iop';ar;,cota-': DECLARATIE DB AVBRE l. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte t6ri. Bucuresti. a Anul tt,x2'17 t*f',1:76

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "iop';ar;,cota-': DECLARATIE DB AVBRE l. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte t6ri. Bucuresti. a Anul tt,x2'17 t*f',1:76"

Transcriere

1 r tt,x2'17 t*f',1:76 DECLARATIE DB AVBRE Subsernnatul PUll,J T. DOIftJ de MEMBRU PLEN CNP la CONSILIUL ECONOMIC Sl SOCIAL,domiciliul BUCURESTI, o av6nd funcfia cunoscsnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie rlspundere ci impreuni cu familiat) delin urmitoarele: * l) Prin farnilie se infelege so{ul/sof ia gi copiii afla{i in intre{inereacestora. I. Bunuri imobile l. Terenuri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte t6ri. Bucuresti. a -) ,4 v4 Bacau,, Modul de dobandire Vinnzare - cumparare J ,1 3/t6 Mostenire Titularulr) I12 PUIU OTILIA. I/4PUIU MIOARA l0i l6 PUtu TANASE 3/I6PUIU MIHAI I * Categoriile indicate sunt: (l) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categoriide tererruri extravilane, dach se afli in circuitul civil. *2) La "Titular" se menfioneazd,in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, so{ul/so{ia, copilul)" iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-pafte $i numele coproprietarilor. 2. Clidiri Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tdri. Focsani, Adresa sau Cona Anul iop';ar;,cota-': dob6ndirii toar.to I l99l 64.8 t/2 Modul de dobfindire Yinzare - cumparare Titularu12) I/2 PUIU MIOARA

2 Bucuresti.,, Bacau, l lt4 Vinzarecumparare ,27 3il6 Mostenire II2PUIU O1'II-IA I/4PUIU MIOARA t0/r6 PUlu TANASE 3/r6 PUIU MIHAI * C.tegoriile indicate sunt: (l) apartament; (2) casd de locuit; (3) casd de vacan!5; (4) spafii cornerciale/de produc{ie. *2)La "Titular" se menlioneazd,in cazul bunurilorproprii, numele proprietarului (titularul, so{ul/so{ia. copilul). iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte $i numele coproprietarilor. ] II. Bunuri rnobile 1. Autovehicule/autoturismeo tractoare, maqini agricole, galupe, iahturi qi alte mijloace de transport sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii Natura ta Modul de dobfindire 2. Bunuri sub formi de metale pre{ioase, bijuterii, obiecte de arti gi de cult, colec{ii de arti gi numismatici, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural na{ional sau universal, a c{ror valoare frmatl depiqepte de euro Se vor men{iona toate bunurile aflate?n proprietate, indiferent dacd ele se afld sau nu pe teritoriul Romdniei la momentul declarbri i. Valoarea estimati

3 ; IlI. Bunuri mobile, a ciror valoare depigegte de ultimele l2 luni euro fiecare, gi bunuri imobile instriinate in Natura bunului lnttriinat. I)ata tnstralnant A. w,!.. Persoana citre care s-a instriinat 'Fo,r,, a ' instriinirii Valoarea IV. Active financiare l. Conturi gi depozite trancare, fonduri de investi{ii, forme echivalente de economisire Ei investire, inclusiv cardurile de credit, daci valoarea insumati a tuturor acestora depiqegte de euro Se vor declara inclusiv cele aflate in bdnci sau institutii finarrciare din strdindtate. BCR 2 Euro 2009 r0.r00 ING i 2 LEI ING 2 LE,I ING 2 LEI t00 ING 2 LEI 2010 s.1 00 ING 2 LEI ING: 2 LEI r LEI ,lNc I'Nc ppnsu PRTvATE J LEI *Ccttegoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalenle; (3).fonduri de investiyii sau echi:ttalente, inclu,siv.fonduri private de pensii sau ahe sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anuluifiscal anterior). 2. Plasamente, investifii directe gi imprumuturi acordate, daci valoarea de piafi insumati a tuturor acestora depigegte de euro Se vor declara inclusiv investifiile gi pafticipirile in strdindtate. NumIr de tifluril cota di participare Valoarea totali la zi

4 *('ategoriile indicate sunt: (l) hdrtii dc vaktare delinute (titluri de stat, certi/ic'alc, obligaliuni): (2) acliuni sau pdrli sociale in,societdtri comerc:iale; (3) imprumultri acrtrdule in nume per,sonul. 3. AIte active producltoare de venituri neteo care insumate dep5gesc echivalentul a de euro pe Se vor declara inclusiv cele aflate?n strdindtate. V. Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui ter{, bunuri achizi{ionate in sistem leasing qi alte asemenea bunuri, daci valoarea insumati a tuturor acestora depiqeqte de euro Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strdinetate. I t"eaia*- ' ','1,., ti 'l iri Valoare VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subven{ionate fa(d de valoarea de pia{5, din partea unor persoane, organizafii, societl{i comerciale, regii autonome, companii/societi(i na{ionale sau institu{ii putrlice romineqti sau striine, inclusiv burse, credite, garan{ii, decontiri de cheltuielio altele dec0t cele ale angajatorului, a clror valoare individuals deplqepte 500 de euro* Cine a realizatvenitul Su*? venitului: numele, adresa Serviciul prmtat/obiectul senerator de venit Venitul anual lncasat l. Titular

5 1.2. Sof/solie 1.3. Copii *Se exceptc(tzd de la declarare cadourile Si truta(iile uzuale prirnite din purlea ruclelor de gradul I;i ul ll-leu. VII. Venituri ale declarantului gi ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat art. 4l din Legea nr privind Codul fiscal, cu modificirile gi completirile ulterioare) ltrivit Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strdindtate. L Venituri din salarii l. Titular PUIU T DORU FEDERATIA NATIONALA SINDICALA SOLIDARITATEA METAL, i Salariu ,-, f, I.2. Sot/sotie PUIU N MIOARA CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL Indemnizatie SC ELECTROMAGNETICA SA Salariu l.3. Copii SC ALFA HOTE,LS SRL, Salariu Venituri din activitd{i independente 2.I. Titular 2.2. SoVsotie 3. Venituri din cedarea.folosin{ei bunurilor 3.1. Titular 5

6 .: \ Prezenta declarafie constituie act public racterul incomplet al datelor men{ionate' Data completirii.2j".p.3,2.*.(q gi rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau Sgmndtura H"""""