Cuprins. Introducere 1

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Cuprins. Introducere 1"

Transcriere

1 Cuprins Introducere 1 Capitolul I. Consideraţii generale despre noile norme 7 Preambul 7 Secţiunea 1. Sursele noii reglementări 7 Secţiunea a 2-a. Norme de drept material versus norme de procedură 9 Secţiunea a 3-a. Locul i reglementarea publicităţii imobiliare în noul Cod civil 11 Secţiunea a 4-a. Aplicarea în timp a normelor Prorogarea efectului constitutiv de drepturi al intabulării ultraactivitatea legii cadastrului Neaplicarea principiului publicităţii materiale în ceea ce prive te înscrierea în cartea funciară pe baza posesiei de fapt în sistemul legii cadastrului Privilegii imobiliare versus ipoteci legale Legea aplicabilă cererilor de înscriere în cartea funciară i acţiunilor în justiţie privind înscrierile din cartea funciară 19 Capitolul al II-lea. Obiectul cărţii funciare 21 Noţiune 21 Secţiunea 1. Obiectul material Definiţie Deosebiri faţă de definiţia generală a bunurilor imobile 24 Secţiunea a 2-a. Obiectul juridic Noţiune, clasificare Drepturile tabulare Dreptul de proprietate Definiţie, forme dreptul de proprietate publică i privată Proprietatea domenială, drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice Diviziunile patrimoniului masele patrimoniale i (sau) patrimoniile de afectaţiune 32

2 X PUBLICITATEA IMOBILIARĂ ÎN CONCEP IA NOULUI COD CIVIL Proprietatea periodică Proprietatea condiţională din perspectiva cărţii funciare Dezmembrămintele dreptului de proprietate Noţiune Dreptul de superficie Dreptul de uzufruct, uz, abitaţie Dreptul de servitute Drepturile reale de garanţie imobiliară Ipoteca imobiliară Dreptul de retenţie 72 Capitolul al III-lea. Înscrierile în cartea funciară 74 Secţiunea 1. Noţiune, clasificare 74 Secţiunea a 2-a. Înscrierile privind obiectul material Clarificări terminologice Modificările privind obiectul material Înscrieri privind obiectul material al cărţii funciare O situaţie specială de alipire 79 Secţiunea a 3-a. Înscrieri privind obiectul juridic Felul înscrierilor Intabularea Definiţie Condiţii de procedură Efecte Efectul constitutiv de drepturi Efectul declarativ de drepturi Efectul extinctiv de drepturi Efectul achizitiv Înscrierea provizorie Definiţie Cazurile de înscriere provizorie Dreptul real dobândit sub condiţie suspensivă sau rezolutorie Înscrierea privind drepturi reale asupra unei construcţii viitoare Înscrierea în temeiul unei hotărâri nedefinitive Obligarea celui care administrează bunurile altei persoane să dea o garanţie ipotecară 104

3 CUPRINS XI Înscrierea provizorie a dreptului ca urmare a solicitării ambelor părţi Este posibilă transformarea intabulării în înscriere provizorie? Justificarea înscrierii provizorii Radierea înscrierii provizorii Notarea Noţiune, obiect, sediul materiei Efectele notărilor Notări cu efect de opozabilitate absolută i relativă, opozabilitatea drepturilor neînscrise Notări cu efect de informare absolută i relativă Efectul constitutiv de drepturi reale al notării intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca Clasificarea notărilor după obiect Punerea sub interdicţie judecătorească i ridicarea acestei măsuri [art. 902 alin. (2) pct. 1 NCC] i incapacitatea sau restrângerea, prin efectul legii, a capacităţii de exerciţiu ori de folosinţă (art. 903 pct. 1 NCC) Calitatea de bun comun a unui imobil Convenţia matrimonială, modificarea sau, după caz, înlocuirea ei Notarea hotărârii de încuviinţare a măsurii ca dreptul de a dispune cu privire la anumite bunuri să fie exercitat de un soţ doar cu consimţământul expres al celuilalt Notarea destinaţiei imobilului ca fiind locuinţa familiei Notarea interdicţiei de înstrăinare i grevare, a substituţiei fideicomisare i a clauzelor de insesizabilitate Notarea vânzării cu rezerva dreptului de proprietate Notarea antecontractelor i a pactelor de opţiune Pactul de opţiune 153

4 XII PUBLICITATEA IMOBILIARĂ ÎN CONCEP IA NOULUI COD CIVIL Antecontractul Notarea dreptului de a revoca sau de a denunţa unilateral contractul [art. 902 alin. (2) pct. 10 NCC] Notarea pactului comisoriu i a declaraţiei de rezoluţiune sau de reziliere unilaterală a contractului [art. 902 alin. (2) pct. 11 NCC] Notarea dreptului de preempţiune născut din convenţii [art. 902 alin. (2) pct. 13] Notarea locaţiunii Alte notări 170 Capitolul al IV-lea. Principiile cărţilor funciare rezultând din dispoziţiile noului Cod 172 Secţiunea 1. Consideraţii generale 172 Secţiunea a 2-a. Principiul efectului constitutiv de drepturi al intabulării, drepturile extratabulare Sediul materiei Analiză comparativă cu reglementarea cuprinsă în vechea lege a cărţilor funciare Act obligaţional versus act real Faţă de cine are efect constitutiv intabularea? Suplinirea unor lipsuri ale vechii reglementări Modurile de dobândire fără înscriere Enumerare Mo tenirea Accesiunea imobiliară Accesiunea imobiliară naturală Accesiunea imobiliară artificială Lucrările edificate de proprietarul terenului din materialele proprii sau ale altuia mod de dobândire extratabular Lucrările autonome cu caracter durabil efectuate de un terţ mod de dobândire tabular, atât pentru proprietar, cât i pentru terţ Lucrările adăugate cu caracter durabil efectuate de un terţ 194

5 CUPRINS XIII Lucrările realizate parţial asupra imobilului autorului Vânzarea silită Exproprierea pentru cauză de utilitate publică Uzucapiunea extratabulară mod de dobândire tabular Alte cazuri expres prevăzute de lege Aplicarea în timp a normei 202 Secţiunea a 3-a. Principiul publicităţii integrale Sediul materiei Conţinut Raportare la alte principii 203 Secţiunea a 4-a. Principiul publicităţii formale Sediul materiei Conţinut Raportare la alte principii 207 Secţiunea a 5-a. Principiul relativităţii înscrierilor Sediul materiei Conţinut Aspectul material i aspectul formal Vânzarea bunului altuia versus înscrierea drepturilor reale în cazul actelor juridice succesive Înscrierea drepturilor de creanţă în cazul actelor juridice succesive publicitatea cesiunii contractului 212 Secţiunea a 6-a. Principiul priorităţii Sediul materiei Data producerii efectelor înscrierilor conflictul între terţii care formulează concomitent cereri de înscriere Conflictul dintre terţii dobânditori de la autor comun există preferinţă în afara înscrierii în cazul imobilelor ce sunt înscrise în cartea funciară? Cine sunt terţii în cazul principiului priorităţii? Situaţia terţului dobânditor de rea-credinţă reaua-credinţă calificată 223 Secţiunea a 7-a. Principiul publicităţii materiale Sediul materiei Conţinut 226

6 XIV PUBLICITATEA IMOBILIARĂ ÎN CONCEP IA NOULUI COD CIVIL 3. Noţiunea de bună-credinţă raportul dintre principiul publicităţii materiale i cel al publicităţii formale Prezumţia cuprinsului exact i complet al cărţii funciare faţă de terţul subdobânditor este sau nu una absolută? Domeniul de aplicare, efecte, o posibilă critică a noii reglementări raportat la alte principii ale cărţii funciare Dispoziţii tranzitorii 231 Capitolul al V-lea. Acţiunile de carte funciară 232 Secţiunea 1. Noţiunea de bună-credinţă Regula Sediul materiei Conţinutul noţiunii Momentul la care se raportează Este vorba despre o regulă? Excepţii Momentul la care se raportează buna-credinţă acţiunea în prestaţie tabulară împotriva terţului i acţiunea în radiere sau de acordare a rangului preferenţial Reaua-credinţă calificată acţiunea în radiere sau de acordare a rangului preferenţial Când se aplică regula? Terţii în a căror persoană trebuie verificată buna-credinţă 239 Secţiunea a 2-a. Consideraţii generale despre acţiunile de carte funciară 240 Secţiunea a 3-a. Acţiunea în prestaţie tabulară Prestaţia pozitivă Prestaţia negativă Acţiunea în prestaţie tabulară împotriva terţului Prescripţia dreptului la acţiune Natura juridică a acţiunii 252 Secţiunea a 4-a. Acţiunea în radiere sau de acordare a rangului preferenţial Sediul materiei Natura juridică a acţiunii Prescripţia dreptului la acţiune 256

7 CUPRINS XV 4. Condiţii de exercitare Cadrul procesual Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa 259 Secţiunea a 5-a. Acţiunea în stabilirea rangului definitiv Sediul materiei Terminologie Criteriile privind stabilirea rangului Natura juridică a acţiunii, termenul de prescripţie extinctivă Cadrul procesual Soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa 263 Secţiunea a 6-a. Acţiunea în rectificare Noţiune Cazurile de rectificare a intabulării sau înscrierii provizorii Căile pe care se poate realiza rectificarea definiţia acţiunii în rectificare Termenele în care poate fi exercitată acţiunea în rectificare, natura juridică a acestora prescripţie versus decădere, decădere de ordine publică versus decădere de ordine privată, efecte Acţiunea în rectificarea intabulării exercitată împotriva terţului (sub)dobânditor cu titlu gratuit, de bună-credinţă versus uzucapiunea tabulară Reaua-credinţă a terţului în acţiunea în rectificare pentru că nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă ale dreptului înscris versus acţiunea în radiere sau de acordare a rangului preferenţial, prorogarea efectului constitutiv al intabulării Natura juridică a acţiunii Acţiunea în rectificare versus acţiunea în prestaţie tabulară 273 Concluzii 276 Bibliografie selectivă 281 Index 291