Quick Start Guide Hızlı Başlangıç Kılavuzu Vodič za brzi početak Ghid de pornire rapidă Кратко ръководство

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "Quick Start Guide Hızlı Başlangıç Kılavuzu Vodič za brzi početak Ghid de pornire rapidă Кратко ръководство"

Transcriere

1 Quick Start Guide Hızlı Başlangıç Kılavuzu Vodič za brzi početak Ghid de pornire rapidă Кратко ръководство English/Türkçe/Hrvatski/Română/Български CUH-ZVR

2 What's in the box? Kutu içeriği Sadržaj pakiranja Ce este în cutie? Какво има в комплекта? Here's what you'll find as you unbox your PlayStation VR. Kada raspakirate PlayStation VR, pronaći ćete sljedeće. Ето какво ще намерите, докато разопаковате вашия PlayStation VR. PlayStation VR'nizin kutusunda şunlar bulunur. Iată ce veţi descoperi atunci când scoateţi PlayStation VR din cutie. 2

3 HDMI cable USB cable AC adaptor AC power cord VR headset HDMI kablosu USB kablosu AC adaptörü AC güç kablosu VR gözlüğü HDMI kabel Cablu HDMI HDMI кабел USB kabel Cablu USB USB кабел Adapter za izmjeničnu struju Adaptor c.a. AC адаптер Kabel napajanja izmjeničnom strujom Cablu de alimentare cu c.a. Захранващ кабел VR naglavni komplet Căşti VR VR устройство Processor Unit İşlemci ünitesi Procesor Unitate procesor Процесор Stereo headphones (with earpieces) Stereo kulaklık (kulaklık uçlu) Stereo slušalice (s umecima za uši) Printed materials Basılı materyaller Tiskani materijali Materiale tipărite Печатни материали PlayStation Camera PlayStation Camera adaptor (for PlayStation 5) PlayStation Camera adaptörü (PlayStation 5 için) Prilagodnik PlayStation Camera (za PlayStation 5) Căşti stereo (cu dispozitive intraauriculare) Adaptor PlayStation Camera (pentru PlayStation 5) Cтерео слушалки (със силиконовите тапи) Адаптер за PlayStation Camera (за PlayStation 5) 3

4 Connections Bağlantılar Priključnice Conexiuni Връзки Connect the stereo headphones to your VR headset. Notice To disconnect the headphones, pull the stereo headphone plug out in a straight line. Do not pull it at an angle. Hints When you're not using your headphones, use the earpiece holders on your VR headset to store them out of the way. Want the best PS VR experience? You'll need to use stereo headphones to enjoy 3D audio. You can also use your own stereo headphones/headset. Stereo kulaklığı VR gözlüğünüze bağlayın. Uyarı Kulaklığı çıkarmak için stereo kulaklık fişini düz bir şekilde dışarı çekin. Açılı bir şekilde çekmeyin. Priključite stereo slušalice na svoj VR naglavni komplet. Napomena Za odspajanje slušalica povucite utikač za stereo slušalice ravno u jednom potezu. Ne izvlačite ga pod kutom. Savjeti Kada ne upotrebljavate slušalice, upotrijebite držače umetka za uši na svome VR naglavnome kompletu kako biste ih spremili da ne smetaju. Želite li najbolji doživljaj PS VR-a? Upotrijebite stereo slušalice kako biste uživali u 3D zvuku. Možete upotrijebiti i svoje slušalice / naglavni komplet. Conectaţi căştile stereo la căştile VR. Notă Pentru a deconecta căştile, scoateţi fişa căştilor stereo, trăgând în linie dreaptă. Nu trageţi în direcţie oblică. Свържете стерео слушалките към вашето VR устройство. Забележка За да изключите слушалките, издърпайте жака за стерео слушалките в права линия. Не го дърпайте под ъгъл. Съвет Когато не използвате вашите слушалки, използвайте държача за слушалки на вашето VR устройство, за да ги съхраните на безопасно място. Искате ли най-доброто изживяване с PS VR? Вие трябва да използвате стерео слушалки, за да се насладите на 3D аудио. Можете също да използвате свои собствени стерео слушалки/ устройство. 4 İpuçları Kulaklığınızı kullanmadığınızda saklamak için VR gözlüğünüzde bulunan kulaklık tutucularını kullanın. En iyi PS VR deneyimini mi istiyorsunuz? Cihaz tarafından sağlanabilen 3D sesin keyfini çıkarmak için stereo kulaklık kullanmanız gerekir. Kendi stereo kulaklığınızı/gözlüğünüzü de kullanabilirsiniz. Sfaturi Atunci când nu utilizaţi căştile, utilizaţi suporturile pentru cască de pe căştile VR pentru a le depozita separat. Doriţi cea mai bună experienţă PS VR? Va trebui să utilizaţi căştile stereo pentru a vă putea bucura de sunet 3D. De asemenea, puteţi utiliza propriile dvs. căşti stereo.

5 VR headset VR gözlüğü VR naglavni komplet Căşti VR VR устройство Stereo headphones Stereo kulaklık Stereo slušalice Căşti stereo Стерео слушалки 5

6 Connections Bağlantılar Priključnice Conexiuni Връзки Make sure your PS4 console and your TV are turned off. You can also view a video with simple setup directions ( back cover). This manual contains operating instructions for using PS VR with a PS4 console. PS VR is also compatible with the PS5 console, but on-screen icons or item names may vary from those featured in this manual. The operating instructions for PS5 may also vary depending on which software version you use, whether it s PS4 or PS5 system software, or the PS VR device software. The actual product may vary from the illustrations in this manual. The information contained in this manual is subject to change without notice. PS4 konsolunuzun ve TV'nizin kapalı olduğundan emin olun. Kolay kurulum talimatlarının açıklandığı bir video da izleyebilirsiniz ( arka kapak). Bu kılavuzda PS VR'yi PS4 konsoluyla kullanmaya yönelik kullanım talimatları yer almaktadır. PS VR, PS5 konsoluyla da uyumludur; ancak ekrandaki simgeler veya öğe adları bu kılavuzda belirtilenlerden farklı olabilir. PS5'in kullanım talimatları kullandığınız yazılım sürümüne, PS4 veya PS5 sistem yazılımı olmasına ya da PS VR cihaz yazılımına göre de değişiklik gösterebilir. Gerçek ürün, bu kılavuzdaki çizimlerden farklı olabilir. Bu kılavuzda bulunan bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir. Provjerite jesu li konzola PS4 i televizor isključeni. Prateći jednostavne upute za postavljanje možete gledati i videozapise ( stražnji poklopac). Ovaj priručnik sadrži upute za upotrebu uređaja PS VR s konzolom PS4. PS VR kompatibilan je i s konzolom PS5, ali ikone na zaslonu i nazivi stavki mogu se razlikovati od onih navedenih u ovom priručniku. Upute za upotrebu za PS5 mogu se razlikovati i ovisno o tome koju verziju softvera upotrebljavate, bilo da je to softver sustava za PS4 ili PS5 ili pak softver uređaja PS VR. Stvarni se proizvod može razlikovati od slika prikazanih u ovom priručniku. Informacije navedene u ovom priručniku mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. Asiguraţi-vă că ați oprit consola PS4 şi televizorul dvs. De asemenea, puteţi urmări un clip video cu instrucţiuni simple de configurare ( capac posterior). Acest manual conține instrucțiuni pentru utilizarea PS VR cu o consolă PS4. De asemenea, PS VR este compatibil și cu consola PS5, dar pictogramele de pe ecran sau denumirile elementelor pot varia față de cele existente în acest manual. Instrucțiunile de utilizare pentru PS5 pot varia și în funcție de versiunea de software pe care o utilizați, indiferent dacă este software-ul de sistem PS4 sau PS5, sau software-ul dispozitivului PS VR. Produsul real poate varia față de ilustrațiile din acest manual. Informaţiile din acest manual sunt supuse modificărilor fără înştiinţare. Уверете се, че вашата PS4 конзолаи телевизорът ви са изключени. Можете също да гледате видео с лесни указания за настройка ( заден капак). Това ръководство съдържа инструкции за ползване на PS VR с PS4 конзола. PS VR е съвместимо също с конзола PS5, но иконите на екрана или имената на елементите може да се различават от тези, посочени в настоящото ръководство. Инструкциите за експлоатация на PS5 може също да варира в зависимост от версията на софтуера, която използвате, дали е системен софтуер за PS4 или PS5 или софтуер на устройство PS VR. Действителният продукт може да се различава от илюстрациите в това ръководство. Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие. 6

7 VR headset VR gözlüğü VR naglavni komplet Căşti VR VR устройство PlayStation 4 console PlayStation 4 konsolu Konzola PlayStation 4 Consola PlayStation 4 PlayStation 4 конзола Processor unit İşlemci ünitesi Procesor Unitate procesor Процесор 7

8 Connections Bağlantılar Priključnice Conexiuni Връзки Unplug the HDMI cable from your PS4 console and then plug it into the processor unit. Iskopčajte HDMI kabel iz konzole PS4 i zatim ga ukopčajte u procesor. Извадете HDMI кабела от PS4 конзолата и след това го включете в процесора. HDMI kablosunu PS4 konsolunuzdan çıkarın ve ardından işlemci ünitesine takın. Deconectaţi cablul HDMI de la consola PS4, iar apoi conectaţi-l la unitatea procesorului. 8

9 HDMI cable (included with your PS4 console) Unplug the HDMI cable from your PS4 console and then plug it into the processor unit. HDMI kablosu (PS4 konsolunuzla birlikte verilir) HDMI kablosunu PS4 konsolunuzdan çıkarın ve ardından işlemci ünitesine takın. HDMI kabel (priložen uz konzolu PS4) Iskopčajte HDMI kabel iz konzole PS4 i zatim ga ukopčajte u procesor. Cablu HDMI (inclus cu consola PS4) Deconectaţi cablul HDMI de la consola PS4, iar apoi conectaţi-l la unitatea procesorului. HDMI кабел (Предоставен с PS4 конзолата) Извадете HDMI кабела от PS4 конзолата и след това го включете в процесора. 9

10 Connections Bağlantılar Priključnice Conexiuni Връзки Connect your PlayStation Camera to your PS4 console. To use your PlayStation Camera for PS4 with your PS5 console, use the included PlayStation Camera adaptor. Connect the adaptor to the camera and the USB Type-A port on the back of your PS5 console. Hints If you already connected your camera, you can skip this step. See your camera s instruction manual for setup information. Povežite svoju kameru PlayStation Camera s konzolom PS4. Za povezivanje kamere PlayStation Camera za PS4 sa svojom konzolom PS5 upotrijebite priloženi prilagodnik PlayStation Camera. Prilagodnik povežite s kamerom i USB Type-A priključkom sa stražnje strane svoje konzole PS5. Savjeti Ako je kamera već povezana, ovaj korak možete preskočiti. Informacije o postavljanju potražite u priručniku za uporabu kamere. Свържете PlayStation Camera към PS4 конзолата. За да използвате PlayStation Camera за PS4 с конзолата PS5, използвайте адаптер за PlayStation Camera. Свържете адаптера към камерата и порт USB Type-A на гърба на конзолата PS5. Съвет Ако вече сте свързали вашата камера, можете да пропуснете тази стъпка. Вижте ръководството за ползване на камерата относно информацията за настройка. PlayStation Camera'nızı PS4 konsolunuza bağlayın. PS4 için PlayStation Camera'nızı PS5 konsolunuzla kullanmak için birlikte verilen PlayStation Camera adaptörünü kullanın. Adaptörü kameraya ve PS5 konsolunuzun arkasındaki USB Type-A bağlantı noktasına bağlayın. İpuçları Kameranızı zaten bağladıysanız bu adımı atlayabilirsiniz. Kurulum bilgileri için kameranızın yönerge el kitabına bakın. Conectaţi PlayStation Camera la consola PS4. Pentru a utiliza PlayStation Camera pentru PS4 cu consola PS5, utilizați adaptorul PlayStation Camera inclus. Conectați adaptorul la cameră și la portul USB Type-A din partea din spate a consolei PS5. Sfaturi În cazul în care aţi conectat deja camera, puteţi ignora acest pas. Consultaţi manualul de instrucțiuni al camerei dvs. pentru informaţii privind configurarea. 10

11 PlayStation Camera PS5 console PS5 konsolu Konzola PS5 Consola PS5 Конзола PS5 11

12 Connections Bağlantılar Priključnice Conexiuni Връзки Plug the HDMI cable ( ) into your PS4 console and the processor unit. Ukopčajte HDMI kabel ( i procesor. ) u konzolu PS4 Включете HDMI кабела ( PS4 конзола и процесора. ) към вашата HDMI kablosunu ( ) PS4 konsolunuza ve işlemci ünitesine takın. Conectaţi cablul HDMI ( şi unitatea procesorului. ) la consola PS4 12

13 13

14 Connections Bağlantılar Priključnice Conexiuni Връзки Plug the USB cable ( ) into your PS4 console and the processor unit. Ukopčajte USB kabel ( procesor. ) u konzolu PS4 i Включете USB кабела ( ) към вашата PS4 конзола и процесора. USB kablosunu ( ) PS4 konsolunuza ve işlemci ünitesine takın. Conectaţi cablul USB ( ) la consola PS4 şi unitatea procesorului. 14

15 15

16 Connections Bağlantılar Priključnice Conexiuni Връзки Connect the AC power cord to the AC adaptor, and then plug the adaptor cable ( ) into the processor unit. Plug the power cord into an electricity supply. Ukopčajte kabel napajanja izmjeničnom strujom u adapter za izmjeničnu struju, a zatim ukopčajte kabel adaptera ( ) u procesor. Ukopčajte kabel napajanja u izvor napajanja. Свържете захранващия кабел към AC адаптера, след което включете кабела на адаптера ( ) в процесора. Включете захранващия кабел в източник на захранване. AC güç kablosunu AC adaptörüne bağlayın ve ardından adaptör kablosunu ( ) işlemci ünitesine takın. Güç kablosunu elektrik prizine takın. Conectaţi cablul de alimentare cu c.a. în adaptorul c.a., iar apoi conectaţi cablul adaptorului ( ) în unitatea procesorului. Conectaţi cablul de alimentare la o sursă de alimentare cu energie electrică. 16

17 17

18 Connections Bağlantılar Priključnice Conexiuni Връзки Plug the VR headset ( processor unit. ) into the Priključite VR naglavni komplet ( procesor. ) na Включете VR устройството ( ) в процесора. VR gözlüğünü ( takın. ) işlemci ünitesine Conectaţi căştile VR ( procesorului. ) la unitatea 18

19 19

20 Power up your PS VR PS VR'nizi açma Uključite PS VR Porniţi dispozitivul dvs. PS VR Включване на PS VR 1. Turn on your TV. 2. Press the (power) button on your PS4 console. 3. Press the (power) button on your VR headset. When the VR headset is turned on, the tracking lights (rear) will glow blue. 4. Set up your PS VR. Follow the on-screen instructions on your TV for setup information and guidance on how to put on your VR headset. Hint Ensure your PS4 system software and PS VR device software are always updated to the latest version. 1. Uključite televizor. 2. Pritisnite gumb (uključivanje) na konzoli PS4. 3. Pritisnite gumb (uključivanje) na svojem VR naglavnom kompletu. Kada uključite VR naglavni komplet, indikatori za praćenje (stražnji) zasvijetlit će plavom bojom. 4. Postavite PS VR. Slijedite upute na zaslonu televizora za podešavanje i postavljanje VR naglavnog kompleta. Savjet Provjerite jesu li softver sustava PS4 i softver uređaja PS VR ažurirani na najnoviju verziju. 1. Включете телевизора. 2. Натиснете бутона (захранване) на вашата PS4 конзола. 3. Натиснете бутона (захранване) на вашето VR устройство. Когато VR устройството е включено, светлините за проследяване на движенията (отзад) светват в синьо. 4. Настройте вашия PS VR. Следвайте инструкциите на екрана на вашия телевизор за информация за настройката и указания относно това как да поставите вашето VR устройство. Съвет Уверете се, че софтуерът на PS4 системата и софтуерът на устройството PS VR са винаги актуализирани до най-новата версия. 1. TV'nizi açın. 2. PS4 konsolunuzdaki (güç) düğmesine basın. 3. VR gözlüğünüzde (güç) düğmesine basın. VR gözlüğü açıldığında takip ışıkları (arka) mavi renkte parlar. 4. PS VR'nizi kurun. Kurulum bilgileri ve VR gözlüğünüzü nasıl takacağınızı öğrenmek için TV ekranınızdaki talimatları izleyin. İpucu PS4 sistem yazılımı ve PS VR cihaz yazılımının her zaman en yeni sürüme güncellenmiş olduğundan emin olun. 1. Porniţi televizorul. 2. Apăsaţi butonul (alimentare) de pe consola PS4. 3. Apăsaţi butonul (alimentare) de pe căştile VR. Atunci când căştile VR sunt pornite, luminile de depistare (spate) vor emite o lumină de culoare albastră. 4. Configuraţi dispozitivul dvs. PS VR. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul televizorului dvs. pentru informaţii despre configurare şi pentru instrucţiuni despre cum să vă puneţi căştile VR. Sfat Asiguraţi-vă de faptul că software-ul sistemului dvs. PS4 şi softwareul dispozitivului PS VR sunt actualizate întotdeauna la cea mai recentă versiune. 20

21 21

22 About the Play Area Oyun Alanı Hakkında O području igranja Despre spaţiul de joc Относно зоната за игра Limit your use of the VR headset to within the Play Area. Follow the instructions on the setup screen for PS VR to adjust the camera position and angle, so that you re in the best position (in the centre of the Play Area) to play in VR mode. Hints For best results, position yourself 1.5 m 2.0 m from the camera. The height of the Play Area depends on the range captured by the camera. If you go outside of the Play Area while using VR mode, a warning will appear on the VR headset screen. Clear an area larger than the Play Area of all obstacles before using PS VR. If the VR headset is not detected correctly, press and hold the (PS) button on the DUALSHOCK 4 wireless controller, and then select [Adjust PlayStation VR] > [Confirm Your Position] from the quick menu that appears. Adjust the camera position and angle. Oyun Alanı içerisinde VR gözlüğü kullanımınızı sınırlayın. VR modunda oynarken en iyi pozisyonda (Oyun Alanının merkezinde) duracak şekilde kameranın konumunu ve açısını ayarlamak için PS VR kurulum ekranındaki talimatları uygulayın. İpuçları En iyi sonuçları elde etmek için kameranın 1,5 m 2,0 m ötesinde durun. Oyun Alanının yüksekliği kameranın yakaladığı alana bağlıdır. VR modunu kullanırken Oyun Alanından çıkarsanız VR gözlüğü ekranında bir uyarı görüntülenir. PS VR'ı kullanmadan önce Oyun Alanından daha geniş bir alandaki engelleri kaldırın. VR gözlüğü düzgün algılanmazsa DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazı üzerindeki (PS) düğmesini basılı tutun ve [PlayStation VR'ı Ayarlayın] > [Pozisyonunuzu Onaylayın] öğesini görüntülenen hızlı menüden seçin. Kameranın pozisyonunu ve açısını ayarlayın. Ograničite upotrebu VR naglavnog kompleta na područje igranja. Ako želite prilagoditi položaj i kut kamere kako biste bili u najboljem položaju (u središtu područja igranja) za igranje u načinu rada virtualne stvarnosti, slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja PS VR. Savjeti Za najbolje rezultate budite 1,5 2,0 m od kamere. Visina područja igranja ovisi o rasponu koji kamera obuhvaća. Ako odete izvan područja igranja pri upotrebi načina rada virtualne stvarnosti, na zaslonu VR naglavnog kompleta pojavit će se upozorenje. Maknite sve prepreke iz područja izvan područja igranja prije nego upotrijebite PS VR. Ako VR naglavni komplet nije pravilno otkriven, pritisnite i zadržite gumb (PS) na bežičnom upravljaču DUALSHOCK 4, zatim odaberite [Adjust PlayStation VR] (Prilagodi PlayStation VR) > [Confirm Your Position] (Potvrdi položaj) na izborniku za brzi pristup koji će se pojaviti. Prilagodite položaj i kut kamere. Limitaţi utilizarea căştilor VR în interiorul spaţiului de joc. Urmați instrucțiunile de pe ecranul de configurare a dispozitivului PS VR pentru a regla poziția și unghiul camerei, astfel încât să vă aflați în cea mai bună poziție (în centrul spaţiului de joc) pentru a vă juca în modul VR. Sfaturi Pentru cele mai bune rezultate, staţi la o distanţă de 1,5 m 2,0 m de la cameră. Înălțimea spaţiului de joc depinde de intervalul captat de cameră. Dacă ieşiţi din spaţiul de joc în timp ce utilizaţi modul VR, pe ecranul căştilor VR va apărea o avertizare. Eliberaţi obstacolele dintr-o zonă mai mare decât spaţiul de joc înainte de a utiliza dispozitivul PS VR. În cazul în care căştile VR nu sunt detectate corect, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul (PS) de pe controlerul fără fir DUALSHOCK 4 şi selectaţi [Ajustare PlayStation VR] > [Confirmă-ți poziția] din meniul rapid care se deschide. Ajustaţi poziţia şi unghiul camerei. Ограничете вашето използване на VR устройството в рамките на зоната за игра. Следвайте инструкциите на екрана за настройка за PS VR, за да регулирате позицията и ъгъла на камерата, за да бъдете в най-добрата позиция (в центъра на зоната за игра), за да играете в режим VR. Съвет За най-добри резултати застанете на 1,5 m 2,0 m от камерата. Височината на зоната за игра зависи от диапазона, който се заснема от камерата. Ако излезете извън зоната за игра, докато използвате режим VR, на екрана на VR устройството ще се появи предупреждение. Изчистете зона, която е по-голяма от зоната за игра, от всички препятствия, преди да използвате PS VR. Ако VR устройството не е свързано правилно, натиснете и задръжте бутона (PS) на DUALSHOCK 4 безжичния контролер, след което изберете [Adjust PlayStation VR] (Регулиране на PlayStation VR) > [Confirm Your Position] (Потвърдете позицията си) от изведеното бързо меню. Регулирайте позицията и ъгъла на камерата. 22

23 Approx. 0.7 m Yaklaşık 0,7 m Pribl. 0,7 m Aprox. 0,7 m Прибл. 0,7 m PlayStation Camera 0 m Approx. 1.9 m Yaklaşık 1,9 m Pribl. 1,9 m Aprox. 1,9 m Прибл. 1,9 m Approx. 3.0 m Yaklaşık 3,0 m Pribl. 3,0 m Aprox. 3,0 m Прибл. 3,0 m Approx. 0.6 m Yaklaşık 0,6 m Pribl. 0,6 m Aprox. 0,6 m Прибл. 0,6 m : Play Area : Oyun alanı : Područje igranja : Spaţiu de joc : Зона за игра : Range captured by the camera : Kamera tarafından yakalanan alan : Raspon koji obuhvaća kamera : Interval captat de cameră : Диапазон, който се заснема от камерата 23

24 Remove your VR headset VR gözlüğünüzü çıkarma Skidanje VR naglavnog kompleta Scoateţi-vă căştile VR Сваляне на VR устройството While pressing the headband release button (A), pull the headband (B) back to remove it. Hints When you don't use your VR headset for an extended period of time, the headset screen goes blank. Need some help putting your VR headset back on? Select (Settings) > [Devices] > [PlayStation VR] on the PS4 console's function screen for instructions. Başlık ayarlama düğmesine (A) basarken başlığı (B) geri çekerek çıkarın. İpuçları VR gözlüğünüzü uzun süre kullanmadığınızda gözlük ekranı kapanır. VR gözlüğünüzü takmak için yardıma mı ihtiyacınız var? Talimatlar için PS4 konsolunun işlev ekranında (Ayarlar) > [Cihazlar] > [PlayStation VR] öğesini seçin. Dok držite gumb za otpuštanje naglavne trake (A), povucite naglavnu traku (B) prema natrag kako biste je skinuli. Savjeti Ako VR naglavni komplet ne koristite duže vrijeme, zaslon naglavnog kompleta isključit će se. Treba li vam pomoć za ponovno postavljanje VR naglavnog kompleta? Odaberite (Settings) (Postavke) > [Devices] (Uređaji) > [PlayStation VR] na funkcijskom zaslonu konzole PS4. În timp ce apăsaţi butonul pentru desprinderea benzii de fixare pe cap (A), trageţi banda de fixare pe cap (B) înapoi, pentru a o scoate. Sfaturi Atunci când nu utilizaţi căştile VR pentru o perioadă îndelungată de timp, ecranul căștilor devine inactiv. Aveţi nevoie de ajutor pentru a vă pune din nou căştile VR? Selectaţi (Setări) > [Dispozitive] > [PlayStation VR] de pe ecranul de funcţii al consolei PS4 pentru instrucţiuni. Докато натискате бутон за освобождаване на лентата за глава (A), издърпайте лента за глава (B) назад, за да я свалите. Съвет Когато не използвате вашето VR устройство продължително време, екранът на устройството изгасва. Имате нужда от помощ при поставяне на вашето VR устройство? Изберете (Settings) (Настройки) > [Devices] (Устройства)> [PlayStation VR] на функционалния екранна PS4 конзолата за инструкции. 24

25 Turn off your VR headset VR gözlüğünüzü kapatma Isključivanje VR naglavnog kompleta Opriți căştile VR Изключване на VR устройството To turn off your VR headset, press the (power) button (A) until you hear a beep. The tracking lights (B) will turn off. Hint You can continue to use your PS4 console to play games that are not VR enabled. You don't have to reconnect cables or unplug the processor unit. VR gözlüğünüzü kapatmak için bir bip sesi duyana kadar (güç) düğmesine (A) basın. Takip ışıkları (B) kapanır. İpucu VR özellikli olmayan oyunları oynamak için PS4 konsolunuzu kullanmaya devam edebilirsiniz. Kabloları yeniden bağlamanız veya işlemci ünitesini sökmeniz gerekmez. Za isključivanje VR naglavnog kompleta pritisnite gumb (uključivanje) (A) dok ne čujete zvučni signal. Indikatori za praćenje (B) će se isključiti. Savjet Na konzoli PS4 možete nastaviti igrati igre bez podrške za virtualnu stvarnost. Ne morate ponovo povezivati kabele niti iskopčavati procesor. Pentru a opri căştile VR, apăsați pe butonul (alimentare) (A) până când auziţi un bip. Luminile de depistare (B) se vor stinge. Sfat Puteți utiliza în continuare consola PS4 pentru a juca jocuri care nu sunt compatibile VR. Nu trebuie să reconectaţi cablurile sau să deconectaţi unitatea procesorului. За да изключите вашето VR устройство, натиснете бутона (захранване) (A), докато чуете звуков сигнал. Светлините за проследяване на движенията (B) ще изгаснат. Съвет Можете да продължите да използвате вашата PS4 конзола, за да играете игри, които не използват виртуална реалност. Не е необходимо да свързвате отново кабелите или да изключвате процесора. 25

26 Getting the most from PS VR PS VR'dan en iyi şekilde yararlanma Kako najbolje iskoristiti PS VR Utilizarea tuturor funcţiilor disponibile ale dispozitivului PS VR Извлечете максимума от PS VR Visit rd.playstation.com/psvr/zvr2/ for the latest information and tips to enjoy PS VR. When in cinematic mode*, if the screen you see in your VR headset has drifted or isn't centred, you can try the following to correct the issue. -- Press and hold the OPTIONS button on your controller to reset the screen position. -- If the issue persists, take off your VR headset and leave the power on. Place your VR headset in a location that is stable and free from vibration for approximately 10 seconds. * PS VR delivers 360-degree omnidirectional 3D video and images in VR mode, and non-vr content on a virtual screen in cinematic mode. Posjetite rd.playstation.com/psvr/zvr2/ kako biste doznali najnovije informacije i savjete za uživanje u sustavu PS VR. Kada ste u načinu rada za film*, ako je zaslon koji vam je prikazan VR naglavni komplet pomaknut i nije centriran, možete ga pokušati ispraviti na sljedeći način. -- Pritisnite i zadržite gumb OPTIONS na svome upravljaču - kako biste ponovno postavili položaj. -- Ako problem još uvijek nije riješen, skinite VR naglavni komplet i ostavite ga uključenim. Stavite VR naglavni komplet na mjesto koje je stabilno i na kojem nema podrhtavanja otprilike 10 sekundi. * PS VR omogućuje 3D videozapise i slike u svim smjerovima u načinu rada virtualne stvarnosti, a sadržaj koji nije virtualna stvarnost prikazuje na virtualnom zaslonu u načinu rada za film. За най-актуална информация и съвети относно PS VR посети rd.playstation.com/psvr/zvr2/. Когато сте в кинематографичен режим*, ако екранът, който виждате във вашето VR устройство, се е изместил или не е центриран, може да опитате следното, за да коригирате проблема. -- Натиснете и задръжте бутона OPTIONS на вашия контролер, за да нулирате позицията на екрана. -- Ако проблемът продължи, свалете вашето VR устройство и оставете захранването включено. Поставете вашето VR устройство на място, което е стабилно и без вибрации, за приблизително 10 секунди. * PS VR осигурява 360-градусово 3D видео и изображения в режим VR във всички посоки и съдържание, което не е виртуална реалност, на виртуален екран в кинематографичен режим. En son bilgileri ve PS VR ın keyfini çıkarmaya yönelik ipuçlarını almak için rd.playstation.com/psvr/zvr2/ adresini ziyaret edin. Sinematik moddayken* VR gözlüğünüzdeki ekran kaymış veya ortalanmamışsa bu sorunu çözmek için aşağıdaki yöntemi deneyebilirsiniz. -- Kontrol cihazınızdaki OPTIONS düğmesini basılı tutarak ekran pozisyonunu sıfırlayın. -- Sorun devam ederse VR gözlüğünüzü çıkarın ve gücü açık bırakın. VR gözlüğünüzü yaklaşık 10 saniyeliğine sabit ve titreşimsiz bir yere koyun. * PS VR, VR modunda 360 derece tümyönlü 3D video ve görüntüler; sinematik moddaki sanal ekrandaysa VR olmayan içerik sağlar. Accesaţi rd.playstation.com/psvr/zvr2/ pentru cele mai recente informaţii şi sfaturi pentru utilizarea dispozitivului PS VR. Atunci când sunteţi în modul cinematografic*, dacă ecranul pe care îl vedeţi în căştile VR s-a deplasat sau dacă nu este centrat, puteţi încerca următoarele pentru a remedia această problemă. -- Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OPTIONS (Opţiuni) de pe controlerul dvs. pentru a reseta poziţia ecranului. -- Dacă problema persistă, scoateţi căştile VR şi lăsaţi alimentarea pornită. Puneţi căştile VR într-un loc stabil şi în care nu există vibraţii timp de aproximativ 10 secunde. * Dispozitivul PS VR oferă videoclipuri 3D şi imagini omnidirecţionale la 360 grade în modul VR, precum şi conţinut non-vr pe un ecran virtual în modul cinematografic. rd.playstation.com/psvr/zvr2/ 26

27 Instruction manual Carefully read the PS VR Instruction Manual before you attempt to use this product. Step-by-step setup guide Visit rd.playstation.com/psvr/zvr2/ to view a step-by-step setup video. You can also access the video using the 2D code. " ", "PlayStation", "PS5", "PS4" and "DUALSHOCK" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" and " Corporation. " are registered trademarks or trademarks of Sony The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Design and specifications are subject to change without notice. This manual contains operating instructions for using PS VR with a PS4 console. PS VR is also compatible with the PS5 console, but on-screen icons or item names may vary from those featured in this manual. The operating instructions for PS5 may also vary depending on which software version you use, whether it s PS4 or PS5 system software, or the PS VR device software. The actual product may vary from the illustrations in this manual. The information contained in this manual is subject to change without notice. rd.playstation.com/psvr/zvr2/ Priručnik za uporabu Prije nego što pokušate koristiti uređaj, pažljivo pročitajte priručnik za uporabu za PS VR. Vodič za postavljanje Ako želite pogledati videozapis s detaljnim uputama za postavljanje, posjetite adresu rd.playstation.com/psvr/zvr2/. Videozapisu možete pristupiti i upotrebom 2D koda., PlayStation, PS4, PS5 i DUALSHOCK registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Sony Interactive Entertainment Inc. SONY i registrirane su trgovačke marke ili trgovačke marke tvrtke Sony Corporation. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Oblik i tehničke karakteristike mogu se mijenjati bez prethodne najave. Ovaj priručnik sadrži upute za upotrebu uređaja PS VR s konzolom PS4. PS VR kompatibilan je i s konzolom PS5, ali ikone na zaslonu i nazivi stavki mogu se razlikovati od onih navedenih u ovom priručniku. Upute za upotrebu za PS5 mogu se razlikovati i ovisno o tome koju verziju softvera upotrebljavate, bilo da je to softver sustava za PS4 ili PS5 ili pak softver uređaja PS VR. Stvarni se proizvod može razlikovati od slika prikazanih u ovom priručniku. Informacije navedene u ovom priručniku mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. Yönerge El Kitabı Bu ürünü kullanmadan önce PS VR Yönerge El Kitabını dikkatli bir şekilde okuyun. Adım adım kurulum kılavuzu Adım adım kurulum videosunu izlemek için rd.playstation.com/psvr/zvr2/ adresini ziyaret edin., PlayStation, PS5, PS4 ve DUALSHOCK Sony Interactive Entertainment Inc. ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır. SONY ve " markalarıdır. " Sony Corporation ın tescilli ticari markaları veya ticari The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Tasarımda ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir. Bu kılavuzda PS VR'yi PS4 konsoluyla kullanmaya yönelik kullanım talimatları yer almaktadır. PS VR, PS5 konsoluyla da uyumludur; ancak ekrandaki simgeler veya öğe adları bu kılavuzda belirtilenlerden farklı olabilir. PS5'in kullanım talimatları kullandığınız yazılım sürümüne, PS4 veya PS5 sistem yazılımı olmasına ya da PS VR cihaz yazılımına göre de değişiklik gösterebilir. Gerçek ürün, bu kılavuzdaki çizimlerden farklı olabilir. Bu kılavuzda bulunan bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir. Ръководство за ползване Внимателно прочетете ръководството за ползване на PS VR, преди да се опитате да използвате продукта. Подробно ръководство за настройка Посетете rd.playstation.com/psvr/zvr2/ за преглед на подробен видеоклип за настройка., PlayStation, PS5, PS4 и DUALSHOCK са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Interactive Entertainment Inc. SONY и са регистрирани търговски марки или търговски марки на Sony Corporation. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Дизайнът и спецификациите могат да се променят без предизвестие. Това ръководство съдържа инструкции за ползване на PS VR с PS4 конзола. PS VR е съвместимо също с конзола PS5, но иконите на екрана или имената на елементите може да се различават от тези, посочени в настоящото ръководство. Инструкциите за експлоатация на PS5 може също да варира в зависимост от версията на софтуера, която използвате, дали е системен софтуер за PS4 или PS5 или софтуер на устройство PS VR. Действителният продукт може да се различава от илюстрациите в това ръководство. Информацията в това ръководство подлежи на промяна без предизвестие. Manual de instrucţiuni Citiţi cu atenţie Manualul de instrucțiuni PS VR înainte de a încerca să utilizați acest produs. Ghid de configurare pas cu pas Accesaţi rd.playstation.com/psvr/zvr2/ pentru a urmări un videoclip de configurare pas cu pas. De asemenea, puteți accesa videoclipul utilizând codul 2D., PlayStation, PS5, PS4 şi DUALSHOCK sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Interactive Entertainment Inc. SONY şi sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Sony Corporation. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries. Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare. Acest manual conține instrucțiuni pentru utilizarea PS VR cu o consolă PS4. De asemenea, PS VR este compatibil și cu consola PS5, dar pictogramele de pe ecran sau denumirile elementelor pot varia față de cele existente în acest manual. Instrucțiunile de utilizare pentru PS5 pot varia și în funcție de versiunea de software pe care o utilizați, indiferent dacă este software-ul de sistem PS4 sau PS5, sau software-ul dispozitivului PS VR. Produsul real poate varia față de ilustrațiile din acest manual. Informaţiile din acest manual sunt supuse modificărilor fără înştiinţare Sony Interactive Entertainment Europe Limited.