*** RECOMANDARE. RO Unită în diversitate RO. Parlamentul European A8-0328/

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "*** RECOMANDARE. RO Unită în diversitate RO. Parlamentul European A8-0328/"

Transcriere

1 Parlamentul European Document de ședință A8-0328/ *** RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte (12396/2016 C8-0406/ /0137(NLE)) Comisia pentru comerț internațional Raportor: Christofer Fjellner RR\ docx PE v02-00 Unită în diversitate

2 PR_NLE-AP_Agreement Legenda simbolurilor utilizate * Procedura de consultare *** Procedura de aprobare ***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură) ***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură) ***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură) (Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.) PE v /8 RR\ docx

3 CUPRINS Pagina PIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUPEAN... 5 JUSTIFICARE SUCCINTĂ... 6 PCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND... 8 RR\ docx 3/8 PE v02-00

4 PE v /8 RR\ docx

5 PIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUPEAN referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte (12396/2016 C8-0406/ /0137(NLE)) (Procedura de aprobare) Parlamentul European, având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12396/2016), având în vedere proiectul de acord de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (12130/2008), având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatele (3) și (4), articolul 209 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0406/2016), având în vedere Rezoluția sa din 25 martie 2009 referitoare la încheierea unui Acord de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte 1, având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură, având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0328/2016), 1. aprobă încheierea acordului; 2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Ghanei. 1 Texte adoptate P6_TA(2009)0177. RR\ docx 5/8 PE v02-00

6 JUSTIFICARE SUCCINTĂ Având în vedere că semnarea acordului de parteneriat economic (APE) UE-Africa de Vest mai durează ceva timp, în august 2016, Ghana (și, ulterior, Côte d Ivoire) a decis să procedeze la ratificarea acordului său de parteneriat economic preliminar cu Uniunea Europeană, încheiat în Acordul asigură o plasă de siguranță contractuală care justifică accesul fără taxe vamale pe piața UE până când acordul regional devine realitate. Acordul interimar prevede aplicarea provizorie și va fi înlocuit de un APE global încheiat la nivel regional la data intrării sale în vigoare. Parteneriatul Ghana-UE Ghana și Uniunea Europeană sunt parteneri în diferite domenii, printre care cel al promovării integrării economice regionale și a investițiilor. În 2015, volumul total al schimburilor comerciale bilaterale între Ghana și UE a fost în cuantum de 5,4 miliarde de euro, care a cuprins peste 20 % din comerțul exterior al Republicii Ghana. Ghana este unul dintre principalii exportatori de produse agroalimentare din Comunitatea Economică a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS), trimițând la export cacao, fructe, nuci și pește, importând, în același timp, orez, zahăr și carne. Deși aurul, cacaua și țițeiul continuă să predomine în cadrul veniturilor provenite din export ale Ghanei, UE a devenit o destinație principală pentru exporturile netradiționale ale Ghanei, demonstrând o creștere a diversificării și a valorii adăugate în țară. Vapoarele, vehiculele și petrolul rafinat domină importurile. Țara încearcă să își asigure poziția ca centru maritim și de tranzit pentru țările fără ieșire la mare. Aproximativ o treime din exporturile de cherestea ale Ghanei au ca destinație UE. Ghana a devenit primul partener care a încheiat negocierile și a ratificat un acord de parteneriat voluntar (APV), care promovează comerțul legal cu cherestea, cu UE. În prezent, Ghana pune în aplicare reforme care trebuie să preceadă acordarea de autorizații FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - aplicarea reglementărilor forestiere, guvernare și schimburi comerciale). În plus, Ghana ar trebui să își continue eforturile de combatere a corupției și de eliminare a celor mai grave forme ale muncii copiilor în sectoarele agriculturii, silviculturii, pescuitului și minereurilor de aur. Către încheierea unui APE regional Ghana a optat pentru revitalizarea acordului vechi de nouă ani fără a aștepta ca ultimii parteneri din Africa de Vest încă indeciși să hotărască cu privire la semnarea unui acord comercial orientat spre dezvoltare regională, parafat la 30 iunie 2014 și aprobat în mod oficial de către liderii ECOWAS lideri la 10 iulie Ținând seama de faptul că atât Ghana, cât și UE continuă să investească timp și eforturi în vederea instituirii unui APE regional complet, un APE interimar (AIPE) Ghana-UE rămâne o soluție temporară conformă cu dispozițiile OMC, soluție care precedă un APE global. De îndată ce APE regional intră în vigoare, acesta va înlocui cele două APE interimare existente în regiune. În primul rând, Acordul preliminar cu Côte d Ivoire, semnat în 2008 și aprobat de Parlamentul European la 25 martie 2009 și care se aplică cu titlu provizoriu de la 3 septembrie În al doilea rând, AIPE cu Ghana, semnat la 28 iulie 2016 și, în prezent, supus la vot în cadrul Parlamentului European. Acordurile respective au fost ratificate de către Parlamentul Ghanei la 3 august 2016 și de către Adunarea Națională a Côte d Ivoire la 12 august APE interimar UE-Ghana Fără îndoială că un acord care datează din 2007 nu mai corespunde în totalitate cu realitățile PE v /8 RR\ docx

7 din Intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, aderarea Croației și intrarea în vigoare a tarifului extern comun (TEC) al Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (ECOWAS) sunt doar câteva dintre schimbările instituționale esențiale. Este evident că absența unei dimensiuni și a unor reguli de origine regionale, precum și cadrul instituțional incomplet fac din AIPE UE-Ghana o soluție secundară. În plus, liniile tarifare și nomenclatura tarifară trebuie să fie aliniate la cele regionale. Cu toate acestea, având în vedere că oferă o bază legală mai solidă decât Regulamentul privind accesul pe piețe (nr. 1528/2007), acest acord este o sală de așteptare logică înainte de o soluție la nivel regional. Deși incomplet și depășit, Acordul își va atinge scopul de a ajuta la evitarea perturbării comerțului Ghanei, pregătind, în același timp, terenul pentru o viitoare relație în cadrul unui APE regional. În plus, Côte d Ivoire învecinată acesteia și-a reactivat, de asemenea, APE interimar. Cele două țări au ales să nu fie blocate de tergiversarea partenerilor din Africa de Vest în ceea ce privește semnarea unui acord convenit în Acest APE asigură Ghanei, țară cu venituri medii inferioare, o ofertă de acces total la piață pe baza unei relații contractuale pe termen lung, care va asigura stabilitatea necesară pentru noi investiții și crearea de locuri de muncă. Având în vedere că circa 35 % din exporturile europene în Ghana sunt deja integral sau aproape complet liberalizate, reducerile suplimentare de taxe vamale vor ridica treptat pragul la 80 %. Deși Ghana exclude de la liberalizare anumite mărfuri agricole și prelucrate sensibile, APE interimar introduce, de asemenea, măsuri de salvgardare care permit reintroducerea taxelor vamale în situațiile în care o creștere bruscă a importurilor amenință să perturbe economia, să aducă prejudicii securității alimentare sau să submineze un sector incipient. Raportorul subliniază că APE interimar adaptează posibilitățile de acces la piață cu dispoziții ce abordează barierele tehnice din calea comerțului și sprijină exportatorii din Ghana în a respecta cerințele sanitare și fitosanitare (SPS). La fel de importantă este cooperarea care are ca scop consolidarea capacității în ceea ce privește reformele fiscale, îmbunătățirea climatului de afaceri, competitivitatea, facilitarea comerțului și cooperarea vamală. Concluzii Raportorul recomandă aprobarea acestui acord interimar, care ar deschide ușile aplicării sale provizorii. Cu toate că nici Ghana, nici UE nu se așteptau să fie nevoie de revitalizarea AIPE, ritmul lent al măsurilor finale în direcția unui APE regional a impus acest lucru. APE interimar va permite exportatorilor din Ghana să păstreze preferințele în regim de scutire de taxe vamale pe piața europeană în timp ce Ghana înregistrează progrese și își consolidează statutul de țară cu venituri medii. În plus, în cazul în care APE regional intră în vigoare fără întârzieri excesive, orice divergențe în ceea ce privește calendarul de liberalizare a tarifelor și liniile tarifare în APE interimar se vor soluționa fără a fi nevoie de o adaptare suplimentară la procesele regionale. RR\ docx 7/8 PE v02-00

8 PCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND Titlu Bibliografie Acord de parteneriat economic preliminar între Comunitatea Europeană și Ghana 12396/2016 C8-0406/2016 COM(2008) /0137(NLE) Data sesizării Comisie competentă în fond Data anunțului în plen Comisii sesizate pentru aviz Data anunțului în plen Avize care nu au fost emise Data deciziei Raportorii Data numirii INTA DEVE DEVE Christofer Fjellner Examinare în comisie Data adoptării Rezultatul votului final +: : 0: Membri titulari prezenți la votul final Membri supleanți prezenți la votul final Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne- Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa Philippe Loiseau Data depunerii PE v /8 RR\ docx