru a avea încredere în aceasta, consumatorii trebuie să aibă acces la modalităńi simple, eficiente, rapide şi necostisitoare de soluńionare a litigiilor care decurg din vânzarea de produse sau din prestarea de servicii online. Acest lucru este deosebit de important în cazul în care consumatorii fac cumpărături peste granińă. (3) În Comunicarea sa din 13 aprilie 2011 intitulată Actul privind piańa unică - Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și consolidarea încrederii - Conlucrarea pentru a determina o nouă creștere, Comisia a identificat legislańia privind soluńionarea alternativă a litigiilor (SAL), care include dimensiunea comerńului electronic, drept una din cele douăsprezece pârghii pentru stimularea creşterii şi consolidarea încrederii în piańa unică. (3a) Fragmentarea pieńei interne împiedică eforturile în direcńia stimulării competitivităńii şi creşterii. De asemenea, disponibilitatea, calitatea şi informarea neuniforme în ceea ce priveşte metodele simple, eficiente, rapide şi cu un cost redus de soluńionare a litigiilor care apar în vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii în Uniune constituie o barieră în cadrul pieńei interne care subminează încrederea consumatorilor şi a comercianńilor în procesele de cumpărare şi vânzare transfrontaliere. AM\929803RO.doc 3/51 PE v01-00

4 (4) În concluziile sale din martie şi, respectiv, 23 octombrie 2011, Consiliul European a invitat Parlamentul European şi Consiliul să adopte, până la sfârşitul anului 2012, un prim set de măsuri prioritare pentru a da un nou impuls pieńei unice. (5) PiaŃa internă este o realitate pentru consumatori în viańa lor de zi cu zi, atunci când aceştia călătoresc, fac cumpărături şi efectuează plăńi. Consumatorii sunt actoriicheie ai pieńei interne şi, prin urmare, ar trebui să constituie centrul tuturor preocupărilor în acest domeniu. Dimensiunea digitală a pieńei interne devine vitală atât pentru consumatori, cât şi pentru comercianńi. Consumatorii fac tot mai mult cumpărături online, iar comercianńii care vând online sunt din ce în ce mai numeroşi. Consumatorii şi comercianńii ar trebui să poată efectua cu toată încrederea tranzacńii online, aşadar este esenńial să se elimine barierele existente şi să se sporească încrederea consumatorilor. Disponibilitatea soluńionării online a litigiilor (SOL), în mod fiabil şi eficient, poate contribui într-o mare măsură la realizarea acestui obiectiv. (6) Posibilitatea de a recurge la proceduri simple şi necostisitoare de soluńionare a litigiilor poate stimula încrederea consumatorilor şi a comercianńilor în piańa unică digitală. Cu toate acestea, consumatorii şi comercianńii se confruntă, în continuare, cu dificultăńi în a găsi soluńii extrajudiciare, în special în ceea ce priveşte litigiile lor rezultate în urma tranzacńiilor transfrontaliere online. Prin urmare, astfel de litigii rămân adesea nesoluńionate. (7) SOL oferă o soluńie extrajudiciară simplă, eficientă, rapidă şi necostisitoare în cazul litigiilor care decurg din tranzacńiile online. Cu toate acestea, în prezent nu există mecanisme care să le permită consumatorilor şi comercianńilor să soluńioneze astfel de litigii pe cale electronică; această situańie este în detrimentul consumatorilor, constituie o barieră mai ales în calea tranzacńiilor transfrontaliere online, creează condińii inechitabile pentru comercianńi şi împiedică astfel dezvoltarea comerńului online. AM\929803RO.doc 4/51 PE v01-00

5 (8a) (8b) (8c) Prezentul regulament ar trebui să se aplice în cazul soluńionării pe cale extrajudiciară a litigiilor inińiate de consumatori care îşi au reşedinńa în Uniune împotriva unor comercianńi stabilińi în Uniune care fac obiectul Directivei 2013/ /UE + a Parlamentului European şi a Consiliului din ++ privind soluńionarea alternativă a litigiilor în materie de consum (Directiva privind SAL în materie de consum) 1. În vederea asigurării faptului că platforma SOL poate fi utilizată şi în cazul procedurilor SAL care permit comercianńilor să prezinte reclamańii împotriva consumatorilor, prezentul regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, în cazul soluńionării pe cale extrajudiciară a litigiilor inińiate de comercianńi împotriva consumatorilor, atunci când procedurile SAL relevante sunt oferite de entităńile SAL care figurează pe lista stabilită în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2013/ /UE +. Aplicarea prezentului regulament în cazul unor astfel de dispute nu ar trebui să creeze nicio obligańie pentru statele membre de a asigura faptul că entităńile SAL oferă asemenea proceduri. Deşi în special consumatorii şi comercianńii care efectuează tranzacńii transfrontaliere online vor beneficia de pe urma platformei SOL, prezentul regulament ar trebui să se aplice şi tranzacńiilor interne online pentru a permite veritabile condińii echitabile de concurenńă în domeniul comerńului electronic JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/12 (2011/0373)(COD). JO: A se introduce data directivei din doc. PE-CONS 79/12 (2011/0373)(COD). JO L, 2013, p.. AM\929803RO.doc 5/51 PE v01-00

6 (9) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă şi comercială 1. (10) DefiniŃia consumatorului ar trebui să includă persoanele fizice care acńionează în afara activităńii lor comerciale, de afaceri, meşteşugăreşti sau profesionale. Dacă însă contractul este încheiat în scopuri parńial circumscrise activităńii comerciale şi parńial aflate în afara acesteia (contracte cu dublu scop) şi dacă scopul comercial este întratât de limitat, încât nu are o pondere predominantă în contextul general al livrării, respectiva persoană ar trebui să fie, şi ea, considerată drept un consumator. (11) DefiniŃia contractului de vânzare sau de prestare de servicii online ar trebui să includă un contract de vânzare sau de prestare de servicii în cazul în care comerciantul sau intermediarul său propune, prin intermediul unui site internet ori prin alte mijloace electronice, bunuri sau servicii pe care consumatorul le comandă pe respectivul site internet sau prin alte mijloace electronice. De asemenea, această definińie ar trebui să includă cazurile în care consumatorul a accesat site-ul internet sau alte servicii ale societăńii informańionale prin intermediul unui dispozitiv electronic mobil, precum telefonul mobil. (12) Prezentul regulament nu ar trebui să se aplice litigiilor dintre consumatori şi comercianńi care rezultă din contractele de vânzare sau de prestare de servicii offline şi litigiilor dintre comercianńi. (13) Prezentul regulament ar trebui să fie luat în considerare în coroborare cu Directiva 2013/ /UE +, care solicită statelor membre să se asigure că toate litigiile dintre consumatorii rezidenńi şi comercianńii stabilińi în Uniune care rezultă din vânzarea de bunuri sau din prestarea de servicii pot fi transmise unei entităńi SAL. (13a) Înainte de a-şi transmite reclamańia către o entitate SAL prin intermediul platformei SOL, consumatorii ar trebui încurajańi de către statele membre să contacteze comerciantul prin orice modalităńi adecvate, în scopul soluńionării pe 1 + JO L 136, , p. 3. JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). AM\929803RO.doc 6/51 PE v01-00

7 cale amiabilă a litigiului. AM\929803RO.doc 7/51 PE v01-00

8 (14) Prezentul regulament vizează crearea unei platforme SOL la nivelul Uniunii. Platforma SOL ar trebui să ia forma unui site internet interactiv, care să ofere un punct de intrare unic pentru consumatorii şi comercianńii care doresc o soluńionare pe cale extrajudiciară a litigiilor rezultate din tranzacńii online. Platforma SOL ar trebui să furnizeze informańii generale privind soluńionarea extrajudiciară a litigiilor contractuale care apar între consumatori şi comercianńi în urma contractelor de vânzări sau de prestare de servicii online. Platforma SOL ar trebui să le permită consumatorilor şi comercianńilor să depună reclamańii prin completarea unui formular electronic de reclamańie disponibil în toate limbile oficiale ale instituńiilor Uniunii şi să anexeze documente relevante. Platforma ar trebui să transmită reclamańiile unei entităńi SAL competente pentru instrumentarea litigiului în cauză. Platforma SOL ar trebui să ofere, în mod gratuit, un instrument electronic de gestionare a cazului care să le permită entităńilor SAL să desfăşoare, prin intermediul platformei SOL, procedura de soluńionare a litigiului cu părńile implicate. EntităŃile SAL nu ar trebui să fie obligate să utilizeze instrumentul de gestionare a cazului. (14b) Comisia ar trebui să fie responsabilă de dezvoltarea, funcńionarea şi întreńinerea platformei SOL şi de asigurarea tuturor dotările tehnice pentru funcńionarea platformei. Platforma SOL ar trebui să ofere o funcńie de traducere electronică care să permită părńilor şi entităńii SAL să traducă, după caz, informańiile transmise prin platforma SOL şi necesare pentru soluńionarea litigiului. Această funcńie ar trebui să poată asigura toate traducerile necesare şi ar trebui sprijinită, dacă este necesar, de traducători. De asemenea, Comisia ar trebui să ofere, pe platforma SOL, informańii adresate reclamanńilor privind posibilitatea de a solicita asistenńă din partea punctelor de contact SOL. AM\929803RO.doc 8/51 PE v01-00

9 (14c) Platforma SOL ar trebui să permită schimbul sigur de date cu entităńile SAL şi să respecte principiile care stau la baza cadrului de interoperabilitate european adoptat în temeiul Deciziei 2004/387/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind furnizarea interoperabilă de servicii de guvernare electronică paneuropene către administrańiile publice, întreprinderi şi cetăńeni (IDABC) 1. (14d) Accesul la platforma SOL ar trebui asigurat mai ales prin portalul Europa ta creat în conformitate cu anexa II la Decizia 2004/387/CE, care oferă acces la informańii paneuropene, multilingve online şi la servicii interactive destinate întreprinderilor şi cetăńenilor din Uniune. Platforma SOL ar trebui pusă în evidenńă pe portalul Europa ta. 1 JO L 144, , p. 62. AM\929803RO.doc 9/51 PE v01-00

10 (15) O platformă SOL la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe entităńile SAL existente în statele membre şi să respecte tradińiile juridice ale statelor membre. Prin urmare, entităńile SAL care au primit o reclamańie prin intermediul platformei ar trebui să aplice propriile norme de procedură, inclusiv propriile norme în materie de costuri. Cu toate acestea, prezentul regulament vizează stabilirea unor norme comune aplicabile acestor proceduri, care să le garanteze eficacitatea. Acestea ar trebui să includă norme care să prevadă că o astfel de soluńionare a litigiilor nu necesită prezenńa fizică a părńilor sau a reprezentanńilor acestora în fańa entităńii SAL, cu excepńia cazului în care normele sale de procedură prevăd această posibilitate şi părńile sunt de acord. (16) Asigurarea înregistrării pe platforma SOL a tuturor entităńilor SAL înscrise pe lista stabilită în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2013/ /UE + ar trebui să permită o acoperire completă în ceea ce priveşte soluńionarea online pe cale extrajudiciară pentru litigiile care rezultă din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online. (17) Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice funcńionarea niciunei entităńi de soluńionare a litigiilor care îşi desfăşoară activitatea online sau a oricărui mecanism SOL din cadrul Uniunii. Acesta nu ar trebui să împiedice entităńile sau mecanismele de soluńionare a litigiilor să instrumenteze litigiile online care le-au fost transmise în mod direct. + JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). AM\929803RO.doc 10/51 PE v01-00

11 (18a) În fiecare stat membru ar trebui desemnate puncte de contact SOL care găzduiesc cel puńin doi consilieri SOL. Punctele de contact SOL ar trebui să sprijine părńile implicate într-un litigiu prezentat prin intermediul platformei SOL, fără a avea obligańia de a traduce documentele aferente litigiului respectiv. Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a conferi responsabilitatea privind punctele de contact SOL centrelor lor sau reńelei Centrelor europene pentru consumatori. Statele membre ar trebui să utilizeze această posibilitate pentru a permite punctelor de contact SOL să beneficieze pe deplin de experienńa centrelor sau a reńelei Centrelor europene pentru consumatori în ceea ce priveşte facilitarea soluńionării litigiilor între consumatori şi comercianńi. Comisia ar trebui să instituie o reńea a punctelor de contact SOL pentru a facilita cooperarea acestora şi pentru a lucra şi a oferi, în cooperare cu statele membre, formarea adecvată destinată punctelor de contact SOL. AM\929803RO.doc 11/51 PE v01-00

12 (19) Dreptul la o cale de atac eficientă şi la un proces echitabil sunt drepturi fundamentale prevăzute de articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. SOL nu urmăreşte şi nu poate fi concepută pentru a înlocui procedurile judiciare şi nici nu ar trebui să-i priveze pe consumatori sau pe comercianńi de dreptul lor de a solicita despăgubiri în fańa instanńelor judecătoreşti. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să împiedice părńile să îşi exercite dreptul de acces la sistemul judiciar. (20) Prelucrarea informańiilor în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie supusă unor garanńii stricte de confidenńialitate şi să fie conformă cu normele privind protecńia datelor cu caracter personal prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecńia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulańie a acestor date 1 şi în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecńia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituńiile şi organele comunitare şi privind libera circulańie a acestor date 2. Aceste norme ar trebui să se aplice în cazul prelucrării datelor cu caracter personal efectuate în temeiul prezentului regulament de către diferińii actori care utilizează platforma SOL, indiferent dacă aceştia acńionează în mod individual sau împreună cu alńi astfel de actori. 1 2 JO L 281, , p. 31 JO L 8, , p. 1. AM\929803RO.doc 12/51 PE v01-00

13 (21) Persoanele vizate ar trebui să fie informate şi să îşi dea acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal în cadrul platformei SOL, precum şi să fie informate cu privire la drepturile lor în ceea ce priveşte prelucrarea respectivă, printr-o declarańie de confidenńialitate completă, care va fi pusă la dispozińia publicului de către Comisie şi care va explica, într-un limbaj simplu şi clar, operańiunile de prelucrare efectuate sub responsabilitatea diferińilor actori din cadrul platformei, în conformitate cu articolele 11 şi 12 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 şi cu legislańia nańională adoptată în temeiul articolelor 10 şi 11 din Directiva 95/46/CE. (21a) Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere dispozińiilor privind confidenńialitatea din legislańia nańională referitoare la SAL. AM\929803RO.doc 13/51 PE v01-00

14 (22) Pentru a asigura conştientizarea la scară largă a consumatorilor cu privire la existenńa platformei SOL, comercianńii stabilińi în Uniune care încheie contracte de vânzare sau de prestare de servicii online ar trebui să ofere, pe site-urile lor internet, un link către platforma SOL. De asemenea, comercianńii ar trebui să dea informańii privind adresa lor electronică, astfel încât consumatorul să aibă un prim punct de contact. O parte semnificativă dintre contractele de vânzare şi de prestare de servicii online sunt încheiate utilizând pieńe online, care aduc la un loc sau facilitează tranzacńiile online dintre consumatori şi comercianńi. PieŃele online reprezintă platforme online care permit comercianńilor să îşi pună produsele şi serviciile la dispozińia consumatorilor. Prin urmare, aceste pieńe online ar trebui să aibă aceeaşi obligańie de a furniza un link către pagina platformei SOL. Respectiva obligańie nu ar trebui să aducă atingere dispozińiilor articolului 10 din Directiva 2013/ /UE + privind informarea consumatorilor de către comercianńi cu privire la procedurile SAL la care respectivii comercianńi sunt supuşi şi la angajamentul pe care aceştia din urmă şi-l iau sau nu de a utiliza proceduri SAL pe care le au cu consumatorii. De asemenea, respectiva obligańie nu ar trebui să aducă atingere articolului 6 alineatul (1) litera (t) şi articolului 8 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor 1. Articolul 6 alineatul (1) litera (t) din Directiva 2011/83/UE prevede că, în cazul contractelor încheiate cu consumatorii la distanńă sau în afara spańiilor comerciale, comerciantul trebuie să-l informeze pe consumator cu privire la posibilitatea de a recurge la un mecanism extrajudiciar de reclamańie şi de despăgubire la care este supus comerciantul, precum şi cu privire la condińiile de acces la acesta, înainte ca respectivul consumator să aibă obligańii în temeiul contractului. Din aceleaşi motive, şi anume conştientizarea în rândul consumatorilor, statele membre ar trebui să încurajeze asociańiile de consumatori şi asociańiile profesionale să furnizeze un link către pagina web a platformei SOL. + 1 JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). JO L 304, , p. 64. AM\929803RO.doc 14/51 PE v01-00

15 (23) Pentru a lua în considerare criteriile pe baza cărora entităńile SAL îşi definesc propriile domenii de aplicare, competenńa de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea adaptării informańiilor pe care un reclamant trebuie să le ofere în formularul electronic de reclamańie disponibil pe platforma SOL. Este deosebit de importantă realizarea de către Comisie a unor consultări adecvate în timpul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experńi. Atunci când pregăteşte şi elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, la timp şi adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European şi Consiliu. (24) Pentru a se asigura condińii uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competenńe de executare în ceea ce priveşte funcńionarea platformei SOL, modalităńile de transmitere a reclamańiilor şi cooperarea în cadrul reńelei de puncte de contact SOL. Aceste competenńe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenńelor de executare de către Comisie 1. Procedura de consultare ar trebui utilizată pentru adoptarea actelor de punere în aplicare referitoare la formularul electronic de reclamańie, având în vedere caracterul său pur tehnic. Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea normelor referitoare la modalităńile de cooperare între consilierii SOL care sunt membri ai reńelei de puncte de contact SOL. 1 JO L 55, , p. 13. AM\929803RO.doc 15/51 PE v01-00

16 (24a) În aplicarea prezentului regulament, Comisia ar trebui să consulte, după caz, Autoritatea Europeană pentru ProtecŃia Datelor. (25) Întrucât obiectivul prezentului regulament, şi anume înfiinńarea unei platforme europene SOL pentru litigii online reglementată de norme comune, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, având în vedere amploarea şi efectele acńiunii şi, în consecinńă, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităńii, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporńionalităńii, astfel cum este enunńat la respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv. (26) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale şi principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special la articolele 7, 8, 38 şi 47. (27) Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date 1 şi a emis un aviz la 12 ianuarie , ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 1 2 JO L 8, , p. 1. JO C 136, , p. 1. AM\929803RO.doc 16/51 PE v01-00

17 CAPITOLUL I - DISPOZIłII GENERALE Articolul 1 Obiectul Prezentul regulament urmăreşte, prin atingerea unui nivel ridicat de protecńie a consumatorului, să contribuie la buna funcńionare a pieńei interne, în special la dimensiunea sa digitală, prin crearea unei platforme europene SOL (denumită în continuare platforma SOL ) care să faciliteze soluńionarea independentă, imparńială, transparentă, eficace, rapidă şi echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor dintre consumatori şi comercianńi online. Articolul 2 Domeniul de aplicare (1) Prezentul regulament se aplică soluńionării pe cale extrajudiciară a litigiilor care privesc obligańiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care îşi are reşedinńa în Uniune şi un comerciant stabilit în Uniune, prin intervenńia unei entităńi SAL care a fost inclusă pe lista stabilită în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2013/.../UE + şi care presupune utilizarea platformei SOL. (2) Prezentul regulament se aplică soluńionării extrajudiciare a litigiilor prevăzute la alineatul (1), care sunt inińiate de un comerciant împotriva unui consumator, în măsura în care legislańia statului membru în care consumatorul îşi are reşedinńa obişnuită permite soluńionarea unor astfel de litigii prin intervenńia unei entităńi SAL. + JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). AM\929803RO.doc 17/51 PE v01-00

18 (3) Statele membre informează Comisia precizând dacă legislańia lor permite sau nu ca litigiile menńionate la alineatul (1), care sunt inińiate de un comerciant împotriva unui consumator, să fie soluńionate prin intervenńia unei entităńi SAL. AutorităŃile competente, în momentul în care notifică lista menńionată la articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2013/ /UE +, informează Comisia precizând ce entităńi SAL instrumentează astfel de litigii. (4) Aplicarea prezentului regulament în cazul litigiilor prevăzute la alineatul (1), care sunt inińiate de un comerciant împotriva unui consumator, nu impune nicio obligańie statelor membre de a asigura că entităńile SAL oferă proceduri pentru soluńionarea extrajudiciară a unor astfel de litigii. Articolul 3 Legătura cu alte acte juridice ale Uniunii Prezentul regulament nu aduce atingere prevederilor Directivei 2008/52/CE. + JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). AM\929803RO.doc 18/51 PE v01-00

19 (1) În sensul prezentului regulament: Articolul 4 DefiniŃii (a) consumator înseamnă un consumator astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2013/ /UE + ; (b) comerciant înseamnă un comerciant astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2013/ /UE + ; + JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). AM\929803RO.doc 19/51 PE v01-00

20 (bb) contract de vânzare înseamnă un contract de vânzare astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (ba) din Directiva 2013/ /UE + ; (bc) contract de prestare de servicii înseamnă un contract de prestare de servicii astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (bb) din Directiva 2013/ /UE + ; (c) contract de vânzare sau de prestare de servicii online înseamnă un contract de vânzare sau de prestare de servicii în cazul în care comerciantul sau intermediarul său propune, prin intermediul unui site internet ori prin alte mijloace electronice, bunuri sau servicii pe care consumatorul le comandă pe respectivul site internet sau prin alte mijloace electronice; (ca) piańă online înseamnă un furnizor de servicii astfel cum este definit la articolul 2 litera (b) din Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă ( Directiva privind comerțul electronic ) 1, care permite consumatorilor şi comercianńilor să încheie contracte de vânzare şi de prestare de servicii online pe site-ul internet al pieńei online; (d) mijloace electronice înseamnă un echipament electronic de prelucrare (inclusiv compresia digitală) şi de stocare a datelor, care este difuzat, transmis şi recepńionat în întregime prin cablu, prin radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; (g) procedură de soluńionare alternativă a litigiilor ( procedură SAL ) înseamnă o procedură de soluńionare a litigiilor astfel cum se menńionează la articolul 2 din prezentul regulament; + 1 JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). JO L 178, , p. 1 AM\929803RO.doc 20/51 PE v01-00

21 (h) entitate de soluńionare alternativă a litigiilor ( entitate SAL ) înseamnă o entitate SAL astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2013/ /UE + ; AM\929803RO.doc 21/51 PE v01-00

22 (i) (j) parte reclamantă înseamnă consumatorul sau comerciantul care a prezentat o reclamańie prin intermediul platformei SOL; parte pârâtă înseamnă consumatorul împotriva căruia sau comerciantul împotriva căruia a fost prezentată o reclamańie prin intermediul platformei SOL; (ja) autoritate competentă înseamnă o autoritate publică astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) litera (fa) din Directiva 2013/ /UE + ; (k) date cu caracter personal înseamnă orice informańii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ( persoana vizată ); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităńii fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale a persoanei respective. (2) Locul de stabilire al comerciantului şi al entităńii SAL se decide în conformitate cu articolul 4 alineatele (2) şi respectiv (3) din Directiva 2013/ /UE +. + JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). AM\929803RO.doc 22/51 PE v01-00

23 CAPITOLUL II - PLATFORMA SOL Articolul 5 Instituirea platformei SOL (1) Comisia dezvoltă platforma SOL şi răspunde de funcńionarea acesteia, incluzând toate funcńiile de traducere necesare în sensul prezentului regulament, de întreńinerea, de finanńarea şi de securitatea datelor acesteia. Platforma SOL este uşor de utilizat. Dezvoltarea, funcńionarea şi întreńinerea platformei SOL asigură respectarea vieńii private a utilizatorilor săi începând cu etapa de concepere ( privacy by design - caracterul privat prin concepere ), precum şi faptul că platforma SOL este accesibilă şi poate fi utilizată de către oricine, inclusiv de utilizatorii vulnerabili ( design for all - conceperea pentru tońi ), în limitele posibilităńilor. (2) Platforma SOL este un punct de intrare unic pentru consumatorii şi comercianńii care doresc o soluńionare pe cale extrajudiciară a litigiilor incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament. Aceasta este un site internet interactiv, gratuit şi disponibil online în toate limbile oficiale ale instituńiilor Uniunii. AM\929803RO.doc 23/51 PE v01-00

24 (2a) Comisia acordă acces la platforma SOL, după caz, prin intermediul site-urilor sale internet care furnizează informańii cetăńenilor şi întreprinderilor din Uniune şi, în special, prin intermediul portalului Europa ta, înfiinńat în conformitate cu Decizia 2004/387/CE. (3) Platforma SOL are următoarele funcńii: (a) de a furniza un formular electronic de reclamańie care să poată fi completat de partea reclamantă în conformitate cu articolul 7; (ba) de a informa partea pârâtă în legătură cu reclamańia; AM\929803RO.doc 24/51 PE v01-00

25 (bb) de a identifica entitatea SAL competentă sau entităńile SAL competente şi de a transmite reclamańia entităńii SAL la care părńile au convenit să recurgă, în conformitate cu articolul 8; (bc) de a oferi un instrument electronic gratuit de gestionare a cazului care să le permită părńilor şi entităńii SAL să efectueze online, prin intermediul platformei SOL, procedura de soluńionare a litigiilor; (bd) de a pune la dispozińia părńilor şi a entităńii SAL traducerea informańiilor care sunt necesare pentru soluńionarea litigiului şi care sunt schimbate prin intermediul platformei SOL; (e) de a furniza un formular electronic cu ajutorul căruia entităńile SAL transmit informańiile menńionate la articolul 9 litera (c) ; AM\929803RO.doc 25/51 PE v01-00

26 (f) de a furniza un sistem de feedback care să le permită părńilor să îşi exprime punctele de vedere cu privire la funcńionarea platformei SOL şi la entitatea SAL care a instrumentat litigiul lor ; (j) de a face publice următoarele: (i) (ii) informańii generale privind SAL ca mijloc de soluńionare a litigiilor pe cale extrajudiciară; informańii cu privire la entităńile SAL incluse pe lista stabilită în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2013/ /UE + care au competenńa de a instrumenta litigiile incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament; (iii) un ghid online privind modalitatea de depunere a reclamańiilor prin intermediul platformei SOL; (iv) informańii, inclusiv coordonate, privind punctele de contact SOL desemnate de statele membre în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din prezentul regulament; (v) date statistice privind rezultatele litigiilor care au fost transmise entităńilor SAL prin intermediul platformei SOL. + JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). AM\929803RO.doc 26/51 PE v01-00

27 (3a) Comisia se asigură că informańiile menńionate la alineatul 3 litera (j) sunt corecte, actuale şi furnizate în mod clar, uşor de înńeles şi uşor accesibil. (3b) EntităŃile SAL incluse pe lista stabilită în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2013/ /UE + care au competenńa de a instrumenta litigiile incluse în domeniul de aplicare al prezentului regulament se înregistrează electronic pe platforma SOL. (6) Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, măsuri privind modalităńile de exercitare a funcńiilor prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menńionată la articolul 15 alineatul (3) din prezentul regulament. Articolul 5a Testarea platformei SOL (1) Până la *, Comisia testează funcńionalitatea tehnică şi uşurinńa utilizării platformei SOL şi a formularului de reclamańie, inclusiv în ceea ce priveşte traducerea. Testarea se desfăşoară şi este evaluată în cooperare cu experńi în SOL, din statele membre, precum şi cu reprezentanńi ai consumatorilor şi ai comercianńilor. Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind rezultatul testării şi adoptă măsurile necesare pentru a soluńiona eventualele probleme, astfel încât să asigure funcńionarea efectivă a platformei SOL. + * JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). JO: a se introduce data: 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. AM\929803RO.doc 27/51 PE v01-00

28 (2) În raportul menńionat la alineatul (1) din prezentul articol, Comisia descrie de asemenea măsurile de natură tehnică şi organizańională pe care intenńionează să le adopte pentru a asigura că platforma SOL îndeplineşte cerinńele privind protecńia vieńii private prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Articolul 6 ReŃeaua de puncte de contact SOL (1) Fiecare stat membru desemnează un punct de contact SOL şi comunică numele şi coordonatele acestuia Comisiei. Statele membre pot să încredinńeze responsabilitatea pentru punctele de contact SOL centrelor lor din cadrul reńelei Centrelor europene pentru consumatori, asociańiilor de consumatori sau oricărui alt organism. Fiecare punct de contact SOL găzduieşte cel puńin doi consilieri SOL. AM\929803RO.doc 28/51 PE v01-00

29 (2) Punctele de contact SOL oferă sprijin pentru soluńionarea litigiilor referitoare la reclamańiile prezentate prin intermediul platformei SOL prin îndeplinirea următoarelor funcńii: (a) facilitarea comunicării între părńi şi entitatea SAL competentă, dacă se solicită acest lucru, aceasta putând include, în special: (i) (ii) acordarea de asistenńă la prezentarea reclamańiei şi, după caz, a documentańiei relevante, punerea la dispozińia părńilor şi a entităńilor SAL a unor informańii generale privind drepturile consumatorilor în ceea ce priveşte vânzarea sau prestarea de servicii care se aplică în statul membru al punctului de contact SOL care găzduieşte consilierul SOL respectiv, (iii) oferirea de informańii cu privire la funcńionarea platformei SOL, AM\929803RO.doc 29/51 PE v01-00

30 (iv) oferirea de explicańii părńilor cu privire la normele de procedură aplicate de către entităńile SAL identificate, (v) informarea părńii reclamante cu privire la alte căi de atac în cazul în care un litigiu nu poate fi soluńionat prin intermediul platformei SOL; (b) transmiterea la fiecare doi ani, către Comisie şi statele membre, a unui raport de activitate, pe baza experienńei practice dobândite în urma exercitării funcńiilor lor. (2a) Punctul de contact SOL nu este obligat să îndeplinească funcńiile enumerate la alineatul (2) atunci când părńile implicate în litigiu au reşedinńa obişnuită în acelaşi stat membru. (2b) În pofida alineatului (2a), statele membre pot decide, Ńinând seama de circumstanńele nańionale, ca punctul de contact SOL să îndeplinească una sau mai multe dintre funcńiile enumerate la alineatul (2) atunci când părńile implicate în litigiu au reşedinńa obişnuită în acelaşi stat membru. AM\929803RO.doc 30/51 PE v01-00

31 (3) Comisia stabileşte o reńea de puncte de contact ( reńeaua punctelor de contact SOL ) care permite cooperarea între punctele de contact şi contribuie la îndeplinirea funcńiilor enumerate la alineatul (2). (4) Cel puńin de două ori pe an, Comisia convoacă o reuniune a membrilor reńelei de puncte de contact SOL, pentru a permite schimbul de bune practici şi examinarea oricărei probleme recurente survenite în ceea ce priveşte funcńionarea platformei SOL. (5) Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, normele referitoare la modalităńile de cooperare între punctele de contact SOL. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menńionată la articolul 15 alineatul (3). Articolul 7 Depunerea unei reclamańii (1) Pentru a depune o reclamańie pe platforma SOL, partea reclamantă completează formularul electronic de reclamańie. Formularul de reclamańie este uşor de utilizat şi uşor accesibil pe platforma SOL. (2) InformaŃiile transmise de partea reclamantă sunt suficiente pentru a determina entitatea SAL competentă. Aceste informańii sunt descrise în anexa la prezentul regulament. Partea reclamantă poate anexa documente în sprijinul reclamańiei. AM\929803RO.doc 31/51 PE v01-00

32 (4) Pentru a lua în considerare criteriile pe baza cărora entităńile SAL, care sunt înscrise pe lista stabilită în conformitate cu articolul 17 alineatul (2) din Directiva 2013/ /UE + şi care instrumentează litigiile reglementate de prezentul regulament, îşi definesc propriile domenii de aplicare, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament în vederea adaptării informańiilor enumerate în anexa la prezentul regulament. (5) Comisia stabileşte normele privind caracteristicile formularului electronic de reclamańie prin intermediul actelor de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menńionată la articolul 15 alineatul (2). (6) Prin intermediul formularului electronic de reclamańie şi al documentelor ataşate la acesta sunt prelucrate doar datele precise, pertinente şi neexcesive în ceea ce priveşte scopurile pentru care sunt colectate. Articolul 8 Instrumentarea şi transmiterea unei reclamańii (1) O reclamańie prezentată în cadrul platformei SOL este instrumentată numai dacă toate rubricile necesare ale formularului electronic de reclamańie au fost completate. (1a) În cazul în care formularul de reclamańie nu a fost completat integral, partea reclamantă este informată că reclamańia nu mai poate fi instrumentată decât dacă sunt furnizate informańiile lipsă. + JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). AM\929803RO.doc 32/51 PE v01-00

33 (2) La primirea unui formular de reclamańie completat integral, platforma SOL îi transmite părńii pârâte, într-un mod uşor de înńeles şi fără întârziere, în una dintre limbile oficiale ale instituńiilor Uniunii aleasă de partea respectivă, reclamańia împreună cu următoarele informańii: (a) informańii privind necesitatea ca părńile să convină asupra unei entităńi SAL căreia să îi fie transmisă reclamańia şi privind faptul că, în lipsa unui acord între părńi sau dacă nu este identificată nicio entitate SAL competentă, reclamańia nu mai este instrumentată; (ca) informańii privind entitatea sau entităńile SAL care are (au) competenńa de a instrumenta reclamańia, dacă acestea sunt menńionate în formularul electronic de reclamańie sau sunt identificate de platforma SOL pe baza informańiilor furnizate în formularul respectiv; AM\929803RO.doc 33/51 PE v01-00

34 (cb) în cazul în care partea pârâtă este un comerciant, o invitańie pentru a specifica, în termen de 10 zile calendaristice: - dacă comerciantul se angajează sau este obligat să recurgă la o anumită entitate SAL pentru a soluńiona litigiile cu consumatorii; şi - cu excepńia cazului în care comerciantul este obligat să recurgă la o anumită entitate SAL, dacă comerciantul doreşte să recurgă la oricare entitate sau entităńi SAL dintre cele menńionate la litera (ca); (cc) în cazul în care partea pârâtă este un consumator, iar comerciantul este obligat să recurgă la o anumită entitate SAL, o invitańie pentru a conveni în termen de 10 zile calendaristice asupra entităńii SAL respective sau, în cazul în care comerciantul nu este obligat să recurgă la o anumită entitate SAL, o invitańie pentru a selecńiona una sau mai multe entităńi SAL dintre cele menńionate la litera (ca); (d) numele şi coordonatele punctului de contact SOL din statul membru în care partea pârâtă este stabilită sau îşi are reşedinńa, precum şi o scurtă descriere a funcńiilor menńionate la articolul 6 alineatul (2) litera (a) ; AM\929803RO.doc 34/51 PE v01-00

35 (2a) În momentul primirii de la partea pârâtă a informańiilor menńionate la alineatul 2 litera (cb) sau (cc), platforma SOL îi transmite părńii reclamante, fără întârziere şi într-un mod uşor de înńeles, în una dintre limbile oficiale ale instituńiilor Uniunii aleasă de partea respectivă, următoarele informańii: (a) (b) (c) informańiile menńionate la alineatul (2) litera (a); în cazul în care partea reclamantă este un consumator, informańii despre entitatea sau entităńile SAL menńionate de comerciant în conformitate cu alineatul (2) litera (cb) şi o invitańie pentru a conveni în termen de zece zile calendaristice asupra unei entităńi SAL; în cazul în care partea reclamantă este un comerciant, iar comerciantul nu este obligat să recurgă la o anumită entitate SAL, informańii despre entitatea sau entităńile SAL menńionate de consumator în conformitate cu alineatul (2) litera (cc) şi o invitańie pentru a conveni în termen de 10 zile calendaristice asupra unei entităńi SAL; AM\929803RO.doc 35/51 PE v01-00

36 (d) numele şi coordonatele punctului de contact SOL din statul membru în care partea reclamantă este stabilită sau îşi are reşedinńa, precum şi o scurtă descriere a funcńiilor menńionate la articolul 6 alineatul (2) litera (a); (3) InformaŃiile menńionate la alineatul (2) litera (ca) şi la alineatul 2 literele (b) şi (c) includ o descriere a următoarelor caracteristici ale fiecărei entităńi SAL: (-a) numele, coordonatele şi adresa site-ului internet a entităńii SAL; (a) (b) (c) costurile procedurii SAL, dacă este cazul; limba sau limbile în care se poate desfăşura procedura SAL; durata medie a procedurii SAL; (e) (f) caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al rezultatului procedurii SAL; motivele pentru care entitatea SAL poate refuza să instrumenteze un anumit litigiu în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2013/ /UE +. (3a) Platforma SAL transmite în mod automat şi fără întârziere reclamańia către entitatea SAL la care părńile au fost de acord să recurgă în conformitate cu alineatele (2) şi (2a). + JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). AM\929803RO.doc 36/51 PE v01-00

37 (3b) Entitatea SAL căreia i-a fost transmisă reclamańia informează fără întârziere părńile dacă este de acord sau dacă refuză să instrumenteze litigiul în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Directiva 2013/ /UE +. Entitatea SAL care a acceptat să instrumenteze litigiul informează de asemenea părńile în legătură cu normele sale de procedură şi, dacă este cazul, în legătură cu costurile procedurii respective de soluńionare a litigiilor. (4) Atunci când, în termen de 30 zile calendaristice de la data depunerii formularului de reclamańie, părńile nu reuşesc să convină asupra unei entităńi SAL sau entitatea SAL refuză să instrumenteze litigiul, reclamańia nu mai este instrumentată. Partea reclamantă este informată cu privire la posibilitatea de a contacta un consilier SOL pentru a primi informańii generale referitoare la alte căi de atac. Articolul 9 SoluŃionarea litigiului Entitatea SAL care a acceptat să să instrumenteze un litigiu în conformitate cu articolul 8 din prezentul regulament: (a) încheie procedura SAL în termenul menńionat la articolul 8 litera (d) din Directiva 2013/ /UE + ; (ba) solicită prezenńa fizică a părńilor sau a reprezentanńilor acestora, cu excepńia cazului în care normele sale de procedură prevăd această posibilitate şi părńile sunt de acord; + JO: A se introduce numărul directivei din doc. PE-CONS 79/ /0373(COD). AM\929803RO.doc 37/51 PE v01-00

38 (c) transmite fără întârziere următoarele informańii platformei SOL: (i) (ii) data primirii dosarului reclamańiei; obiectul litigiului; (iii) data încheierii procedurii SAL; (iv) rezultatul procedurii SAL. (d) nu are obligańia de a desfăşura procedura SAL prin intermediul platformei SOL. Articolul 10 Baza de date Comisia ia măsurile necesare pentru a crea şi a întreńine o bază de date electronică, în care va stoca informańiile prelucrate în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) şi cu articolul 9 litera (c), având în vedere articolul 12 alineatul (2). AM\929803RO.doc 38/51 PE v01-00

39 Articolul 11 Prelucrarea datelor cu caracter personal (1) Accesul la informańii, inclusiv la date cu caracter personal, referitoare la un litigiu şi stocate în baza de date menńionată la articolul 10 este acordat, în scopurile menńionate la articolul 9, doar entităńii SAL căreia i-a fost transmis litigiul în conformitate cu articolul 8. Accesul la aceleaşi informańii este acordat de asemenea punctelor de contact SOL, în măsura în care acest lucru este necesar, în scopurile menńionate la articolul 6 alineatele (2) şi (3). (2) Comisia are acces la informańiile prelucrate în conformitate cu articolul 9 pentru a asigura monitorizarea utilizării şi a funcńionării platformei SOL şi pentru a redacta rapoartele menńionate la articolul 17. Aceasta prelucrează datele cu caracter personal ale utilizatorilor platformei SOL doar în măsura în care acest lucru este necesar pentru funcńionarea şi întreńinerea platformei SOL, inclusiv pentru a asigura monitorizarea utilizării platformei SOL de entităńile SAL şi de punctele de contact SOL. (3) Datele cu caracter personal referitoare la un litigiu sunt păstrate în baza de date menńionată la alineatul (1) din prezentul articol doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea obiectivelor pentru care au fost colectate şi pentru a le permite persoanelor vizate să aibă acces la datele lor personale în vederea exercitării drepturilor lor. Acestea sunt şterse în mod automat, în maxim şase luni de la data încheierii litigiului transmis platformei SOL în conformitate cu articolul 9 litera (c) punctul (iii). Perioada de păstrare respectivă se aplică, de asemenea, datelor cu caracter personal păstrate în dosarele nańionale de entitatea SAL sau de punctul de contact SOL care a instrumentat litigiul în cauză, cu excepńia cazului în care normele de procedură aplicate de entitatea SAL sau orice dispozińii specifice din legislańia nańională prevăd o perioadă de păstrare mai îndelungată. AM\929803RO.doc 39/51 PE v01-00

40 (4) Fiecare consilier SOL este considerat responsabil de prelucrarea datelor în ceea ce priveşte propriile activităńi de prelucrare a datelor realizate în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE, şi se asigură că aceste activităńi sunt conforme cu legislańia nańională adoptată în statul membru al punctului de contact SOL care găzduieşte consilierul SOL, în conformitate cu directiva menńionată. (5) Fiecare entitate SAL este considerată responsabilă de prelucrarea datelor în ceea ce priveşte propriile activităńi de prelucrare a datelor realizate în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Directiva 95/46/CE, şi se asigură că aceste activităńi sunt conforme cu legislańia nańională adoptată în statul membru în care este stabilită entitatea SOL în conformitate cu directiva menńionată. (6) În ceea ce priveşte obligańiile care îi revin în conformitate cu prezentul regulament şi prelucrarea datelor cu caracter personal pe care acesta le implică, Comisia este considerată responsabilă de prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Articolul 12 ConfidenŃialitatea şi securitatea datelor (1) Punctele de contact SOL sunt supuse unor norme privind secretul profesional sau altor obligańii echivalente de confidenńialitate prevăzute în legislańia statului membru în cauză. (2) Comisia ia măsurile tehnice şi organizańionale adecvate pentru a asigura securitatea informańiilor prelucrate în temeiul prezentului regulament, inclusiv un control adecvat al accesului la date, un plan de securitate şi o gestionare a incidentelor de securitate, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001. AM\929803RO.doc 40/51 PE v01-00

41 Articolul 13 InformaŃiile pentru consumatori (1) ComercianŃii stabilińi în Uniune care încheie contracte de vânzări sau de prestare de servicii online şi pieńele online stabilite în Uniune furnizează pe paginile lor web un link electronic către platforma SOL. Linkul respectiv trebuie să fie uşor accesibil pentru consumatori. ComercianŃii stabilińi în Uniune care încheie contracte de vânzări sau de prestare de servicii online precizează de asemenea adresele lor de . (1a) ComercianŃii stabilińi în Uniune care încheie contracte de vânzări sau de prestare de servicii online care s-au angajat sau care sunt obligańi să recurgă la una sau mai multe entităńi SAL pentru a soluńiona litigiile cu consumatorii informează consumatorii despre existenńa platformei SOL şi despre posibilitatea de a recurge la platforma SOL pentru a-şi soluńiona litigiile. ComercianŃii respectivi furnizează un link electronic către platforma SOL pe site-ul lor internet şi, dacă oferta este prezentată prin , în ul respectiv. Se furnizează de asemenea informańii, unde este cazul, în termenii şi în condińiile generale care se aplică contractelor de vânzare sau de prestare de servicii online. AM\929803RO.doc 41/51 PE v01-00