RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU"

Transcriere

1 COMISIA EUROPEANĂ Bruxelles, COM(2013) 704 final RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Raport privind punerea în aplicare a Directivei 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE RO RO

2 RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Raport privind punerea în aplicare a Directivei 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE 1. INTRODUCERE Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului ( Directiva privind vopselele ) limitează emisiile de compuși organici volatili ( COV ) cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor. Directiva privind vopselele are drept scop să prevină sau să reducă poluarea aerului provenită din contribuția COV la formarea ozonului troposferic 1 și a particulelor secundare. Aceasta completează măsurile care trebuie luate la nivel național în vederea asigurării respectării plafoanelor de emisii de COV prevăzute de Directiva 2001/81/CE privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici (denumită în continuare Directiva NEC ). Produsele care intră în domeniul de aplicare al acesteia sunt vopsele și lacurile care se folosesc pentru clădiri, pentru amenajarea și instalațiile acestora, în scop decorativ, funcțional și de protecție, precum și produsele de refinisare a vehiculelor 2. Directiva privind vopselele impune ca produsele care intră în domeniul său de aplicare și sunt introduse pe piață după 1 ianuarie 2007 să aibă un conținut de COV care să nu depășească valorile limită prevăzute în anexa II la aceasta. În cazul vopselelor și al lacurilor, începând cu 1 ianuarie 2010 s-au aplicat valori limită mai stricte pentru COV (faza a doua). Directiva privind vopselele impune, de asemenea, etichetarea produselor pentru a preciza conținutul de COV și, prin urmare, pentru a contribui la informarea consumatorilor cu privire la posibilitățile lor de alegere. Statele membre trebuie să instituie un program de monitorizare pentru verificarea respectării limitelor de COV și a cerințelor de etichetare, care să includă transmiterea de rapoarte periodice către Comisie cu privire la rezultatele obținute. Acesta este cel de-al doilea raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu care oferă o imagine de ansamblu a punerii în aplicare a Directivei privind vopselele de către statele membre. Primul raport 3 a fost adoptat în Revizuirea continuă a Strategiei tematice privind poluarea aerului (TSAP) 4 include o evaluare globală a surselor de emisii de COV și posibile măsuri de reducere, eficiente din punctul de vedere al costurilor. Prin urmare, nu s-a realizat nicio revizuire separată a Directivei privind vopselele Ozonul se formează prin reacția dintre COV, oxizi de azot și monoxid de carbon în prezența luminii solare. Produsele de refinisare a vehiculelor se definesc drept produsele enumerate în subcategoriile menționate în anexa II(B) la Directiva privind vopselele. Acestea sunt utilizate pentru acoperirea suprafețelor vehiculelor rutiere, astfel cum sunt definite în Directiva 70/156/CEE, sau a unor părți ale acestora, în cadrul procesului de reparare, întreținere sau decorare a vehiculelor, în afara instalațiilor de producție. COM(2011) 297, Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu: O strategie tematică privind poluarea aerului [COM(2005) 446 final], RO 2 RO

3 Ca o acțiune suplimentară la nivel european, ar trebui să se menționeze că, în prezent, există etichete ecologice pentru vopselele și lacurile de interior și exterior 5. Aceste etichete ecologice necesită, inter alia, limitări voluntare mai stricte ale conținutului de COV al produselor, conducând astfel la reduceri suplimentare ale emisiilor de COV printr-o informare mai bună a consumatorului cu privire la alegerea produselor. 2. PUNEREA ÎN APLICARE 2.1. Introducere Articolul 7 din Directiva privind vopselele impune statelor membre să raporteze Comisiei rezultatele programelor lor de monitorizare, pentru a demonstra conformitatea cu cerințele directivei. Acesta impune, de asemenea, statelor membre să prezinte rapoarte privind categoriile și cantitățile de produse pentru care s-au acordat licențe în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Directiva privind vopselele. Statele membre trebuiau să își prezinte cel de-al doilea raport, care acoperă anul 2010, până la 1 iulie 2012, având în vedere limitele mai stringente pentru COV în faza II (anexa II la Directiva privind vopselele) decât cele aplicate pentru lacuri și vopsele de la 1 ianuarie Pentru a promova uniformitatea raportării efectuate de către statele membre, Comisia a elaborat și a adoptat un format comun 6. Rapoartele privind punerea în aplicare au fost primite de la toate cele 27 de state membre. Rapoartele și evaluarea lor ulterioară sunt disponibile prin intermediul siteului internet al Comisiei 7. Prezentul raport, care sintetizează principalele concluzii ale evaluării informațiilor primite de la statele membre, se concentrează pe două aspecte ale punerii în aplicare a Directivei privind vopselele, și anume: programele de monitorizare instituite pentru a verifica cerințele Directivei privind vopselele, și anume acțiuni întreprinse în principal de către autoritățile competente ale statelor membre; măsura în care statele membre respectă cerințele tehnice din Directiva privind vopselele, și anume acțiuni de punere în aplicare întreprinse de către producători, importatori, angrosiști și comercianți cu amănuntul de vopsele și lacuri Programe de monitorizare Informațiile pentru 2010, astfel cum au fost furnizate de către statele membre, demonstrează că monitorizarea conformității cu limitele privind conținutul de COV (anexa II) și cu cerințele privind etichetarea (articolul 4) au înregistrat progrese, sau au rămas, cel puțin, la același nivel ca cel din Decizia 2009/543/CE a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor și lacurilor de exterior și Decizia 2009/544/CE a Comisiei de stabilire a criteriilor ecologice pentru acordarea etichetei ecologice comunitare vopselelor și lacurilor de interior. Decizia 2010/693/CE a Comisiei din 22 iulie 2010 (JO L 301, , p. 4). RO 3 RO

4 Statele membre au diverse abordări în ceea ce privește monitorizarea conformității. Acestea pot presupune controale fizice (de exemplu, eșantionare și analiza produselor de vopsit, controlul vizual al etichetelor) și/sau o abordare în ceea ce privește auditul care presupune mai multe operațiuni efectuate de la distanță, care constă în verificări ale documentației prezentate de producători. În unele cazuri, procesul mai împovărător de inspectare/eșantionare se realizează doar în urma unor observații formulate în cadrul auditului. Pentru a promova o monitorizare mai eficace, unele state membre au indicat luarea în considerare a unor abordări alternative pentru verificarea conformității, de exemplu, să se solicite producătorilor să completeze un chestionar care este trimis împreună cu eșantioanele de produse sau să se utilizeze sisteme de autocertificare. Deși statele membre, la nivel individual, au înregistrat variații semnificative, numărul total de inspecții ale stațiilor de producție efectuate în 2010 la nivelul UE-27 a fost semnificativ, fiind efectuate de inspecții de verificare a conținutului de COV al produselor și/sau a etichetării lor. Inspecțiile au vizat toți actorii implicați în introducerea produselor pe piață, adică fabricarea, importul, comerțul cu ridicata și cu amănuntul de vopsele și lacuri. La nivelul unui stat membru numărul inspecțiilor raportate au variat între zero (trei state membre) și 830. Din nou, cu variații importante la nivel de stat membru, un număr mare de eșantioane de vopsele și lacuri au fost analizate pentru a se determina conținutul de COV, fiind efectuate peste de analize în UE-27 în Patru state membre au analizat peste de eșantioane (cel mai mare număr a fost de ), însă cinci state membre nu au efectuat analize. Vopselele și lacurile vândute de comercianții cu amănuntul au fost cele mai analizate (însumând peste 41 % din eșantioane). Numărul de verificări ale etichetelor produsului, fie prin inspecție vizuală sau prin alte metode, a fost de ordinul a la nivelul UE-27 în 2010, dar, din nou, au existat diferențe mari între statele membre. La nivelul unui stat membru, numărul verificărilor s-a situat între zero (cinci state membre) și Vopselurile și lacurile vândute de către comercianții cu ridicata au fost cele mai verificate în ceea ce privește conformitatea etichetei (41 % din totalul verificărilor). Acele state membre care au raportat nivelul zero sau niveluri foarte scăzute de monitorizare în 2010 au invocat o serie de motive. Multe state membre au fost împiedicate de lipsa de resurse, în special financiare. Autoritățile competente ale unor state membre au soluționat acest aspect prin utilizarea de instrumente de prioritizare (de exemplu, monitorizarea vizează produse specifice) și/sau prin campanii de informare (pentru a crește gradul de sensibilizare cu privire la Directiva privind vopselele și pentru a îmbunătăți conformitatea). De asemenea, au existat probleme legate de un deficit de capacitate al laboratoarelor certificate pentru analiza eșantioanelor de produse. RO 4 RO

5 2.3. Respectarea limitelor de COV și cerințele în materie de etichetare Limitele de COV Anexa IIA la Directiva privind vopselele stabilește două seturi de valori limită pentru conținutul maxim de COV din vopsele și lacuri (în grame pe litru de produs care este gata de utilizare ). Valorile limită ale fazei I s-au aplicat de la 1 ianuarie Mai stricte, valorile limită pentru COV ale fazei II, au intrat în vigoare la 1 ianuarie Prin urmare, produsele care în 2010 au fost găsite neconforme cu limitele fazei I au fost, de asemenea, în mod simultan, neconforme cu limitele fazei II. În cazul produselor de refinisare a vehiculelor, valorile limită pentru COV prevăzute în anexa IIB la Directiva privind vopselele s-au aplicat de la 1 ianuarie 2007 și nu au mai fost modificate de atunci. Pentru limitele pentru COV ale fazei I, în ansamblu, nivelul de conformitate a fost relativ ridicat - de 98,7 % (259 de eșantioane neconforme dintr-un total de ). Procentul cel mai mare de eșantioane neconforme a fost constatat în rândul comercianților cu ridicata (2,5 % din eșantioane au fost neconforme) și al importatorilor (2,4 % din eșantioane au fost neconforme). Pentru limitele mai stricte pentru COV ale fazei II, în ansamblu, nivelul de conformitate a fost, din nou, destul de ridicat - de 97,46 % (500 de eșantioane neconforme). Procentul cel mai mare de eșantioane neconforme a fost constatat în rândul importatorilor (6 % dintre eșantioane au fost neconforme). Aceste niveluri ridicate de conformitate indică faptul că, în cazul în care sunt verificate, limitele de COV sunt, în general, respectate în UE-27, dar există încă posibilități pentru ca respectarea conformității să se apropie de 100 %. În ansamblu, nivelurile de conformitate sunt similare cu cele declarate pentru anul Cerințe în materie de etichetare Din de eșantioane verificate în ceea ce privește etichetele în 2010, 94,2 % erau conforme. Cel mai ridicat nivel de neconformitate a fost în rândul importatorilor. Diferențele dintre numărul de eșantioane/etichete analizate dovedesc faptul că nu este posibil să se compare în mod corespunzător nivelurile de neconformitate între statele membre. Motivele neconformității nu sunt evidente din datele furnizate în rapoartele statelor membre. Deși nivelurile de conformitate par să se fi îmbunătățit considerabil începând cu anul 2007, când încălcările cerințelor în materie de etichetare au fost de aproximativ 20 %, încă se mai poate îmbunătăți verificarea conformității, în special în acele state membre în care, în prezent, nu se realizează monitorizare. Produsele care nu sunt conforme În cele mai multe cazuri, statele membre care au detectat neconformitatea cu limitele conținutului de COV sau cu cerințele în materie de etichetare au furnizat, de asemenea, informații privind subcategoriile de produse care nu respectă prevederile din anexa I la Directiva privind vopselele. RO 5 RO

6 Majoritatea cazurilor de neconformitate cu limitele privind conținutul de COV și, în același timp, cu cerințele în materie de etichetare, au fost legate de produsele de categoria 1.1d ("vopsele de interior/exterior pentru finisare și placare pe lemn, metal sau plastic ). Au fost raportate încă trei categorii de produse ca fiind neconforme atât cu cerințele privind limitele conținutului de COV, cât și cu cele în materie de etichetare, și anume categoriile 1.1a acoperitori pentru pereți interiori și plafoane, 1.1e lacuri și impregnanți protectori și decorativi de finisare pentru interior/exterior și 1.1i. acoperitori unicomponenți cu funcție specială. Un număr mai mare de subcategorii au fost raportate ca fiind neconforme cu cerințele în materie de etichetare, în comparație cu limitele de COV: cu excepția a două subcategorii de vopsele și lacuri și în toate subcategoriile de produse de refinisare a vehiculelor. Acțiuni menite să asigure conformitatea Cea mai frecventă sancțiune luată de statele membre în cazul nerespectării limitelor privind conținutul de COV a fost retragerea produselor de pe piață, în conformitate cu Directiva privind vopselele. Ca răspuns la o încălcare a cerințelor în materie de etichetare, cel mai adesea, statele membre au cerut operatorilor să corecteze greșeala într-un anumit interval de timp, pentru a evita urmărirea penală sau sancțiuni financiare. Un singur stat membru a menționat urmăriri penale și același stat membru cere operatorilor să realizeze schimbări prin intermediul lanțului lor de aprovizionare. Unele state membre au raportat că, în loc să penalizeze operatorii pentru neconformitate, au formulat recomandări, în mod constructiv, operatorilor cu privire la cerințele din Directiva privind vopselele și cu privire la schimbările necesare pentru a asigura conformitatea. 3. CONCLUZII și PERSPECTIVE Informațiile primite din partea statelor membre în temeiul articolului 7 din Directiva privind vopselele arată că, începând din 2010, majoritatea statelor membre au instituit programe de monitorizare pentru a verifica conformitatea vopselelor și lacurilor introduse pe piață. Cu toate acestea, există în continuare un număr mic de state membre care nu au instituit programe de monitorizare adecvate. În statele membre care efectuează monitorizare, frecvența acesteia este foarte diferită. Aceste state membre prezintă, în general, un nivel bun de conformitate cu valorile limită pentru COV prevăzute de Directiva privind vopselele, cea mai mare pondere de neconformitate fiind constatată, în general, în cazul vopselelor importate. Cu toate acestea, se pare că este nevoie de o mai bună punere în aplicare a cerințelor în materie de etichetare. Statele membre care se află pe ultimele locuri sunt îndemnate să ia rapid măsurile necesare pentru a pune în aplicare pe deplin obligațiile privind programele de monitorizare. Comisia va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate în aceste domenii și va continua să ofere asistență statelor membre în vederea îmbunătățirii în continuare a nivelului lor de performanță, atât prin diverse activități de sprijin, cât și prin măsuri corespunzătoare de asigurare a aplicării. RO 6 RO

7 Prin urmare, se recomandă statelor membre să continue eforturile prin care monitorizarea și asigurarea aplicării să vizeze aspectele în care eficacitatea și eficiența acestora sunt maxime în ceea ce privește reducerea introducerii pe piață a vopselelor și lacurilor neconforme. RO 7 RO