FORMULAR DE SPECIFICATII TEHNICE Achiziţia de servicii

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "FORMULAR DE SPECIFICATII TEHNICE Achiziţia de servicii"

Transcriere

1 Anexa Specificatii tehnice (B/S) Proiectul privind ĺnvăţământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi: SCHEfV1A OE GRANTURI PENTRU UNlVERSITĂ[l Programe de vară de tip punte (SGCU PV) Beneficiar: Universitatea Alexandru loan Cuza" din laşi Titlul subproiectului: Descoperim Pământulspre cuimile cunoaşterii! - GEO-GEO Acord de grant nr. 127/SGU/PV/ll Denumirea achiziţiei: Servicii de masa Rarau FORMULAR DE SPECIFICATII TEHNICE Achiziţia de servicii Specilicaţii tehnice solicitate Servicii masă pranz cca 50 persoane, Duminică 11 iulie 2021 Servicii masă pranz cca 50 persoane, Duminică 11 iulie 2021 Servire masă prânz într-un restaurant cu o capacitate de minim 50 persoane, în proximitatea Staţiunii de Cercetare Rarău lon Gugiuman", la max 1 km de acesta. Pentru o distanţă mai mare de 1 km, dar nu mai mult de 20 km, se va asigura transportul persoanelor la locul de servire a mesei. fvleniu propus: -Fel principal cu carne porc / pui, garnitura din cartofi, salată, paine; minerală, suc neacidulat; Notă: - Numarul exact de persoane va fi comunicat cu min 2 zile înaimte de eveniment. - Preţul va fi oferit de prestatorul de servicii în lei fără TVA/participant, dar i total lei fără TVA/serviviu. - ĺn ofertă vor fi incluse toate cheltuielile ce ţin cie prestarea serviciilor cu personal calificat. Vor fi plătite doar meniurile efectiv consumate, în funcţie de numărul de participanţi comunicat cu min. 2 ziie înainte de eveniment. Nume, prenume: Creanga Ramona Semnătură: Data 1

2 - Numarul - Preţul - În Anexa Cerere de ofertă (CO-B) Proiectul privind Învăţământui Secundar (ROSE) Schema de Granturi: SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSI'rĂ'[I Programe de vară de tip punte (SGCU PV) Beneficiar: Universitatea Aiexandru ioan Cuza" din iaşi Titiui subproiectuiui: Descoperim Pământuispre cuimile cunoaşterii! - GEO-GEO Acord de grant nr. 127/SGU/PV/ii Nr. inregistrare: 439 / lasi, Stimate Doamne/ Stimaţi Domni: INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru achiziţia de servicii masă 1. Beneficiarui Universitatea Alexandru ioan Cuza" din lai a primit un grant de la Ministerul Educaţiei Naţionale- Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universitati-SGCU-PV deruiate în Proiectul privind Învăţământul Secundar ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziţia serviciilor pentru care a fost emisă prezenta lnvitaţie de Participare. În acest sens, sunteti invitaţi să trimiteţi oferta dumneavoastră de preţ pentru următoarele servicii: Nr. Oenumire produs U.M. Cantitate crt. Servicii masă pranz cca 50 persoane, Duminică 11 iulie 2021 Servire masă prânz într-un restaurant cu o capacitate de minim 50 persoane, în proximitatea Staţiunii de Cercetare Rarău lon Gugiuman", ia max 1 km de acesta. Pentru o distanţă mai mare de 1 km, dar nu mai mult de 20 km, se va asigura.. Serv transportul persoanelor la locul de servire a mesei. -Fel principal cu carne porc / pui, garnitura din cartofi, salată, paine; mineraiă, suc neacidulat; Notă: exact de persoane va fi comunicat cu min 2 zile înaimte de eveniment. va fi oferit de prestatorul de servicii în lei fără TVA/participant, dar şi total lei fără TVA/serviviu. ofertă vor fi incluse toate cheltuielile ce ţin de prestarea serviciilor cu personal calificat. Vor fi plătite doar meniurile efectiv consumate, în funcţie de număruł de participanţi comunicat cu min. 2 ziie înainte de eveniment. 2. Ofertanţii pot depune o singură ofertă care să includă toate specificaţiile solicitate. 3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicatîn Anexă, va fi depusă în conformitate cu termenii şi condiţiile de prestare precizate şi va fi trimisă la: Adresa: Universitatea Alexandru loan Cuza" din lai Telefon/Fax: / Persoană de contact: Ramona Creanga 4. Se acceptă oferte transmise prin: pe adresa Fax: sau în original: la Registratura Universităţii Alexandru loan Cuza din iaşi, adresa 8-dul Carol l nr. 11. ( program de lucru cu publicul: Iunj vineri 08:00 16:00), 5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: inclusiv. Orice ofertă primită după termenul limită menţionat va fi respinsă. 6. Preţul ofertat. Preţul total trebuie să includă toate costurile necesare îndeplinirii condiţiilor de mai sus. Oferta va fi exprimată în lei, iar TVA va fi indicat separat. 7. Valabilitatea ofertei: Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puţin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menţionată la alin. 5 de mai sus. 1

3 8. Calificarea ofertantului Oferta dvs. trebuie să fie însoţită de - o copie a Certificatuiui de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eiiberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele compiet, sediul şi domeniui de activitate. - o copie a certificatului de înregistrare/autorizare sanitar veterinara şi pentru siguranţa alimentelor pentru activitatea de restaurant - Doar pentru ofertanţii care inciud ăn ofertă servicii de transport ia locaţia propusă: o copie a t.icenţa de transport i poiiţa de asigurare pentru călători 9. Evaiuarea şi acordarea contractuiui: Doar oferteie depuse de ofertanţi calificaţi i care îndepiinesc cerinţeie tehnice vor fi evaiuate prin compararea preţuriior. Contractui se va acorda firmei care îndepiineşte toate specificaţiiie tehnice soiicitate şi care oferă cei mai mic preţ totai evaiuat, fără TVA. Oferta se va transmite pentru toate seviciiie solicitate. 10. Vă rugăm să confirmaţi în scris primirea prezentei invitaţii de Participare şi să menţionaţi dacă urmează să depuneţi o ofertă sau nu. Responsabii de achiziţi: Ramona Cre ga 2

4 verbal Anexa Va fi comnletata de Ofertant Termeni şi Condiţii de Eivrare*l Achiziţia de Servicii inchiriere autocare Proiectui privind Învăţământul Secundar (ROSE) Beneficiar: Universitatea Alexandru Ioan Cuza" din laşi Ofertant: 1. Oferta de oret fa se ggimn1,,f, do către Ofertantl Valoare 1 TVA Valoare totală Nr. crt. Denumirea produselor Cant. Totală fără unitar cutva u j4 (53*4) %TVA) (7=5+6) Ä Servicii masă pranz cca 50 persoane, Duminică 11 iulie 2021 Servire masă prânz într-un restaurant cu o capacitate de minim 50 persoane, în proximitatea Staţiunii de Cercetare Rarău" lon Gugiuman", la max 1 km de acesta. Pentru o distanţă mai mare de 1 km, dar nu mai mult de 20 km, se va asigura transportul persoanelor la locul de servire a mesei. -Fel principal cu carne porc / pui, garnitura din cartofi, salată, paine; minerală, suc neacidulat; TOTAI. 2. Preţ fix: Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului. 3. Grafic de livrare: Fermenul de prestare a serviciilor este 11 iulie Plată: Beneficiarul Universitatea Alexandru loan Cuza" din laşi va efectua plata în lei, către contractant în termen de până la 30 de zile de la recepţia serviciiior, în baza facturii fiscale, a procesului - de recepţie şi a documentelor emise de beneficiar pentru recepţie. 5. Garanţie: nu este cazul. 6. lnstrucţiuni de ambalare: Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea Iorîn timpul transportului către destinaţia finală. Anexa Termeni şi Condiţii de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condiţiile în care doreşte furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A Specificoţii Tehnice solicitate). Ofertanţii completează formularul cu oferta lor - pct. 1, pct. 3 si pct şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condiţiile de livrare cerute de Beneficiar. 3

5 7. Specificatii Tehnice: Va fi compietat de Ofertant (de inserat specificaţiiie tehnice aie bunurilor): A. Specificaţii tehnice soiicitate B. Specificaţii tehnice ofertate [a se completa de către Ofertant) Servicii masă pranz cca 50 persoane, Duminică 1l iulie 2021 Condiţíi generale Descriere generală Detaliile specifice şi standardele tehnice ale serviciului ofertat Servire masă prânz într-un restaurant cu o capacitate de minim 50 persoane, în proximitatea Staţiunii de Cercetare Rarău lon Gugiuman", la max 1 km de acesta. Pentru o distanţă mai mare de 1 km, dar nu mai mult de 20 km, se va asigura transportul persoanelor la locul de servire a mesei. -Fel principal cu carne porc / pui, garnitura din cartofi, salată, paine; minerală, suc neacidulat; Termenul de prestare este 11 iulie Valabilitatea ofertei este de ( cel puţin 60 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor şi anume 9. Oferta este insotita de o copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului din care să rezulte numele complet, sediul şi domeniul de activitate. - o copie a certificatului de înregistrare/autorizare sanitar veterinara şi pentru siguranţa alimentelor pentru activitatea de restaurant - Doar pentru ofertanţii care includ ăn ofertă servicii de transport la locaţia propusă: o copie a Łicenţa de transport şi poliţa de asigurare pentru călători NUMELE OFERTANTUŁUI Semnătură autorizată Łocul: Data: 4