REGULAMENTUL PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR

Mărimea: px
Porniți afișarea la pagina:

Download "REGULAMENTUL PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR"

Transcriere

1 UNIVERSITATEA DE ŞTIINłE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA Calea Mănăştur Nr.3-5, Cluj-Napoca Tel ; Fax RC 45 REGULAMENTUL PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR Art. 1. Modul de susńinere a examenului de finalizare a studiilor în USAMV Cluj- Napoca este reglementat prin Regulamentul propriu al USAMV, elaborat pe baza Ordinului Ministrului EducaŃiei şi Cercetării Nr. 295 din Art. 2. În cazul întreruperii studiilor, studenńii care au obńinut cel puńin jumătate din totalul de credite prevăzute în planul de învăńământ pot primi la cerere un act de studiu, numit "atestat de studii universitare generale", conform reglementărilor legale în vigoare. Art. 3. Se pot prezenta la examenul de finalizare a studiilor doar persoanele care au calitatea de absolvenńi, adică cei care au parcurs integral planul de învăńământ prevăzut pentru ciclul şi specializarea respectivă. Art. 4. Dacă la sfârşitul duratei legale a programului de studii studentul nu a obńinut toate creditele stabilite în planul de învăńământ, el poate solicita prelungirea duratei de studiu în regim cu taxă pentru disciplinele nepromovate şi nu poate beneficia de facilităńile prevăzute de lege pentru studenńi pe durata acestei prelungiri. Studentul trebuie să satisfacă cerinńele planului de învăńământ al promońiei cu care îşi încheie studiile. În acest caz, solicitantul va avea statutul de student şcolarizat în regim cu taxă, atât pentru disciplinele nepromovate, cât şi pentru disciplinele apărute ca diferenńe ca urmare a eventualei modificări a planului de învăńământ. Art. 5. Înscrierea candidańilor pentru examenul de finalizare se efectuează cu cel putin 15 zile înainte de începerea examenului, la decanatul facultăńii unde sunt înmatriculańi. Art. 6. Studiile în învăńământul universitar ciclul I (licenta Bologna 3 si 4 ani) precum şi absolventii de la specializarea Medicină Veterinară, 6 ani, se încheie cu examen de licenńă. Studiile în învatamântul universitar de lunga durata (5 ani) se încheie cu examen de diploma. Art. 7. Examenul de licenńă şi examenul de diplomă constau din 2 probe stabilite de senatul universitar şi anume: a) 1 - Evaluarea cunoştintelor fundamentale şi de specialitate; b) 2 -Prezentarea şi sustinerea lucrării de licenńă/proiectului de diplomă. Art. 8. Senatul va decide şi va înscrie, cu cel puńin 6 luni înaite de examen, la propunerea consiliilor profesorale, modul de susńinere (scris, oral, proba practica) pentru fiecare din cele două probe ale examenului. La fiecare probă, examinarea se încheie cu acordarea unor note: Media de promovare a fiecarei probe este cel puńin 5, iar media de promovare a examenului este cel puńin 6. Senatul universităńii decide, la propunerea consiliilor profesorale ale facultăńilor, dacă recunoaşte promovarea unor probe susńinute în sesiunile anterioare. Art. 9. Studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertańie. Examenul de disertatie constă în prezentarea şi susńinerea lucrării de disertańie. Art. 10. Programul de pregătire universitară avansată, din cadrul studiilor universitare de doctorat se finalizează prin promovarea examenelor stabilite de Şcoala Doctorală prin

2 programul de pregătire, cu aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS). În cazul nepromovarii în programul de cercetare ştiinńifică, doctorandul este exmatriculat din ciclul de studii universitare de doctorat şi primeste un certificat de absolvire a programului de pregătire universitară avansată din cadrul ciclului de studii universitare de doctorat. Art. 11. Eventualele contestatii privind rezultatele unei probe se depun, la iatul facultatii în termen de 24 ore de la comunicarea/afisarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 ore de la data încheierii depunerii contestatiilor, de catre Comisia de analiză a contestańiilor - numită de Senatul UniversităŃii. SoluŃiile oferite de comisie sunt definitive. Art. 12. Un examen de finalizare a studiilor se poate repeta într-o sesiune ulterioară cu suportarea de catre candidat a cheltuielilor aferente, în conformitate cu reglementarile senatului, stabilite conform legii. Art. 13 Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Senatul USAMV Cluj-Napoca din La data intrării în vigoare a prezentului regulament, orice dispozińii contrare se abrogă.

3 Comisiile pentru susńinerea examenului de finalizare a studiilor la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca în sesiunea iunie iulie2009 AGRICULTURĂ Specializarea Agricultură Prof.dr. Ioan Rotar Prof.dr. Viorel Florian Prof.dr. Solovăstru Cernea Prof.dr. Ioan Drocaş Prof.dr. Petru Guş Asist.drd. Alexandra Loredana Suciu Specializarea Montanologie Prof.dr. Ioan Rotar Prof.dr. Viorel Florian Prof.dr. Solovăstru Cernea Prof.dr. Ioan Drocaş Prof.dr. Petru Guş Asist.drd. Alexandra Loredana Suciu Specializarea Tehnologia prelucrării produselor agricole Prof.dr. SevastiŃa Muste Prof.dr. Camelia Guş Prof.dr. ConstanŃa Modoran Prof.dr. Vasile Gherman Şef lucr.dr. Dorin łibulcă Conf.dr. Emil RacolŃa Şef lucr.dr. Crina Mureşan Specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare Prof.dr. Maria Tofana Prof.dr. Carmen Socaciu Prof.dr. Cornel Laslo Conf.dr. Emil RacolŃa Sef. lucr.dr. Salagean Dan Asis.univ.drd. Sonia Socaci Specializarea Biologie Prof.dr. Roxana Vidican Prof.dr. Vioara Miresan Prof.dr. Constantin Botez Prof.dr. Doina Stana Prof.dr. Horia Bunescu Drd. Monica Dale

4 AGRICULTURĂ Specializarea Ingineria şi protecńia mediului Prof.dr. Ioan Oroian Conf.dr. Dan Vârban Conf.dr. Laura Paulette Conf.dr Prorocu Marian Şef lucr.dr. Ovidiu Ranta Ing. Claudia Balint HORTICULTURĂ Specializarea Horticultură Prof. dr. Viorel MITRE Prof. dr. Silviu APAHIDEAN Prof. dr. Maria CANTOR Prof. dr. Nastasia POP Şef lucr. drd. Anca BABEŞ Specializarea Peisagistică Prof. dr. Marcel DÎRJA Prof. dr. Zaharia DUMITRU Conf. dr. Ioana AGACHI Conf. dr. Adelina DUMITRAŞ Şef lucr. drd. Adrian ZAHARIA Specializarea Silvicultură Conf. dr. Liviu HOLONEC Prof. dr. Dumitru ZAHARIA Prof. dr. Iosif LEAHU Conf. dr. Ioan TĂUT Şef lucr. drd. George MAZĂRE Specializarea Inginerie Economică în Agricultură şi Inginerie şi Management în AlimentaŃie Publică şi Agroturism Prof. dr. Emilian MERCE Prof. dr. Emil LUCA Conf. dr. Felix ARION Lector dr. Ileana ANDREICA Lector dr. Mugurel JITEA Specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru In curs de constituire

5 ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII Specializările Zootehnie Piscicultură Prof.dr. Vioara Mireşan Prof.dr. Ioan Bud Prof.dr. Gheorghe Mureşan Prof.dr. Aurel Şara Prof.dr. Margareta Chiş Şef lucr.dr. Zamfir Marchiş Specializarea Biotehnologii agricole, anul IV si anul V Prof.dr. Augustin Vlaic Prof.dr. Vasile Miclea Prof.dr. Cornel Man Prof.dr. Constantin Botez Conf.dr. Viorica Coşier Şef lucr.dr. Marius Zăhan Specializarea Biotehnologii industria alimentarã anul IV Prof.dr. Augustin Vlaic Prof.dr. Ionel Jurca Prof.dr. Cornel Man Prof.dr. Constantin Botez Prof.dr. Sevastita Muste Conf.dr. Viorica Coşier Şef lucr.dr. Marius Zăhan MEDICINĂ VETERINARĂ Specializarea Medicină veterinară Prof.dr. Ioan Groza Prof.dr. Cornel Cătoi Prof.dr. Vasile Cozma Prof.dr. Aurel Muste Prof.dr. Marina Spînu Prof.dr. Laurent Ognean Prof.dr. Marian Mihaiu Conf.dr. Gavril Giurgiu Conf.dr. Adela Pintea Specializarea Biotehnologii medical veterinare Prof.dr. Gheorghe Răpuntean Conf.dr. Liviu Bogdan Conf.dr. Sanda Andrei Conf.dr. Dana Pusta

6 AGRICULTURĂ învăńământ MASTER Specializarea Ameliorarea plantelor şi controlul calităńii seminńelor ExploataŃii agricole şi agroturism în zona montană Organizarea teritoriului, circulańia terenurilor şi dezvoltare durabilă ProtecŃia plantelor Prof.dr. Ioan Rotar Prof.dr. Viorel Florian Prof.dr. Solovăstru Cernea Prof.dr. Ioan Drocaş Prof.dr. Petru Guş Asist.drd. Alexandra Loredana Suciu Specializarea ProtecŃia plantelor (IPM) Conf.dr. Ioan Oroian Conf.dr. Avram FiŃiu Conf..dr. Laura Paulette Conf.dr. Dan Vârban Şef lucr.dr. Ovidiu Ranta Drd. Ioana Cătinaş Specializarea Managementul calităńii alimentelor Prof.dr. SevastiŃa Muste Prof.dr. Carmen Socaciu Prof.dr. Alexandru Naghiu Prof.dr. Maria Tofană Prof.dr. Sorin Apostu Şef lucr.dr. Crina Mureşan Specializarea Tehnologia produselor de protecńie Prof.dr. SevastiŃa Muste Prof.dr. Camelia Guş Prof.dr. ConstanŃa Modoran Prof.dr. Maria Tofană Şef lucr.dr. Dorin łibulcă Şef lucr.dr. Crina Mureşan

7 HORTICULTURĂ învăńământ MASTER Specializarea Cultura plantelor horticole în climat controlat Prof. dr. Maria APAHIDEAN Prof. dr. Dumitru ZAHARIA Prof. dr. DănuŃ MĂNIUłIU Asist. drd. Ioana MICU Specializarea Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Prof. dr. Nastasia POP Prof. dr. Gheorghe MARCA Dr. ing. Sergiu Dan MOLDOVAN Asist. drd. Claudiu BUNEA Specializarea Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Prof. dr. Marin ARDELEAN Prof. dr. Doru PAMFIL - Prof. dr. Radu SESTRAŞ Şef lucr. dr. Rodica POP Specializarea Agribusiness Conf. dr. Felix ARION Prof. dr. Emilian MERCE Conf. dr. Cristian MERCE Lector dr. Diana DUMITRAŞ Specializarea Economie agrară europeană Conf. dr. Cristian MERCE Prof. dr. Emilian MERCE Conf. dr. Felix ARION Lector dr. Diana DUMITRAŞ

8 ZOOTEHNIE ŞI BIOTEHNOLOGII învăńământ MASTER Specializarea Optimizarea tehnologiilor de creştere la rumegătoare Prof.dr. Vioara Mireşan Prof.dr. Grigore Onaciu Prof.dr. Gheorghe Mureşan Prof.dr. Ionel Iurcă Şef lucr.dr. Zamfir Marchiş Specializarea Inginerie genetică şi biotehnologii de reproducńie aplicate în producńia animalelor Prof.dr. Vioara Mireşan Prof.dr. Augustin Vlaic Prof.dr. Vasile Miclea Conf.dr. Viorica Coşier Şef lucr.dr. Marius Zăhan MEDICINĂ VETERINARĂ învăńământ MASTER Specializarea Patologie animală şi sănătate publică Diagnostic morfopatologic şi de laborator în medicina veterinară Controlul şi expertiza produselor de origine animală Clinică şi radiologie medical veterinară Epidemiologie veterinară aplicată Medicină stomatologică veterinară Farmacie veterinară Biotehnologii în reproducńia animală NutriŃie animală şi patologie nutrińională Prof.dr. Ioan Groza Prof.dr. Cornel Cătoi Prof.dr. Aurel Muste prof.dr. Ovidiu Rotaru Prof.dr. Marian Mihaiu Prof.dr. Gheorghe Răpuntean Conf.dr. Adela Pintea secreta

9 AGRICULTURA PLANIFICAREA EXAMENELOR DE DIPLOMA 1 LA USAMV CLUJ-NAPOCA SESIUNEA IUNIE-IULIE 2009 Agricultură Montanologie Tehnologia prelucrării produselor agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Ingineria şi protecńia mediului HORTICULTURA Horticultură Silvicultură Peisagistică Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în alimentatie publică şi agroturism ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII Zootehnie Piscicultura si Acvacultura Biotehnologii Agricole MEDICINA VETERINARA Biotehnologii Medical Veterinare 1. Examenele de diplomã se organizeaza pentru absolventii studiilor universitare de cinci ani. 2. Afişarea rezultatelor examenelor de finalizare studii se face in ultima zi a perioadei alocate examenelor.

10 AGRICULTURA PLANIFICAREA EXAMENELOR DE LICENłÃ 1 LA USAMV CLUJ-NAPOCA SESIUNEA IUNIE-IULIE 2009 Agricultură Montanologie Tehnologia prelucrării produselor agricole Controlul şi expertiza produselor alimentare Biologie Ingineria şi protecńia mediului HORTICULTURA Horticultură Silvicultură Peisagistică Inginerie economică în agricultură Inginerie şi management în alimentatie publică şi agroturism ZOO SI BIOTEHNOLOGII Zootehnie Piscicultura si Acvacultura Biotehnologii Agricole Biotehnologii in Industria Alimentara MEDICINAVETERINARA PRezentarea şi susńinerea lucrării de licenńă PRezentarea şi susńinerea lucrării de licenńă Evaluarea cunoştinńelor fundamentale şi de specialitate Medicina Veterinara Biotehnologii Medical Veterinare 1. Examenele de licenńã se organizeaza pentru absolventii studiilor universitare de licenńã de patru ani precum si pentru absolvenńii facultãńii de Medicinã Veterinarã (6 ani). 2. Afişarea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor se face in ultima zi a perioadei alocate examenelor.

11 PLANIFICAREA EXAMENELOR DE DISERATIE LA USAMV CLUJ-NAPOCA SESIUNEA -IULIE 2009 AGRICULTURA Ameliorarea plantelor şi controlul calităńii seminńelor Examen disertatie ExploataŃii agricole şi agroturism în zona montană Examen disertatie Organizarea teritoriului, circulańia terenurilor şi dezvoltare durabilă Examen disertatie ProtecŃia plantelor Examen disertatie Managementul calităńii alimentelor Examen disertatie Tehnologia produselor de protecńie Examen disertatie HORTICULTURA Cultura plantelor horticole în climat controlat Examen disertatie Tehnologia producerii şi valorificării vinurilor speciale şi a produselor derivate Examen disertatie Inginerie genetică în ameliorarea plantelor Examen disertatie Agribusiness Examen disertatie Economie agrară europeană Examen disertatie ZOOTEHNIE SI BIOTEHNOLOGII Optimizarea tehnologiilor de creştere la rumegătoare Examen disertatie Inginerie genetică şi biotehnologii de reproducńie aplicate in producńia animalelor Examen disertatie MEDICINA VETERINARA Patologie animală şi sănătate publică Diagnostic morfopatologic şi de laborator în medicina veterinară Controlul şi expertiza produselor de origine animală Clinică şi radiologie medical veterinară Epidemiologie veterinară aplicată Medicină stomatologică veterinară Farmacie veterinară Biotehnologii în reproducńia animală NutriŃie animală şi patologie nutrińională 07 IULIE 2009 Examen disertatie 1. Afişarea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor se face in ultima zi a perioadei alocate examenelor.